CORRECTIONELE RECHTBANK VAN DENDERMONDE 12 AUGUSTUS 2003, VAK.K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORRECTIONELE RECHTBANK VAN DENDERMONDE 12 AUGUSTUS 2003, VAK.K."

Transcriptie

1 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN DENDERMONDE 12 AUGUSTUS 2003, VAK.K. De Rechtbank van Eerste Aanleg te DENDERMONDE vakantie kamer, rechtdoende in strafzaken, heeft in haar openbare terechtzitting van 12 augustus 2003 het hiernavolgend VONNIS gewezen: IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: 1) S. A., van Joegoslavische nationaliteit ( Servië-Montenegro), alias A. N., van Albanese nationaliteit. 2) S. M., van Albanese nationaliteit, 3) M.E.,, van Albanese nationaliteit en volgens het inlichtingenbulletin van Joegoslavische nationaliteit ( Servië-Montenegro). 4) S.V.,, van Albanese nationaliteit. 5) S. L., geboren te ( Albanië), van Belgische nationaliteit. 6) A. V., geboren te (Turkije), van Belgische nationaliteit. 7) R. H., geboren te Istanbul (Turkije), van Belgische nationaliteit. 8) P. P.,, van Albanese nationaliteit. 10) P. F.,, van Albanese nationaliteit. 11) C. O.,, van Albanese nationaliteit. 12) C.A.,, van Albanese nationaliteit. 13) T. A., van Albanese nationaliteit, 14) K. I., van Joegoslavische nationaliteit (Servië-Montenegro). 15) D. K.,, van Albanese nationaliteit. 17) L. G.,, volgens verklaring van Albanese nationaliteit en volgens het inlichtingen bulletin van Joegoslavische nationaliteit ( Servië-Montenegro). 18) R. N.,, van Albanese nationaliteit 19) H. A.,, van Albanese nationaliteit. 1

2 20) S. K., wonende te ( Italië), van Albanese nationaliteit. 21) L. M.,, van Albanese nationaliteit, 22) L. O.,, van Albanese nationaliteit. 23) M.N.,, van Albanese nationaliteit (volgens het inlichtingenbulletin van Joegoslavische nationaliteit - Servië-Montenegro). 24) M. D.,, van Albanese nationaliteit. 25) R. Y., geboren te ( Albanië) volgens verklaring wonende/verblijvende te (Italië),, van Albanese nationaliteit. 28) S. A., geboren te ( Albanië) In verdenkinggesteld wegens: De eerste tot en met de achtste, de tiende tot en met de vijftiende: de zeventiende tot en met de vijfentwintigste en de achtentwintigste. De eerste vanaf 1 juli 2001 en de elfde vanaf 31 juli 2001: A. Bij inbreuk op artikel 77bis, 1, 2, 3, 4 en 5 en artikel 80 van de wet van 15 december 1980 met de omstandigheid dat van die activiteit een gewoonte werd gemaakt en dat het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betrof, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon had of niet. B. bij inbreuk op de artikel 77 alinea l en alinea 2 en artikel 80 van de wet van 15 december 1980 C. Wetens en willens deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie, zijnde een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen, die duurt in tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden of wanbedrijven, strafbaar met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, met gebruikmaking van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of met aanwending van commerciële of andere structuren om het plegen van misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, ook al had hij niet de bedoeling een misdrijf te plegen in het raam. van die organisatie of daaraan deel te nemen op één van de wijzen bedoeld in de artikelen 66 en volgende van het strafwetboek Waarbij zich hebben gevoegd als burgerlijke partijen: 1) vóór de onderzoeksrechter d.d : het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Bestrijding van Racisme, 2) de V.Z.W. PAG-ASA, 2

3 2. Ten gronde: 2.1. Stelling van de verdediging: De meeste beklaagden betwisten het hen ten laste gelegde en vragen de vrijspraak. Verder wordt er gesteld dat er geen sprake kan zijn van een inbreuk op artikel 77bis van de wet van 15 december (tenlastelegging A) Hoogstens kan er sprake zijn van een inbreuk op artikel 77 (tenlastelegging B) van voornoemde wet, met alle gevolgen van dien wat betreft het gevoerde onderzoek, inzonderheid de nietigheid van bepaalde onderzoeksmaatregelen gezien deze enkel wettelijk gerechtvaardigd waren voor zover de tenlastelegging A zou zijn bewezen.. Er wordt kritiek uitgeoefend op de ter zake geldende wetgeving die geen onderscheid maakt tussen mensensmokkel en mensenhandel. Volgens de verdediging gaat het hier ten hoogste om mensensmokkel, terwijl artikel 77bis betrekking heeft op mensenhandel; m.a.w. de uitbuiting/exploitatie (bijvoorbeeld in de prostitutie) van illegalen, die met dat doel, onder valse voorwendsels naar België worden gelokt. Volgens de verdediging is dit niet het geval wanneer het om smokkelaars gaat die mensen op eigen verzoek transporteren. Er kan dan ook in dergelijk geval geen sprake zijn van list, bedreiging, geweld of misbruik van een precaire situatie. (art. 77bis, 1) Er wordt verwezen naar een op til zijnde wijziging van de wetgeving ter zake. Ook de tenlastelegging C, met name de criminele organisatie, wordt betwist Analyse van het strafdossier in het algemeen: Om de gegrondheid van de tenlasteleggingen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk een analyse te maken van de feitelijke vaststellingen, zoals deze blijken uit het strafdossier. Vooreerst lijkt het belangrijk om uitvoerig te citeren uit de verklaring van één van de d.d. 30 december 2002 opgepakte illegalen, die, na lang aarzelen, de waarheid wenste te vertellen. Zijn verklaring werd bevestigd door de illegaal die samen met hem het hele gebeuren meemaakte... Aldus verklaarde M. H. bij een tweede verhoor o.a.: "(... ) De mensensmokkelaars hadden ons met de dood bedreigd indien ik iets zou vertellen aan de politiediensten. Het is zo dat ik reeds 5 maanden verblijf in het opvangcentrum te St-Niklaas. Ik werd naar daar verwezen toen ik asiel heb aangevraagd bij de dienst vreemdelingenzaken. Momenteel loopt mijn procedure nog steeds. (... ) Ik ben in St.-Niklaas in contact gekomen met andere Albanezen. Bepaalde Albanezen hebben zodanig op me ingepraat dat ik de stap genomen heb om naar Groot-Brittannië door te reizen. Ik ben in contact gekomen met een Albanees, die wij aanspreken als E.. Hij kan er voor zorgen dat illegalen in Engeland geraken. E. kon me contacteren in het centrum, via het telefoonnummer. Er was afgesproken dat er 750 euro op voorhand diende betaald te worden. Ik heb u de ganse waarheid vertele!. Ik heb wel schrik voor represailles, want die mensensmokkelaars deinzen er niet voor terug om iemand te vermoorden. Ze zijn allen gewapend. Dat heb ik gehoord in de café, toen die ruzie daar bezig was." (Deel I, stukken 95 e.v.). 3

4 Uit voornoemde verklaring blijkt dat rnensensmokke]aars de opvangcentrums infiltreren en de illegalen trachten te overtuigen om naar Groot-Brittannië te gaan. Het is dus duidelijk dat mensensmokkelaars zelf op zoek gaan naar "cliënteel" voor hun lonende activiteit. Uit de verklaringen van de op de parkings te Wetteren en Drongen aangetroffen illegalen blijkt dat het om een internationaal netwerk van mensensmokkelaars gaat. Terzake is de verklaring van één van de aangetroffen illegalen relevant. verklaarde o.a.: (... ) Bij mijn aankomst in Griekenland heb ik een aankomststempel gekregen in mijn paspoort. Ik heb geen visum gekregen. Het dokurnent in mijn paspoort (oranje kleur) is een arbeidskaart afgeleverd aan een Albanees die in Griekenland werkt. Zodoende kan ik zonder visum en enkel met een inreisstempel Griekenland binnengeraken. Dit dokument is evenwel een vals dokument en is in het pakket inbegrepen. Met pakket bedoel ik de reis tot in Engeland. Voor de trip Albanië - Engeland heb ik 6500 Amerikaanse dollars betaald. Deze som heb ik betaald in Albanië. Ik weet niet meer aan wie ik betaald heb. Ik ben met die persoon in contact gekomen via andere personen. Deze personen ken ik evenmin. In Griekenland heb ik zes dagen verbleven. Ik heb in Athene in een hotel verbleven. Dit was niet in de som van 6500 dollars inbegrepen. Het hotel heb ik afzonderlijk betaald. Ik heb zolang in Athene verbleven omdat mijn ticket nog niet gekocht was door de smokkelaars. Het ticket was wel in de 6500 dollars inbegrepen. (... ) België was de bestemming waar ik gebracht ben door de smokkelaars. Van hieruit zou men mij naar Engeland brengen ( ) Uit de observatie en het afluisteren van gesprekken blijkt dat de mensensmokkelaars en de illegalen inzonderheid verzamelen in de cafés "", "" en "". Overnachting is er mogelijk. Vanuit deze cafés vertrekt men met twee voertuigen; één voertuig waarin de illegalen zitten en één voertuig dat als een soort escorte meerijdt. De illegalen worden op de parkings gedropt. Er wordt gebruik gemaakt van drie parkings langs de E40, meer bepaald deze van Wetteren, Drongen en Jabbeke. Regelmatig worden verschillende transporten na elkaar uitgevoerd. Wanneer alle illegalen aldus op de parkings werden gedropt, komt S. M. ter plaatse om hen in de vrachtwagens te laden of de nodige instructies ter zake te geven. Hij zoekt vrachtwagens die richting Oostende rijden. Met een speciale tang wordt de verzegeling van de laadbak van de vrachtwagen verbroken. De tang ligt verstopt op de parking en blijft daar ook liggen. Tijdens de transporten staan S. M. en M. E. (GSM-nummer ) voortdurend met elkaar in verbinding, Naast het geven van instructies, beschouwt S. M. zich als een belangrijk mensensmokkelaar. Er zijn toeleveranciers en er wordt beroep gedaan op verschillende vervoerders, die de illegalen naar de parkings moeten brengen. 4

5 Uit gegevens met betrekking tot de relevante geregistreerde telefoongesprekken gedurende de periode van de tap op het GSM-nummer van S. M. blijkt dat het om een gigantische mensensmokkel gaat en er bijna dagelijks verschillende transporten doorgaan, m.a.w. het overbrengen van illegalen naar de parkings om hen aldaar te verstoppen in vrachtwagens. Voor het verstoppen van de illegalen in een vrachtwagen richting Engeland wordt tot Euro gevraagd per persoon. Dit is het bedrag dat gevraagd wordt als de bestuurder van de vrachtwagen op de hoogte is. De bestuurder van de vrachtwagen ontvangt dan een deel. Dit zijn de zgn. transporten met "garantie". Wat de hoegrootheid van de prijs betreft wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen "goeien" (o.a. Albanezen) en "zwartgaten". In een telefoongesprek d.d. 07/02/03 schept S.M. tegen zijn broer op over zijn verdiensten, met name Euro per nacht Beoordeling door de rechtbank in het kader van de voorziene tenlasteleggingen: Met betrekking tot het legaliteitsbeginsel betreffende de artikelen 77 en 77bis van de Wet van 15 december 1980: Het belangrijk onderscheid tussen de bepalingen van artikel 77 en 77bis van de Wet van 15 december 1980 is gelegen in de manier waarop is tussengekomen op de binnenkomst, het verblijf of het doorreizen van een vreemdeling (legaal of illegaal). In artikel 77bis, I, van de Wet van 15 december 1980 is er duidelijk een onaanvaardbare onvrijheid aanwezig of wordt deze verondersteld. Er is sprake van list, geweld, bedreiging, dwang of misbruik van een precaire toestand. De dader van het misdrijf moet bewust hebben gehandeld met het doel de wettelijke regels te omzeilen. Het essentieel onderscheid tussen de bepalingen van artikel 77 en artikel 77bis van de Wet van 15 december 1980 is dus, zoals reeds werd aangehaald, gelegen in de wijze waarop de toegang tot het grondgebied, het verblijf of het doorreizen werd bewerkstelligd door de daders van het misdrijf. Het is de taak van de bodemrechter om de gedragingen van de beklaagden, zoals deze blijken uit de gegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting, te toetsen aan de duidelijke bepalingen van de wet die in voege is op het ogenblik van de feiten. 5

6 Het staat onbetwistbaar vast dat het hier gaat om een goed georganiseerde gigantische internationale mensensmokkel naar Groot-Brittannië van illegalen met uiteenlopende nationaliteit. Er zijn o.a. overvloedige kontakten en leveringen vanuit Albanië en Italië naar België toe. De taak die is toebedeeld aan de in België werkzaam zijnde tak van de bende is van essentieel belang met het oog op de uiteindelijke eindbestemming van de illegalen die o.a. vanuit Albanië en Italië worden aangebracht. Elke avond en nacht worden er vanuit Brussel van tien tot twintig illegalen en meer op verschillende parkings langs de E40 gedropt en in vrachtwagens, met hopelijk eindbestemming Groot-Brittannië, gestopt. Er is duidelijk sprake van leiding en coördinatie. Er wordt samengekomen in herbergen. Er wordt beroep gedaan op verschillende vervoerders. Op de parkings zijn verschillende personen van de bende gelijktijdig aanwezig en staan met elkaar in verbinding bij middel van hun GSM. De werkwijze, zoals deze duidelijk tot uiting komt uit onder meer de telefoontap, kan als volgt worden samengevat: De illegalen die zij op de parkings dienen te droppen met de bedoeling dat deze in Engeland zouden terechtkomen, worden door een "aanbrenger" aangemeld bij S.M.. Er wordt hierbij onderhandeld over de prijs, over de wijze en het tijdstip van transport, over de plaats waar de illegalen tijdelijk dienen ondergebracht, enz. Vervolgens worden instructies gegeven aan de chauffeurs die ze naar de parkings moeten brengen. Hierbij worden regelmatig opnieuw afspraken gemaakt over tijdstippen, plaatsen, enz. Met betrekking tot de eigenlijke uitvoering worden onderling ook afspraken gemaakt over de beschikbare voertuigen, hoeveel illegalen per voertuig, waar de voertuigen moeten worden geplaatst, de voorzorgen die dienen te worden genomen in geval van politionele tussenkomst, vluchtroutes of andere te volgen routes bij eventueel gevaar. Tijdens de uitvoering van de transporten naar de parkings staan de leden van de bende onder1ing in contact met elkaar via hun GSM. Er worden gegevens uitgewisseld met betrekking tot de op de parkings aanwezige vrachtwagens, de keuze van de vrachtwagens, de wijze waarop de illegalen in de vrachtwagens dienen te worden gestopt, het aantal illegalen per vrachtwagen waarbij rekening wordt gehouden, naargelang de beschikbare ruimte in de vrachtwagen, met de grootte van de personen en hun hoeveelheid bagage. Albanezen krijgen een voorkeursbehandeling. Er zijn de zogenaamde gegarandeerde zendingen, m.a.w. zendingen waarbij de vrachtwagenchauffeur op de hoogte is en tegen betaling meewerkt. Voor de gegarandeerde zendingenclient tot euro en meer per persoon te worden betaald. Uit het strafonderzoek is gebleken dat de in België opererende tak van de bende de illegalen toegeleverd krijgt, doch dat deze tak van de bende zelf ook op zoek gaat naar "cliënteel" door in de opvangcentrums te infiltreren en aldaar illegalen te trachten te overtuigen om naar Groot-Brittannië te gaan. De activiteiten van de in België werkzaam zijnde tak van de bende zijn zeer lonend. De gemiddelde prijs om een persoon vanuit Brussel naar een parking op de E40 te brengen en aldaar in een vrachtwagen te stoppen bedraagt 750 euro. Wanneer er per avond tussen de tien à twintig illegalen naar de parkings worden gebracht kan men niet anders dan besluiten dat deze activiteiten een enorm geldgewin opleveren. Het geld wordt o.a. naar 6

7 Albanië versluisd. In een via de tap opgevangen gesprek zegt S.M. dat hij euro per avond verdient. De verdediging stelt dat artikel 77bis hier niet van toepassing is, gezien er geen sprake is van de in 1 opgesomde elementen, m.a. w. dat er geen sprake is van listige kunstgrepen, geweld, bedreiging of enige vorm van dwang en er evenmin sprake is misbruik van een bijzondere kwetsbare positie. Volgens de verdediging gaat het hier enkel om het helpen realiseren van de droom van vele illegalen die naar Groot-Brittannië wensen te gaan, doch die niet in staat zijn om dit zelf te doen. Zij treden als het ware op als reisorganisator voor die illegalen. Zij buiten de illegalen niet uit via zwartwerk. Zij stellen de illegalen niet te werk in de prostitutie. Ze zijn geen verfoeilijke mensenhandelaars. Dat dergelijkemensensmokkelaars eigenlijk een standbeeld verdienen werd nog juist niet gezegd. De verdediging spreekt tevens van een "krakkemikkig" onderzoek. De rechtbank heeft een totaa! andere beoordeling over de activiteiten die door de bende mensensmokkelaars in dit dossier werden ontwikkeld, evenals over het gevoerde onderzoek. Bij het analyseren van het overzichtelijk strafdossier stelt de rechtbank vast dat, rekening houdende met hun mogelijkheden en de beperkingen inzake fiscaal en internationaal onderzoek, de bevoegde politiediensten en magistraten, binnen een korte termijn, eenzeer goed onderzoek hebben gevoerd en deskundig hebben gebruik gemaakt van bepaalde bijzondere opsporingsmethodes. Het belang van deze bijzondere opsporingsmethodes in de strijd tegen de zware criminaliteit is in dit onderzoek nogmaals afdoende aangetoond. Het is duidelijk dat de illegalen die op transport worden gezet richting Groot-Brittannië doorgaans reeds sukkelaars zijn, die omwille van hun zwakke en soms hopeloze situatie in hun land van herkomst gemakkelijk te overtuigen zijn met verhalen over het zgn. beloofde Land, in dit geval Groot- Brittannië. Het is duidelijk dat dergelijke verhalen zelf worden in de hand gewerkt door deze internationale bende, die er gewoon een land uitzoekt dat qua wetgeving of gebrek aan wetgeving het meest interessant lijkt om illegalen te droppen. Zij trachten met de nodige propaganda zoveel mogelijk illegalen te ronselen en te transporteren om hieraan zoveel mogelijk geld te verdienen; Het is dan ook spijtig te noemen dat de bevoegde autoriteiten geen ernstige en realistische tegenpropaganda voeren en dat er binnen Europa met betrekking tot deze mensonwaardige problematiek geen eenduidigheid bestaat in de wetgeving en het gevoerde beleid. Men dient zich minstens de vraag te stellen hoe het komt dat vanuit verschillende Europese landen jaarlijks massa's illegalen in Groot-Brittannië worden gedropt en op welke wijze aan deze situatie daadwerkelijk een halt kan worden toegeroepen? Het komt trouwens de rechtbank onbegrijpelijk voor hoe dat het mogelijk is dat mensen(smokkel)handelaars blijvend kunnen profiteren van een wetgeving of gebrek aan wetgeving in een bepaald land om hun criminele praktijken rustig verder te ontplooien. In plaats van de oorzaken weg te werken dienen thans de politiediensten ontzettend veel tijd te steken in het patrouilleren op parkings, het oppakken van illegalen en het ontrafelen van de bendes. Het is dweilen met de kraan open en totaal contraproductief in de strijd tegen de criminaliteit. De bende mensensmokkelaars waarvan sprake in dit dossier buiten eerst zelf de illegalen uit door de enorme bedragen die worden gevraagd voor enerzijds de reis naar Brussel en de bij horende valse 7

8 papieren en anderzijds voor het transport van Brussel naar de parkings op de E40. Heel wat illegalen bereiken Groot-Brittannië niet en geraken in een ander land in de illegaliteit omwille van hun berooide en onwettige administratieve toestand. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor uitbuiting (zwartwerk tegen een hongerloon) of komen in de criminaliteit terecht (ideale prooien om gebruikt te worden in o.a. internationale criminele benden). De illegalen die uiteindelijk toch in Groot-Brittannië geraken komen daar eveneens berooid toe, doorgaans nog met een schuld tegenover hen die hun reis betaalden. De wetgeving of gebrek aan wetgeving. aldaar biedt hen niet de minste bescherming, zodat zij een geschikte prooi zijn voor verdere uitbuiting, mede het gevolg van hun precaire administratieve toestand en in de hand gewerkt door de in Groot-Brittannië ter zake fingerende wetgeving die de uitbuiting van dergelijke gedropte illegalen in de hand werkt. Samengevat: Deze internationale bende mensensmokkelaars, die uit puur geldgewin gebruik maakt van de zwakke en precaire positie van hun slachtoffers om hen, door het ophangen van een niet realistisch beeld (listige kunstgrepen), van een reis naar het zgn. "Beloofde Land" te overtuigen, werkt aldus, na deze mensen zelf reeds te hebben uitgebuit, de verdere illegaliteit (gemakkelijke prooi voor criminele organisaties) en/of uitbuiting (o.a. via de prostitutie of het onbeschermd werken tegen een hongerloon) in de hand. Dergelijke mensensmokkelaars werken niet alleen de mensenhandel in de hand, zij dienen zelf ook te worden aanzien als werkelijke mensenhandelaars, die van de zwakke en precaire positie van hun slachtoffers profiteren om hen uit te buiten en met dat doel een zo groot mogelijk "cliënteel" trachten te ronselen. Gegeven wat voorafgaat bestaat er niet de minste twijfel over het bewezen zijn van de tenlasteleggingen A. Gezien de rechtbank de tenlastelegging A als bewezen acht, dienen de beklaagden te worden vrijgesproken voor de tenlastelegging B Met betrekking tot de tenlastelegging C: Uit de elementen hierboven weergegeven onder met betrekking tot de tenlastelegging A blijkt eveneens het bewezen zijn van de tenlastelegging C. Het gaat om een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen, die duurt in de tijd, met als doel, via mensen(handel)smokkel, groot geldgewin te realiseren. Het aspect van onderling overleg blijkt duidelijk uit de telefoontaps. Het aspect van intimidatie en bedreiging blijkt uit verschillende verklaringen van illegalen. Hierbij kan worden verwezen naar het basisfeit waar één van de geïntercepteerde illegalen verklaarde dat vóór het transport instructies gegeven werden door één van de smokkelaars. Hierbij werd gezegd dat ze niets mochten zeggen in geval ze door de politie zouden opgepakt worden want anders zou men hen weten te vinden waarbij bovendien letterlijk gesteld werd: "mijn mes zit al in mijn zakken ". Onderschepte illegalen deelden mee dat hen gezegd werd valse elementen te verschaffen over bijvoorbeeld het voertuig waarmee ze naar de parking gebracht werden 8

9 Een onderschepte illegaal verklaarde o.a.: "Ik heb wel schrik voor represailles want die mensensmokkelaars deinzen er niet voor terug om iemand te vermoorden. Ze zijn allen gewapend. Dat heb ik gehoord in het café toen die ruzie daar bezig was." Tijdens de huiszoeking bij S. werd onder meer een verweervuurwapen aangetroffen dat geladen en gewapend was. Uit de telefoontap blijkt dat S. betrokken was bij een schietincident. Er werd o.a. met de aanbrengers onderhandeld en fel gediscussieerd, tot zelfs ruzie gemaakt, over de prijs en de wijze van betaling. Er werd gebruik gemaakt van commerciële of andere structuren om het plegen van feiten te verbergen of te vergemakkelijken. Grote delen van de inkomsten werden naar het buitenland, inzonderheid Albanië, versast. Er werd o.a. gebruik gemaakt van vrachtwagens en ferrymaatschappijen om de illegalen in Engeland te krijgen en van reguliere transportmaatschappijen (vliegtuigtrein) voor transporten van illegalen De beoordeling door de rechtbank per beklaagde: Het is niet vereist dat iedere medebeklaagde van iedere vluchteling persoonlijk geld heeft ontvangen. Om zich plichtig te maken aan inbreuk op artikel 77bis, 1,2 en 3 van de Wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) volstaat het feit dat men rechtstreeks of via een tussenpersoon zijn medewerking verleent en deelneemt aan een organisatie die er de gewoonte van maakt om de bedenkelijke situatie waarin vluchtelingen verkeren te misbruiken. Om van daderschap te kunnen worden beschuldigd is evenmin vereist dat iedere beklaagde aan elk transport heeft deelgenomen. 3. Met betrekking tot de strafmaat: 3.1. Algemeen: Zij werken de verdere uitbuiting van hen die op zoek zijn naar betere leefomstandigheden in de hand en zorgen er voor dat zij ten prooi vallen van andere niets ontziende mensenhandelaars of profiteurs, die hen via prostitutie of zwartwerk verder uitbuiten. Naast de onmiskenbare negatieve fiscale gevolgen voor de schatkist en de eerlijke belastingbetaler, is er tevens een negatief economisch impact. De concurrentie positie van de werkgevers (handelaars), die wel hun personeel correct inschrijven en officieel laten werken tegen een normaal loon, wordt geschaad. Ook de arbeidsmarkt wordt verstoord. Werkloosheid wordt in de hand gewerkt. Het asiel- en vreemdelingenbeleid wordt ondergraven.. Dergelijke mensen(smokkel)handelaars creëren tevens de ideale doelgroep waarbinnen (internationale) criminele organisaties (bendes) rekruteren. 9

10 3.2 De straftoemeting per beklaagde: Algemeen: De straftoemeting moet telkens en ten aanzien van iedere beklaagde worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend. Bij de concrete individuele straf toemeting dient in huidig dossier grosso modo een onderscheid gemaakt te worden tussen vier groepen van betrokkenen, met telkens specifieke taken, waarbij er uiteraard soms sprake van overlapping kan zijn. Het volgende onderscheid kan worden gemaakt: 1. de organisators: Deze schuldig bevonden beklaagden staan duidelijk aan de top van de organisatie. Zij onderhouden de contacten met de aanbrengers van de te vertransporteren 'illegalen', komen ter plaatse op de parkings en zorgen voor de coördinatie, doen de betalingen van de handlangers, ontvangen - eventueel via tussenpersonen - de 'transportkosten' die betaald worden door de 'illegalen' de chauffeurs/handlan!lers op de parkings: Deze schuldig bevonden beklaagden staan in voor het vervoer van de 'illegalen' die met de organisatie een transportcontract hadden afgesloten, naar de parkings op de autosnelwegen, vaak te vertrekken vanaf de 'veilige huizen' of 'safehouses'. Ook doen deze op de parkings vaak het nodige om de 'illegalen' op een vrachtwagen te krijgen. 3. de aanbrengers: Deze schuldig bevonden beklaagden staan in voor het ronselen van de 'illegalen' voor de transporten. Zij gaan daarbij zeer actief te werk en bezoeken o.m. 'illegalen' in de diverse opvangcentra. 4. de uitbaters van de 'safehouses': Deze staan met de uitbating van hun café in voor het creëren van een dekmantel voor een verzamel- en vertrekplaats van de 'illegalen' naar de parkings, op weg naar de transporten. Er is in deze safehouses vaak ook de mogelijkheid om een beperkte groep 'illegalen' te laten overnachten, uiteraard tegen betaling. Elk van deze vier groepen heeft zijn essentieel belang in het kader van de criminele organisatie. Niettemin is het duidelijk dat de.organisators het belangrijkste aandeel hebben. Uiteindelijk gaan zij ook met de grote winsten lopen. 10

11 De chauffeurs en de aanbrengers kunnen wat betreft aandeel op gelijke voet worden geplaatst, waarbij de rechtbank uiteraard rekening houdend met het individuele aandeel. Vaak wordt er tussen deze functies trouwens een overlapping vastgesteld. Ook zij scheppen grote poen. Onderaan de organisatie staan de uitbaters van de safehouses, die hun bestaande café bewust lieten gebruiken door de organisatie, doch ook actieve medewerking verleenden en hier, op de kap van vaak landgenoten en alleszins medemensen, hun (al dan niet grote) kruimel meenden te moeten meepakken. De hierna bepaalde bestraffingen dienen met het oog op de generale en individuele preventie een duidelijk signaal te zijn dat dergelijke mensonterende misdrijven in onze samenleving niet aanvaard en geduld worden In hoofde van S.A.: (eerste beklaagde ) Deze beklaagde wordt omschreven als chauffeur, doch het is duidelijk dat zijn rol en functie binnen de organisatie deze van gewone 'chauffeur' oversteeg. Hij dient dan ook gerekend te worden bij de organisators, onder directe leiding van M. S.. Een strenge bestraffing dringt zich op, waarbij de rechtbank oordeelt dat een hoofdgevangenisstraf van ZEVEN JAREN en een geldboete van TWINTIGDUIZEND (20.000) EUR een duidelijk en passend signaal is In hoofde van M. S. (tweede beklaagde ): M. S. is duidelijk de spin in het web van de organisatie. Uiteindelijk kan hij gelinkt worden aan praktisch alle beklaagden. Hij organiseert, delegeert en strijkt de grote winsten op. Hij dient beschouwd te worden als het hoofd van de criminele organisatie. Een bijzonder strenge bestraffing dringt zich op voor deze gewetensloze mensenhandelaar, die mensen als koopwaar beschouwt. De rechtbank verwijst nogmaals naar de wijze waarop deze beklaagde zich uitliet over het probleem dat kinderen kunnen stellen bij de transporten en het feit dat het toedienen van een slaapmiddel als oplossing naar voor werd geschoven. De rechtbank oordeelt dat een hoofdgevangenisstraf van ACHT JAREN en een geldboete van VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) EUR met het oog op de individuele en generale preventie een passende bestraffing is In hoofde van E. M. (derde beklaagde) Deze beklaagde is duidelijk niet enkel chauffeur doch dient, behorend tot de kerngroep van M. S., als een organisator van de mensenhandel te worden beschouwd. Een strenge bestraffing dringt zich ook ten aanzien van hem op, waarbij de rechtbank oordeelt dat een hoofdgevangenisstraf van ZEVEN JAREN en een geldboete van TWINTIGDUIZEND ( EUR) passend is. 11

12 3.2.4 In hoofde van V. S. (vierde beklaagde) Als uitbater van dient deze beklaagde als een uitbater van een safehouse te worden beschouwd. Een hoofdgevangenisstraf van DRIE JAREN en een geldboete van VIJFDUIZEND (5.000) EUR dient als een duidelijk signaal te worden beschouwd dat iedere schakel in een criminele organisatie zijn belang heeft én niet kan geduld worden In hoofde van P. P. (achtste beklaagde) Als uitbater van café dient deze beklaagde als een uitbater van een safehouse te worden beschouwd. Een hoofdgevangenisstraf van DRIE JAREN en een geldboete van VIJFDUIZEND (5.000) EUR dient als een duidelijk signaal te worden beschouwd dat iedere schakel in een criminele organisatie zijn belang heeft én niet kan geduld worden In hoofde van F. P. (tiende beklaagde) Deze beklaagde dient als 'chauffeur' te worden beschouwd. Hij stond nauw in contact met M. S. en trad zeer regelmatig op als chauffeur. Een strenge bestraffing dringt zich op, waarbij een hoofdgevangenisstraf van ZES JAREN en een geldboete van VIJFTIENDUIZEND EUR (15.000) EUR met het oog op de algemene en specifieke preventie als een passende straf dient te worden beschouwd In hoofde van K. D. (vijftiende beklaagde) K.D. speelde duidelijke een belangrijke rol als 'aanbrenger', zijnde een persoon die illegalen ronselde voor de transporten. Een strenge bestraffing dringt zich op, waarbij de rechtbank oordeelt dat een hoofdgevangenisstraf van ZES JAREN en een geldboete van VIJFTIENDUIZEND (15.000) EUR een duidelijk en passend signaal is G.L. (zeventiende beklaagde) G. L. was zowel aanbrenger als chauffeur. Hij had duidelijk een belangrijke rol binnen de organisatie, doch gaf tijdens zijn verhoren - ondanks gedeeltelijke. bekentenissen - aan dat hij de ernst van de feiten niet voldoende inziet. Het opleggen van een hoofdgevangenisstraf van VIJF JAREN en een geldboete van VIJFTIENDUIZEND( ) EUR zal hem hopelijk tot dit besef te brengen. 12

13 In hoofde van N. M. (drieëntwintigste beklaagde) Deze beklaagde is aanbrenger vanuit Italië. De gewetenloosheid van de gehele organisatie is, zoals hiervoor aangehaald, duidelijk naar voor gekomen in de gesprekken die deze beklaagde voerde met M. S. en zijn zoon E. M., wanneer zij het 'probleem' van het transport van kinderen bespraken en de oplossing die zij hierbij voor ogen hadden. Een strenge bestraffing dringt zich op, waarbij de rechtbank oordeelt dat een bestraffing van ZES JAREN en een geldboete van VIJFTIEN DUIZEND (15.000) EUR passend is In hoofde van A. S. (achtentwintigste beklaagde) Deze beklaagde dient duidelijk gelinkt te worden aan zijn neef en spilfiguur M. S.. Hij kan als organisator worden omschreven, behorend tot de kern groep van M. S. Aldus dringt een zeer strenge bestraffing op, waarbij de rechtbank oordeelt dat een hoofdgevangenisstraf van ZEVEN JAREN en een geldboete van TWINTIGDUIZEND (20.000) EUR passend is. 5. Op burgerlijk gebied: 5.1. Wat betreft de burgerlijke partij "Het CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN BESTRIJDING VAN RACISME": De veroordeling van de beklaagden wordt gevorderd om principieel één euro provisie te betalen aan de burgerlijke partij. Als instelling van openbaar nut en overeenkomstig artikel 11, 5, van de Wet van 13 april 1995 is de burgerlijke partij bevoegd om in rechte op te treden in alje rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie aanleiding kan geven. Het CENTRUM kan zich burgerlijke partij stellen voor het nadeel dat berokkend werd aan de doelstellingen die zij nastreeft, met name de strijd tegen de mensenhandel stimuleren en coördineren en het beleid van de Regering over deze problematiek opvolgen. Gegeven wat werd uiteengezet op strafgebied,bestaat er niet de minste twijfel dat de doelstellingen van het CENTRUM manifest werden geschonden en de vordering principieel gegrond is. Gelet op het feit dat één euro provisie wordt gevorderd, kan dit bedrag worden toegekend. Derhalve wordt aan de burgerlijke partij een onbenoemde provisie van één euro toegekend lastens de beklaagden, met uitzondering van de dertiende beklaagde tegenover wie de vordering als ongegrond dient te worden afgewezen, gelet op de tussen te komen vrijspraak. 13

14 5.2. Wat betreft de burgerlijke partij de VZW PAG-ASA: Deze burgerlijke partij vordert de solidaire, minstens in solidum, veroordeling van de beklaagden tot het betalen aan de burgerlijke partij van 1 euro. Deze burgerlijke partij is bij Koninklijk besluit d.d. 09 juni 1999 (B.S. 04/09/99) erkend overeenkomstig artikel 11, 5 van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de pornografie en kan aldus in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding geeft. De burgerlijke partij stelt dat zij in het kader van haar doelstellingen (onder meer opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en de strijd tegen de mensenhandel), zich ontfermd heeft over een aantal slachtoffers in dit dossier. De burgerlijke partijstelling is hierop gesteund. Uit vrees voor represailles wensen de slachtoffers anoniem te blijven. Ter terechtzitting werd door de verdediging geargumenteerd dat niet is bewezen dat de burgerlijke partij zich diende te ontfermen over slachtoffers en het al te gemakkelijk is zich op de anonimiteit te beroepen. De rechtbank is van oordeel dat de beweringen van de burgerlijke partij wel degelijk gegrond zijn. Uit de verhoren van de opgepakte illegalen kan wel degelijk worden afgeleid dat sommige van hen een trauma opliepen tengevolge van de onmenselijke behandeling en de bewezen afdreigingpraktijken van deze bende mensenhandelaars. Het is dan ook vrij duidelijk en aanvaardbaar dat de burgerlijke partij de anonimiteit van deze mensen beschermt. Om die redenen, de Rechtbank, recht doende: 14

CORRECTIONELE RECHTBANK DENDERMONDE 13 FEBRUARI 2007, 19 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK DENDERMONDE 13 FEBRUARI 2007, 19 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK DENDERMONDE 13 FEBRUARI 2007, 19 de kamer De Rechtbank van Eerste Aanleg te DENDERMONDE negentiende kamer, rechtdoende in strafzaken, heeft in haar openbare terechtzitting van 13

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN. 9 FEBRUARI 2004, Kamer 4C

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN. 9 FEBRUARI 2004, Kamer 4C CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN 9 FEBRUARI 2004, Kamer 4C De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP VAN GENT. 26 JUNI 2002, 8de K.

HOF VAN BEROEP VAN GENT. 26 JUNI 2002, 8de K. HOF VAN BEROEP VAN GENT 26 JUNI 2002, 8de K. Het Hof van beroep te Gent, 8e kamer, rechtdoende in correctionele zaken heeft het volgend arrest geveld : In de zaak van het Openbaar Ministerie TEGEN 1. S.

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Nummer: 1071 Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Notitie nummer: AN55.FI.I7448-I3 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: M. C. Arbeider voedingsnijverheid Geboren te Freetown

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

VONNIS. TEGEN: De zich noemende W.D. ( ), volgens eigen verklaring geboren te Freetown (Sierra Leone),

VONNIS. TEGEN: De zich noemende W.D. ( ), volgens eigen verklaring geboren te Freetown (Sierra Leone), VONNIS Datum: 24.01.2005 De rechtbank van eerste aanleg, van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken: In zake van

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer De Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 11 de kamer, rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis: Inzake van het

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER

RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC4 kamer, rechtdoende in correctionele zaken, heeft volgende

Nadere informatie

P. L. C. C. M., geboren te (...) op ( ), wonende te ( ) Nederland, van Nederlandse nationaliteit.

P. L. C. C. M., geboren te (...) op ( ), wonende te ( ) Nederland, van Nederlandse nationaliteit. VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel" te Turnhout op: DONDERDAG EENENDERTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN ACHT in de openbare zitting van de Dertiende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2014 P.13.1253.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1253.N A B, burgerlijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUSSEL 21 MEI 2004, 46 ste K.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUSSEL 21 MEI 2004, 46 ste K. CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUSSEL 21 MEI 2004, 46 ste K. Tijdens de openbare terechtzitting van 21 mei 2004, heeft de 46 ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 not.nr. 56.99.139-07 rep. Nr. 2293 De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 INZAKE : CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Koningsstraat

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 Notitie nummer: AN43.99.246-14 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 - ZAAK I- in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: P.

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer In de zaak van het openbaar ministerie: TEGEN: Openbare terechtzitting, 1. B.M., geboren te ( ) (Turkije) op ( ), wonende te ( ). Op de zitting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Nummer:56 Notitie nummer: AN55.F1.20861-13 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: 1. D. B. Zonder beroep Geboren te Accra (Ghana) op

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 Not. Nr. : GE 56.LA.41677/13-SW4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Musa C., zelfstandige, geboren te Gent op ( ), wonende te 9000 Gent,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-05-2006 Datum publicatie 23-05-2006 Zaaknummer 21-000822-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN 13.11.2006

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN 13.11.2006 CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN 13.11.2006 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken:

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN LEUVEN. 1 FEBRUARI 2002, 21ste K.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN LEUVEN. 1 FEBRUARI 2002, 21ste K. In de zaak van het Openbaar Ministerie TEGEN: XXX CORRECTIONELE RECHTBANK VAN LEUVEN 1 FEBRUARI 2002, 21ste K. Beklaagd te : Leuven, in de loop van de maand maart 2000, als dader of mededader overeenkomstig

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER INZAKE VAN: DE PROCUREUR DES KONINGS, in naam van zijn ambt, EN Het FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN MIGRATIESTROMEN,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 N.nr : DE45.LD.5540/12/28 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: ( ) zonder beroep, geboren te ( ) op ( ), van Albanese nationaliteit,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT. 28 JUNI 2002, 18de K.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT. 28 JUNI 2002, 18de K. CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT 28 JUNI 2002, 18de K. De Correctionele Rechtbank van het arrondissement HASSELT, 18 kamer, heeft het volgende vonnis uitgesproken: INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN:

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TURNHOUT, 17 NOVEMBER 2010, 13 DE K.

CORRECTIONELE RECHTBANK TURNHOUT, 17 NOVEMBER 2010, 13 DE K. CORRECTIONELE RECHTBANK TURNHOUT, 17 NOVEMBER 2010, 13 DE K. VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw "Het Kasteel" te Turnhout op WOENSDAG, ZEVENTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND EN TIEN, in de openbare zitting

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

De Rechtbank van eerste aanleg

De Rechtbank van eerste aanleg De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken.: in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: bij wie zich heeft aangesloten als

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4938

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4938 ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4938 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 17-11-2011 Datum publicatie 17-11-2011 Zaaknummer 15-801142-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015 Not. Nr. : GE 56.L3.8076/13 SW3 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Danny L., invalide, geboren te Eeklo op ( ), wonende te 9900 Eeklo, ( )

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT, 17 OKTOBER 2012, DERTIENDE KAMER

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT, 17 OKTOBER 2012, DERTIENDE KAMER CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT, 17 OKTOBER 2012, DERTIENDE KAMER VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw "Het Kasteel" te Turnhout op WOENSDAG, ZEVENTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND EN TWAALF, in de openbare

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M11-3-1298 COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN Beslissing van 13 februari 2014 EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS De derde kamer van de Commissie, samengesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996 Inzake: Openbaar Ministerie, Mani O Tegen: Alain C, Jos H, Serge B Verdacht van CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996 hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------- A.R. M11-3-0876 B.R. 8389 Beslissing van 20 november 2012 De derde kamer van de Commissie,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10245

ECLI:NL:RBAMS:2015:10245 ECLI:NL:RBAMS:2015:10245 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-11-2015 Datum publicatie 23-06-2017 Zaaknummer 13/845106-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:3064

ECLI:NL:GHARL:2014:3064 ECLI:NL:GHARL:2014:3064 Instantie Datum uitspraak 15-04-2014 Datum publicatie 15-04-2014 Zaaknummer 21-000541-12 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken ARREST

Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken ARREST Rolnummer: 22-003636-07 PO Parketnummer: 10-150153-02 Datum uitspraak: 16 juni 2010 TEGENSPRAAK Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 7 MAART 2016

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 7 MAART 2016 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 7 MAART 2016 Inzake van het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij: Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding via discriminatie en racisme

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 12-05-2010 Zaaknummer 24-002146-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Nummer:57 Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Notitie nummer: AN55.F1.6989-1 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: bij wie zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: M.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 20 januari 2009, 17 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 20 januari 2009, 17 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 20 januari 2009, 17 de kamer Openbare terechtzitting. In de zaak van het openbaar ministerie en: CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1193

ECLI:NL:GHDHA:2015:1193 ECLI:NL:GHDHA:2015:1193 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 18-05-2015 Zaaknummer 22-005458-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995 Inzake: Openbaar Ministerie, Hamid B, Stephan A, George S, Azeen M, Singh R, CGKR Tegen : Martine M, Mario G, Marc D Hof van Beroep van Antwerpen, 17 november

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 De Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Veurne, provincie West-Vlaanderen, achtste kamer, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 21-07-2006 Datum publicatie 21-08-2006 Zaaknummer 03/703565-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 Instantie Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-000203-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, 27 OKTOBER 2014, KAMER AC4

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, 27 OKTOBER 2014, KAMER AC4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, 27 OKTOBER 2014, KAMER AC4 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC4, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Nummer: 1070 Notitie nummer: AN55.F1.4969-14 De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken: in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 SEPTEMBER 2014 P.14.1380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1380.N O D B, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Alain Vergauwen en mr. Pierre Monville, advocaten

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN, 4 OKTOBER 2010, KAMER 4C

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN, 4 OKTOBER 2010, KAMER 4C CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN, 4 OKTOBER 2010, KAMER 4C OP VERZET De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15972 31 juli 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 juli 2012, nummer WBV 2012/16,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 Instantie Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 08-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-000669-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2013 P.12.1919.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1919.F 1. H. M. e.a., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. F. e.a., Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Hof van Beroep Brussel, 12 maart 2014, 13 e kamer

Hof van Beroep Brussel, 12 maart 2014, 13 e kamer Hof van Beroep Brussel, 12 maart 2014, 13 e kamer ARREST Het hof van beroep te Brussel, dertiende kamer, zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : In zake van het openbaar ministerie en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie