Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'"

Transcriptie

1 Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel: Samenstelling'bestuur:' RonaldvanderMeijden CarolienDieleman CalvinCorion KarelWillems Beleidsplan' Rotterdamisjong,dynamischeninternationaal.Rotterdamgroeit,transformeerten innoveertvoortdurend.wielangsdemaasdestadinrijdt,wordtoverdonderddoorde indrukwekkendeskyline.rotterdamademtdesfeervaneenmetropool! Grootstedelijkekunstencultuur HetnieuwfestivalRotterdamUnlimitedsluithiernaadloosbijaan.Hetfestivalspiegelt zichaandedynamiekenvitaliteitvandestadrotterdam:haarkosmopolitische karakter,haarcultureeldiversebevolkingenhaarlefeninnoverendvermogen. RotterdamUnlimitedbrengtgrootstedelijkekunstencultuurannonuinbeeld.Het festivalpresenteertkunstuitingendieindesmeltkroesvangrotewereldsteden ontstaan,groeienenbloeien;artiestenvanverschillendeculturen,disciplinesen lifestylesdiedoorsamentewerkenongekendenieuwekunstvormencreëren. Kunstvormendiespontaanontstaanopstraat,podia,inwijkenen cultuurcentra.maarookpresenteerthetnieuweevenementkunstuitingengeïnspireerd doordekrachtigecultuurtraditiesvandediversebevolkingsgroependieindestad aanwezigzijn.rotterdamunlimitedvertaaltditallesineengrootschalig stadsevenementdatiederjaarhettheaterseizoenopfeestelijkewijzeafsluit.eenfestival datookhetultiemepresentatiemomentvaneenaantalbijzondere talentontwikkelingstrajectenis.

2 Bredesamenwerking RotterdamUnlimitediseeninitiatiefvanDunyaFestivalenZomercarnaval. Zijbundelenhunkrachten,maarbehoudendaarbijhuneigenkarakterenmerknaam. Dunyarepresenteerthierbijdejonge,grootstedelijkekunstendieperdefinitie crosscultureelzijn;zomercarnavaldezuid[amerikaanseencaribischecultuur. Hiernaastiserbredesamenwerkingindestadmetculturelepartnersalsde RotterdamseSchouwburg,Concert[enCongresgebouwDeDoelen,Rotterdam PhilharmonischOrkest,PoetryInternational,ArabFilmFestival,Grounds,FunX,Music MattersenDanceWorks.Zijontwikkeleneigenprogrammering,ookinsamenwerking metdunya[enzomercarnavalartiesten.horecaenmiddenstandinbinnenstadbieden ruimteaankleinschaligeoptredensenexposities.mediapartnerszorgenvooreenbrede uitstralingvanhetevenement. VijfdaagsstadsevenementinRotterdamsebinnenstad VijfdageneindetheaterseizoenvormtdeRotterdamsebinnenstadhetdecorvoordit kleurrijke,energiekestadsspektakel.opbuitenpodiaopschouwburgplein,hofplein, ChurchillpleinenGrotekerkpleinzijnoptredenstegenieten,maarookbinnenbijde cultuurhuizenindebinnenstad.opdertiglocatiesindestadverrijzenachtmeterhoge torensbekleedmetopvallendevisuelekunst.zijmarkerenhetprogrammaonderdeel Labyrintwaarinjongeartiestenallerleivormenvanstreetculturepresenteren. Beoogdpubliek RotterdamUnlimitedisbedoeldvooreenbreedpubliekvanalleleeftijdenenculturen. DunyaFestivalenZomercarnavalstaannualsamengarantvoor1miljoenbezoekers. Hetfestivalrichtzichopeenbreedencultureeldiverspubliekeninbijzonderopjong, landelijkeninternationaalpubliek.deambitieisommetrotterdamunlimitedin2016 hetvolgendebereikttehebben: [ 2miljoenbezoekers; [ Bezoekersafkomst:50%Zuid[Holland,30%Nederlandoverig,20% internationaal; [ Eenpubliekdateenafspiegelingisvandebevolkingssamenstellingvaneengrote stadmeteenvertegenwoordigingvanalleleeftijden,cultureleachtergrondenen opleidingsniveaus. Reactieopbezuinigingen Deaangekondigdecultuurbezuinigingendagenuittoteennieuwekijkopcultureel ondernemeneneenherbezinningopbestaandartistiekbeleid.dunyafestivalen Zomercarnavalwillendenieuweontwikkelingenomzettenineenpositievetrendbinnen hetlokalecultuurlandschap.vanuitdieoptiekhebbenzijhetnieuwefestivalconcept RotterdamUnlimitedontwikkeld.RotterdamUnlimitedzetinopbundelingvan krachten,bredestedelijkesamenwerkingeneenbreedmaatschappelijkdraagvlak.

3 Beloningsbeleid:' Geenvandebestuursledenzijninloondienst.DeStichtingDunyaheeftgeenpersoneel inloondienst. Doelstelling:' DeorganisatorenhebbendevolgendedoelstellingenmetRotterdamUnlimited: 1. Hetvertalenvandedynamiekvandehedendaagseurbanesamenlevingenhaar cultureelpluriformebevolkingineenveelzijdig,multidisciplinaircultureel programmavanhoogwaardigeartistiekekwaliteit: a. Hetbiedenvaneenbijzonderaanbodaankunstencultuur,afkomstiguit grotestedenwereldwijd; b. Hetbiedenvaneenprogrammavanwereldpodiumkunstenwaarinde inspiratievankrachtigecultuurtraditiesdoorklinktenwaarinook aansprekendeproductenvanartistiekeuitwisselingenwederzijdse culturelebeïnvloedingindespotlightsstaan; c. Hetbiedenvaneenmultidisciplinairprogrammametmuziek,dans, theater,film,poëzie,storytellingenbeeldendekunst;metpodia,tentenen mobieleonderdelen;metgratisenbetaaldeprogrammaonderdelen;met randprogrammeringencitydressingvoordetotaalervaring; d. HetstimulerenvandeparticipatievanRotterdammersuitalleculturele gemeenschappenindestad; 2. Hetentamerenvancultuurontmoeting: a. Hetfungerenalsplatformenontmoetingsplaatsvoorartiestendiemet hunwerkdemondialeculturelediversiteittotuitdrukkingbrengen; b. Hetfungerenalsontmoetings[enreferentiepuntvooriedereendieop artistiekewijzewilbijdragenaandepluriformecultureleidentiteitvan Rotterdam; c. BijdragenaandeinteractietussenRotterdammersvanalleculturele gemeenschappenindestad; 3. Hetbijdragenaandeontwikkelingvantalentenopartistiekinhoudelijken organisatorischgebied: a. Hetcoachenvanjongetalentenenamateursvoorhunpresentatietijdens hetfestival; b. Hetbijdragenaanprofessionaliseringenartistiekeontwikkelingvanin Nederlandwonendeenwerkende wereld artiesten; c. Hetfungerenalslaboratoriumvoor[enbroedplaatsvanideeënvoordeze artiesten; 4. HetbijdragenaandeverlevendigingvandeRotterdamsebinnenstadmeteen kleurrijkmeerdaagsevenement,insamenwerkingmetcultureleinstellingen, horeca,middenstandindebinnenstad; 5. Hetdelenvanknow[howoverhedendaagsegrootstedelijkekunstencultuur, wereldpodiumkunstenenintercultureelwerkenmetbetrokkenculturele partners;

4 6. HetverderontwikkelenvanRotterdamUnlimitedtoteenkunst[en cultuurmanifestatievanformaatenbetekenis,waarmeerotterdamzich nationaaleninternationaalkanprofileren; 7. Hetbereikenvaneenbreedencultureeldiverspubliekeninhetbijzonder jongeren,landelijkpubliekenbezoekersuithetbuitenland. PositioneringinRotterdam RotterdamUnlimitedwilvoorlokaleartiesteneenwaardigenbetekenisvolpodium zijnwaarhungrootstedelijkewereldkunstoptimaaltotzijnrechtkomt; Deinhoudvanditevenementsluit100%aanopdedatgenewaarRotterdamvoorstaat entrotsopis; Culturelepartnersinhetevenementversterkenelkaarenvullenelkaaraan;zij onderschrijvenallendemissieendoelstellingenvanhetfestivalenbrengeniedervanuit eigenrolenpositieprogramma sin; RotterdamUnlimitedisgoedverankerdinRotterdam;immersDunyaFestivalen Zomercarnavalzijnvoortgekomenuitdebevolkingvandestadenhebbeneenbreed draagvlak. Nationaleeninternationalepositionering Nederlandheeftopditmomentnoggeenfestival,datdeveelkleurigecultureleidentiteit vanhedendaagsegrotestedencentraalsteltenalsuitgangspuntvoorprogrammering neemt.erisnoggeenevenementwaarintegelijkertijddeweidsheidaanculturele historie,traditiesenachtergrondenèndekruisbestuivingtussenaldieculturennaar vorenkomt.rotterdamunlimitedwilmetdunyafestivalenzomercarnavalalsbasisen innauwesamenwerkingmethaarculturelepartnersindezeleemtevoorzien. RotterdamUnlimitedwilzichpositionerenalseengrootschaligstadsevenement metnationaleeninternationaleaantrekkingskracht.hetfestivalheeftdaarbijdeintentie oplangeretermijneenpositievebijdrageteleverenaanhetleef[envestigingsklimaat vanrotterdamenaancultuurtoerismeindestad.

5 Uitgeoefende'activiteiten:' In2013heeftdeeersteeditievanRotterdamUnlimitedplaatsgevonden.Hetevenement omvattegedurendezesdagenverschillendeonderdelen.rotterdamunlimitedwordt hieronderperonderdeeldoorgenomen. Programma: Dinsdag11juni,ZomercarnavalQueenElection: TijdensditevenementwordtdeZomercarnavalQueenverkozen.DeQueengaatvoorop indestraatparadeeniseenjaarlangambassadricevanzomercarnavalen vertegenwoordigthetfestivaltijdensverschillendegelegenhedeninbinnen[en buitenland. Woensdag12juni,RootsReggae: InsamenwerkingmetRootsRotterdam,eenorganisatiediezeeractiefisindewereld vanfolk,reggaeenwereldmuziek,presenteerderotterdamunlimitedincorso Rotterdam,RootsReggae.Eenavondwaarverschillendeinternationalereggaebandsop hetprogrammastonden. Donderdag13juni,SrananGowtu: EenavondinsamenwerkingmetplatenlabelTopNotch.MetdereleasevandecdSranan Gowtu,diegeheelinhettekenstaatvandevieringenhuldeaandeSurinaamsemuziek, presenteerderotterdamunlimitedenbloemlezingvandegeschiedenisvansurinaamse muziek. Vrijdag14juni: TheRotterdamHavanaConnection InConcertgebouwDeDoelenwerdereenspeciaalprogrammagepresenteerdmeteen hommageaanrotterdammerhubertdeblanck.dezecomponistgeldtalseengrootheid incuba. TheBattleofDrums EenvastonderdeelvanZomercarnavalisnatuurlijkdeBattleofDrums.Debeste CaribischebrassbandsvanNederlandpresenterenzichjaarlijksvoorgrootpubliekmet altijdweereenverassendeshow. Zaterdag15juni ZomercarnavalStraatparade DeZomercarnavalStraatparadewasweereengrootsucces.Echtervanwegede wijzigingvandetraditioneledatuminjuliwaserminderpubliekaanwezigtijdensde Straatparadedannormaal.In2014verhuistRUweernaareindjuli. Podiumprogrammering Deprogrammeringopdepodiawerdsterkontvangen.Metalshoogtepuntuiteraardhet optredenvanmanuchao.ruim50.000bezoekerswarenaanwezigtijdensditoptreden. OokhetprogrammaophetChurchillpleinpodiumisgoedbezocht.

6 KizombaUnlimited IndeRotterdamseSchouwburgwerdnadeStraatparadeendeprogrammeringopde podia,dezomercarnavalafterpartygehouden.ditonderdeelwaséénvande nachtprogramma svanrotterdamunlimited.erwerdooknachtprogrammering gepresenteerdino.a.jazzpodiumbird. Zondag16juni Depodiaindebinnenstadomvatteveelalartiestenenactsdieperfectaanslotenopde programmeringvandunyafestival.meto.a.asafavidan,osibisa,losvanvanennog veelmeer.naastdepodiumprogrammeringstonddezedagookinhettekenvan ShoppngUnlimited,eenwinkelbelevingvoordeechteshopaholicmetverschillende kortingenenacties. Financiële'verantwoording' HierondervolgteenweergavevandefinanciëleverantwoordingvanRotterdam Unlimited. Meto.a: [ BalansDunyaFestival [ ExploitatierekeningDunyaFestival [ ToelichtinginkomstenDunyaFestival [ ToelichtinglasteDunyaFestival

7 ACTIVA I Immateriele vaste activa II Materiele vaste activa III Financiele vaste activa Totale Vaste Activa I Voorraden II Vorderingen III Effecten IV Liquide middelen 230, ,00 Totale Vlottende Activa 1.786,00 TOTALE ACTIVA 230, ,00 PASSIVA I Algemene reserve II Bestemmingsreserve III Bestemmingsfonds NFPK /OCW IV Overige bestemmingsfondsen Totale Eigen Vermogen Totale voorzieningen Reserveringen , ,00 Totale Langlopende Schulden Totale Kortlopende Schulden , ,00 TOTALE PASSIVA 230, ,00

8 Exploitatierekening 2012 Stichting Dunya Festival BATEN Directe Opbrengsten Publieksinkomsten Binnenland Publieksinkomsten Buitenland Sponsorinkomsten , ,00 Overige Directe Opbrengsten Overige inkomsten , ,00 Indirecte opbrengsten , ,51 Totale opbrengsten , ,51 Structuerele Subsidie NFPK , ,00 Structurele Subsidie Provincie Structurele Subsidie Gemeente , ,00 Overige subsidies/bijdragen Subsidies uit publieke middelen , ,00 Subsidies uit private middelen 8.000, ,00 Totale Subsidies/Bijdragen , ,00 TOTALE BATEN , ,51 LASTEN Huidig boekjaar Vorig boekjaar Beheerlasten personeel , ,30 Berheerlasten materieel , , , ,30 Activiteitenlasten personeel , ,22 Activiteitenlasten materieel , ,18 Totale Activiteitenlasten , ,40 TOTALE LASTEN , ,70 SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING , ,19 Saldo rentebaten/-lasten Saldo bijzondere baten/lasten EXPLOITATIERESULTAAT , ,19

9 Toelichting inkomsten Overige inkomsten voor het huidige boekjaar bestaan uit: * Pacht Horeca ,00 Bedrag ,00 Overige inkomsten vorig jaar bestaan uit: * Pacht Horeca ,00 Indirecte Opbrengsten voor het huidige boekjaar bestaan uit: * Doorberekening en verhuur , , ,10 Indirecte Opbrengsten voor vorig bestaan uit: * Doorberekening en verhuur ,51 Subisidies uit private middelen voor het huidige boekjaar bestaan uit: * Fondsen en subsidies 7.500,00 * Bijdrage Zomercarnaval Battle voorronde 500,00 Subisidies uit private middelen vorig jaar bestaan uit: * Fondsen en subsidies ,00 * Bijdrage Zomercarnaval Battle voorronde 500, , , ,00

10 Toelichting lasten Beheerlasten personeel 1 huidige boekjaar bestaan uit: * Directievoering ,00 * Programmeurs ,00 * Publiciteitsmedewerker ,00 * Producer ,00 * Boekhouding 9.000,00 * Bureaumedewerker 7.000,00 * Sponsoracquisiteur ,42 Beheerlasten personeel 1 vorig jaar bestaan uit: * Directievoering ,00 * Programmeurs ,00 * Publiciteitsmedewerker ,00 * Producer ,00 * Boekhouding 9.000,00 * Bureaumedewerker 7.000,00 * Sponsoracquisiteur ,30 Bedrag , ,30 Beheerlasten materieel 2 huidige boekjaar bestaan uit: * Bureaukosten 6.250,00 * Huisvestingskosten kantoor 4.750,00 * Reis- en verblijfkosten 2.250,00 * Representatiekosten 2.250,00 * Knipselservice 2.000,00 * Vergunnningen 605,00 * Vergaderkosten 1.500, ,00 Beheerlasten materieel 2 vorig jaar bestaan uit: * Bureaukosten 6.250,00 * Huisvestingskosten kantoor 4.750,00 * Reis- en verblijfkosten 2.250,00 * Representatiekosten 2.250,00 * Knipselservice 2.000,00 * Vergunnningen 1.621,00 * Vergaderkosten 1.500,00 * Lidmaatschap EFWF 1.100,00 Activiteitenlasten personeel 3 huidige boekjaar bestaan uit: * Jurykosten 1.095,00 * Stage personeel 4.816,40 * GHOR / Rode Kruis 2.905,82 * Security ,69 * Personeelslasten , , ,94

11 Activiteitenlasten personeel 3 vorig jaar bestaan uit: * Jurykosten 860,22 * Stage personeel 2.910,00 * GHOR / Rode Kruis 3.066,65 * Security ,00 * Personeelslasten ,35 Activiteitenlasten materieel 4 huidige boekjaar bestaan uit: * Muziekprogramma alle podia ,44 * Speciale projecten 7.339,32 * Hotelkosten / reis en verblijf 3.137,00 * Local transport artiesten 2.590,00 * Catering Artiesten 3.162,88 * Buma 3.134,38 * Backline 4.631,00 * Battle of Drums 372,76 * Poetry Park 8.756,83 * Podia ,75 * PA & Lights ,00 * Mobiele Accomodaties ,30 * Communicatie & Installaties 3.159,18 * Terreininrichting ,33 * Verkeersmaatregelen ,00 * Cateringkosten ,67 * Inrichting en meubilair 3.673,20 * Sponsoruitingen 5.998,00 * VIP voorzieningen 957,95 * Transportmiddelen 7.746,40 * Verzekering 1.162,36 * Diverse tech kst 1.972,12 * Verhuur ,14 * Vormgeving 913,00 * Drukwerk ,00 * Verspreidingskosten 6.752,61 * Pers en marketing 1.250,00 * Internet 1.251,95 * Diversen kosten 1.389,89 * Onvoorzien 950, , ,46 Activiteitenlasten materieel 4 vorig jaar bestaan uit: * Central Park ,70 * South Park ,00 * NuHorizons 4.947,43 * Global Village 5.615,95 * Couleur Locale 3.110,00 * Programmering in de wijken 2.988,31 * Hotelkosten / reis en verblijf 2.684,50 * Local transport artiesten 1.050,00 * Catering Artiesten 5.997,75 * Buma 565,00 * Presentatoren 9.122,60 * Backline ,75 * Battle of Drums ,00

12 Toelichting besteding Algemeen Belang: Alle door Stichting Dunya Festival verkregen gelden zijn/worden besteed in het verlengde van de realisatie van de doelstellingen en activiteiten in het kader Van Rotterdam Unlimited met als uiteindelijke missie om middels cultuur een bijdrage te leveren aan Maatschappelijke Duurzaamheid. Maatschappelijke duurzaamheid Zowel de overheden als het bedrijfsleven zien in toenemende mate het belang in van een maatschappelijk duurzame samenleving. Een samenleving waarin cohesie centraal staat met een grote veerkracht om de snelle mondiale veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Een eendrachtige samenleving die in staat is de noodzakelijke stap naar circulair denken en handelen mogelijk te maken. En een samenleving waarin diversiteit als bouwsteen gezien wordt voor gemeenschappelijk dualistisch denken om te komen tot veranderingen. Slechts dan zijn wij in staat de toekomst ten goede te keren en duurzaamheid te bewerkstelligen.

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015 Financieel jaarverslag 2015 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 Geel, Marike Boukje Infunctietreding

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

St. BloodyMary. Jaarrekening

St. BloodyMary. Jaarrekening St. BloodyMary Jaarrekening 2014 St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2012. Rotterdam, 25 april 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2012. Rotterdam, 25 april 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2012 Rotterdam, 25 april 2013 Marcel Spruit Mathenesserdijk 336b2 3026 GS Rotterdam tel 06 1145 3860 marcelspruit@gmail.com kvk 30238701 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam JAARREKENING 2016 Stichting Opera Theater Amsterdam Aan bestuur en directie van Stichting Opera Theater Amsterdam Amsterdam, 8 februari 2017 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012 La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 pagina Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2012 3 Functionele exploitatierekening over 2012

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem JAARREKENING 2015 Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Aan bestuur en directie van Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Amsterdam, 25 februari 2016 Betreft: jaarrekening 2015 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2014 26 maart 2015 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Noordlaren Telefoon 050-4090546 Kamer van Koophandel nr stichting Noorderslag 02061408

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014 La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2014 2 Functionele exploitatierekening over 2014

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening 6 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, februari 2016

Jaarrekening 2015. Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, februari 2016 Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen Nijmegen, februari 2016 Stichting Popfestivals Nijmegen ( Valkhof Festival ) is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) Stichting Popfestivals

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2013 Rotterdam, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014 Amsterdam, 22 januari 2015 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende

Nadere informatie

Oorlogsverzetsmuseum

Oorlogsverzetsmuseum Oorlogsverzetsmuseum verkorte Jaarrekening 2012 Inhoud Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2012 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en waarderingsgrondslagen Blz. 4 Toelichting op de balans Blz. 5

Nadere informatie

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie.

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie. Aankoopfonds (musea) Activiteitenlasten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten totaal Algemene reserve Begeleiding Beheerslasten materieel Beheerslasten personeel Beheerslasten totaal

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening Pagina 1

Jaarrekening. Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening Pagina 1 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2016 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Functionele exploitatierekening per 31 december 2016 4 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Oorkaan Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Oorkaan Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Oorkaan Amsterdam Jaarrekening Stichting Oorkaan, Amsterdam 1 1. Jaarrekening Stichting Oorkaan, Amsterdam 2 Stichting Oorkaan, Amsterdam 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 31 december 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE VERKORTE JAARREKENING 2013 Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2013 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans Blz. 5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 6 Toelichting

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch APS Adm.& Advies Huub van der Pas Heintje Davidsstraat 15 5247 XG Rosmalen Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa 1 141.473 33.000 Vaste Activa Materiële vaste activa 2 30.219

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Robodock. Jaarverslag. 2013 Fiscaal no. 812385093

Stichting Robodock. Jaarverslag. 2013 Fiscaal no. 812385093 a lupacompany Stichting Robodock Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Inhoudsopgave: Verslag Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Algemene informatie Bespreking van de resultaten Financiële positie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013.

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen Nijmegen, april 2013 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING... 3 1. BALANS PER 31 DECEMBER... 3 2. RESULTATENREKENING OVER... 4 3. GRONDSLAGEN VAN

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 rapport 2012 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.2 Functionele exploitatierekening over 2012 5 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen na 30 november

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de Stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.8 Algemeen theater

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.8 Algemeen theater Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.8 Algemeen theater Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Jaarrekening 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.047.664 958.098 III Financiële vaste activa - - Totale Vaste Activa

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN... 4 3. TOELICHTING

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2013 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2013 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 2013 2012 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 0 Vlottende activa Debiteuren 0 0 Te ontvangen subsidies 250 525

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE, AMSTERDAM

STICHTING NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE, AMSTERDAM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2015 3 1.4 Categoriale exploitatierekening over

Nadere informatie

STICHTING RUBENS KWARTET, DEN-HAAG J A A R R E K E N I N G 2014

STICHTING RUBENS KWARTET, DEN-HAAG J A A R R E K E N I N G 2014 J A A R R E K E N I N G 2014 10 februari 2015 Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2014 3 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 52.824 60.836 52.824 60.836 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING van. STICHTING EURYTHMIE te. Den Haag

JAARREKENING van. STICHTING EURYTHMIE te. Den Haag JAARREKENING 2015 van STICHTING EURYTHMIE te Den Haag 8 Inhoud: pagina DIREKTIEVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Resultaat 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015 5 2. Exploitatierekening 2015 7 3. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Jaarrekening 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans per 31 december 2016 1 3. Staat van Baten en Lasten 2016 Rotterdam

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Popsport Stichting Popsport

Stichting Popsport Stichting Popsport Stichting Popsport 1 mko/hkl RAPPORT 2010 2 mko/hkl INHOUDSOPGAVE Pagina 1.JAARREKENING 2010 Algemene toelichting 5 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en lasten over 2010 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Liquide Middelen

Liquide Middelen Stichting Dancing on the Edge, Amsterdam A. BALANS PER 31 DECEMBER ( in euro's ) 2016 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 0 13.753 Belastingen en premies 7.356 23.214 Overige vorderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2013

SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2013 SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2013 STICHTING NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2013 3 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Balans per 31 december 2011 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 60.836 40.297 60.836 40.297 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2014 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Resultaatsbestemming Samenstellingsverklaring: Rotterdam, 24 februari 2015 Aan: Stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2015 STICHTING HET GROOTE HOOFD. 1 Doelstelling 2. 6 Balans activa 3 passiva 4. 7 Staat van lasten en baten

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2015 STICHTING HET GROOTE HOOFD. 1 Doelstelling 2. 6 Balans activa 3 passiva 4. 7 Staat van lasten en baten INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2015 STICHTING HET GROOTE HOOFD pagina 1 Doelstelling 2 2 Oprichting 3 Bestuur 4 Personeel 5 Resultaat 6 Balans activa 3 passiva 4 7 Staat van lasten en baten 2015 5 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Jaarrekening en bestuursverslag 2016

Jaarrekening en bestuursverslag 2016 Jaarrekening en bestuursverslag 2016 Utrecht, 22 maart 2017 Bestuursverslag Sharing Arts Society (SAS) heeft in 2016 een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In de activiteiten bleven inclusiviteit en

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012 Haarlem, 29 april 2013 Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE

STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 JAARREKENING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 4 EXPLOITATIEREKENING 2011... 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan RM Nijmegen. Jaarrekening 2015

Stg. PopSport Molenveldlaan RM Nijmegen. Jaarrekening 2015 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2015 Rotterdam, 24 maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie