Zorgcluster De Volgerlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgcluster De Volgerlanden"

Transcriptie

1 Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief

2 Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C registratienummer : RM-MO versie : 3 Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief DHV Groep Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV Groep, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem voor beleidsvorming en besturing van de DHV Groep is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 INLEIDING Aanleiding Plan van aanpak Leeswijzer 3 2 VERKEERSGENERATIE Inleiding Berekening verkeersgeneratie 4 3 PARKEERBALANS Inleiding Berekening parkeerbalans Vergelijking eerdere cijfers Aandachtspunten 9 4 VERKEERSTROMEN Inleiding Aangepaste locatie hoofdingang 10 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 12 6 COLOFON 13 RM-MO

4 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht ligt de nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Het totale ontwikkelingsplan omvat circa woningen en grenst direct aan de gemeente Zwijndrecht. Binnen het centrum gebied worden naast winkels en woningen verschillende voorzieningen gerealiseerd. De zorgvoorzieningen zijn ondergebracht in één gebouw; het Zorgcluster. In onderstaande afbeelding is de ligging van centrumgebied De Volgerlanden weergegeven. Centrumgebied De Volgerlanden Fig1: Centrumgebied Volgerlanden Eerder onderzoek De ontwikkeling van centrum De Volgerlanden zijn al geruime tijd aan de gang. Binnen dit centrumgebied worden de meeste niet-woonfuncties binnen De Volgerlanden gerealiseerd: basisscholen, kinderopvang, winkels, sporthal en een zorgcentrum. Doordat er naast verschillende voorzieningen ook woningen zijn gesitueerd in dit centrumgebied, is in een Integrale visie op verkeer opgesteld voor het centrumgebied De Volgerlanden 1. Planontwikkeling is een dynamisch proces. Hierdoor is het bouwprogramma sinds de laatste actualisatie van de integrale visie (september 2008) nog gewijzigd. De effecten van deze wijzigingen zijn in beeld gebracht in de memo update programma Volgerlanden (april 2009 VB- SE ). N Gewijzigd bouwprogramma Het bouwplan en het programma van het Zorgcluster zijn gewijzigd ten opzichte van de gegevens die zijn gehanteerd bij het opstellen van eerdere rapportages. Het projectbureau De Volgerlanden heeft DHV gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van deze wijziging. 1 Laatste geactualiseerde versie Bijdrage verkeer fase2 Integrale visie op verkeer Centrumgebied De Volgerlanden september 2008 (kenmerk VB-SE ) RM-MO

5 1.2 Plan van aanpak De laatste integrale visie op verkeer Centrumgebied kent de datum september Na deze datum heeft het CROW aanvullende richtlijnen gepubliceerd, onder andere voor het berekenen van de verkeersgeneratie voor voorzieningen (december 2008). Zorgvuldigheid is belangrijk, daarom is besloten om bij het inzichtelijk maken van het gewijzigde bouwprogramma de nieuwe richtlijnen te hanteren. Binnen voorliggende actualisatie zijn de volgende drie verkeerskundige onderdelen onderzocht: 1. Verkeersgeneratie 2. Parkeerbalans 3. Verkeersstromen Voor uitvoering van deze studie is door de Projectorganisatie aan DHV informatie verstrekt. Deze aangeleverde gegevens zijn: Knelpunten Notitie Openbare Ruimte, Woon-, Zorg- en Welzijnscluster, Volgerlanden Hendrik- Ido-Ambacht, Concept, december 2009; Kaart stedenbouwkundig plan, Hendrik-Ido-Ambacht Volgerlanden Cluster 2.3b (Concept ). 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet met welke verkeersgeneratie bij realisatie van het Zorgcluster rekening moet worden gehouden. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de parkeervraag en het vierde hoofdstuk beschrijft de verkeersstromen. In het laatste hoofdstuk (5) zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen opgenomen. RM-MO

6 2 VERKEERSGENERATIE 2.1 Inleiding De verschillende functies binnen het centrumgebied kennen ieder een eigen dynamiek, zo ook het Zorgcluster. Belangrijk is welke hoeveelheid verkeer door de verschillende functies, verzameld binnen het Zorgcluster, wordt gerealiseerd. Dit is berekend door toepassing van de hiervoor opgestelde CROW richtlijn. Als uitgangspunt is hierbij gehanteerd: het gehanteerde programma uit het memo van april 2009 (VB-SE ) en de wijzigingen voor het zorgcluster van januari Berekening verkeersgeneratie De hoeveelheid verkeer door de verschillende functies binnen het Zorgcluster geproduceerd of aangetrokken (verkeersgeneratie) is berekend op basis van de meest recente cijfers van het CROW 2. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Het Zorgcluster ligt in gebiedscategorie schil centrum. Er zijn drie categoriën, centrum, buitengebied en schil centrum. Het centrum van de Volgerlanden valt niet in het centrum of het buitengebied, maar in de tussencategorie schil centrum. - Gekozen is voor de categorie snelweg aansluiting +/- 2 km. Het Centrumgebied De Volgerlanden ligt op ongeveer 2,5 km van een snelweg aansluiting en genereert hierdoor meer autoverkeer dan gemiddeld (in Nederland). - Gekozen is voor de categorie nabije regionaal OV knooppunt. Dit vanwege de ligging langs de HOV-as Laan van Welhorst. Hierdoor komt een deel van de bewoners en bezoekers met het openbaar vervoer. Dit leidt tot een lagere productie van autoverkeer van het zorgcentrum. In onderstaande tabel is de verkeersgeneratie van het Zorgcluster weergegeven, gespecificeerd naar de verschillende functies. Zorgcluster Productie Attractie Oppervlakte / aantal mvt/etmaal (gemiddelde weekdag) mvt/etmaal (gemiddelde werkdag) Apotheek 203 m2 BVO Gezondheidscentrum 961 m2 BVO Kinderopvang 1100 m2 BVO GOW-BB (welzijnsvoorziening Blije Borg) 227 m2 BVO Bergingen (koop/huur) 307 m2 BVO - - ZI-BB (zorginfrastructuur / kantoor Blije Borg) 89 m2 BVO 5 7 Bereikbare huur 62 woningen Dure huurwoningen 13 woningen Algemeen (Trappen e.d.) 666 m2 BVO - - Galerijeen Techniek (kelder) 89 m2 BVO - - Techniek (dak) Totaal Figuur 2: berekening productie attractie. 2 CROW publicatie 272, Verkeersgeneratie voorzieningen kengetallen gemotoriseerd verkeer, dec 2008 RM-MO

7 Hieruit volgt dat het Zorgcluster als totaal op een gemiddelde werkdag motorvoertuigen per etmaal genereert. Voor een gemiddelde weekdag bedraagt de productie/attractie motorvoertuigen per etmaal. RM-MO

8 3 PARKEERBALANS 3.1 Inleiding Voor het goed functioneren van het Zorgcluster is het niet alleen belangrijk dat goed is aangesloten op de verschillende verkeersnetwerken, het aanwezig zijn van voldoende parkeerplaatsen is ook van belang. In dit deel van het onderzoek wordt berekend hoeveel parkeerplaatsen voor het Zorgcluster benodigd zijn. Ook hierbij wordt het actuele programma van het centrumgebied als uitgangspunt gehanteerd 3. Hierdoor is bij deze actualisatie de parkeerbalans van de garage in het Winkelcluster niet betrokken, binnen de maatgevende periode is het aandeel vanuit het Zorgcluster nihil (zie memo 8 april 2009 VB-SE ) Bij de berekening is de meest recente richtlijn van het CROW toegepast. Door de projectontwikkelaar is voor het Zorgcluster een parkeerbalans opgesteld. DHV heeft op verzoek van de Projectorganisatie deze parkeerbalans getoetst. Onze bevindingen zijn opgenomen in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 is de parkeerbalans van de eerdere onderzoeken vergeleken met de uitkomsten uit paragraaf 3.2. Tot slot volgen de aandachtspunten in paragraaf Berekening parkeerbalans Benodigd aantal parkeerplaatsen (vraag) Naast het Zorgcluster wordt ook het woongebied aan de westzijde van het Centrumgebied ontwikkeld. Deze gebieden kennen een onderlinge samenhang en van belang is dan ook de parkeerbalans voor het gebied als geheel te beschouwen. Daarom is de parkeervraag van het Zorgcluster en het woongebied berekend op basis van de meest recente cijfers van het CROW 4. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Hendrik Ido Ambacht valt in de categorie sterk stedelijk / matig stedelijk (conform de indeling van het CBS). In dit onderzoek is uitgegaan van de categorie matig stedelijk, aangezien het centrumgebied De Volgerlanden buiten het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht ligt (het centrum van Hendrik-Ido- Ambacht heeft een dichtere woningdichtheid dan de Volgerlanden ). - Voor de ligging is gekozen voor de tussen categorie: overloopgebied Het Zorgcluster ligt niet in het centrum en niet in het buitengebied van Hendrik-Ido-Ambacht, maar in een gebied hier tussen in. Deze categorie wordt aangeduid met de term overloopgebied. - Gekozen is voor de maximale parkeerfactor. De reden hiervoor is dat de Volgerlanden in verhouding tot heel Nederland goed bereikbaar is met de auto, er zijn namelijk twee snelwegen in de buurt (A15 / A16). Daarnaast wordt het gebruik van de auto in de nieuwbouwwijk gefaciliteerd. De verwachting is hierdoor dat de behoefte naar parkeerplaatsen hoog zal zijn. Om die reden is hier voor de eengezinswoningen een parkeerfactor gehanteerd welke 0,1 hoger is dan de tot nu toe gehanteerde parkeerfactor in De Volgerlanden 3 Dit actuele programma betreft het gehanteerde programma uit het memo van april 2009 en de wijzigingen voor het zorgcluster zoals aangegeven door het projectbureau in het bericht van 6 januari. 4 CROW publicatie 182, Parkeercijfers Basis voor parkeernormering, RM-MO

9 - De huurwoningen in het zorgcluster zijn alleen toegankelijk voor mensen met een indicatie. De huurwoningen zijn geclassificeerd als aanleunwoning, voorwaarde is dat deze niet algemeen toegankelijk zijn. Indien deze wel openbaar verhuurd worden dient een nieuwe parkeerbalans opgesteld te worden. De berekende parkeervraag is te zien in de tabel op de volgende bladzijde (figuur 3 en 4), gespecificeerd naar functie. Deze tabel geeft tevens inzicht in de bezetting. Zorgcluster Parkeerplaatsen Bezetting aantal PPLfactor totaal Vr-av Avond Apotheek 203 m2 BVO 2,0 2,8 5,7 10% 5% Gezondheidscentrum 961 m2 BVO 9,6 3 28,8 15% 100% Kinderopvang 1100 m2 BVO 26,0 0,8 20,8 0% 0% 180,0 0,3 20,3 0% 0% GOW-BB (welzijnsvoorziening Blije Borg) 227 m2 BVO 2,3 3 6,8 100% 100% Bergingen (koop/huur) 307 m2 BVO - - ZI-BB (zorginfrastructuur / kantoor Blije Borg) 89 m2 BVO 0,9 1,9 1,7 100% 100% Bereikbare huur 62 woningen 62,0 0,6 37,2 90% 100% Dure huurwoningen 13 woningen 13,0 1 13,0 90% 100% Algemeen (Trappen e.d.) 666 m2 BVO - - Galerijeen Techniek (kelder) 89 m2 BVO - - Techniek (dak) Totaal Figuur 3: berekening benodigd aantal parkeerplaatsen Zorgcluster. Nabijgelegen woonwijk Parkeerplaatsen Bezetting Factor totaal Vr-av Avond Woning huur (sociaal) 23 woningen 1,5 34,5 90% 100% Woning koop (sociaal) 8 woningen 1,5 12,0 90% 100% Woning koop (sociaal) 42 woningen 1,5 63,0 90% 100% Woning koop (Vrije sector) 2 woningen 1,8 3,6 90% 100% Appartement (Vrije sector) 34 woningen 1,8 61,2 90% 100% Appartement (Vrije sector) 11 woningen 1,8 19,8 90% 100% Totaal 194, Figuur 4: berekening benodigd aantal parkeerplaatsen nabijgelegen woonwijk. Uit deze tabellen kan worden afgeleid dat het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen op het piekmoment 282 bedraagt (op een doordeweekse avond). Dit aantal is onder te verdelen in 194 parkeerplaatsen voor de woonwijk en 88 parkeerplaatsen voor het Zorgcluster. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in 2009 haar Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld (GVVP 5 ). Hierin is vastgelegd dat binnen de Volgerlanden bovenop de parkeernorm een reservering wordt gedaan voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte (uitgaande van een groeiende behoefte naar mobiliteit in de toekomst). In de plannen zijn 195 woningen gepland, dit betekent een reservering van 59 parkeerplaatsen. 5 Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP), Hendrik-Ido-Ambacht, maart RM-MO

10 Gepland aantal parkeerplaatsen (aanbod) Nadat de parkeervraag is berekend is de vraag of er ook voldoende aanbod van parkeerplaatsen is om aan deze vraag te voldoen. Vanuit het stedenbouwkundige plan 6 volgt het aantal en ligging van de parkeerplaatsen. Het stedenbouwkundige ontwerp voorziet in 272 parkeerplaatsen voor het Zorgcluster en nabijgelegen woonwijk (inclusief 45 parkeerplaatsen op eigen terrein). Bij dit aantal is tevens de specifieke reservering voor personeel en bezoekers van de voorzieningen meegenomen. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor 59 extra aan te leggen extra parkeerplaatsen (conform het GVVP). In eerdere plannen is uitgegaan van een mogelijke extra capaciteit in de parkeergarage in het winkelcluster (+/- 20 parkeerplaatsen) 7. Het betrof hier vooral parkeercapaciteit voor de bezoekers en het personeel van het Zorgcluster. Door een ander situering van de entree van het cluster zijn de functies waar bezoekers en personeel bij betrokken zijn duidelijk georiënteerd op de westelijke ingang. De parkeervraag zal zich dan ook daar naartoe verplaatsen. De parkeercapaciteit in de parkeergarage Winkelcluster is om deze reden niet betrokken in dit onderzoek, aangezien hier parkeren in de huidige situatie onvoldoende aantrekkelijk is. Wanneer toch gekozen wordt voor parkeren in het Winkelcluster dient hierop zwaar gestuurd te worden. Balans Uit de berekeningen volgt dat de vraag iets hoger is dan het aanbod van de geplande parkeerplaatsen. Er zijn 282 parkeerplaatsen nodig en 272 parkeerplaatsen gepland. De verwachting is dat rondom het Zorgcluster de parkeerdruk hierdoor aan de hoge kant zal zijn. Indien de parkeerdruk hoog wordt is er door de reservering (in ruimte) voor parkeerplaatsen de mogelijkheid de capaciteit te verhogen. 3.3 Vergelijking eerdere cijfers Volgens eerdere berekeningen 6 zijn 272 parkeerplaatsen nodig (inclusief parkeren op eigen terrein) om in de parkeerbehoefte te voorzien. Dit aantal iets lager dan de nu berekende 282 parkeerplaatsen. Een verschil tussen de eerder uitgevoerde berekening en de berekening uit paragraaf 3.2 is de parkeerfactor die is toegepast voor de woningen. In het door de ontwikkelaar uitgevoerde onderzoek is een factor veelal iets lager. Daarnaast gaat de eerdere berekening uit van een hoge mogelijkheid van dubbelgebruik. Uitgaande van de bezettingsgraad vanuit de richtlijnen 8 is de verwachting dat deze hoge mate van dubbelgebruik niet gehaald wordt. Er is in het plan ruimte gereserveerd voor 59 extra aan te leggen parkeerplaatsen (conform het GVVP). Dit aantal is conform de 0,3 parkeerplaatsen per woning norm. 6 GBS architecten Volgerlanden Zorgcluster dec Memo update programma Volgerlanden, Programma clusters 2009, april CROW publicatie 182, Parkeercijfers Basis voor parkeernormering, 2003 RM-MO

11 3.4 Aandachtspunten Scholen Zorgcluster Woningen met eigen Parkeerplaats Legenda: Parkeerplaatsen dubbelgebruik Parkeerplaatsen alleen voor bewoners N Mogelijke locatie extra parkerplaatsen Figuur 5: locaties parkeerplaatsen In figuur 5 zijn de geplande locaties van de parkeerplaatsen weergegeven. Het betreft de parkeerplaatsen zoals aangegeven in de parkeerbalans (zie hoofdstuk 3). In de kaart is onderscheid gemaakt naar parkeerplaatsen met dubbelgebruik en parkeerplaatsen voor woningen. De parkeerplaatsen behorende bij de woningen zijn deels gelegen aan de rand van het gebied, dit geldt vooral voor de mogelijke extra (gereserveerde) parkeerplaatsen aan de zuidzijde. Door de stedenbouwkundige opzet is de verwachting dat de parkeerdruk in de kern van het gebied hoger is dan aan de rand. Het resultaat hiervan zou kunnen zijn zoekgedrag en voertuigbewegingen rondom de parkeerplaatsen met dubbelgebruik. Bovendien zou dit kunnen betekenen dat bewoners relatief ver vanaf hun woningen dienen te parkeren. Dergelijke effecten kunnen worden beperkt door een deel van de reserveringen voor extra parkeerplaatsen in de kern van het gebied direct aan te leggen (zie hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen). Het gedeeltelijk benutten van deze reserveringen voor de toekomst is verdedigbaar omdat de oplevering van het gebied ook in de toekomst (2013) plaats vindt. RM-MO

12 4 VERKEERSTROMEN 4.1 Inleiding Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen is de entree van het Zorgcluster gewijzigd. Er is nu sprake van één entree aan de oost- en één aan de westzijde van het bouwblok. In dit deel van het onderzoek wordt inzicht gegeven in de mogelijke consequenties van deze aanpassingen op de te verwachten verkeerstromen binnen het centrumgebied van De Volgerlanden. Hierbij wordt in bijzonder gefocust op mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. 4.2 Aangepaste locatie hoofdingang Legenda Oude locatie Hoofdingang Zorgcluster Nieuwe locatie Hoofdingang N Figuur 6: oude en nieuwe locatie(s) hoofdingang Auto Het Zorgcluster kan vanuit twee richtingen met de auto worden benaderd, en aan beide zijde zijn parkeerplaatsen aanwezig. Dit is van groot belang omdat de automobilist in belangrijke mate geleid wordt door de zoektocht naar een parkeerplaats in de nabijheid van zijn bestemming. Doordat de ingang van het Zorgcluster verplaatst wordt is het verkeer wat zich op de oostkant van het cluster richt voornamelijk verkeer gerelateerd aan de woningen. De meeste functie bevinden zich aan de westzijde van het gebouw. Hier zullen de meeste verkeersbewegingen plaatsvinden en de parkeervraag zich concentreren (zie figuur 6). RM-MO

13 Fietsers en voetgangers Het zorgcentrum wordt bezocht door kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen. Deze komen per fiets of te voet naar het zorgcentrum of willen dichtbij parkeren. Daarnaast is ten noorden van het zorgcluster een school aanwezig. Ook deze scholieren (tevens een 'kwetsbare' doelgroep) komen per fiets of te voet richting de scholen- /zorgcluster. In het ontwerp is rekening gehouden met een fietspad met trottoir langs het zorgcentrum (vanuit de noordzuid richting). Aandachtspunt is de bereikbaarheid vanuit het westen. Het gebied ten westen van het zorgcentrum wordt duurzaam veilig ingericht als 30 km zone. In dit gebied met relatief lage verkeersintensiteiten zijn langs de woningen voetpaden opgenomen. Ook de Sophiapromenade aan de zuidzijde langs het park wordt een voetgangersgebied (autovrij). Een verkeersverbinding vanuit het westen, de Mispelgaarde, heeft in het voorgelegde stedenbouwkundige ontwerp geen verbinding met het noord-zuid geplande fietspad/trottoir langs het scholen- en zorgcluster. Gelet op het verkeersbewegingen vanuit het westen kan de situatie ter plaatse verbeterd worden door een goed vorm gegeven doorsteek voor voetgangers en fietsers (zie hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen). De aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers dient echter altijd als aandachtspunt meegenomen te worden in een toekomstige uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. RM-MO

14 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies De betekenis van het Zorgcluster in de westzijde van Centrumgebied De Volgerlanden op het verkeersbeeld is onderzocht. Vanuit deze analyse volgt dat vooral ten aanzien van parkeren knelpunten optreden. De belangrijkste conclusies zijn: 1. De parkeervraag is iets hoger dan het parkeeraanbod (er zijn 282 parkeerplaatsen nodig en 272 parkeerplaatsen gepland). 2. Door de stedenbouwkundige opzet is de verwachting dat de parkeerdruk in de kern van het gebied hoger is dan aan de rand.; 3. Een verkeersverbinding vanuit het westen, de Mispelgaarde, heeft in het voorgelegde stedenbouwkundige ontwerp geen verbinding met het noord-zuid geplande fietspad/trottoir langs het scholen- en zorgcluster. Aanbevelingen Om het Zorgcluster te kunnen realiseren en een prettig woonklimaat te creëren, is het noodzakelijk aanvullend onderzoek te verrichten en mogelijkheden te verkennen. Op basis van de bevindingen uit deze analyse doen wij de volgende aanbevelingen: De belangrijkste aanbevelingen zijn: 1. Een deel van de reservering voor de realisering van extra parkeerplaatsen in de toekomst direct realiseren, hierbij wordt gedoeld wordt op 10 van de reserveringen in de kern van het gebied.; 2. Ter plaatse van de Mispelgaarde een doorsteek voor voetgangers en fietsers realiseren naar het noord-zuid pad langs het scholen- en zorgcluster. RM-MO

15 6 COLOFON Projectorganisatie De Volgerlanden/Zorgcluster centrumgebied RM-MO Opdrachtgever : Projectorganisatie De Volgerlanden Project : Zorgcluster De Volgerlanden Dossier : C Omvang rapport : 13 pagina's Auteur : Jos Hengeveld Bijdrage : Mirjam van de Wege Projectleider : Mirjam van de Wege Projectmanager : Albert Nauta Datum : 2 maart 2010 Naam/Paraaf : RM-MO

16 Ruimte en Mobiliteit Laan 1914 nr EX Amersfoort Postbus BC Amersfoort T (033) F (033) E

17 Projectorganisatie De Volgerlanden/Zorgcluster centrumgebied bijlage 0 RM-MO

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing Wing Group B.V. juni 2014 Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing dossier : BC7441-101-100 registratienummer : MO-MA20140095-

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde

Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport juni 2012 Definitief Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport opdrachtgever Wonen Meerssen dossier BA8265-100-100 registratienummer

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Veenstede BV Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Datum 5 maart 2009 Kenmerk VSD001/Btp/0002 Eerste versie 18 december 2008 1 Inleiding In het zuidwesten van de wijk Zuidplas in Waddinxveen

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot bal Memo : Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot Datum : 27 januari 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x08052 Opgesteld door : Arjan ter Haar

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Planlocatie 1 1.2.1. Huidige situatie 1 1.2.2. Toekomstige situatie 2 1.3. Werkwijze 3 1.4. Leeswijzer 3 2. VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 4 2.1.

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling Verkeerstoets Hotel Bergstraat Land s-heeren vastgoedontwikkeling Colofon Titel: Auteur(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Verkeerstoets Hotel Bergstraat Okke Feekes, Alex van den Heijkant Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

2 Verwachte verkeersintensiteiten

2 Verwachte verkeersintensiteiten Stadsdeel Nieuw West (gemeente Amsterdam) Verkeers- en parkeeranalyse Ookmeerpark Datum 18 augustus 2010 TNW018/Bkd/0042 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding In opdracht van Stadsdeel Nieuw West heeft Goudappel

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

In deze brief beschrijven we de parkeer- en verkeerssituatie na realisatie van bovenstaande plannen.

In deze brief beschrijven we de parkeer- en verkeerssituatie na realisatie van bovenstaande plannen. Gemeente Echt-Susteren T.a.v. de heer Wil Jansen Postbus 450 6100 AL ECHT HaskoningDHV Nederland B.V. Horsterweg 18/A 6199 AC Maastricht Airport Postbus 302 6199 ZN Maastricht Airport T (088) 348 78 48

Nadere informatie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie nieuwe ontwikkelingen De nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied genereren verkeer. In deze paragraaf wordt de verkeersgeneratie per ontwikkeling beschreven. Steeds

Nadere informatie

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept Datum 13 november 2009

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets AH Scharnerweg Maastricht, 25 juni 2015 Van: ing. N.

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Verkeerseffecten bestemmingsplan Middengebied

Verkeerseffecten bestemmingsplan Middengebied Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Montfoort, 17 juli PARKEERBALANS EN VERKEERSTOETS Varianten basisscholencomplex Montfoort

Montfoort, 17 juli PARKEERBALANS EN VERKEERSTOETS Varianten basisscholencomplex Montfoort Montfoort, 17 juli 2015 PARKEERBALANS EN VERKEERSTOETS Varianten basisscholencomplex Montfoort INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling parkeerbalans

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie