Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden uw bewoners van de zorg?"

Transcriptie

1 Wat vinden uw bewoners van de zorg? De Klinker Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, januari 2012

2 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren, adviseren en ondersteunen en daarmee bijdragen aan een goede sturing en kwaliteit van de zorg. Uitgangspunten zijn: objectiviteit, gedegenheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Kiwa Prismant wortelt in de basis en heeft een sterke verbinding met de top van de zorg. Door die unieke sleutelpositie zijn wij bij uitstek in staat om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het landelijke beleid en ontwikkelingen in het veld. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven de doeltreffendheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren. Kiwa Prismant, Utrecht, december 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Prismant. Uitgever Kiwa Prismant Ptolemaeuslaan 900, 3528 BV Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fax Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. Kiwa Prismant is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. Kiwa Prismant 2 De Klinker

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderzoeksmethode Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Opbouw van de rapportage Leeswijzer 7 2. Samenvattende resultaten Gemiddelde score Significante afwijkingen, sterrentabel Trendanalyse Persoonskenmerken van de bewoners Hoe ervaren uw bewoners de zorg- en dienstverlening? Lichamelijk welbevinden Deskundigheid zorgverleners Zorginhoudelijke veiligheid Zorg- en leefplan of behandelplan Communicatie en informatie Geestelijk welbevinden Woon- en leefomstandigheden Privacy en zelfstandigheid Veiligheid wonen en verblijf Participatie en dagstructurering Maaltijden Rapportcijfer Extra vragen 31 Bijlage 1 Vragenlijst 33 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg 43 Bijlage 3 Wensen van bewoners 47 Kiwa Prismant 3 De Klinker

4 Kiwa Prismant 4 De Klinker

5 1. Inleiding 1.1 CQ-Index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg In 2011 heeft Kiwa Prismant in uw instelling een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Het cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-Index. De CQ-Index Verpleging Verzorging & Thuiszorg (VV&T) bestaat uit drie vragenlijsten, elk voor een andere doelgroep: 1) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor interviews met bewoners; deze lijst is gericht op cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en met wie een interview kan worden gehouden. De lijst is niet bedoeld voor reactivering- of revalidatiecliënten. 2) CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis; vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners; deze lijst is gericht op vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten die langer dan één maand in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. De lijst is niet bedoeld voor cliënten met kortdurend verblijf, respijtzorg e.d. 3) CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis; vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen; deze lijst is gericht op thuiswonende cliënten van 18 jaar en ouder, die thuis (eventueel in een aanleunwoning) gedurende een periode van minimaal zes maanden Persoonlijke verzorging en/of Verpleging ontvangen van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen. Deze lijst is niet bedoeld voor cliënten met enkelvoudige Huishoudelijke Verzorging of enkelvoudige Begeleiding De afkorting CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Het instrument meet de ervaringen die bewoners hebben gehad met de zorgverlening. De CQ-vragenlijsten voor de VV&T sector zijn ontwikkeld door het NIVEL in overleg met de partijen die ook betrokken zijn bij het opstellen van de Normen Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide toetsingskader. Zorgorganisaties in de VV&T sector zijn verplicht om eens per twee jaar een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQ-Index. De vragenlijsten zijn in beheer bij het Centrum Klantervaring Zorg 1. Deze organisatie moet er voor zorgen dat de ervaringen van de consument met de gezondheidszorg de komende jaren systematisch in kaart worden gebracht, op een betrouwbare wijze worden gemeten en openbaar worden gemaakt. Openbaarmaking van de resultaten gebeurt onder meer via de website KiesBeter.nl. Deze site is opgezet om consumenten te helpen om een keuze te maken uit verschillende zorgaanbieders. 1 Kiwa Prismant 5 De Klinker

6 1.2 Onderzoeksmethode De vragenlijst CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis bevat 66 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende elf thema s: Lichamelijk welbevinden; Deskundigheid zorgverleners; Zorginhoudelijke veiligheid; Zorg- en leefplan/behandelplan; Communicatie en informatie; Geestelijk welbevinden; Woon- en leefomstandigheden; Privacy en zelfstandigheid; Veiligheid wonen en verblijf; Participatie en dagstructurering; Maaltijden. De vragenlijst is op 24 en 25 oktober afgenomen door interviewers in face-to-face interviews bij bewoners van uw verzorgingshuis. In De Klinker zijn 22 bewoners geïnterviewd. Bij de vorige meting waren er 34 respondenten. Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke bewoners benaderbaar zijn voor een interview volgens landelijk vastgestelde exclusiecriteria. Zo zijn bijvoorbeeld bewoners die nog te kort in het verbleven om op alle vragen een antwoord te kunnen geven, uitgesloten van het onderzoek. Indien er meer dan 33 bewoners benaderbaar waren, zijn er vervolgens 33 bewoners geselecteerd door middel van een aselecte steekproef, geheel volgens de CQ-richtlijnen. Doordat de respondenten op deze vastgestelde manier geselecteerd worden, wordt de kans op vertekening van de resultaten geminimaliseerd. 1.3 Aanleveren gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg Kiwa Prismant zorgt voor de aanlevering van uw gegevens aan de Centrale Database Verantwoorde Zorg, zodanig dat deze gebruikt kunnen worden voor het opstellen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en geplaatst kunnen worden op de website KiesBeter.nl. De gegevens worden geanalyseerd, waarbij een zogenaamde casemix correctie wordt toegepast. Het is daardoor mogelijk dat enige discrepantie bestaat tussen informatie in dit rapport en de informatie die op KiesBeter.nl wordt geplaatst. 1.4 Opbouw van de rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten op indicatorniveau volgens het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de persoonskenmerken van de geïnterviewde bewoners. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de interviews per vraag. 2 Stuurgroep Verantwoorde Zorg (Cliëntenorganisatie LOC, NVVA, V&VN, Sting, ActiZ, IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en VWS), Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg; Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, oktober Kiwa Prismant 6 De Klinker

7 1.5 Leeswijzer Deze rapportage beschrijft de resultaten van de interviews met cliënten in uw huis. De resultaten van uw verzorgingshuis zijn vergeleken met de resultaten van andere verzorgingshuizen die vanaf januari 2010 het onderzoek bij Kiwa Prismant lieten uitvoeren, de zogenaamde Spiegel informatie. In dit rapport is naast de landelijke spiegel ook een Spiegel uit de regio weergegeven. Uw instelling is vergeleken met de instellingen in de provincie Noord-Holland. De landelijke spiegel bevat inmiddels gegevens van ongeveer 340 organisatorische eenheden (± 9200 bewoners). De regionale Spiegel bevat gegevens van ongeveer 60 organisaties (± 1700 bewoners). Deze spiegelinformatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen resultaten in perspectief te plaatsen. Hieronder staat een voorbeeld van de wijze waarop de resultaten worden weergegeven. Vraag 32. Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? Spiegel 2 16 Spiegel soms/nooit meestal In de bovenste balk zijn de resultaten weergegeven van alle door Kiwa Prismant gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. In de tweede balk zijn de resultaten weergegeven van alle door Kiwa Prismant gemeten instellingen in uw regio. In de derde balk ziet u uw eigen resultaten. In de onderste balk staan de resultaten van uw vorige meting. In bovenstaand voorbeeld geeft 3% van de respondenten van uw instelling aan dat de zorgverleners soms tot nooit beleefd zijn; 16% antwoordt met meestal ; en volgens 81% zijn de zorgverleners altijd beleefd. De grafieken die in dit rapport zijn opgenomen, tonen de antwoorden op de gestelde vragen. De antwoorden worden in percentages weergegeven. Als de bewoners een vraag met niet van toepassing, niet nodig of weet niet hebben beantwoord, is dit boven de tabel weergegeven. De antwoorden van deze respondenten zijn niet in de tabel weergegeven. De percentages in sommige tabellen komen opgeteld uit op 99% of 101%. Dit heeft te maken met de afronding van decimalen. De percentages van de vorige meting in het huidige rapport kunnen afwijken van de resultaten in het rapport van de vorige meting. Dit heeft te maken met aanpassingen in de analyse van de antwoorden op de gestelde vragen. Kiwa Prismant 7 De Klinker

8 Kiwa Prismant 8 De Klinker

9 2. Samenvattende resultaten Onderstaande figuur geeft per indicator aan wat het percentage bewoners is dat een positief antwoord gaf en een negatief antwoord gaf. Uw percentages zijn vergeleken met percentages van de bij Kiwa Prismant deelnemende verzorgingshuizen (spiegelinformatie). In de figuur is zowel de landelijke als de regionale spiegel weergegeven. Figuur 2.1 Samenvattende gegevens per kwaliteitsindicator Lichamelijke verzorging Maaltijden Schoonmaken Sfeer Privacy en woonruimte Veilgheid woon- leefomgeving Dagbesteding en participatie Zelfstandigheid en autonomie Mentaal welbevinden Professionaliteit en veiligheid Bejegening Zorg(behandel)- /leefplan Inspraak en overleg Informatie Beschikbaarheid personeel -31 Samenvattende gegevens % negatieve antwoorden uw instelling % negatieve antwoorden provincie % negatieve antwoorden landelijke % positieve antwoorden uw instelling % positieve antwoorden provincie % positieve antwoorden landelijke Voor indicatoren die uit drie of meer vragen bestaan, geldt dat wanneer bewoners twee of meer vragen van de betreffende indicator niet hebben beantwoord, deze antwoorden niet worden meegenomen bij de berekening van de indicator in de figuur 'Samenvattende gegevens'. Kiwa Prismant 9 De Klinker

10 2.1 Gemiddelde score In de onderstaande spinnenwebfiguur wordt per indicator weergegeven wat de gemiddelde score is van uw organisatie. Een overzicht van de onderliggende vragen per indicator vindt u in Bijlage 2. De blauwe lijn geeft de resultaten weer van uw eigen organisatie. De roze lijn geeft de resultaten weer van de regionale spiegelgroep en de groene lijn van de landelijke spiegelgroep. De gemiddelde score varieert van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 4 is positiever en een score richting 1 is negatiever. Dus hoe dichter de lijn bij de buitenkant van het web ligt, hoe hoger (positiever) de gemiddelde score is. Figuur 2.2 Spinnenweb: kwaliteitsindicatoren Uw instelling Provincie Landelijk Indicatoren Uw instelling Provincie Landelijk 1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging 3,40 3,44 3, Ervaringen met maaltijden 2,68 2,97 3, Ervaringen met schoonmaken 3,38 3,26 3, Ervaren sfeer 2,89 3,34 3, Ervaren privacy (en woonruimte) 3,87 3,96 3, Ervaren veiligheid woon- leefomgeving 3,55 3,78 3, Ervaringen met dagbesteding en participatie 3,37 3,50 3, Ervaren zelfstandigheid / autonomie 3,29 3,50 3, Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden 2,98 3,26 3, Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 3,41 3,47 3, Ervaren bejegening 3,38 3,50 3, Zorg (behandel)- / leefplan 3,13 3,75 3, Ervaren inspraak en overleg 3,10 3,06 3, Ervaren informatie 3,16 3,29 3, Ervaren beschikbaarheid personeel 2,58 2,83 2,98 Kiwa Prismant 10 De Klinker

11 2.2 Significante afwijkingen, sterrentabel In tabel 2.1 staat per indicator weergegeven of uw resultaten significant afwijken of gelijk zijn aan de bij Kiwa Prismant deelnemende verzorgingshuizen. In de eerste kolom is een vergelijking gemaakt met de landelijke spiegelgroep en in de tweede kolom met de regionale spiegelgroep. 1 ster betekent significant negatiever dan de spiegelgroep, 2 sterren betekent gelijk aan de spiegelgroep en 3 sterren betekent significant positiever dan de spiegelgroep. Een resultaat is significant wanneer de kans zeer klein is (<5%) dat dit aan toeval toe te schrijven is. Indicatoren Landelijk Regio 1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging ** ** 1.2 Ervaringen met maaltijden ** ** 2.1 Ervaringen met schoonmaken ** ** 2.2 Ervaren sfeer * * 2.3 Ervaren privacy (en woonruimte) ** ** 2.4 Ervaren veiligheid woon- leefomgeving ** ** 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie ** ** 3.2 Ervaren zelfstandigheid / autonomie ** ** 4.1 Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden * * 5.1 Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening ** ** 5.2 Ervaren bejegening ** ** 6.1 Zorg (behandel)- / leefplan ** ** 6.2 Ervaren inspraak en overleg ** ** 6.3 Ervaren informatie ** ** 6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel * ** Samenhang sterrentabel en KiesBeter.nl Het aantal sterren dat in tabel 2.1 is weergegeven komt mogelijk niet overeen met hetgeen op KiesBeter.nl staat. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste redenen noemen we hier. Allereerst is de spiegelgroep (de door Kiwa Prismant gemeten instellingen) in deze rapportage niet gelijk aan de groep waarmee u vergeleken wordt op KiesBeter.nl (alle instellingen in Nederland die een CQ-meting hebben laten uitvoeren). Daarnaast wordt op KiesBeter.nl gebruik gemaakt van één tot vijf sterren om verschillen tussen instellingen weer te geven. Wij gebruiken maximaal drie sterren. Tenslotte worden de gegevens op KiesBeter.nl nog gecorrigeerd voor kenmerken van de cliëntenpopulatie. Een dergelijke correctie passen wij niet toe. 2.3 Trendanalyse In onderstaande grafiek is de trendanalyse weergegeven. Per indicator wordt weergegeven in welke mate de meting van 2009 afwijkt van de meting in De groene en rode balken geven de scores van De Klinker in 2011 aan. In het groen is aangegeven dat in 2011 positiever wordt gescoord dan in 2009 en in het rood is aangegeven dat in 2011 negatiever wordt gescoord dan in De afwijking is weergegeven in percentages. Een groen streepje van 10% betekent dat deze indicator een 10% positievere score heeft in 2011 ten opzichte van Een sterretje vermeld bij de indicator betekent dat er een significant verschil is vastgesteld. Kiwa Prismant 11 De Klinker

12 Figuur 2.3 Trendanalyse Gemiddelde afwijking ervaringscore 2011 t.o.v Lichamelijke verzorging Maaltijden Schoonmaken Sfeer* Privacy en woonruimte Veiligheid woonomgeving Dagbesteding en participatie Zelfstandigheid en autonomie Mentaal welbevinden Professionaliteit en veiligheid Bejegening Zorg (behandel)-/ leefplan Inspraak en overleg Informatie Beschikbaarheid personeel -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Voor een aantal indicatoren geldt dat er een lagere score is gehaald dan bij de vorige meting. Bij de volgende indicatoren gaat het om een significante achteruitgang: Ervaren sfeer Kiwa Prismant 12 De Klinker

13 3. Persoonskenmerken van de bewoners In het onderzoek zijn 22 bewoners geïnterviewd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de ondervraagde bewoners. Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau Van de bewoners van uw instelling is 68% vrouw en 32% man. Het gemiddelde van de deelnemende verzorgingshuizen in de regio ligt op 75% vrouw en 25% man, en in de landelijke Spiegel landelijk op 75% vrouw en 25% man. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van uw instelling ligt op 70 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bewoners uit de regionale Spiegel landelijk ligt op 85 jaar, en van de landelijke Spiegel landelijk op 85 jaar. Van de bewoners van uw instelling heeft 32% alleen de lagere school afgemaakt. 32% heeft VMBO of MAVO als opleidingsniveau. % van de bewoners heeft geen opleiding gehad of deze niet afgemaakt. In onderstaande tabel wordt het opleidingsniveau van de geïnterviewde bewoners weergegeven. Tabel 3.1 Opleidingsniveau Opleidingsniveau Uw Instelling Spiegel Provincie Spiegel Landelijk Geen onderwijs % 2% 2% Lagere school 32% 53% 53% VMBO 18% 18% 18% MAVO % 12% 12% MBO 5% 5% 5% Voorgezet onderwijs 9% 5% 5% HBO 5% 3% 3% WO 5% 1% 1% Anders 0% 1% 1% Lengte van verblijf Tabel 3.2 geeft weer hoe lang de geïnterviewde bewoners in uw instelling verblijven. Tabel 3.2 Verblijfsduur Lengte van verblijf Uw Instelling Spiegel Provincie Spiegel Landelijk Minder dan een half jaar 9% 7% 7% 6 tot 12 maanden 5% 13% 13% 1 tot 2 jaar 5% 22% 22% 2 tot 5 jaar 45% 33% 33% Meer dan 5 jaar 36% 25% 25% 36% van de bewoners verblijft meer dan vijf jaar in uw instelling. 45% twee tot vijf jaar, 5% één tot twee jaar, 5% zes maanden tot een jaar en 9% verblijft minder dan zes maanden in uw instelling. Kiwa Prismant 13 De Klinker

14 Reden van verblijf Onderstaande tabel geeft de redenen van verblijf in uw verzorgingshuis weer. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 3.3 Reden van verblijf Reden van verblijf Uw Instelling Spiegel Provincie Spiegel Landelijk niet meer zelfstandig wonen 86% 68% 68% lichamelijke beperkingen 27% 35% 35% chronische ziekten 18% 10% 10% na ziekenhuisopname 23% 12% 12% na ongeval 0% 1% 1% herstel of revalidatie 0% 0% 0% zintuiglijke handicaps 0% 4% 4% verstandelijke handicaps 0% 0% 0% psychosociale problemen 5% 4% 4% terminale fase 0% 0% 0% opname partner in verpleeghuis 0% 10% 10% anders 9% 7% 7% Ervaren gezondheid 0% van uw bewoners ervaart de eigen gezondheid in het algemeen als uitstekend. 5% als zeer goed en 18% als goed. Daarnaast ervaart 45% de gezondheid als matig en nog eens 32% als slecht. Kiwa Prismant De Klinker

15 4. Hoe ervaren uw bewoners de zorg- en dienstverlening? In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CQ-Index per vraag weergegeven. De bewoners zijn in een interview gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de zorg die zij hebben ontvangen in het verzorgingshuis in de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten die aan de orde komen in het Toetsingskader voor verantwoorde zorg in verpleegen verzorgingshuizen. 4.1 Lichamelijk welbevinden In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de lichamelijke en uiterlijke verzorging van de bewoner in de afgelopen 12 maanden. Dit is voor veel bewoners van groot belang. Het gaat er niet alleen om dát het gebeurt (wassen, aankleden et cetera), maar vooral ook dat het gebeurt zoals de bewoner dat wil én wanneer hij/zij dat wil. 7. Gebeurt uw verzorging wanneer u dat wilt? Deze vraag is door 16 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Gebeurt uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? Deze vraag is door 16 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kunt u opstaan en naar bed gaan wanneer u dat wilt? Deze vraag is door 18 van de 22 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kiwa Prismant 15 De Klinker

16 10. Heeft u vaak hulp nodig als u naar het toilet moet? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord nee ja 11. Wordt u op tijd geholpen als u naar het toilet moet? Deze vraag is door 5 van de 22 respondenten beantwoord Heeft u voldoende privacy als u naar het toilet gaat? Deze vraag is door 5 van de 22 respondenten beantwoord Gebruikt u dagelijks incontinentiemateriaal? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord nee ja. Wordt incontinentiemateriaal op tijd verschoond? Deze vraag is door 11 van de 22 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kiwa Prismant 16 De Klinker

17 4.2 Deskundigheid zorgverleners Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de vragen die gaan over de ervaringen van de bewoners met de deskundigheid en beschikbaarheid van zorgverleners in dit verpleeghuis (de verzorgenden, arts, fysiotherapeut enz.) in de afgelopen 12 maanden. Dit lijkt voor een bewoner misschien moeilijk te beoordelen, maar hij/zij kan bijvoorbeeld wel aangeven of handelingen goed worden uitgevoerd en of zorgverleners de zorg op elkaar afstemmen. 15. Werken de zorgverleners vakkundig? Deze vraag is door 19 van de 22 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Is er genoeg personeel in huis? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Zorginhoudelijke veiligheid In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen die gaan over de zorginhoudelijke veiligheid. Het gaat over de gezondheidsproblemen van de bewoners: Zijn zorgverleners daarvan voldoende op de hoogte? Houden ze rekening met de beperkingen die deze gezondheidsproblemen met zich meebrengen? Worden deze problemen serieus genomen? En geven zorgverleners (snel) de juiste hulp? 17. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? Deze vraag is door 19 van de 22 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Kiwa Prismant 17 De Klinker

18 18. Houden de verzorgenden en verpleegkundigen rekening met wat u zelf wel en niet kunt? Deze vraag is door 17 van de 22 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./weet niet' Krijgt u genoeg informatie over nieuwe medicijnen? (over de naam, werking en eventuele bijwerkingen) Deze vraag is door van de 22 respondenten beantwoord, 8 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Zorg- en leefplan of behandelplan Het zorg- en leefplan of behandelplan is bedoeld om alle zorg- en dienstverleningsactiviteiten rond een bewoner in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. De bewoner bepaalt samen met de medewerker welke zorg- en dienstverlening geboden wordt. Dit zorgplan moet regelmatig worden besproken met de bewoner. Tijdens een dergelijke evaluatie van het zorgplan worden onder andere de voorbije periode besproken en de toekomst met wensen, voorkeuren en problemen van de bewoner en eventueel veranderd zorg- en dienstenaanbod van de instelling. Deze paragraaf bevat de resultaten van vragen die gaan over dit zorg- en leefplan of behandelplan, bij opname of in de afgelopen 12 maanden. Kiwa Prismant 18 De Klinker

19 21. Heeft u een zorgplan van de zorginstelling met daarin schriftelijke afspraken over de zorg die u krijgt? (over welke zorg en activiteiten, hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.) Deze vraag is door 15 van de 22 respondenten beantwoord, 7 respondenten hebben 'weet niet' geen afspraken 22. Komt het verzorgingshuis de afspraken over uw verzorging en behandeling goed na? Deze vraag is door van de 22 respondenten beantwoord Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt? Deze vraag is door 15 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt? Deze vraag is door 15 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kiwa Prismant 19 De Klinker

20 4.5 Communicatie en informatie In deze paragraaf staan de resultaten van de vragen over informatie, communicatie en de manier waarop de zorgverleners met de bewoner omgaan. Informatie is essentieel voor bewoners. Wat kan het verzorgingshuis bieden aan zorg en begeleiding? Hoe is de dagindeling? Is er een cliëntenraad en wat doet deze eigenlijk? Het gaat om informatie die de bewoners bij verhuizing naar de instelling kregen of in de afgelopen 12 maanden ontvangen hebben. Communicatie en bejegening van medewerkers zijn ook belangrijke onderwerpen. Onder bejegening valt bijvoorbeeld de persoonlijke aandacht en interesse van medewerkers voor bewoners, het maken van een praatje, de aandacht voor privacy en emotionele ondersteuning. Ook in begrijpelijke taal praten met bewoners is een voorbeeld van communicatie. De volgende vragen gaan over de informatie die de bewoner van de zorginstelling heeft ontvangen, bij opname of in de afgelopen 12 maanden. 25. Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor u kan doen? (over de mogelijkheden van het wonen, de zorg, de activiteiten, enz.) Deze vraag is door 20 van de 22 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'weet niet' nee ja 26. Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw rechten? (bijv. dat u mag meebeslissen over de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'weet niet' nee ja 27. Heeft de zorginstelling u genoeg informatie gegeven over haar beleid bij beslissingen over de zorg rond het levenseinde? (reanimatiebeleid, beleid rond euthanasie) Deze vraag is door 18 van de 22 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'weet niet' nee ja 28. Is er een cliëntenraad? Kiwa Prismant 20 De Klinker

21 Deze vraag is door 18 van de 22 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'weet niet' nee ja 29. Weet u bij wie u met uw vragen, problemen en eventuele klachten terecht kunt in het verzorgingshuis? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord nee ja 30. Staat het verzorgingshuis open voor uw wensen? Deze vraag is door 16 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Vindt u dat de leiding goed reageert op uw vragen, of suggesties? Deze vraag is door 16 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Kiwa Prismant 21 De Klinker

22 32. Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor u? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord Zijn de zorgverleners bereid met u te praten als iets niet goed is gegaan? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./weet niet' Luisteren zorgverleners aandachtig naar u? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kiwa Prismant 22 De Klinker

23 4.6 Geestelijk welbevinden Deze paragraaf gaat over het geestelijk welbevinden van uw bewoners. De vragen gaan onder meer over respect voor en ondersteuning van de zorgverleners voor de eigen identiteit, persoonlijke ontwikkeling en levensinvulling van de bewoner. 37. Hebben de verzorgenden en verpleegkundigen voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Deze vraag is door 16 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Bent u wel eens ongerust? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./niet nodig' meestal/altijd soms nooit 39. Voelt u zich eenzaam? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord meestal/altijd soms nooit 40. Kunt u bij een geestelijk verzorger in het huis terecht? (bijv. een dominee/pastor, humanistisch raadsman/-vrouw of maatschappelijk werker) Deze vraag is door 13 van de 22 respondenten beantwoord, 9 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kiwa Prismant 23 De Klinker

24 4.7 Woon- en leefomstandigheden Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de vragen die gaan over de ervaringen van bewoners met het wonen in uw verzorgingshuis. Daarbij gaat om vragen als: Voelt de bewoner zich thuis in zijn of haar appartement? Is het ruim genoeg? Is de temperatuur aangenaam? En wordt de ruimte goed schoongemaakt? 41. Is de temperatuur in uw woonruimte aangenaam? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Wordt uw woonruimte goed schoon gehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/badkamer) Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t./weet niet' Zijn de algemene ruimten zoals huiskamer, gang en hal, prettig om in te verblijven? (comfortabel, schoon, prettige geur) Deze vraag is door 20 van de 22 respondenten beantwoord Gaan de bewoners prettig met elkaar om? Deze vraag is door 18 van de 22 respondenten beantwoord, 4 respondenten hebben 'n.v.t./weet niet' Kiwa Prismant 24 De Klinker

25 45. Voelt u zich hier thuis? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kunt u zelf bepalen hoe uw kamer of woonruimte is ingericht? (met eigen spullen, enz.) (NB: deze vraag geldt ook bij gedeelde woonruimte) Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord nee ja 4.8 Privacy en zelfstandigheid Deze paragraaf bevat de resultaten van de vragen die gaan over de ervaringen van bewoners wat betreft privacy en zelfstandigheid of autonomie in de afgelopen 12 maanden. Het gaat daarbij om vragen als: Kunnen bewoners zich terugtrekken op hun kamer? En lopen medewerkers niet zonder aankondiging het appartement van de bewoner binnen? Daarnaast komt mobiliteit aan de orde: kan de bewoner gaan en staan waar hij/zij wil in huis en daarbuiten? 47. Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t.' Kunt u alleen zijn als u dat wilt? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kiwa Prismant 25 De Klinker

26 49. Laten de verzorgenden en medewerkers u met rust als u dat wilt? Deze vraag is door 16 van de 22 respondenten beantwoord, 6 respondenten hebben 'n.v.t.' Kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kunt u komen waar u wilt in het verzorgingshuis? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kunt u komen waar u wilt buitenshuis? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kiwa Prismant 26 De Klinker

27 4.9 Veiligheid wonen en verblijf In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven van de vragen die gaan over de ervaringen van bewoners wat betreft de veiligheid in het verzorgingshuis. Dat heeft betrekking op bijvoorbeeld inbraakbeveiliging, maar ook het interne alarmsysteem bij brand. 53. Voelt u zich veilig in huis? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Reageert een medewerker binnen vijf minuten als u belt? Deze vraag is door 19 van de 22 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t.' Is u uitgelegd wat u bij brand moet doen? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord nee ja Kiwa Prismant 27 De Klinker

28 4.10 Participatie en dagstructurering Deze paragraaf beschrijft de ervaringen van bewoners rond mogelijkheden voor dagbesteding en activiteiten in de afgelopen 12 maanden. Het gaat erom dat de bewoner voldoende (aantrekkelijke) mogelijkheden heeft voor dagbesteding waarmee hij/zij invulling kan geven aan persoonlijke interesses/hobby s, een sociaal leven en contact kan houden met de samenleving. 56. Heeft u genoeg mogelijkheden voor activiteiten en dagelijkse bezigheden? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Wordt u goed op de hoogte gehouden van de activiteiten in huis? Deze vraag is door 19 van de 22 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Organiseert het huis genoeg activiteiten? Deze vraag is door 17 van de 22 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Vindt u de activiteiten die georganiseerd worden leuk? Deze vraag is door 17 van de 22 respondenten beantwoord, 5 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Kiwa Prismant 28 De Klinker

29 60. Heeft u genoeg mogelijkheden voor contact met anderen (medebewoners, buurtge-noten, enz.)? Deze vraag is door 19 van de 22 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Is er hulp van verzorgenden, vrijwilligers of naasten als u ergens naar toe wilt? (naar buiten, bezoek aan anderen, uitstapjes, activiteiten enz. Deze vraag is door 19 van de 22 respondenten beantwoord, 3 respondenten hebben 'n.v.t./niet nodig' Maaltijden In deze paragraaf leest u de resultaten van de vragen die gaan over de ervaringen van bewoners met de maaltijden in de afgelopen 12 maanden. Maaltijden zijn voor de meeste bewoners een belangrijk moment op de dag waar zij naar uitkijken. Het gaat daarbij niet alleen om de smaak en presentatie van de maaltijden. De beleving wordt ook bepaald door de sfeer van de eetzaal/huiskamer en de contacten met andere bewoners en medewerkers. 62. Zijn de maaltijden lekker? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord Kiwa Prismant 29 De Klinker

30 63. Kunt u kiezen wanneer u de warme maaltijd eet ( s middags of s avonds)? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord, 1 respondent heeft 'n.v.t.' Is de sfeer tijdens het eten goed? Deze vraag is door 20 van de 22 respondenten beantwoord, 2 respondenten hebben 'n.v.t.' Rapportcijfer Uw bewoners hebben uw verzorgingshuis en de medewerkers beoordeeld door middel van een rapportcijfer. De cijfers lopen van 0 tot en met 10. Vraag 65 gaat over de beoordeling van het verzorgingshuis en vraag 66 gaat over de beoordeling van de verzorgenden en verpleegkundigen. Meting 2009 Meting 2011 Spiegel Provincie Spiegel Landelijk Welke cijfer geeft u het verzorgingshuis? 8,1 8,0 7,7 7,8 Welke cijfer geeft u de verzorgenden en verpleegkundigen? 8,0 7,9 7,9 8,0 Kiwa Prismant 30 De Klinker

31 4.13 Extra vragen In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de extra vragen die Osira Amstelring heeft toegevoegd aan de vragenlijst van de CQI. Extra vraag 1. Welk cijfer geeft u de ontvangen behandeling en/of adviezen van de (para)medische diensten? (cijfer van 0 tot 10) In onderstaande tabel ziet u hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord voor de verschillende (para)medische diensten en wat het gemiddelde cijfer was voor deze diensten. Indien voor een (para)medische dienst door minder dan drie respondenten een cijfer is gegeven, wordt over deze dienst niet gerapporteerd. Aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord Gemiddelde cijfer Arts, specialist ouderengeneeskunde 7 7,5 Fysiotherapeut 8,5 Ergotherapeut Logopedist Diëtist Psycholoog Maatschappelijk werker 3 9,0 Muziektherapeut Hieronder is het gemiddelde cijfer per (para)medische dienst nogmaals in een grafiek weergegeven. Kiwa Prismant 31 De Klinker

32 Extra vraag 2.Heeft Osira Amstelring voldoende aandacht voor de problematiek van uw mantelzorger (bijvoorbeeld uw partner, kind of buren)? Deze vraag is door 11 van de 22 respondenten beantwoord, 10 respondenten gaven aan dat deze vraag voor hen niet van toepassing is. Extra vraag 3. Heeft u vertrouwen in de directie van Osira Amstelring? Deze vraag is door 21 van de 22 respondenten beantwoord. Extra vraag 4. Ontvangt u voldoende informatie over ontwikkelingen binnen Osira Amstelring die voor u van belang zijn? Deze vraag is door 22 van de 22 respondenten beantwoord. Kiwa Prismant 32 De Klinker

33 Bijlage 1 Vragenlijst CODE Vragenlijst Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Bestemd voor de bewoners van een verpleeg- of verzorgingstehuis CQI VV&T (IV) Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de internationaal gebruikte CAHPS vragenlijsten. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL. Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Kiwa Prismant 33 De Klinker

34 INTRODUCTIE Deze vragenlijst is bedoeld voor interviews met bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen. Afname van de interviews geschiedt door getrainde interviewers. De vragenlijst richt zich op de ervaringen van bewoners met de zorg van het verpleeg-/verzorgingshuis in de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten die aan de orde komen in het Toetsingskader voor verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de bewoner zelf. Instructie voor de interviewer (zie ook de werkinstructies) Gebruik bij de interviews antwoordkaartjes, ter ondersteuning bij de beantwoording van de vragen, met een afzonderlijk kaartje voor elke soort van antwoordcategorieën: nee ja nooit soms meestal altijd nooit soms meestal altijd n.v.t./niet nodig slecht matig goed zeer goed uitstekend De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt als een bewoner een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de bewoner bepaalde zorg niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Als de bewoner een antwoord echt niet weet, en de vraag wel van toepassing is, kan het antwoord weet niet worden aangekruist of kan de vraag worden overgeslagen. Vragen voor de interviewer Code interviewer:..... Datum interview:..... / / Interviewduur:..... minuten Als het interview voortijdig is beëindigd: wat is (vermoedelijk) de belangrijkste reden? cognitieve beperkingen (vragen zijn te moeilijk, worden niet begrepen) geheugenprobleem, gedesoriënteerd of in de war (dementie) lichamelijke beperkingen (spreken en bewegen zijn zeer moeilijk) concentratieprobleem vermoeidheid cliënt wil toch niet meewerken anders, namelijk Kiwa Prismant 34 De Klinker

35 Over Uzelf 1. Hoe lang woont u in dit huis? minder dan een half jaar 6 maanden tot minder dan een jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar meer dan 5 jaar 2. Waarom woont u in dit huis? (meerdere antwoorden mogelijk) omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) vanwege chronische ziekte(n) na een ziekenhuisopname of operatie na een ongeval voor herstel of revalidatie vanwege zintuiglijke handicap(s) (bijv. slechthorendheid, slechtziendheid) vanwege verstandelijke beperkingen of handicap(s) vanwege psychosociale problemen (bijv. vereenzaming, depressie, angst) vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening 3. Geslacht 3 wegens opname van partner in het verpleeg- of verzorgingshuis anders man vrouw 4. Wat is uw leeftijd?.... jaar 5. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift) geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) wetenschappelijk onderwijs (universiteit) anders, namelijk De vraag hoeft niet te worden gesteld; vul gewoon het geslacht in Kiwa Prismant 35 De Klinker

36 6. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? slecht matig goed zeer goed uitstekend Lichamelijk welbevinden De volgende vragen gaan over de zorg voor u in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hulp bij het douchen/wassen, aankleden, haren kammen, scheren of opmaken, de gebitsverzorging en nagelverzorging. nooit soms meestal altijd n.v.t./ niet nodig 7. Gebeurt uw verzorging wanneer u dat wilt? 8. Gebeurt uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? 9. Kunt u opstaan en naar bed gaan wanneer u dat wilt? 10. Heeft u vaak hulp nodig als u naar het toilet moet? nee Indien nee: ga naar vraag 13 ja nooit soms meestal altijd 11. Wordt u op tijd geholpen als u naar het toilet moet? 12. Heeft u voldoende privacy als u naar het toilet gaat? 13. Gebruikt u dagelijks incontinentiemateriaal? nee Indien nee: ga naar vraag 15 ja nooit soms meestal altijd n.v.t./ niet nodig. Wordt incontinentiemateriaal op tijd verschoond? Kiwa Prismant 36 De Klinker

37 Deskundigheid zorgverleners De volgende vragen gaan over de deskundigheid en beschikbaarheid van zorgverleners in dit huis in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om de verzorgenden en verpleegkundigen. n.v.t./ nooit soms meestal altijd weet niet 15. Werken de zorgverleners vakkundig? 16. Is er genoeg personeel in huis? Zorginhoudelijke veiligheid nooit soms meestal altijd n.v.t./ weet niet 17. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 18. Houden de verzorgenden en verpleegkundigen rekening met wat u zelf wel en niet kunt? 19. Nemen de zorgverleners uw gezondheidsklachten serieus? 20. Krijgt u genoeg informatie over nieuwe medicijnen? (over de naam, werking en eventuele bijwerkingen) Zorg- en leefplan / behandelplan De volgende vragen gaan over de afspraken en het overleg met de zorginstelling over de zorg, bij uw opname of in de afgelopen 12 maanden. 21. Heeft u <<TERM VAN ZORGINSTELLING>> van de zorginstelling met daarin schriftelijke afspraken over de zorg die u krijgt? (over welke zorg en activiteiten, hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.) nee, alleen mondelinge afspraken nee, geen afspraken Indien geen afspraken: ga naar vraag 23 ja weet niet Indien weet niet: ga naar vraag 23 Kiwa Prismant 37 De Klinker

38 22. Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken over uw verzorging en behandeling goed na? nooit soms meestal altijd n.v.t./ niet nodig 23. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt? 24. Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt? Communicatie en informatie De volgende vragen gaan over de communicatie en informatie. Eerst gaat het over de informatie die u van de zorginstelling heeft ontvangen. nee ja weet niet 25. Geeft het huis u genoeg informatie over wat zij voor u kan doen? (over de mogelijkheden van het wonen, de zorg, de activiteiten, enz.) 26. Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over uw rechten? (bijv. dat u mag meebeslissen over de zorg en behandelingen, en dat u kunt klagen) 27. Heeft de zorginstelling u genoeg informatie gegeven over haar beleid bij beslissingen over de zorg rond het levenseinde? (reanimatiebeleid, beleid rond euthanasie) 28. Is er een cliëntenraad? 29. Weet u bij wie u met uw vragen of problemen terecht kunt in het verpleeg-/ verzorgingshuis? nee ja nooit soms meestal altijd n.v.t./ weet niet 30. Staat het verpleeg-/verzorgingshuis open voor uw wensen? 31. Vindt u dat de leiding goed reageert op uw vragen of suggesties? Kiwa Prismant 38 De Klinker

39 De volgende vragen gaan over de manier waarop verzorgenden/verpleegkundigen met u omgaan. n.v.t./ nooit soms meestal altijd niet nodig 32. Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? 33. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor u? 34. Zijn de zorgverleners bereid met u te praten als iets niet goed is gegaan? 35. Luisteren zorgverleners aandachtig naar u? 36. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Geestelijk welbevinden De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en over de ondersteuning die u in de afgelopen 12 maanden ontving. n.v.t./ nooit soms meestal altijd niet nodig 37. Hebben de verzorgenden en verpleegkundigen voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? 38. Bent u wel eens ongerust? 39. Voelt u zich eenzaam? 40. Kunt u bij een geestelijk verzorger in het huis terecht? (bijvoorbeeld een dominee/pastor, humanistisch raadsman/-vrouw of maatschappelijk werker) Woon- en leefomstandigheden De volgende vragen gaan over uw ervaringen met het wonen in de afgelopen 12 maanden. nooit soms meestal altijd n.v.t./ weet niet 41. Is de temperatuur in uw woonruimte aangenaam? 42. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? (uw woon-/slaapkamer, toilet en douche/ badkamer) 43. Zijn de algemene ruimten zoals huiskamer, gang en hal, prettig om in te verblijven? (comfortabel, schoon, prettige geur) 44. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? Kiwa Prismant 39 De Klinker

40 nooit soms meestal altijd n.v.t./ weet niet 45. Voelt u zich hier thuis? 46. Kunt u zelf bepalen hoe uw kamer of woonruimte is ingericht? (met eigen spullen, enz.) (NB: deze vraag geldt ook bij gedeelde woonruimte) nee ja Privacy en zelfstandigheid De volgende vragen gaan over uw privacy en zelfstandigheid in de afgelopen 12 maanden. nooit soms meestal altijd n.v.t. 47. Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terug trekken? 48. Kunt u alleen zijn als u dat wilt? 49. Laten de verzorgenden en medewerkers u met rust als u dat wilt? 50. Kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet? 51. Kunt u komen waar u wilt in het verpleeg-/ verzorgingshuis? 52. Kunt u komen waar u wilt buitenshuis? Veiligheid wonen en verblijf De volgende vragen gaan over uw veiligheid in dit verpleeg-/verzorgingshuis. nooit soms meestal altijd n.v.t. 53. Voelt u zich veilig in huis? 54. Reageert een medewerker binnen vijf minuten als u belt? 55. Is u uitgelegd wat u bij brand moet doen? nee ja Kiwa Prismant 40 De Klinker

41 Participatie en dagstructurering De volgende vragen gaan over uw activiteiten en dagelijkse bezigheden in de afgelopen 12 maanden. n.v.t./ nooit soms meestal altijd niet nodig 56. Heeft u genoeg mogelijkheden voor activiteiten en dagelijkse bezigheden? 57. Wordt u goed op de hoogte gehouden van de activiteiten in huis? 58. Organiseert het huis genoeg activiteiten? 59. Vindt u de activiteiten die georganiseerd worden leuk? 60. Heeft u genoeg mogelijkheden voor contact met anderen (medebewoners, buurtgenoten, enz.)? 61. Is er hulp van verzorgenden, vrijwilligers of naasten als u ergens naar toe wilt? (naar buiten, bezoek aan anderen, uitstapjes, activiteiten, enz.) Maaltijden De volgende vragen gaan over de maaltijden in de afgelopen 12 maanden. nooit soms meestal altijd n.v.t.* 62. Zijn de maaltijden lekker? 63. Kunt u kiezen wanneer u de warme maaltijd eet ( s middags of s avonds)? 64. Is de sfeer tijdens het eten goed? * bij maag-/neussonde en vloeibare voeding zijn vragen n.v.t.; als bewoner altijd alleen eet, is vraag 64 n.v.t. Kiwa Prismant 41 De Klinker

42 Tot slot Tot slot willen we weten welk cijfer u het verpleeg-/verzorgingshuis geeft. En wat voor cijfer u aan de zorgverleners geeft. Als u dit huis of de zorgverleners bij een ander zou aanbevelen geeft u een hoog cijfer. En als u het huis of de zorgverleners niet zou aanbevelen een laag cijfer. 65. Welk cijfer geeft u het verpleeg-/verzorgingshuis. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. heel erg slechte uitstekende zorginstelling zorginstelling Welk cijfer geeft u de verzorgenden en verpleegkundigen. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. heel erg slechte uitstekende zorgverleners zorgverleners Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?) Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit interview! Kiwa Prismant 42 De Klinker

43 Bijlage 2 Indicatoren Verantwoorde Zorg Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (2010) is verdeeld in thema s. Deze thema s zijn weer onderverdeeld in indicatoren. In deze bijlage wordt aangegeven welke onderliggende vragen uit de CQ-Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis tot de thema s en indicatoren behoren. Kwaliteit van Leven 1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 7 6% 56% 38% Vraag 8 19% 38% 44% Vraag 0% 9% 91% 1.2 Ervaringen met maaltijden Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 62 41% 27% 32% 2.1 Ervaringen met schoonmaken Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 42 % 33% 52% 2.2 Ervaren sfeer Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 43 15% 25% 60% Vraag 44 50% 39% 11% Vraag 60 37% 16% 47% Vraag 64 25% 50% 25% 2.3 Ervaren privacy (en woonruimte) Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 12 20% 20% 60% Nee Ja Vraag 46 0% 100% Soms/nooit Meestal Altijd Vraag 47 0% 5% 95% Vraag 48 5% 5% 91% Vraag 49 6% 0% 94% Kiwa Prismant 43 De Klinker

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor interviews met bewoners maart 2007 (versie 2.0)

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vredewold, Vredewold. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman drs. J.J.M. Geraets D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Verpleeghuis Bergweide, Verpleeghuis Bergweide. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2014 Kiwa

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. Prismant-onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Nieuwegein, juli 2017 Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Rehoboth. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Woonzorg Unie Veluwe, Mariposa. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Cedrah, Zorgcentrum Eben Haezer. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Johanneshove. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Bolder. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Aafje, totaal Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Verzorgingshuis Marienstein onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Torenhof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum Oversingel. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden uw vertegenwoordigers van de zorg? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Woonzorgcentrum De Gooise Waranda. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis-

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, mei 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Vloot Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Herman Gorterhof Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Rozenhoek Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Warande Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Mercator Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Zorgcentrum 't Dijkhuis Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Woonzorg, Voor Anker Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Rosendael Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Oosterbeemd Afdeling 1 Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Voor Anker Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners De Rijnhoven, Parkhof Versie 3. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek - verpleging St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen cliënten somatiek - verpleging St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen cliënten somatiek - verpleging St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Grootenhoek Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Gemeten met de CQI index Versie: December Alle rechten voorbehouden Zorg&Co Parallelweg 42 6221 BD Maastricht Tel. 088-0405900 info@zorgenco.nl

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Snavelenburg Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Regenboog Etage 1/2 Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Tuindorp Oost Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Kessler Stichting Versie 2. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Blankenburg Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Plantage Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Maria-Oord Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: september 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Voorjaar 0 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Woonzorg, Ebbingepoort Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Tobias Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Hart van Groenewoud Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Langedael Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Woonzorg Unie Veluwe -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Regenboog Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Mercator Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Swellengrebel Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Woonzorg, Ebbingepoort Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners SHDH, De Molenburg Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? HVO-Querido totaal onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Panhuys Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Oranjehof Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Woerdblok Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners SHDH, Schoterhof Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Dr. Ackenshuis Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 3.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Bernissesteyn Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners SHDH, De Rijp Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, Oosterbeemd Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Ark Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M.

Nadere informatie