Zorgcluster De Volgerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgcluster De Volgerlanden"

Transcriptie

1 Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief

2 Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C registratienummer : RM-MO versie : 3 Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief DHV Groep Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV Groep, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem voor beleidsvorming en besturing van de DHV Groep is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 INLEIDING Aanleiding Plan van aanpak Leeswijzer 3 2 VERKEERSGENERATIE Inleiding Berekening verkeersgeneratie 4 3 PARKEERBALANS Inleiding Berekening parkeerbalans Vergelijking eerdere cijfers Aandachtspunten 9 4 VERKEERSTROMEN Inleiding Aangepaste locatie hoofdingang 10 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 12 6 COLOFON 13 RM-MO

4 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht ligt de nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Het totale ontwikkelingsplan omvat circa woningen en grenst direct aan de gemeente Zwijndrecht. Binnen het centrum gebied worden naast winkels en woningen verschillende voorzieningen gerealiseerd. De zorgvoorzieningen zijn ondergebracht in één gebouw; het Zorgcluster. In onderstaande afbeelding is de ligging van centrumgebied De Volgerlanden weergegeven. Centrumgebied De Volgerlanden Fig1: Centrumgebied Volgerlanden Eerder onderzoek De ontwikkeling van centrum De Volgerlanden zijn al geruime tijd aan de gang. Binnen dit centrumgebied worden de meeste niet-woonfuncties binnen De Volgerlanden gerealiseerd: basisscholen, kinderopvang, winkels, sporthal en een zorgcentrum. Doordat er naast verschillende voorzieningen ook woningen zijn gesitueerd in dit centrumgebied, is in een Integrale visie op verkeer opgesteld voor het centrumgebied De Volgerlanden 1. Planontwikkeling is een dynamisch proces. Hierdoor is het bouwprogramma sinds de laatste actualisatie van de integrale visie (september 2008) nog gewijzigd. De effecten van deze wijzigingen zijn in beeld gebracht in de memo update programma Volgerlanden (april 2009 VB- SE ). N Gewijzigd bouwprogramma Het bouwplan en het programma van het Zorgcluster zijn gewijzigd ten opzichte van de gegevens die zijn gehanteerd bij het opstellen van eerdere rapportages. Het projectbureau De Volgerlanden heeft DHV gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van deze wijziging. 1 Laatste geactualiseerde versie Bijdrage verkeer fase2 Integrale visie op verkeer Centrumgebied De Volgerlanden september 2008 (kenmerk VB-SE ) RM-MO

5 1.2 Plan van aanpak De laatste integrale visie op verkeer Centrumgebied kent de datum september Na deze datum heeft het CROW aanvullende richtlijnen gepubliceerd, onder andere voor het berekenen van de verkeersgeneratie voor voorzieningen (december 2008). Zorgvuldigheid is belangrijk, daarom is besloten om bij het inzichtelijk maken van het gewijzigde bouwprogramma de nieuwe richtlijnen te hanteren. Binnen voorliggende actualisatie zijn de volgende drie verkeerskundige onderdelen onderzocht: 1. Verkeersgeneratie 2. Parkeerbalans 3. Verkeersstromen Voor uitvoering van deze studie is door de Projectorganisatie aan DHV informatie verstrekt. Deze aangeleverde gegevens zijn: Knelpunten Notitie Openbare Ruimte, Woon-, Zorg- en Welzijnscluster, Volgerlanden Hendrik- Ido-Ambacht, Concept, december 2009; Kaart stedenbouwkundig plan, Hendrik-Ido-Ambacht Volgerlanden Cluster 2.3b (Concept ). 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet met welke verkeersgeneratie bij realisatie van het Zorgcluster rekening moet worden gehouden. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de parkeervraag en het vierde hoofdstuk beschrijft de verkeersstromen. In het laatste hoofdstuk (5) zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen opgenomen. RM-MO

6 2 VERKEERSGENERATIE 2.1 Inleiding De verschillende functies binnen het centrumgebied kennen ieder een eigen dynamiek, zo ook het Zorgcluster. Belangrijk is welke hoeveelheid verkeer door de verschillende functies, verzameld binnen het Zorgcluster, wordt gerealiseerd. Dit is berekend door toepassing van de hiervoor opgestelde CROW richtlijn. Als uitgangspunt is hierbij gehanteerd: het gehanteerde programma uit het memo van april 2009 (VB-SE ) en de wijzigingen voor het zorgcluster van januari Berekening verkeersgeneratie De hoeveelheid verkeer door de verschillende functies binnen het Zorgcluster geproduceerd of aangetrokken (verkeersgeneratie) is berekend op basis van de meest recente cijfers van het CROW 2. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Het Zorgcluster ligt in gebiedscategorie schil centrum. Er zijn drie categoriën, centrum, buitengebied en schil centrum. Het centrum van de Volgerlanden valt niet in het centrum of het buitengebied, maar in de tussencategorie schil centrum. - Gekozen is voor de categorie snelweg aansluiting +/- 2 km. Het Centrumgebied De Volgerlanden ligt op ongeveer 2,5 km van een snelweg aansluiting en genereert hierdoor meer autoverkeer dan gemiddeld (in Nederland). - Gekozen is voor de categorie nabije regionaal OV knooppunt. Dit vanwege de ligging langs de HOV-as Laan van Welhorst. Hierdoor komt een deel van de bewoners en bezoekers met het openbaar vervoer. Dit leidt tot een lagere productie van autoverkeer van het zorgcentrum. In onderstaande tabel is de verkeersgeneratie van het Zorgcluster weergegeven, gespecificeerd naar de verschillende functies. Zorgcluster Productie Attractie Oppervlakte / aantal mvt/etmaal (gemiddelde weekdag) mvt/etmaal (gemiddelde werkdag) Apotheek 203 m2 BVO Gezondheidscentrum 961 m2 BVO Kinderopvang 1100 m2 BVO GOW-BB (welzijnsvoorziening Blije Borg) 227 m2 BVO Bergingen (koop/huur) 307 m2 BVO - - ZI-BB (zorginfrastructuur / kantoor Blije Borg) 89 m2 BVO 5 7 Bereikbare huur 62 woningen Dure huurwoningen 13 woningen Algemeen (Trappen e.d.) 666 m2 BVO - - Galerijeen Techniek (kelder) 89 m2 BVO - - Techniek (dak) Totaal Figuur 2: berekening productie attractie. 2 CROW publicatie 272, Verkeersgeneratie voorzieningen kengetallen gemotoriseerd verkeer, dec 2008 RM-MO

7 Hieruit volgt dat het Zorgcluster als totaal op een gemiddelde werkdag motorvoertuigen per etmaal genereert. Voor een gemiddelde weekdag bedraagt de productie/attractie motorvoertuigen per etmaal. RM-MO

8 3 PARKEERBALANS 3.1 Inleiding Voor het goed functioneren van het Zorgcluster is het niet alleen belangrijk dat goed is aangesloten op de verschillende verkeersnetwerken, het aanwezig zijn van voldoende parkeerplaatsen is ook van belang. In dit deel van het onderzoek wordt berekend hoeveel parkeerplaatsen voor het Zorgcluster benodigd zijn. Ook hierbij wordt het actuele programma van het centrumgebied als uitgangspunt gehanteerd 3. Hierdoor is bij deze actualisatie de parkeerbalans van de garage in het Winkelcluster niet betrokken, binnen de maatgevende periode is het aandeel vanuit het Zorgcluster nihil (zie memo 8 april 2009 VB-SE ) Bij de berekening is de meest recente richtlijn van het CROW toegepast. Door de projectontwikkelaar is voor het Zorgcluster een parkeerbalans opgesteld. DHV heeft op verzoek van de Projectorganisatie deze parkeerbalans getoetst. Onze bevindingen zijn opgenomen in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 is de parkeerbalans van de eerdere onderzoeken vergeleken met de uitkomsten uit paragraaf 3.2. Tot slot volgen de aandachtspunten in paragraaf Berekening parkeerbalans Benodigd aantal parkeerplaatsen (vraag) Naast het Zorgcluster wordt ook het woongebied aan de westzijde van het Centrumgebied ontwikkeld. Deze gebieden kennen een onderlinge samenhang en van belang is dan ook de parkeerbalans voor het gebied als geheel te beschouwen. Daarom is de parkeervraag van het Zorgcluster en het woongebied berekend op basis van de meest recente cijfers van het CROW 4. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Hendrik Ido Ambacht valt in de categorie sterk stedelijk / matig stedelijk (conform de indeling van het CBS). In dit onderzoek is uitgegaan van de categorie matig stedelijk, aangezien het centrumgebied De Volgerlanden buiten het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht ligt (het centrum van Hendrik-Ido- Ambacht heeft een dichtere woningdichtheid dan de Volgerlanden ). - Voor de ligging is gekozen voor de tussen categorie: overloopgebied Het Zorgcluster ligt niet in het centrum en niet in het buitengebied van Hendrik-Ido-Ambacht, maar in een gebied hier tussen in. Deze categorie wordt aangeduid met de term overloopgebied. - Gekozen is voor de maximale parkeerfactor. De reden hiervoor is dat de Volgerlanden in verhouding tot heel Nederland goed bereikbaar is met de auto, er zijn namelijk twee snelwegen in de buurt (A15 / A16). Daarnaast wordt het gebruik van de auto in de nieuwbouwwijk gefaciliteerd. De verwachting is hierdoor dat de behoefte naar parkeerplaatsen hoog zal zijn. Om die reden is hier voor de eengezinswoningen een parkeerfactor gehanteerd welke 0,1 hoger is dan de tot nu toe gehanteerde parkeerfactor in De Volgerlanden 3 Dit actuele programma betreft het gehanteerde programma uit het memo van april 2009 en de wijzigingen voor het zorgcluster zoals aangegeven door het projectbureau in het bericht van 6 januari. 4 CROW publicatie 182, Parkeercijfers Basis voor parkeernormering, RM-MO

9 - De huurwoningen in het zorgcluster zijn alleen toegankelijk voor mensen met een indicatie. De huurwoningen zijn geclassificeerd als aanleunwoning, voorwaarde is dat deze niet algemeen toegankelijk zijn. Indien deze wel openbaar verhuurd worden dient een nieuwe parkeerbalans opgesteld te worden. De berekende parkeervraag is te zien in de tabel op de volgende bladzijde (figuur 3 en 4), gespecificeerd naar functie. Deze tabel geeft tevens inzicht in de bezetting. Zorgcluster Parkeerplaatsen Bezetting aantal PPLfactor totaal Vr-av Avond Apotheek 203 m2 BVO 2,0 2,8 5,7 10% 5% Gezondheidscentrum 961 m2 BVO 9,6 3 28,8 15% 100% Kinderopvang 1100 m2 BVO 26,0 0,8 20,8 0% 0% 180,0 0,3 20,3 0% 0% GOW-BB (welzijnsvoorziening Blije Borg) 227 m2 BVO 2,3 3 6,8 100% 100% Bergingen (koop/huur) 307 m2 BVO - - ZI-BB (zorginfrastructuur / kantoor Blije Borg) 89 m2 BVO 0,9 1,9 1,7 100% 100% Bereikbare huur 62 woningen 62,0 0,6 37,2 90% 100% Dure huurwoningen 13 woningen 13,0 1 13,0 90% 100% Algemeen (Trappen e.d.) 666 m2 BVO - - Galerijeen Techniek (kelder) 89 m2 BVO - - Techniek (dak) Totaal Figuur 3: berekening benodigd aantal parkeerplaatsen Zorgcluster. Nabijgelegen woonwijk Parkeerplaatsen Bezetting Factor totaal Vr-av Avond Woning huur (sociaal) 23 woningen 1,5 34,5 90% 100% Woning koop (sociaal) 8 woningen 1,5 12,0 90% 100% Woning koop (sociaal) 42 woningen 1,5 63,0 90% 100% Woning koop (Vrije sector) 2 woningen 1,8 3,6 90% 100% Appartement (Vrije sector) 34 woningen 1,8 61,2 90% 100% Appartement (Vrije sector) 11 woningen 1,8 19,8 90% 100% Totaal 194, Figuur 4: berekening benodigd aantal parkeerplaatsen nabijgelegen woonwijk. Uit deze tabellen kan worden afgeleid dat het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen op het piekmoment 282 bedraagt (op een doordeweekse avond). Dit aantal is onder te verdelen in 194 parkeerplaatsen voor de woonwijk en 88 parkeerplaatsen voor het Zorgcluster. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in 2009 haar Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld (GVVP 5 ). Hierin is vastgelegd dat binnen de Volgerlanden bovenop de parkeernorm een reservering wordt gedaan voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte (uitgaande van een groeiende behoefte naar mobiliteit in de toekomst). In de plannen zijn 195 woningen gepland, dit betekent een reservering van 59 parkeerplaatsen. 5 Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP), Hendrik-Ido-Ambacht, maart RM-MO

10 Gepland aantal parkeerplaatsen (aanbod) Nadat de parkeervraag is berekend is de vraag of er ook voldoende aanbod van parkeerplaatsen is om aan deze vraag te voldoen. Vanuit het stedenbouwkundige plan 6 volgt het aantal en ligging van de parkeerplaatsen. Het stedenbouwkundige ontwerp voorziet in 272 parkeerplaatsen voor het Zorgcluster en nabijgelegen woonwijk (inclusief 45 parkeerplaatsen op eigen terrein). Bij dit aantal is tevens de specifieke reservering voor personeel en bezoekers van de voorzieningen meegenomen. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor 59 extra aan te leggen extra parkeerplaatsen (conform het GVVP). In eerdere plannen is uitgegaan van een mogelijke extra capaciteit in de parkeergarage in het winkelcluster (+/- 20 parkeerplaatsen) 7. Het betrof hier vooral parkeercapaciteit voor de bezoekers en het personeel van het Zorgcluster. Door een ander situering van de entree van het cluster zijn de functies waar bezoekers en personeel bij betrokken zijn duidelijk georiënteerd op de westelijke ingang. De parkeervraag zal zich dan ook daar naartoe verplaatsen. De parkeercapaciteit in de parkeergarage Winkelcluster is om deze reden niet betrokken in dit onderzoek, aangezien hier parkeren in de huidige situatie onvoldoende aantrekkelijk is. Wanneer toch gekozen wordt voor parkeren in het Winkelcluster dient hierop zwaar gestuurd te worden. Balans Uit de berekeningen volgt dat de vraag iets hoger is dan het aanbod van de geplande parkeerplaatsen. Er zijn 282 parkeerplaatsen nodig en 272 parkeerplaatsen gepland. De verwachting is dat rondom het Zorgcluster de parkeerdruk hierdoor aan de hoge kant zal zijn. Indien de parkeerdruk hoog wordt is er door de reservering (in ruimte) voor parkeerplaatsen de mogelijkheid de capaciteit te verhogen. 3.3 Vergelijking eerdere cijfers Volgens eerdere berekeningen 6 zijn 272 parkeerplaatsen nodig (inclusief parkeren op eigen terrein) om in de parkeerbehoefte te voorzien. Dit aantal iets lager dan de nu berekende 282 parkeerplaatsen. Een verschil tussen de eerder uitgevoerde berekening en de berekening uit paragraaf 3.2 is de parkeerfactor die is toegepast voor de woningen. In het door de ontwikkelaar uitgevoerde onderzoek is een factor veelal iets lager. Daarnaast gaat de eerdere berekening uit van een hoge mogelijkheid van dubbelgebruik. Uitgaande van de bezettingsgraad vanuit de richtlijnen 8 is de verwachting dat deze hoge mate van dubbelgebruik niet gehaald wordt. Er is in het plan ruimte gereserveerd voor 59 extra aan te leggen parkeerplaatsen (conform het GVVP). Dit aantal is conform de 0,3 parkeerplaatsen per woning norm. 6 GBS architecten Volgerlanden Zorgcluster dec Memo update programma Volgerlanden, Programma clusters 2009, april CROW publicatie 182, Parkeercijfers Basis voor parkeernormering, 2003 RM-MO

11 3.4 Aandachtspunten Scholen Zorgcluster Woningen met eigen Parkeerplaats Legenda: Parkeerplaatsen dubbelgebruik Parkeerplaatsen alleen voor bewoners N Mogelijke locatie extra parkerplaatsen Figuur 5: locaties parkeerplaatsen In figuur 5 zijn de geplande locaties van de parkeerplaatsen weergegeven. Het betreft de parkeerplaatsen zoals aangegeven in de parkeerbalans (zie hoofdstuk 3). In de kaart is onderscheid gemaakt naar parkeerplaatsen met dubbelgebruik en parkeerplaatsen voor woningen. De parkeerplaatsen behorende bij de woningen zijn deels gelegen aan de rand van het gebied, dit geldt vooral voor de mogelijke extra (gereserveerde) parkeerplaatsen aan de zuidzijde. Door de stedenbouwkundige opzet is de verwachting dat de parkeerdruk in de kern van het gebied hoger is dan aan de rand. Het resultaat hiervan zou kunnen zijn zoekgedrag en voertuigbewegingen rondom de parkeerplaatsen met dubbelgebruik. Bovendien zou dit kunnen betekenen dat bewoners relatief ver vanaf hun woningen dienen te parkeren. Dergelijke effecten kunnen worden beperkt door een deel van de reserveringen voor extra parkeerplaatsen in de kern van het gebied direct aan te leggen (zie hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen). Het gedeeltelijk benutten van deze reserveringen voor de toekomst is verdedigbaar omdat de oplevering van het gebied ook in de toekomst (2013) plaats vindt. RM-MO

12 4 VERKEERSTROMEN 4.1 Inleiding Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen is de entree van het Zorgcluster gewijzigd. Er is nu sprake van één entree aan de oost- en één aan de westzijde van het bouwblok. In dit deel van het onderzoek wordt inzicht gegeven in de mogelijke consequenties van deze aanpassingen op de te verwachten verkeerstromen binnen het centrumgebied van De Volgerlanden. Hierbij wordt in bijzonder gefocust op mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. 4.2 Aangepaste locatie hoofdingang Legenda Oude locatie Hoofdingang Zorgcluster Nieuwe locatie Hoofdingang N Figuur 6: oude en nieuwe locatie(s) hoofdingang Auto Het Zorgcluster kan vanuit twee richtingen met de auto worden benaderd, en aan beide zijde zijn parkeerplaatsen aanwezig. Dit is van groot belang omdat de automobilist in belangrijke mate geleid wordt door de zoektocht naar een parkeerplaats in de nabijheid van zijn bestemming. Doordat de ingang van het Zorgcluster verplaatst wordt is het verkeer wat zich op de oostkant van het cluster richt voornamelijk verkeer gerelateerd aan de woningen. De meeste functie bevinden zich aan de westzijde van het gebouw. Hier zullen de meeste verkeersbewegingen plaatsvinden en de parkeervraag zich concentreren (zie figuur 6). RM-MO

13 Fietsers en voetgangers Het zorgcentrum wordt bezocht door kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen. Deze komen per fiets of te voet naar het zorgcentrum of willen dichtbij parkeren. Daarnaast is ten noorden van het zorgcluster een school aanwezig. Ook deze scholieren (tevens een 'kwetsbare' doelgroep) komen per fiets of te voet richting de scholen- /zorgcluster. In het ontwerp is rekening gehouden met een fietspad met trottoir langs het zorgcentrum (vanuit de noordzuid richting). Aandachtspunt is de bereikbaarheid vanuit het westen. Het gebied ten westen van het zorgcentrum wordt duurzaam veilig ingericht als 30 km zone. In dit gebied met relatief lage verkeersintensiteiten zijn langs de woningen voetpaden opgenomen. Ook de Sophiapromenade aan de zuidzijde langs het park wordt een voetgangersgebied (autovrij). Een verkeersverbinding vanuit het westen, de Mispelgaarde, heeft in het voorgelegde stedenbouwkundige ontwerp geen verbinding met het noord-zuid geplande fietspad/trottoir langs het scholen- en zorgcluster. Gelet op het verkeersbewegingen vanuit het westen kan de situatie ter plaatse verbeterd worden door een goed vorm gegeven doorsteek voor voetgangers en fietsers (zie hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen). De aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers dient echter altijd als aandachtspunt meegenomen te worden in een toekomstige uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. RM-MO

14 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies De betekenis van het Zorgcluster in de westzijde van Centrumgebied De Volgerlanden op het verkeersbeeld is onderzocht. Vanuit deze analyse volgt dat vooral ten aanzien van parkeren knelpunten optreden. De belangrijkste conclusies zijn: 1. De parkeervraag is iets hoger dan het parkeeraanbod (er zijn 282 parkeerplaatsen nodig en 272 parkeerplaatsen gepland). 2. Door de stedenbouwkundige opzet is de verwachting dat de parkeerdruk in de kern van het gebied hoger is dan aan de rand.; 3. Een verkeersverbinding vanuit het westen, de Mispelgaarde, heeft in het voorgelegde stedenbouwkundige ontwerp geen verbinding met het noord-zuid geplande fietspad/trottoir langs het scholen- en zorgcluster. Aanbevelingen Om het Zorgcluster te kunnen realiseren en een prettig woonklimaat te creëren, is het noodzakelijk aanvullend onderzoek te verrichten en mogelijkheden te verkennen. Op basis van de bevindingen uit deze analyse doen wij de volgende aanbevelingen: De belangrijkste aanbevelingen zijn: 1. Een deel van de reservering voor de realisering van extra parkeerplaatsen in de toekomst direct realiseren, hierbij wordt gedoeld wordt op 10 van de reserveringen in de kern van het gebied.; 2. Ter plaatse van de Mispelgaarde een doorsteek voor voetgangers en fietsers realiseren naar het noord-zuid pad langs het scholen- en zorgcluster. RM-MO

15 6 COLOFON Projectorganisatie De Volgerlanden/Zorgcluster centrumgebied RM-MO Opdrachtgever : Projectorganisatie De Volgerlanden Project : Zorgcluster De Volgerlanden Dossier : C Omvang rapport : 13 pagina's Auteur : Jos Hengeveld Bijdrage : Mirjam van de Wege Projectleider : Mirjam van de Wege Projectmanager : Albert Nauta Datum : 2 maart 2010 Naam/Paraaf : RM-MO

16 Ruimte en Mobiliteit Laan 1914 nr EX Amersfoort Postbus BC Amersfoort T (033) F (033) E

17 Projectorganisatie De Volgerlanden/Zorgcluster centrumgebied bijlage 0 RM-MO

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing Wing Group B.V. juni 2014 Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing dossier : BC7441-101-100 registratienummer : MO-MA20140095-

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie nieuwe ontwikkelingen De nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied genereren verkeer. In deze paragraaf wordt de verkeersgeneratie per ontwikkeling beschreven. Steeds

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept Datum 13 november 2009

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Planlocatie 1 1.2.1. Huidige situatie 1 1.2.2. Toekomstige situatie 2 1.3. Werkwijze 3 1.4. Leeswijzer 3 2. VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 4 2.1.

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan. Gemeente Maarssen

Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan. Gemeente Maarssen Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan Gemeente Maarssen Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan Gemeente Maarssen Delft, 22 oktober 2010 Versie definitief projectteam: ir. E.R. Hooglander,

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid Gemeente Den Haag Mei 2011 Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid

Nadere informatie

Centrumplan Oosterhaar

Centrumplan Oosterhaar Centrumplan Oosterhaar Verkeerskundige aspecten Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 8 oktober 2010 Verantwoording Titel : Centrumplan Oosterhaar Subtitel : Verkeerskundige aspecten Projectnummer

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV oktober 2011 DEFINITIEF R a p p o r t U- frame berekening R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV R a p p o r t DEFINITIEF U- frame berekening R-2001 profiel:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw Witteveen Bos + Projectbureau Hart van Dieren water infrastructuur milieu bouw Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 74 AE Deventer telefoon 57 69 79 11

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat Gemeente Amersfoort november 2009 Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat dossier : C8860-01.001

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Datum 4 april 2011 Kenmerk VID001/Bkc/0003 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Datum : 15 februari 2012 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x0759 Opgesteld door : L. van Oort 1. Uitgangspunten De kern Woerden is

Nadere informatie

Energie-meetplan DHV B.V.

Energie-meetplan DHV B.V. Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 DHV B.V. Juni 2012 definitief Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 dossier BA4118-100-108 registratienummer : Beheer CO 2-Prestatieladder niveau 5 versie : definitief

Nadere informatie

Ontsluiting Parkeergarage

Ontsluiting Parkeergarage Ontsluiting Parkeergarage Onderzoek naar de ontsluiting van de parkeervoorzieningen voor de ontwikkeling van Parkeerterrein P2 aan de Laanstraat CONCEPT Opdrachtgever: Gemeente Baarn ECORYS Transport en

Nadere informatie

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. Datum Referentie Behandeld door 24 juni 2013 20122313-02 T. Sweerts/RBi 1 Inleiding

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Bouwplan klompenfabriek in Best

Bouwplan klompenfabriek in Best Onderzoek verkeer en parkeren Auteur drs. ing. J.J. Hakvoort Verificatie M.W. Kuipers Autorisatie ir. J.A.J.N. Ypma Datum 1 december 2010 Versie 3.0 Status Definitief Wolfskamerweg 20, 5262 SJ Vught Postbus

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR ORANJEKWARTIER, AMSTERDAM Type : Commerciële ruimten Locatie : Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein Parkeerplaatsen : Betaald parkeren Oranjekwartier,

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

VERKEERSONTSLUITING VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V.

VERKEERSONTSLUITING VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V. VERKEERSONTSLUITING PLAN HART VAN GRAVE VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V. Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Parkeernormen naar categorie

Parkeernormen naar categorie en naar categorie Uitgangspunt Het in de parkeernormen aangegeven aandeel voor moet altijd toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven ten behoeve van het parkeren van van het betreffende object. Het is

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie