Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde"

Transcriptie

1 Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport juni 2012 Definitief

2

3 Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport opdrachtgever Wonen Meerssen dossier BA registratienummer MO-MA versie 2 classificatie Klant vertrouwelijk DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 3

4 4

5 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Uitgangspunten en Randvoorwaarden 7 2 Parkeren Centrumplan Bunde Parkeerbalans Dubbelgebruik parkeervoorzieningen Ligging parkeervoorzieningen Centrumplan Bunde 9 3 Ontsluiting terrein en parkeervoorzieningen Ondergrondse parkeergarage Ontsluiting vrachtverkeer 12 4 Verkeersproductie centrumplan Bunde 14 5 Conclusies en Aanbevelingen 16 6 Colofon 19 Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 5

6 6

7 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Stichting Wonen Meerssen heeft DHV gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verkeerskundige gevolgen van de realisatie van het Centrumplan Bunde. Tussen het Agnesplein en de Pletstraat te Bunde wordt een ruimtelijk programma gerealiseerd bestaande uit zowel woningen, parkeervoorzienigen en een (discount)supermarkt. Het ruimtelijk programma is opgesteld in overleg tussen Gemeente, Wonen Meerssen en architectenbureau Boosten Rats. DHV was hierbij betrokken. Gelet op wijzigingen bij de invulling van het plangebied is een verkeerskundige analyse noodzakelijk. In deze rapportage behandelen wij de volgende onderwerpen ten aanzien van verkeer en parkeren: Parkeerbalans Centrumplan Bunde; Toetsing van de ontsluiting van terrein en stallingsgarage; Berekening van de verkeersproductie van Centrumplan Bunde. 1.2 Uitgangspunten en Randvoorwaarden Bij het uitvoeren van de gevraagde onderzoeken Centrumplan Bunde zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden door ons gehanteerd: Algemeen: Uitgangspunt is het ontwerp Plangebied, Centrumplan Bunde van 20 april 2012, Bureau Boosten Rats. Parkeerbalans: Parkeerkencijfers conform CROW-publicatie 182, Parkeerkencijfers Basis voor parkeernormering; kern Bunde heeft als stedelijkheidsgraad weinig stedelijk (gegevens conform CBS gegevens ten aanzien van de stedelijkheidsgraad); het centrumplan Bunde kan, op basis van de ligging en de aanwezige alternatieve vervoerswijzen, conform publicatie 182, aangemerkt worden als schil / overloopgebied; 21 appartementen zijn bedoeld als huurwoningen; 6 appartementen zijn bedoeld als koopwoningen; 1 supermarkt (dockshelter is niet meegenomen in berekening); commerciële ruimte in gebouw aan Sint Agnesplein; ZIO (medisch centrum) in gebouw aan de Pletsstraat; parkeervraag is berekend op basis van gemiddelde parkeerkencijfers ((minimaal + maximaal) / 2); dubbelgebruik van de bovengrondse voorzieningen mogelijk; ondergrondse parkeergarage alleen voor bewoners en medewerkers commerciële voorzieningen. Verkeersproductie: Verkeersgeneratiecijfers zijn bepaald aan de hand van de CROWpublicatie 256, Verkeersgeneratie Woon- en Werkgebieden; vuistregels en kengetallen gemotoriseerd verkeer. Tevens is gebruikt gemaakt van het Questor verkeersmodel van de gemeente Meerssen. Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 7

8 2 Parkeren Centrumplan Bunde 2.1 Parkeerbalans Conform de geldende richtlijnen en de randvoorwaarden die gesteld zijn is voor het Centrumplan Bunde een parkeerbalans opgesteld. In onderstaande Tabel 1 is de parkeervraag van het centrumplan Bunde weergegeven. Het betreft de realisatie van 27 appartementen, een supermarkt met commerciële ruimte en een medisch centrum. Parkeerkencijfers Parkeervraag 21 huur appartementen 1,4 per appartement 29,4 pp. 6 koop appartementen 1,7 per appartement 10,2 pp. Supermarkt à 960m² bvo 3,75 per 100m² bvo 36,0 pp. Commerciële ruimte 326m² bvo 3,75 per 100m² bvo 12,3 pp. ZIO 13 behandelkamers 1,75 per behandelkamer 22,8 pp. Tabel 1: Parkeerbalans Centrumplan Bunde Totale parkeervraag 111 pp. De totale parkeervraag van het Centrumplan Bunde na realisatie van zowel commerciële ruimtes als appartementen bedraagt, op basis van de uitgangspunten voor deze parkeerbalans 111 parkeerplaatsen die in de openbare ruimte aanwezig dienen te zijn. Aanbod van parkeervoorzieningen binnen Centrumplan Bunde Op dit moment zijn er in het Centrumplan Bunde 97 parkeerplaatsen voorzien, 57 bovengronds en 40 ondergronds. Hiermee voldoet het plan niet aan de theoretische parkeervraag van (afgerond) 111 parkeerplaatsen. In de volgende paragraaf wordt ook dubbelgebruik van (een deel) van de parkeerplaatsen beoordeeld. 2.2 Dubbelgebruik parkeervoorzieningen De parkeervraag is afhankelijk van de dag van de week en het moment van de dag. Zo zal de parkeervraag van winkels het grootst zijn overdag op werkdagen, terwijl de parkeervraag voor woningen het hoogst is in de avond. Dit biedt de mogelijkheid om parkeerplaatsen voor meerdere soorten voorzieningen tegelijk te gebruiken, het zogenaamde dubbelgebruik. Om de mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen mee te nemen in de parkeerbalans, is gebruik gemaakt van zogenaamde aanwezigheidspercentages. Deze percentages zijn overgenomen uit het ASVV en gelden als landelijke norm. Per voorziening en per dagdeel is een percentage gegeven dat aangeeft hoeveel procent van de parkeervraag op dat dagdeel van toepassing is. Hoe hoger het percentage, des te hoger de parkeervraag. Deze percentages zijn gebaseerd op kencijfers en maken geen onderscheid in stedelijkheidsgraad of ligging van de voorzieningen. De volgende aanwezigheidspercentages zijn gebruikt, zie ook Tabel 2. 8

9 Voorziening Werkdag middag Werkdag avond Aanwezigheidspercentage Zaterdag middag Zaterdag avond Zondag middag Supermarkt 70% 100% 100% 0% 0% Overige winkels 70% 20% 100% 0% 0% Woningen 60% 100% 60% 60% 70% Medisch centrum 100% 30% 15% 5% 5% Tabel 2: overzicht aanwezigheidspercentage per type voorziening Op basis van de parkeervraag en de aanwezigheidspercentages is vervolgens de totale parkeervraag per periode berekend. Deze parkeervraag is opgenomen in Tabel 3. Voorziening Werkdag middag Benodigd aantal parkeerplaatsen Werkdag avond Zaterdag middag Zaterdag avond Zondag middag Supermarkt 25, Overige winkels 8,6 2,5 12,3 0 0 Woningen 23,8 39,6 23,8 23,8 27,7 Medisch centrum 22,8 6,8 3,4 1,1 1,1 Aanbod en dubbelgebruik parkeervoorzieningen Centrumplan Gelet op de theoretische parkeervraag en het deels dubbele gebruik van de parkeervoorzieningen kan aangenomen worden dat er voldoende parkeerplaatsen in het centrumplan Bunde zijn voorzien (97pp vs. 85pp). In de praktijk zullen er dan ook voldoende parkeerplaatsen zijn. 2.3 Ligging parkeervoorzieningen Centrumplan Bunde De wens bestaat om de parkeervraag van bewoners ondergronds te faciliteren. Het aantal parkeerplaatsen ondergronds is weliswaar toereikend voor de bewoners van het plangebied. De vraag is echter of bewoners van de bebouwing aan de Pletstraat daadwerkelijk zullen parkeren in de parkeergarage, gezien de loopafstand en de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen in de directe nabijheid van hun woning. Het maken van goede afspraken hierover is dan ook wenselijk. Totale parkeervraag Tabel 3: Parkeervraag per periode Op basis van de totale parkeervraag en de landelijk geldende richtlijnen voor dubbelgebruik blijkt dat de maatgevende periode de avond van een werkdag is. Op dit moment is de parkeervraag van het centrumplan Bunde het grootst en bedraagt 85 parkeerplaatsen. Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 9

10 3 Ontsluiting terrein en parkeervoorzieningen In dit hoofdstuk behandelen we de ontsluiting van Centrumplan Bunde. Hier gaan we in op zowel de ondergrondse parkeervoorzieningen als op de ontsluiting van het terrein door vrachtverkeer. 3.1 Ondergrondse parkeergarage Voor het beoordelen van de parkeergarage is gebruik gemaakt van de tekening van Bureau Boosten Rats van 31 januari 2012 en werknummer Deze indeling van de parkeergarage is beoordeeld aan de hand van NEN NEN 2443 geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en stallinggarages voor personenauto's. De parkeergarage heeft conform de tekening de volgende (relevante) afmetingen: De stallingsgarage heeft in totaal 40 stallingsplaatsen De parkeervakken hebben een breedte 2,40m; De parkeervakken hebben een diepte 5,00m; De weg binnen de parkeergarage heeft een breedte van 5,30 m ter plaatse van de parkeervakken en een minimale breedte van 4,0m. De rijweg naar de parkeergarage toe (in- en uitrit) heeft een breedte van 4,20m. Afbeelding 2: Ondergrondse parkeergarage éénrichtingsverkeer 10

11 Indien we de parkeergarage toetsen aan de geldende NEN-norm, dan kunnen we ten aanzien van de inrichting en de uitvoering van de parkeergarage het volgende concluderen: De wegen binnenin de parkeergarage hebben een minimale breedte van 5,30m ter plaatse van de parkeervakken. Door deze beperkte breedte is het noodzakelijk om in de parkeergarage éénrichtingsverkeer in te stellen. Om tweerichtingsverkeer in te kunnen stellen dienen de wegen minimaal 6,00m breed te zijn. Het éénrichtingscircuit kan ingesteld worden conform Afbeelding 2. De parkeervakken in de parkeergarage zijn voldoende lang en breed om voertuigen te kunnen parkeren. De gecombineerde in- en uitgang van de parkeergarage heeft een breedte van 4,20m. Voor tweerichtingsverkeer is dit te smal. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit op te lossen. De in- en uitgang kan verbreed worden of het verkeer kan gereguleerd worden op de in- en uitgang (bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeerslichten). Gelet op de functie van de parkeergarage (bewonersparkeren medewerkers) is het verbreden van de in- en uitgang met 1,50m wenselijk. Op basis van Afbeelding 2 kunnen we aannemen dat hiervoor voldoende ruimte aanwezig is. Het toepassen van dynamische regelingen om de in- en uitgang te reguleren heeft niet de voorkeur vanwege beheer en de onduidelijkheid voor de gebruiker. In vergelijking met het voorgaande ontwerp van de parkeergarage (te zien in Afbeelding 3) is de indeling verslechterd. De indeling zoals in de tekening van is voor automobilisten die gebruik maken van de parkeergarage beter. De bochtstralen in de nieuwe variant zijn weliswaar niet getoetst, maar dit verdient wel de aanbeveling. Afbeelding 3: Ondergrondse parkeergarage éénrichtingsverkeer Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 11

12 Ondergrondse parkeergarage De ondergrondse parkeervoorziening dient, gelet op de ruimte uitgevoerd te worden met een éénrichtingscircuit. De gecombineerde in- en uitgang is dermate smal dat hier een voorziening getroffen dient te worden om te voorkomen dat er twee voertuigen gelijktijdig de in- en uitrit willen oprijden. Tevens verdient de indeling van de parkeergarage nog aandacht. 3.2 Ontsluiting vrachtverkeer Voor het bevoorraden van de winkels en supermarkt is in het centrumplan voorzien in een overdekte en verlaagde laad- en losruimte (dockshelter). Deze ruimte is voor vrachtwagens alleen bereikbaar vanuit de zijde van de Pletsstraat. Het instellen van een éénrichtingsverkeer voor vrachtverkeer over het terrein is dan ook noodzakelijk. Om te beoordelen of vrachtverkeer ook de laad- en losruimte kan bereiken zijn met behulp van het programma Autoturn de rijcurves van een trekker met oplegger geprojecteerd over de aan te leggen wegen. Hierdoor ontstaat inzicht of een dergelijke combinatie de laaden losruimte op een verkeersveilige manier kan bereiken. Tevens is bekeken of een trekker oplegger combinatie via de Ingenopestraat en de St. Agnesstraat het terrein weer kan verlaten. Aandachtspunt in deze bocht is de aanwezigheid van de haaksparkeervakken op het Sint Agnesplein. Deze dienen voldoende diep te zijn zodat geparkeerde (grotere) personenauto s een vrachtwagen niet hinderen bij het linksafslaan. Indien een trekker-oplegger aan de voorzijde onvoldoende kan uithalen is de bocht van de Ingenopestraat naar de St. Agnesstraat lastiger te maken. Zie afbeelding 4 voor de analyse van de rijcurve voor een trekkeroplegger. Infrastructurele aanpassingen zijn noodzakelijk in de bocht bij de uitgang van de dockshelter met de aansluiting op de Ingenopestraat en de bocht Ingenopestraat Sint Agnesstraat. Ontsluiting vrachtverkeer Vrachtverkeer kan het centrumplan Bunde bereiken via de Pletsstraat en vanuit hier naar de laad- en losruimte toerijden. Vervolgens kan het vrachtverkeer via de Ingenopestraat en de St. Agnesstraat het gebied weer verlaten. Hiervoor geldt wel dat de infrastructuur aangepast dient te worden. Daarnaast moeten de parkeervakken aan de Ingenopestraat voldoende diep zijn zodat vrachtverkeer niet gehinderd wordt. Op basis van de Autoturn-analyse kunnen we voor een trekkeroplegger combinatie het volgende concluderen: De inrit van het gebied voldoet. Bij de uitgang van de laad- en losruimte en de aansluiting op de Ingenopestraat kan een trekker-oplegger de bocht halen indien de infrastructuur hierop wordt aangepast. Tevens dient de bocht Ingenopestraat St. Agnesstraat verbreed te worden om ervoor te zorgen dat de draai haalbaar is voor een trekker-oplegger. 12

13 Afbeelding 4: Analyse rijcurve trekker-oplegger centrumplan Bunde Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 13

14 4 Verkeersproductie centrumplan Bunde De realisatie van commerciële voorzieningen en woningen zal leiden tot een verkeersaantrekkende werking van het gebied. In dit hoofdstuk bekijken we of deze hoeveelheid verkeer verwerkt kan worden. Bij deze berekening is door middel van kencijfers berekend hoeveel motorvoertuigen (mvt) de diverse functies binnen het gebied genereren. Deze toename van verkeer is vergeleken met het model van de gemeente Meerssen, waarbij getoetst is of de omringende infrastructuur het verkeer kan verwerken. Bij het opstellen van de verkeersproductie zijn de volgende gegevens gehanteerd: Supermarkt: discount supermarkt, schil rondom centrum; Commerciële ruimte, winkels: buurtcentra, schil rondom centrum; 21 appartementen, huur etage, centrum dorps; 6 appartementen, koop etage, centrum dorps; ZIO, gezondheidscentrum, schil rond centrum; Omrekenfactor weekdag werkdag voorzieningen bedraagt 1,2; Omrekenfactor werkdag weekdag woningen bedraagt 0,9; Omrekenfactor vvo bvo bedraagt 1,25. Verkeersgeneratie Weekdag Werkdag Supermarkt (960 m 2 bvo) 86,9 mvt per 100 m 2 bvo 695,2 mvt 834,2 mvt Commerciële ruimte (326 m 2 bvo) 57,3 mvt per 100 m 2 bvo 155,7 mvt 186,8 mvt 21 huur appartementen 4,6 mvt per eenheid 86,9 mvt 96,6 mvt 6 koop appartementen 6,4 mvt per eenheid 34,6 mvt 38,4 mvt ZIO 20,1 mvt per 100 m 2 bvo 46,9 mvt 56,3 mvt Totale verkeersproductie Centrumplan Bunde 1020 mvt 1213 mvt Het Centrumplan Bunde genereert conform het ontwerp van 20 april 2012, 1213 motorvoertuigen per werkdag etmaal. Het betreft hier verkeer van- en naar het centrumplan. Om te beoordelen of deze verkeersproductie verwerkt kan worden via het bestaande wegennet is gebruik gemaakt van het verkeersmodel van de gemeente Meerssen met als basisjaar 2009 en etmaalintensiteiten voor een werkdag. Het verkeersmodel Meerssen berekent ter plaatse van de Pletsstraat een etmaalintensiteit van 4792 mvt. Deze verkeersintensiteit is voor een gebiedsontsluitingsweg, 50km/uur binnen de bebouwde kom, relatief laag. Een toename van het verkeer met (afgerond) 1200 mvt per (werkdag)etmaal, als gevolg van de realisatie van Centrumplan Bunde, kan eenvoudig via de Pletsstraat worden afgewikkeld. Tevens is de aansluiting van het centrumplan op de Pletsstraat beoordeeld. Ook deze aansluiting vormt in dit kader geen probleem. 14

15 De aansluiting is vormgegeven als een normale T-aansluiting waarbij het verkeer op de Pletsstraat voorrang heeft op de zijweg. Een normale T-aansluiting heeft verkeerstechnisch gezien ruim voldoende capaciteit om het verkeer af te kunnen wikkelen. Verkeersproductie Centrumplan Bunde Het centrumplan Bunde produceert op een werkdag (etmaal) afgerond 1200 motorvoertuigen. De ontsluiting van het centrumplan is voorzien via de Pletsstraat, een gebiedsontsluitingsweg met een etmaalintensiteit van circa 4800mvt per etmaal. De ontsluiting van het centrumplan via een T-aansluiting op de Pletsstraat is verkeerstechnisch gezien mogelijk. Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 15

16 5 Conclusies en Aanbevelingen Het centrumplan Bunde zal ongeveer 1213 voertuigbewegingen per etmaal genereren. Deze hoeveelheid verkeer kan op het bestaande wegennet van Bunde worden afgewikkeld. De aansluiting van het centrumplan op de Pletsstraat kan zonder aanvullende verkeerskundige maatregelen worden gerealiseerd. De gewenste ontwikkelingen binnen het Centrumplan Bunde zijn zowel verkeerskundig als parkeertechnisch in te passen in het centrum van Bunde. Gelet op de theoretische parkeervraag en het deels dubbele gebruik van de parkeervoorzieningen mag aangenomen worden dat er voldoende parkeervoorzieningen in het plan zijn opgenomen. De theoretische parkeervraag bedraagt 111 parkeerplaatsen en er is voorzien in 97 parkeerplaatsen. Echter, het (gedeeltelijke) dubbele gebruik van de parkeervoorzieningen levert een maximale parkeervraag op van 85 parkeerplaatsen. De 97 voorziene plaatsen voldoen hiermee dan ook. De ondergrondse parkeergarage dient, gelet op de ruimte uitgevoerd te worden met een éénrichtingscircuit. Ook is de gecombineerde inen uitgang dermate smal dat het wenselijk is deze te verbreden zodat voertuigen tegelijkertijd in- als uit kunnen rijden. De ruimte voor een dergelijke verbreding is binnen de parkeergarage aanwezig. Het voorgestelde ontwerp van is qua parkeervak indeling beter vormgegeven. Vrachtverkeer dat centrumplan Bunde bevoorraadt kan via de Pletsstraat naar het overdekte laad- en losperron toerijden. Infrastructurele maatregelen aan de Ingenopestraat en de St. Agnesstraat zijn noodzakelijk om het vrachtverkeer weer weg te kunnen laten rijden in de richting van de Pletsstraat. Eventuele obstakels dienen voorkomen te worden. 16

17 Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 17

18 18

19 6 Colofon Wonen Meerssen/Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Opdrachtgever Wonen Meerssen Project Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Dossier BA Omvang rapport 19 pagina's Auteur Lucien De Baere Bijdrage Interne controle Bart van Kruisbergen Projectleider Niels Bosch Projectmanager Albert Erhardt Datum 18 juni 2012 Naam/Paraaf Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 19

20 DHV B.V. Mobility Horsterweg 18/A 6199 AC Maastricht Airport Postbus ZN Maastricht Airport T (043) F (043) E

21 Press "Appendix Proposal" button to Insert the First Appendix Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde 18 juni 2012 versie 2 Klant vertrouwelijk 21

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing Wing Group B.V. juni 2014 Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing dossier : BC7441-101-100 registratienummer : MO-MA20140095-

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

VERKEERSONTSLUITING VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V.

VERKEERSONTSLUITING VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V. VERKEERSONTSLUITING PLAN HART VAN GRAVE VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V. Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96

Nadere informatie

Zorgcluster De Volgerlanden

Zorgcluster De Volgerlanden Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C5394-01.002 registratienummer

Nadere informatie

Ruimtelijke plannen Schimmert

Ruimtelijke plannen Schimmert Ruimtelijke plannen Schimmert Te verwachten verkeerseffecten 1 e bevindingen 10 maart 2008 ing. N. Bouchiba Plankaart Te verwachten verkeerseffecten Onderverdeeld in: 1. Extra verkeer en verkeersbelasting

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

2 Verwachte verkeersintensiteiten

2 Verwachte verkeersintensiteiten Stadsdeel Nieuw West (gemeente Amsterdam) Verkeers- en parkeeranalyse Ookmeerpark Datum 18 augustus 2010 TNW018/Bkd/0042 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding In opdracht van Stadsdeel Nieuw West heeft Goudappel

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek November 2010 HSRO, Afferden Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek COLOFON Datum: November

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven

NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven NOT01-0253003-01b 10 december 2015 NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven 1 Inleiding Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van het recreatiecentrum

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Mobiliteitstoets Eemlandhoeve Arnhem, 22 januari 2014 Van: Mirjam van

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling Verkeerstoets Hotel Bergstraat Land s-heeren vastgoedontwikkeling Colofon Titel: Auteur(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Verkeerstoets Hotel Bergstraat Okke Feekes, Alex van den Heijkant Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven.

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven. Memo OCM II BV T.a.v. de heer Felix C.A. van Pelt Noordzijde 99 2411 RD Bodegraven Datum : 04-04-2016 Aan : OCM II BV, de heer Felix C. A. van Pelt Betreft : Verkeersadvies inzake bestemmingsplanwijziging

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Verkeer en parkeren Drakenburgergracht

Verkeer en parkeren Drakenburgergracht Verkeer en parkeren Drakenburgergracht Verkeerskundige toets planvorming Gemeente Baarn juli 2010 Verkeer en parkeren Drakenburgergracht Verkeerskundige toets planvorming dossier : Baarn, Drakenburgergracht

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

In deze brief beschrijven we de parkeer- en verkeerssituatie na realisatie van bovenstaande plannen.

In deze brief beschrijven we de parkeer- en verkeerssituatie na realisatie van bovenstaande plannen. Gemeente Echt-Susteren T.a.v. de heer Wil Jansen Postbus 450 6100 AL ECHT HaskoningDHV Nederland B.V. Horsterweg 18/A 6199 AC Maastricht Airport Postbus 302 6199 ZN Maastricht Airport T (088) 348 78 48

Nadere informatie

Centrumplan Oosterhaar

Centrumplan Oosterhaar Centrumplan Oosterhaar Verkeerskundige aspecten Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 8 oktober 2010 Verantwoording Titel : Centrumplan Oosterhaar Subtitel : Verkeerskundige aspecten Projectnummer

Nadere informatie

Verkeer en vervoer 1 RAADSINFORMATIE inzake beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten

Verkeer en vervoer 1 RAADSINFORMATIE inzake beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Smallingerland Mobiliteitstoets nieuwe vestiging Aldi Drachten Datum:

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Verkeerskundige effecten vestiging Apeldoorn

Verkeerskundige effecten vestiging Apeldoorn Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Notitie Documentnummer: N01-C01-11069163-bwl Status en datum: Concept/01 7 december 2016 Auteur: Ing. B. Winkel Opdrachtgever: Aprisco Vastgoed BIJLAGEN I. Ontwerpvoorstel

Nadere informatie

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept Datum 13 november 2009

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel Gemeente Gennep augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel dossier : AD1980-110-102 registratienummer : MO-MA201301 versie : 1 classificatie

Nadere informatie

PARKEERNOTITIE WONING MEENKSELAAN 22 DRIEBERGEN-RIJSENBURG

PARKEERNOTITIE WONING MEENKSELAAN 22 DRIEBERGEN-RIJSENBURG PARKEERNOTITIE WONING MEENKSELAAN 22 DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2 Parkeernotitie Projectnaam: Parkeernotitie Woning Meenkselaan 22, Driebergen-Rijsenburg Documentversie: 1.0 Documentstatus: concept Datum: 27

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Datum : 15 februari 2012 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x0759 Opgesteld door : L. van Oort 1. Uitgangspunten De kern Woerden is

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets AH Scharnerweg Maastricht, 25 juni 2015 Van: ing. N.

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Verkeerstoets ruimtelijke ontwikkeling Ringbaan-Oost - Sint Jobstraat te Weert. Gemeente Weert Rob van Ekeren & Charlotte van Barneveld - eindconcept

Verkeerstoets ruimtelijke ontwikkeling Ringbaan-Oost - Sint Jobstraat te Weert. Gemeente Weert Rob van Ekeren & Charlotte van Barneveld - eindconcept Onderwerp Verkeerstoets ruimtelijke ontwikkeling Ringbaan-Oost - Sint Jobstraat te Weert Aan Building Result BV onze referentie 16022.1 D14 mem01 v1.3 jle Verzend datum 2 maart 2016 projectnummer 16022.1

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving:

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Colofon Toelichting op revisie 02: In juli 2013 is een rapportage opgesteld met projectnummer 0258984 op basis van het destijds voor handen zijnde stedenbouwkundig plan. In november 2013 is gevraagd om

Nadere informatie

Dhr. M. van Sabben. Telefoon: ir. R. van de Woestijne, Manager SMA Zeeland

Dhr. M. van Sabben. Telefoon: ir. R. van de Woestijne, Manager SMA Zeeland Toelichting verkeer en luchtkwaliteit Hoekeindseweg 119 Lansingerland Project 23129005 04 juni 2012, CONCEPT Opdrachtgevers: Fraanje B.V. Dhr. M. van Sabben Opgesteld door: Sagro Milieu Advies Zeeland

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie