Inge de Zaaijer Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inge de Zaaijer Communicatie"

Transcriptie

1 Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort KvK btw NL B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur voor organisatie en communicatie Kennis en ervaring Sinds augustus 2013 ben ik actief als zelfstandig adviseur op het gebied van organisatie en communicatie onder de bedrijfsnaam Inge de Zaaijer Communicatie. Daarvoor werkte ik 15 jaar als senior managing consultant voor Berenschot in Utrecht. Ook als zelfstandige adviseer ik opdrachtgevers binnen de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van organisatie en communicatie in brede zin: projectcommunicatie, verandercommunicatie, crisiscommunicatie, positionering en branding, lobby-, stakeholder- en omgevingsmanagement, maar ook op het gebied van management van organisaties en afdelingen, communicatiemanagement en organisatie van de communicatie. In mijn opdrachten combineer ik graag strategisch en tactisch advies met concrete uitvoeringstaken. Ik ontwikkel en realiseer regelmatig organisatie- en communicatiestrategieën en werk dat uit in toegesneden plannen. Daarbij ben ik graag betrokken bij en medeverantwoordelijk voor de realisatie van dergelijke plannen, waar mogelijk door het aansturen van uitvoerende medewerkers en afdelingen, maar ook door dit zelf te doen. In mijn opdrachten is vaak sprake van complex opdrachtgeverschap en ingewikkelde samenwerkingsverbanden rond bestuurlijk, politiek of maatschappelijk gevoelige thema s. Daarnaast adviseer ik de top van een project of organisatie in veel gevallen persoonlijk. Verder ben ik, naast kortlopende adviesopdrachten, vaak langer bij een organisatie betrokken. Zo ondersteun ik organisaties regelmatig langdurig in interim-opdrachten, bijvoorbeeld als interim hoofd communicatie, met name rond complexe projecten, reorganisaties en in verandertrajecten. Inhoud en communicatiekennis Ik werk vanuit de overtuiging dat effectieve communicatie alleen tot stand kan komen als de communicatieadviseur niet alleen beschikt over een ruimte kennis en ervaring in het eigen communicatievakgebied, maar daarnaast bereid is zich actief inhoudelijk in de inhoud van het project te verdiepen. Naar mijn mening is een aantal van mijn vakgenoten soms te veel bezig met de verpakking en te weinig met de inhoud. Communicatiemiddelen en -activiteiten kunnen alleen succesvol zijn als sprake is van een goed samengaan van beide deelgebieden. Een communicatieadviseur moet, om effectief te kunnen adviseren, inhoudelijk steeds goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in een project. Een nauwe samenwerking met de projectleiding is daarvoor onontbeerlijk.

2 Overige vaardigheden en eigenschappen Allround communicatieprofessional met ruim 20 jaar ervaring Strategisch en tactisch communicatie- en organisatieadvies Teamwerker, mensgericht, verbinder, enthousiasmerend Combineert strategisch denken met overtuigings- en realisatiekracht Organisatorische en adviesvaardigheden Denkende doener Bestuurlijke en (bedrijfs)politieke sensitiviteit, helicopterview Diplomatiek en strategisch, bruggenbouwer Stevig, snel, betrokken, besluitvaardig, flexibel en stressbestendig Creatief, snelle denker, initiatiefrijk, pro-actief Maatschappelijk bewust en geïnteresseerd Ervaring Thema s: Projectcommunicatie Positionering en branding Fusies en reorganisaties Interne verandertrajecten Crisiscommunicatie Organisatie- en communicatiemanagement Organisatie van de communicatie Interim-opdrachten Branches: Overheid (rijk, provincie en gemeenten) Non-profitorganisaties Bedrijfsleven Complexe projecten met meervoudige opdrachtgevers en/of samenwerkingsverbanden van meerdere partijen 2

3 Referenties Enkele uitgevoerde projecten/opdrachten Adviesopdrachten in het kader van Inge de Zaaijer Communicatie Provincie Flevoland Communicatieadvies en-realisatie project Flevokust Tweede Kamer der Staten Generaal - Organisatie van de communicatiefunctie van de Tweede Kamer Museum Speelklok Onderzoek naar interne situatie, plan van aanpak voor intern verandermanagement en coaching management Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Strategisch communicatieplan en redactie meerjarenprogramma Gemeente Zeewolde Publieksbijeenkomst Hans Alders rond uitbreidingsplannen voor luchthaven Lelystad Fair Food International - Coaching hoofd Communicatie Projectcommunicatie Provincie Flevoland Senior communicatieadviseur project Flevokust (deeltijd, sinds november 2013, loopt nog) Eind 2013 verzocht de provincie Flevoland Inge de Zaaijer Communicatie om communicatieadvies te geven voor het op dat moment grootste en zeer dynamische project Flevokust. De provincie had op dat moment besloten om een meer actieve rol in het project te gaan spelen en de gemeente Lelystad financieel te ondersteunen in de realisatie. Tijdens de betrokkenheid van Inge de Zaaijer Communicatie is het project flink veranderd: na het afwijzen van de plannen in de gemeenteraad eind 2013 hebben Provinciale Staten het voortouw genomen in de realisatie van Flevokust. Communicatie was altijd al een van de kritische succesfactoren, maar sinds die tijd ligt ook op dit gebied het voortouw bij de provincie. En de provincie is daarin ook succesvol hetgeen onder meer blijkt uit het inmiddels verbeterde imago van het project (bijvoorbeeld bij inwoners van Lelystad, maar ook bij de tegenstanders) en uit de unanieme positieve besluitvorming van Provinciale Staten op het voorstel voor een haalbaar, alternatief plan. In de communicatie is gewerkt aan een nieuwe strategie en aan de realisatie daarvan. Advisering van de betrokken gedeputeerde en de projectleiding horen tot de dagelijkse activiteiten. Onderwerpen die aan de orde zin geweest: communicatiestrategie en -uitvoering, communicatieadvies, lobby/public affairs en draagvlakverwerving. Ook de vaak complexe samenwerking tussen de provincie en haar partners (met name met de gemeente) heeft veel aandacht gevergd. Kenmerkend voor dit project is de vaak zeer korte termijn waarop activiteiten en middelen moeten worden gerealiseerd. Dat vergt een sterke hands-on mentaliteit waarbij ook onderwerpen aan de orde komen die meestal niet op het bord van de communicatieadviseur liggen, zoals het schrijven van notities en brieven aan bijvoorbeeld gemeenteraad en college van B&W namens Gedeputeerde Staten. Provincie Flevoland Senior communicatieadviseur project OostvaardersWold (vrijwel fulltime, 10 maanden) OostvaardersWold was als groot nieuw natuur- en recreatiegebied destijds het grootste ruimtelijke en economische project in Flevoland. De realisatie kwam in de herfst van 2010 onder druk door het nieuwe natuurbeleid van het Rijk. Inge de Zaaijer werd (met enkele collega s) 3

4 gevraagd om de projectorganisatie te ondersteunen bij de communicatie en public affairs. Gedurende ruim 10 maanden is, in een zeer dynamische periode van het project, vrijwel de volledige communicatiefunctie ingevuld. De werkzaamheden liepen uiteen van een strategische adviesrol richting de CdK, de gedeputeerden en de programmamanager tot en met de realisatie van communicatiemiddelen en activiteiten voor enkele uitvoeringsprojecten. Public affairs richting Tweede en Eerste Kamer en Provinciale Staten speelde een belangrijke rol. Ook advisering over mediacontacten en woordvoering hoorden tot het takenpakket, net als schrijven van speeches en presentaties, onder meer voor de CdK en gedeputeerde tijdens de mondiale VN-diversiteitsconferentie in Japan in oktober Richting het ministerie van EL&I en de staatssecretaris zijn brieven en (onderhandelings)notities geschreven. In de hele periode is een groot aantal communicatiemiddelen gerealiseerd. In de laatste periode is gewerkt aan de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Flevolandschap dat moest uitmonden in een consortium van publieke en private partijen voor de realisatie van het OostvaardersWold. Coördinatie Stationseiland Amsterdam Centraal - Projectleider/hoofd Communicatie (deeltijd, looptijd 5 jaar) Het project Stationseiland Amsterdam Centraal is/was een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, NS en het Ministerie van I&M (toen: Verkeer en Waterstaat). Het gebied rond Amsterdam Centraal wordt in een periode van ruim 15 jaar volledig verbouwd. Er zijn veel partijen (vanuit de opdrachtgevers Amsterdam, NS en ProRail) en in- en externe actoren actief bij de realisatie van de Noord/Zuidlijn, de IJtram, een nieuw busstation, autotunnels, et cetera. De partijen werken samen in een projectorganisatie met de Coördinatie Stationseiland. Het integrale plan wordt gerealiseerd in een complexe omgeving met veel partijen met uiteenlopende belangen. Inge de Zaaijer was van december 1999 tot en met februari 2005 betrokken bij het Stationseiland. Daarbij was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een in- en externe communicatiestrategie, corporate communicatie, bouwputcommunicatie, uitwerking in een plan van aanpak en begeleiding van de implementatie en realisatie. Uitvoering gebeurde meestal door gespecialiseerde, door haar aangestuurde bureaus en eigen communicatiemedewerkers. Daarnaast zij verantwoordelijk voor de organisatie van de communicatie en voor alle vormen van in- en externe communicatie. De projectleider Communicatie had een sterke adviserende rol richting de projectmanager(s), de betrokkenen namens de opdrachtgevers en in de diverse overleggremia. Gemeente Utrecht Senior communicatieadviseur Fietsparkeren rond het project Stationsgebied (deeltijd, ca. 4 maanden) Ontwikkelen van een strategisch communicatieplan en een aanpak voor public affairs en marketingcommunicatie voor Het Nieuwe (betaald) Fietsparkeren rondom de nieuwe OVterminal in Utrecht centrum met het oog op positionering/reputatiemanagement gemeente Utrecht. Lobby richting partners NS en gemeenteraad. Advisering projectwethouders en projectmanagers. Realisatie van communicatiemiddelen rond besluitvormingsmomenten in de gemeenteraad van Utrecht. ProRail - Senior communicatieadviseur/projectleder Communicatie voor Strategische communicatie aanpak Nieuwe Sleutelprojecten (deeltijd ca. 1,5 jaar) ProRail was/is als spoorbouwer in opdracht van V&W één van de partijen betrokken bij de ontwikkeling van de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP): grote, impactvolle verbouwingen van OVknooppunten, in het kader van de HSL en de ontwikkeling van enkele binnensteden. ProRail had 4

5 behoefte aan een gestructureerde aanpak van de communicatie waarmee de rol van ProRail duidelijker wordt, het bedrijf een meer professionele positie krijgt, de samenwerking met de partners wordt verbeterd en de communicatie met de diverse doelgroepen effectiever wordt. In samenwerking met de verantwoordelijke projectmanagers en projectvoorlichters is een aanpak ontwikkeld die deels onder leiding van Berenschot werd geïmplementeerd. Daarnaast is gewerkt aan een betere organisatorische inbedding van de communicatie binnen de afdeling Stations & Transfer, onderdeel van ProRail Infraprojecten. Ontwikkelen en implementeren van een strategische communicatieaanpak voor de Nieuwe Sleutelprojecten, interne verandercommunicatie, organisatie van de communicatie, positionering en reputatieverbetering, communicatie met samenwerkingspartners (NS, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers). Advisering van opdrachtgever en projectleiding Sleutelprojecten. De Uitweg Senior communicatieadviseur/projectleider Communicatie (deeltijd, ca. 6 maanden) In De Uitweg werkten 10 partijen (provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, Amsterdam en Almere, Natuurmonumenten, gezamenlijke natuur en milieuorganisaties, Gewest Gooi en Vechtstreek, VNO-NCW West en het ROA) samen aan het verbeteren van de vervoersrelatie (bereikbaarheid) tussen Amsterdam/Schiphol en Almere/'t Gooi én het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De procesleiding heeft Inge de Zaaijer gevraagd een strategisch communicatieplan op te stellen, inclusief implementatie. In dat kader is leiding gegeven aan een communicatieteam, zijn beperkte trainingssessies verzorgd, is een adviesrol vervuld richting de procesmanager, de projectgroep en het bestuurlijk platform en zijn diverse communicatieactiviteiten en -middelen ontweikkeld en gerealiseerd. Verder is vormgegeven aan de eindpresentatie en mogelijke crisiscommunicatie. Gemeente Utrecht Senior communicatieadviseur Bouwputcommunicatie (deeltijd, ca. 8 maanden) Het gebied rond station Utrecht Centraal wordt fors verbouwd. De Projectorganisatie Stationsgebied (POS) en haar partners hadden behoefte aan inzicht hoe de bouw met zo min mogelijk hinder voor gebruikers en functies kan verlopen. In hoeverre kan bouwputcommunicatie bijdragen aan een, ook tijdens de bouw, effectief functionerend stationsgebied? De POS acht goede communicatie onontbeerlijk en heeft Inge de Zaaijer gevraagd, in nauw overleg met alle betrokken partijen, een handleiding voor de bouwputcommunicatie op te stellen. Daarin is onder meer aandacht besteed aan: informatievoorziening op/bij de bouwplaatsen, bewegwijzering, klachtenmeldpunt/lijn, informatiecentrum, website, nieuwsbrieven, huis-aan-huisbladen, inrichting van en bezoek aan bouwplaatsen, tijdelijke middelen als lichtkranten en videoschermen, kunst en cultuurprojecten, evenementen, communicatie met de diverse partijen, crisis- en risicocommunicatie en een brand-manual. Naast de handleiding is een richtlijn Uitstraling ontwikkeld. Ministerie van VROM Senior Communicatieadviseur voor de Creatie van Lokaal Maatschappelijk Draagvlak voor CCS (Carbon Capture Storage: opslag van CO 2 in de bodem) (deeltijd, ca. 4 maanden) De Taskforce CCS was een publiekprivaat samenwerkingsverband op initiatief van de toenmalige ministeries van VROM en Economische Zaken. Doelstelling was het ontwikkelen van condities waarmee CCS in 2015 in twee grootschalige demonstratieprojecten zou kunnen worden toegepast als fundament voor de verdere uitrol in De Taskforce achtte lokaal draagvlak van cruciaal belang voor deze projecten. Het ontbreken van lokaal draagvlak, bijvoorbeeld als gevolg van onzekerheid over de veiligheid van ondergrondse opslag van CO 2, zou naar hun mening gemakkelijk kunnen leiden tot het niet doorgaan van een pilot, maar zou naar verwachting ook impact hebben op het landelijke imago en op het slagen van CCS als 5

6 totaal. Daarom heeft de Taskforce Inge de Zaaijer in 2008 gevraagd een voorstel te maken met het oog op het gewenste lokale draagvlak. In korte tijd is een plan van aanpak ontwikkeld met onderwerpen als draagvlak, omgevingsanalyse, format communicatieplan, uitwerking in communicatiemiddelen en de organisatie van de communicatie. Daarnaast is aandacht besteed aan de drie hoofddoelgroepen: koplopers, middengroep en achterblijvers en de manier waarop de communicatie met hen moet worden ingericht. Inge de Zaaijer is slechts beperkt betrokken geweest bij de realisatie van het strategisch communicatieplan. Daarnaast was er gedurende de opdracht sprake van een adviesrol richting de projectleiding, de taskforce en (beperkt) richting te top van de ministeries. Gemeente Rotterdam en ketenpartners sociale huisvesting Senior communicatieadviseur (deeltijd, ca. 6 maanden) Eind 2007 is het Convenant preventie huisuitzetting Rotterdam ondertekend door de gemeente en negen woningbouwcorporaties. Doel daarvan was het minimaliseren van het aantal huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstand. Daarvoor wilden de ketenpartners veel nauwer gaan samenwerken, ook op het gebied van communicatie. Daarom heeft Inge de Zaaijer, in opdracht van de regiegroep Preventie Huisuitzettingen, waarin alle partijen vertegenwoordigd waren, een strategisch communicatieplan opgesteld en geadviseerd over de realisatie daarvan. Het plan werd gekenmerkt door een pragmatische strategie: met een beperkte inspanning in tijd en geld maximaal bijdragen aan het succes van het convenant. Dit betekende ook dat er soms keuzes gemaakt moesten worden ten aanzien van de in te zetten communicatieacties. De grootste aandacht ligt bij de prioritaire doelgroepen: hulpverleners en huurders. Advisering van de projectwethouder en de projectleider, lobby richting partners in het project, contacten met zorgveld. Realisatie van een beperkt aantal communicatiemiddelen en -activiteiten. De Nederlandsche Bank en het Bureau Euro-Omwisseling (BEO) senior communicatieadviseur voor de begeleiding en realisatie van communicatie over de chartale omwisseling (deeltijd, ca. 1 jaar) Binnen De Nederlandsche Bank (DNB) was in opdracht van de minister van Financiën het Bureau Euro-omwisseling (BEO) actief. BEO was belast met de chartale omwisseling van de gulden in de euro. Daarvoor is een omwisselscenario ontwikkeld en waren er veel contacten met de partijen die betrokken zijn bij de fysieke omwisseloperatie. Binnen BEO was een communicatiemanager aangesteld die ondersteuning nodig had. Inge de Zaaijer heeft een communicatiestrategie en plan van aanpak voor het relatiemanagement ontwikkeld. De realisatie daarvan was een continu proces. Inge de Zaaijer ondersteunde met adviezen voor de realisatie van activiteiten en middelen en het overleg met de diverse gremia. Na het vertrek van de communicatiemanager heeft Berenschot met een aantal medewerkers de realisatie van de communicatie geheel verzorgd. Enkele adviesopdrachten Diverse kleinere gemeenten - Uitvoeren van een door Berenschot ontwikkelde Communicatiescan naar de organisatie en professionaliteit van de communicatiefunctie bij diverse kleinere gemeenten. Gemeenten in de Hoeksche Waard Opstellen van een strategische communicatieaanpak en actorenanalyse voor de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard die vrijwillig voor intergemeentelijke samenwerking hebben gekozen. 6

7 GGD Nederland Ontwikkelen van een communicatieplan voor de interne communicatie rond een nieuw te ontwikkelen en te implementeren strategische benchmark binnen de GGD-en in Nederland. TNT Post (nu PostNL) In- en externe verandercommunicatie rond grote reorganisaties (afbouw personeel) met grote in- en externe impact, public affairs, reputatiemanagement. Cition B.V. Positionering en (internal) branding, communicatiestrategie, interne verandercommunicatie en implementatie rond verzelfstandiging van het parkeerbedrijf van de gemeente Amsterdam. Bestuursacademie Nederland Communicatiestrategie rond verzelfstandiging (management buy-out), incl. realisatie/implementatie. Positionering en branding als hoofdthema s. Ministerie van SoZaWe - Ontwikkeling en implementatie van een Monitor voor scholing en activering in de G25. De Nederlandsche Bank Ontwikkeling van diverse communicatieplannen, onder meer rond de positionering van DNB in het kader van de invoering van de euro. Agis Groep Communicatieve begeleiding van een fusie tussen drie zorgverzekeraars, positionering, opstellen communicatiestrategie en interim hoofd communicatie. Opleiding Landbouwuniversiteit Wageningen - doctoraal Landschapsarchitectuur (met lof 1985) ISW Leiden - NGPR PR en Voorlichting (1988) Diverse relevante trainingen/cursussen: Adviesvaardigheden, Projectmanagement, Effectief adviseren, Presentatietechnieken, Social Media Loopbaan Augustus 2013 heden Zelfstandig gevestigd adviseur op het gebied van organisatie en communicatie onder de bedrijfsnaam Inge de Zaaijer Communicatie September 1998 augustus 2013 Berenschot B.V. Senior managing consultant op het gebied van communicatie en organisatie. Advies- en interimopdrachten voor opdrachtgevers bij de overheid en in het bedrijfsleven N.V. Nederlandse Spoorwegen: Plaatsvervangend hoofd Persvoorlichting. Persvoorlichting, woordvoering voor Raad van Bestuur, directies en management, advisering en beleidsvoorbereiding externe communicatie (persvoorlichting), samenwerking met P.R., P.A. en interne communicatie. Leiding over afdeling van zes personen. Rapporterend aan de voorzitter Raad van Bestuur. 7

8 Pon s Automobielhandel B.V., importeur Volkswagen, Audi en Porsche. Verantwoordelijk voor product-pr voor de verschillende automerken, voorlichting, woordvoering, representatie, interne communicatie. Leiding over afdeling van 3 9 personen Ontwerpbureau voor Tuin en Landschap Wageningen Zelfstandig gevestigd landschapsarchitect. Ontwerpen voor de buitenruimte (tuinen, parken en dergelijk voor particulieren, bedrijven en lokale overheden). Nevenfuncties Lid Raad van Adviseurs Hivos Publicaties Mede-auteur Managementmodellen voor communicatie Mede-auteur Managementverhalen voor communicatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie