12. KABELEXPLOITANTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12. KABELEXPLOITANTEN"

Transcriptie

1 Inleiding * Kabelexploitanten zijn van oudsher veelal stichtingen zonder winstoogmerk. Nog steeds bestaat een groot aantal van de kabelexploitanten in deze vorm. Veel kabelabonnees zijn echter klant van één van de grotere kabelexploitanten, die commerciële bedrijven zijn. Deze hebben een winstdoelstelling, maar hanteren relatief lage (vergeleken met de rest van Europa) tarieven voor de levering van het standaardpakket. Dit is vanuit historisch perspectief te verklaren. (Zie hoofdstuk 2) De kabelexploitant is op een breed vlak actief. Het bedrijf houdt zich niet alleen bezig met techniek of operationele zaken. Ook marketing, public relations en administratief-juridische kwesties maken deel uit van het takenpakket. Op technisch en operationeel gebied gaat het om de aanleg en het onderhoud van de netwerken, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het oplossen van storingen, de fysieke ontvangst en de doorgifte van zenders. Onder het hoofdstuk administratief-juridisch vallen onder meer het afsluiten van contracten met programma-aanbieders, het nakomen van verplichtingen zoals vastgelegd in overnamecontracten en het regelen van de vergoedingen voor auteursrechten. Bij marketing en public relations gaat het om communicatie met de abonnees, het aanbieden van diensten als pluspakketten, interactieve tv, internet, spraaktelefonie, onderhouds- en alarmeringsdiensten en specifieke diensten voor de business-to business-markt Exploitatiegebied Het exploitatiegebied van de gemiddelde kabelexploitant is het laatste decennium enorm toegenomen, terwijl het aantal kabelexploitanten tegelijkertijd is verminderd. Op dit moment zijn er nog zo n 50 over van de 200 in Begin 2004 voorzagen de drie grootste kabelexploitanten zo n 80% van de Nederlandse kabelhuishoudens van tv- en radiosignalen. De grootste kabelexploitant in Nederland is UPC met 2,3 miljoen abonnees, gevolgd door Essent met 1,7 miljoen en Casema met 1,3 miljoen abonnees. Multikabel is de vierde kabelexploitant met ruim abonnees, gevolgd door Delta met tegen de abonnees. CAIW beheert bijna abonnees. De overige exploitanten hebben ieder minder dan abonnees Het standaard pakket Bij de totstandkoming van dit handboek is een aantal kabelexploitanten gevraagd naar hun belangrijkste doelstellingen als het gaat om de levering van standaardpakketten. Daaruit bleek dat zij zich ten doel stellen een pluriform en uitgebalanceerd pakket zenders te bieden dat bestaat uit must-carry zenders, algemene (general interest) zenders, thematische of doelgroepzenders en enkele kanalen voor taalminderheden, als TRT, Rai Uno en TVE. Ze maken geen onderscheid tussen publieke en commerciële omroepen. Ze willen een blijvend goede technische kwaliteit aan hun klanten leveren tegen een redelijke prijs en hechten belang aan een zekere continuïteit van de zenders in het standaardpakket. De kabelexploitant is niet geheel vrij in het bepalen van het pakket. In hoofdstuk 10 en 11 is al iets verteld over de manier waarop het basis- en standaardpakket tot stand komt. Samengevat moet de kabelexploitant voldoen aan de volgende verplichtingen: Doorgeven van de must-carry zenders. HANDBOEK PROGRAMMARADEN / HOOFDSTUK 12 / 8 SEPTEMBER 2005 PAGINA 1/6

2 Opvolgen van het advies van de programmaraad voor het basispakket (het wettelijk minimumpakket van 15 tv-zenders en 25 radiozenders). Uitsluitend om zwaarwegende redenen mag een kabelexploitant dit advies naast zich neerleggen. Kabelexploitanten kunnen daarnaast gebonden zijn aan de doorgifte van meer zenders. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bij de overname van een kabelnet met de kabelexploitant contractueel is overeengekomen dat de programmaraad ook over het bovenwettelijk deel van het standaardpakket zwaarwegend adviseert. Ook kunnen kabelexploitanten verplicht zijn bepaalde zenders gedurende de looptijd van het overnamecontract op te nemen in het standaardpakket. In incidentele gevallen is sprake van langlopende of doorlopende contracten tussen kabelexploitanten en (commerciële) programma-aanbieders. Als de kabelexploitant aan de geschetste verplichtingen heeft voldaan, is deze verder vrij in de samenstelling van het pakket. Uiteraard moeten de gekozen zenders wel beschikbaar zijn voor de Nederlandse (analoge) markt. De Opta heeft verder uitgesproken dat er wel sprake moet zijn van een transparant distributiebeleid Beschikbaarheid van zenders Televisiezenders In Nederland zijn in totaal zo n 50 tv-zenders beschikbaar voor opname in het standaardpakket. Dit zijn de must-carry zenders (7 tot 9), de buitenlandse publieke omroepen waarvoor de auteursrechten op enigerlei wijze zijn geregeld (zo n 16), en binnenlandse en buitenlandse commerciële omroepen (ongeveer 25). Sommige, met name commerciële tv zenders stellen zich niet beschikbaar voor doorgifte in het standaardpakket. Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen (zie hiervoor hoofdstuk 10). Radiozenders Het aantal radiozenders dat in aanmerking komt voor opname in het standaardpakket schommelt rond de 65. Dit zijn de must-carry zenders (9 tot 14), de buitenlandse publieke omroepen anders dan de must-carry zenders, waarvoor de auteursrechten niet separaat hoeven worden geregeld (zo n 24), en binnenlandse en buitenlandse commerciële omroepen (ongeveer 29), (zie ook hoofdstuk 11). Voor een aantal publieke radiostations is de auteursrechtelijke vergoeding gekoppeld aan de vergoeding die verschuldigd is voor de desbetreffende televisieomroep die binnen dezelfde omroeporganisatie valt als de radioomroep Afspraken tussen kabelexploitant en programma-aanbieder binnen het standaard-pakket Commerciële programma-aanbieders De kabelexploitant dient met aanbieders van commerciële radio- en tv- programma s zogenaamde doorgifte(distributie)contracten af te sluiten. De looptijd van dergelijke contracten is doorgaans één jaar, maar soms langer. Meestal vallen het begin en de looptijd van het contract ongeveer samen met de jaarlijkse advisering door de programmaraden en de daaropvolgende uitzending door de kabelexploitant. Zo lopen tv-contracten veelal van september tot september. De reden is het feit dat in september ook het nieuwe tv-seizoen met de nieuwe programmering begint. Ook nieuwe zenders starten traditioneel in deze HANDBOEK PROGRAMMARADEN / HOOFDSTUK 12 / 8 SEPTEMBER 2005 PAGINA 2/6

3 maand. In het najaar en vroege winter genereren de stations namelijk de meeste inkomsten waardoor dit een goed startmoment is. Soms lopen contracten met radiozenders van januari tot januari van het daaropvolgende jaar. De advisering hierover vindt dan in het voorafgaande najaar plaats. In de overeenkomsten tussen kabelexploitant en commerciële aanbieders worden grofweg de volgende zaken geregeld. De licentie Dit is de toestemming van de zender aan de kabelexploitant om de zender via zijn netwerk (her)openbaar te maken aan (uitsluitend) zijn abonnees. De vergoeding De meeste commerciële radio- en tv-zenders betalen een kleine programma- vergoeding per abonnee per jaar aan de kabelexploitant. Deze varieert voor radio van 2,5 tot 3 en voor tv tussen de 8 en 12 cent per abonnee per jaar. Deze vergoeding staat overigens ter discussie. Sommige zenders als Eurosport en The Discovery Channel vragen aan de kabelexploitant een vergoeding van enkele centen per abonnee per jaar. Eurosport doet dit vanwege de dure sportrechten en het speciaal voor de Nederlandse kabelexploitanten beschikbaar stellen van een audio feed die niet via de satelliet beschikbaar is. The Discovery Channel motiveert zijn aanspraak op vergoeding met het argument dat deze zender geen op Nederland gerichte reclame uitzendt en dus geen omzet uit de Nederlandse reclamemarkt genereert. Op dit moment staan de betaalde vergoedingen door de zenders ter discussie. Zij willen niet meer betalen voor doorgifte en willen het liefst betaald krijgen door de kabelexploitanten. De auteursrechten De auteursrechten voor de commerciële op Nederland gerichte zenders in het basispakket worden over het algemeen door die zenders zelf bekostigd. De bedragen hiervoor zijn gebaseerd op het percentage muziek per zender en zijn over het algemeen aan de inkomsten gerelateerd. Dertig procent muziek binnen de programmering betekent over het algemeen een afdracht van drie procent van de omzet van een commercieel station. Buitenlandse en niet op het Nederlandse publiek gerichte zenders (zowel commercieel als publiek) halen geen advertentie-inkomsten uit de Nederlandse markt. In bepaalde specifieke gevallen zal het kabelbedrijf daarom de verschuldigde rechten voor doorgifte van deze zenders voor zijn rekening nemen. Buitenlandse zenders met een Pan Europese of Internationale missie of beleid worden echter geacht zelf hun rechten te regelen (maar zie ook de uitspraak van het Commissariaat voor de Media over Arte, hoofdstuk 9). De ontvangstapparatuur De meeste programma-aanbieders leveren zelf speciale decodeer -apparatuur voor hun eigen zenders. Indien sprake is van een nieuwe zender die uitzendt via een ongebruikelijke satelliet, deelt de programma-aanbieder in sommige gevallen in de extra kosten die gemoeid zijn met de doorgifte van deze zender. HANDBOEK PROGRAMMARADEN / HOOFDSTUK 12 / 8 SEPTEMBER 2005 PAGINA 3/6

4 12.5 Publieke programma-aanbieders Voor de doorgifte van publieke zenders zoals de Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse, Engelse, Italiaanse, Spaanse, de lokale en regionale omroep(en) gold tot voor kort een collectieve overeenkomst op basis waarvan kabelexploitanten doorgifte van deze zenders konden bewerkstelligen. De inhoud van de overeenkomst kwam tot stand in overleg tussen de Vecai (de brancheorganisatie van kabelexploitanten in Nederland), de desbetreffende omroepen, Buma, AGICOA, SEKAM en overige CISAC organisaties. De collectieve contracten (voor alle genoemde omroepen) werden vervolgens door de individuele kabelexploitant afgesloten. Voor de buitenlandse zenders betaalde de kabelexploitant een jaarlijks vastgestelde auteursrechtenvergoeding aan de Buma. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast en is gebaseerd op het aantal publieke omroepen dat wordt doorgegeven. Met een twintigtal andere publieke (maar ook commerciële) zenders die niet in de Buma-Vecai overeenkomst participeerden, was een Kaderovereenkomst van kracht. Dit betrof met name zenders die geen belang hebben bij doorgifte in Nederland. Voor deze zenders toonde de kabelexploitant zich bereid de vergoeding voor auteursrechten te betalen. De gehele regeling van de rechten is echter op dit moment nog onderdeel van bespreking tussen Vecai, individuele kabelexploitanten, rechthebbenden en hun vertegenwoordigers (zie ook hoofdstuk 15) Tariefstelling van het standaardpakket De consumentenprijs voor het standaardpakket in Nederland verschilt per kabelexploitant. De grotere exploitanten vragen gemiddeld ongeveer 14,00 inclusief btw per maand. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. Het zijn overwegend externe factoren die bepalen in welke mate dat gebeurt. Voorbeelden zijn verhogingen van de afdracht van auteursrechten (Buma) of van de kosten voor de inkoop van zendertransport (BRT/BBC, lokale en regionale omroepen). Andere factoren kunnen zijn hogere programmavergoedingen voor de doorgifte van commerciële zenders en de inflatie. De grondslag van het tarief en de wijze van verhoging van het abonnementstarief is veelal vastgelegd in de overnamecontracten tussen de gemeenten en de kabelexploitanten. Per 1 januari 2004 heeft een aantal kabelexploitanten de tarieven meer verhoogd dan is toegestaan op grond van de overnamecontracten. De reden die zij hiervoor geven is het gelijktrekken van de tarieven in hun verzorgingsgebied. Op het moment van het verschijnen van dit handboek is nog niet duidelijk of de boven-contractuele verhoging al dan niet wordt toegestaan. In vergelijking met het buitenland worden in Nederland binnen het standaardpakket veel zenders doorgegeven voor een relatief lage prijs. Het standaardpakket omvat naast 30 à 32 tv-zenders, zo n 35 à 40 radiozenders Pluspakketten Sinds 1995 worden in toenemende mate digitale pluspakketten aan abonnees aangeboden. Voor deze dienst dienden de kabelnetwerken te worden aangepast, zowel qua capaciteit als qua retourgeschiktheid. Voor dat doel zijn decoders of set-top-boxen geïntroduceerd. Met 1 Bron: Mediaconcentratie in beeld, concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media 2002: Commissariaat voor de Media, mei HANDBOEK PROGRAMMARADEN / HOOFDSTUK 12 / 8 SEPTEMBER 2005 PAGINA 4/6

5 name de grotere exploitanten zoals UPC, Essent, Multikabel en Casema zijn actief op dit vlak. In totaal zijn er zo n huishoudens die een pluspakket abonnement afnemen. De exploitanten lijken zich momenteel vooral te richten op het aanbieden van grotere zogenoemde digitale basispakketten in combinatie met thematische pakketten met bijvoorbeeld stations in specifieke talen als Chinees, Turks, Arabisch. Binnen de digitale basispakketten worden ca. 35 tot 40 extra tv-zenders doorgegeven met soms een digitaal radiopakket. Voor alle zenders die door middel van de decoder te ontvangen zijn, geldt dat de kabelexploitant een vergoeding van enige centen tot enige euro s per maand aan de zender betaalt. Naast de pluspakket-zenders maken ook veel basispakket-zenders in digitale kwaliteit deel uit van dit digitale basispakket. Daarnaast worden abonneetelevisie-kanalen aangeboden waarop men zich apart kan abonneren. Op het gebied van digitale tv is nog een ontwikkeling gaande: naast de extra zenders worden ook interactieve programmaonderdelen, internet via de tv, pay-per-view en Near Video On Demand aangeboden. Op dit moment overtreffen de investeringen in marketing en techniek nog de inkomsten voor dergelijke diensten Inkomsten van de kabelexploitant uit standaardpakketten De maandelijkse abonneegelden voor het standaardpakket vormen de hoofdmoot van inkomsten voor de kabelexploitant. Een zeer klein deel van de inkomsten wordt gevormd door de bijdragen van commerciële tv- en radio-omroepen die een kleine jaarlijkse vergoeding betalen voor de doorgifte van hun zenders in het analoge standaardpakket. Onderhandelingen over die bedragen vinden tegenwoordig vaak per kabelexploitant plaats Voor de meeste commerciële tv-zenders variëren deze vergoedingen tussen de 5 en 12 cent per abonnee per jaar. Radiozenders betalen gemiddeld tussen de 2,5 en 3 cent per abonnee per jaar Afspraken tussen kabelexploitanten en gemeenten In de afgelopen jaren hebben commerciële exploitanten het merendeel van de 647 gemeentelijke kabelnetten overgenomen. Bij de overname van de meeste kabelnetten is tussen de betrokken gemeenten en de kabelexploitant een contract gesloten. Hierin werd de overnameprijs vastgelegd, die veelal gebaseerd was op de prijs per aansluiting. Die werd meestal bepaald door de technische staat van het netwerk maal het aantal aansluitingen. Bovendien werden hierin aanvullende afspraken vastgelegd, zoals het tarief voor de komende jaren, de wijze van verhoging van het tarief (meestal met externe kosten) en het moment waarop de omvang van het pakket kon worden aangepast. HANDBOEK PROGRAMMARADEN / HOOFDSTUK 12 / 8 SEPTEMBER 2005 PAGINA 5/6

6 00. HOOFDSTUKTITEL / TITEL BIJLAGE * Met dank aan Monique van Wijngaarden, TheFrontDoor. HANDBOEK PROGRAMMARADEN / HOOFDSTUK OF BIJLAGE 00 / 8 SEPTEMBER 2005 PAGINA

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4403854 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 november 2013 Portefeuillehouder : Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het

Nadere informatie

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035) AANTEKENEN Programmaraad Friesland t.a.v. het bestuur, Postbus 3 9062 ZH OENKERK Datum Onderwerp 5 februari 2004 verzoek ex artikel 82k, tweede lid, Mediawet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZENDERS

AANVRAAGFORMULIER ZENDERS In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen voor een aanvraagformulier (verzoek tot opname in advies) dat programmaraden kunnen gebruiken om informatie van zenders te krijgen ten behoeve van opname in het

Nadere informatie

SEZ/JOC/2003004930 Lbr. 03/176

SEZ/JOC/2003004930 Lbr. 03/176 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel. (070) 3738022 onderwerp wetswijzigingen inzake de kabel Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk SEZ/JOC/2003004930 Lbr. 03/176 bijlage(n) datum 19 december

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Tv-gebruik in bedrijf of instelling: niet alleen het signaal, ook de rechten! Voor het zakelijk gebruik van tv-beelden is voorafgaande toestemming van de

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 0419 ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 0419 ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035) AANTEKENEN Programmaraad Friesland t.a.v. het bestuur Jan de Wittstraat 23 9062 EW OENTSJERK Datum Onderwerp 23 juni 2004 bezwaarschrift Programmaraad Friesland Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035) Programmaraad Culemborg T.a.v. drs. G.J.P. Staals Putterweg 9 4105 WP CULEMBORG Datum Onderwerp 7 november 2006 verzoek handhaving art. 82k Mediawet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement. Digitenne gebied. Digitenne gebied

Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement. Digitenne gebied. Digitenne gebied Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement 1,60% 2,70% 2,30% 49,30% 18,10% 28,30% 0,00% 37,70% 25,40% 44,30% 18,30% 26,80% 0,30% 6,10% 4,20% 0,80% 0,20% 0,40% 0,00% 4,00% 2,70%

Nadere informatie

Amsterdam, 10 november Informatiebulletin SEKAM. Intro

Amsterdam, 10 november Informatiebulletin SEKAM. Intro Amsterdam, 10 november 2010 Informatiebulletin SEKAM Intro In dit informatiebulletin informeert SEKAM alle producenten die aangesloten zijn bij SEKAM over drie actuele onderwerpen: a. de ontwikkelingen

Nadere informatie

De Nederlandse kabelsector

De Nederlandse kabelsector De Nederlandse kabelsector Onderzoek van TNO In opdracht van het Commissariaat voor de Media behorend bij rapport Mediaconcentratie in beeld Datum januari 2002 Auteurs drs. H.M. van Bockxmeer drs. M.A.

Nadere informatie

Onderwerp Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG): benoeming 3 nieuwe leden programmaraad Groningen/Drenthe van Essent Kabelcom.

Onderwerp Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG): benoeming 3 nieuwe leden programmaraad Groningen/Drenthe van Essent Kabelcom. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 18 januari 2005 Onderwerp Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG): benoeming 3 nieuwe leden programmaraad Groningen/Drenthe van Essent Kabelcom. Voorstel - 3 voorgedragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 602 Kabel, media en consument Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Dinsdag 12 februari 2008...2. Dinsdag 25 maart 2008. 5. Dinsdag 10 juni 2008.8. 11 november 2008.11

Dinsdag 12 februari 2008...2. Dinsdag 25 maart 2008. 5. Dinsdag 10 juni 2008.8. 11 november 2008.11 Utrechtse Programmaraad Agenda's en verslagen vergaderingen 2008 Dinsdag 12 februari 2008....2 Dinsdag 25 maart 2008. 5 Dinsdag 10 juni 2008.8 11 november 2008.11 1 Dinsdag 12 februari 2008 Tijd: 20.00

Nadere informatie

Datum 17 augustus 2011 Betreft Vragen van het lid Van Dijk (SP) over problemen met kabelbedrijf Ziggo (ingezonden 15 juli 2011)

Datum 17 augustus 2011 Betreft Vragen van het lid Van Dijk (SP) over problemen met kabelbedrijf Ziggo (ingezonden 15 juli 2011) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 27 088 Kabel en consument: marktwerking en digitalisering Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, SBS Broadcasting heeft kennis genomen van uw Voorontwerp Marktanalysebesluiten Omroep van 5 augustus jl. SBS onderschrijft de door u geschetste marktanalyse en dominantieanalyse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3328 Vragen van het lid

Nadere informatie

Gezamenlijke Verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004

Gezamenlijke Verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004 Gezamenlijke Verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heemskerk Officiële naam regeling Gezamenlijke Verordening

Nadere informatie

Datum 5 december 2011 Betreft Wijziging Mediawet i.v.m. distributie wettelijk minimumpakket radio en televisie

Datum 5 december 2011 Betreft Wijziging Mediawet i.v.m. distributie wettelijk minimumpakket radio en televisie a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011 Digitale TV zenders Nader belicht September 2011 Het digitale landschap Nederland digitaliseert X 1.000 6000 5000 Tele2 CanalDigitaal KPN Digitenne+IPTV Kabel Overig Ziggo UPC razend snel 4000 3000 2000

Nadere informatie

Raadsvoorstel b B 9b onderwerp. Benoeming van de leden van de programmaraad Groningen-Drenthe van Essent Kabelcom

Raadsvoorstel b B 9b onderwerp. Benoeming van de leden van de programmaraad Groningen-Drenthe van Essent Kabelcom Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 88b B 9b onderwerp Benoeming van de leden van de programmaraad Groningen-Drenthe van Essent Kabelcom Aan de raad Op 5 juli 1997 is in

Nadere informatie

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen Toelichting Inleiding Op 31 augustus 2017 lopen de vergunningen af die de Minister van Economische Zaken heeft verleend voor commerciële radio-omroepen. Het gaat om vergunningen voor gebruik van het spectrum

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website: www.olon.nl

OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website: www.olon.nl MODELOVEREENKOMST LOKALE EN REGIONALE OMROEP OLON, Nijmegen OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website: www.olon.nl 1. Inleiding In deze notitie willen

Nadere informatie

EZ Wet economische mededinging Beschikkingen kabeltoegang

EZ Wet economische mededinging Beschikkingen kabeltoegang EZ Wet economische mededinging Beschikkingen kabeltoegang Conform het bepaalde in artikel 19, tweede lid, en artikel 24, derde lid, van de Wet economische mededinging deelt de Minister van Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 32 033 Mediabeleid Nr. 0 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC MUZIEK VERDIENT FAIR PLAY Steeds meer mensen en bedrijven hebben een website die ze aankleden met muziek. Muziek zorgt namelijk voor de juiste sfeer. Veel sites

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ do mr. D. Oudenaarden (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ do mr. D. Oudenaarden (035) Programmaraad Amstelveen t.a.v. Het Bestuur Postbus 4 1180 BA AMSTELVEEN Datum Onderwerp 10 juli 2007 verzoek handhaving artikel 82k Mediawet jegens Casema Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Contact. december 2011. Glasvezelnetwerk: natuurlijk via CAI Harderwijk. TV Oranje blijft in CAI-basispakket, TV Flevoland op kanaal 25

Contact. december 2011. Glasvezelnetwerk: natuurlijk via CAI Harderwijk. TV Oranje blijft in CAI-basispakket, TV Flevoland op kanaal 25 december 2011 Contact Glasvezelnetwerk: natuurlijk via CAI Harderwijk TV Oranje blijft in CAI-basispakket, TV Flevoland op kanaal 25 24Kitchen nieuw op de CAI-kabel, Visual Radio komt eraan Kerkdiensten

Nadere informatie

Mededeling aan het publiek: een tussenstand. Vereniging voor Auteursrecht 9 juni 2017

Mededeling aan het publiek: een tussenstand. Vereniging voor Auteursrecht 9 juni 2017 Mededeling aan het publiek: een tussenstand Jacqueline Seignette Vereniging voor Auteursrecht 9 juni 2017 2017 Jacqueline Seignette HvJ: mededeling aan het publiek ruim uitleggen (Reha Training, Soulier

Nadere informatie

3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie

3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie 3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie 3.1 Inleiding Voordat de ontwikkelingen in het bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt voor televisie in Nederland

Nadere informatie

Nota. Wijk- en Stadszaken. Cultuur, kennis en economie. Doorkiesnummers: Telefoon 015-2602387 Fax 015-2602866

Nota. Wijk- en Stadszaken. Cultuur, kennis en economie. Doorkiesnummers: Telefoon 015-2602387 Fax 015-2602866 Wijk- en Stadszaken Cultuur, kennis en economie Doorkiesnummers: Telefoon 015-2602387 Fax 015-2602866 Aan Nota voor burgemeester en wethouders Afschrift aan Nota Datum 04-12-2008 Ons kenmerk 910894 Opsteller

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief TV advies #30,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: de nieuwe leden voor de Programmaraad conform voorstel, vermeld in ontwerpraadsbesluit, benoemen.

Voorgestelde besluit: de nieuwe leden voor de Programmaraad conform voorstel, vermeld in ontwerpraadsbesluit, benoemen. Vergadering: 21 maart 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar F. Huisman, 0595-447711 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Huisman) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Benoeming nieuwe

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Uitvoering motie 'à la carte menu'

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Uitvoering motie 'à la carte menu' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

OPTA, kabeltoegang en auteursrecht

OPTA, kabeltoegang en auteursrecht Universiteit Leiden Kabeldoorgifte en auteursrecht OPTA, kabeltoegang en auteursrecht Remy Chavannes 6 februari 2009 1 Indeling Wat is WLR-C? Auteursrechtelijke vragen Openbaarmakingsbegrip Toegangsregulering

Nadere informatie

Digitale TV Op Maat. Dienstbeschrijving

Digitale TV Op Maat. Dienstbeschrijving Digitale TV Op Maat Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Dienstbeschrijving 1.2 Doelgroep 2. Opbouw van Digitale TV Op Maat 5 2.1 Het basisabonnement 2.2 Extra zenderpakketten 2.3 Op Maat

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bt\bk htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bt\bk htm pagina 1 van 7 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

BESLUIT inzake geschil Holland Advertising Nieuwe Media BV en Media Groep West BV UPC OPTA/IBT/2000/ november 2000

BESLUIT inzake geschil Holland Advertising Nieuwe Media BV en Media Groep West BV UPC OPTA/IBT/2000/ november 2000 0 BESLUIT inzake geschil Holland Advertising Nieuwe Media BV en Media Groep West BV UPC OPTA/IBT/2000/203144 17 november 2000 het geschil tussen: Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 811 Plaatsingslijst van het archief van n.v. kabelnet rijswijk,

Nummer Toegang: 811 Plaatsingslijst van het archief van n.v. kabelnet rijswijk, Nummer Toegang: 811 Plaatsingslijst van het archief van n.v. kabelnet rijswijk, 1984-1995 Archief Delft 811 Kabelnet Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Het kijkgedrag en de kijkbehoeftes van de Haarlemse bevolking

Het kijkgedrag en de kijkbehoeftes van de Haarlemse bevolking Het kijkgedrag en de kijkbehoeftes van de Haarlemse bevolking Student: Marjolein van Beekum Opleiding: Commerciële Economie Afstudeerrichting: Marketing Management Afstudeercoördinator: Dhr. H. Hospers

Nadere informatie

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE MEDIAWET 2008 In de Mediawet 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE MEDIAWET 2008 In de Mediawet 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

Besluit. Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Besluit. Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) betreffende het verzoek

Nadere informatie

Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek

Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek voor de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude voorzover deze

Nadere informatie

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop'

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN

MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN Het Commissariaat voor de Media heeft bij gelegenheid van de Conferentie Programmaraden op 19 januari 2001 een concept-modelreglement gepresenteerd, dat zowel de samenstelling

Nadere informatie

Reeds lange tijd wordt er gezocht naar alternatieven

Reeds lange tijd wordt er gezocht naar alternatieven De kerk en de kabel: hoe komen we erop?! Reeds lange tijd wordt er gezocht naar alternatieven voor de dure KPN-kerktelefoon. Uitzenden via de plaatselijke (radio/televisie-) kabel is een bekende mogelijkheid.

Nadere informatie

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Q&A HBO Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Bestellen Betalen Analoge kijkers Technisch

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk: 25752/2011015822 Betreft: bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van de Programmaraad Alblasserdam, Bergschenkhoek, Capelle

Nadere informatie

Zaak Nr COMP/M.4400 CINVEN / WARBURG PINCUS / ESSENT KABELCOM

Zaak Nr COMP/M.4400 CINVEN / WARBURG PINCUS / ESSENT KABELCOM NL Zaak Nr COMP/M.4400 CINVEN / WARBURG PINCUS / ESSENT KABELCOM Alleen de Nederlandse tekst is beschikbaar en authentiek. VERORDENING (EG) nr. 139/2004 CONCENTRATIEPROCEDURE Artikel 4 (4) datum : 19/10/2006

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

MPGHA2012060510540100 GHA 05.06.2012 Q100. Programmaraad voor de Kabel

MPGHA2012060510540100 GHA 05.06.2012 Q100. Programmaraad voor de Kabel MPGHA2012060510540100 GHA 05.06.2012 Q100 ÖMfPif Programmaraad voor de Kabel Secretariaat: J.W.G. van Reijsen Pieter Oudelandstraat 41 3341 GJ Hendrik Ido Ambacht Aan: De Gemeenteraad van Hendrik-ldo-Ambacht,

Nadere informatie

kabelraad 14 Jurisprudentie Commissariaat: Casema niet verplicht om MBC door te geven in Culemborg

kabelraad 14 Jurisprudentie Commissariaat: Casema niet verplicht om MBC door te geven in Culemborg Jurisprudentie Commissariaat: Casema niet verplicht om MBC door te geven in Culemborg Op 7 november 2006 heeft het Commissariaat uitspraak gedaan op het handhavingsverzoek van de programmaraad Culemborg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 088 Kabel en consument: marktwerking en digitalisering Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2016 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE FILMWERKEN

LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE FILMWERKEN LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE FILMWERKEN PARTIJEN: Vereniging VEVAM, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te 2132 NG Hoofddorp, hierna te noemen VEVAM en.., gevestigd te..,

Nadere informatie

BESLUIT inzake het geschil tussen Betaco B.V. en UPC Nederland N.V.

BESLUIT inzake het geschil tussen Betaco B.V. en UPC Nederland N.V. BESLUIT inzake het geschil tussen Betaco B.V. en UPC Nederland N.V. OPTA/IBT/2000/201693 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 8.7 van de

Nadere informatie

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013).

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013). Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA Hilversum Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 23 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van dorpen in de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Kenmerk: 634140/641897 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 634140/641897 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 634140/641897 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichtingen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE LITERAIRE WERKEN

LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE LITERAIRE WERKEN LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE LITERAIRE WERKEN PARTIJEN: Stichting LIRA, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te 2132 NG Hoofddorp, en de DISTRIBUTEUR, OVERWEGENDE: LIRA beschikt

Nadere informatie

Notitie Kabel, Omroep en Consument: pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze

Notitie Kabel, Omroep en Consument: pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze Notitie Kabel, Omroep en Consument: pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze Inhoudsopgave 1.Inleiding 2. Achtergrond en perspectieven 2.1 Liberalisering 2.2 Problematiek en uitgangspunten 3.Positie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal 101 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002571-sv

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen?

Wat gaat er veranderen? Mine heet nu: Wat gaat er veranderen? Belangrijke informatie Deze folder bevat zeer belangrijke informatie over uw televisiedienst. Lees deze folder aandachtig door. Welkom bij Een nieuwe naam voor uw

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet,

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet, Het Commissariaat voor de Media, gezien het bezwaarschrift d.d. 8 januari 2002 van UPC Nederland B.V. tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media d.d. 27 november 2001 waarbij aan UPC Nederland

Nadere informatie

Televisie, radio, internet en telefonie

Televisie, radio, internet en telefonie Televisie, radio, internet en telefonie More power, more joy More power, more joy Meer genieten van televisie, radio, internet en telefonie Bij UPC ontvangt u uw diensten zoals televisie, radio, internet

Nadere informatie

gids televisie en radio

gids televisie en radio gids televisie en radio 2009 digitale televisiezenders b a s i s pa k k e t 1 Nederland 1 2 Nederland 2 3 Nederland 3 4 RTL 4 5 RTL 5 6 SBS 6 7 RTL 7 8 Jetix/Veronica 9 Net 5 10 RTL 8 11 NOS Journaal 24

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap datum 5 juli 2013 Betreffende wetsvoorstel: 33426

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk: 25607/2011014233 Betreft: bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van de Programmaraad Amstelveen bij brief van 8 juni 2011

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant GfK Media Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Lex van Meurs 2 oktober 2010 1 Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad

Nadere informatie

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 643368/643583 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de aflevering Klokhuis- Cacao aan stichting Max Havelaar voor educatieve doeleinden in cluster 4 A. Verloop

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief radioadvies #29,

Nadere informatie

13. RADIO EN TELEVISIE: TECHNIEK EN THEORIE. 13.1 Ontvangst en distributie door kabelexploitanten. 13.1.2 Verzorgingsgebied van een kopstation

13. RADIO EN TELEVISIE: TECHNIEK EN THEORIE. 13.1 Ontvangst en distributie door kabelexploitanten. 13.1.2 Verzorgingsgebied van een kopstation Inleiding * In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verspreiding van radio en tv-signalen via de kabel, via de satelliet, via de ether, analoog en digitaal. Daarnaast komen de technieken van de

Nadere informatie

TARIEVEN GEBRUIK ARCHIEFMATERIAAL

TARIEVEN GEBRUIK ARCHIEFMATERIAAL TARIEVEN GEBRUIK ARCHIEFMATERIAAL LICENTIETARIEVEN VOOR COLLECTIE NPO Genoemde bedragen zijn richtprijzen. Gebruikersdoel Tarief Voorwaarden en opmerkingen Nederland - Fragmentenregeling* (maximaal 3 min.

Nadere informatie

De verkoop van de registratie van 10 tot 20 Koninginnedagconcerten aan BravaNL.

De verkoop van de registratie van 10 tot 20 Koninginnedagconcerten aan BravaNL. NTR T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NTR Geachte Directie en Bestuur, Op 14 maart jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet uw voornemen

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Onafhankelijke Programmaraad Friesland

Onafhankelijke Programmaraad Friesland Onafhankelijke Programmaraad Friesland Inleiding Jaarverslag 2008 De onafhankelijke Programmaraad Friesland is een door acht Friese gemeenten benoemd orgaan, met als opdracht het jaarlijks opstellen, voor

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Verhuisbericht. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl

Verhuisbericht. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl Verhuisbericht Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl Zet uw huis aan! Op het moment dat u weet wanneer u de sleutel in handen krijgt van uw nieuwe koop- of huurwoning,

Nadere informatie

Radiozenders: Televisiezenders: 24Kitchen. Concertzender. Harderwijk FM. Tweede Kamer TV. Weer enkele zenders erbij. Vier themazenders gestopt

Radiozenders: Televisiezenders: 24Kitchen. Concertzender. Harderwijk FM. Tweede Kamer TV. Weer enkele zenders erbij. Vier themazenders gestopt Contact juni 2012 Aanleg glasvezel in Harderwijk en Hierden in volle gang Ook bij CAI Harderwijk: radio luisteren via de televisie Abonnementstarieven 2012 Nieuws over televisie- en radiozenders i n f

Nadere informatie

Utrechtse Programmaraad Agenda s en verslagen vergaderingen 2002

Utrechtse Programmaraad Agenda s en verslagen vergaderingen 2002 Utrechtse Programmaraad Agenda s en verslagen vergaderingen 2002 Dinsdag 14 mei 2002...2 Woensdag 12 juni 2002...5 Donderdag 11 juli...8 Maandag 7 oktober...11 18 december...14-1 - Dinsdag 14 mei 2002

Nadere informatie

Graag stelt de onafhankelijke Programmaraad Friesland (PRF) u op de hoogte van de volgende ontwikkelingen.

Graag stelt de onafhankelijke Programmaraad Friesland (PRF) u op de hoogte van de volgende ontwikkelingen. Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders van uw Gemeente Geachte leden van de Gemeenteraad van uw Gemeente Geachte leden van de Werkgroep Mediabeleid. Leeuwarden, 15 november 2013.

Nadere informatie

EINDRAPPORT ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR PROGRAMMARADE. programmaraden van van Naem & partners organisatieadviseurs, november 2001.

EINDRAPPORT ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR PROGRAMMARADE. programmaraden van van Naem & partners organisatieadviseurs, november 2001. 1. INLEIDING Op grond van de Mediawet van september 1997 zijn gemeenten verplicht een programmaraad in te stellen die adviseert bij de samenstelling van het basispakket van ten minste 15 televisiezenders

Nadere informatie

ProgrammaRaad Utrecht Oost

ProgrammaRaad Utrecht Oost ProgrammaRaad Utrecht Oost Gemeente Zeist T.a.v. de gemeenteraad Postbus 53 3700 AM ZEIST Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Zeist, De Eerste Kamer heeft, zoals verwacht, ingestemd met een

Nadere informatie