TRAINING IPB GESPREKSCYCLUS IN GESPREK OVER COMPETENTIES EN SCHOOLONTWIKKELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAINING IPB GESPREKSCYCLUS IN GESPREK OVER COMPETENTIES EN SCHOOLONTWIKKELING"

Transcriptie

1 TRAININGIPB GESPREKSCYCLUS INGESPREKOVERCOMPETENTIESENSCHOOLONTWIKKELING AMSTERDAM,2009

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving,functievoorwaarden encompetentieprofielen 4 3. planning 5 4. verslagformulier 5 5. persoonlijkontwikkelplan 5 6. portfolio 6 INTEGRAALPERSONEELSBELEID IPB 7 DEIPB GESPREKSCYCLUS 7 HETSTARTGESPREK 8 HETPOP GESPREK 10 HETVOORTGANGSGESPREK 11 HETFUNCTIONERINGSGESPREK 11 HETBEOORDELINGSGESPREK 13 PLANNING 16 GESPREKSTECHNIEKEN 18 Ibewustzijnvaneigenleiderschap 18 IIovertuigingen 18 IIIbeknopt,helderenspecifiekformuleren 18 IVbepaalhetgevoelvooraf 18 Vactiefluisteren 19 VIniveausvancommunicatie 19 VIIfeedbackgeven 21 VIIIconflicten 21 BIJLAGEN IdoorSBLgeformuleerdecompetenties 22 IIbronnentervoorbereidingvangesprekken 26 IIIzelfevaluatievoorbeeld 27 IVoverzichtontwikkelingsactiviteiten 30 Vgespreksprotocollenenverslagformulieren ` 33 VIformatPersoonlijkOntwikkelPlan 35 VIIpoprtfolio 37 LITERATUUR 39 2

3 INLEIDING VoorjeligthettrainingsboekIPB gesprekscyclusvanvanlooenpartnersinamsterdam.dit trainingsboekendebijbehorendetrainingssessiesvormeneengeheel.hetkader,hetbeleidmet betrekkingtotintegraalpersoneelsbeleidenderegelingenvandeipb gesprekscyclusvandeschool, zijnhetvertrekpuntvooreenpraktijkgerichteenindividueletrainingdieindividueelofin teamverband(deschoolleiding)uitgevoerdwordt.hettrainingsboekbevatalgemene beleidafsprakenenvoorbeeldenenmodellenmetbetrekkingtotdeipb gesprekscyclus.voordatde trainingstartpassenwijhetgeheelindetailenbeleidsmatigaanopjeschool. Hetonderwijsveldkentfunctionerings, enbeoordelingsgesprekken.indittrainingsboekwordenook anderegespreksvormenbinnendeipb gesprekscyclusbeschreven,omdatdaarmeehelderwordt welkeaspectenervaninfunctioneringsgesprekkenterugkomen,alseenschoolalleendittype gesprekhanteert. VOORBEREIDING Wijgaanervanuitdatbepaaldebeleidsdocumentenzijngeschreven,plannenzijnopgestelden instrumentenzijnvervaardigd,voordatjeipb gesprekkengaatvoeren. Indeonderstaandepafagrafenlopenwedebetreffendedocumentenevenna. 1. schoolplan 2. functieomschrijving,functievoorwaardenencompetentieprofielen 3. planning 4. verslagformulier 5. persoonlijkontwikkelplan 6. portfolio 1.HETSCHOOLPLAN,HETAFDELINGSPLAN,HETTEAMPLAN Uitgangspuntbijallegesprekkenisdatdeontwikkelingvandeteamledenpastbinnende ontwikkelingvanschoolenschoolteam.deontwikkelingvanalleindividuelemedewerkerssamen maaktdegewensteenafgesprokenschoolontwikkelingmogelijkendusdeuitvoeringvangemaakte plannen.ingesprekkenmetjeteamleden,onderzoekjewelkecompetentiesverderontwikkeld moetenwordenomschool,afdelings enteamplannendaadwerkelijkterealiseren. ElkgesprekindeIPB gesprekscyclusisvoorjoualsleidinggevendeeenuitgelezenkansom beleidsplannenonderdeaandachttebrengenendusdeteamontwikkelinggerichttesturen. Inhetschoolplanstaatduidelijkwaardeschoolenhetteamvoorstaan,welkestrategischeplannen erzijn,welkedidactischeenpedagogischekeuzeszijngemaaktenwelkeinnovatieprojectenop stapelstaan.hetissmartgeformuleerdendedoelendieerinstaanzijnconcreetenrealistisch.uit hetmeerjarenschoolplanvolgteenjaarlijksafdelings en/ofteamplan.opbasisdaarvanmaakjede jaarlijkse opstelling :detaaktoedelingendeprojectplanning.uitgangspuntdaarbijisdatiedereende rolkrijgttoebedeelddiehetbestebijhemofhaarpast.voorafgaandaandegesprekscyclusheeftelk teamlidduidelijkwelkerolhijdekomendeperiodeinhetteamgaatuitvoeren.endaarmeeheeft iedereenduidelijkvoorogenwelkecompetentieshijofzijdaarvoornodigheeft. 3

4 2.FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN,FUNCTIEWAARDERINGENCOMPETENTIEPROFIELEN Vrijwelelkefunctieinscholenisbeschrevenineenfunctieomschrijving.Daarinwordtaandacht besteedaan: taken:omwelkeconcretewerkzaamhedengaathet? bevoegdheden:overwelkezakenbeslistdewerknemerzelfenhoeenaanwielegthij/zij verantwoordingaf? verantwoordelijkheden:opwelkeconcreteresultatenwordtdewerknemerbeoordeeld? Alshetgoedis,liggentaken,bevoegdhedenenverantwoordelijkhedeninéénlijnenisduidelijkte makenwaarvooriemandwerkelijkverantwoordelijkis.opgrondvaneenvoorafbepaalde waarderingvolgenseengevalideerdsysteemwordtaanelkvandezebeschrevenelementeneen waarderingtoegekend.dezewaarderingenbepalenuiteindelijkdeinschaling.functiewaarderingis dusdeconstateringvanelkfunctie elementofenniethoeiemandditookdaadwerkelijkuitvoert. Metanderewoorden:hetgaatnietomeenbeoordeling. Intoenemendematestellenschoolleidersvastdatvooreengoedeuitvoeringvanafgesprokentaken envooreenreëlebeoordelinghetnoodzakelijkisdatineersteinstantiebepaaldwordtoverwelke competentiesiemanddienttebeschikkenvoordatgeoordeeldkanwordenoverdematewaarin iemanddiecompetentiesookdaadwerkelijkontwikkeldheeft. Ondereencompetentieverstaanwijhier:diekennis,vaardighedenenprofessioneleattitudedieinde betreffendeschoolnodigzijnomsuccesvoltekunnenwerken.elkvandeonderdelenvaneen competentieprofieliszichtbaaringedrag.opdezegedragskenmerkenisdooreenlidvande schoolleidingtesturendoorhetgevenvanfeedbackenhetmakenvanontwikkelingsafspraken. Competentieprofielenzijndusflexibel,zijveranderenmetdegemaaktekeuzesvandeschoolenzij staanvooreendeelonderinvloedvandeomgevingvandeschool,despecifiekeopdrachtdiede schoolzichgesteldheeft,devisieopleerlingenenonderwijs. 4

5 Bijhetopstellenvandergelijkecompetentieprofielenvaltvaakopdatdedeelcompetentiesdie onderaanindezedriehoekthuishoren,belangijkerzijnvoorsuccesvolfunctionerenopdelangere termijnènlastigerteleren,aftelerenofteveranderenzijn.kennisdoejeondermeeropin zelfstudieencursussen,vaardighedenkunjetrainen,overwaardenennormenkunjediscussiërenin bijvoorbeeldintervisiegroepen.bepalendefactoreninjearbeidssatisfactieenindemanierwaaropje werkgezienengewaardeerdwordtdooranderen,zoalsovertuigingenoverdeaardvanjewerk, kunnenonderwerpvangesprekzijntijdenssupervisie ofcoachingsgesprekken. Voordocenteniseenbelangrijkdeel,80%vanhetcompetentieprofiel,beschrevenindeSBLcompetenties( functiespecifiekecompetenties. Voorleidinggevendenenvooronderwijsondersteunendpersoneelisgeenlandelijkontwikkeld materiaalbeschikbaar,maarerzijnbijcollega sveelvoorbeeldenverkrijgbaar. (Ziebijlage1voordeSBL competenties) DematewaarinIPB gesprekkeneffectiefzijnvoordeontwikkelingvaneenmedewerkerenvoorde schoolisinbelangrijkemateafhankelijkvandeinbrengendevoorbereidingdoordemedewerker zelf.opwww.lerarenweb.nlvindjeeenquickscaneneenfeedbackscanvoordesblfuncties.voor schoolspecifiekecompetentieskanjeeenaanvullendeevaluatiemaken.(zievooreenvoorbeeld bijlage3).bij180ºen360ºfeedbackwordtsystematisch,doormiddelvanvragenlijsten,informatie verzameldoverhetfunctionerenvandemedewerker.bij180ºfeedbackwordtinformatiegevraagd vanbijvoorbeeldeencollegaendemedewerkerzelf,bij360ºfeedbackkaninformatieworden gevraagdbijeenleidinggevende,eencollegaendemedewerkerzelf,eneenmedewerkeraanwiede medewerkerleidinggeeft(ingevalvandocenteneenleerling). 3.PLANNING HetvoerenvanIPB gesprekkenvergttijd.hetisdanookbelangrijkomvanaljegesprekken, voorbereidendewerkzaamhedenenvervolgactieseenplanningtemaken.ziehethoofdstukover planningvooreenvoorbeeld. 4.VERSLAGFORMULIER Eenverslagformulierkangoedwordengebruiktalsrichtinggeverbinnenjegesprek. Ziebijlage5vooreenvoorbeeldverslagformulieren,zetditformulierzonodignaarjeeigenhand. 5.PERSOONLIJKONTWIKKELPLANENPOP FORMAT EenPOPishet'ontwikkelingscontract'tussendeschoolendewerknemer,datvolgtuithetgesprek overderaakvlakkentussendepersoonlijkeontwikkelingzoalsdemedewerkerdiezichvoorstelten deontwikkelingvandeschool(deafdeling,hetteam)zoalsdeleidinggevendedieaangeeft.ineen POPwordenpersoonlijkedoelenenschooldoelenzogoedmogelijkopelkaarafgestemd. Deafstemmingvandezedoelenvindtplaatsineengesprekscyclustussenjoualsdirect leidinggevendeendewerknemer,dezogenaamdeipb cyclus. 5

6 Degemaaktafsprakenwordenvastgesteldinhetpersoonlijkontwikkelplan POP.Hierinwordende ontwikkeldoelenbeschreven,demanierwaaropdezedoelengehaaldgaanwordenenwelke faciliteitenhiervoorwordengeboden. Ziebijlage6vooreenvoorbeeldPOPenwerkboekIPBgesprekscyclusvoorhetmakenvaneenPOP. 6.PORTFOLIO IndewetBIOisbepaalddatlerarennahetbehalenvanhunbevoegdheidmoetenblijvenwerkenaan hunbekwaamheid.datzijwerkenaanhunbekwaamheidmoetenzijbewijzenindevormvaneen portfolio.deschoolleidingdienteroptoeteziendataanhetportfoliogewerktwordt,deinhoud ervaniseigendomvandeleraarentoegankelijkheidmoetineenreglementwordengeregeld.dit portfoliobevatondermeerhetpersoonlijkontwikkelplan.hetiseenessentieelonderdeelvande IPB gesprekscyclus.ziewww.lerarenweb.nlenbijlage7. 6

7 INTEGRAALPRESONEELSBELEID IPB Ditisintegraalpersoneelsbeleid:deverbindingvanpersoneelsbeleidaanenerzijdsandere onderdelenvanhetschoolbeleidenanderzijdsaandestrategischekeuzesvandeschoolvoorde komendejaren. DEIPB GESPREKSCYCLUS DekernvandeIPB gsprekscycluswordtgevormddooreenaantalgesprekken.devormgevingvande gesprekscycluszoueralsvolgtuitkunnenzien. 1) Startgesprek.Inditgesprekwordtvastgesteldinwelkematededocentvoldoetaanhet competentieprofielvanzijnfunctie(sbl competentiesenschoolspecifiekecompetenties)en welkecompetentiesdedocentverdergaatontwikkelenindekomendetweejaar. 2) POP gesprek;tijdensditgesprekbespreekjehetpopwatvoorafgaandaanditgesprek doordedocentisopgesteld.naafloopvanditgesprekisereenakkoordoverwelketijden middelendedocentkrijgtomzijn/haardoelstellingenbinnendegezettetermijntebehalen. HetPOP gesprekvindtbinnenafzienbaretijdnahetstartgesprekplaats. 3) Voortgangsgesprek.Check:leertdedocenthetbeoogdevolgensdegeformuleerde doelstellingenenactiesuithetpopenzijndevrijgemaaktemiddelentoerijkend? 4) Functioneringsgesprek.Inprincipekanditgesprekalszodaniguitdecyclusverdwijnenalsde anderegesprekkenbeleidsmatigontwikkeldengeïmplementeerdzijn.de oude benaming functioneringsgesprek kanverwarringoproepen.hetfunctioneringsgesprekoudestijl pretendeerdeeentweezijdigecommunicatieinzichtebergendienietfunctioneelwas. 5) Beoordelingsgesprek.Inditgesprekwordtdedocentbeoordeeldopzijnwerkresultaaten ontwikkeldecompetenties. Hierondervindjeeenoverzichtvandedoelenenopzetvandegesprekkenafzonderlijk,hoejeje hieropkuntvoorbereidenenwelkeactiviteitenjevoorennahetgesprekmoetondernemen. 7

8 HETSTARTGESPREK DOELEN DedocentweetwatdeIPBgesprekscyclusinhoudt,wathijkanverwachtenenwater vanhemverwachtwordt. Dedocentheefteenduidelijkbeeldvanderichtingwaarindeschool(afdeling,team)zich ontwikkelenenwelkerolentakenhijdaarbinnengaatvervullen. Devereistecompetentieszijndoorteamleiderendocentbeoordeeld. Deleidinggevendeendocentkiezensamen1ofenkelecompetentiesdiededocentde komende3jaarverdergaatontwikkelen.dezeafspraakwordtsmartuitgewerktinhet POP. Deleidinggevendeendocenthebbenconcreteafsprakengemaaktvoordevolgende gesprekken,hetopstellenvanhetpopenhetvervaardigenvanhetportfolio. Tijdenshetstartgesprekkomendevolgendepuntenaandeorde: a) Decompetentiesvandedocentinrelatietothetschoolplan welkecompetentiesgaatdedocentverderontwikkelenzodathijpositiefbijdraagtaan deuitvoeringvanhetteamplan? b) DeSBL competentiesvoorhetdocentschap(ziebijlage1) welkesblbeheerstdedocentvoldoendeenwelkecompetentiesgaathijverder ontwikkelen? c) Deloopbaanwensenvandedocent Watzijndeloopbaanwensenvandedocent,watheefthijnodigomdezetekunnen realiserenenwatenhoekandeschoolhierbijondersteunen? d) Hetfunctionerenvandedocent watzijndekernproblemenenwatzijndewensent.a.v.hetoplossenvanblokkadesom optimaaltekunnenfunctionerenvandedocent?(wanneerditpuntgrootis,parkeer hetdanenneemdepuntenmeenaarhetfunctioneringsgesprek) VOORBEREIDING (hetdoen)verzamelenvaninformatieuitverschillendebronnenenmetverschillende instrumenten(ziebijlage2) uitnodiging inlezen,zonodiginformatieinwinnenbijcollega soverdedesbetreffendedocent. DEAGENDA 1) Deopening:stelwederzijdsvastmetwelkedoelenditgesprekgevoerdgaatwordenen bepaaldeagenda 2) hetfunctionerenvandedocent:inventariseerwatdekernproblemenenwensenzijnvande docentt.a.v.hetoplossenvanblokkadesomoptimaaltekunnenfunctioneren. 3) stelvastwelkegegevens(feedback,scans,etc.)dedocentheeftgebruiktomtekomentotzijn zelfevaluatie. 4) komtotovereenstemmingoverdepreciezerol/functievandedesbetreffendedocent binnenteamen/ofvakgroep 5) beoordelenvandecompetenties Voorhetbeoordelenvandecompetentiesopbasisvanbewijzenvandedocentmaakje gebruikvandestarr methode:percompetentiesteldevolgendevragen: 8

9 COMPETENTIE: Situatie Watspeeldeer? Taak Watwarenjetaken? Activiteiten Wathebjeconcreetgezegdofgedaan? Resultaat Watgebeurdeerdaarna? Reflectie Hoekijkjehieropterug?enhoezoujehetindetoekomstweerzodoen? 6) Steldeloopbaanwensenvandedocentvastenbekijkhoedezeeventueelbinnenschool gerealiseerdkunnenworden 7) Stelsameneenbeperktaantalcompetentiesvastdiededocentindekomendetweejaar verdergaatontwikkelen 8) Leergemeenschap Bespreekdemogelijkheidombepaaldecompetentiesteontwikkeleninsamenwerkingmet anderen.(ziebijlage4) 9) Portfolio Decompetentiesdiededocentbeheerstneemthijopinzijnportfolio.Samenbespreken julliedegewensteopbouwvaneenportfolio 10) Ganaoferzakenonbesprokenzijngeblevendiededocentofjijhadwillenbespreken.Check ofhetgesprekaandeverwachtingenvoldeedvanjegesprekspartner. NAZORG dedocentmaakthetafsprakenlijstje,jijkeurthetgoed dedocentmaaktzijnpopenstuurthetnaarjou 9

10 10 HETPOP GESPREK DOEL POPvaststellen N.a.v.deconclusiesuithetstartgesprekmaaktdedocenthetPOP.Eentoepasbaarmodelishet volgende.deuitkomstisdeelssituationeelbepaald.tochisteanalyserenhoeiemandtotcompetent gedragkomtdoornategaanwelkekennisnodigisenwelkevaardigheden(kunnenenkennen), welkedrijfvereniemandheeft(willen)enhoeiemandquapersoonlijkheidinzijnwerkstaat.de optelsombepaalthoeeninwelkemateeencompetentieontwikkelingmogelijkis. Daarbijsteltdedocenteenactieplanopomzijnontwikkelingsdoelenbinnentweejaartebereiken. DitPOPisaanleidingvoorhettweedegesprekindecyclus;hetPOP gesprek. InditgesprekkomjijmetdedocenttotSMARTafsprakenomdegesteldedoelentebehalendie passenbinnendemogelijkhedenvandeschool. ziebijlage4vooreenvoorbeeldpop ziewww.vanlooenpartners.nlvoorwerkboekpop NAZORG dedocentstuurtdeaanpassingeninhetpopdoor JijkeurthetPOPofficieelgoed dedocentmaaktdeactiesinzijnpopconcreetenhoudtjouopdehoogte tussenhetpopgesprekenhetvoortgangsgesprekinformeerjijgeregeldbijdedocenthoe hetmetzijnleerdoelengaat. Competentie: kennen zijn willen kunnen situatie ervaring,aanleg, leervoorkeuren &aanleg Competentgedrag

11 HETVOORTGANGSGESPREK DOEL monitorenuitvoeringpop Gemiddeldvindtertweekeerperjaareenvoortgangsgesprekplaats. CentraalstaatdevoortgangvanhetPOP: zijndeschoolendedocentinstaatomdeafsprakeninhetpopnatekomen? zijnerbelemmeringendiehetbereikenvandedoelstellingenindewegstaanenwatmoetende schoolendedocentdoenomdezebelemmeringenwegtenemen? Hetverslagvandezegesprekkenzalveelalkortzijn.Ookditverslagwordtopgestelddoorde medewerker,tergoedkeuringvoorgelegdaandeleidinggevendeentoegevoegdaanhetpop. FUNCTIONERINGSGESPREK DOEL Hetdoelvanhetfunctioneringsgesprekisom,inaanwezigheidvanjeleidinggevende,hardopnate denkenoverjeeigenfunctionerenenzoeenaantal liefstzoconcreetmogelijke puntenter verbeteringvanjeeigenfunctionerenteformuleren. Hierondervolgendebelangrijksteonderwerpendietijdenseenfunctioneringsgesprekaandeorde komen.hetiswenselijkdatjevoorafzelfnadenktoveronderstaandeitemsenovereventuele anderezakendiejetertafelwiltbrengen.alsjepuntenwiltagenderen,kunjedatvoorafmelden. Vanhetfunctioneringsgesprekwordteenverslaggemaakt. Hetfunctioneringsgesprekisgerichtopzowelverledenalstoekomst.Hetisopeenbepaaldemanier gelijkwaardig:jewisseltfeedbackuit. Onderwerpenkunnenzijn: 1. welbevindeninhetwerk 2. evaluatieopgedragentaken 3. Wensenvoorloopbaanontwikkelingendeskundigheidsbevordering: 4. Opmerkingenoverdeorganisatie/personeelsbeleid/schoolleiding 11

12 HETBEOORDELINGSGESPREK DOELEN verbeterenvanhetfunctioneren,presterenendemotivatievandedocent hetoptimaalbenuttenvandecapaciteitenvandedocent hetformulerenvanarbeidsvoorwaardelijkebeslissingen Jijalsleidinggevendespreekteenoordeeluitoverjeteamledenenaanditoordeelzijnconclusies verbonden.omditgoedtekunnendoen,zijnrandvoorwaardenenspelregelsontwikkeld.eengoede voorbereidingbijelkipb gesprekvanbelang.bijditgesprekisdevoorbereidingnogbelangrijker, omdathetzwaardererechtspositioneleen/ofjuridischegevolgenkanhebben. RANDVOORWAARDENENSPELREGELS Competentieprofielenperfunctieoffunctiebeschrijving AanhetbeginvandeIPBgesprekscyclusmoetduidelijkzijnvoorallepartijenwatervanelkaarwordt verwacht.hiervooriseenactueelcompetentieprofielofeenformeelvastgestelde functieomschrijvingnoodzakelijk. Beoordelengeenincident Beoordelenmaggeenincidenteleaangelegenheidzijn.Voorkomdatpasopheteindvande beoordelingsperiodeeenoordeelwordtgeveld.dedocentmoetregelmatigfeedbackkrijgenover zijnfunctioneren.hetbeoordelingsgesprekiseensamenvattendgesprek. Alleenwaarneembarezakenbeoordelen Uitsluitenddewaarneembarewijzevanfunctie uitoefeningentoerekenbarezakenzijnonderwerp vanbeoordeling.ermoetsprakezijnvanfeitelijkewaarnemingen,opvermoedensofaannamesmag nietwordenbeoordeeld. Vastleggenbeoordelingsgesprek Hetbeoordelingsgesprekzelf,heteindoordeelendegemaakteafsprakenmoetenworden vastgelegd.erbestaandangeenmisverstandenoverdebasisvoordevolgendebeoordelingsperiode. Bezwaarenberoepsmogelijkheden Zekeralserarbeidsvoorwaardelijkebeslissingenopbasisvandebeoordelinggenomenworden, moetenerbezwaar enberoepsmogelijkhedenzijn.ermoeteenheroverweginggemaaktkunnen worden.bijblijvendeonenigheidmoeteenonafhankelijkederdedebeoordelingopzorgvuldigheid enrechtvaardigheidkunnentoetsen. Integraletoepassing Hetbeoordelingsgesprekmoeteenvandeonderdelenzijnvanhetpersoneelsbeleidenmagnietals losstaandinstrumentgehanteerdworden. VOORBEREIDING Informatieinwinnenoverdedesbetreffendedocent(ziebijlage2voordeverschillendebronnen)het gaatomfeitenwaaruithetfunctionerenvandedocentblijkt. Verdiepjeindebeoordelingscriteria,neemhetcompetentieprofielvandedocenten verzamelbewijs(onderbouwing,voorbeelden)omdezetekunnenbeoordelen.jekunt gebruikmakenvanwaarderingsschalenwaarbijjebijvoorbeeldopeenschaalvanvijfpunten aangeeftofiemandcompetentgedragvertoont.eénstaatdanvoorzeerbenedendemaat envijfvooruitmuntend. NeemhetPOPvandedocent,bekijkdegesteldedoelstellingenenbeoordeelderesultaten enverbindtdaarconsequentiesaan. 12

13 Informeerdedocentbijtijdoverhetbeoordelingsgesprekenhetdoelhiervan,jekan voorafgaandaanhetgesprekjeconcept beoordelingopschrifttoesturenzodatdedocent zichhieropkanvoorbereiden.steldeagendavoorhetgesprekopenstuurdezemeemetde uitnodiging. Bedenkvoorafgaandaanhetgesprekwelkegevoelensjijendedocentwaarschijnlijkgaan hebbentijdenshetgesprek.wanneerheteennegatievebeoordelingis,kanhetzozijndatde docentboosofverdrietigisendatjijeengevoelkrijgtdatjeeenonaardigwreedmensbent. Bedenkdemogelijkescenariosvoorafgaandaanelkgesprekzodatjenietovervallenwordt doordezeemotiesenjegemakkelijkerbijjezelfenjouwoordeelkanblijven. PROTOCOLBEOORDELINGSGESPREK 1. OPENING Jebeginthetgesprekmethetbenoemenvandedoelenvanhetgesprekenhetvaststellenvan deagenda.deonderdelenvandeagendavolgenuithetvolgende. 2. OORDEEL Tijdenshetbeoordelingsgesprekbeoordeeljedevolgendezaken: competentiesuithetbetreffendecompetentieprofiel depersoonlijkeontwikkeldoelstellingenuithetpop: vaststellenofdeontwikkeldoelstellingenzijngehaaldenzoniet:waaromofwaardoor niet? zijngemaakteafsprakennagekomen,zoweldoorjoualsleidinggevendealsdoorde docent:inzetintakenenprojecten,tegevenofteondervindenbegeleidingenz.. hebbendegemaakteafsprakenhetbedoeldeeffectgehad:versterkingvan competenties,verbeteringvanfunctioneren,vergrotingvanwelbevindenenz. hetfunctionerenvandedocentbinnenhetteam Beginditonderdeelinhetgesprekmethetuitsprekenvanjouwoordeel.Dedocentzietdit hoogstwaarschijnlijkalshetbelangrijksteonderdeelvanhetgesprekenisdaaropgefocust. Belangrijkeaandachtspuntenbijhetgevenvanjeoordeel: Geefopdegoedemanierfeedback,gebruikdeik boodschapenonderbouwje oordeelmeteigenwaarnemingenenmetfeitenzodatjeconcreetkanaangeven waaromjeiemandsfunctionerengoedofmindergoedvindt. Formuleerjeoordeelduidelijkennietverhullend.Zegmeteenwaarjeopdoelt enwelkpuntvaniemandsfunctionerenjenubespreekt.stavoorhetoordeel watjeuitspreektdaarmeeneemjejezelfendedocentserieus. Wordtijdenseenbeoordelingsgespreknietpersoonlijk.Spreekaltijdintermen vangedrag jijdoet ennooit jijbent. Draainietdevolgordevanbeurteninhetgesprekom;ditscheptverwarring.Jij begintmethetuitsprekenvanjouwoordeeloverdedesbetreffendecompetentieen daarnaheeftdedocentruimteomtereageren. 3.REACTIE Nahetgevenvanhetoordeelishetaandedocentomtereageren. Luistergoed,vraagdoor,vatsamen,heboogvoordegevoelensenemotiesvandedocent. 13

14 4.AFSPRAKEN Sluitiederbesprokenagendapuntafmeteenconclusieeneenconcreteafspraak.Diekunnen inhoudendeconsequentiedatdeschoolleidingnietverwiltmetdebetreffendedocent.inelk gevalisaandeorde:welkeactiewordterondernomen,doorwieenbinnenwelketermijn? Aanheteindvanhetgesprekheeftdedocentweernieuweontwikkelingsdoelengeformuleerd voorinzijnpopeninputvoorzijnportfolio. 5.AFRONDING Sluiteenbeoordelingsgesprekaltijdpositiefaf.Spreekaltijdjedankuitvoordeinzetvande medewerkertijdenshetgesprek.vatsamenwatisbesproken,welkeafsprakenerzijngemaakt enbespreeknadrukkelijkhoejullienusamenverdergaan. 14

15 PLANNING EENVOORBEELD WAT WANNEER ACTIVITEITENDOCENT ACTIVITEITEN LEIDINGGEVENDE Planning Uitnodiging Startgesprek. Verzamelengegevens tervoorbereiding startgesprek. Voerenvanhet startgesprek. Afsprakenn.a.v startgesprek UitnodigenPOP gesprek VoerenvanhetPOPgesprek NazorgPOP gesprek TussenPOPen Voortgangsgesprek Uitnodiging voortgangsgesprek Startschooljaar Alle voorbereidingen zijngetroffen 2wekenvoor gesprek. Vanafmoment versturen uitnodiging. Zie uitnodigingsbrief. Binnentwee wekennagesprek Directna Startgesprek Binnen3weken nastartgesprek Binnen2weken napopgesprek Elkaaropde hoogtehouden Binnen1ejaar vande gesprekscyclus Makenplanningvandete voerengesprekken(cyclusvan 2jaar) Briefmetuitnodigingnaar teamlidplusagendaen bijbehorendebronnen Zelfevaluatie inventariseren afsprakenuit voorgaande gesprekken Inventariseren overigeafspraken waaronder activiteitenplan kernteamc.q. afdeling/team Verzamelen gegevens360 feedback. Andererelevante gegevens. HETSTARTGESPREK Opstellenafsprakenlijst OpstellenPOP POP GESPREK POPaangepastnaar leidinggevendesturen Leidinggevendeopde hoogtehoudenvanje genomenstappen; Bv:startopleiding,vinden vansupervisor,afspraken metcollega sommeete lopen,etc. Zelfevaluatie Inventariseren afsprakenuit voorgaande gesprekken Inventariserenoverige afsprakenwaaronder activiteitenplan kernteamc.q. afdeling. makenvanscans /evaluaties/ed Afsprakenlijstgoedkeuren Brief/mailsturenmet uitnodiging POPofficieelgoedkeuren,gaaan deslagmetdeafgesproken acties Informerenhoehetervoorstaat metdeactiesgeformuleerdinde POP Briefnaarpersoneelslid 15

16 16 WAT WANNEER ACTIVITEITENDOCENT ACTIVITEITEN LEIDINGGEVENDE Verzamelengegevens tervoorbereiding gesprek Vanafmoment versturen uitnodiging Gegevensverzamelen overdevoortgangvan degemaakteafspraken Nagaanofdegemaakte afsprakenzijnnagekomenenhet gewensteeffecthebben Voeren voortgangsgesprek Zie uitnodigingsbrief VOORTGANGSGESPREK Neerslag voortgangsgesprek Binnentweeweken na voortgangsgesprek Opstellenkortverslag. Goedkeurenvanverslag. Uitnodiging Functioneringsgesprek Aanheteindvan heteerstejaar Brief/mailnaardocent Verzamelengegevens tervoorbereiding functioneringsgesprek Vanafmoment versturen uitnodiging Gegevensverzamelen overdevoortgangvan degemaakteafspraken Nagaanofdegemaakte afsprakenzijnnagekomenenhet gewensteeffecthebben Voerenvanhet functioneringsgesprek Ziebrief FUNCTIONERINGSGESPREK Neerslagvanhet functioneringsgesprek Binnen2wekenna functioneringsgesprek Opstellenkortverslag. Goedkeurenvanverslag. Uitnodiging voortgangsgesprek Aanhetbeginvan hettweedejaarvan decyclus Brief/mailnaardocent Verzamelengegevens tervoorbereiding gesprek Vanafmoment versturen uitnodiging Gegevensverzamelenover devoortgangvande gemaakteafspraken Nagaanofdegemaakte afsprakenzijnnagekomenen hetgewensteeffecthebben Voeren voortgangsgesprek Zie uitnodigingsbrief VOORTGANGSGESPREK Neerslag voortgangsgesprek Binnen2wekenna voortgangsgesprek Opstellenkortverslag. Goedkeurenvanverslag. Uitnodiging beoordelingsgesprek Aanheteindvande 2jaar Sturenmail/briefmetdaarin hetdoelvanhetgesprekende agendaeneventueelde conceptbeoordeling. Voorafgaandaanhet beoordelingsgesprekverzamelt uallerhandefeitenenbewijzen omdedocenttekunnen beoordelen Voerenvan beoordelingsgesprek Zie uitnodigingsbrief. BEOORDELINGSGESPREK Neerslag beoordelingsgesprek Binnen2wekenna gesprek Aldannietondertekenen vanopgemaakte beoordeling Definitiefvaststellenvande beoordelingenondertekenen.

17 GESPREKSTECHNIEKEN OmgoedeIPB gesprekkentevoeren,isdebeheersingvaneenaantalgesprekstechniekenvan belang. Hetvoerenvaneenbewustheldergesprekbegintmeteengedegenvoorbereiding. Weesjebewustvandevolgendezaken: i. jouwpersoonlijkeinvullingvanhetschoolleiderschap ii. Jeovertuigingen(bevorderendeènremmende) Devoorbereidingvanhetgesprek: iii. formuleereenheldereconcreteenspecifiekeboodschap iv. stastilbijdegevoelensdiehetgesprekjouenjegesprekspartner waarschijnlijkgaangeven Hetgesprek: v. jeluistertactief vi. jeschakelttussenverschillendegespreksniveaus vii. jegeeftgoedefeedback viii. jeweetomtegaanmet(dreigende)conflicten. Naderuitgewerkt: IBEWUSTZIJNVANEIGENLEIDERSCHAP Erzijnveelensterkverschillendewijzenomjeeigenleiderschaptedefiniërenenanalyseren.Het voertinditkaderteverdezedefinitieenanalysehiervormtegeven.bewustzijnvanjouwinvulling vanhetschoolleiderschapiswelvangroteinvloedopdeeffectiviteitvanjegesprekken.wevolstaan meteenverwijzingnaarenkelemethodenentechniekenindeliteratuurlijst. IIOVERTUIGINGEN Vansommigeovertuigingenhebjetijdensgesprekkenaltijdlastenanderebevorderende effectiviteitervanjuiststerk.eenanalyseervanvalteveneensbuitenditkader.wevolstaanmeteen verwijzingnaarenkelemethodenentechniekenindeliteratuurlijst.tijdensgesprekkenentrainingen kaneenbelemmerendeovertuigingmanifestworden.besprekingervanisdannodig.eenbekende envaakvoorkomendebelemmeringisdeovertuigingdatschoolleidersaltijdaardiggevonden moetenwordenomeffectieftekunnenfunctioneren. IIIBEKNOPT,HELDERENSPECIFIEKFORMULEREN Eengroteslaginheteffectievercommunicerenkanjeslaandoordeinhoud/deboodschapvante vorenteformuleren.watwiljenueigenlijkzeggen?jeboodschapisspecifiekenkernachtig. IVBEPAALHETGEVOELVOORAF Eenvanderedenenwaaromgesprekkennieteffectiefzijnisomdatweonstijdenshetgespreklaten leidendooronzeemoties. Bijvoorbeeld;wanneerjeeenslechtnieuwsgesprekmoetvoerenenjevoelttijdenshetgesprekdat jouwgesprekspartnervreselijkkwaadopjeis,hebjesneldeneigingomdeboodschapaftezwakken. 17

18 Naafloopvanhetgesprekblijfteenontevredengevoelomdatdeboodschapdiejewildevertellen nietisovergekomenenjenunogeenkeeringesprekmoetomhetalsnogtedoen. Wanneerjevantevorenstilstaatbijdegevoelensenemotiesdiejehoogstwaarschijnlijktijdenshet gesprekgaatervarenenookbijdievanjegesprekspartners,bereidjejezelfzovoordatjeemoties nietdeleidersvanhetgesprekworden. VACTIEFLUISTEREN Eenvandeeigenschappenvanleiderschapisactiefluisteren:eerstbegrijpen,danbegrepenworden. Voorkom: eenlichaamshoudingwaaruitblijktdatjenietgeïnteresseerdbentofdatjeeendefensieve instellinghanteert datjeoveremotiesheenstapt teveelvanuitjezelfin ofaanvult datjeopmerkingenmaaktdiejenietmeent datjedoetalsofjeluistert datjegaat napraten. EengoedemanieromactiefteluisterenenbijhetgesprekteblijvenisdeLSD methode; Luisteren Samenvatten Doorvragen. VINIVEAUSVANCOMMUNICATIE Communicatievindtplaatsopverschillendeniveaus. Gespreksniveau activiteit Inhoud doorvragen(wie,wat,waar,hoe) samenvatten procedure afsprakenmaken,regelsvaststellen, structuuraanbrengen,agenda proces sfeercreëren feedbackgeven reflecterenopgevoel confronteren Erwordenwoordenuitgewisselddiebetrekkinghebbenopinhoud,hetwat.Daarnaaststellenwe regelsenproceduresopwaarbinnendecommunicatieplaatsvindt.heteffectvandecommunicatie heeft(maar)voor7%metdezeniveaustemaken.deinhoudenderegelsmoetennatuurlijkwel helderenduidelijkzijn,echter93%vanheteffectvandecommunicatieheefttemakenmetdeweg waarlangsdecommunicatieplaatsvindt,hetzogenaamdeproces.datisdemanierwaaropmensen metelkaaringesprekzijnofweldeinteractieenheteffectvandecommunicatieophetgevoelvan mensen.ditnoemenwedanookhetniveauvangevoelofemotie.somsishetnodigkortafstandte nemenenjezelfwaartenemenindegesprekssituatieomtoteeninterventieinhetnoodzakelijke gesprektekomen.jekijktnietalleennaarjouwrolinhetgesprek.jebeoordeeltook:makende gespreksdeelnemerscontact,pratenzelangselkaarheen,isersprakevaneenprettiggesprekmet 18

19 eenontspannensfeerofhangtereenernstigesfeerrondhetgesprek?hetgaatdusvooralomde manierwaaropmenmetelkaarcommuniceert. Hetgevoelsniveautenslotte,heeftveeltemakenmethetinteractieniveau.Vragendiehierbijspelen zijn:watisheteffectvandecommunicatieopdepersonen,watvooremotiesroepthetgesprekop enookwatdoejemetdieemotiestijdenshetvoerenvaneengesprek?spreekjezeuit,houdjeze binnenofrationaliseerjezeweg? Effectiefcommuniceren Deeffectiviteitvandecommunicatiehangtmedesamenmetdemanierwaaropdegesprekspartners instaatzijnaftewisselenincommunicatieniveaus.daarwaardecommunicatiesoepelverloopt,is hetzinvolopinhoudsniveaumetelkaarteblijvencommuniceren.hetuitwisselenvanideeën, afsprakenenhetvoerenvandiscussieendialooghelptomeendoeltebereiken.endatisvaakde redenommetelkaaringesprektegaan. Verlooptdecommunicatienietvanzelf,daniservaakeenblokkadewaartenemenop interactieniveauofgevoelsniveau.decommunicatieverlooptslechtendeinhoudwordtsteeds mindereffectiefgedeeld. Procesgaatvoorinhoud Kortgezegdgaathetproces(deinteractieenhetgevoel)altijdvoorinhoudaangezieninhoudpas effectiefwordtalsdemenszichprettigvoelttijdensdecommunicatie.daartoeishetzinvol ontvankelijktezijnvoorhetprocestijdensgesprekken.jekuntjeo.a.devolgendevragenstellen tijdenshetvoerenvangesprekken: Begrijpenwijelkaar?(samenvatten) Watisdesfeer? Welketoonwordtgehanteerd? Welkeboodschapzitachterdeinhoudelijkeboodschap? Zeggenweechtwatwewillenzeggen? Watisernon verbaalwaartenemenbijdegesprekspartners? Ophetmomentdatersprakeisvaneennegatievesfeer,ladingofdeinhoudelijkeboodschapisniet congruent metdemanierwaaropdeboodschapgebrachtwordt,danzalerspanningontstaan tijdenshetgesprek.effectiefcommunicerenhoudtindateraandachtbesteedwordtaande spanningdoordezetebenoemen.jegeeftwoordenaandespanningenbenoemtzonderoordeel watjewaarneemt. Jekuntjevoorstellendateffectiefcommunicerenaltijdbijjezelfbegint.Lukthetjouomtijdens gesprekkentekunnenafwisselenincommunicatieniveau,dankunjeookanderenondersteunendit toetepassen.hetideeis,datjeeerstzelfontvankelijkwordtvoordeprocessignalenwaarnajelater deanderkuntondersteunen. Ombewustteschakelentussendeverschillendeniveausennietdirecttereagerenopdeimpulsen, destimulus,ishetzaakjeeigenpauzeknoptevinden.tussendestimulusenjouwreactie,jouw responseziteenmoment.opdatmomentkanjijkiezenhoetereageren.doorjegesprekkengoed voortebereiden,hebjetijdenshetgesprekmeertijdoveromjebewusttewordenvandevrijheid diejehebtomjereactietekiezenenzoookdestuurmantezijnvanhetgesprek. 19

20 VIIFEEDBACKGEVEN Voordevolledigheidnogeensdebasisregelsvoorhetgevenvanfeedbackopeenrij: 1. Weesduidelijkdoordedetailstenoemenvanhetgedragenhetgevolgervan 2. Richtjeophetgedragnietopdepersoon 3. Suggereerduidelijkealternatieven 4. Controleerofdeontvangerhetbegrepenheeft 5. Geefdefeedbackdirect 6. Gebruikvragenomfeitenvasttestellen 7. Geefpositievetegenovernegatieveelementen VIIICONFLICTEN Somsishetgewoon eng omeengesprekvoortebereidenentevoerenwaarvanjenietweethoe hetafloopt.wordtjegesprekspartneremotioneelenmisschienheelboos?vindjehetvervelendom evenminderaardiggevondenteworden.hetisvanbelangjetijdensdevoorbereidingteberadenop demanierwaaropjemeteen(dreigend)conflictwiltomgaan.inonderstaandeoverzichtenvindje eenvijftalstrategieënendesituatieswaarinelkervanbijvoorkeurtoegepastkanworden. *Thomas Kilmanninstrument 20

21 BIJLAGE1:DOORSBLGEFORMULEERDECOMPETENTIES OVERZICHTCOMPETENTIES 1.Interpersoonlijkcompetent Bijinter persoonlijkcompetentgaathetomhetleidenenbegeleiden,stimulerenenconfronteren vanleerlingenenanderen.hierdoorontstaatereenklimaatwaarineenopencommunicatie,een vriendelijke,coöperatievesfeervanwederzijdsvertrouwenengezamenlijkheidontstaatmetalle actoren. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Dodocentvo: 1. communiceerteffectiefdoorhethanterenvanverbale(bijv.volume,tempo,articulatie,melodie) ennon verbaletechnieken(bijv.mimiek,uiterlijk,lichaamshouding) 2. beheerstenhanteertvaardighedenalsspreken,lezen,schrijvenenrekenen 3. bevorderteffectievecommunicatiedoorbijv.teluisteren,samentevattenendoortevragenop zowelinhoudalsbetrekkingsniveau 4. toontpersoonlijkebetrokkenheidenenthousiasmebijindividueleleerlingenengroepen 5. gaatprofessionele,persoonlijkerelatiesaanmetalleactoren 6. herkentenbenoemtgedragspatronenvanindividueleleerlingenendegroepenmaaktdeze inzichtelijkvoordeleerlingen 7. corrigeertongewenstgedragenwaardeertgewenstgedrag 8. motiveertzijnhandeleninbegrijpelijketaalaanleerlingen 2.Pedagogischcompetent Bijpedagogischcompetentgaathetomhetwelbevindenvanleerlingen,hetsignalerenvan ontwikkelings engedragsproblemen,hetontwerpen,uitvoerenenevaluerenvaneenbenaderingom groepenenindividuentebegeleiden.hierdoorontstaatereenveiligeleeromgevingenontwikkelen leerlingenzichtotzelfstandigeenverantwoordelijkepersonen,waarbijdevragen wiebenik? en watwilik? centraalstaan. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Dedocentvo: 1. biedteenveiligklimaatwaarinleerlingenendocentenelkaarrespectvolbehandelen 2. zorgtvooreenleersituatiewaarinleerlingeneeneigeninbrengkunnentonen 3. gebruiktopsystematischewijzedeinputvanleerlingeninhetonderwijsleerproces 4. stimuleerthetbesprekenvannormenenwaardentussenleerlingen 5. daagtleerlingenuitommeetedenkenoverhuneigenontwikkelings enleerprocessen 6. houdtrekeningmetverschillentussenleerlingenincultureel,sociaalenemotioneelopzicht 7. onderneemtwaarnodigactieomhetsocialeklimaatindegroepteverbeteren 8. signaleertenbenoemtontwikkelings engedragsproblemenbijleerlingenenverwijstzonodig door 9. voertinsamenspraakeenvastgesteldeaanpakbijontwikkelings engedragsproblemenuit. 10. verantwoordtpedagogischeopvattingenendegekozenaanpak 21

22 3.Vakinhoudelijkendidactischcompetent Bijvakinhoudelijkendidactischcompetentgaathetomontwerpen,aanbieden,begeleiden,evalueren vanleerprocessenbinnenhetvakdomein,enbijstellenvanleeractiviteitenzodanigdatditaansluitbij hetniveauendewerkwijzevanleerlingen.hierdoorontstaatereenkrachtigeleeromgevingvooralle leerlingen. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Ontwerpen:dedocentvo: 1. zorgtvoorbetekenisvolleentoepassingsgerichteleeractiviteiten 2. ontwerptverschillendeleertrajectenomtegemoettekomenaanverschillentussenleerlingen 3. ontwerptzowelindividuelealsgroepsactiviteiten 4. ontwikkeltbeoordelingsinstrumenten 5. gebruiktschriftelijke,audiovisueleendigitaleleermiddelenomleerdoelentebereiken 6. pastbestaandeleermiddelenzelfaanenbreidtzeuitmeteigeninbreng(vragen,suggesties, voorbeelden) Aanbieden:dedocentvo: 7. geefteenheldereopbouwindeleerstofaan 8. maaktactiefgebruikvanvoorkennisensluitaanbijdebelevingswereldvanleerlingen 9. hanteertverschillendewerkvormenomtegemoettekomenaanverschillentussenleerlingen(de leerstijlenvanleerlingen,niveauenwijzevanwerken) 10. schakeltwaarnodigtussentheorieenpraktijkencombineertdaarbijoogvoordetailmet overzicht 11. verwerktactualiteitenpraktijkindeonderwijsactiviteit Begeleiden:dedocentvo: 12. stimuleertdeleerlingomzelfzijnleerprocesvormtegeven 13. ondersteuntdeleerlingeninhunleerproces,doorleervragenen problementesignaleren,te benoemeneneroptereageren 14. reflecteertsystematischhetleerprocesmetdeleerlingenopresultatenenbijbehorendproces 15. analyseert(vakspecifieke)leerproblemenenspeeltadequaatdaaropinmetgerichteopdrachten en/ofvragen Vakdomein:dedocentvo: 16. legtrelatiestussendeleerinhoudenvanzijnvakdomeinendievanverwantevakken 17. staatbovendestof 18. gebruikthuidigetoepassingenvanzijnvakgebied 19. verantwoordtdefunctiesvanhetvakindeontwikkelingvandeleerlingen Evalueren:dedocentvo: 20. evalueerthetleerprocesendeleerresultatenvanleerlingen 21. verantwoordtzijnvakdidactischeopvattingenendegekozenaanpak 22

23 4.Organisatorischcompetent Bijorganisatorischcompetentgaathetomhethanterenvanconcrete,functioneleproceduresen afspraken,hetorganiserenenfaciliterenvanhetlerenvanleerlingenenhetbewakenvande planning.hierdoorontstaatereenoverzichtelijke,ordelijkeentaakgerichteleeromgeving. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Dodocentvo: 1. geeftduidelijkaanwatdeinhoud,vorm,structuurenrelevantievande(onderwijs)activiteitis 2. isconsequentinhethanterenvanregelsenafspraken 3. maaktafsprakenoverdetakenvandeleerlingenengeeftaanwelkeondersteuningzijvande leerkrachtkunnenverwachten 4. steltprioriteitenenverdeeltdebeschikbaretijdefficiënt,zowelvoorzichzelfalsvoorde leerlingen 5. weetomtegaanmetbeperktemogelijkhedenvandeleeromgeving,enbeschiktbijknelpunten overalternatieven 6. bewaaktdeplanningsamenmetdeleerlingen 7. verantwoordtzijnopvattingen,aanpakvanklassenmanagementendeorganisatievanzijn onderwijs 5.Competentinhetsamenwerkenmetcollega s Bijhetcompetentsamenwerkenmetcollega sgaathetomhetdelenengebruikenvaninformatie, hetconstructiefbijdragenaansamenwerkingssituaties,hetgevenenontvangenvancollegiale consultatiezodateenharmonieuzewerksfeerontstaat.zokaneeniedereeneffectievebijdrage leverenaaneengoedpedagogisch,didactischwerkklimaatbinnendeschoolorganisatie. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Dedocentvo: 1. steltteambelangboveneigenbelang 2. vraagthulpvanenbiedthulpaancollega s 3. stelteigengrenzenvast:isduidelijkoverwathij(niet)wilofkan 4. neemtverantwoordelijkheidvoordetaak(vananderen) 5. werktvolgensdeindeorganisatiegeldendeafspraken,proceduresensystemenzoalsbijv. leerlingvolgsysteemenkwaliteitszorg 6. leverteenbijdrageaandeontwikkelingenverbeteringvanzijnschool 7. verantwoordtzijnopvattingenenwerkwijzeaangaandesamenwerkenmetcollega sbinnende schoolorganisatie 23

24 6.Competentinhetsamenwerkenmetdeomgeving Bijhetcompetentsamenwerkenmetdeomgevinggaathetomhetonderhoudenvangoede contactenmetoudersofverzorgers,anderemenseneninstellingendietemakenhebbenmetde zorgvoordeleerlingen.hierdoorwordtopeenrealistischeenconstructievemaniereninhetbelang vandeleerlingenoverhunontwikkelinggesprokenenwordeneventueleproblementijdigonderkend enopgelost. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Dedocentvo: 1. hanteertrelevantegespreksvaardighedenen technieken(bijv.slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek) 2. raadpleegtalaanwezigeinformatie,registreertnieuweinformatieensteltandereninde gelegenheidhiergebruikvantemaken 3. geeftaanoudersenanderebelanghebbendeninhetbelangvandeleerlinginformatieendoetdit metrespect 4. verantwoordtzijnprofessioneleopvattingen,werkwijzeenbenaderingaanoudersenandere belanghebbendenenpastingezamenlijkoverlegzonodigzijnwerkaan 7.Competentinreflectieenontwikkeling Bijreflectieenontwikkelinggaathetomeenduidelijkbeeldtekrijgenvandeeigenprofessionele bekwaamheideneenplanmatigebijstellingdaarvanmetgebruikmakingvanactueleontwikkelingen inheteigenberoep.hierdoorontwikkeltdedocentzichsteedsverderenontstaatereenbalans tussentijd,kwaliteitenwerk. Ditkunjezienaandevolgendeindicatoren: Dedocentvo: 1. beschrijftgerichtopdefeitelijkesituatiesdeeigenkwaliteitenbeperkingen 2. reflecteertsystematischopeigengedragenbetrektinzijnreflectiedefeedbackvananderen 3. weetaantegevenopwelkepuntendeeigencompetentie(ontwikkeling)verbeterdkanworden 4. werktopeenplanmatigemanieraanzijneigenontwikkeling 5. stemtzijnontwikkelingafophetbeleidvandeschool 6. isflexibelenstressbestendig:pastzichaanveranderendeomstandighedenaanenbeschiktover alternatieven 7. volgtnieuweontwikkelingenrondzijnvakendocentschapopdevoet 8. staatopenvooranderevisiesenideeënenprobeertdiedaadwerkelijkuit 9. brengtonderwoordenwathijbelangrijkvindtinzijndocentschapenvanwelkewaarden,normen enonderwijskundigeopvattingenhijuitgaat 24

25 BIJLAGE2 BRONNENTERVOORBEREIDINGVANDEGESPREKKEN Hetisvanbelangdatzoweljijalsleidinggevendealsdedocentzichgoedvoorbereidenopde verschillendegesprekkenindegesprekscyclus.vooreengoedevoorbereidinghebbenjulliebeiden informatienodigoverdecompetentiesvandedocentenzijnfunctionerenendevereiste competentiesvandefunctiebinnenhetteam.bronnenkunnenzijn: beleidsplannen competentieprofielen (indienaanwezig)hetvorigepopenhetdaarinbehaalderesultaat administratiefverwerkteresultaten overzichtvanwerkzaamheden Defunctiebeschrijvingvandemedewerker,detaakomschrijving,hetoverzichtvan lesgebondenenniet lesgebondentaken. 180º/360ºfeedback eigenwaarnemingenenverslagen/aantekeningendaarvan zelfevaluatie LED enquete SBL Quickscan SBL feedbackscan 25

26 BIJLAGE3 ZELFEVALUATIE/VOORBEELD Hieronderzijndeschoolbredeenfunctiespecifiekecompetentieseneenoperationaliseringervan opgenomen. Bijhetinvullenvandelijstkuntunagaaninhoeverreeenuitspraakopuvantoepassingis. Daarwaarbepaaldetakendoormeerderepersonenwordenverricht,gaathetbijde (zelf)beoordelingoveruweigenaandeel.hetisdebedoelingdatuopallecompetentiesuitspraken doet. Deuitspraakdieudoetgaatdoormiddelvanhetaangevenofheteensterkpunt,gaatvoldoende, kanbeterofmoetbetervanuzelfis. Klantgerichtheid sterkpunt gaat kanbeter moetbeter voldoende Maaktduidelijkeafsprakenenzorgtvooreenfollow up Lostsnelenalertklachtenvanklantenop Toontduidelijkbegripvoordewensenenbehoeften vaneenklant. Geefteenhelderbeeldvanwatmenoverenweermag verwachten. Doetvoorstellendiegeheelaansluitenbijdebehoeften vandeklant. Meldtgemaaktefoutenenneemtuiteigenbeweging stappenomdeschadetebeperken. Kwaliteitsgerichtheid sterkpunt gaat voldoende kanbeter moetbeter Isactiefindeverbeteringvanmaterialenen gebouwen. Doetvoorstellenomdekwaliteitvanheteigenwerken dematerialenteverbeteren. Doetactiefmeeinhetteam. Stimuleertanderedoorvoorbeeldgedrag. Reageertopklachtmetpromptherstel,zonder defensiefgedrag. Werktvolgensdeovereengekomennormenen waardenvandeorganisatie. 26

27 Zelfontwikkeling/leervermogen sterkpunt gaat voldoende kanbeter moetbeter Vraagtfeedbackenwileenoordeelvananderenover heteigenfunctionerenenstelthetfunctionerenbij. Heefteenplanvooreigenverdereontwikkeling gebaseerdopsterkte/zwakteanalyse. Gebruiktnetwerkeneneigenmethodenomaan informatietekomendieindewerksituatietoepasbaar is. Pasthetgeleerdeincursussenoftrainingentoe. Zoektsituaties,takenenopdrachtendiegeschiktzijn omrelevanteervaringenoptedoen. Kiestgemakkelijkverschillendewerkwijzenomeen zelfdeofeenbeterresultaattebereiken. Samenwerken sterkpunt gaat voldoende kanbeter moetbeter Helptbijhetoplossenvanproblemenenconflicten. Vraagtcollega somtehelpenbijlastigetaken. Voertregelmatigoverlegmetcollega sbinnenen buitenhetvakgebied. Levertietsvaneigenbelangeninomeengezamenlijk resultaattebereiken. Isactiefbetrokkenbijhetoverlegendebesluitvorming vandeorganenwaaraanhij/zij deelneemt. Steuntvoorstellenvananderen.Bouwtdaaropvoortin derichtingvaneengemeenschappelijkdoel. 27

28 Stressbestendigheid sterkpunt gaat voldoende kanbeter moetbeter Blijftgoedfunctionerenondersnelveranderendeof belastendeomstandigheden. Blijftgestructureerdwanneerverschillendemensen tegelijkeenberoepdoenopdienstverlening. Blijfteffectieffunctionerenondertijdsdruk. Gaatgoedommetmomentenvanstilteof verwarring. Raaktbijernstigestoringoffoutnietinpaniek. Hersteltzichsnelbijtegenslagofpech. 28

29 BIJLAGE4 OVERZICHTONTWIKKELINGSACTIVITEITEN coaching Coachingisindekern:hetstimulerenvananderentotgroterezelfstandigheidenbetereprestaties. Eencoachzorgtervoordatdejehetbesteuitjezelfhaalt.Decoachrichtzichdaarbijinhetalgemeen opdekwaliteitenentalentenvandemedewerker.eenervarencollegakancoachen,een leidinggevendekandezerolopzichnemen.eenanderemogelijkheidistekiezenvooreenexterne coach.daarvoorkangekozenwordenalshetvanbelangisdatdemedewerkernietalleenwordt gecoachtophetbenuttenvanzijntalenten,maarookophetbesprekenvantwijfels,knelpuntenen belemmeringen.alsjebehoeftehebtaancoaching,bespreekditdaneerstmetjedirect leidinggevende. cursus Eencursusisvooralnuttigalsjeeentekortaankennishebtopbepaaldeterreinen.Hetisbelangrijk datjenaareencursusgaatdieeffectsorteert.informeervoorafgoednaardeinhoud,dedoelen,de doelgroependewerkwijzevandecursus.opdiemaniervoorkomjeteleurstellingen.jemanagerzal jealtijdvragenomachterafeenverslagtegevenvandemanierwaaropjethetgeleerdekan toepassenindepraktijk. leerproject Leerprojectenzijnoverhetalgemeenexperimenteleprojecten,projectenwaarinietsnieuwswordt uitgeprobeerd.jeleertnamelijkheelveelalsjezelfnieuweideeënkuntbedenkenenuitproberen. Aandachtspuntenbijleerprojectenzijn: Zorgdatjeeenduidelijke(leer)doelstellingeneenprojectopdrachthebt. Maakzelfjeeigenprojectplan. Weescreatiefinhetbedenkenvannieuweideeën. Pakderuimteomteexperimenteren. Sluitaanbijjecompetentieontwikkelingsplan. Organiseergesprekkenenreflectie. mentoring Medewerkersdienognietzolangineenbepaaldefunctiewerkzaamzijn,kunnenzichvaaksnelen gerichtverderontwikkelenonderbegeleidingvaneenmentor.eenmentorisoverhetalgemeeneen ervarencollega,diewerkbegeleidingbiedt.hetverdientaanbevelingdementorende(nieuwe) medewerkerveelsamentelatenwerken,waarbijzijregelmatiggesprekkenplannen.opdiemanier kandemedewerkervoorafgaandaanbepaaldewerkzaamhedenzijnleerdoelenformuleren,tijdens dewerkzaamhedenkanhijadviesvragenaandementor,enachterafgeeftdementorfeedbacken verdereontwikkelingsadviezen.bijmentoringishetvanbelangdatzoweldementoralsde medewerkertijdkrijgenvoordementorgesprekken. offthejobleren Offthejoblerenstaattegenoveronthejobleren.Hetomvatallevormenvanlerendienietopde werkplekzelfplaatsvinden.daarbijkanhetgaanomeencursus,trainingofopleiding.maarookom 29

30 hetbekijkenvaneenvideo,ofhetlezenvanzelfstudiemateriaal,etc.offthejoblerenismetname effectiefwanneerersprakeisvaneenkennistekort. Kunstafkijken Kunstafkijkeniseenvormvanlerendieveelhogeropgeleidenaanspreekt.Jevolgteenervaren collega,vooralobserverend.jenoteertjewaarnemingenendevragendiejewaarnemingen oproepenenbespreektdiesystematischmetjecollegaopafgesprokenmomenten.jeleertvooral doordatjenieuweinzichtenopdoetoverdemanierwaaropjewerkkuntbenaderen. 30

31 onthejobleren Onthejobleren,ookwelwerkplekopleidengenoemd,isopleidenindeeigenwerksituatieonder leidingvaneenmentor.vaakisditeenervarencollega,diehiervoorspeciaalisopgeleid. Werkplekopleidengebeurtnietadhoc,maaraandehandvaneenopleidingsplan.Bij werkplekopleidenhoortoverhetalgemeenzelfstudiemateriaal,waarindekennisstaatdienodigis voordetaakuitvoering.jeleertdetheoriezelfstandigenoefentdevaardighedentijdens praktijkopdrachtenonderleidingvaneenmentor.dementorheeftdebeschikkingovereen mentorenhandleiding. opleiding Onderopleidingverstaanwelangerlopendeleertrajecten,diealdannietresulterenineenofficiële kwalificatieofdiploma.hebjenietdejuistevooropleidingofmisjebepaaldeaspecteninje functioneren,ofvoeljejeergonzekerinjefunctie,dankanmenoverwegenjeeenopleidingtelaten volgen.somsishetooknuttiginhetkadervanloopbaanontwikkelingeenopleidingaantebieden. Demeesteopleidingenvergeneenflinkeinvesteringintijdengeld.Bespreekdaaromaltijdvooraf uitgebreidmetjemanagerwatdebetreffendeopleidingopmoetleveren,zowelvoorjezelfalsvoor deorganisatieenofeenopleidinghetantwoordisopjeontwikkelvraag. stage Stages enroulatiesystemen stimulerennietalleendeontwikkelingvanmedewerkers,maarook hetlerenvanelkaar.medewerkerskrijgeninzichtinanderefunctiesenandereafdelingen.bespreek metjemanagerjewensenendemogelijkheden. training Eentrainingonderscheidtzichvaneencursusdoordathetaccentbijeentrainingvooralopde vaardighedenligt. trainingpersoonlijkeeffectiviteit Alsbepaaldecompetentieontwikkelingenbelemmerdwordendoorpersoonlijkeeigenschappen, doorhet zijn,dankanhetzinhebbeneentrainingophetgebiedvanpersoonlijkeeffectiviteitte volgen.daarbijkanhetgaanomelementenalsassertiviteit,effectieverfunctioneren,persoonlijke ontwikkeling,timemanagementofstressmanagement.hetiswelbelangrijkdatjebereidtbentom jepersoonlijkfunctionerenteveranderen. uitvoerenvandetaak Isersprakevaneenvaardigheidstekort,daniseentraininglangnietaltijdnoodzakelijk.Het simpelweguitvoerenvandetaakkanhemalvoldoendevaardigmaken.hetuitvoerenvandetaak wordteengoedeontwikkelingsactiviteitalsjegekoppeldwordtaaneenmentorofeen buddy,met wiejedetaakvoorbereidtenevalueert. werkomstandighedenveranderen Nietzeldenstoktdecompetentieontwikkelingdoormotivatieproblemen.Demotivatieombepaalde werkresultatentebehalen,ofomeenbepaaldgedragtevertonen,hangtvaaksamenmetde 31

32 werkomstandigheden.daarbijkanhetgaanomdewerkbelasting,dewerkplek,decollega s,ofomde aardvandewerkzaamheden.analyseermetelkaarofenhoedewerkomstandighedenjemotivatie kunnenvergroten.maaksameneenoverzichtvandeknelpuntenenzoeknaarhaalbareoplossingen. zelfstudie(internet,video,boeken,artikelen,manuals,etc) Zelfstudieiseenvandegoedkoopsteontwikkelingsactiviteitendieerzijn.Zekerinhetgevalvaneen kennistekortisditdeeerstaangewezenontwikkelingsactiviteit.raadpleegervarencollega svoor goedezelfstudiebronnen. intervisie Intervisieiseenvormvandeskundigheidsbevorderingwaarbijmedewerkerseenberoepdoenop collega'sommeetedenkenoverpersoon enfunctiegebondenvraagstukkenenknelpuntenuitde eigenwerksituatie. Ditmeedenkengebeurtnietdoorhetaandragenvanoplossingen,maardoorhetstellenvanvragen omzometbehulpvaneigenanalytischenprobleemoplossendvermogenzichttekrijgenophet ingebrachteprobleemenhoehierintehandelen. supervisie Supervisieiseenleertrajectonderleidingvaneensupervisorwaarbijmethodischwordtingegaanop depersoonlijkeleervragendieiemandheefttenaanzienvanzijnofhaarwerk.hetiseenvormvan reflecterenopdeeigenwerkpraktijkenwerkstijl. Hetgeeftzichtopwelkesituatiesproblemenkunnenopleveren,waarditmeetemakenkanhebben, hoejeermeeomgaatenwelkealternatievenerzijn.ineensupervisiegesprekverkenjeenherkenje vastepatronenengajeopzoeknaardieperliggendemotievenenovertuigingen,omdatdiesturend zijn.nietalleenvoorjeeigenhandelenmaarookhoejeomgaatmetdiemensenomjeheen.zo wordendenken,voelen,willenenhandelengoedopelkaarafgestemd. Bijsupervisieligthetaccentophetleren.Deervarensupervisorbegeleidtjeomjeeigen werkervaringenzodanigteoverdenkenentedoorziendathetleidttoteenbeterfunctioneren,voor nuenindetoekomst. 32

33 BIJLAGE5 GESPREKSPROTOCOLLENENVERSLAGFORMULIEREN IPB GESPREKALGEMEEN Gespreksonderwerpen leidinggevende werknemer 1.voorbereiding hebbenleidinggevendeen werknemerbeidehet gesprekvoorbereid? 2.beschikbaretijd hoeveeltijdisvoorhet gesprekbeschikbaar? 3.functieprofiel welkeelementendaarvan moetenbesproken worden? 4.afsprakenvoorgaande gesprekken welkekomenterugopde agenda? 5.POPenportfolio zijndezebeschikbaarenzo ja:wateruitisvanbelang voorditgesprek? 6.anderedocumentatie zijnernogandere documentenvanbelang voorditgesprek? 7.samenvattend=>de agenda ishetvoorstelvolledigen akkoord? agendavoorstel: aanvullingenofopmerkingen 33

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Quickscan. Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven. Naam deelnemer: Naam praktijkopleider:

Quickscan. Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven. Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Quickscan Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Proces Het doel van de functie van de Assistent Bouwmarktmanager is zorg

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V.

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken voeren met medewerkers HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken met medewerkers voeren... Doen we meerdere keren per dag Kunnen we allemaal Terug

Nadere informatie

Contact bevoegd gezag: Website: Jaarplan Daltonschool De Bongerd 2

Contact bevoegd gezag:   Website:  Jaarplan Daltonschool De Bongerd 2 JAARPLAN 2015-2016 Datum: Status: Versie: juli 2015 definitief 3.0 Schoolgegevens: Openbare Daltonschool De Bongerd Brinnummer: 12IH Clusterdirecteur: Bert Stam Locatieleider: Dieke Miedema Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen.

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Verklaring Cliënt Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Naam cliënt: Naam student/coach: Totaal aantal uren coaching: Hulpvraag: Wat werd als positief ervaren: Wat wil je aan

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek 1

Formulier Functioneringsgesprek 1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende:

Nadere informatie

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1 18. BEOORDELINGSBELEID DATUM 20.05.2010 VERSIE 1 Inleiding Conform het beleidsplan competentiemanagement, is in het schooljaar 2009-2010 uitgewerkt hoe we het functioneren van alle medewerkers willen beoordelen.

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Regeling gesprekkencyclus

Regeling gesprekkencyclus Regeling gesprekkencyclus voor de medewerkers van SOPOGO door gesprekken wijzer worden Aanleiding... 2 Inleiding... 2 Doel... 2 Onderwerpen... 2 Procedure... 3 De gesprekkencyclus... 3 Competentieprofielen...

Nadere informatie

De leerlijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan over opleidingen heen: persoonlijke reflectie en ontwikkeling in relatie tot interprofessioneel handelen

De leerlijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan over opleidingen heen: persoonlijke reflectie en ontwikkeling in relatie tot interprofessioneel handelen De leerlijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan over opleidingen heen: persoonlijke reflectie en ontwikkeling in relatie tot interprofessioneel handelen Lieselot Van Droogenbroeck Hans Forceville Doelstellingen

Nadere informatie

PORTFOLIO BRANDWEERDUIKER

PORTFOLIO BRANDWEERDUIKER PORTFOLIO BRANDWEERDUIKER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is in juni 2009 vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Het bekwaamheidsdossier:

Het bekwaamheidsdossier: Het bekwaamheidsdossier: werken aan de kwaliteit van medewerkers Stichting Lek en IJssel School ontwikkeling Ontwikkel assesment Competentie ontwikkeling Feed back POP bekwaamheidseisen Bekwaamheids dossier

Nadere informatie

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Stichting Fluenta Juni 2007 Inleiding en context De scholen van de willen zich versterken om samen in een professionele organisatie eigentijds, kwaliteitsonderwijs

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO CHAUFFEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g Modelformulieren Gesprekscyclus Bijlage WGB 08-2g Model formulier planningsgesprek Waterschap:... 1 Dienst: 1a onderdeel: 2 Betreft: 2a 2b 2c Naam: Geboortedatum: Salarisschaal: 3 Functie: 3a 3b Datum

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

inhoud Hoofdstuk 3 Ik, de ontvanger 40 3.1 Luisteren 40 3.1.1 Non-verbaal luistergedrag 41 3.1.2 Verbaal luistergedrag 42 3.2 Kritiek ontvangen 43

inhoud Hoofdstuk 3 Ik, de ontvanger 40 3.1 Luisteren 40 3.1.1 Non-verbaal luistergedrag 41 3.1.2 Verbaal luistergedrag 42 3.2 Kritiek ontvangen 43 inhoud Deel 1 Communicatief competent Hoofdstuk 1 Strategisch denken 2 1.1 Communicatie en strategie 2 1.2 Publieks- en situatiegericht denken 3 1.3 Doelgericht denken 4 1.3.1 Het formuleren van doelen

Nadere informatie

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg PORTFOLIO http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project02/project02_01b.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project15/proj15_01.jpg 30-10-2006 http://www.aronsengelauff.nl/afbeeldingen/04092006%20de%20plus%20jeroen/058-...

Nadere informatie

Kwaliteitsdag 5 maart Het functioneringsgesprek. Marleen De Greef, POP coach

Kwaliteitsdag 5 maart Het functioneringsgesprek. Marleen De Greef, POP coach Kwaliteitsdag 5 maart 2011 Het functioneringsgesprek Marleen De Greef, POP coach Definitie Het FG is een periodiek, gepland en voorbereid afstemmingsgesprek tussen LG en MW met toekomstgerichte werkafspraken

Nadere informatie

Beleid functioneringsgesprekken

Beleid functioneringsgesprekken Beleid functioneringsgesprekken 1 Regeling functioneringsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO,

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker 0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I Een Goed Tweegesprek Mart Bakker I 0695019x_binnen 21-06-2004 11:51 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017 3 Een goed feedbackgesprek

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Implementatieplan Competentiemanagement SKB De Veenplas

Implementatieplan Competentiemanagement SKB De Veenplas Implementatieplan Competentiemanagement SKB De Veenplas Datum: 1 december 2005 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. De competenties 2 3. Implementatie 5 3.1 Veenplascompetenties 5 3.2 Schoolcompetenties

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

Regeling gesprekkencyclus

Regeling gesprekkencyclus Regeling gesprekkencyclus Versie: 1.1 Status: voorgenomen besluit Datum: 11 april 2017 pagina 1 van 59 Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 1.1 Verantwoording... 3 02. Regeling... 4 2.1 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Inleiding In de voorliggende notitie wordt het algemeen kader geschetst ten behoeve van de beoordelingsgesprekken van alle personeelsleden op alle

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 23-5-2016 Directeuren MT 8-3-2016 GMR (instemming) GMR 30-6-2016 College van Bestuur CvB 1-11-2016 Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Nadere informatie

Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1

Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1 Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1 Elleke Boot 1203718 Kopopleiding 2 e graads leraar Omgangskunde 2013-2014 OAKOP-Groep 2 Afstudeerberoepsproduct vakoverstijgend Elsbeth

Nadere informatie

Proeven aan Collegiale Bestuurlijke Visitatie. Kees Hoefnagel Marie-Anne van Reijen

Proeven aan Collegiale Bestuurlijke Visitatie. Kees Hoefnagel Marie-Anne van Reijen Proeven aan Collegiale Bestuurlijke Visitatie Kees Hoefnagel Marie-Anne van Reijen Waarom pilot Collegiale Bestuurlijke Visitatie? Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO haar eindrapport De letter én

Nadere informatie

Personeelszaken (n)iets voor U?!

Personeelszaken (n)iets voor U?! Personeelszaken (n)iets voor U?! Jitske van Born 1 Succes betekent groei! Druk, druk, druk Nergens meer tijd voor De dag heeft maar 24 uur. En u wilt weer tijd voor u zelf? 2 Groei en Tijd voor u zelf

Nadere informatie

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Soa Aids Nederland Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Amsterdam, april 2011 Inhoud Introductie/inleiding 7 1. MI-coaching en randvoorwaarden

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Stichting Cambium. Gesprekkencyclus. Concept

Stichting Cambium. Gesprekkencyclus. Concept Stichting Cambium Gesprekkencyclus Concept HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Inleiding In het Strategisch Beleidsplan wordt vermeld wat het motto is van Stichting Cambium (hierna te noemen: de Stichting), namelijk:

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

VIVENTE IPB PPOP GESPREKSCYCLUS

VIVENTE IPB PPOP GESPREKSCYCLUS VIVENTE IPB PPOP GESPREKSCYCLUS Status: beleid Aan: Van: Datum: Juni 2004 Bijlagen: Bij dit beleid horen afzonderlijke documenten: - model persoonlijk ontwikkelingsplan - kerncompetenties (leerkrachten,

Nadere informatie

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014 Talent Development Talent hebben of zijn? Volgens Lidewey van der Sluis gaat het niet om het hebben van talent maar het zijn van talent. Veranderingen vinden NU plaats Medewerker steeds meer persoonlijke

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek A. Voorbeeld van een gespreksformulier voor een functioneringsgesprek In de praktijk circuleren in veel organisaties formulieren die

Nadere informatie

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 17 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Communicatie en overleg

Communicatie en overleg Communicatie en overleg Doelstellingen Kerncompetenties K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met gegevens over de leerling. Aan ouders/verzorgers informatie en advies verschaffen

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie