Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 23 maart 2016 te Aalten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 23 maart 2016 te Aalten"

Transcriptie

1 Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 23 maart 2016 te Aalten 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er is een afmelding ontvangen van de heer Fleury (lid raad van commissarissen van de Woonplaats). Een speciaal woord van welkom is er voor Dhr. Fongers (lid van raad van commissarissen van de Woonplaats) De voorzitter deelt mee dat Dhr. K. van Leeuwen H agendapunt 8 (actuele zaken) zal behandelen. 2. Vaststellen agenda Er zijn geen wijzigingen en hierbij word de agenda vastgesteld. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van N.a.v. de notulen: Dhr. Stuiver (HV Parkzicht) vraagt of de Woonplaats een nieuw systeem gaat invoeren inzake aanwijzen woning. Dit is niet het geval. Het lotingsysteem blijft gehandhaafd. Er zijn verder geen opmerkingen, waarna de notulen worden goedgekeurd en aangenomen. 4. Financieel Jaarverslag 2015 De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag. Er is nog een openstaand bedrag dat betaald moet worden aan de Woonbond, daartegenover staat een creditnota die nog niet overgemaakt is door de Woonbond. De penningmeester wacht af tot de creditnota betaald is. Dhr. Lindeboom (HV Winterswijk) stelt voor om de creditnota in mindering te brengen op de nog te betalen nota, en dit in een brief toe te lichten. De penningmeester zal dit regelen. 4a. Begroting 2016 Er zijn geen opmerkingen over de begroting, iedereen gaat akkoord met de opgestelde begroting en deze is hierbij aangenomen. 5. Verslag Kascommissie + benoeming kascommissie De penningmeester leest een schriftelijke verklaring voor van de kascommissie, bestaande uit Dhr. Angenent en Dhr. Lindeboom. De kascommissie deelt mee dat de overzichten en cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie. Er is een positief saldo van ,52 euro. Alles zag er keurig en overzichtelijk uit; en de kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Onder luid applaus gaan alle aanwezigen hiermee akkoord. De nieuwe kascommissie voor 2017 zal gevormd worden door Dhr.Angenent van HV Dinxperlo en Dhr. Wijnhoud van HV VHBS. Dhr. F. Kraan van HV WSD uit Dinxperlo zal als reserve fungeren. 1

2 6. Jaarverslag 2015 Dhr. Stuiver van HV Parkzicht heeft een opmerking over bladz. 6 van het jaarverslag inzake het punt : verkoopproces landelijke complexen. Hij vraagt of de Woonplaats zomaar wooncomplexen kan verkopen. Dhr. K. van Leeuwen H deelt mee dat dit volgens de regels van de nieuwe woningwet zelfs een verplichting is. Dhr. van Leeuwen H zal hierover bij agendapunt 8 een nadere toelichting geven. 7. Bestuursverkiezing - Dhr. Martens (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar; hij wordt met algemene stemmen en onder applaus herkozen tot penningmeester. - Dhr. van Leeuwen H (bestuurslid) is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. De voorzitter deelt mee dat Dhr. van Leeuwen H het grootste deel van de adviezen opstelt en dit zeer tot tevredenheid van het platformbestuur doet. Dhr. van Leeuwen H wordt met algemene stemmen en onder applaus herkozen als bestuurslid. - Mevr. Giesen (aspirant bestuurslid) wordt na een inwerkperiode van een jaar voorgesteld door het platformbestuur als nieuw bestuurslid. Zij zal de plek van Dhr. van Mun innemen. Mevr. Giesen wordt met algemene stemmen en onder applaus gekozen tot nieuw bestuurslid. - Dhr. van Mun (bestuurslid) is niet herkiesbaar en treedt af. De voorzitter bedankt Dhr. van Mun voor zijn jarenlange inzet en voor de prettige samenwerking. Zij overhandigt hem een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Dhr. van Mun deelt mee dat voortdurende gezondheidsklachten een grote reden zijn om afscheid te nemen. Hij bedankt een ieder voor de prettige samenwerking in de afgelopen 15 jaren jaar. 8. Actuele Zaken - Herziene woningwet-overlegwet Dhr. van Leeuwen H deelt mee dat dat de overlegwet vanmiddag wordt behandeld. De overlegwet zorgt wel voor veel nieuwe adviesaanvragen. De adviesaanvraag kwaliteit vastgoed bestaande bouw staat onder agenda punt 8, maar kan doorgestreept worden. Deze aanvraag is al op de vorige algemene ledenvergadering behandeld. - Adviesaanvraag oprichting woon coöperatie Een woon coöperatie oprichten is een mogelijkheid voor huurders/bewoners om gezamenlijk iets te bewerkstelligen. Als huurders dit willen moet dat worden besproken met het huurdersplatform. Dhr. Lindeboom (HV Winterswijk) wijst erop dat ook kopers toegang hebben tot de woon coöperatie. De verwachting is dat er niet veel animo zal zijn onder huurders en kopers. 2

3 - Adviesaanvraag kwaliteit vastgoed nieuwbouw Er zijn te weinig woningen in het lage segment. Als er gebouwd zal worden, dan gebeurt dit voor de deze groep. Eisen voor deze nieuwbouw staan in de adviesaanvraag. Het advies is, vanwege de complexiteit, mede opgesteld door specialisten van de Woonbond. Veiligheid en gezondheid staan hoog in het vaandel, alsmede de duurzaamheid. Het platform heeft een positief advies afgegeven. Details moeten nog worden uitgewerkt. Klimaatbeheersing in de woning moet beter uitgelegd worden door middel van persoonlijke instructie. Voor de betrokkenheid van de huurders zal de Woonplaats beleid gaan maken in overleg met het huurdersplatform. Dhr. Lindeboom (HV Winterswijk) vraagt of het advies over genoemd onderwerp doorgestuurd is aan de huurdersverenigingen. Mevr. Kousbroek zal dit nakijken. HV Bastion vraagt of het platform ook advies geeft over nieuw te bouwen woningen? Dit is niet het geval. Dit komt aan de orde bij de prestatieafspraken met de gemeente. Gaat dus via de huurdersvereniging. - Adviesaanvraag Leefbaarheid In verband met wetswijzigingen is ook hiervoor nieuw beleid nodig. Men praat over groene-oranje- en rode wijken. De Woonplaats had de wijken al ingekleurd zonder dat de huurders inspraak te geven. Leefbaarheid wordt definitief bepaald in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de huurders. Platform heeft onder enkele kanttekeningen een positief advies afgegeven. - Adviesaanvraag Ondernemingsplan De adviesaanvraag was nog een conceptvorm. Volgens de Aedes Benchmark scoort de Woonplaats bij de klanttevredenheid erg laag, terwijl de bedrijfslasten de op één na hoogste zijn. Het huurdersplatform heeft een uitgebreide toelichting over het ondernemingsplan gehad van Mevr. Wolters (directeur Woonplaats). Zij vindt dat de meetmethode van de Benchmark niet goed is. Klanttevredenheid is volgens haar niet goed weergegeven in verband met statistische onjuistheden. Dit geldt ook voor de bedrijfslasten, blijft een kwestie van interpretatie. Hierover komt nog nader bericht van de Woonplaats. Al met al blijkt wel dat landelijk gezien de Woonplaats met relatief veel mensen werkt voor relatief weinig verhuureenheden. Te duur apparaat. De bedrijfslasten zullen omlaag moeten. HV Parkzicht vraag hoe dit mogelijk is, heeft de Raad van Commissarissen dit niet goed opgemerkt. Dhr. Fongers (RvC) deelt mee dat de reorganisatie van 2014 nog moet doorwerken. Dhr. van Leeuwen H deelt mee dat de Woonplaats toegezegd heeft dat de cijfers van het laatste boekjaar sneller aangeleverd zullen worden. 3

4 HV VHBS vraagt hoe het kan dat de Woonplaats vermeld wordt in de Aedes Benchmark. De Woonplaats is geen lid. Dhr. van Leeuwen H deelt mee dat het overzicht eerst gedaan werd door centraal fonds volkshuisvesting maar dit is overgegaan naar Aedes. HV Dinxperlo vraagt of het al bekend is of in Dinxperlo medewerkers worden ontslagen en of er een loket komt. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde; wel worden de woonwinkels afgeschaft. Informatie gaat in de toekomst via de woonconsulent en de wijkmeester. Platform heeft nog niets gehoord over de veranderingen voor Dinxperlo. - Adviesaanvraag huurverhoging 2016 Het platform heeft het algemeen advies van de Woonbond aangehouden 0,6 % verhoging. Platform heeft ook aandacht gevraagd voor zgn. omgekeerde scheefwoners. (te laag inkomen met te hoge huur). Er is nog geen reactie binnen van de Woonplaats op het advies. Vraag stellen wanneer het platform een reactie kan verwachten, 14 dagen reactietijd zijn inmiddels voorbij. HV Dinxperlo vraagt wat de uitzonderingen zijn die in de adviesaanvraag genoemd worden. Dhr. van Leeuwen H antwoordt dat het om 1 straat gaat in Dinxperlo. Deze materie wordt binnenkort behandeld in de platformvergadering. In advies had vermeld moeten worden voor welke straat de forse huurverhoging geldt. Dhr. van Leeuwen H erkent dat dit inderdaad in het advies opgenomen had moeten worden. De vraag over de forse huurverhoging is wel gesteld in de laatste overlegvergadering maar hierover hebben nog geen bericht gehad. - Adviesaanvraag Verkoopbeleid Het platformbestuur heeft een uitgebreide toelichting gehad over deze adviesaanvraag. Men wil niet meer te veel huizen verkopen. Het antwoord dat het platform kreeg op verschillende vragen werden voldoende beantwoord. Implementatie verkoopbeleid gaat via de prestatieafspraken (huurdersverenigingen). - Verkoop complexen Dhr. van Leeuwen H deelt mee dat er gesprekken zijn geweest inzake de gang van zaken rond de verkoop van complexen. De procedure die gevolgd is bij de verkoop van het complex Jagershof te Haren was verre van goed. Naar aanleiding van bovenstaande verkoop wordt een nieuwe procedure ontwikkeld en is in de maak. Dhr. van Leeuwen H is hierbij ook betrokken. 4

5 Hij heeft over de materie een gesprek gehad met o.a. Dhr. Hulsbergen van de Woonplaats. In de eerstvolgende vergadering van het platformbestuur zal hij de leden van het platformbestuur inlichten. Er komt een nieuwe procedure. T.z.t. zullen de stukken doorgestuurd worden naar de huurdersverenigingen. 9. Mededelingen Raad van Commissarissen Dhr. Fongers geeft een compliment aan het platformbestuur voor de adviezen die zij hebben verstuurd aan de Woonplaats. Dhr. Fongers vraagt of de adviezen bindend zijn; dit is niet het geval. Er moet wel een goede reden zijn om niet akkoord te gaan. De Raad van Commissarissen is druk geweest met het ondernemingsplan. Veel vergaderd over hoe e.e.a. gerealiseerd moet worden. De Woonplaats is druk bezig met het implementeren van de nieuwe woningwet. Vorig jaar extra mensen hiervoor ingeschakeld. Er wordt ook hard gewerkt aan een betere kwaliteit van de HRM-afdeling. Er wordt gestreefd naar betere samenwerking met collega-corporaties. Huurdersbelangen komen meer nadrukkelijker op de agenda. Dhr. Fongers zegt persoonlijk te hebben ondervonden dat de cultuur binnen de Woonplaats sterk veranderd is. Terug naar de basis : sociale huurwoningen. Volgende week dinsdag 29 maart vindt de vergadering van de RvC plaats. 10. Rondje Huurdersverenigingen Dhr. van Leeuwen H vraagt of de verenigingen enigszins aan kunnen geven hoeveel tijd men extra kwijt is aan de prestatieafspraken met de gemeente. HV Dinxperlo: Er moet inderdaad veel extra tijd gestoken worden in de prestatieafspraken met de gemeente. In het begin wekelijks bij elkaar, op dit moment iets minder. HV Dinxperlo en HV t Walfort uit Aalten zijn gezamenlijk betrokken in de prestatieafspraken met de gemeente Aalten. Zij hebben de heer Groen van de Woonbond als ondersteuner ingeschakeld. Dhr. Angenent deelt mee dat HV Dinxperlo vandaag met 4 mensen aanwezig is, in plaats van de gebruikelijke 2 personen. De reden hiervan is dat men als bestuur aanwezig wil zijn bij de benoeming van Mevr. Giesen tot bestuurslid van het platform. Huurdersvereniging Dinxperlo is nu 1 jaar bezig en het bevalt prima. Er is 1x per maand een spreekuur voor de huurders. Nieuwe leden zijn gewerfd en inmiddels hebben zich 400 huurders aangemeld als lid van de vereniging. HV Bastion Groenlo In Groenlo is men ook druk met de prestatieafspraken. Ongeveer 7 dagen extra vergaderingen achter de rug. Het Bastion zal de definitieve voorstellen laten keuren door mensen van de Woonbond. Mevr. Wiggers ( t Walfort) merkt op dat de achterhoekse verenigingen meer met 5

6 elkaar moeten communiceren. De gemeentes zijn zeer verschillend in de aanpak van de prestatieafspraken. HV HBE De vergaderingen zijn achter de rug. Het plan is teruggekomen van de gemeente. Daarna laten goedkeuren door de Woonbond. HBE is vorig jaar oktober begonnen met de besprekingen en gemiddeld 2x per maand bij elkaar geweest. Samenwerking met 2 andere corporaties uit Enschede. Goede zaak dat de huurders meer betrokken worden in de besluitvorming. De gemeente zal voor 1 juni a.s. antwoord geven, daarna 3 maanden overlegtijd. HV Winterswijk Winterswijk is sinds augustus 2015 bezig, zij hebben ondersteuning van de Woonbond. Het is een erg drukke tijd. Het vorige advies uit 2010 is niet overgenomen door de WP. De overleggen met de gemeente en de Woonplaats lopen prima. Definitieve visie van de gemeente is binnen. Verduurzaming is belangrijk onderwerp. HV VHBS Dhr. Wijnhoud deelt mee dat VHBS maandagavond jl. niet aanwezig was op de vergadering. Er was geen uitnodiging ontvangen. (wel gestuurd volgens HBE) Men wil wel meegaan in de prestatieafspraken. Mevr. Hollink van de HBE zal zorgen dat de stukken doorgezonden worden. HV Parkzicht Dhr. Stuiver deelt mee dat Parkzicht geen prestatieafspraken heeft gehad met de gemeente. Dit komt omdat Zwolle buiten de regio van Enschede valt. 11. Rondvraag Dhr. Stuiver (Parkzicht) deelt mee dat men zeer ontevreden is over de Woonplaats. Met name over het achterstallig onderhoud. Mevr. Hollink vraagt of dit gemeld is aan de contactpersoon. Volgens de heer Stuiver is dit meerdere malen gebeurd. Het platformbestuur zal hierover vragen stellen tijdens het overleg met de Woonplaats op woensdag 20 april a.s. 12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. De voorzitter deelt mee dat de volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 5 oktober Het middagprogramma van vandaag wordt verzorgd door Mevr. S. Bovenhorst van de Woonbond. Zij zal een uitgebreide toelichting geven over de nieuwe overlegwet. Aalten, 28 maart 2016 Hanny Kousbroek 6

7 Presentielijst behorende bij de Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform de Woonplaats op woensdag 23 maart 2016 te Aalten. Vertegenwoordigers van de volgende huurdersverenigingen Aanwezig HV Winterswijk Winterswijk HBE Enschede Parkzicht Zwolle t Walfort Aalten VHBS Enschede HV Dinxperlo Dinxperlo Bastion Groenlo Afwezig zonder Een goede buur Zwolle bericht Platformbestuur Aanwezig T. Hollink voorzitter P. Martens penningmeester L. Wiggers secretaris K. van Leeuwen (enschede) bestuurslid Th. van Mun bestuurslid K. van Leeuwen (haren) bestuurslid H. Giesen aspirant bestuurslid H. Kousbroek notulist/secretariaat 7