Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs"

Transcriptie

1 Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs

2 Inhoudsopgave pagina Inleiding, doel en uitleg van het begeleidingsplan 03 Beginsituatie 04 Reflectie 05 Introductiegesprek 06 Leerdoelengesprek 08 Voortgangsgesprek 10 Tussenevaluatie 11 Eindevaluatie 13 Bijlagen Bijlage 1 Beginsituatieformulier 16 Bijlage 2 Checklist inwerken 17 Bijlage 3 Aftekenlijst reflectie 23 Bijlage 4 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 24 Bijlage 5 Persoonlijk activiteitenplan (PAP) 25 Bijlage 6 SMART formuleren (doelen stellen) 26 Bijlage 7 De STARRT methode 27 Bijlage feedback 28 Bijlage 9 Jaarkalender gesprekken 32 Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 2

3 Inleiding Voor je ligt de nieuwe uitgave van het leerling begeleidingsplan van Cello. De bedoeling van dit begeleidingsplan is dat het een leidraad is voor de begeleiding van de leerling (BBL, met leer- en arbeidsovereenkomst) en stagiair (BOL, stagecontract) tijdens zijn BPV (beroepspraktijkvorming) periode binnen Cello. Door het begeleidingsplan te volgen worden alle gegevens rondom het leerproces van de leerling en stagiair binnen Cello vastgelegd. Het bijhouden van het begeleidingsplan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator, coördinerend begeleider, de werkbegeleider en de leerling/stagiair. Waar in dit plan leerling geschreven staat wordt ook stagiair bedoeld. Hij kan gelezen worden als zij en hem gelezen worden als haar. Het doel van het begeleidingsplan het systematisch laten verlopen van de begeleiding van de leerling en daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan het leerproces van de leerling het waarborgen van de continuïteit van de werkbegeleiding verbeteren van de kwaliteit van de werkbegeleiding. Toepassingsgebied Leerlingen en stagiairs binnen de sectoren wonen en dagbesteding/werk, kind en gezin, en vrije tijd. Hoe werkt het begeleidingsplan De coördinerend begeleider draagt er zorg voor dat het begeleidingsplan met een korte uitleg overgedragen wordt aan de nieuwe leerling zodat deze op kan zoeken wat er van hem verwacht wordt. Het begeleidingsplan is een middel om de begeleiding volgens een vaste structuur vorm te geven. De planning van de gesprekken die in het begeleidingsplan staat beschreven sluit in grote lijnen aan bij de planning van de gesprekken zoals die op de scholen gehanteerd wordt. De bedoeling is het begeleidingsplan te gebruiken ter voorbereiding en als leidraad bij een gesprek. Dus er is een introductiegesprek gepland Wat zijn de onderwerpen die hierbij aan de orde komen? Verder zitten er in de bijlagen enkele instrumenten, deze zijn te gebruiken bij bijvoorbeeld het schrijven van reflectieverslagen en het vragen om feedback. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 3

4 Beginsituatie en kennismaking Het verdient de voorkeur dat de leerling voorafgaand aan de BPV-periode een kennismaking heeft met de coördinerend begeleider en de groep. Tijdens deze kennismaking worden alle praktische gegevens van de leerling genoteerd op het beginsituatieformulier (bijlage 1) en worden afspraken gemaakt over de eerste diensten waarbij de checklist inwerken (bijlage 2) aan bod komt. De eerste maand op de BPV-plaats moet gezien worden als inwerkperiode (voor BBL- leerlingen geldt een minimum inwerktijd van 5 werkdagen en 7 werkdagen binnen kleinschalig wonen). In deze eerste periode wordt de leerling vooral ingewerkt op de algemene dagelijkse zorg. De leerling maakt kennis met de cliënten, de collega s, de visie op de te bieden zorg, en verwachtingen ten aanzien van het leerling zijn op deze woongroep. Wederzijdse kennismaking coördinerend begeleider en/of werkbegeleider vertelt over zichzelf (functie, achtergrond, opleiding et cetera) leerling vertelt over zichzelf (achtergrond, opleiding et cetera, tevens invullen van beginsituatie formulier) Rol van een ieder tijdens het gesprek uitleg door coördinerend begeleider over de eerste week en het rooster van de leerling. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 4

5 Reflectie De BBL-leerling heeft ieder schooljaar 6 verplichte reflectiebijeenkomsten, verzorgd door de opleidingscoördinator. Bij deze bijeenkomsten bespreken 5 of 6 leerlingen met elkaar werksituaties met het doel hiervan samen te leren Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender met daarin de planning van de reflectie, tijd en locatie doorgestuurd naar de leerling, de coördinerend begeleider en de groep. Deze data dienen door te worden doorgegeven aan de medewerker die de roosters maakt zodat de leerling op deze datums wordt ingeroosterd. De reflectiedata worden ook in de agenda op de groep gezet, zodat er rekening mee gehouden wordt. De reflecties hebben een verplicht karakter. De aanwezigheid wordt bijgehouden op de aftekenlijst reflectie (bijlage 3). Afmelden kan alleen in overleg met de coördinerend begeleider en/of clustermanager met een geldige reden. Bij afwezigheid wordt verwacht dat de leerling een reflectieverslag maakt aan de hand van de STARRT (bijlage 7) en dit naar de opleidingscoördinator en coördinerend begeleider stuurt. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 5

6 Het introductiegesprek Tussen 1 tot 4 weken na de start op de woongroep zal er een introductiegesprek plaatsvinden. Het doel van dit gesprek is het uitspreken van verwachtingen naar elkaar toe, informatie geven en afspraken maken over de komende BPV-periode Tijdens het introductiegesprek zijn in ieder geval de coördinerend begeleider (verantwoordelijk voor de BPV), de werkbegeleider en de leerling aanwezig. Als er een stagedocent van school aan de BOL-leerling gekoppeld is, dan zit deze stagedocent bij het introductiegesprek, tenzij anders met het ROC is afgesproken. Bij nieuwe (BBL-)leerlingen die een EQ-i test gehad hebben zal ook de opleidingscoördinator aanwezig zijn om de leerdoelen die uit de test naar voren zijn gekomen te bepreken. Gespreksonderwerpen met betrekking tot het introductiegesprek Vooraf wordt besproken wie de gespreksleider is. De leerling schrijft het verslag over het gesprek. Doel van het gesprek uitspreken van verwachtingen!! informatie geven afspraken maken. Inhoud van het gesprek 1. Uitspreken van verwachtingen over en weer verwachtingen van de leerling ten aanzien van de BPV op deze woning verwachtingen van de leerling ten aanzien van de begeleiding verwachtingen van coördinerend begeleider en/of werkbegeleider(s) benoemen van leerdoelen vanuit vorige BPV en/of uit EQ-i. De leerdoelen kunnen door de leerling verwerkt worden via POP en PAP (bijlage 4 en 5) of via de richtlijnen die vanuit school hieraan gesteld worden welke verwachtingen zijn er ten aanzien van zelfstandigheid, interesse, initiatief nemen/ tonen, verantwoordelijkheidsgevoel, assertiviteit en leerstijl. 2. Informatie over de woning eerste indruk van de leerling ten aanzien van woning en cliënten wat weet de leerling over cliënten in ADL wat weet de leerling over afspraken hoe is de inwerkperiode verlopen. 3. Afspraken maken voor/over de komende BPV-periode wanneer staan de leerdoelen (via POP en PAP) op papier afspraken maken over de frequentie van voortgangsgesprekken. De leerling is zelf Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 6

7 verantwoordelijk voor zijn leerproces en vraagt van de begeleiding ondersteuning waar nodig datum eerste voortgangsgesprek afspreken vastleggen tussen- en eindevaluatie of afspreken wie dit plant. 4. Samenvatting van het gesprek de gespreksleider geeft een samenvatting van het gesprek en de gemaakte afspraken. 5. Evaluatie van het gesprek hoe heeft men het gesprek gevonden is de informatie voor iedereen duidelijk zijn de gemaakte afspraken duidelijk. Verslag introductiegesprek Verzenden naar werkbegeleider, coördinerend begeleider en opleidingscoördinator. Onderstaande punten kunnen gebruikt worden om het verslag van het introductiegesprek te maken Aanwezig Datum Door Ervaringen vorige BPV (s) Specifieke aandachtspunten vanuit vorige BPV (s) of EQ-i Wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en leerling Eerste indruk van de woning en cliënten Afspraken en geplande data Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 7

8 Leerdoelen gesprek Dit gesprek zal doorgaans plaatsvinden na het introductiegesprek en nadat de leerling/ stagiair voldoende is ingewerkt en een goed beeld heeft gekregen over de mogelijkheden van de woongroep met betrekking tot de te behalen opdrachten. Uiterlijk twee maanden na aanvang bij de BPV. Indien wenselijk en mogelijk kan het introductiegesprek tegelijk met het leerdoelengesprek plaatsvinden. Bij het leerdoelengesprek zijn werkbegeleider en leerling aanwezig. De leerling zorgt van tevoren dat hij de leerdoelen via POP en PAP (bijlage 4 en 5) of via de richtlijnen van school op papier heeft en naar de werkbegeleider en coördinerend begeleider heeft gestuurd. Doel van het gesprek checken of en hoe de leerdoelen binnen deze BPV-periode te behalen zijn. Dus zijn de leerdoelen SMART (bijlage 6) opgesteld? Inhoud van het gesprek leerling bespreekt zijn leerdoelen zoals hij ze heeft opgesteld voor de hele BPV in welke mate is de leerling bekend met de dagindeling, de visie van de woning, de dagbesteding en de bij- en nascholingsmogelijkheden specifiek woninggericht de leerling zal een mondelinge toelichting geven op zaken betreffende de cliënten. Hoeveel zicht heeft hij op het niveau van de cliënten en de samenstelling van de groep. De voorkomende syndromen/ziektebeelden en de eventuele medicatieverstrekking. de leerling geeft aan waar hij de doelen uit heeft geformuleerd afspreken waaraan voldaan moet zijn om doelen en opdrachten afgetekend te krijgen met voldaan afspreken op welke wijze de leerling ondersteuning krijgt van de coördinerend begeleider of werkbegeleider vaststellen of de vastgestelde doelen haalbaar zijn binnen de BPV-periode afspreken hoe en hoe vaak de leerling reflecteert, bijvoorbeeld via een STARRT verslag (bijlage 7) evaluatie van het gesprek. Verslag leerdoelengesprek Verzenden naar werkbegeleider, coördinerend begeleider en opleidingscoördinator Aanwezig Datum Door De doelen Waaraan moet voldaan zijn om de doelen met voldaan af te tekenen Waaruit bestaat de ondersteuning vanuit de begeleiding Wat moet er gebeuren om de doelen te realiseren Wanneer vinden vervolgafspraken plaats Afspraken ten aanzien van leerdoelen en de POP en PAP Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 8

9 Het voortgangsgesprek Evaluatie van de uitvoering van de BPV van de leerling. Dit gesprek wordt bij voorkeur één maal per maand gehouden, waarbij de leerling aantekeningen maakt en volgens afspraak in verslag zet. Bij een beginnende leerling is het verstandig deze gesprekken in het begin wat korter op elkaar te voeren en op het moment dat een en ander goed loopt de vervolgafspraken hierop aan te passen. De werkbegeleider en de leerling zijn bij het voortgangsgesprek aanwezig. Indien nodig kan de coördinerend begeleider het gesprek bijwonen. De voortgang van het leerproces en dus van de leerdoelen wordt besproken en waar nodig worden afspraken hierover aangepast. Voortgangsverslag Verzenden naar werkbegeleider, coördinerend begeleider en opleidingscoördinator Week Datum Aanwezig Door Wat heb je de afgelopen weken geleerd Wat gaat goed Wat kan verbeterd worden Hoe kan dit verbeterd worden Bespreken van BPV-opdrachten. Hoe eraan te werken en wat is de bedoeling Hoe wordt de begeleiding ervaren Afspraken gemaakt voor de komende maand Denk aan aanpassen leerdoelen (pop en pap) plannen volgend gesprek afspraken voor het rondsturen 360 feedbackformulieren voor de tussenevaluatie datum verslag inleveren opdrachten beoordelen, de werkbegeleider begeleidt hierin, de coördinerend begeleider beoordeeld!! Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 9

10 De tussenevaluatie Een maand voor de tussenevaluatie de 360 feedbackformulieren aan alle naaste collega s uitdelen met de vraag deze in te vullen en met de leerling kort te bespreken (bijlage 8). Tijdens de tussenevaluatie wordt gekeken naar het leerproces van de leerling en zijn vorderingen in de BPV en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zijn aanwezig de leerling, de werkbegeleider, de coördinerend begeleider en/of de stagedocent. Bij nieuwe BBL-leerlingen is ook de opleidingscoördinator aanwezig. De tussenevaluatie is een ontwikkelgesprek waarin de ontwikkeling tot nu toe beoordeeld wordt. Bij twijfel van voldoende ontwikkeling van de leerling kan ook de opleidingscoördinator aanwezig zijn. Dit wordt vooraf door de coördinerend begeleider met de leerling besproken en de opleidingscoördinator wordt hier op tijd van op de hoogte gebracht. Gespreksonderwerpen met betrekking tot de tussenevaluatie Doel van het gesprek terugblikken op het eerste deel van de BPV en verwachtingen uitspreken naar het verdere verloop van de BPV-periode evaluatie van het eerste gedeelte van de BPV afspraken maken. Inhoud van het gesprek 1. Hoe gaat het met de leerling/ stagiair op de woning wat is er op de woning aan leermomenten voor de leerling hoe voelt de leerling zich binnen het team wat weet de leerling over de verschillende disciplines binnen Cello en hun werkzaamheden wat weet de leerling over het organisatiemodel en de visie van Cello en wat betekent dit voor het werken op de woning. 2. De begeleiding welke factoren werken belemmerend/bevorderend ten aanzien van de begeleiding, zowel voor de leerling als de coördinerend begeleider of werkbegeleider welke punten komen uit de 360 feedback hoe verloopt de begeleiding met betrekking tot de verwachtingen die in het introductiegesprek zijn besproken, en de afspraken die zijn gemaakt. 3. Het leerplan welke leerdoelen zijn behaald? (persoonlijke+ leerdoelen van opleiding) kunnen alle leerdoelen worden gehaald in deze BPV-periode? Zo niet, wat is wel haalbaar? Wat kan aangepast of uitgebreid worden? hoe verloopt de integratie van theorie en praktijk. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 10

11 4. Vooruitblik afspraken maken voor de rest van de BPV-periode planning voor inleveren volgende opdrachten samenvatting van de tussenevaluatie maken op het formulier door leerling. Op het tussenevaluatie-formulier wordt een samenvatting gegeven van de tussenevaluatie. De verantwoording voor het maken van het verslag ligt bij de coördinerend begeleider. Dit moet wel door alle drie de partijen ondertekend worden en opgestuurd worden naar de opleidingscoördinator. Het verslag van de tussenevaluatie wordt gemaakt door de leerling. Aantekenformulier tussenevaluaties Verzenden naar werkbegeleider, coördinerend begeleider en opleidingscoördinator Aanwezig Datum Door Leerproces tot nu Aandachtspunten naar aanleiding van tussenevaluatie Afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van POP en PAP Handtekening Handtekening Handtekening Coördinerend begeleider Werkbegeleider Leerling Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 11

12 De eindevaluatie De leerling maakt voor de eindevaluatie een eindverslag en levert dat in bij de werkbegeleider, de coördinerend begeleider en de opleidingscoördinator. De eindevaluatie wordt aan het einde van de BPV ingepland. Het is een officiële afronding van de BPV, waarbij een waardering voor de totale periode wordt uitgesproken. Bij dit gesprek zijn de leerling, werkbegeleider, coördinerend begeleider en de opleidingscoördinator of stagedocent aanwezig. Gespreksonderwerpen met betrekking tot de eindevaluatie Doel van het gesprek Evaluatie van de BPV-periode Eindbeoordeling van de BPV-periode. Inhoud van het gesprek 1. Beoordeling wat is de beoordeling van de coördinerend begeleider of werkbegeleider motivatie van de beoordeling door de coördinerend begeleider of werkbegeleider welke beoordeling geeft de leerling zelf. 2. Pop en Pap welke leerdoelen zijn er behaald (persoonlijke + leerdoelen van de opleiding) productie-evaluatie eindverslag en differentiatie opdracht beoordeling (indien van toepassing) procesevaluatie hoe heeft de leerling de leerdoelen bereikt welke leerdoelen zijn niet (helemaal) behaald en wat is hiervan de reden en hoe wordt dit verder opgepakt hoe verliep de integratie theorie en praktijk welke leerdoelen worden meegenomen naar een volgende BPV-plaats. 3. Begeleiding zijn er voldoende leersituaties geweest en is hier voldoende gebruik van gemaakt zijn de gemaakte afspraken nagekomen feedback van de werkbegeleiders ten aanzien van kennis, vaardigheden en houding heeft de begeleiding voldaan aan de gestelde verwachtingen hoe is het contact verlopen tussen de coördinerend begeleider of werkbegeleider en de leerling. Het eindverslag van de leerling wordt tijdens de eindevaluatie ondertekend door de aanwezigen bij de eindevaluatie. Indien nodig wordt het eindevaluatie formulier na de eindevaluatie door de coördinerend begeleider ingevuld en doorgestuurd naar opleidingscoördinator van Cello en de stagedocent van school. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 12

13 Aantekenformulier eindevaluatie Verzenden naar werkbegeleider, coördinerend begeleider en opleidingscoördinator Aanwezig Datum Door Beoordeling BPV-periode Door coördinerend begeleider of werkbegeleider Door de opleidingscoördinator BPV-ervaringen op de woning proces- en productevaluatie Begeleiding Leerdoelen Handtekening Handtekening Handtekening Coördinerend begeleider Werkbegeleider Leerling Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 13

14 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Beginsituatieformulier Checklist inwerken Aftekenlijst reflectie Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Persoonlijk activiteitenplan (PAP) SMART formuleren (doelen stellen) STARRT methode 360 feedback jaarkalender gesprekken Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 14

15 Bijlage 1 Beginsituatie Algemene gegevens Naam leerling Adres Woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Vooropleiding Huidige opleiding Leerjaar Theorie periode Begeleiding Coördinerend begeleider Werkbegeleider 1 Werkbegeleider 2 Opleidingscoördinator Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 15

16 Bijlage 2 Checklist inwerken leerling Uitgangspunten Doel Deze checklist is een hulpmiddel bij het inwerken op de woongroep om ervoor te zorgen dat alle relevante taken en werkzaamheden besproken worden. De leerling kan het gebruiken om vragen te stellen. De medewerkers kunnen nagaan wat er al verteld is en wat de leerling ervan opgepikt heeft. De leerling krijgt heel veel informatie in korte tijd, dus check na een paar weken wat nog aandacht nodig heeft. Alle nieuwe collega s worden volgens een vaste procedure ingewerkt. Het is de bedoeling dat de werkbegeleider en de leerling een paraaf zetten achter het betreffende onderdeel wanneer hier uitleg over verstrekt is en de informatie ook voldoende is opgepikt. Nieuwe leerlingen hebben recht op minimaal 5 inwerkdagen en 7 inwerkdagen binnen kleinschalig wonen. Dit zijn dagen dat de desbetreffende persoon boventallig staat. De nieuwe leerling draait de meest voorkomende diensten mee. Het inwerken wordt gedaan door een vaste medewerker. Na afloop van de 5/7 inwerkdagen vindt er een evaluatiegesprek plaats. Men kan dan vragen stellen en er wordt bekeken wat er van de checklist behandeld is en wat er nog aandacht nodig heeft. Hier worden afspraken over gemaakt en eventueel acties op uitgezet. De werkbegeleider en leerling spreken af wie gesprekken met de persoonlijk begeleiders plant om de cliënten door te spreken. De coördinerend begeleider maakt na de inwerkperiode een afspraak met de nieuwe leerling voor een introductiegesprek. Hierin wordt geëvalueerd hoe het inwerken verlopen is en hoe de begeleiding voor de volgende periode vorm gaat krijgen. Dienstenpatroon na 5/7 inwerkdagen. De eerste maand staat de leerling in principe zo min mogelijk alleen of met inval, zodat hij nog altijd terug kan vallen op een vaste medewerker. Afhankelijk van de ervaring die de leerling heeft kan hiervan worden afgeweken. Na elke inwerkdag wordt kort geëvalueerd hoe de dag verlopen is o wat ging er goed vandaag en waarom o wat ging er minder goed en waarom o wat heb je gemist en waarom en wat wil je in een volgende dienst terug laten komen o hoe was de begeleiding, wat vond je goed en wat vond je minder goed. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 16

17 Checklist inwerken Soort activiteit Denk aan Paraaf nieuwe collega Paraaf werk begeleider Kennismaking met Inwerk- programma Rondleiding werkplek - Collega s woning - Werkbegeleider (bij leerlingen) en/of coördinerend begeleider - Collega s andere woningen - Collega s ondersteunende diensten - Ouders en/of verwanten - Informatie verstrekken, nieuwsbrief aan ouders/verwanten en eventueel een stukje schrijven hiervoor - Wijze van inwerken - Wederzijdse afspraken/verwachtingen met betrekking tot inwerkperiode uitspreken - Aanwijzen plaats voor jassen en tassen - Kantoor - Linnenkamer - Personeelstoilet - Huiskamers - Keuken - Washok - Badkamers - Gangen/garderobe bewoners - Slaapkamers - Tuin - Schuurtje - Snoezelruimte - Poetshok/kast - Slaapwachtkamer (indien aanwezig) - Het terrein - Hoofdgebouw, laten zien waar alle disciplines te vinden zijn. - De straat - De wijk/ buurt - De supermarkt - Andere belangrijke plaatsen (is per woning anders) Sleutels - Uitleg van de sleutels - Eventueel aanvragen van sleutels bij de TD Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 17

18 Soort activiteit Denk aan Paraaf nieuwe collega Paraaf werk begeleider Directe cliëntenzorg - Voorstellen van de cliënten - Korte uitleg over gedragingen, bijzonderheden, werkafspraken en waar deze afspraken te vinden zijn - Algemene uitleg voorkomende ziektebeelden en handicaps - Verzorging cliënten - Begeleiding cliënten - Uitleg eet en drinksituaties - Uitleg badsituaties en verzorging - Baden/douchen en omkleden - Ontbijtsituatie meedoen - Avondeten meedoen - Avondverzorging van de bewoners - Uitleg medicatie (leerling mag pas medicatie geven als er een bekwaamheidsverklaring is, dus de cursus gevolgd heeft) Medicatiemap Aftekenlijst Baxter systeem Bestellen van medicatie buiten baxter systeem VMC dienst - Uitleg gebruik tilliften (cursus, indien nodig) - Uitleg gebruik incontinentiemateriaal - Uitleg verbandmiddelen - Aanwezigheidsbord cliënten - Activiteiten programma - Ondersteuningsplan/ persoonsbeelden doornemen Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 18

19 Soort activiteit Denk aan Paraaf nieuwe collega Paraaf werk begeleider Indirecte cliëntenzorg - Dagplanning doornemen - Huisregels en gedragscode doornemen, afspraken mobiele telefoon - ABC-map doornemen - Intranet uitleggen - DKS uitleggen - Uitleg dienstenpatroon en afspraken met betrekking tot vrij vragen, voorkeur aanvragen en dienst ruilen - Uitleg verschillende functies o woningassistent o assistent begeleider o begeleider o persoonlijk begeleider o coördinerend begeleider o clustermanager o sectormanager. - Uitleg verdeling persoonlijk begeleiderschap en overige taken team, dus wie is waarvoor aanspreekpunt o financiën o roosterraar o communicatie o interieur en inrichting o medicijnen o lief en leed. - Waskar, uitleg was en wasverzorging - Hepatitis B-vaccinatie aanvragen (indien nodig op de werkplek) - Rookbeleid - Veiligheidsprotocol en uitleg portofoons - Kritische procedures de protocollenmap laten zien en uitleg geven - Procedure MIRS-meldingen - Kwaliteitshandboek - HKZ en HACCP te vinden op DKS - Voeding bestellen via o e madows (sous-vide) o i task o boodschappen doorgeven aan winkelier o zelf boodschappen doen o menulijsten. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 19

20 Soort activiteit Denk aan Paraaf nieuwe collega Paraaf werk begeleider Administratieve taken Uitleg brandinstructie en noodkoffer - Vermelden van adres en telefoonnummer van leerling op relevante plaatsen - Belangrijke telefoonnummers - Regelen digitale foto voor op een eventueel communicatiebord - Postvak leerling - Functie en gebruik agenda - Computer woning account, wachtwoord, mail, postvak aanmaken, afspraken - Overdracht - Overdrachtsrapportage - Nachtrapportage en overdracht naar slaapdienst/nachtdienst - Nachtzorg systeem uitleggen. Eventueel invullen aan- afwezigheidlijstje - Bij slaapdiensten uitleg geven slaapwacht map - Individuele rapportage uitleggen - Care 4 - Wachtwoord Care 4 (aanvragen moet via clustermanager of coördinerend begeleider) - Uitleg overlegvormen team en inbreng agendapunten - Financiën - Uitleg bewonersgelden SBBC - AWBZ, voeding, kleding en dergelijke - Wish-melding maken - Technische dienst - Procedure ziekmelden - Procedure na ziekmelding collega - Aanwezigheid van een BHV-map en de bedoeling hiervan (hoeft hem de 1 ste dagen niet te lezen, kan vragen stellen aan BHV-er) - Brandblussers - Brandmelders - Wat te doen bij een brandmelding - Uitleg noodplan - Wat te doen bij loos alarm - Brandwerende deuren/noodverlichting - Noodkoffer - Alarmnummer - Bereikbaarheidsdienst clustermanager - EHBO dozen - Vluchtroutes verzamelplaats - Meterkast, hoofdwaterkraan, verwarmingsketel - Huisartsenpost/dienstdoende arts. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 20

21 Evaluatie inwerkperiode Evaluatie van de inwerkperiode is eventueel te koppelen aan het introductiegesprek met de coördinerend begeleider. Dit vindt plaats uiterlijk 2 weken na het inwerken. onderwerp Paraaf indien behandeld Terugblik op de inwerkdagen. Hoe is dit verlopen? Nalopen van de aftekenlijst. Zijn er nog bijzonderheden? Afspraak maken over het dienstenpatroon voor de komende periode Is er nog scholing gewenst? (medicatie, autisme, epilepsie, BHV et cetera) Hoe zit het met de bekwaamheidsverklaringen? Plannen van afspraken met persoonlijk begeleiders om cliënten door te spreken. Visie van de woningen doornemen Wegwijs maken binnen de organisatie Protocollenmap moet gelezen en afgetekend zijn. BHV-map moet gelezen en afgetekend zijn. De leerling kent globaal de organisatiestructuur van Cello De leerling is op de hoogte van het vrijwilligersbeleid De leerling is op de hoogte van het opleidingscentrum en het opleidingsaanbod. Het open aanbod en dergelijke. De leerling heeft de volgende cliënten doorgesproken met de persoonlijk begeleider. Naam cliënt Naam cliënt Naam cliënt Naam cliënt Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 21

22 Bijlage 3 Aanwezigheidslijst reflectie datum Thema/ casus reflectie Afmelding door cb Paraaf oc Paraaf ll Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 22

23 Bijlage 4 Persoonlijk ontwikkelingsplan POP Leerling-gegevens Leerling gegevens Naam Opleiding Leerjaar Woning BPV Periode BPV Van Tot Doelen Wat wil je bereiken in de komende periode? Welke leerdoelen heb je? SMART formuleren (bijlage 5) Kenmerkende situaties In welke situaties kan ik mijn leerdoelen bereiken? 1. Welke competenties horen daarbij? Ondertekening Student Werkbegeleider Coördinerend begeleider Datum Datum Datum Bijlage 5 Persoonlijk activiteitenplan PAP Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 23

24 Naam Opleiding Leerjaar Woning BPV Periode BPV Van tot Welke acties ga je nu plannen om je doelen te bereiken? Leerdoel 1 Welke stappen maak je om je einddoel te bereiken Leerdoel 2 Welke stappen maak je om je einddoel te bereiken Leerdoel 3 Welke stappen maak je om je einddoel te bereiken Tijdspad Van tot Ondertekening Student Werkbegeleider Coördinerend begeleider Datum Datum Datum Bijlage 6 SMART Doelen stellen Doelen stellen is belangrijk voor het leerproces van de leerling tijdens de BPV-periode. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 24

25 Een doel is een gewenste en duidelijk omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn. Een doel kan het best SMART geformuleerd worden. Specifiek Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen wat willen we bereiken wie is er bij betrokken waar gaat het gebeuren wanneer gebeurt het waarom willen we het bereiken. Meetbaar De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen. Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen. Acceptabel De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht. Vragen daarbij kunnen zijn is het voor jezelf haalbaar is er voldoende draagvlak om het doel te behalen is het resultaat actiegericht en leidend tot resultaat. Realistisch Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet niet te eenvoudig zijn maar ook niet te moeilijk. Vragen hierbij kunnen zijn is het doel haalbaar voor mij en/of anderen zijn de inspanningen niet te hoog of te laag staan de inspanningen in relatie met het resultaat. Tijd Een goed doel moet minimaal 1 datum hebben. Vaak worden meerdere data genoemd zoals start-, eind- en tussendata. Voorbeeld Ik wil mijn opdracht van school minstens 1 week voor de inleverdatum klaar hebben. Doelen, Acties en Resultaten Doelen leiden tot acties die weer tot resultaat leiden. Doelen kunnen opgesplitst worden in subdoelen Dit is ook van toepassing op acties en resultaten Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 25

26 Bijlage 7 STARRT Situatie Beschrijf een/meerdere concrete beroepssituaties zo duidelijk mogelijk wat was de situatie welke competenties stonden centraal waar vond de situatie plaats wanneer vond de situatieplaats wat gebeurde er precies wie waren erbij. Taak Beschrijf nauwkeurig jouw taak of functie in die situatie wat was jouw taak wat wilde je bereiken. Activiteiten Beschrijf concreet de activiteiten die je had gepland welke activiteiten had je gepland wat heb je precies gedaan wat heb je gezegd wat voelde je wat hielp je wat belemmerde je hoe was het gedrag van anderen hoe heb je gereageerd op het gedrag van anderen. Resultaat Beschrijf wat je hebt bereikt wat zijn de resultaten welke kennis, vaardigheden en houding heb je toegepast. Reflectie Reflecteer op eigen handelen hoe kijk je terug op deze situatie welke competenties heb je hierbij ontwikkeld wat lukte goed wat heb je geleerd waar ben je ontevreden over welke competenties wil je versterken wat wil je hiervoor leren. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 26

27 Toepassen Beschrijf hoe je het geleerde kunt toepassen in andere, meer complexe situaties welke leerdoelen neem je op in je POP welke activiteiten plan je daarvoor in je PAP o in welke situatie ga je het toepassen o wat ga je anders doen o welke mogelijkheden heb je. Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 27

28 Bijlage 8 HANDLEIDING 360 graden feedback vragenlijst Bij 360-graden feedback vult een medewerker een zelfbeoordeling in en krijgt hij daarnaast van zoveel mogelijk anderen feedback op een aantal competenties of gedragsgerelateerde aspecten die van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie. Deze vragenlijst is een hulpmiddel om een goede afstemming tussen collega s te krijgen. Met de vragenlijst vraag je feedback op jou functioneren, waardoor je te weten komt hoe je collega s jou ervaren. Bespreek de opvallende punten die uit deze lijsten naar voren komen tijdens de tussenevaluatie. Werkwijze laat het formulier invullen door zoveel mogelijk directe collega s laat het formulier ook invullen door je coördinerend begeleider vul voor jezelf het formulier ook in en vergelijk de reacties van anderen met die van jezelf vraag bij onduidelijkheden om een toelichting zet op de vragenlijsten een uiterste inleverdatum. Score G V OV = goed = voldoende = onvoldoende Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 28

29 Feedback voor Ingevuld door Datum Competentie FUNCTIONELE SAMENWERKING/ COLLEGIAAL OPSTELLEN Ik kom op tijd Ik begin op tijd met werken Ik heb mijn mobiel uitstaan Ik praat een eventueel meningsverschil uit en laat me daardoor niet negatief beïnvloeden Ik houd werk en privé zoveel mogelijk gescheiden Ik maak tijdens een dienst afspraken met mijn collega over de verdeling van de werkzaamheden en houd me daaraan Ik maak tijdens een dienst afspraken met mijn collega wanneer ik (op mijn laptop) aan opdrachten kan werken Ik bied hulp aan collega s aan als mijn werkzaamheden dat toelaten Ik laat niet onnodig werk voor een ander liggen Competentie RESPECT Ik spreek cliënten op correcte wijze aan Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijk informatie Ik roep niet over gangen, maar loop naar de persoon toe die ik wil spreken Ik klop bij de cliënt aan voordat ik naar binnen ga Ik houd rekening met de behoefte van de cliënt Ik ga op zoek naar de oorzaak van afwijkend gedrag en pas mijn benadering daarop aan Ik verdiep me in de achtergrond van de cliënten, en pas mijn begeleiding hierop aan OV V G Eventuele toelichting G V OV Eventuele toelichting Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 29

30 Competentie INHOUDELIJKE DIENSTVERLENING Ik bejegen cliënten op basis van waardigheid en respect OV V G Eventuele toelichting Ik draag er actief aan bij dat cliënten zelf initiatieven nemen Ik stem mij af op individuele vragen, behoeften en wensen van cliënten Ik lever actief bijdragen aan een goed werkklimaat voor cliënten Ik bevorder contacten tussen cliënten onderling Ik werk actief aan verbeteren van kwaliteit van bestaan Ik handel volgens de afspraken die bij het ondersteuningsplan zijn gemaakt Competentie PRIVACY Ik sluit de deur wanneer ik de cliënt aan het verzorgen ben OV V G Eventuele toelichting Ik trek me terug, als dit mogelijk is, als de cliënt op het toilet zit, of ik sluit de deur Ik trek me terug als de cliënt/collega in gesprek is (telefonisch of persoonlijk met bijvoorbeeld familie) Ik praat niet met cliënten over andere cliënten Ik leen geen spullen van cliënten/ collega s zonder diens toestemming Ik gebruik het ondersteuningsplan van de cliënt niet als communicatiemiddel naar collega s Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 30

31 Competentie COMMUNICATIE & SAMENWERKEN Ik sta open voor feedback OV V G Eventuele toelichting Ik vraag regelmatig feedback op mijn handelen Ik geef adequate en doelgerichte feedback Ik draag actief bij aan een open communicatieklimaat Ik maak samenwerkingsproblemen bespreekbaar Ik vraag naar de mening van mijn collega s Ik lever actief bijdragen aan overleg Competentie VERANTWOORDING DRAGEN Ik verzorg/begeleid cliënten op de in het ondersteuningsplan afgesproken wijze OV V G Eventuele toelichting Ik onderneem activiteiten met de mij toegewezen cliënten Ik draag werkzaamheden op een correcte wijze over aan mijn collega Ik kan mijn eigen leerpunten opnoemen wanneer daarom gevraagd wordt Ik reflecteer op eigen handelen, en kan mijn zwakke en sterke punten benoemen, en laat zien dat ik werk aan verbeterpunten Ik signaleer knelpunten op het gebied van zorg en welbevinden van de cliënten Ik draag bij (onder begeleiding) aan de continuïteit van zorg en welbevinden van de cliënten Begeleidingsplan voor leerlingen en stagiairs Cello Pagina 31

32 Bijlage 9 jaarkalender gesprekken maand dag onderwerp Tijd duur plaats aanwezig Wie maakt verslag Leerling Werk begeleider Coördinerend begeleider Opleidingscoördinator augustus Kennismaking x x september Introductie x x x X* Leerdoelen x x oktober november december januari Tussenevaluatie x x x X* februari maart april mei juni Eindevaluatie x x x x juli * alleen bij nieuwe BBL

BEGELEIDINGSGIDS. voor leerlingen (BBL) en stagiairs (BOL) Studiejaar 2014 2015. jezelf ontwikkelen! www.cello-zorg.nl

BEGELEIDINGSGIDS. voor leerlingen (BBL) en stagiairs (BOL) Studiejaar 2014 2015. jezelf ontwikkelen! www.cello-zorg.nl jezelf ontwikkelen! BEGELEIDINGSGIDS voor leerlingen (BBL) en stagiairs (BOL) Studiejaar 2014 2015 www.cello-zorg.nl Inhoudsopgave 1. Cello, een korte kennismaking... 6 2. Leren bij Cello... 8 3. Leer&Doe-route...

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor studenten Schooljaar 2018-2019 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor wie is Praktijk oriëntatie?

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

Anne Smeets en Sandra van Gaalen

Anne Smeets en Sandra van Gaalen Anne Smeets en Sandra van Gaalen 1 Programma: Doel en opdracht workshop Casus (werkgroepen) Plenaire bespreking casus Tips 2 Waarom hebben jullie stagiairs binnen het bedrijf? 3 Aequor 4 Eindtermen (SMART);

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming Datum : Naam student : OV-nummer : Groep : Cohort / Kwalificatiedossier : BPV-biedende instelling/praktijk : Werkbegeleider : Opleidingsfunctionaris : BPV-docent : Trajectbegeleider : Introductiegesprek

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Dit is het teamplan van:

Dit is het teamplan van: Dit is het teamplan van: 1 Dit is ons team! Teamlid: Haar/zijn kwaliteiten: 2 Onze verdeling van de teamtaken Teamtaak: Verantwoordelijk teamlid: Teamtaak: Verantwoordelijk teamlid: HACCP Teamplan Boodschappengeld

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Standaard-actieplan stage 2 (PL2)

Standaard-actieplan stage 2 (PL2) Standaard-actieplan stage 2 (PL2) Voorbereidingsfase: voorafgaand aan stage 2 Actie Oriëntatie op stage-instelling / achterhalen reistijd / bereikbaarheid Regelzaken: Mantouxtest, dienstkleding, sleutels

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Kinderverblijf Het Strand. Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan DM Badhoevedorp

Kinderverblijf Het Strand. Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan DM Badhoevedorp BPV-beleidsplan 1 Kinderverblijf Het Strand Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan 59 1171 DM Badhoevedorp 06-24702673 020 823 06 28 2e locatie Uiverstraat 42S 1171 GK Badhoevedorp 06-24458807

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 WERKBEGELEIDING Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 Klas: LV14-4ST2 Docentbegeleider: Jose Harmsen-Goossens Onderwijsonderdeel: 4500PWE13 Studieonderdeel: 4513OPWEOP Stage opdracht leerjaar

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Klas: Handboek maatschappelijke stage Heerbeeck college Best Schooljaar 2018-2019 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Sociaal MaS Samenwerken Extra Handen Vrijwillig Inzet Competenties Bijdrage

Nadere informatie

Standaard-actieplan stage 1 (PL1)

Standaard-actieplan stage 1 (PL1) Standaard-actieplan stage 1 (PL1) Voorbereidingsfase: voorafgaand aan stage 1 Actie Oriëntatie op stage-instelling / achterhalen reistijd / bereikbaarheid Regelzaken: Mantouxtest, dienstkleding, sleutels

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden van studenten tot professionals.

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Stageplan kinderdagverblijf madelief

Stageplan kinderdagverblijf madelief Stageplan kinderdagverblijf madelief Inleiding Kinderdagverblijf madelief is een middelgrote particuliere instelling die haar deuren opende in augustus 1997. Madelief biedt plaats aan 35 kinderen per dag

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

jezelf ontwikkelen! Beroepspraktijkvorming (BPV) Studiejaar 2015 2016 BEGELEIDINGSGIDS www.cello-zorg.nl

jezelf ontwikkelen! Beroepspraktijkvorming (BPV) Studiejaar 2015 2016 BEGELEIDINGSGIDS www.cello-zorg.nl jezelf ontwikkelen! BEGELEIDINGSGIDS Beroepspraktijkvorming (BPV) Studiejaar 2015 2016 www.cello-zorg.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding, doel en uitleg 4 Cello, een korte kennismaking 6 Leren bij Cello

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

BPV infomap Dikkertje Dap

BPV infomap Dikkertje Dap BPV infomap Dikkertje Dap Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 5 Welkom bij Dikkertje Dap Voor je ligt het bpv infomap voor leerlingen die hun bpv bij Dikkertje Dap komen opdoen, Hierin staat beschreven wat

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

Standaard-actieplan stage 3 (PL3)

Standaard-actieplan stage 3 (PL3) Standaard-actieplan stage 3 (PL3) Voorbereidingsfase: voorafgaand aan stage 3 Actie Oriëntatie op stage-instelling / achterhalen reistijd / bereikbaarheid Regelzaken: Mantouxtest, dienstkleding, sleutels

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen.

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Doelen stellen In dit artikel wordt beschreven hoe je doelen concreet en meetbaar kunt maken. Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan.

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN SUCCESVOL LEREN IN JE BPV. DIT KAN JIJ DOEN! Goede begeleiding tijdens je BPV is belangrijk. Je BPV-docent en je BPV-begeleider nemen die taak heel serieus en zullen er alles

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Reflectie-opdrachten

Reflectie-opdrachten Reflectie-opdrachten In deze bundel vinden jullie een reeks fiches met reflectie-opdrachten. De bedoeling is om iedere week één fiche te overlopen tijdens het wekelijks gesprek met je mentor. Deze vragen

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

STAGEBOEKJE DRIEDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE DRIEDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE DRIEDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 15 17 april 2019 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 15 tot en met 17 april 2019 ga jij 3 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Portfolio Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Inleiding Voor je ligt het Portfolio. Het portfolio bestaat uit drie delen: 1. algemeen deel 2. ontwikkelingsgericht deel 3. bewijsdeel Het portfolio is jouw

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Bijlage 4 De meterstanden-lijst voor begeleiders

Bijlage 4 De meterstanden-lijst voor begeleiders 7 Bijlage De meterstanden-lijst voor begeleiders De bijlagen in dit boek zijn invulformulieren, deze zijn ook te downloaden op: www.boomnelissen.nl/begeleid ontdekkendleren. Kijk eens in de spiegel De

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN Illustraties: Corien Bögels 1 De Zes-stappenmethode Zelf werken aan je werkprocessen In het eerste leerjaar krijg je vaker voorbereidende opdrachten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

BPV-Boek Begeleidingsboek Beroeps praktijk Vorming. Versie 1

BPV-Boek Begeleidingsboek Beroeps praktijk Vorming. Versie 1 BPV-Boek Begeleidingsboek Beroeps praktijk Vorming Versie 1 L.J.J. Grouls CP/ECP Unit Educatie/Trajectbureau; Transwork Februari 2007 INHOUD BPV-BOEK 1. Het Introductiegesprek 3 1.1. - Kennismaking. 4

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie