Kenmerk: / Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: 634140/641897 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008"

Transcriptie

1 Besluit Kenmerk: / Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichtingen van artikel 6.13, met uitzondering van art. 6.13, derde lid, onder a, van de Mediawet 2008 voor de nieuwe dienst Project Y. a. Verloop van de procedure 1. Bij brief van 10 september 2014 heeft KPN B.V. (hierna: KPN) bij het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat), de vraag neergelegd of het Commissariaat het er mee eens is dat de doorgifteverplichtingen van artikel 6.13 van de Mediawet 2008 niet gelden voor een nieuw te ontwikkelen mobiele dienst van KPN met de tijdelijke naam Project Y, en heeft KPN, voor het geval het Commissariaat hier niet mee zou instemmen, op grond van artikel 6.14d van de Mediawet 2008 een verzoek om ontheffing ingediend van de doorgifteverplichtingen zoals opgenomen in artikel 6.13 van de Mediawet Op 25 september 2014 heeft bij het Commissariaat over deze brief een gesprek plaatsgevonden. 3. Bij brief van 1 oktober 2014, kenmerk /634289, heeft het Commissariaat aangegeven dat de nieuwe dienst Project Y een programmapakket is waarop in beginsel de doorgifteverplichtingen van artikel 6.13 van de Mediawet 2008 van toepassing zijn, en daarom de brief van 10 september 2014 van KPN beschouwt als een verzoek om ontheffing, en heeft het Commissariaat KPN in de gelegenheid gesteld haar ontheffingsverzoek aan te vullen. 4. Per van 11 november 2014 heeft KPN haar ontheffingsverzoek aangevuld. 5. Bij brief van 11 november 2014, kenmerk /636947, heeft het Commissariaat KPN uitgenodigd voor een hoorzitting. 6. Met een van 12 november 2014 heeft KPN aangegeven op de hoorzitting aanwezig te zullen zijn. 7. Bij brief van 20 november 2014 heeft het Commissariaat op grond van artikel 4:14, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslissing op het verzoek om ontheffing met acht weken verdaagd. 8. Op 3 december 2014 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarin KPN haar zienswijze mondeling en schriftelijk naar voren heeft gebracht. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij dit besluit gevoegd. b. Wettelijk kader 9. Voor een overzicht van de relevante wettelijke bepalingen wordt verwezen naar de bijlage. 1

2 c. Ontheffingsverzoek 10. Ten eerste is KPN van mening dat de doorgifteverplichtingen niet gelden voor de nieuwe dienst Project Y en vraagt of het Commissariaat het hiermee eens is. Voor zover het Commissariaat het hiermee niet eens is, wil KPN ontheffing voor de doorgifteverplichtingen zoals bedoeld in art van de Mediawet Tijdens de hoorzitting heeft KPN aangegeven de drie algemene televisieprogrammakanalen van de landelijke publieke mediadienst, NPO1, NPO2 en NPO3 wel te willen gaan doorgeven in de nieuwe dienst. KPN vraagt dan ook ontheffing van de doorgifteverplichtingen met uitzondering van art. 6.13, derde lid, onder a. 11. Hieronder wordt het ontheffingsverzoek van KPN van 10 september 2014, de aanvulling van de van 11 november 2014 en hetgeen mondeling en schriftelijk tijdens de hoorzitting op 3 december 2014 naar voren is gebracht, kort samengevat. 12. KPN wil met de nieuwe dienst Project Y in de vorm van een mobiele applicatie (hierna: app) voor tablets en mobiele telefoons een programmapakket gaan aanbieden met 18 lineaire TV-zenders waaronder NPO 1 t/m 3, uitzending-gemist-diensten, on-demandcontent en opnamemogelijkheden. Alle content wordt gecombineerd in één app. Er wordt door de abonnee één vooraf bepaald bedrag per maand betaald voor de app. 13. [niet openbaar]. Het betreft volgens KPN dus een stand-alone-dienst, en geen aanvullende dienst bij een bestaand (itv of Digitenne)TV-abonnement. 14. KPN stelt dat indien Project Y minimaal 30 zenders zou moeten bevatten, inclusief de verplichte publieke TV- en radiozenders, deze niet meer als een betaalbare TV-dienst kan worden aangeboden. Het budget dat nodig is om de zenderrechten in te kopen kan dan niet meer gebruikt worden om on-demand-content in te kopen. Volgens KPN is Project Y niet meer betaalbaar en laagdrempelig als de verplichte content moet worden ingekocht of er moeten concessies gedaan worden aan de on-demand-content. KPN stelt dat de uiteindelijke dienst dan niet meer aantrekkelijk is voor de consument en het voor KPN niet meer zinvol is Project Y te gaan aanbieden. 15. Daarnaast zouden volgens KPN het doorgeven en technisch onderhouden van alle lineaire verplichte zenders implementatiekosten met zich meebrengen. Voor het bouwen moeten fte s gereserveerd worden. KPN stelt dat de nieuwe dienst Project Y intern apart aangestuurd moet worden om een variërend content-aanbod te kunnen bewerkstelligen. Wanneer de nieuwe dienst ook (net als itv en Digitenne) moet voldoen aan de doorgifteverplichtingen zouden er dubbele, en dus disproportionele ontwikkelingskosten gemaakt moeten worden volgens KPN. 16. Project Y is volgens KPN een investering in een nieuwe doelgroep. KPN argumenteert dat de consument behoefte heeft aan deze nieuwe dienst, en dat als niet aan deze wens tegemoet gekomen kan worden door het moeten naleven van de doorgifteverplichtingen, dit de innovatie beperkt. 17. Het is volgens KPN denkbaar dat de wetgever het aanbieden van een programmapakket via een app niet heeft willen belemmeren, omdat in de wetstoelichting wordt gesproken over distributie via kabel, glas, koper, ether of satelliet, en niet over apps. 18. De doorgifte van lokale publieke media-instellingen ligt volgens KPN technisch gezien ingewikkeld, en er is een hoog prijskaartje aan verbonden. KPN geeft aan de doorgifte 2

3 van de lokale publieke media-instellingen niet te willen realiseren omdat de beoogde doelgroep niet de wens heeft om die kanalen te bekijken, [niet openbaar]. 19. Wat betreft de doorgifte van (gesproken) ondertiteling geeft KPN aan te beschikken over de techniek waarmee doorgifte gerealiseerd kan worden. KPN levert deze dienst met itv. Project Y beschouwt KPN als een aparte dienst bestemd voor een jonge generatie. [niet openbaar]. 20. KPN heeft besloten een opzichzelfstaande dienst te ontwikkelen omdat zij andere content wil aanbieden dan in de bestaande pakketten wordt geleverd. Bovendien zijn volgens KPN contentwijzigingen op verzoek van de doelgroep makkelijker aan te brengen in Project Y. Daarmee wordt flexibiliteit voor de toekomst bewerkstelligd. 21. KPN stelt dat reeds via itv en Digitenne het verplichte standaardprogrammapakket aan abonnees wordt geboden. Met Project Y wil KPN een extra keuze bieden. KPN stelt dat, zolang de abonnee vooraf duidelijk wordt geïnformeerd, deze van tevoren weet waar hij voor kiest. Hiermee wordt, zo stelt KPN, het doel van de wet ( diversiteit ) juist ondersteund. 22. KPN verwijst naar de motie van Segers en Huizing. 1 Hieruit blijkt volgens KPN dat ook de politiek de wens van de consument wil erkennen en individuele keuzevrijheid binnen de Mediawet mogelijk wil maken. KPN meent dat in lijn met het doel van de wet, om met TV-ontwikkelingen mee te gaan, de innovatie niet te belemmeren en om aan de behoefte van abonnees tegemoet te komen en het voor hen betaalbaar te houden, niet gewacht kan worden op nieuwe wetgeving en Project Y nu al aangeboden moet kunnen worden onder een ontheffing van de doorgifteverplichtingen. 23. Subsidiair stelt KPN dat zij als mobiele aanbieder van de app nog met geen enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon een overeenkomst met betrekking tot de ontvangst van één of meer programmapakketten heeft. Mobiele aanbieder KPN verspreidt nog geen enkel programmapakket via een app en heeft dus nog geen abonnees in de zin van art. 6.9a van de Mediawet Om deze reden zijn volgens KPN de doorgifteverplichtingen niet van toepassing op de mobiele aanbieder KPN die Project Y als add-on bij mobiele-telefonie-abonnementen aanbiedt. d. Overwegingen 24. Het verzoek van KPN om ontheffing van de doorgifteverplichtingen dient te worden afgewezen. Het Commissariaat overweegt daartoe het volgende. 25. Eerst wordt ingegaan op de wettelijke doorgifteverplichtingen (i), het doel van deze wettelijke bepalingen (ii) en de voorwaarden om voor ontheffing van deze wettelijke bepalingen in aanmerking te komen (iii). Vervolgens wordt ingegaan op het feit dat naar oordeel van het Commissariaat de doorgifteverplichtingen gelden voor de nieuwe dienst Project Y (iv). Ten slotte wordt ingegaan op het ontheffingsverzoek dat ziet op ontheffing van de doorgifteverplichtingen zoals opgenomen in artikel 6.13 van de Mediawet 2008, met uitzondering van art. 6.13, derde lid, onder a (v). (i) Wettelijke doorgifteverplichtingen 26. Sinds de wijziging van de Mediawet 2008 per 1 januari 2014 geldt de verplichte doorgifte van de belangrijkste publieke zenders in het digitale standaardpakket behalve voor kabelbedrijven ook voor andere pakketaanbieders met meer dan Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 abonnees. Artikel 6.13, eerste lid van de Mediawet 2008 bepaalt dat alle abonnees die met de pakketaanbieder een overeenkomst hebben in elk geval een digitaal standaardprogrammapakket ontvangen. 27. Artikel 6.13, tweede lid van de Mediawet 2008 bepaalt dat het standaardprogrammapakket ten minste bestaat uit 30 televisieprogrammakanalen en de diensten zoals bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, derde volzin, die zijn aangewezen in artikel 18a van de Mediaregeling 2008, te weten (gesproken) ondertiteling. 28. Daarnaast dient het standaardpakket in elk geval drie algemene televisieprogrammakanalen van de landelijke publieke mediadienst, één televisieprogrammakanaal van de regionale publieke mediadienst dat bestemd is voor de provincie of het deel van de provincie waarin de abonnees woonachtig zijn, de televisieprogrammakanalen van de regionale publieke mediadienst dat bestemd is voor de provincies aangrenzend aan de provincie waarin de abonnees woonachtig zijn, één televisieprogrammakanaal van de lokale publieke mediadienst dat bestemd is voor de gemeente waarbinnen de abonnees woonachtig zijn, ten hoogste twee televisieprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst met ander programmaaanbod en dat gericht is op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen waaronder minderheden, en drie televisieprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische omroepdienst te bevatten (art. 6.13, derde lid, van de Mediawet 2008). 29. Wat betreft radioprogrammakanalen dient het standaardpakket in elk geval vijf algemene radioprogrammakanalen van de landelijke publieke mediadienst, één radioprogrammakanaal van de regionale publieke mediadienst dat bestemd is voor de provincie of het deel van de provincie waarin de abonnees woonachtig zijn, één radioprogrammakanaal van de lokale publieke mediadienst dat bestemd is voor de gemeente waarbinnen de abonnees woonachtig zijn, ten hoogste vijf radioprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst met ander programmaaanbod en dat gericht is op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen waaronder minderheden, en vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische omroepdienst te bevatten (art. 6.13, vierde lid, van de Mediawet 2008). (ii) Doel van de wettelijke doorgifteverplichtingen 30. Blijkens de Memorie van Toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet heeft de wetgever met de doorgifteverplichtingen willen realiseren dat in ieder programmapakket de belangrijkste publieke zenders worden doorgegeven en dat op de markt voor pakketaanbieders zoveel als mogelijk een gelijk speelveld wordt gecreëerd. De doorgifteverplichtingen beschermen dus zowel de belangen van de consumenten, de abonnees, als de belangen van de pakketaanbieders. Hieronder wordt eerst ingegaan op de bescherming van de belangen van de abonnees en daarna op de bescherming van de belangen van de pakketaanbieders. 31. De doorgifteverplichtingen leggen aan pakketaanbieders de verplichting op om aan hun abonnees in het kader van de overeenkomst over de ontvangst van programmaaanbod in elk geval een digitaal standaardprogrammapakket te bieden. Op welk digitaal programmapakket een abonnee zich ook abonneert, tot het abonnement behoort in elk geval het standaardprogrammapakket. De belangrijkste publieke zenders 2 Tweede Kamer, vergaderjaar , nr , nr. 3, p. 6. 4

5 moeten in het standaardprogrammapakket worden opgenomen, zonder dat de abonnee hiervoor het standaardprogrammapakket hoeft uit te breiden. 32. De techniekneutrale regeling geldt zowel voor aanbieders van kabelnetwerken als ook voor aanbieders die programma-aanbod via andere netwerken verspreiden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigenaren van netwerken of andere pakketaanbieders die van de netwerken van die eigenaren gebruikmaken. Hiermee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle pakketaanbieders. 33. Om abonnees te verzekeren van minimumwaarborgen dienen alle pakketaanbieders die een of meer programmapakketten naar ten minste abonnees in Nederland verspreiden of laten verspreiden aan de doorgifteverplichtingen te voldoen. Indien een pakketaanbieder meent niet aan de doorgifteverplichtingen te kunnen voldoen, dan kan er om ontheffing worden verzocht. (iii) Voorwaarden voor ontheffing 34. Op grond van artikel 6.14d van de Mediawet 2008 kan het Commissariaat geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de verplichtingen bedoeld in onder meer artikel 6.13 van de Mediawet 2008, als het onverkort nakomen daarvan leidt tot disproportionele kosten, tot een belemmering van innovatie of tot anderszins onredelijke uitkomsten. Het Commissariaat kan aan een ontheffing voorschriften verbinden. 35. Over de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing merkt het Commissariaat op dat het verlenen van een (gedeeltelijke) ontheffing een discretionaire bevoegdheid is van het Commissariaat. In artikel 6.14d van de Mediawet 2008 is opgenomen dat het Commissariaat geheel of gedeeltelijk ontheffing kan verlenen. 36. KPN heeft zelf de vrijheid de digitale standaardprogrammapakketten samen te stellen, maar dient daarbij net als andere pakketaanbieders rekening te houden met de verplichtingen die voortvloeien uit de Mediawet (iv) Doorgifteverplichtingen gelden voor nieuwe dienst Project Y 37. De doorgifteverplichtingen gelden voor de nieuwe dienst Project Y. Volgens artikel 6.9a van de Mediawet 2008 is een programmapakket een door een natuurlijk persoon of rechtspersoon samengesteld geheel van televisie- en radioprogrammakanalen die hoofdzakelijk door derden zijn geproduceerd. Project Y van KPN betreft ook een dergelijk samengesteld geheel van programmakanalen naar oordeel van het Commissariaat. Dit betekent dat Project Y een programmapakket is waarop de doorgifteverplichtingen van artikel 6.13 van de Mediawet 2008 van toepassing zijn. Dit is reeds op 1 oktober 2014 door het Commissariaat gecommuniceerd aan KPN. Daaropvolgend argumenteert KPN evenwel dat voor Project Y ontheffing van de doorgifteverplichtingen van artikel 6.13 verleend zou moeten worden. (v) Door KPN gevraagde ontheffing van artikel 6.13 voor Project Y 38. De nieuwe dienst Project Y zal als zelfstandig programmapakket aangeboden worden door KPN. Uit artikel 6.13, eerste lid van de Mediawet 2008 volgt dat alle abonnees die met een pakketaanbieder een overeenkomst hebben gesloten, in elk geval een digitaal standaardprogrammapakket dienen te ontvangen. Het betreft dus een minimumwaarborg, die stelt dat alle abonnees tenminste de verplichte programmakanalen moeten ontvangen. Dit geldt dus ook voor de toekomstige abonnees van Project Y. De vraag rest of KPN in aanmerking komt voor ontheffing omdat het voldoen aan de doorgifteverplichtingen leidt tot disproportionele kosten, een belemmering van de innovatie of anderszins onredelijke uitkomsten. 5

6 39. De stelling van KPN dat indien Project Y minimaal 30 zenders zou moeten bevatten, inclusief de verplichte publieke TV- en radiozenders, deze niet meer als een betaalbare dienst kan worden aangeboden, is onvoldoende onderbouwd. [niet openbaar]. Ook heeft KPN niet onderbouwd waarom het minimum aantal van 30 niet gehaald zou kunnen worden. 40. Voor het Commissariaat is onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het intern apart bouwen en aansturen van Project Y, dat volgens KPN nodig is om variërend contentaanbod te kunnen bewerkstelligen, noodzakelijkerwijs tot dubbele en/of disproportionele kosten moet leiden, zodat KPN voor ontheffing in aanmerking zou kunnen komen. 41. Het Commissariaat volgt het argument van KPN niet dat het niet de bedoeling van de wetgever zou zijn geweest een innovatieve, door de consument gewenste dienst onder de nieuwe doorgifteverplichtingen te scharen. Het Commissariaat wijst erop dat op verschillende plekken in de Memorie van Toelichting de wetgever laat blijken dat de doorgifteverplichtingen zijn opgesteld met het oog op nieuwe ontwikkelingen. Zo staat er dat alle abonnees die een pakketaanbieder aansluit, of dit via de ether, de satelliet, de kabel of een andere techniek is, worden opgeteld bij het bepalen van het totale aantal abonnees. 3 Verderop is te lezen dat de regels zijn ontworpen in een tijd dat kabelbedrijven 90% van de huishoudens bedienden met een beperkt analoog aanbod. Inmiddels is de markt voor televisiedistributie aanzienlijke veranderd. 4 Bovendien benoemt de wetgever in de Memorie van Toelichting de snelle opkomst van digitale televisie. [ ] De grote pakketaanbieders maken zich op om hun abonnees overal en altijd te bedienen, thuis op grote schermen, in en rondom het huis en onderweg op kleine mobiele schermen KPN stelt dat uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de doorgifteverplichtingen weliswaar techniekonafhankelijk zijn, maar niet het oog hebben gehad op applicaties zoals Project Y. Het lijkt volgens KPN vooral te gaan om aanbod van kabelaars en daarmee vergelijkbare distributeurs, omdat regelmatig verwezen wordt naar distributie via kabel, glas, koper, ether en satelliet. Deze stelling volgt het Commissariaat niet. Dat de wet techniekneutraal is, is naar het oordeel van het Commissariaat onbetwistbaar. Dit blijkt ook uit de wetsgeschiedenis: De tijd is rijp om de mediawettelijke verplichtingen onafhankelijk te maken van het type netwerk en het eigendom van een netwerk en alle pakketaanbieders zoveel als mogelijk te laten meedelen in dezelfde maatschappelijke opdracht. [ ] De aangepaste regels gaan gelden voor aanbieders van radio- en televisiepakketten. Dit zijn partijen die televisiezenders en andere audiovisuele diensten van derden bundelen in pakketten en via een elektronische communicatienetwerk verspreiden naar een afgebakende groep van betalende abonnees Bovendien kan naar oordeel van het Commissariaat uit de verwijzingen in de wetstoelichting naar verschillende draadgebonden-netwerken niet geconcludeerd worden dat de wetgever niet heeft beoogd ook het soort TV-apps als de hier besproken nieuwe dienst Project Y onder de wettelijke verplichtingen te laten vallen. Het is niet zo dat de Mediawet 2008 alleen geldt voor netwerken die als voorbeeld worden genoemd. De Mediawet 2008 is immers, zoals onder randnummer 42 reeds beargumenteerd, 3 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr.3, p.3. 4 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr.3, p.3. 5 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr.3, p Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr.3, p.6. 6

7 techniekneutraal. De stelling van KPN dat applicaties zoals Project Y niet onder de doorgifteverplichtingen zouden vallen, slaagt niet. 44. Voor het Commissariaat heeft KPN niet afdoende aangetoond dat de doorgifte van lokale publieke media-instellingen niet te realiseren is. KPN stelt dat Project Y voortdurend zou moeten bepalen waar hij zich bevindt om zo te bepalen welke lokale publieke media-instelling steeds doorgegeven dient te worden. Deze doorgifte van lokale publieke media-instellingen is volgens KPN praktisch gezien niet haalbaar, en kostbaar. Het Commissariaat wijst er echter op dat de wet de doorgifte van de lokale publieke media-instellingen uit de gemeente waarbinnen de abonnee woonachtig is voorschrijft. 45. Het argument dat aan de zenderrechten [niet openbaar] kosten verbonden zijn die Project Y onbetaalbaar zouden maken, wordt door KPN zelf ontkracht. KPN geeft aan dat zij deze programmakanalen niet wil aanbieden en dat zij daarom niet met [niet openbaar] media-instellingen in overleg is geweest hierover. Voor KPN staat de wens van de consument voorop, en volgens haar zit die niet te wachten op deze zenders. De Mediawet 2008 beoogt echter minimumwaarborgen voor alle abonnees, en dus slaagt deze redenering van KPN niet. 46. [niet openbaar]. De verplichting ondertiteling en gesproken ondertiteling door te geven via een applicatie op een andere technische voorziening 7, geldt per 1 april Nu deze verplichting nog niet in werking is getreden kan het Commissariaat (nog) niet beslissen op het deel van het ontheffingsverzoek dat ziet op de verplichte ondertitelingsdoorgifte zoals die geldt per 1 april Een besluit van het Commissariaat vóór datum van inwerkingtreding van de regeling heeft geen rechtsgevolgen. 47. De stelling van KPN dat de politiek de wens van de consument wil erkennen en individuele keuzevrijheid binnen de Mediawet mogelijk wil maken, met verwijzing naar de motie van Segers en Huizing, is voor dit ontheffingsverzoek niet relevant. De betreffende motie gaat over het verkennen van de mogelijkheid van een à-lacartemenu. Op dit moment is deze mogelijkheid echter geen onderdeel van de wet. Het Commissariaat kan het argument van KPN met betrekking tot deze motie dan ook niet meenemen in de overwegingen aangaande het ontheffingsverzoek. 48. Ten slotte is KPN, gelet op artikel 6.9a en artikel 6.12 van de Mediawet 2008 een pakketaanbieder, te weten een rechtspersoon die een of meer programmapakketten tegen betaling verspreidt door middel van een omroepnetwerk of een omroepzender, en heeft zij ten minste TV-abonnees in Nederland. De wet stelt dat als een pakketaanbieder programma-aanbod door middel van twee of meer omroepnetwerken of omroepzenders verspreidt of laat verspreiden, de desbetreffende aantallen abonnees samengevoegd worden. 9 Daarnaast stelt de wet dat het aantal abonnees van de pakketaanbieder en de aantallen abonnees van de dochtermaatschappijen die de pakketaanbieder in stand houdt worden samengevoegd voor de toepassing van artikel 6.12 van de Mediawet Als de pakketaanbieder een rechtspersoon is en een dochtermaatschappij die door een andere 7 Met andere technische voorziening wordt hier alles bedoeld niet zijnde de televisie. 8 Zie hiervoor de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2014, nr. WJZ (10427), houdende wijziging van de Mediaregeling 2008 in verband met de aanwijzing van enkele diensten als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, derde volzin van de Mediawet 2008 (Staatscourant 2014, nr , 16 april 2014). 9 Artikel 6.12, tweede lid van de Mediawet

8 pakketaanbieder in stand wordt gehouden, worden voor de toepassing van artikel 6.12 van de Mediawet 2008 samengevoegd het aantal abonnees van die dochtermaatschappij, het aantal abonnees van de pakketaanbieder die deze dochtermaatschappij in stand houdt, en de aantallen abonnees van de andere dochtermaatschappijen die deze pakketaanbieder in stand houdt. 10 Zodra een pakketaanbieder het aantal van abonnees bereikt, dan is artikel 6.13 van de Mediawet 2008 van toepassing en geldt de minimumwaarborg voor alle abonnees die een overeenkomst hebben met betrekking tot de ontvangst van een digitaal programmapakket. Gelet op het voorgaande zijn de doorgifteverplichtingen van artikel 6.13 van de Mediawet 2008 op KPN als mobiele-telefonie-aanbieder van toepassing. Conclusie 49. Het Commissariaat komt tot de conclusie dat het verzoek om ontheffing van de doorgifteverplichtingen zoals omschreven in artikel 6.13 van de Mediawet 2008, te weten de verplichting tot het doorgeven van: minimaal 30 televisieprogrammakanalen, de vijf Nederlandse publieke radioprogrammakanalen, de lokale en regionale publieke radio- en televisieprogrammakanalen, de radio- en televisieprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst, niet voor inwilliging in aanmerking komt en wijst het verzoek om ontheffing voor Project Y af. KPN heeft niet aangetoond dat het nakomen van de doorgifteverplichtingen voor haar leidt tot een belemmering van innovatie, disproportionele kosten of anderszins onredelijke uitkomsten. 50. Op het verzoek om ontheffing van de doorgifte van (gesproken) ondertiteling kan het Commissariaat niet beslissen omdat deze verplichting pas geldt per 1 april Een besluit van het Commissariaat vóór datum van inwerkingtreding van de verplichting heeft geen rechtsgevolgen. e. Publicatie 51. Het Commissariaat zal de volledige tekst van het besluit, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar maken door publicatie op zijn website. De publicatie vindt plaats veertien dagen nadat het besluit op de in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 11. Het Commissariaat ziet daartoe geen belemmering op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 10 Artikel 6.12, derde lid van de Mediawet dat wil zeggen door toezending aan de belanghebbende. 8

9 f. Besluit 52. Het Commissariaat voor de Media: I. besluit, gezien het voorgaande en gelet op artikel 6.14d van de Mediawet 2008, KPN B.V. ten aanzien van Project Y geen ontheffing te verlenen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 6.13 van de Mediawet 2008; II. maakt de volledige tekst van dit besluit, veertien dagen na de voorgeschreven bekendmaking daarvan, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar door publicatie op zijn website. Hilversum, 13 januari 2015 Hoogachtend, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning voorzitter drs. Eric Eljon commissaris Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK te Hilversum. Bijlagen: 1. Wettelijk kader 2. Hoorzittingsverslag 9

10 Bijlage 1: Wettelijk kader Voor zover hier van belang: Artikel 6.9a van de Mediawet 2008 In deze afdeling wordt verstaan onder: «abonnee»: natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een pakketaanbieder met betrekking tot de ontvangst van een of meer programmapakketten; «pakketaanbieder»: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een of meer programmapakketten tegen betaling verspreidt of laat verspreiden door middel van een omroepnetwerk of een omroepzender; «programmapakket»: een door een natuurlijk persoon of rechtspersoon samengesteld geheel van televisie- en radioprogrammakanalen die hoofdzakelijk door derden zijn geproduceerd; «standaardprogrammapakket»: een programmapakket als bedoeld in artikel 6.13 of in artikel Artikel 6.12 van de Mediawet Deze paragraaf is van toepassing op pakketaanbieders die een of meer programmapakketten naar ten minste abonnees in Nederland verspreiden of laten verspreiden. 2. Als een pakketaanbieder programma-aanbod door middel van twee of meer omroepnetwerken of omroepzenders verspreidt of laat verspreiden, worden voor de toepassing van het eerste lid de desbetreffende aantallen abonnees samengevoegd. 3. Als een pakketaanbieder een rechtspersoon is, worden voor de toepassing van dit artikel samengevoegd het aantal abonnees van die pakketaanbieder en de aantallen abonnees van de dochtermaatschappijen die de pakketaanbieder in stand houdt. Als de pakketaanbieder een rechtspersoon is en een dochtermaatschappij die door een andere pakketaanbieder in stand wordt gehouden, worden voor de toepassing van dit artikel samengevoegd het aantal abonnees van die dochtermaatschappij, het aantal abonnees van de pakketaanbieder die deze dochtermaatschappij in stand houdt, en de aantallen abonnees van de andere dochtermaatschappijen die deze pakketaanbieder in stand houdt. Artikel 6.13 van de Mediawet Als een pakketaanbieder een of meer digitale programmapakketten verspreidt of laat verspreiden, ontvangen alle abonnees die met hem een overeenkomst met betrekking tot de ontvangst van een of meer digitale programmapakketten hebben gesloten, in elk geval een digitaal standaardprogrammapakket. 2. Het standaardprogrammapakket bestaat uit ten minste dertig televisieprogrammakanalen en een door de pakketaanbieder met inachtneming van het vierde lid te bepalen aantal radioprogrammakanalen. De programmakanalen worden ongewijzigd verspreid. Bij ministeriële regeling kunnen diensten worden aangewezen waarvan het signaal als integraal onderdeel van de programmakanalen moet worden doorgegeven en kunnen nadere regels worden gesteld voor de doorgifte van deze diensten. 3. Voor zover het betreft televisieprogrammakanalen, bevat het standaardprogrammapakket in elk geval: a. drie algemene televisieprogrammakanalen van de landelijke publieke mediadienst; b. één televisieprogrammakanaal van de regionale publieke mediadienst met 10

11 programma-aanbod als bedoeld in artikel 2.70, dat bestemd is voor de provincie of het deel van de provincie waarbinnen de abonnees woonachtig zijn; c. de televisieprogrammakanalen van de regionale publieke mediadienst met programma-aanbod als bedoeld in artikel 2.70, dat bestemd is voor de provincies aangrenzend aan de provincie waarbinnen de abonnees woonachtig zijn; d. één televisieprogrammakanaal van de lokale publieke mediadienst met programmaaanbod als bedoeld in artikel 2.70, dat bestemd is voor de gemeente waarbinnen de abonnees woonachtig zijn; e. ten hoogste twee televisieprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst met ander programma-aanbod dan bedoeld in onderdeel d, dat een lokale publieke media-instelling verzorgt en dat is gericht op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen waaronder minderheden; en f. drie televisieprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst. 4. Voor zover het betreft radioprogrammakanalen, bevat het standaardprogrammapakket in elk geval: a. vijf algemene radioprogrammakanalen van de landelijke publieke mediadienst; b. één radioprogrammakanaal van de regionale publieke mediadienst met programmaaanbod als bedoeld in artikel 2.70, dat bestemd is voor de provincie of het deel van de provincie waarbinnen de abonnees woonachtig zijn; c. één radioprogrammakanaal van de lokale publieke mediadienst met programmaaanbod als bedoeld in artikel 2.70, dat bestemd is voor de gemeente waarbinnen de abonnees woonachtig zijn; d. ten hoogste vijf radioprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst met ander programma-aanbod dan bedoeld in onderdeel c, dat een lokale publieke media-instelling verzorgt en dat is gericht op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen waaronder minderheden; en e. vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst. Artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Het Commissariaat kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 6.13, 6.14, 6.14b en 6.14c, als het onverkort nakomen daarvan leidt tot disproportionele kosten, tot een belemmering van innovatie of tot anderszins onredelijke uitkomsten. Het Commissariaat kan aan een ontheffing voorschriften verbinden. Artikel 18a van de Mediaregeling 2008 Aanwijzing van te verspreiden diensten 1. Als diensten als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, derde volzin, van de wet worden aangewezen: a. ondertiteling van televisieprogramma s voor personen met een auditieve beperking; en b. gesproken ondertiteling bij televisieprogramma s voor personen met een visuele beperking. 2. Als in het kader van het programma-aanbod van een televisieprogrammakanaal signalen ten behoeve van de diensten, bedoeld in het eerste lid, worden aangeboden, geeft een pakketaanbieder als bedoeld in artikel 6.9a die signalen zodanig door dat deze diensten toegankelijk zijn voor de abonnees, bedoeld in artikel 6.9a. 3. Het toegankelijk maken van de diensten, bedoeld in het tweede lid, vindt plaats door middel van: a. een set-top-box, een insteekmodule of rechtstreekse ontvangst op een televisietoestel, of 11

12 b. een applicatie op een andere technische voorziening waaronder een computer of een mobiele telefoon. 4. In dit artikel wordt verstaan onder een set-top-box of insteekmodule een ontvanger voor gecodeerde digitale televisie die toegang geeft tot lineaire en non-lineaire televisie. Deze regeling treedt in werking: a. met ingang van 1 oktober 2014 voor zover de diensten, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Mediaregeling 2008 door een pakketaanbieder als bedoeld in artikel 6.9a van de Mediawet 2008 toegankelijk worden gemaakt door middel van een technische voorziening als bedoeld in artikel 18a, derde lid, onderdeel a, van de genoemde regeling; en b. met ingang van 1 april 2015 voor zover de diensten, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Mediaregeling 2008 door een pakketaanbieder als bedoeld in artikel 6.9a van de Mediawet 2008 toegankelijk worden gemaakt door middel van een technische voorziening als bedoeld in artikel 18a, derde lid, onderdeel b, van de genoemde regeling. Artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht 1. Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuursorgaan na het verstrijken van de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn niet langer bevoegd is. 3. Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur 1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: ( ) c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: ( ) g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden. 12

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om tijdelijke ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Kenmerk: 641525/647951 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 641525/647951 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 641525/647951 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van Ziggo B.V. en Ziggo Services B.V. (voorheen

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 642766/649322 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008. Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 13 januari 2015, waarbij het verzoek

Nadere informatie

Besluit tot afwijzing van de ontheffingsverzoeken en tot het opleggen van een last onder dwangsom

Besluit tot afwijzing van de ontheffingsverzoeken en tot het opleggen van een last onder dwangsom Besluit tot afwijzing van de ontheffingsverzoeken en tot het opleggen van een last onder dwangsom Kenmerk: 632204/633468 Betreft: Ontheffingsverzoeken 6.14d van de Mediawet 2008 en last onder dwangsom.

Nadere informatie

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg.

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. Besluit Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. A. Verloop van de procedure 1. Bij e-mail van 2 september

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 646729/647855 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het tv programma De Nalatenschap aan de co-financiers van het programma ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Besluit. Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 25109/2011007776 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) betreffende het verzoek

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 631288/633618 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het woord- en beeldmerk Kinderen voor Kinderen voor zeven merchandise producten die tijdens de

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 630918/632779 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Licentieverlening voor het gebruik van het woorden beeldmerk van NCRV en SpangaS ten behoeve van een

Nadere informatie

Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat)

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 652056/652069 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de samenvatting van de registratie van de Canal Parade 2015 aan OUTTV Media

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 618467/632751 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteiten (1) "Het in licentie geven van de serie Ramses ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op

Nadere informatie

Kenmerk: 29580/2013004262 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een commerciële televisieomroepdienst

Kenmerk: 29580/2013004262 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een commerciële televisieomroepdienst Besluit Kenmerk: 29580/2013004262 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een commerciële televisieomroepdienst Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van Vreijsen Sport Management

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 633868/634388 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een beeldfragment van het programma Nederland van Boven aan reclamebureau Wenneker ten behoeve van een

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 606648/632810 Betreft: toestemming nevenactiviteit De verkoop van de formatrechten door BNNVARA van de serie Overspel aan ABC, en van de serie Vuurzee aan

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker)

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: JuZa-002437-iw Verzoek van Iberian Program Services C.V. tot ontheffing van het bepaalde in artikel 71n, eerste lid, van de Mediawet als Europese producties in

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 634458/636120 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van de televisieseries Dwars door Afrika en Achter de Bergen van Sotsji op DVD en Video on Demand

Nadere informatie

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop'

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 4 januari 2016 Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten cluster 4, het verkopen van producten of diensten van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet,

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet, Het Commissariaat voor de Media, gezien het bezwaarschrift d.d. 8 januari 2002 van UPC Nederland B.V. tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media d.d. 27 november 2001 waarbij aan UPC Nederland

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 20 maart 2014 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit tot intrekking toestemming

Besluit tot intrekking toestemming Besluit tot intrekking toestemming Kenmerk: 614927/621098 Betreft: Besluit tot intrekking toestemming commerciële mediadienst Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) tot

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk: 25729/2011015209 Betreft: bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van de Regionale Programmaraad Noord-Holland bij brief

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van Niels Damstra om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 +

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 + AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie P/a postbus 200 1202 AE HILVERSUM Datum Onderwerp 20 februari 2014 Nevenactiviteiten cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE MEDIAWET 2008 In de Mediawet 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE MEDIAWET 2008 In de Mediawet 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk:. Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt.

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27870/2013000229 Betreft: Korting op boeken Zwarte piste van Suzanne Vermeer en De provocatie van David Baldacci Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67 AANTEKENEN Stichting RTV Oost T.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 14 augustus 2012 Beoordeling nevenactiviteit oprichting vof cluster 13 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende.

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende. CrossPoints B.V. p/a Brinkhof advocaten t.a.v. mr. S.A. Steinhauser De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 februari 2006 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij brieven van 21 juli 2011 en 21 november 2011 heeft Mo Media het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 21 juli 2011 en 21 november 2011 heeft Mo Media het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 26171/2012006020 Betreft: app & book actie Mo Media Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende de toepassing van artikel 2 en artikel 4, eerste lid,

Nadere informatie

4. Bij brief van 23 juni 2010 heeft Off-Screen de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt.

4. Bij brief van 23 juni 2010 heeft Off-Screen de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 22942/2010014782 Betreft: verkoop van studieboeken met korting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk: 25752/2011015822 Betreft: bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van de Programmaraad Alblasserdam, Bergschenkhoek, Capelle

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk:25508/2012011251 Betreft: Bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media, gezien het verzoek van 8 augustus 2011 van de Lokale Omroepstichting Alphen

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 614869/616246 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 614869/616246 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 614869/616246 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) betreffende het verzoek van Radio.nl (hierna: verzoeker) op grond van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Uitvoering motie 'à la carte menu'

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Uitvoering motie 'à la carte menu' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera.

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera. AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 juli 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751 AANTEKENEN Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland T.a.v. het bestuur Postbus 1012 3500 BA UTRECHT Datum Onderwerp 11 december 2012 Nevenactiviteit - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

2. Bij e-mail van 12 november 2012 heeft Prometheus de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt.

2. Bij e-mail van 12 november 2012 heeft Prometheus de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 29312/2013005889 Betreft: Melden prijs voor de cassette Vijftig tinten Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende overtreding

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Broadcast Newco Two B.V. p/a Brinkhof advokaten, t.a.v. mevrouw mr. Q.J. Tjeenk Willink De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 20 januari 2005 Beslissing op bezwaar Uw kenmerk

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-005917-mvk Betreft: beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van Free Record Shop tegen het besluit

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25647/2011009529 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Radio 4 Klassiek geeft! Bestuurlijk

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25134/2011009866 Betreft: Printing On Demand (hierna: POD) Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Aan geadresseerde Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni Behandeld

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

gelet op artikel 2.89, tweede lid, van de Mediawet 2008, alsmede artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008,

gelet op artikel 2.89, tweede lid, van de Mediawet 2008, alsmede artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008, Regeling van het Commissariaat voor de Media van 9 augustus 2011 houdende regels voor de publieke media-instellingen omtrent het bepaalde in artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008 in verband met

Nadere informatie

5. Bij aangetekende brief van 12 september 2006, kenmerk JdJ/ns, heeft De Bijenkorf het Commissariaat informatie verstrekt.

5. Bij aangetekende brief van 12 september 2006, kenmerk JdJ/ns, heeft De Bijenkorf het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-001391-nm Betreft: BIJcard spaaractie Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon.

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon. Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 24 november jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 23275/2011003181 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake de NCRV Family Matters Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 6 juli 2010, kenmerk 18438/2010010882,

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob)

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) Procedure, stroomschema en checklisten informatie op verzoek (Wet openbaarheid van bestuur: Wob) Het procedurele en inhoudelijke kader

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouractres Postbus 20901 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Piesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 Contactpersoon Ons kenmerk IenM/BSK-2015/151704 Datum

Nadere informatie

OPTA, kabeltoegang en auteursrecht

OPTA, kabeltoegang en auteursrecht Universiteit Leiden Kabeldoorgifte en auteursrecht OPTA, kabeltoegang en auteursrecht Remy Chavannes 6 februari 2009 1 Indeling Wat is WLR-C? Auteursrechtelijke vragen Openbaarmakingsbegrip Toegangsregulering

Nadere informatie

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Nr. 5a,afdeling SO Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707 Publieke Omroep t.a.v. de raad van bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 14 maart 2005 Life feeds Olympische Spelen op internet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764 Stichting Regionale Omroep Groningen T.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 10 juni 2003 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d.

Nadere informatie

Het rapporteren in de jaarlijkse Mediamonitor waarborgt dat er grondig naar de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen zal worden gekeken.

Het rapporteren in de jaarlijkse Mediamonitor waarborgt dat er grondig naar de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen zal worden gekeken. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie