Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins"

Transcriptie

1 Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

2 Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES UITBRENGEN...5 BEANTWOORDEN VAN ADVIEZEN...5 ONDERSTEUNING...5 SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET CULTUREEL ADVIESORGAAN...5 WIJZIGINGEN...8 SLOTBEPALING...9 2

3 ERKENNING Artikel 1: De gemeente organiseert een gemeentelijk cultureel adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens de nadere voorwaarden bepaald in deze statuten. Deze statuten zijn slechts rechtsgeldig na goedkeuring door de gemeenteraad. OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN Artikel 2: De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zal het bovengenoemde cultureel adviesorgaan betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het adviesorgaan zal bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1 tot en met 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met uitzondering van 7 (jeugdbeleid) en 9 (sport). Het cultureel adviesorgaan zal tevens om advies worden gevraagd bij de opmaak en de uitvoering van het strategische meerjarenplan. Daarnaast heeft het adviesorgaan voor cultuur de mogelijkheid om over alle hierboven genoemde aangelegenheden en over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, op eigen initiatief advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentebestuur moeten bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren. Artikel 3: De bijkomende opdrachten van het adviesorgaan voor cultuur: a) Het bevorderen van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid voor alle inwoners van de gemeente. b) Het organiseren van overleg, coördinatie, advies en samenwerking tussen het individu, de culturele organisaties, de socio-culturele verenigingen, gemeente- en provinciale overheid betreffende het bevorderen van een cultureel en socio-cultureel beleid in de gemeente. c) Het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijk beleid in het betrokken beleidsdomein; d) Het bevorderen van de deelname van alle lagen van de bevolking aan het sociaal-cultureel werk; e) Het ondersteunen van culturele initiatieven en het signaleren van de noden op dit vlak. 3

4 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG Artikel 4: Om de adviesfunctie van het adviesorgaan voor cultuur mogelijk te maken, zijn de agenda van de gemeenteraad en de gemeenteraadsbesluiten op de gemeentelijke website te raadplegen. De schepen bevoegd voor cultuur zal aan het adviesorgaan mededeling geven van de agendapunten van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen die te maken hebben met de beleidsmateries waarover het adviesorgaan adviesbevoegdheid heeft. Artikel 5: Wanneer het gemeentebestuur het adviesorgaan voor cultuur om advies vraagt, zal zij bij de adviesvraag de nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van het adviesorgaan het recht om inzage te nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt aan het adviesorgaan of via de gemeentesecretaris. Wanneer het cultureel adviesorgaan op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, die deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Adviezen worden geformuleerd door het cultureel adviesorgaan zelf. Het adviesorgaan kan zich wel laten bijstaan door de gemeentelijke ambtenaar. ADVIES VRAGEN Artikel 6: Het gemeentebestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk stellen, met: a) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; b) opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden; c) opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal het adviesorgaan voor cultuur minimaal een termijn van zes weken geven te rekenen vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij het adviesorgaan. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. Indien de termijn verkort wordt, kan het cultureel adviesorgaan inroepen dat dergelijke adviezen per mail of telefonisch nagevraagd worden bij ieder lid van het cultureel adviesorgaan. In onderlinge afspraak tussen adviesorgaan en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden. De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten. 4

5 ADVIES UITBRENGEN Artikel 7: Het adviesorgaan voor cultuur zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van: a) de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke betrokkenen op welke manier geconsulteerd werden; b) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; c) een duidelijke weergave van het standpunt van het adviesorgaan, met vermelding van afwijkende meningen of van minderheidsstandpunten. De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad of de hogere overheid. Indien het adviesorgaan voor cultuur geen advies uitbrengt binnen de afgesproken termijn mag het advies als gunstig worden beschouwd. BEANTWOORDEN VAN ADVIEZEN Artikel 8: Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan het adviesorgaan voor cultuur. Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de zes weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord aan het adviesorgaan zal bezorgd worden. De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten. ONDERSTEUNING Artikel 9: Het gemeentebestuur zal het cultureel adviesorgaan ondersteunen door: a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. Toezicht op de aanwending van het budget gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. b) het ter beschikking stellen van een medewerker voor administratieve en logistieke ondersteuning. c) ter dekking van de risico's "burgerlijke aansprakelijkheid" de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de bestuursleden van de koepel van het adviesorgaan voor cultuur. SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET CULTUREEL ADVIESORGAAN Artikel 10: samenstelling Het adviesorgaan voor cultuur wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers (nietstemgerechtigde leden). Stemgerechtigde leden zijn : 5

6 a) één afgevaardigde van alle socio-culturele en culturele verenigingen, organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. Op de samenkomsten van het adviesorgaan kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger. b) één afgevaardigde van alle socio-culturele en culturele verenigingen, organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. Op de samenkomsten van het adviesorgaan kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger. c) deskundigen op vlak van cultuur, woonachtig in de gemeente. Waarnemers (niet-stemgerechtigde leden) zijn: a) de schepen bevoegd voor cultuur; b) de gemeentelijke ambtenaar die instaat voor administratieve en logistieke ondersteuning; c) de diensthoofden van de gemeentelijk culturele instellingen. Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item. Artikel 11: voorwaarden voor leden De effectieve afgevaardigde en de plaatsvervanger worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken socio-culturele en culturele vereniging, organisatie of instelling Artikel 12: einde lidmaatschap Aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging, organisatie of instelling komt (tussentijds) een einde door: a) het ontslag uit het adviesorgaan voor cultuur of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling, schriftelijk mee te delen aan de voorzitter; b) de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie; c) overlijden of rechtsonbekwaamheid; d) de intrekking door het cultureel adviesorgaan van de erkenning van de afvaardigende organisatie omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria; e) wanneer de betrokken afgevaardigde /plaatsvervanger niet meer voldoet aan de gestelde criteria; f) door 3 opeenvolgende afwezigheden op de vergadering waarbij geen plaatsvervanger aanwezig was of bij de voorzitter geen verontschuldiging werd overgemaakt. Aan het lidmaatschap van een deskundige komt een einde door: a) het ontslag uit het adviesorgaan voor cultuur; b) overlijden of rechtsonbekwaamheid; c) wanneer hij niet meer voldoet aan de gestelde criteria. d) door 3 opeenvolgende afwezigheden op de vergadering waarbij geen plaatsvervanger aanwezig was of bij de voorzitter geen verontschuldiging werd overgemaakt. Artikel 13: plichten van de leden De leden wonen de samenkomsten van de organen van het adviesorgaan voor cultuur, waar het lid deel van uitmaakt, bij. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen bij de voorzitter of bij de gemeentelijke ambtenaar die instaat voor de administratieve en logistieke ondersteuning 3 dagen voor het begin van de vergadering behoudens onvoorziene omstandigheden. De afgevaardigden van de private en publieke culturele organisaties kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger; 6

7 Artikel 14: procedure voor private en publieke (socio-)culturele organisaties a) Een vereniging, organisatie of instelling die lid van het adviesorgaan voor cultuur wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van het cultureel adviesorgaan, ondertekend door de voorzitter van de vereniging, organisatie of instelling en twee bestuursleden. b) Het dagelijks bestuur onderzoekt de aanvraag en kan hiertoe bijkomende documenten zoals statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden en een werkingsverslag opvragen. c) Indien een aanvraag tot opname in het cultureel adviesorgaan wordt geweigerd, kan de aanvrager hiertegen bezwaren aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen, dat over de aanvraag definitief beslist. Artikel 15: procedure voor deskundigen a) De deskundigen die lid wensen te worden van het adviesorgaan voor cultuur dienen een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van het cultureel adviesorgaan DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 16: werking De algemene vergadering komt tenminste driemaal per jaar samen. Artikel 17: stemming De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Als er op een eerste vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen 1 maand een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde dagorde, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal stemgerechtigde leden. Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen, tenzij een andere meerderheid wordt vereist. Het aannemen en wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid. DAGELIJKS BESTUUR Artikel 21: samenstelling De algemene vergadering kiest zijn dagelijks bestuur. Elk stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen. Een kandidaat voor het dagelijks bestuur is verkozen wanneer hij/zij minstens de helft van de uitgebrachte stemmen op zijn/haar naam heeft. Zo nodig wordt een tweede stemronde gehouden tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemronde het best scoorden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald op 4 personen: a) De voorzitter b) De ondervoorzitter c) De secretaris d) De penningmeester 7

8 Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item. Artikel 22: duur van de bestuursmandaten De duur van de bestuursmandaten bedraagt 6 jaar, behoudens hernieuwing. De bestuursmandaten vervallen op de eerstvolgende algemene vergadering, na de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering. Artikel 23: opdrachten en takenpakket a) Het bestuur voert het dagelijks beheer van het adviesorgaan voor cultuur. b) Het bestuur stelt het ontwerp van begroting en rekeningen en het ontwerp van jaarprogramma en jaarverslag op. Artikel 25: werking Het dagelijks bestuur beslist bij gewone meerderheid, mits drie vierde van de leden aanwezig is. Het dagelijks bestuur kan door de algemene vergadering ontslagen worden met gewone meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden. Artikel 26: Verdere samenstelling en werking van het cultureel adviesorgaan wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Het cultureel adviesorgaan zal een huishoudelijk reglement over zijn samenstelling en zijn werking ter bekrachtiging voorleggen aan de gemeenteraad. Dit huishoudelijk reglement zal minimaal de volgende elementen bevatten: a) regels over het lidmaatschap; b) de procedure van samenstelling; c) rechten en plichten van de stemgerechtigde leden; d) regels voor de organisatie en de interne werking van het cultureel adviesorgaan; e) wijze van toezicht over de financiële middelen van het cultureel adviesorgaan; f) duur van het lidmaatschap. BIJKOMENDE REGEL Artikel 27: In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het dagelijks bestuur van het cultureel adviesorgaan over de materie. WIJZIGINGEN Artikel 28: Aan deze statuten van het cultureel adviesorgaan kunnen maar wijzigingen door de gemeenteraad worden aangebracht, na voorafgaande besprekingen met de betrokken adviesraad, die tevens moet gevraagd worden om een schriftelijk advies uit te brengen. Artikel 29: De statuten van het cultureel adviesorgaan van Sint-Laureins, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 28 november 2002, worden opgeheven. 8

9 SLOTBEPALING Artikel 30: Het gemeenteraadsbesluit ter goedkeuring van deze statuten, alsook het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van het cultureel adviesorgaan, worden in het kader van het algemeen administratief toezicht ter kennis gegeven van de Provinciegouverneur, volgens de modaliteiten die het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 vooropstelt. 9

Statuten Cultuurraad Nevele

Statuten Cultuurraad Nevele Statuten Cultuurraad Nevele 1. Erkenning. 2. Opdracht/doelstellingen. 3. Afspraken Gemeentebestuur-Cultuurraad betreffende: - informatie-uitwisseling en overleg; - het vragen van advies; - het uitbrengen

Nadere informatie

Statuten Cultuurraad Waregem

Statuten Cultuurraad Waregem Statuten Cultuurraad Waregem ERKENNING Art. 1: De benaming van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur is: CULTUURRAAD De cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM

STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De cultuurraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van de cultuurpactwetgeving, geregeld bij decreet

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJK CULTUURRAAD MOORSLEDE ERKENNING. Artikel 1:

STATUTEN GEMEENTELIJK CULTUURRAAD MOORSLEDE ERKENNING. Artikel 1: STATUTEN GEMEENTELIJK CULTUURRAAD MOORSLEDE ERKENNING Artikel 1: De gemeente organiseert een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur, verder genoemd cultuurraad, in uitvoering van het decreet van 6/7/2012

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins Cultureel adviesorgaan cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 LIDMAATSCHAP...3 DE LEDEN...3 Samenstelling...3 Voorwaarden voor leden...4

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Oprichtingsstatuten van de Sectorale Deelraad Vrije Tijd Aalst

Oprichtingsstatuten van de Sectorale Deelraad Vrije Tijd Aalst Oprichtingsstatuten van de Sectorale Deelraad Vrije Tijd Aalst Artikel 1 : Opdracht, doelstellingen en samenstelling Er werd goedgekeurd onder de benaming Sectorale Deelraad Vrije Tijd een raad voor vrijetijdsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN STATUTEN CULTUURRAAD BRASSCHAAT Hoofdstuk 1: algemene bepalingen ERKENNING Artikel 1: De gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID R E G L E M E N T Gemeenteraad van 31 mei 2007 ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID Art. 1 De cultuurraad wordt opgericht als stedelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID dienst cultuur R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-05-2015 ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID Art. 1 De cultuurraad wordt opgericht als stedelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Statuten. Art. 1/Jeugdraad. Art. 2 / Doelstellingen. Art. 3 / Advies

Statuten. Art. 1/Jeugdraad. Art. 2 / Doelstellingen. Art. 3 / Advies H*tP,tseflsaËË$ Statuten Gemeentetíjke Jeugdraad Assenede 6oedgekeurd door de gemeenteraad dd. 2710612019 Art. 1/Jeugdraad Het gemeentebestuur is volgens het decreet lokaaljeugdbeleid verplicht om een

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013) HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013) Gelet op artikel 4 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente over het gemeentelijke milieu en natuurbeleid,

Nadere informatie

3) onderzoek verrichten naar de culturele behoeften in het werkingsgebied en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven;

3) onderzoek verrichten naar de culturele behoeften in het werkingsgebied en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven; GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID 8755 RUISELEDE Huishoudelijk reglement: In Ruiselede wordt een gemeentelijke raad voor cultuurbeleid opgericht in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON

ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON De GEMEENTERAAD, Gelet op de Cultuurpactwet van 16/7/73, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (cultuurraad)

Statuten gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (cultuurraad) Statuten Statuten gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (cultuurraad) Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2019 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 13 maart 2019 ERKENNING Artikel 1: Het gemeentebestuur

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT / STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID (CULTUURRAAD)

ORGANIEK REGLEMENT / STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID (CULTUURRAAD) ORGANIEK REGLEMENT / STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID (CULTUURRAAD) Afdeling 1: Erkenning en Oprichting Artikel 1 De gemeentelijke adviesraad voor

Nadere informatie

Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan vanaf 1 januari 2019:

Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan vanaf 1 januari 2019: ORGANIEK REGLEMENT CULTURELE INSPRAAK Besluit: Enig artikel Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan vanaf 1 januari 2019: INHOUD erkenning ORGANIEK

Nadere informatie

ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN

ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN Art 1 Art. 2 De gemeentelijke raad voor de belangen van alle Haachtse ondernemers draagt als naam Adviesraad lokale economie Haacht, hierna genoemd de raad. Het

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID INHOUD erkenning opdracht en doelstellingen communicatie gemeentebestuur en regels voor adviesverlening ondersteuning structuur

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad Statuten gemeentelijke cultuurraad 1. Erkenning Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijke cultuurraad op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke

Nadere informatie

BEKENDMAKING ===============

BEKENDMAKING =============== BEKENDMAKING =============== De Burgemeester van de gemeente ALVERINGEM, de heer Gerard Liefooghe, brengt overeenkomstig art. 186 en 187 van het Gemeentedecreet ter kennis aan de bevolking : Het besluit

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijk samenlevingsforum". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de sportraad

Huishoudelijk reglement van de sportraad Huishoudelijk reglement van de sportraad Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 : De gemeentelijke sportraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde statuten betreffende de gemeentelijke adviesraden voor

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking", afgekort GROS.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (= ARC)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (= ARC) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (= ARC) De gemeenteraad, Gelet op het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Statuten/Organiek reglement "Cultuurraad"

Statuten/Organiek reglement Cultuurraad Statuten/Organiek reglement "Cultuurraad" Voor een goed begrip van het hierna volgende wordt verstaan onder: Het cultuurpact: de cultuurpactwet van 16 juli 1973. Het Decreet: het decreet van 13 juli 2001

Nadere informatie

Afdeling 3 Samenstelling van de Verkeerscommissie

Afdeling 3 Samenstelling van de Verkeerscommissie statuten van de gemeentelijke Afdeling 1 Algemeen kader verkeerscommissie versie 25/04/2013 Artikel 1 Het gemeentebestuur van Laarne richt een professionele verkeerscommissie in, die het bestuur adviseert

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke sportraad

Statuten gemeentelijke sportraad Statuten gemeentelijke sportraad Doelstelling Art. 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van Zelzate.

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren.

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren. Gemeentelijk reglement Cultuurraad Stad Brussel Preambule Definities van de gebruikte termen: De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; Het College: College van Burgemeester en Schepenen van

Nadere informatie

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN Art. 1. Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, voortaan dorp genoemd, bij het gemeentelijk

Nadere informatie

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE Organiek reglement van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 1. DOELSTELLING Het decreet betreffende het lokaal

Nadere informatie

2. Deze sportraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen sportbeleid van het gemeentebestuur.

2. Deze sportraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen sportbeleid van het gemeentebestuur. STATUTEN SPORTRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een sportraad op met de naam sportraad". Het betreft een sportraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENADVIESRAAD

STATUTEN SENIORENADVIESRAAD STATUTEN SENIORENADVIESRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Seniorenadviesraad", afgekort SAR, dewelke fungeert als opvolger van de Seniorenraad.

Nadere informatie

STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN

STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN ERKENNING Artikel 1 In uitvoering van het decreet

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD WACHTEBEKE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD WACHTEBEKE STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD WACHTEBEKE Gelet op de cultuurpactwet van 16/7/1973, waarbij de Gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Goedgekeurd in gemeenteraad van 31 januari 2013

Goedgekeurd in gemeenteraad van 31 januari 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad van 31 januari 2013 Hoofdstuk 1: ERKENNING - ZETEL - DOEL Artikel 1: Het gemeentebestuur van Moorslede bevestigt de erkenning van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede in uitvoering

Nadere informatie

STATUTEN VOOR DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID

STATUTEN VOOR DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID STATUTEN VOOR DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID ERKENNING EN WETGEVEND KADER Artikel 1 De gemeente organiseert het stedelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet van

Nadere informatie

SPORTRAAD GLABBEEK. Hoofdstuk I: doel STATUTEN

SPORTRAAD GLABBEEK. Hoofdstuk I: doel STATUTEN SPORTRAAD GLABBEEK STATUTEN Gelet op het decreet van 09.03.07 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk sportbeleid wordt te Glabbeek een gemeentelijke sportraad opgericht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 24 februari 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 24 februari 2005 GEMEENTE BOECHOUT 2530 Heuvelstraat 91 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 24 februari 2005 Aanwezig: Albert Mariën, burgemeester-voorzitter; Fred Entbrouxk, Michel Bruyneel, Wilfried

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Hoofdstuk 1: doelstelling Art. 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD - KORTENBERG

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD - KORTENBERG GEMEENTELIJKE SPORTRAAD - KORTENBERG STATUTEN Deze Statuten werden aangepast en goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 22/03/2004 waarna deze voor goedkeuring werden voorgelegd op de gemeenteraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Grimbergen. (Het betreft hier : de bestaande gemeentelijke Culturele Raad)

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD OPWIJK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD OPWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD OPWIJK In Opwijk wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Statuten gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Verwijzing naar wettelijke basis Het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de uitvoeringsreglementering. Doelstellingen In de gemeente is een gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede p/a cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede Wanneer in deze statuten de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD EVERGEM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD EVERGEM G E M E E N T E L IJ K E C U L T U U R R A A D E V E R G E M HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD EVERGEM D e Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem, gelet op

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement MINARAAD WAREGEM

Statuten en huishoudelijk reglement MINARAAD WAREGEM Statuten en huishoudelijk reglement MINARAAD WAREGEM Dit reglement omvat de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit reglement werd vastgesteld in de minaraad van 17 juni 2019 en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Reglement van de cultuur- en erfgoedraad Glabbeek

Reglement van de cultuur- en erfgoedraad Glabbeek Reglement van de cultuur- en erfgoedraad Glabbeek 2018-2025 ORGANISATIE Artikel 1. Oprichting De cultuur- en erfgoedraad heeft als opdracht het gemeentebestuur bij te staan en te adviseren bij het beleid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de sportraad

Huishoudelijk reglement van de sportraad Huishoudelijk reglement van de sportraad Hoofdstuk 1 : Doel. Artikel 1 : De gemeentelijke sportraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde statuten betreffende de gemeentelijke adviesraden voor

Nadere informatie

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad op 7 maart 2012. In werking getreden op 1 januari 2013 (alle voorgaande statuten kwamen op de deze

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Toepassingsveld van de afsprakennota

Toepassingsveld van de afsprakennota AFSPRAKENNOTA TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR EN DE GEMEENTELIJKE ADVIESORGANEN, -RADEN, COMMISSIES EN BESTUURSORGANEN 1 - Gelet op artikel 127 1, 1 van de gecoördineerde grondwet (oud - artikel 59 bis 2 G.W.)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Overwegende dat het moeilijk is om gemotiveerde mensen in de Raad van Bestuur toe te laten volgens de oude statuten.

Overwegende dat het moeilijk is om gemotiveerde mensen in de Raad van Bestuur toe te laten volgens de oude statuten. Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE ASSENEDE Zitting van 3.06.99 Aanwezig : De Heer D. Nuytinck, Burgemeester-Voorzitter De Heren Van De Velde P., Van Zele G., Rondas M.,Mw. Teeuws A., Mw. Van Kerckhove

Nadere informatie

Statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang 1

Statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang 1 Gemeentelijke statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Gemeente Brakel / Horebeke Hoofdstuk 1: oprichting Art.1 Er werd een adviesraad voor kinderopvang opgericht volgens het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie