Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Sterrenkwalificatie van de Molenkamp in Borne Eindrapportage Gemeente Borne februari 2009 Definitief

2

3 Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Sterrenkwalificatie van de Molenkamp in Borne Eindrapportage dossier : B registratienummer : RO-SE versie : 1 Gemeente Borne februari 2009 Definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

4

5 INHOUD BLAD 1 KWALITEIT VAN DE BEDRIJVENTERREINEN METEN Doel en centrale vragen 4 2 KWALITEITSSCAN BEDRIJVENTERREINEN DE MOLENKAMP TE BORNE Fysieke kenmerken Bereikbaarheid Sterrenkwalificatie Toelichting sterrenkwalificatie Potentiële kwaliteit en kansenkaart Overige verbeteringen Aandachtspunten voor het behouden van de huidige kwaliteit Conclusie 13 BIJLAGE 1 GEÏNTERVIEWDEN 13

6 1 KWALITEIT VAN DE BEDRIJVENTERREINEN METEN Herstructurering van bedrijventerreinen is een onderwerp dat hoog op de (politieke) agenda staat. Een groot aantal partijen (Rijk, provincies, gemeenten en ondernemersverenigingen) is dan ook naarstig op zoek naar mogelijkheden om op bedrijventerreinen gerichte ingrepen te doen waarmee de kwaliteit van bestaande terreinen kan worden verhoogd. Ook in Overijssel wordt actief ingezet op het herstructureren van bedrijventerreinen. De vraag die vervolgens in discussies veel aan de orde komt is waar partijen moeten beginnen met de opgave om bedrijventerreinen te verbeteren. Als de kwaliteit te wensen over laat, om welke onderwerpen gaat dat dan en welke acties zijn nodige om verbeteringen aan te brengen? Welke inzet is gewenst en ook belangrijk, welke partijen zijn verantwoordelijk voor welke acties? U heeft aan DHV gevraagd de Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen in te zetten in het kader van het vraagstuk van de herstructurering van bedrijventerreinen. Inzicht is hiervoor nodig in de huidige kwaliteit van bedrijventerreinen en, in het licht van de potentiële kwaliteit van de bedrijventerreinen, de wijze waarop de herstructureringsinzet kan plaatsvinden. Voor De Molenkamp in Borne is deze analyse uitgevoerd. De resultaten zijn terug te vinden in bijgaande rapportage. 1.1 Doel en centrale vragen Het doel van het onderzoek is: Het verkrijgen van inzicht in de huidige en de potentiële kwaliteit van bedrijventerreinen (gelabeld aan de hand van een sterrenkwalificatie) en het proces waarop de potentiële kwaliteit kan worden behaald. Om tot deze doelstelling te komen wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: - Welke sterrenkwalificatie krijgt het geselecteerde bedrijventerrein in de nulmeting? - Welke potentiële sterrenkwalificatie past bij de bedrijventerreinen? - Als de potentie van het bedrijventerrein hoger ligt dan de sterrenkwalificatie zoals resulterend uit de nulmeting, welke stappen dienen dan genomen te worden om tot deze potentiële sterrenkwalificatie te komen? 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

7 2 KWALITEITSSCAN BEDRIJVENTERREINEN DE MOLENKAMP TE BORNE 2.1 Fysieke kenmerken In onderstaande tabel zijn de fysieke kenmerken weergegeven van het terrein De Molenkamp. Aangegeven is onder andere in welke levensfase het terrein zich bevindt en het totaal aantal oppervlakte van het terrein. Aangegeven is ook welk deel van het terrein in de kwaliteitsmeting is meegenomen. Ook wordt een kwalitatieve uitspraak gedaan over de bereikbaarheid van het terrein. Deze uitspraak wordt nader toegelicht bij de toelichting op de sterrenkwalificatie. FYSIEKE KENMERKEN Naam terrein/gemeente Fase Segment Bereikbaarheid Molenkamp (Borne) Beheer Gemengd Profiel B Specifieke kenmerken Oppervlak 25 ha (netto) Leeftijd gefaseerd: jaar Ontsluiting N743 en locale wegen Hindercategorie max 4 Gem. huurprijs nb Gem grondprijs ca. 45,- per m2 (IBIS) Gem. WOZ waarde nb Leegstand 5-10% De Molenkamp wordt getypeerd als een gemengd bedrijventerrein. Kenmerkend is de diversiteit aan bedrijvigheid op het terrein, zoals transport, voedingsmiddel, metaalverwerking en zuivel. De maximale toegestane hindercategorie is 4. Op het bedrijventerrein bevinden zich diverse bedrijfswoningen en aan de Prins Bernhardlaan zijn enkele burgerwoningen aanwezig. De focus van de bedrijvigheid is met name regionaal en lokaal georiënteerd. Voor dit terrein wordt dan ook de scorekaart gemengd bedrijventerrein gehanteerd. De afbakening van het gebied is in blauw aangegeven op de tekening. 2.2 Bereikbaarheid De Molenkamp is ontsloten door de N743, die rechtstreeks naar de A1 leidt. Deze verbinding ondervindt in de spitsuren last van congestie, met name richting Zenderen. Hierdoor is de ontsluiting van het bedrijventerrein De Molenkamp niet optimaal. Het bedrijventerrein wordt tevens ontsloten door een locale weg welke naar de A35 leidt. De gemeente heeft plannen voor een zuidelijke en westelijke rondweg. Met name de westelijke rondweg kan De Molenkamp beter ontsluiten en de kern van Borne ontlasten. De bereikbaarheid van De Molenkamp via openbaar vervoer is matig. Er rijdt wel een bus op het terrein, maar hier wordt beperkt gebruik van gemaakt. Ook is de bekendheid van deze busverbinding bij de geïnterviewden veelal onbekend. De routing van de halte naar westelijke deel van het bedrijventerrein is ca. 15 minuten lopen.

8 2.3 Sterrenkwalificatie De Molenkamp heeft de potentie een 3 sterrenkwalificatie te krijgen. Op de criteria die van belang zijn voor een 3 sterrenkwalificatie heeft De Molenkamp in de nulsituatie 31% van het maximaal te behalen aantal punten behaald. Tevens is de haalbaarheid van de potentie bepaald op haalbaar, aangezien het bereiken van de potentie een verbetering van enkele subcriteria vereist. Als resultaat uit de nulmeting (bedrijventerrein bezoek, interviews met diverse partijen en deskresearch) blijkt dat De Molenkamp uitkomt op 2 sterren. Dat de potentie nog niet behaald is heeft te maken met meerdere criteria. In de toelichting van de sterrenkwalificatie en bij de kansenkaart zal hier verder op in worden gegaan. De potentie van De Molenkamp en de sterrenkwalificatie van de nulmeting zijn weergegeven in onderstaand kader. Potentie van De Molenkamp Sterrenkwalificatie nulmeting De beoordeling van De Molenkamp is weergegeven in onderstaande figuur. Hierbij is de sterrenkwalificatie per hoofdcriterium aangegeven. De Molenkamp scoort op alle hoofdcriteria 2 sterren, uitgezonderd Faciliteiten en Voorzieningen die 4 sterren scoort. De potentie van De Molenkamp is bepaald op 3 sterren. Zoals de punttotalen (*) per thema aangeven scoort De Molenkamp weliswaar 2 sterren, maar behaalt het weinig punten per hoofdcriterium. Dit geeft aan dat het bedrijventerrein voldoende scoort op de subcriteria die van toepassing zijn voor 1 en 2 sterren, maar relatief weinig punten haalt op de overige subcriteria. BEOORDELING Potentie terrein: 3 sterren Ruimtelijke inrichting, Beeldkwaliteit Faciliteiten en Voorzieningen Milieuprestaties Economie Organisatie en Beheer * ** *** **** ***** (24/52) (12/20) (9/25) (17/35) (12/30) * De getallen in de tabel staan respectievelijk voor het feitelijk behaalde en het maximaal haalbare aantal punten per hoofdcriterium. 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

9 2.4 Toelichting sterrenkwalificatie De 32 subcriteria die zijn beoordeeld zijn in onderstaande tabel toegelicht. De beoordeling is gecategoriseerd in Goed, Voldoende en Onvoldoende. In een enkel geval kan een subcriterium met Uitmuntend zijn beoordeeld, indien een uitzonderlijke prestatie is geleverd. Subcriteria Beoordeling Toelichting Wegenstructuur Voldoende De wegen zijn breed genoeg en daarmee passend voor de huidige bedrijvigheid. Er is geen economische veroudering zichtbaar. Wel kent de wegenstructuur enkele gevaarlijke kruispunten, zoals de kruising Hanzestraat Ambachtsstraat. Samenhang stedenbouw Onvoldoende Er is geen samenhang in de stedenbouw zichtbaar. Er is ook geen beeldkwaliteitsplan opgesteld. De diversiteit aan bedrijvigheid zorgt ook voor een diversiteit aan stedenbouw. Uitstraling openbare ruimte, groen en water Voldoende De uitstraling van de openbare ruimte is voldoende. Het aanwezige groen is redelijk onderhouden. De aanwezigheid van groen is echter beperkt op het bedrijventerrein. Water is niet ingezet als beeldkwaliteit. Natuurkwaliteit Onvoldoende Er is weinig tot geen aandacht voor natuurkwaliteit. Er zijn geen mogelijkheden voor het aantrekken van fauna. Tevens zijn er geen initiatieven ten aanzien van bijvoorbeeld groene daken. Uitstraling gebouwen Voldoende De gebouwen zien er doorgaans goed onderhouden uit. Er is wel een onderscheid zichtbaar tussen de nieuwere en de oudere delen. Buitenopslag afgeschermd Onvoldoende Buitenopslag is bij diverse bedrijven hinderlijk aanwezig. De buitenopslag is niet afgeschermd of zichtbaar aanwezig. Dit leidt tot een rommelige aanblik en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Water Uitmuntend De waterberging op het bedrijventerrein is goed. Regenwater kan goed wegstromen. Er is een gescheiden rioleringssysteem aanwezig. Intensief ruimtegebruik Voldoende Het bedrijventerrein kent een relatief hoge bebouwingsdichtheid. Doorgaans zijn de kavels efficiënt in gebruik en zijn er diverse meerlaagse gebouwen aanwezig. Ondernemers maken geen gebruik van elkaars voorzieningen. Intern zoneren en clusteren bedrijven Onvoldoende Op het bedrijventerrein is hindercategorie 4 toegestaan. Tevens zijn er meerdere bedrijfswoningen aanwezige en enkele burgerwoningen. De bedrijven met een hoge milieucategorie zijn niet gezoneerd van milieugevoelige functies, zoals de woningen. Tevens is er geen clustering aanwezig. Goede aanpassing en/of aansluiting Onvoldoende Er is geen relatie tussen het industrieterrein en de

10 Subcriteria Beoordeling Toelichting bij woonomgeving omliggende woonwijken. Omwonenden maken sporadisch gebruik van het terrein. Het bedrijventerrein is echt Business to Business georiënteerd. Fiets- en wandelpaden Voldoende Er is alleen een fietssuggestiestrook aanwezig op de Prins Bernhardlaan. Wandelpaden zijn beperkt aanwezig op het terrein en worden onderbroken door parkeerplaatsen. Het ontbreken van fiets- en wandelpaden leidt volgens ondernemers niet tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Aanwezigheid voorzieningen en faciliteiten Onvoldoende Er zijn geen voorzieningen voor werknemers aanwezig op het bedrijventerrein. Ondernemers en werknemers geven aan wel behoefte te hebben aan een lunchgelegenheid en tankstation. Vervoermanagement Voldoende Er is een bushalte aanwezig op het bedrijventerrein op de hoek Prins Bernhardlaan en Oonksweg. De busverbinding wordt beperkt gebruikt door werknemers en klanten. Tevens is de aanwezigheid van de bushalte bij diverse geïnterviewden onbekend. Veiligheid (sociaal) Goed De veiligheid op het terrein is goed. Er heerst bij de ondernemers en werknemers geen onveiligheidgevoel, ook niet in de avonduren. Er is weinig last van criminaliteit. Energie Onvoldoende Er is geen energiescan uitgevoerd voor het bedrijventerrein. De energiescan is wel één van de beleidspunten in het klimaatbeleid welke de gemeente Borne aan het opstellen is. Duurzaam bouwen multifunctionaliteit Duurzaam bouwen duurzaam materiaalgebruik Onvoldoende Onvoldoende Gebouwen zijn niet levensloopbestendig ontwikkeld. Tot op heden leidt dit niet tot langdurige leegstand. Verwacht wordt dat met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Veldkamp ondernemers zullen vertrekken van De Molenkamp en dit tot langdurige leegstand zal leiden. Bij de ontwikkeling van het terrein zijn geen duurzame materialen gebruikt, zowel in de openbare ruimte als in de gebouwen. Bodemverontreiniging Voldoende Op het terrein is op één uitzondering na geen bodemverontreiniging bekend. Aan de Oonkweg is een locatie waar verontreiniging aanwezig is, maar hier ligt geen saneringsopgave. Luchtkwaliteit Voldoende Er wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. Imago Voldoende Het imago van De Molenkamp kan beter. De uitstraling van het terrein laat te wensen over en dit gaat ten koste van het imago. Werknemersklimaat Voldoende Werknemers geven aan dat De Molenkamp een 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

11 Subcriteria Beoordeling Toelichting prettige omgeving is om in te werken. Er zijn wel weinig voorzieningen en de uitstraling laat te wensen over. Site marketing Onvoldoende Er is vrijwel geen informatie beschikbaar over het bedrijventerrein. Via de gemeente site zijn alleen enkele nieuwsitems te bekijken en is de herziening van het bestemmingsplan te downloaden. Er wordt echter niet aan marketing gedaan. Segmentering Onvoldoende Het clusteren van bedrijven uit gelijke branches is geen beleid van de gemeente. Bewegwijzering Voldoende De bewegwijzering is voldoende. Zowel straatnamen als enkele bedrijven zijn aangegeven via bebording. De bebording is echter niet goed onderhouden (slecht leesbaar) en up-to-date (niet alle ondernemers staan vermeld). Mate van leegstand Voldoende Tot op heden is er weinig leegstand. Verwacht wordt dat met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Veldkamp ondernemers zullen vertrekken van De Molenkamp en dit tot langdurige leegstand zal leiden. Digitale bereikbaarheid Voldoende Er is breedband aanwezig op het terrein en deze functioneert naar behoren. De draadloze verbinding functioneert niet goed. Beveiliging (bedrijf) Voldoende Er is geen collectieve beveiliging aanwezig. Ondernemers hebben hun gebouwen individueel beveiligd. Er is nauwelijks sprake van criminaliteit en inbraak. Faciliterende rol overheid Onvoldoende De Faciliterende rol van de overheid kan beter. Er is geen duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente door het ontbreken van een bedrijvencontactfunctionaris. Ondernemers geven aan dat ze te vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat behandeling van hun verzoeken te lang op zich laat wachten. Terreinmanagement Voldoende De Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) is de ondernemersvereniging in Borne. Deze opereert regionaal en ca. 40% van de ondernemers zijn hierbij aangesloten. Er is geen ondernemersvereniging sec voor De Molenkamp. Parkeren Voldoende Er is voldoende parkeergelegenheid op De Molenkamp. Deze ruimte is wel veelal op het terrein van de ondernemers gerealiseerd. Er zijn nauwelijks openbare parkeergelegenheden. Beheer terrein door één organisatie Onvoldoende Er is geen parkmanagement op het terrein aanwezig en bedrijven werken nauwelijks namen. Er is geen organisatiegraad op De Molenkamp. Coördinatie en inkoop collectieve voorzieningen Onvoldoende Mede door het ontbreken van organisatiegraad op De Molenkamp worden mogelijkheden voor collectieve inkoop van voorzieningen niet benut.

12 2.5 Potentiële kwaliteit en kansenkaart De potentiële kwaliteit van het terrein wordt gewaardeerd op 3 sterren. Hieronder is weergegeven op welke punten De Molenkamp verbeteringen moet aanbrengen om een extra ster te bemachtigen. Uitgangspunt is de sterrenkwalificatie van de nulmeting, die is bepaald op 2 sterren. Ster Subcriteria Knelpunten Maatregelen Haalbaarheid Buitenopslag afgeschermd Intern zoneren en clusteren bedrijven Energie Duurzaam bouwenduurzaam materiaalgebruik Buitenopslag is bij diverse bedrijven hinderlijk aanwezig. De buitenopslag is niet afgeschermd of zichtbaar aanwezig. Dit leidt tot een rommelige aanblik en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Op het bedrijventerrein is hindercategorie 4 toegestaan. Tevens zijn er meerdere bedrijfswoningen aanwezige en enkele burgerwoningen. De bedrijven met een hoge milieucategorie zijn niet gezoneerd van milieugevoelige functies, zoals de woningen. Tevens is er geen clustering aanwezig. Er is geen energiescan uitgevoerd voor het bedrijventerrein. De energiescan is wel één van de beleidspunten in het klimaatbeleid welke de gemeente Borne aan het opstellen is. Bij de ontwikkeling van het terrein zijn geen duurzame materialen gebruikt, zowel in de openbare ruimte als in de gebouwen. Ondernemers dienen individueel aangesproken te worden op de buitenopslag van hun goederen. Belangrijk is om de nadruk te leggen op het veiligheidsaspect van het niet afschermen van de buitenopslag, maar uiteraard is ook de uitstraling van het bedrijventerrein als geheel hierbij gebaat. Indien ondernemers niet bereid zijn mee te werken, kan gekeken worden naar verplichtstelling middels een verordening. Bedrijven met hoge milieucategorieen verplaatsen naar elders, bijvoorbeeld het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Veldkamp. Verlagen van de maximaal toegestane milieucategorie. In de zone direct grenzend aan de woonomgeving. Verminderen van het aantal (bedrijfs) woningen op het terrein. Uitvoeren van een energiescan en alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar doorvoeren. Bij renovatie en aanleg van de openbare ruimte het gebruik van duurzame materialen verplicht stellen. Dit dient vastgelegd te worden in bijvoorbeeld een masterplan. Technisch: Financieel:, wel afhankelijk van individuele draagkracht van bedrijven. Organisatorisch: - Afhankelijk van medewerking ondernemers Technisch: Financieel: - Uitplaatsen kostbaar Organisatorisch: - Uitplaatsen complex, zeker gezien (bedrijfs)woningen op het terrein Technisch: Financieel: voor scan Organisatorisch: mits draagvlak gemeente en individuele bedrijven Technisch: Financieel: Organisatorisch: 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

13 Ster Subcriteria Knelpunten Maatregelen Haalbaarheid Site marketing Faciliterende rol overheid Beheer terrein door één organisatie Coördinatie en inkoop collectieve voorzieningen Er is vrijwel geen informatie beschikbaar over het bedrijventerrein. Via de gemeente site zijn alleen enkel nieuwsitems te bekijken en is de herziening van het bestemmingsplan te downloaden. Er wordt echter niet aan marketing gedaan. De faciliterende rol van de overheid kan beter. Er is geen duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente door het ontbreken van een bedrijvencontactfunctionaris. Ondernemers geven aan dat ze te vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat behandeling van hun verzoeken te lang op zich laat wachten. Er is geen parkmanagement op het terrein aanwezig en bedrijven werken nauwelijks namen. Er is geen organisatiegraad op De Molenkamp. Mede door het ontbreken van organisatiegraad op De Molenkamp worden mogelijkheden voor collectieve inkoop van voorzieningen niet benut. Ook zonder actieve acquisitie kan het terrein sterker geprofileerd worden. Door het opzetten van een website, onder Borne.nl, kunnen de bedrijven op het bedrijventerrein zich profileren. Tegelijkertijd kan dan geïnformeerd worden over de vestigingsmogelijkheden en het huidige huur/koop aanbod. Het aanstellen van een bedrijvencontactfunctionaris (b.c.f.) zal de bereikbaarheid van de gemeente aanzienlijk verbeteren. Tevens kunnen verzoeken van de gemeente sneller worden opgepakt. Op de website Borne.nl staat Dhr. De Boer vermeld als b.c.f. Dit is echter niet zijn core business. Een vacature voor deze functie is op de website niet vacant. De gemeente geeft aan wel op zoek te zijn. Uitbreiden van het aantal gezamenlijke activiteiten. De BBO kan dit oppakken, maar de mogelijkheden voor parkmanagement kunnen ook onderzocht worden. Behoefte analyse naar mogelijke gemeenschappelijke voorzieningen/ diensten, zoals afval, energie, beheer openbare ruimte en glasvezel. Technisch: Financieel: Organisatorisch: Haalbaar Technisch: Financieel:, mits draagvlak gemeente Organisatorisch: Haalbaar Technisch: Financieel: Organisatorisch: Haalbaar, mits draagvlak ondernemers Technisch: Financieel: Organisatorisch: Buitenopslag afgeschermd

14 Voor het behalen van vier of meer sterren zullen nog meer inspanningen geleverd moeten worden. Een aantal van deze maatregelen zal moeilijk te realiseren zijn. De grootste knelpunten zitten in de samenhang in de stedenbouw, aanwezigheid van natuurkwaliteit en de aanwezigheid van voorzieningen en faciliteiten. Hierdoor worden vier sterren of meer niet haalbaar geacht. 2.6 Overige verbeteringen Naast bovenstaande verbeterpunten zijn er nog subcriteria die op dit moment onvoldoende scoren, maar niet verbeterd hoeven te worden voor het behalen van een 3 sterrenkwalificatie. Wel kan worden besloten om enkele subcriteria ook te verbeteren, ten voordele van de overall kwaliteit van het bedrijventerrein. De subcriteria die onvoldoende score staan weergegeven in onderstaande tabel. Per criteria is aangegeven of het wenselijk is om naar verbetering te streven. Sub criteria Samenhang stedenbouw Natuurkwaliteit Goede aanpassing en/of aansluiting bij woonomgeving Aanwezigheid voorzieningen Duurzaam bouwen multifunctionaliteit Segmentering Knelpunten Er is geen samenhang in de stedenbouw zichtbaar. Er is ook geen beeldkwaliteitsplan opgesteld. De diversiteit aan bedrijvigheid zorgt ook voor een diversiteit aan stedenbouw. Er is weinig tot geen aandacht voor natuurkwaliteit. Er zijn geen mogelijkheden voor het aantrekken van fauna. Tevens zijn er geen initiatieven ten aanzien van bijvoorbeeld groene daken. Er is geen relatie tussen het industrieterrein en de omliggende woonwijken. Omwonenden maken sporadisch gebruik van het terrein. Het bedrijventerrein is echt Business to Business georiënteerd. Er zijn geen voorzieningen voor werknemers aanwezig op het bedrijventerrein. Gebouwen zijn niet levensloopbestendig ontwikkeld. Tot op heden leidt dit niet tot langdurige leegstand. Verwacht wordt dat met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Veldkamp ondernemers zullen vertrekken van De Molenkamp en dit tot langdurige leegstand zal leiden. Er is een grote diversiteit aan bedrijvigheid op De Molenkamp. Bedrijven uit dezelfde branche zijn niet geclusterd. Noodzaak tot maatregelen Gegeven de grote verscheidenheid in bedrijven, de beperkte aanwezigheid van detailhandel en het ontbreken van duidelijke zichtlocaties is een ingreep op dit punt niet direct noodzakelijk voor de kwaliteit van het terrein. Het aantrekken van fauna en het realiseren van groene daken hebben niet de hoogste prioriteit. Wel kan er geïnvesteerd worden in meer openbaar groen op het bedrijventerrein. Gegeven de ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van de kern van Borne is een ingreep op dit punt niet direct noodzakelijk voor de kwaliteit van het terrein. Ondernemers en werknemers geven aan behoefte te hebben aan een lunchgelegenheid en tankstation. Naar deze behoefte kan nader onderzoek gedaan worden. Het terrein biedt weinig mogelijkheden tot het flexibel gebruik van gebouwen. Dit leidt nu niet tot leegstand. Voor de toekomst is het aan te raden hier wel op in te zetten. Door concurrentie van het bedrijventerrein De Veldkamp kan wel leegstand ontstaan. Door meerdere functies toe te laten op het bedrijventerrein wordt gewaakt voor leegstand. Er kan beleid ontwikkeld worden voor het clusteren van bedrijven bij transactie van bestaande grond. 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

15 2.7 Aandachtspunten voor het behouden van de huidige kwaliteit Met het doorvoeren van eerder genoemde verbeteringen kan de kwaliteit van De Molenkamp verhoogd worden tot 3 sterren. Het zijn echter niet alleen de punten die op dit moment onvoldoende scoren die de aandacht verdienen. Het is veelal minstens net zo belangrijk om ook alert te blijven op de onderwerpen die nu nog voldoende scoren maar zonder (blijvende) aandacht dreigen af te glijden naar een lager niveau. In het geval van De Molenkamp is er een aantal criteria die nu nog voldoende scoren maar waar blijvende aandacht en wellicht maatregelen gewenst zijn. Uitstraling openbare ruimte en gebouwen De uitstraling van de openbare ruimte op De Molenkamp ziet er naar behoren uit. De aanwezigheid van groen en met name water zijn wel minimaal. Er kan ingezet worden op de aanleg van extra groen en water ter versterking van de beeldkwaliteit. Tevens kan met deze inzet ook een betere aansluiting met de omgeving gecreëerd worden, waardoor omwonenden meer geneigd zullen zijn om het terrein te bezoeken. De uitstraling van de gebouwen ziet er naar behoren uit. Ondernemers geven echter wel aan dat de uitstraling van het terrein verbeterd kan worden. Dit zit met name in de buitenopslag van goederen. Dit geeft een rommelige aanblik en vermindert de algehele beeldkwaliteit van het bedrijventerrein. Fiets- en wandelpaden Fietspaden zijn nauwelijks aanwezig op De Molenkamp, met uitzondering van een fietssuggestiestrook op de Prins Bernhardlaan. Wandelpaden zijn beperkt aanwezig op het terrein en worden onderbroken door parkeerplaatsen. Het ontbreken van fiets- en wandelpaden leidt volgens ondernemers niet tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Tevens is het niet altijd duidelijk of het een fiets- of wandelpad betreft (zie foto). Voor het bevorderen van het gebruiksgemak van fietsers en voetgangers is het toch van belang hier aandacht aan te schenken. Het lopen op de wegen kan tot onveilige situaties leiden. Bodemverontreiniging De bodem is op een deel van de Oonkweg verontreinigd. Hier ligt geen saneringsopgave. De status van de overige delen op het terrein is onbekend, maar leidt vooralsnog niet tot overlast. Het is aan te bevelen onderzoek te doen naar bodemverontreiniging op het gehele terrein. Het niet inzichtelijk hebben van de status van de bodem is een risico en past niet bij een duurzaam bedrijventerreinbeleid.

16 Bewegwijzering De bebording geeft de bewegwijzering weer van zowel straatnamen als bedrijven. De bebording is echter niet goed onderhouden (slecht leesbaar) en up-to-date (niet alle ondernemers staan vermeld). Onderhoud en up-todate houden van de bewegwijzering is van belang voor een goede uitstraling en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Mate van leegstand Tot op heden is er weinig leegstand. Verwacht wordt dat met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Veldkamp ondernemers zullen vertrekken van De Molenkamp en dit tot langdurige leegstand zal leiden, mede omdat gebouwen niet levensloopbestendig zijn ontwikkeld maar ook door de matige uitstraling van het bedrijventerrein en gebrek aan marketing. Deze punten zijn reeds aan de orde gekomen als knelpunten in de kansen- en aanbevelingenkaart en overige verbeteringen. Door te investeringen in deze subcriteria kan toekomstige langdurige leegstand vermeden worden. 2.8 Conclusie Voor De Molenkamp is de potentie van het bedrijventerrein vastgesteld op 3 sterren. Uit de kansenkaart is gebleken dat dit met een aantal inspanningen is te bereiken. Het verdient aanbeveling om ook de verbeterpunten op te pakken voor de subcriteria die reeds voldoende scoren, maar waarvan de kwaliteit gewaarborgd dient te blijven. Dit alles draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. De ambitie van de ondernemers en de gemeente gezamenlijk bepaalt de kwaliteit waarop ingezet wordt. Voor het bereiken van drie sterren zijn de benodigde verbeterpunten aangegeven. Daarnaast zijn er ook verbeterpunten die niet direct bij zullen dragen aan een hogere sterrenkwalificatie maar desondanks wel de kwaliteit van het terrein positief zullen beïnvloeden. Afhankelijk van de wensen van de gemeente en de ondernemers kan zelf een mix van maatregelen gekozen worden waarmee een kwaliteit wordt bereikt die voldoet aan de wensen van de belanghebbenden. 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

17 COLOFON Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE Opdrachtgever : Gemeente Borne Project : Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Dossier : B Omvang rapport : 13 pagina's Auteur : Koos Weits en René Teeuwen Bijdrage : Interne controle : Nanda Pellenbarg Projectleider : Nanda Pellenbarg Projectmanager : Herman Timmermans Datum : 2 februari 2009 Naam/Paraaf :

18 2 februari 2009, versie 1 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

19 Ruimte en Mobiliteit Laan 1914 nr EX Amersfoort Postbus BC Amersfoort T (033) F (033) E

20

21 BIJLAGE 1 GEÏNTERVIEWDEN Gemeente - De heer Veldhof, dorpsmanager - De heer Oonk, milieu - De heer De Boer, grondzaken en b.c.f. Ondernemersvereniging - De heer De Kok Werknemers - Drietal werknemers diverse bedrijven (anoniem) Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen RO-SE

22

23 Gemeente Borne/Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen bijlage 0 RO-SE

Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen. Benchmark van 28 scans in de provincie Overijssel

Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen. Benchmark van 28 scans in de provincie Overijssel Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Benchmark van 28 scans in de provincie Overijssel maart 2009 Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Benchmark van 28 scans in de provincie Overijssel Definitief Kwaliteitsscan

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Planet People Profit DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met parkmanagement, de gemeente Boxtel en de

Nadere informatie

WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs

WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs Samen met bedrijven en gemeente werken aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerrein. Behartigen van de, gezamenlijke, belangen van de ondernemers naar de gemeente

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: m2 Grondprijs: 148,-/m2 175,-/m2

TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: m2 Grondprijs: 148,-/m2 175,-/m2 TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: 1000 3000 m 2 Grondprijs: 148,-/m 2 175,-/m 2 (zichtlocaties) Algemene beschrijving van bedrijventerrein Eeneind

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Projectplan revitalisering bedrijventerrein Timmersveld

Projectplan revitalisering bedrijventerrein Timmersveld Projectplan revitalisering bedrijventerrein Timmersveld 1. Onderzoek naar kwaliteit bedrijventerrein Timmersveld Eind 2007 heeft ondernemersvereniging Timmersveld bij de gemeente Hengelo aandacht gevraagd

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV oktober 2011 DEFINITIEF R a p p o r t U- frame berekening R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV R a p p o r t DEFINITIEF U- frame berekening R-2001 profiel:

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

DPL BEDRIJVENTERREINEN

DPL BEDRIJVENTERREINEN DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE voor Ruimteconferentie PBL Jaap Kortman IVAM DPL-BT Introductie Doelstellingen DPL-BT Hoe werkt DPL-BT Voorbeeld: Pilot Hoorn Wat kun je er mee doen? DPL BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Energie-meetplan DHV B.V.

Energie-meetplan DHV B.V. Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 DHV B.V. Juni 2012 definitief Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 dossier BA4118-100-108 registratienummer : Beheer CO 2-Prestatieladder niveau 5 versie : definitief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

KWALITEITS. Bedrijven. Grave

KWALITEITS. Bedrijven. Grave KWALITEITS Bedrijven Grave 2 Ambitiedocument Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen Grave - Februari 2013-3 Inhoud Kwaliteitsimpuls 5 Doelstelling 7 Ambitiedocument 9 Wisseveld 11 Kooikersweg 15 De Eek 19

Nadere informatie

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV In dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld om de ontsluiting per OV van bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan leidt tot de ontwikkeling van concepten

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan Kellen 1 Feiten en cijfers Kellen 2 Waarom is het goed ondernemen op Kellen? 3 Kernwaarden

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

De waterbestendige stad

De waterbestendige stad De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak Zeedijk in 2100 januari 2011 definitief De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak dossier : BA1963-101-100 versie : 1.0 januari 2011 definitief

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hondsgemet

Bedrijventerrein Hondsgemet Bedrijventerrein Hondsgemet Algemeen Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, bruto 43 hectare, netto circa 28 hectare Gemengd bedrijventerrein tot en met milieucategorie 4 Gemiddelde kavelgrote 2500 7500 m²

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 534988/535013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

Nadere informatie

Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen. bijeenkomst 17 september 2014

Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen. bijeenkomst 17 september 2014 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen bijeenkomst 17 september 2014 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Programma 20.00 uur ontvangst/opening 20.10 uur resultaat Werkgroep Parkmanagement

Nadere informatie

Zorgcluster De Volgerlanden

Zorgcluster De Volgerlanden Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C5394-01.002 registratienummer

Nadere informatie

Ladder van Duurzame verstedelijking

Ladder van Duurzame verstedelijking Omgevingsvisie Ladder van Duurzame verstedelijking Doel De stappen die worden gevraagd, bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte. Geachte dames en heren,

Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte. Geachte dames en heren, Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte Behandeld door J. Bodewitz Doorkiesnummer 030-2861054 Ons kenmerk 15.504616 E-mail Onderwerp Ontwerp Croeselaan en Bijlage(n) VO boek Jaarbeursplein Uw kenmerk

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Benoemde Thema s Smart City Breda

Benoemde Thema s Smart City Breda Benoemde Thema s Smart City Breda Smart beheer Waarom? Continue op zoek naar verbetering dienstverlening en efficienter beheer Grote impact op tevredenheid van inwoner en bezoeker en staat van de stad

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 21-04-2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: - AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-143/15.02500/DirKr D.B.

Nadere informatie

Memo. Quick scan bedrijven en milieuzonering bedrijfswoning, Rietveld 33A Woerden, projectnummer:

Memo. Quick scan bedrijven en milieuzonering bedrijfswoning, Rietveld 33A Woerden, projectnummer: Memo aan: van: Dunamis Holding BV Paul Kerckhoffs, SAB datum: 18 april 2016 betreft: Quick scan bedrijven en milieuzonering bedrijfswoning, Rietveld 33A Woerden, projectnummer: 160180 INLEIDING Op de locatie

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen Algemene Bedrijfsgegevens Naam Bedrijf Juridische Structuur Ondernemingsnummer Adres Postcode + Gemeente Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Algemeen emailadres Website

Nadere informatie

Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse. Samenvatting

Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse. Samenvatting Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse Samenvatting 1 Inleiding duurzaamheidsambities Nieuw-Mathenesse De gemeente Schiedam heeft in 2008 een Masterplan opgesteld voor de herontwikkeling en herstructurering

Nadere informatie

1) Bedrijvenpark Twentekanaal

1) Bedrijvenpark Twentekanaal 1) Bedrijvenpark Twentekanaal Bedrijvenpark Twentekanaal is één van de grootste bedrijvenparken in Overijssel en speelt een centrale rol in de regionale economie. Er zijn ca. 350 bedrijven gevestigd met

Nadere informatie

Duurzame herstructurering Innovatieve aanpak Food Center Amsterdam Jan de Wit

Duurzame herstructurering Innovatieve aanpak Food Center Amsterdam Jan de Wit Duurzame herstructurering Innovatieve aanpak Food Center Amsterdam Jan de Wit Sustainable and resilient cities / Urban Challenges Een van de speerpunten van ons bedrijf: 50% (3,5 miljard) mensen leven

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof definitief revisie 02 11 november 2015 SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage definitief, revisie 02 11 november 2015 Auteur(s)

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING...

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 VERKOOPTEKENING... 10

Nadere informatie

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 1.Wat? 2. Waarom? 3. Wie/wat? praktijkvoorbeelden 4. Belangen 5. Aandachtspunten! 2 1.Wat is bedrijventerreinmanagement

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK MILIEUZONERING

ONDERZOEK MILIEUZONERING ONDERZOEK MILIEUZONERING Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20150242/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur: Projectleider:

Nadere informatie

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid Gemeente Den Haag Mei 2011 Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Boxmeer, 5 november 2014 Betreft: Status: Project: briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering versie D1 14071682 HOR.TON.MIL

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Herstructureringsplan bedrijventerrein Molenkamp

Herstructureringsplan bedrijventerrein Molenkamp Afdeling Grondgebied Herstructureringsplan bedrijventerrein Molenkamp Versie 11 december 2012 Herstructureringsplan bedrijventerrein Molenkamp Gemeente Borne Auteur: Arend Rook Versie 11 december 2012

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie