Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening"

Transcriptie

1 Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE PROBLEEMSTELLING DEELVRAGEN... 3 HOOFDSTUK 2 FLEX- CONTROL+... HOOFDSTUK 3 MANAGEMENTINFORMATIEBEHOEFTE MKB MKB- ONDERNEMINGEN ADVISEURS ICT- DIENSTVERLENERS BANKEN BELASTINGDIENST... 6 HOOFDSTUK SOFTWAREPAKKETTEN BOEKHOUDSOFTWARE MANAGEMENTRAPPORTAGE TOOLS CRITERIA BEOORDELING SOFTWARE EN RAPPORTAGETOOLS BEVINDINGEN BOEKHOUDSOFTWARE BEVINDINGEN MANAGEMENTRAPPORTAGE TOOLS HOOFDSTUK ACTUELE ONTWIKKELINGEN DATA- ANALYSE CONTINUOUS MONITORING & CONTINUOUS AUDITING STANDARD BUSINESS REPORTING (SBR) FINANCIERING MKB EN INFORMATIEBEHOEFTE GEÏNTEGREERD RAPPORTEREN HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 1 CONCLUSIES BEHOEFTE AAN MANAGEMENTINFORMATIE SOFTWAREPAKKETTEN ACTUELE ONTWIKKELINGEN... 1 AANBEVELINGEN SAMENWERKING SOFTWARE DIENSTVERLENING

3 Hoofdstuk 1 Probleemanalyse 1.1 Inleiding en relatie met afstudeerscriptie Flex- Control+ heeft een stagiair van de opleiding Accountancy aan Fontys Hogescholen te Eindhoven de opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar managementrapportages binnen MKB- ondernemingen en hoe Flex- Control+ hierop in kan spelen. Basis voor dit E- Book is de afstudeerscriptie Van traditionele accountant naar moderne adviseur de dato 6 januari 201. De afstudeerscriptie is te downloaden van de website van Flex- Control Probleemstelling De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan Flex- Control+ inspelen op de behoeften van MKB- ondernemingen aan (betrouwbare) actuele en toekomstgerichte managementrapportages? 1.3 Deelvragen Om tot de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen zijn er deelvragen opgesteld. Hieronder volgen de opgestelde deelvragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden van Flex- Control+? 2. Welke behoeften hebben MKB- ondernemingen op het gebied van (betrouwbare) actuele en toekomstgerichte managementrapportages? 3. Welke betrouwbaarheidseisen worden er door MKB- ondernemers en financiers gesteld aan management informatie?. Welke eisen worden er gesteld aan managementrapportage software?. Welke managementrapportage software kan voorzien in de behoeften van de MKB- onderneming? 6. Welke actuele ontwikkelingen zijn van invloed op managementrapportages? 3

4 Hoofdstuk 2 Flex- Control+ Flex- Control+ is eind 2012 opgestart door Willy Feller. Als Registeraccountant met ruim 2 jaar ervaring in de controle- en adviespraktijk waarvan 20 jaar bij Deloitte weet Willy hoe een MKB onderneming te helpen met het slimmer organiseren van administratieve processen inclusief rapportering en analyses. Uitgangspunt van Flex- Control+ is dat zij de onderneming begeleidt bij het zoveel als mogelijk zelf door de onderneming opstellen van de financiële rapportages en het optimaliseren van de hieraan verbonden processen. Naast kostenbesparing betekent dit dat de onderneming tijdig kan beschikken over betrouwbare informatie. Bijsturing en het beschikbaar stellen van de juiste informatie aan aandeelhouders, financiers, externe accountant, belastingdienst, etc. kan dan eveneens tijdig plaatsvinden.

5 Hoofdstuk 3 Managementinformatiebehoefte MKB In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit de interviews van het onderzoek opgenomen. 3.1 MKB-ondernemingen Bij grotere ondernemingen groeit het belang van managementrapportages voor het management en haar stakeholders. Veel softwaretoepassingen al dan niet geïntegreerd en data- opslag in meerdere databases maken het moeilijker om de juiste managementrapportages te maken. Een oplossing die vaak wordt gekozen is het bouwen van een datawarehouse waarbij de van belang zijnde data uit de originele bron uit de verschillende databases wordt overgenomen in het datawarehouse. De meeste geïnterviewde MKB- ondernemingen typeren zichzelf als vooruitstrevend in hun markt en veel behoefte hebben aan actuele en toekomstgerichte managementrapportages. De meerderheid van de MKB- ondernemingen geeft aan zijn ERP- pakket op maat gemaakt te hebben zodat de gewenste managementinformatie ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Tot slot kan geconcludeerd worden dat weinig eisen door MKB- ondernemers gesteld worden aan de betrouwbaarheid van managementrapportages. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de informatie die uit het systeem komt betrouwbaar is. Deze houding kan naïef zijn van de ondernemers omdat de administratie van de onderneming fouten kan bevatten en daardoor wellicht ook de managementrapportage. Enige betrouwbaarheid is uiteraard wel van belang omdat beslissingen op basis van onbetrouwbare informatie grote gevolgen kan hebben. 3.2 Adviseurs Kleinere ondernemingen sturen volgens alle adviseurs veel op gevoel. Als de onderneming groeit, wordt de behoefte aan stuurinformatie groter. Die behoefte wordt wel vaak geïnitieerd door de adviseur of door slechte processen of resultaten. De ondernemer is vaak niet degene die de behoefte aan stuurinformatie tijdig onderkent. Bij groeiende ondernemingen is het gewenst dat de financiële man of vrouw ook meegroeit. Dit is niet vanzelfsprekend en coaching vindt veelal niet plaats. De werkelijk beschikbare stuurinformatie loopt daarom vaak achter bij de gewenste stuurinformatie. 3.3 ICT-dienstverleners Ook door de ICT- dienstverleners wordt er onderkend dat er veel MKB- ondernemingen zijn die op gevoel worden gestuurd. Daarnaast is de communicatie tussen het management en de automatiseerder of (externe) ICT- dienstverlener vaak niet goed. Het ontbreekt aan informatiemanagement in het MKB. Dit betekent dat de wensen en behoefte op het gebied van managementrapportages vaak niet (volledig) worden doorgevoerd. De trend in het MKB is dat automatisering steeds meer buitenshuis komt te liggen inclusief data- opslag van cloudoplossingen. Als de ondernemer en de financiële man of vrouw te weinig initiatief nemen om stuurinformatie op orde te krijgen, is er vanuit de onderneming dus ook geen regie over deze stuurinformatie.

6 3. Banken Banken hebben zelf niet direct behoefte aan managementrapportages. Bij kredietnemers wordt jaarlijks de jaarrekening opgevraagd en daarnaast worden alleen actuele of toekomstgerichte rapportages opgevraagd bij risicovolle posten. Door de automatiseringsslagen die de banken willen maken, kan de behoefte aan management- rapportages in de toekomst wel gaan groeien. De banken hebben indirect wel meer behoefte aan managementrapportages omdat zij van een ondernemer verwachten dat zij de organisatie in de grip hebben. De bank verwacht hierbij dat de ondernemer op cijfers en kpi s stuurt. De betrouwbaarheid van de cijfers die aangeleverd worden, is volgens de banken zelf een belangrijk punt, maar als er door wordt gevraagd wordt er eigenlijk alleen gesteund op een samenstelverklaring bij de cijfers. De banken zijn niet duidelijk wie de samenstelverklaring moet verstrekken. Een samenstelverklaring wordt immers door zowel accountants (AA of RA) als door andere personen zoals boekhouders, belastingadviseurs en andere adviseurs verstrekt. 3. Belastingdienst De belastingdienst heeft zelf geen behoefte aan managementrapportages maar wel belang bij goede managementrapportages op basis van het 'in control' zijn voor horizontaal toezicht. Wel ziet de belastingdienst dat de kwaliteit van managementrapportages omhoog gaat bij veel kantoren/bedrijven die onder horizontaal toezicht vallen. 6

7 Hoofdstuk Softwarepakketten.1 Boekhoudsoftware De onderstaande pakketten zijn in het onderzoek betrokken omdat zij het meest gangbaar zijn in de doelgroep van het MKB (van circa 1/2 werknemers tot 100/10 werknemers). Branchespecifieke pakketten zijn niet in het onderzoek betrokken. Onlinepakketten - Unit Multivers - Exact Online - Twinfield - AFAS Online ERP- pakketten - AFAS Profit - Exact Globe Next - Microsoft Dynamics NAV - Accountview (Visma).2 Managementrapportage tools De volgende managementrapportage tools zijn in het onderzoek betrokken: - Visionplanner Cloud - Visionplanner - Beegua - Powerpivot - Microsoft Reporting Services - Qlikview.3 Criteria beoordeling software en rapportagetools In het onderzoek zijn de managementrapportages van de boekhoudsoftware en managementrapportage tools beoordeeld volgens de hierna opgenomen tabel Criteria managementrapportages inclusief weging. De uitkomsten van de beoordeling van de software en rapportagetools zijn opgenomen in afstudeerscriptie. Gebleken is dat een beoordeling van de software op basis van de criteria niet eenvoudig is omdat: 1. Veel pakketten zijn schaalbaar van eenvoudig tot complex. Zo is een eenvoudig online boekhoudpakket op te schalen of te combineren tot de meest complexe ERP- oplossing. 2. De mogelijkheden van het op maat maken van relatief eenvoudig tot complex consultantswerk moeilijk in de beoordeling tot uitdrukking kan worden gebracht. 3. Softwareleveranciers meer of minder samenwerken met andere softwareleveranciers. Door samenwerking ontstaan gezamenlijke oplossingen die niet meer toe te rekenen zijn aan de individuele softwareleverancier.. Door toepassing van internet steeds meer mogelijkheden ontstaan om software aan elkaar te koppelen en daarmee de gewenste oplossingen (op maat) te krijgen.. Prijs/kwaliteitverhouding niet bij de vergelijking van de criteria is betrokken. 7

8 Criteria Managementinformatie verleden/actueel Jaarrekening Balans/resultatenrekening Analyse debiteuren/crediteuren Kasstroomoverzicht Kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit) Financiële KPI's - standaard - handmatig aan te passen Niet- financiële KPI's - standaard - handmatig aan te passen - uit andere systemen of modules te importeren Managementinformatie toekomstgericht Budgetteren Liquiditeitsprognose Forecasting/trendanalyse Scenario's Werkvoorraad Orderportefeuille Salesfunnel en inschatting slagingspercentages Prognoseresultaten op lopende orders (per projectleider, regio, etc.) Prognoseresultaten op orders orderportefeuille Verwachte bezettingsgraden mensen, machines en andere capaciteit Dashboards Real- time koppeling data Visualisatie met grafieken, tellers en diagrammen, actueel en toekomstgerichte managementinformatie Periode in te stellen Aanpassingsmogelijkheden naar eigen wensen Dashboard op smartphone of tablet Overige mogelijkheden Meekijkfunctie accountant Online portal Gebruikersgemak (schaal 1 t/m ) Rapportages delen/afdrukken Tabel Criteria managementrapportages inclusief weging Weging Bevindingen boekhoudsoftware Managementinformatie verleden/actueel Jaarrekening De beoordeelde boekhoudsoftware levert standaard geen jaarrekening. Dit is opmerkelijk omdat de verwachting enkele jaren geleden was dat door de komst van SBR de boekhoudsoftware de SBR rapportages en jaarrekeningrapportage zou integreren. De softwareleveranciers van de jaarrekeningen hebben geïnvesteerd in SBR en de softwareleveranciers van de boekhoudpakketten hebben er vooralsnog voor gekozen om 8

9 hiermee samen te werken in plaats van zelf te investeren. Accountview (Visma) geeft aan de SBR- rapportages wel rechstreeks vanuit het financiële pakket te verzorgen. De wettelijke jaarrekening is dan beperkt voor interne doeleinden en wordt in een word- template gemaakt. Kasstroomoverzicht Het meeste boekhoudsoftware leveren geen kasstroomoverzicht. Alleen Exact Globe en Microsoft Dynamics NAV leveren een dergelijk overzicht. KPI s In het algemeen leveren de pakketten weinig tot geen kpi s. Exact (zowel online als Globe) lijkt hierop een uitzondering met een redelijk aantal kpi s. Alle pakketten hebben de mogelijkheid om een koppeling te maken met online dashboardsoftware. Managementinformatie toekomstgericht Budgetteren Alle pakketten hebben de mogelijkheid tot budgetteren. Liquiditeitsprognose Geen enkel pakket heeft de mogelijkheid tot het maken van een liquiditeitsprognose. Overige managementinformatie (toekomstgericht) Exact Globe Next gevolgd door Exact Online hebben de meeste functionaliteiten standaard opgenomen. Daarna volgen Accountview en Microsoft Dynamics NAV. AFAS en Twinfield hebben weinig overige managementinformatie standaard opgenomen. Hierbij is het van belang om op te merken dat AFAS veel (standaard)rapportages meelevert die eenvoudig zijn te vervaardigen en Twinfield bewust kiest om de managementinformatie over te laten aan haar partners (Twinapps). Dashboards Exact Online en Globe Next, AFAS Profit ERP en Microsoft Dynamics NAV scoren goed op de beoordeelde criteria dashboards. Accountview is modulair opgebouwd en kan opschalen tot alle beoordeelde functionaliteiten. Twinfield kiest bewust om dashboards over te laten aan haar partners (Twinapps). Unit is beperkt in haar mogelijkheden en werkt minder samen met andere softwareleveranciers, maar bijvoorbeeld wel met dashboard van Visionplanner Cloud. Overige mogelijkheden Alle pakketten hebben een meekijkfunctie voor de accountant, maar geen van allen een online portal waarop gecommuniceerd kan worden. Ook kunnen alle pakketten de gemaakte rapportages delen of afdrukken. Het gebruikersgemak van Twinfield en Exact Online wordt hoger ingeschat dan van de overige pakketten. 9

10 . Bevindingen managementrapportage tools Managementinformatie verleden/actueel Visionplanner (stand alone) is de enige tool waarmee op dit moment een jaarrekening gemaakt kan worden en heeft daarnaast alle functionaliteiten die in de beoordeling betrokken zijn. Beegua en Qlikview hebben behoudens de jaarrekening ook alle functionaliteiten die in de beoordeling betrokken zijn. Bij Visionplanner Cloud, Power Pivot en Microsoft Reporting Services kunnen alleen handmatig niet- financiële KPI s worden toegevoegd. Voor Power Pivot en Microsoft Reporting Services kunnen ook de financiële KPI s alleen handmatig worden toegevoegd. Microsoft Reporting Services heeft wel de mogelijkheid om KPI s te importeren vanuit een ander systeem of module. Managementinformatie toekomstgericht Visionplanner (stand alone) en Qlikview leveren budgetteren, liquiditeitsprognose, forecasting/trendanalyse en doorrekening scenario s. Visionplanner Cloud mist hiervan scenario s doorrekenen en Beegua forecasting/trendanalyse. Geen van de pakketten levert standaard de mogelijkheid tot werkvoorraad (bezettingsgraad), orderportefeuille, salesfunnel inclusief inschatting slagingspercentage en prognoseresultaten op orders. Er is geen nader onderzoek verricht naar de wijze waarop deze informatie met maatwerk wel te verkrijgen is. Power Pivot en Microsoft Reporting Services leveren geen toekomstgerichte managementinformatie. Dashboards Alle pakketten scoren op dashboards goed. Alleen Visionplanner (stand alone) en Power Pivot kunnen hun dashboards niet tonen op een tablet of smartphone. Overige mogelijkheden Op de overige mogelijkheden scoren Visionplanner Cloud en Beegua het beste. 10

11 Hoofdstuk Actuele ontwikkelingen.1 Data-analyse Hoofdstuk ging in op de software die beschikbaar is om inzicht te krijgen in managementinformatie en in het bijzonder stuurinformatie. Om ontwikkelingen nader te analyseren en controles te verrichten om de betrouwbaarheid vast te stellen, is veelal afzonderlijke software beschikbaar. Managementinformatie en data- analyse wordt veelal ook gecombineerd in software voor business intelligence & analytics. Eenvoudige gebruikersvriendelijke analyse vinden vaak plaats op basis van auditfiles die door ieder softwarepakket kunnen worden geleverd. Voorbeelden hiervan zijn: - Infine grootboekanalyse XML Auditfile - QDAC - Accountanalyser van Unit - Smart Analyser en XML Auditfile van Caseware- Idea - Excel Controller Voorbeelden van business intelligence & analytics - Excel Controller, zowel data- analyse, rapportage als BI - Qlikview - Tableau - Power BI voor Office 36 - Cloud Analytics - SAP Lumira - Lavastorm analytics - ACL - Perceptive (process mining) De scheidslijn tussen managementrapportering, data en processen, financieel en niet financieel, verleden en toekomst(voorspellingen) is bij geavanceerde software niet meer aanwezig. De combinatie maakt het mogelijk om processen en besluitvorming te optimaliseren en onlosmakelijk te verbinden met de visie en strategie van de organisatie..2 Continuous Monitoring & Continuous Auditing Door de voortschrijdende digitalisering en technieken komen de tijdstippen van registeren, rapporteren, analyseren en controleren steeds dichter bij elkaar te liggen. De controles verschuiven zoveel als mogelijk van achteraf naar controles vooraf en zijn in de processen ingeregeld. De technieken en software voor Continuous Monitoring zijn beschikbaar, maar worden in het MKB nog maar beperkt toegepast. 11

12 De verwachting van Flex- Control+ is dat de komende jaren een versnelling zal komen in Continuous Monitoring. Flex- Control+ heeft haar focus daarom gelegd op de volgende foucusgebieden: - Optimalisatie processen - Managementinformatie - Data- analyse Om Continuous Auditing mogelijk te maken, zijn de controlemethoden en technieken zoals die nu door de meeste accountantskantoren worden gehanteerd achterhaald. Een aantal kantoren is innovatief actief op het gebied van data- mining en procesmining. Voordat Continuous Auditing bij MKB bedrijven daadwerkelijk zal worden toegepast, zijn we wel een aantal jaren verder. Met Continuous Auditing zal echter uiteindelijk de controlekwaliteit juist in het MKB verbeterd kunnen worden. De daadwerkelijke werking van de functiescheidingen en beheersingsmaatregelen kan, in tegenstelling tot de huidige controlemethoden en technieken, met procesmining naar verwachting wel goed worden vastgesteld..3 Standard Business Reporting (SBR) SBR is een concept dat uitgaat van het standaardiseren van gegevens aan de bron, de administratie van de ondernemer. Alle gegevens die in de administratie aanwezig zijn, krijgen een bepaald label zodat de betekenis voor elke externe partij hetzelfde is. De taal waarmee gewerkt wordt, is XBRL. Het doel van SBR is het opstellen en aanleveren van diverse rapportages sterk te vereenvoudigen en te versnellen. Aanlevering kan via een intermediair of rechtstreeks vanuit de onderneming via het SBR- direct portaal. SBR of SBR- direct zullen er niet direct voor zorgen dat er meer behoefte is aan managementinformatie. Dit komt voort uit het feit dat de belastingdienst en de banken (vooralsnog) geen eisen stellen aan de te verkrijgen informatie of de inrichting van het managementinformatiesysteem. Wel wordt er verwacht dat bijvoorbeeld informatie tijdig aangeleverd wordt of dat de onderneming zijn processen beheerst. Als een onderneming zijn administratieve organisatie goed op orde heeft, is het gemakkelijker om (betrouwbare) actuele management informatie te verkrijgen. Met SBR ontstaan meer mogelijkheden om betrouwbare informatie tijdig voor uitvragende partijen beschikbaar te krijgen. Daarnaast ontstaan meer mogelijkheden om (tussentijdse) informatie te benchmarken.. Financiering MKB en informatiebehoefte De financiering van MKB ondernemingen is niet meer een vanzelfsprekendheid van en bij de plaatselijke bankier. Het kost meer moeite om financiering te verkrijgen en er komen steeds meer MKB ondernemingen onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer. Alternatieve financieringsvormen zijn in opkomst, maar ook voor deze partijen geldt dat zij goed geïnformeerd willen worden. Het informeren met een jaarrekening na afloop van het boekjaar is meestal niet meer genoeg. 12

13 . Geïntegreerd rapporteren Klanten worden kritischer, resultaten op korte termijn zijn niet voldoende voor kredietverstrekkers en medewerkers waarderen het als zij werken bij een onderneming met een duidelijke visie en koers. Het succes van morgen wordt bepaald door wat een onderneming vandaag doet. Het is steeds duidelijker dat alleen financiële informatie onvoldoende zegt over de toekomstbestendigheid van een onderneming. Financiële rapportages kijken terug in de tijd, waardoor reacties op basis van de cijfers vaak achter de feiten aanlopen. Er is behoefte aan indicatoren die iets zeggen over de positionering van de onderneming in de toekomst. Dit vraagt om een analyse hoe de onderneming waarde creëert, wat er in de context van de onderneming verandert en die waarde beïnvloedt, en wat dit dan betekent voor de activiteiten en bedrijfsvoering van de onderneming. Op deze manier wordt een onderneming toekomstbestendig. Steeds meer bedrijven zoeken naar nieuwe bedrijfsmodellen waarmee toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor zowel het eigen bedrijf als voor de maatschappij. Dit wordt ook wel geïntegreerd denken genoemd. Meer bedrijven treden naar buiten met informatie over hun financiële bedrijfsresultaten. Dit heet geïntegreerd rapporteren. 13

14 Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies 6.1 Behoefte aan managementinformatie Ten aanzien van de behoefte aan managementinformatie kunnen de volgende conclusies gemaakt worden: - Kleine MKB- ondernemingen sturen vaak op gevoel; grotere of groeiende ondernemingen hebben vaker behoefte aan actuele en toekomstgerichte managementinformatie; - Vooruitstrevende ondernemingen hebben meer behoefte aan - managementinformatie; Als er behoefte is aan managementinformatie is het vaak specifiek naar branche of wensen van het management; - De banken en belastingdienst hebben niet direct behoefte aan managementinformatie van de onderneming maar wel indirect door de ontwikkelingen op het gebied van SBR(- Direct) en horizontaal toezicht. 6.2 Softwarepakketten Uit het onderzoek blijkt dat de mogelijkheden voor stuurinformatie zowel voor online boekhoudpakketten als ERP- pakketten in de laatste jaren sterk zijn toegenomen. De ontwikkelingen die echter nog veel sneller gaan, zijn de online rapportagetools die in aanvulling op het pakket en in combinatie met data vanuit andere bronnen, voor de gewenste stuurinformatie zorgen. Hierbij is onderscheid te maken in tools die zich richten op: 1. één of enkele boekhoud- of ERP- pakketten; 2. breed op veel boekhoud- of ERP- pakketten maar zich overwegend beperken tot financiële data; 3. pakketonafhankelijk zowel financieel als niet financieel. Gebleken is dat een beoordeling van de software niet eenvoudig is omdat deze afhankelijk is van de gekozen strategie door de softwareleverancier zoals schaalbaarheid van eenvoudig tot complex, samenwerking met andere softwareleveranciers, mogelijkheid tot koppeling en prijs/kwaliteitverhouding. Voor de keuze van de software is van belang welke stuurinformatie nodig is en in hoeverre het huidig informatiesysteem hierin kan voorzien. Ook als de stuurinformatie bestaat uit met name niet financiële en/of toekomstgerichte data uit verschillende pakketten en databronnen, is deze stuurinformatie voor MKB ondernemingen binnen handbereik. Samenwerkingen tussen marktpartijen heeft inmiddels geleid tot (branchegerichte) templates waardoor MKB ondernemingen, met name een online samenwerking met accountant/adviseur een hoog niveau van stuurinformatie op maat ter beschikking kunnen krijgen. 1

15 6.3 Actuele ontwikkelingen De actuele ontwikkelingen data- analyse, continuous monitoring & auditing, standard business reporting (SBR), financiering MKB en geïntegreerd rapporteren geven een bevestiging dat de behoefte aan (betrouwbare) actuele en toekomstgerichte managementrapportering verder zal toenemen. De MKB ondernemer onderneemt het liefst op gevoel en vindt vaak dat hij zich prima kan redden zonder goede stuurinformatie. Om zijn plannen te realiseren heeft hij echter stakeholders nodig die hij moet zien te overtuigen met (management)rapportages. Aanbevelingen 6. Samenwerking De behoefte aan managementrapportages komt niet vaak direct vanuit een MKB- onderneming, althans de ondernemer of het management legt deze behoefte veelal niet direct bij een accountant/adviseur neer. Een veranderende situatie kan ervoor zorgen dat de behoefte aan meer stuurinformatie en dus managementinformatie kenbaar wordt gemaakt. Flex- Control+ wordt aanbevolen nauwere samenwerking of netwerkverbinding aan te gaan met partijen die dicht bij de MKB- onderneming en/of MKB ondernemer staan en veranderende situaties signaleren. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende partijen. Financier Als een onderneming in liquiditeitsproblemen komt en de rente of aflossing op een lening niet kan betalen wil een bank of financier vaak extra (management)rapportages zien, zoals een liquiditeitsprognose. Als een onderneming deze niet of niet tijdig kan leveren, komt de behoefte aan managementrapportages naar boven. Een bank zal de onderneming vragen om bepaalde rapportages op te stellen, maar zal hierbij in beginsel niet doorverwijzen naar externe partijen. Goede contacten met bankiers en andere financiers of investeringsmaatschappijen is uiteraard wel van belang. Op het moment dat er behoefte is aan managementrapportages ben je eerder in beeld om deze te leveren of de mogelijkheid krijgt om een MIS (management informatie systeem) op te zetten bij betreffende onderneming. Adviseurs/interim- managers insolventie, reorganisaties en doorstart bij faillissement Adviseurs/interim- managers die gespecialiseerd zijn in insolventie, reorganisaties en doorstart bij faillissement worden vaak op een (te) laat tijdstip betrokken. In de periode nadat aanvullende financiering, reorganisatie of doorstart heeft plaatsgevonden, zal de adviseur/interim- manager zich terugtrekken en zal de onderneming op eigen kracht verder gaan. Om herhaling te voorkomen zal de ondernemer en financier meer behoefte hebben aan structurele managementrapportages. Samenwerking met de adviseurs/interim- managers gelijktijdig met of in navolging op hun werkzaamheden biedt kansen voor Flex- Control+ om haar toegevoegde waarde te kunnen laten zien. 1

16 ICT- dienstverleners De trend in het MKB is dat door technologische ontwikkelingen, digitalisering en voortschrijdende automatisering van administratieve processen, ICT- oplossingen steeds meer buitenshuis komen te liggen. Dus niet alleen hardware, software en data- opslag maar ook de ICT- kennis om tot de juiste oplossingen voor de MKB onderneming te komen. De ICT- dienstverleners laten in de interviews naar voren komen dat ze zelf niet of maar gedeeltelijk financieel onderlegd zijn. Welke stuurinformatie is nodig en voor wie? Hoe kunnen we slimmer administratieve processen automatiseren, betrouwbaarheid behouden of verhogen en frauderisico s beperken? Veel huisaccountants beschikken over te weinig proces- en ICT- kennis om samen met de ICT- dienstverlener tot de juiste voorstellen voor oplossingen te komen. Flex- Control+ kan dan een goede aanvulling of alternatief zijn. Huisaccountant adviseur In het MKB is de huisaccountant vaak de vertrouwenspersoon van de MKB- ondernemer zowel privé als voor de onderneming. Hij is generalist, verzorgt het jaarwerk en adviseert op een breed terrein zoals juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch. Om de klant optimaal te kunnen bedienen, zal hij bij complexere vraagstukken gebruik maken van specialisten in zijn netwerk. Flex- Control+ legt de nadruk op de verbetermogelijkheden van actuele en toekomstgerichte managementrapportering en optimalisatie van processen binnen de onderneming. Zeker bij grotere MKB bedrijven levert een samenwerking en rolverdeling met een huisaccountant een betere dienstverlening aan de (gezamenlijke) klant op. Veel accountants- en administratiekantoren hebben niet die diepgang en specialistische kennis in eigen huis zodat samenwerking met specialisten tot betere dienstverlening leidt. Huisaccountant controlerend accountant De rol van de controlerend accountant wordt maatschappelijk gezien en vanuit de rol van toezichthouder AFM meer en meer beperkt tot de rol van controlerend accountant. Zaken zoals onafhankelijkheid, verkrijgen van toereikende controleinformatie, professioneel kritische instelling, kwaliteitsoordeel AFM en prijsdruk leiden er eveneens toe dat de controlerend accountant zich beperkt tot het goed en efficiënt uitvoeren van zijn opdracht tot controle van de jaarrekening. Een MKB onderneming die in control is, voorzien is van goede managementinformatie en een goed gedocumenteerd balansdossier heeft, is de ideale klant voor de controlerend accountant. Een samenwerking met Flex- Control+ leidt tot ideale klanten voor controlerende accountants. Overige adviseurs De huisaccountant is niet altijd de vertrouwenspersoon van de ondernemer. Zeker voor de controlerend accountant wordt het steeds lastiger om deze rol te kunnen vervullen. Ook een belastingadviseur, bedrijfskundige, jurist, advocaat of persoonlijke coach kan deze rol vervullen. In die situaties is de rol van de huisaccountant vaak beperkt tot het noodzakelijke jaarwerk. Deze adviseurs kunnen in de rol als vertrouwenspersoon de behoefte aan verbetering van managementinformatie en optimalisatie van processen signaleren en 16

17 inschatten in hoeverre de huisaccountant deze kan invullen of dat Flex- Control+ een beter alternatief is. 6. Software Uit de resultaten van de interviews blijkt dat MKB ondernemingen vaak geen managementrapportagetools naast het boekhoudpakket hebben. Stuurinformatie beperkt tot financiële data Als duidelijk is dat de stuurinformatie zich beperkt tot financiële data en het boekhoudpakket levert te weinig stuurinformatie, dan kan gebruik worden gemaakt van de online dashboards. Er zijn inmiddels veel softwareleveranciers met online dashboard toepassingen. Uitgangspunt blijft de behoefte van de klant, maar om de software optimaal te kunnen gebruiken en om inkoopvoordeel voor de klant te behalen heeft Flex- Control+ voorlopig gekozen voor de software van Visionplanner Cloud en Beegua (voor Exact en Twinfield). Stuurinformatie niet beperkt tot financiële data Als stuurinformatie niet beperkt is tot financiële data is, bieden Visionplanner Cloud en Beegua wel mogelijkheden om die al dan niet handmatig toe te voegen. Als dit te bewerkelijk is, heeft het de voorkeur om deze stuurinformatie op maat te bouwen. Flex- Control+ heeft gekozen voor een samenwerking met Refine- IT. Refine- IT heeft als kennispartner van Qlikview en vanuit de kennis en ervaring als accountant/adviseur het Ondernemersdashboard ontwikkeld en kan gezien worden als een state- of- the- art oplossing op het gebied van Business Intelligence. Rapportages en/of data- analyse Voor het onderzoeken van de (financiële) data heeft Flex- Control+ voorlopig gekozen voor de software van Excel Controller en de QDAC auditfile viewer. De Excel Controller is een rapportage- en analysetool, geschikt voor alle gangbare boekhoudsoftware- pakketten waarbij diepgaande kennis van Excel niet nodig is. Het kunnen werken met draaitabellen is voldoende. Ook is het mogelijk een jaarrekening met Excel Controller te maken. De QDAC auditfile viewer heeft standaardanalyses beschikbaar van de auditfiles financieel, salaris en afrekensystemen. Daarnaast kunnen aanvullende analyses en een jaarrekening worden gemaakt. Daarnaast is Flex- Control+ bekend met Infine grootboekanalyse en Accountanalyser van Unit. Voor geavanceerde data- analyse werkt Flex- Control+ samen met specialisten. Software jaarrekening en SBR Uitgangspunt van Flex- Control+ is dat de onderneming tussentijdse cijfers opstelt en beschikt over managementinformatie. Het maken van een jaarrekening na afloop van het boekjaar is dan niet meer zo moeilijk en minder spannend. 17

18 Flex- Control+ kan meerdere rapportage software beschikbaar stellen waarmee de onderneming zelf de jaarrekening kan maken inclusief balansdossier en SBR rapportages. Advisering online toepassingen Exact en Twinfield Online boekhoudpakketten in het MKB zijn sterk in opkomst. Exact en Twinfield hebben het grootste marktaandeel en werken beide met App- Partners. Om administratieve processen te optimaliseren is Flex- Control+ betrokken bij de advisering van App- Partners bij MKB ondernemingen die met Exact of Twinfield werken. Meer informatie Meer informatie over professionele rapportage software waarmee Flex- Control+ werkt of die Flex- Control+ ter beschikking kan stellen, vind je op Dienstverlening Flex- Control+ wordt geadviseerd om MKB ondernemingen te begeleiden met het verkrijgen van de juiste stuurinformatie zodat tijdig kan worden (bij)gestuurd en processen kunnen worden geoptimaliseerd. Voor de analyse en betrouwbaarheid kan hierbij gebruik worden gemaakt van data- analyse. Op deze manier kan Flex- Control+ een totaal oplossing aanbieden aan de MKB onderneming op het gebied van optimalisatie processen, managementinformatie en data- analyse. Hiermee is zij onderscheidend ten opzichte van de 'traditionele' kantoren. Flex- Control+ vervult als accountant/adviseur de rol van parttime controller of 2 e lijns controller. Zowel online als offline betrokken en pro- actieve advisering op basis van (betrouwbare) actuele en toekomstgerichte informatie in plaats van verouderde (jaar)cijfers achteraf. Helmond, april

Brochure Tools4Financials

Brochure Tools4Financials Brochure Tools4Financials Met goed modern gereedschap kun je beter presteren. Flex-Control+ ondersteunt MKB ondernemingen in het algemeen en financiële mensen in het bijzonder met software oplossingen

Nadere informatie

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ A Continu verbeterproces Als MKB ondernemer ligt uw focus op het optimaal benutten van de kansen die u ziet, veelal vanuit een commerciële invalshoek. De

Nadere informatie

Afhankelijk van de behoefte kan 'Mijn Financieel Directeur' bijvoorbeeld worden ingezet voor

Afhankelijk van de behoefte kan 'Mijn Financieel Directeur' bijvoorbeeld worden ingezet voor Brochure Mijn Financieel Directeur & Advisering Niet ieder bedrijf heeft een fulltime Financieel Directeur nodig of kan zich dat veroorloven. Flex-Control+ heeft hiervoor de oplossing van Mijn Financieel

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje Auteurs: Edward Ammerlaan, Ensior B.V., Making Business Intelligence Work Bart Bernecker, Audit Innovators Inleiding

Nadere informatie

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven)

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven) PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre (regio Eindhoven) OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Toepassing auditfile financieel. 2011 09 27 Presentatie XML- Platform

Toepassing auditfile financieel. 2011 09 27 Presentatie XML- Platform Toepassing auditfile financieel 1 XML- Samenwerking van: Software ontwikkelaars Samenwerkende Register Accountants (SRA) ABZ Business Services Nederland Belastingdienst Onderzoeksbureau GBNED Community

Nadere informatie

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald 2000 2005 Bertrand

Nadere informatie

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen.

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Activa Financiële stuurgegevens Subsidie? Facturen Passend onderwijs digitaliseren

Nadere informatie

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent.

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent. Bijlage: rapportagesoftware voor accountantskantoren maart 2010 Functies voor het uitwerken van de kolommenbalans, rubriceren rekeningschema, samenstellen en publiceren van een jaarrekening worden standaard

Nadere informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie v.01 Factview software innovatieve financiële rapportages Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie Planning Company is een innovatieve advies organisatie en leverancier van

Nadere informatie

Flynthvision. Doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers. I Ondernemen inspireert I. Debiteuren en crediteuren. Bedrijfsspecifieke gegevens

Flynthvision. Doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers. I Ondernemen inspireert I. Debiteuren en crediteuren. Bedrijfsspecifieke gegevens Flynthvision Doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers cashflow benchmark Debiteuren en crediteuren Bedrijfsspecifieke gegevens Omzet - inkoop - kosten begroting Investeringen en financieringen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol.

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol. Meer ondernemen met B-OnLine Denk ondernemend. Denk Bol. Bol volgt de hartslag van uw bedrijf met B-OnLine Het beste uit uw onderneming halen Bol helpt ondernemers het beste uit zichzelf én hun bedrijf

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Leverancier Naam pakket Installatiemodel 1) Samenwerken met cliënten Multicliënt bankafschriften Meerdere Administratiemodellen Uitwerken

Nadere informatie

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software Trendanalyse financieel administratieve software Najaar 2009 Gerard Bottemanne Deelname Grote bereidheid tot beantwoorden van vragen over innovatieve ontwikkelingen in relatie tot financieel administratieve

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor accountants Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor accountants AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN E-FACTURATIE DizzyData is een slimme

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen?

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Door Daisy Klijn, September 2016? Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Veel bedrijven maken gebruik van Excel om te rapporteren. Heel logisch, want het werkt heel goed voor

Nadere informatie

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod.

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod. Persbericht/Artikel Coevorden, 22 augustus 2006 Het beste boekhoudpakket bestaat niet Leveranciers maken misbruik van publicaties. Regelmatig komen wij in de media termen tegen als "Beste boekhoudpakket"

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Salarisadministratie in de Cloud

Salarisadministratie in de Cloud Salarisadministratie in de Cloud Van administrateur naar adviseur 15 oktober 2014 Dennis Bos Specialist Salaris en Personeel VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs Arnhem Nijmegen Wijchen 100 medewerkers

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

M a n a g e m e n t i n f o r m at i e

M a n a g e m e n t i n f o r m at i e M a n a g e m e n t i n f o r m at i e p o r ta a l v o o r SPO U t r e c h t Betrouwbare informatievoorziening met QlikView Refine-IT heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Utrecht een organisatiebreed

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Budget-live

ibisapps IBIS4Budget-live ibisapps IBIS4Budget-live projecten budgetten bewaken bewaken Quote In onze gebiedsontwikkeling heb ik behoefte aan actueel inzicht. In de stand van zaken van vandaag, maar ook in de kansen en bedreigingen

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector UNIT4 BUSINESS SOFTWARE Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Systeemeisen... 4 3. Installatie... 5 3.1. Downloaden file... 5 3.2. Uitpakken file... 5 4. Gebruik... 6

Nadere informatie

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD?

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? Bijna iedereen neemt tegenwoordig ergens diensten af die in de cloud gelegen zijn. Maar wat zijn nu de voordelen van

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Voor betrouwbare, realtime en eenvoudig toegankelijke informatie voor al uw stakeholders

Voor betrouwbare, realtime en eenvoudig toegankelijke informatie voor al uw stakeholders PLANON MANAGEMENTinformatie Voor betrouwbare, realtime en eenvoudig toegankelijke informatie voor al uw stakeholders Planons managementinformatieoplossing bevat onder andere: Planon Report Generator Planon

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

BECOFIN BV. Controlvoor het MKB

BECOFIN BV. Controlvoor het MKB BECOFIN BV Controlvoor het MKB In het MKB maken bedrijven onvoldoende gebruik van informatie- en sturingsmogelijkheden uit de administratie ( sturen op de bankrekening ) FinanciëleDienstverlening Marktsituatie:

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

CASE STUDY RS FINANCE GROEIT ELK JAAR MET MINIMAAL 50 PROCENT

CASE STUDY RS FINANCE GROEIT ELK JAAR MET MINIMAAL 50 PROCENT Exact Online CASE STUDY RS FINANCE GROEIT ELK JAAR MET MINIMAAL 50 PROCENT dankzij slimme aanpak en focus op de klant www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY WE WILLEN EEN MINI CFO ZIJN

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Onderzoek naar rol van ICT in complexe

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Breng uw zorgdeclaraties op koers

Breng uw zorgdeclaraties op koers Breng uw zorgdeclaraties op koers It s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change (Charles Darwin) Onzekere tijden Zorginstellingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD Exact Online CASE STUDY HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD en zet in op Practice Management www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY, PRACTICE MANAGEMENT MEER COMMERCIEEL HANDELEN

Nadere informatie

Leaflet AccountView Go

Leaflet AccountView Go Leaflet AccountView Go ACCOUNTANCY SBR SAMENSTELPRAKTIJK ACCOUNTVIEW GO ACCOUNTANCY ONLINE SAMENWERKEN ACCOUNTVIEW GO ONLINE BOEKHOUDEN CLIËNTADMINISTRATIE WEBAPPLICATIE boekhouden loonjournaalposten ACCOUNTVIEW

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor #ACCEXPO Strategische waarde ICT in het accountantskantoor Uitdagingen voor ICT managers Sigurd Felix Accountancy Expo 19 juni 2014 Wie ben ik #ACCEXPO Sigurd Felix 15 jaar bij CROP registeraccountants

Nadere informatie

alure Praktische tips voor accountantsen administratiekantoren Whitepaper voor accountantskantoren Minder kosten en meer omzet in vier stappen.

alure Praktische tips voor accountantsen administratiekantoren Whitepaper voor accountantskantoren Minder kosten en meer omzet in vier stappen. alure Praktische tips voor accountantsen administratiekantoren Whitepaper voor accountantskantoren Minder kosten en meer omzet in vier stappen. Praktische tips voor accountants- en administratiekantoren

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing ICT Financials congres 2013 #ictfc2013 Johan D. Schaeffer Co-founder & CTO Welkom! Johan Schaeffer CTO everbinding IT partner Lansigt accountants Foundation

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Auditfile en financiële analyse

Auditfile en financiële analyse Auditfile en financiële analyse Door: Jaap Thesing, oprichter QDAC.net Versie: 2.0 Datum: 04/11/2013 1 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan QDAC.net niet aansprakelijk

Nadere informatie

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS Accountancy DE VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN 5 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR S CONCURRENTIEVOORSPRONG VOOR DE ADVISERENDE Accountancy Er wordt veel over geschreven: de veranderende

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE

WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE Woensdag 22 april 2015 14.00-16.45 uur HvA Fraijlemaborg #2in1congres 1 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door 13.50-14.00 Vervolg programma SBR conferentie in Oostserre Bezoekers

Nadere informatie