Inge de Zaaijer Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inge de Zaaijer Communicatie"

Transcriptie

1 Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort KvK btw NL B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur voor organisatie en communicatie Kennis en ervaring Sinds augustus 2013 ben ik actief als zelfstandig adviseur op het gebied van organisatie en communicatie onder de bedrijfsnaam Inge de Zaaijer Communicatie. Daarvoor werkte ik 15 jaar als senior managing consultant voor Berenschot in Utrecht. Ook als zelfstandige adviseer ik opdrachtgevers binnen de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van organisatie en communicatie in brede zin: projectcommunicatie, verandercommunicatie, crisiscommunicatie, positionering en branding, lobby-, stakeholder- en omgevingsmanagement, maar ook op het gebied van management van organisaties en afdelingen, communicatiemanagement en organisatie van de communicatie. In mijn opdrachten combineer ik graag strategisch en tactisch advies met concrete uitvoeringstaken. Ik ontwikkel en realiseer regelmatig organisatie- en communicatiestrategieën en werk dat uit in toegesneden plannen. Daarbij ben ik graag betrokken bij en medeverantwoordelijk voor de realisatie van dergelijke plannen, waar mogelijk door het aansturen van uitvoerende medewerkers en afdelingen, maar ook door dit zelf te doen. In mijn opdrachten is vaak sprake van complex opdrachtgeverschap en ingewikkelde samenwerkingsverbanden rond bestuurlijk, politiek of maatschappelijk gevoelige thema s. Daarnaast adviseer ik de top van een project of organisatie in veel gevallen persoonlijk. Verder ben ik, naast kortlopende adviesopdrachten, vaak langer bij een organisatie betrokken. Zo ondersteun ik organisaties regelmatig langdurig in interim-opdrachten, bijvoorbeeld als interim hoofd communicatie, met name rond complexe projecten, reorganisaties en in verandertrajecten. Inhoud en communicatiekennis Ik werk vanuit de overtuiging dat effectieve communicatie alleen tot stand kan komen als de communicatieadviseur niet alleen beschikt over een ruimte kennis en ervaring in het eigen communicatievakgebied, maar daarnaast bereid is zich actief inhoudelijk in de inhoud van het project te verdiepen. Naar mijn mening is een aantal van mijn vakgenoten soms te veel bezig met de verpakking en te weinig met de inhoud. Communicatiemiddelen en -activiteiten kunnen alleen succesvol zijn als sprake is van een goed samengaan van beide deelgebieden. Een communicatieadviseur moet, om effectief te kunnen adviseren, inhoudelijk steeds goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in een project. Een nauwe samenwerking met de projectleiding is daarvoor onontbeerlijk.

2 Overige vaardigheden en eigenschappen Allround communicatieprofessional met ruim 20 jaar ervaring Strategisch en tactisch communicatie- en organisatieadvies Teamwerker, mensgericht, verbinder, enthousiasmerend Combineert strategisch denken met overtuigings- en realisatiekracht Organisatorische en adviesvaardigheden Denkende doener Bestuurlijke en (bedrijfs)politieke sensitiviteit, helicopterview Diplomatiek en strategisch, bruggenbouwer Stevig, snel, betrokken, besluitvaardig, flexibel en stressbestendig Creatief, snelle denker, initiatiefrijk, pro-actief Maatschappelijk bewust en geïnteresseerd Ervaring Thema s: Projectcommunicatie Positionering en branding Fusies en reorganisaties Interne verandertrajecten Crisiscommunicatie Organisatie- en communicatiemanagement Organisatie van de communicatie Interim-opdrachten Branches: Overheid (rijk, provincie en gemeenten) Non-profitorganisaties Bedrijfsleven Complexe projecten met meervoudige opdrachtgevers en/of samenwerkingsverbanden van meerdere partijen 2

3 Referenties Enkele uitgevoerde projecten/opdrachten Adviesopdrachten in het kader van Inge de Zaaijer Communicatie Provincie Flevoland Communicatieadvies en-realisatie project Flevokust Tweede Kamer der Staten Generaal - Organisatie van de communicatiefunctie van de Tweede Kamer Museum Speelklok Onderzoek naar interne situatie, plan van aanpak voor intern verandermanagement en coaching management Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Strategisch communicatieplan en redactie meerjarenprogramma Gemeente Zeewolde Publieksbijeenkomst Hans Alders rond uitbreidingsplannen voor luchthaven Lelystad Fair Food International - Coaching hoofd Communicatie Projectcommunicatie Provincie Flevoland Senior communicatieadviseur project Flevokust (deeltijd, sinds november 2013, loopt nog) Eind 2013 verzocht de provincie Flevoland Inge de Zaaijer Communicatie om communicatieadvies te geven voor het op dat moment grootste en zeer dynamische project Flevokust. De provincie had op dat moment besloten om een meer actieve rol in het project te gaan spelen en de gemeente Lelystad financieel te ondersteunen in de realisatie. Tijdens de betrokkenheid van Inge de Zaaijer Communicatie is het project flink veranderd: na het afwijzen van de plannen in de gemeenteraad eind 2013 hebben Provinciale Staten het voortouw genomen in de realisatie van Flevokust. Communicatie was altijd al een van de kritische succesfactoren, maar sinds die tijd ligt ook op dit gebied het voortouw bij de provincie. En de provincie is daarin ook succesvol hetgeen onder meer blijkt uit het inmiddels verbeterde imago van het project (bijvoorbeeld bij inwoners van Lelystad, maar ook bij de tegenstanders) en uit de unanieme positieve besluitvorming van Provinciale Staten op het voorstel voor een haalbaar, alternatief plan. In de communicatie is gewerkt aan een nieuwe strategie en aan de realisatie daarvan. Advisering van de betrokken gedeputeerde en de projectleiding horen tot de dagelijkse activiteiten. Onderwerpen die aan de orde zin geweest: communicatiestrategie en -uitvoering, communicatieadvies, lobby/public affairs en draagvlakverwerving. Ook de vaak complexe samenwerking tussen de provincie en haar partners (met name met de gemeente) heeft veel aandacht gevergd. Kenmerkend voor dit project is de vaak zeer korte termijn waarop activiteiten en middelen moeten worden gerealiseerd. Dat vergt een sterke hands-on mentaliteit waarbij ook onderwerpen aan de orde komen die meestal niet op het bord van de communicatieadviseur liggen, zoals het schrijven van notities en brieven aan bijvoorbeeld gemeenteraad en college van B&W namens Gedeputeerde Staten. Provincie Flevoland Senior communicatieadviseur project OostvaardersWold (vrijwel fulltime, 10 maanden) OostvaardersWold was als groot nieuw natuur- en recreatiegebied destijds het grootste ruimtelijke en economische project in Flevoland. De realisatie kwam in de herfst van 2010 onder druk door het nieuwe natuurbeleid van het Rijk. Inge de Zaaijer werd (met enkele collega s) 3

4 gevraagd om de projectorganisatie te ondersteunen bij de communicatie en public affairs. Gedurende ruim 10 maanden is, in een zeer dynamische periode van het project, vrijwel de volledige communicatiefunctie ingevuld. De werkzaamheden liepen uiteen van een strategische adviesrol richting de CdK, de gedeputeerden en de programmamanager tot en met de realisatie van communicatiemiddelen en activiteiten voor enkele uitvoeringsprojecten. Public affairs richting Tweede en Eerste Kamer en Provinciale Staten speelde een belangrijke rol. Ook advisering over mediacontacten en woordvoering hoorden tot het takenpakket, net als schrijven van speeches en presentaties, onder meer voor de CdK en gedeputeerde tijdens de mondiale VN-diversiteitsconferentie in Japan in oktober Richting het ministerie van EL&I en de staatssecretaris zijn brieven en (onderhandelings)notities geschreven. In de hele periode is een groot aantal communicatiemiddelen gerealiseerd. In de laatste periode is gewerkt aan de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Flevolandschap dat moest uitmonden in een consortium van publieke en private partijen voor de realisatie van het OostvaardersWold. Coördinatie Stationseiland Amsterdam Centraal - Projectleider/hoofd Communicatie (deeltijd, looptijd 5 jaar) Het project Stationseiland Amsterdam Centraal is/was een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, NS en het Ministerie van I&M (toen: Verkeer en Waterstaat). Het gebied rond Amsterdam Centraal wordt in een periode van ruim 15 jaar volledig verbouwd. Er zijn veel partijen (vanuit de opdrachtgevers Amsterdam, NS en ProRail) en in- en externe actoren actief bij de realisatie van de Noord/Zuidlijn, de IJtram, een nieuw busstation, autotunnels, et cetera. De partijen werken samen in een projectorganisatie met de Coördinatie Stationseiland. Het integrale plan wordt gerealiseerd in een complexe omgeving met veel partijen met uiteenlopende belangen. Inge de Zaaijer was van december 1999 tot en met februari 2005 betrokken bij het Stationseiland. Daarbij was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een in- en externe communicatiestrategie, corporate communicatie, bouwputcommunicatie, uitwerking in een plan van aanpak en begeleiding van de implementatie en realisatie. Uitvoering gebeurde meestal door gespecialiseerde, door haar aangestuurde bureaus en eigen communicatiemedewerkers. Daarnaast zij verantwoordelijk voor de organisatie van de communicatie en voor alle vormen van in- en externe communicatie. De projectleider Communicatie had een sterke adviserende rol richting de projectmanager(s), de betrokkenen namens de opdrachtgevers en in de diverse overleggremia. Gemeente Utrecht Senior communicatieadviseur Fietsparkeren rond het project Stationsgebied (deeltijd, ca. 4 maanden) Ontwikkelen van een strategisch communicatieplan en een aanpak voor public affairs en marketingcommunicatie voor Het Nieuwe (betaald) Fietsparkeren rondom de nieuwe OVterminal in Utrecht centrum met het oog op positionering/reputatiemanagement gemeente Utrecht. Lobby richting partners NS en gemeenteraad. Advisering projectwethouders en projectmanagers. Realisatie van communicatiemiddelen rond besluitvormingsmomenten in de gemeenteraad van Utrecht. ProRail - Senior communicatieadviseur/projectleder Communicatie voor Strategische communicatie aanpak Nieuwe Sleutelprojecten (deeltijd ca. 1,5 jaar) ProRail was/is als spoorbouwer in opdracht van V&W één van de partijen betrokken bij de ontwikkeling van de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP): grote, impactvolle verbouwingen van OVknooppunten, in het kader van de HSL en de ontwikkeling van enkele binnensteden. ProRail had 4

5 behoefte aan een gestructureerde aanpak van de communicatie waarmee de rol van ProRail duidelijker wordt, het bedrijf een meer professionele positie krijgt, de samenwerking met de partners wordt verbeterd en de communicatie met de diverse doelgroepen effectiever wordt. In samenwerking met de verantwoordelijke projectmanagers en projectvoorlichters is een aanpak ontwikkeld die deels onder leiding van Berenschot werd geïmplementeerd. Daarnaast is gewerkt aan een betere organisatorische inbedding van de communicatie binnen de afdeling Stations & Transfer, onderdeel van ProRail Infraprojecten. Ontwikkelen en implementeren van een strategische communicatieaanpak voor de Nieuwe Sleutelprojecten, interne verandercommunicatie, organisatie van de communicatie, positionering en reputatieverbetering, communicatie met samenwerkingspartners (NS, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers). Advisering van opdrachtgever en projectleiding Sleutelprojecten. De Uitweg Senior communicatieadviseur/projectleider Communicatie (deeltijd, ca. 6 maanden) In De Uitweg werkten 10 partijen (provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, Amsterdam en Almere, Natuurmonumenten, gezamenlijke natuur en milieuorganisaties, Gewest Gooi en Vechtstreek, VNO-NCW West en het ROA) samen aan het verbeteren van de vervoersrelatie (bereikbaarheid) tussen Amsterdam/Schiphol en Almere/'t Gooi én het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De procesleiding heeft Inge de Zaaijer gevraagd een strategisch communicatieplan op te stellen, inclusief implementatie. In dat kader is leiding gegeven aan een communicatieteam, zijn beperkte trainingssessies verzorgd, is een adviesrol vervuld richting de procesmanager, de projectgroep en het bestuurlijk platform en zijn diverse communicatieactiviteiten en -middelen ontweikkeld en gerealiseerd. Verder is vormgegeven aan de eindpresentatie en mogelijke crisiscommunicatie. Gemeente Utrecht Senior communicatieadviseur Bouwputcommunicatie (deeltijd, ca. 8 maanden) Het gebied rond station Utrecht Centraal wordt fors verbouwd. De Projectorganisatie Stationsgebied (POS) en haar partners hadden behoefte aan inzicht hoe de bouw met zo min mogelijk hinder voor gebruikers en functies kan verlopen. In hoeverre kan bouwputcommunicatie bijdragen aan een, ook tijdens de bouw, effectief functionerend stationsgebied? De POS acht goede communicatie onontbeerlijk en heeft Inge de Zaaijer gevraagd, in nauw overleg met alle betrokken partijen, een handleiding voor de bouwputcommunicatie op te stellen. Daarin is onder meer aandacht besteed aan: informatievoorziening op/bij de bouwplaatsen, bewegwijzering, klachtenmeldpunt/lijn, informatiecentrum, website, nieuwsbrieven, huis-aan-huisbladen, inrichting van en bezoek aan bouwplaatsen, tijdelijke middelen als lichtkranten en videoschermen, kunst en cultuurprojecten, evenementen, communicatie met de diverse partijen, crisis- en risicocommunicatie en een brand-manual. Naast de handleiding is een richtlijn Uitstraling ontwikkeld. Ministerie van VROM Senior Communicatieadviseur voor de Creatie van Lokaal Maatschappelijk Draagvlak voor CCS (Carbon Capture Storage: opslag van CO 2 in de bodem) (deeltijd, ca. 4 maanden) De Taskforce CCS was een publiekprivaat samenwerkingsverband op initiatief van de toenmalige ministeries van VROM en Economische Zaken. Doelstelling was het ontwikkelen van condities waarmee CCS in 2015 in twee grootschalige demonstratieprojecten zou kunnen worden toegepast als fundament voor de verdere uitrol in De Taskforce achtte lokaal draagvlak van cruciaal belang voor deze projecten. Het ontbreken van lokaal draagvlak, bijvoorbeeld als gevolg van onzekerheid over de veiligheid van ondergrondse opslag van CO 2, zou naar hun mening gemakkelijk kunnen leiden tot het niet doorgaan van een pilot, maar zou naar verwachting ook impact hebben op het landelijke imago en op het slagen van CCS als 5

6 totaal. Daarom heeft de Taskforce Inge de Zaaijer in 2008 gevraagd een voorstel te maken met het oog op het gewenste lokale draagvlak. In korte tijd is een plan van aanpak ontwikkeld met onderwerpen als draagvlak, omgevingsanalyse, format communicatieplan, uitwerking in communicatiemiddelen en de organisatie van de communicatie. Daarnaast is aandacht besteed aan de drie hoofddoelgroepen: koplopers, middengroep en achterblijvers en de manier waarop de communicatie met hen moet worden ingericht. Inge de Zaaijer is slechts beperkt betrokken geweest bij de realisatie van het strategisch communicatieplan. Daarnaast was er gedurende de opdracht sprake van een adviesrol richting de projectleiding, de taskforce en (beperkt) richting te top van de ministeries. Gemeente Rotterdam en ketenpartners sociale huisvesting Senior communicatieadviseur (deeltijd, ca. 6 maanden) Eind 2007 is het Convenant preventie huisuitzetting Rotterdam ondertekend door de gemeente en negen woningbouwcorporaties. Doel daarvan was het minimaliseren van het aantal huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstand. Daarvoor wilden de ketenpartners veel nauwer gaan samenwerken, ook op het gebied van communicatie. Daarom heeft Inge de Zaaijer, in opdracht van de regiegroep Preventie Huisuitzettingen, waarin alle partijen vertegenwoordigd waren, een strategisch communicatieplan opgesteld en geadviseerd over de realisatie daarvan. Het plan werd gekenmerkt door een pragmatische strategie: met een beperkte inspanning in tijd en geld maximaal bijdragen aan het succes van het convenant. Dit betekende ook dat er soms keuzes gemaakt moesten worden ten aanzien van de in te zetten communicatieacties. De grootste aandacht ligt bij de prioritaire doelgroepen: hulpverleners en huurders. Advisering van de projectwethouder en de projectleider, lobby richting partners in het project, contacten met zorgveld. Realisatie van een beperkt aantal communicatiemiddelen en -activiteiten. De Nederlandsche Bank en het Bureau Euro-Omwisseling (BEO) senior communicatieadviseur voor de begeleiding en realisatie van communicatie over de chartale omwisseling (deeltijd, ca. 1 jaar) Binnen De Nederlandsche Bank (DNB) was in opdracht van de minister van Financiën het Bureau Euro-omwisseling (BEO) actief. BEO was belast met de chartale omwisseling van de gulden in de euro. Daarvoor is een omwisselscenario ontwikkeld en waren er veel contacten met de partijen die betrokken zijn bij de fysieke omwisseloperatie. Binnen BEO was een communicatiemanager aangesteld die ondersteuning nodig had. Inge de Zaaijer heeft een communicatiestrategie en plan van aanpak voor het relatiemanagement ontwikkeld. De realisatie daarvan was een continu proces. Inge de Zaaijer ondersteunde met adviezen voor de realisatie van activiteiten en middelen en het overleg met de diverse gremia. Na het vertrek van de communicatiemanager heeft Berenschot met een aantal medewerkers de realisatie van de communicatie geheel verzorgd. Enkele adviesopdrachten Diverse kleinere gemeenten - Uitvoeren van een door Berenschot ontwikkelde Communicatiescan naar de organisatie en professionaliteit van de communicatiefunctie bij diverse kleinere gemeenten. Gemeenten in de Hoeksche Waard Opstellen van een strategische communicatieaanpak en actorenanalyse voor de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard die vrijwillig voor intergemeentelijke samenwerking hebben gekozen. 6

7 GGD Nederland Ontwikkelen van een communicatieplan voor de interne communicatie rond een nieuw te ontwikkelen en te implementeren strategische benchmark binnen de GGD-en in Nederland. TNT Post (nu PostNL) In- en externe verandercommunicatie rond grote reorganisaties (afbouw personeel) met grote in- en externe impact, public affairs, reputatiemanagement. Cition B.V. Positionering en (internal) branding, communicatiestrategie, interne verandercommunicatie en implementatie rond verzelfstandiging van het parkeerbedrijf van de gemeente Amsterdam. Bestuursacademie Nederland Communicatiestrategie rond verzelfstandiging (management buy-out), incl. realisatie/implementatie. Positionering en branding als hoofdthema s. Ministerie van SoZaWe - Ontwikkeling en implementatie van een Monitor voor scholing en activering in de G25. De Nederlandsche Bank Ontwikkeling van diverse communicatieplannen, onder meer rond de positionering van DNB in het kader van de invoering van de euro. Agis Groep Communicatieve begeleiding van een fusie tussen drie zorgverzekeraars, positionering, opstellen communicatiestrategie en interim hoofd communicatie. Opleiding Landbouwuniversiteit Wageningen - doctoraal Landschapsarchitectuur (met lof 1985) ISW Leiden - NGPR PR en Voorlichting (1988) Diverse relevante trainingen/cursussen: Adviesvaardigheden, Projectmanagement, Effectief adviseren, Presentatietechnieken, Social Media Loopbaan Augustus 2013 heden Zelfstandig gevestigd adviseur op het gebied van organisatie en communicatie onder de bedrijfsnaam Inge de Zaaijer Communicatie September 1998 augustus 2013 Berenschot B.V. Senior managing consultant op het gebied van communicatie en organisatie. Advies- en interimopdrachten voor opdrachtgevers bij de overheid en in het bedrijfsleven N.V. Nederlandse Spoorwegen: Plaatsvervangend hoofd Persvoorlichting. Persvoorlichting, woordvoering voor Raad van Bestuur, directies en management, advisering en beleidsvoorbereiding externe communicatie (persvoorlichting), samenwerking met P.R., P.A. en interne communicatie. Leiding over afdeling van zes personen. Rapporterend aan de voorzitter Raad van Bestuur. 7

8 Pon s Automobielhandel B.V., importeur Volkswagen, Audi en Porsche. Verantwoordelijk voor product-pr voor de verschillende automerken, voorlichting, woordvoering, representatie, interne communicatie. Leiding over afdeling van 3 9 personen Ontwerpbureau voor Tuin en Landschap Wageningen Zelfstandig gevestigd landschapsarchitect. Ontwerpen voor de buitenruimte (tuinen, parken en dergelijk voor particulieren, bedrijven en lokale overheden). Nevenfuncties Lid Raad van Adviseurs Hivos Publicaties Mede-auteur Managementmodellen voor communicatie Mede-auteur Managementverhalen voor communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur voor organisatie

Nadere informatie

Berenschot Communicatie in vogelvlucht

Berenschot Communicatie in vogelvlucht 1 Berenschot Communicatie in vogelvlucht Communicatieadvies is ons vak, dat stroomt door onze aderen en doet ons hart sneller kloppen. Wij hebben er enorm veel plezier in om samen met onze klanten te werken

Nadere informatie

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11 Hoe vaak draait het niet om communicatie? Een professionele organisatie bestaat uit mensen die actief en effectief communiceren. Ik, Bas Douma, sta op interim-basis uw organisatie, project en/of afdeling

Nadere informatie

Curriculum vitae Loes hekkens

Curriculum vitae Loes hekkens Curriculum vitae Loes hekkens Ervaring als communic atieadviseur Gemeente Katwijk Oktober 2008 - heden Coördinator/senior adviseur gemeente Katwijk. Opzet afdeling communicatie Coaching medewerkers Implementatie

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

CV Marianne Kimmel. Als zzp-er onder de naam Sunflower Communicatie werkzaam voor de volgende opdrachtgevers:

CV Marianne Kimmel. Als zzp-er onder de naam Sunflower Communicatie werkzaam voor de volgende opdrachtgevers: CV Marianne Kimmel Persoonlijke gegevens drs. Marianne Kimmel Mobiel: 06-25078807 E-mail: marianne@sunflowercommunicatie.nl Social: LinkedIn Geboren: Haarlem, 14 februari 1972 Rijbewijs: B Werkervaring

Nadere informatie

strooks / voor communicatie en organisatie

strooks / voor communicatie en organisatie strooks / voor communicatie en organisatie strooks richt zich op het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen bedrijven. We maken helder waar organisaties voor (willen) staan. Monitoren wat doelgroepen

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Marnie van Dinther. Van Dinther Communicatie Naam

Curriculum Vitae. Marnie van Dinther. Van Dinther Communicatie Naam Personalia. Profiel. Loopbaan. Bedrijf Van Dinther Communicatie Naam Dinther, van Initialen (voornaam) MMJP (Marnie) Titel Drs/MA Geboortejaar 1960 Adres Brede Haven 47 A Postcode en woonplaats 5211 TM

Nadere informatie

Herman Opmeer. Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem, Noord-Holland. T: 023-5401971 M: 06 463 77 464 E: herman@opmeercommunicatie.

Herman Opmeer. Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem, Noord-Holland. T: 023-5401971 M: 06 463 77 464 E: herman@opmeercommunicatie. Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem, Noord-Holland. T: 023-5401971 M: 06 463 77 464 E: herman@opmeercommunicatie.nl 8 april 1966 Profiel en Ervaren interim communicatieadviseur, acterend

Nadere informatie

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management Permanent op de hoogte Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. m 06 20 01 15 11 info@bascommunicatie.com www. bascommunicatie.com Bascommunicatie

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. m 06 20 01 15 11 info@bascommunicatie.com www. bascommunicatie.com Bascommunicatie Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam m 06 20 01 15 11 info@bascommunicatie.com www. bascommunicatie.com Bascommunicatie KvK 34 25 26 62 ING 4414897 Hoe vaak draait het niet om communicatie? Een

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Dé specialist voor werk bij de overheid

Dé specialist voor werk bij de overheid Dé specialist voor werk bij de overheid Sinds 1999 hebben wij ervaring in het ondersteunen van organisaties in de publieke sector bij het oplossen van personele vraagstukken op het vakgebied Ruimtelijke

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Startdocument Project De Uitweg Statenvergadering: 16 mei 2002 Agendapunt 15 1. Wij stellen u voor: - Kennis te nemen van het Startdocument De Uitweg; - in te stemmen

Nadere informatie

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd). Voordracht 21 Haarlem, 17 maart 1998 Onderwerp: omgevingsonderzoek provincie Noord-Holland Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem. herman@opmeercommunicatie.nl. www.opmeercommunicatie.nl. Telefoon: 023-5401971 of 06-463 77 464

Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem. herman@opmeercommunicatie.nl. www.opmeercommunicatie.nl. Telefoon: 023-5401971 of 06-463 77 464 Naam: Adres: E-mail: Website: Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem herman@opmeercommunicatie.nl www.opmeercommunicatie.nl www.hermanopmeer.nl Linkedin: Twitter: http://nl.linkedin.com/pub/hermanopmeer/4/324/b76

Nadere informatie

Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger

Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger Tonnie van Ham Maastricht, juli 2017 ALGEMEEN ActiZ is de branchevereniging

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam Fiona H. van den Bergh van der Poel Adres Vrederustlaan 26, 2645 AW Delfgauw Geboortedatum 8 augustus 1977 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat gehuwd, twee zoons Telefoon

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Keuzes bij contractering. Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten

Keuzes bij contractering. Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten Keuzes bij contractering Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten Inhoud Grote stationsprojecten van ProRail Project Spoorzone Delft Karakteristieke vraagstukken Bepalende

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Manuel Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Geslacht vrouw Geboortedatum 24 februari 1972

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Herman Opmeer. Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem, Noord-Holland. T: 023-5401971 M: 06 463 77 464 E: herman@opmeercommunicatie.

Herman Opmeer. Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem, Noord-Holland. T: 023-5401971 M: 06 463 77 464 E: herman@opmeercommunicatie. Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem, Noord-Holland. T: 023-5401971 M: 06 463 77 464 E: herman@opmeercommunicatie.nl 8 april 1966 Profiel en Ervaren interim communicatieadviseur, acterend

Nadere informatie

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Manuel Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Geslacht vrouw Geboortedatum 24 februari 1972

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Parkeermanagement Dordrecht ( )

Parkeermanagement Dordrecht ( ) Parkeermanagement Dordrecht (2009-2012) Gemeente Dordrecht, afdeling Ruimtelijke Ordening Het leveren van ondersteuning aan de eenheid parkeren van de afdeling Ruimtelijke Ordening Levering van senior-adviseur

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

SYLLABUS COMMUNICATIEBELEID & PLANNING

SYLLABUS COMMUNICATIEBELEID & PLANNING Beroepsopleiding Senior Communicatiemedewerker/Senior Adviseur Van der Hilst Communicatie-opleidingen, Amersfoort, september 2007 SC Communicatiebeleid en -planning 1 INLEIDING Deze syllabus beschrijft

Nadere informatie

HET VERHAAL ACHTER FUNDUS

HET VERHAAL ACHTER FUNDUS GRIP OP UW PROJECT OVER DIT BOEKJE Als opdrachtgever heeft u te maken met complexe en uitdagende infrastructurele projecten. De voorwaarden voor het beheersbaar houden van deze projecten worden steeds

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam.

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam. Programma Noordvleugel schakelen en versnellen A.H.M. Buffing Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam t.buffing@ivv.amsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006,

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2015 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2015 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2015 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2015 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Manuel Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Geslacht vrouw Geboortedatum 24 februari 1972

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Profiel directeur Constitutioneel Proces

Profiel directeur Constitutioneel Proces Profiel directeur Constitutioneel Proces Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van directeur Constitutioneel Proces (m/v). Algemene

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Rol en positie van COBRA 2008

Rol en positie van COBRA 2008 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding Februari 2007 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Duurzaam Iepenbeheer

Duurzaam Iepenbeheer Duurzaam Iepenbeheer Een bestuurlijke samenwerkingsvorm ten behoeve van het behoud van waardevolle natuur en landschapselementen Door: Ruud Mantingh, DLV Groen & Ruimte bv Lezing ten behoeve van studiedag

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie