TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN"

Transcriptie

1 TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden en competentieprofielen 4 3. planning 5 4. verslagformulier 5 5. persoonlijk ontwikkel plan 5 6. portfolio 6 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID IPB 7 DE IPB-GESPREKSCYCLUS 7 HET STARTGESPREK 8 HET POP-GESPREK 10 HET VOORTGANGSGESPREK 11 HET FUNCTIONERINGSGESPREK 11 HET BEOORDELINGSGESPREK 13 PLANNING 16 GESPREKSTECHNIEKEN 18 I bewustzijn van eigen leiderschap 18 II overtuigingen 18 III beknopt, helder en specifiek formuleren 18 IV bepaal het gevoel vooraf 18 V actief luisteren 19 VI niveaus van communicatie 19 VII feedback geven 21 VIII conflicten 21 BIJLAGEN I door SBL geformuleerde competenties 22 II bronnen ter voorbereiding van gesprekken 26 III zelfevaluatie voorbeeld 27 IV overzicht ontwikkelingsactiviteiten 30 V gespreksprotocollen en verslagformulieren ` 32 VI format Persoonlijk Ontwikkel Plan 34 VII portfolio 36 LITERATUUR 38 2

3 INLEIDING Voor je ligt het trainingsboek Implementatie IPB van Van Loo en Partners in Amsterdam. Dit trainingsboek en de bijbehorende trainingssessies vormen een geheel. Het kader, het beleid met betrekking tot integraal personeelsbeleid en de regelingen van de IPB-gesprekscyclus van de school, zijn het vertrekpunt voor een praktijkgerichte en individuele training die individueel of in teamverband (de schoolleiding) uitgevoerd wordt. Het trainingsboek bevat algemene beleidafspraken en voorbeelden en modellen met betrekking tot de IPB-gesprekscyclus. Voordat de training start, passen wij het geheel in detail en beleidsmatig aan op je school. Het onderwijsveld kent functionerings,- en beoordelingsgesprekken. In dit trainingsboek worden ook andere gespreksvormen binnen de IPB-gesprekscyclus beschreven, omdat daarmee helder wordt welke aspecten ervan in functioneringsgesprekken terugkomen, als een school alleen dit type gesprek hanteert. VOORBEREIDING Wij gaan ervan uit dat bepaalde beleidsdocumenten zijn geschreven, plannen zijn opgesteld en instrumenten zijn vervaardigd, voordat je IPB- gesprekken gaat voeren. In de onderstaande pafagrafen lopen we de betreffende documenten even na. 1. schoolplan 2. functieomschrijving, functievoorwaarden en competentieprofielen 3. planning 4. verslagformulier 5. persoonlijk ontwikkel plan 6. portfolio 1. HET SCHOOLPLAN, HET AFDELINGSPLAN, HET TEAMPLAN Uitgangspunt bij alle gesprekken is dat de ontwikkeling van de teamleden past binnen de ontwikkeling van school en schoolteam. De ontwikkeling van alle individuele medewerkers samen maakt de gewenste en afgesproken schoolontwikkeling mogelijk en dus de uitvoering van gemaakte plannen. In gesprekken met je teamleden, onderzoek je welke competenties verder ontwikkeld moeten worden om school-, afdelings- en teamplannen daadwerkelijk te realiseren. Elk gesprek in de IPB- gesprekscyclus is voor jou als leidinggevende een uitgelezen kans om beleidsplannen onder de aandacht te brengen en dus de teamontwikkeling gericht te sturen. In het schoolplan staat duidelijk waar de school en het team voor staan, welke strategische plannen er zijn, welke didactische en pedagogische keuzes zijn gemaakt en welke innovatieprojecten op stapel staan. Het is SMART geformuleerd en de doelen die erin staan zijn concreet en realistisch. Uit het meerjarenschoolplan volgt een jaarlijks afdelings- en/of teamplan. Op basis daarvan maak je de jaarlijkse opstelling : de taaktoedeling en de projectplanning. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen de rol krijgt toebedeeld die het beste bij hem of haar past. Voorafgaand aan de gesprekscyclus heeft elk teamlid duidelijk welke rol hij de komende periode in het team gaat uitvoeren. En daarmee heeft iedereen duidelijk voor ogen welke competenties hij of zij daarvoor nodig heeft. 3

4 2. FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN, FUNCTIEWAARDERING EN COMPETENTIEPROFIELEN Vrijwel elke functie in scholen is beschreven in een functieomschrijving. Daarin wordt aandacht besteed aan: - taken: om welke concrete werkzaamheden gaat het? - bevoegdheden: over welke zaken beslist de werknemer zelf en hoe en aan wie legt hij/zij verantwoording af? - verantwoordelijkheden: op welke concrete resultaten wordt de werknemer beoordeeld? Als het goed is, liggen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in één lijn en is duidelijk te maken waarvoor iemand werkelijk verantwoordelijk is. Op grond van een vooraf bepaalde waardering volgens een gevalideerd systeem wordt aan elk van deze beschreven elementen een waardering toegekend. Deze waarderingen bepalen uiteindelijk de inschaling. Functiewaardering is dus de constatering van elk functie-element of en niet hoe iemand dit ook daadwerkelijk uitvoert. Met andere woorden: het gaat niet om een beoordeling. In toenemende mate stellen schoolleiders vast dat voor een goede uitvoering van afgesproken taken en voor een reële beoordeling het noodzakelijk is dat in eerste instantie bepaald wordt over welke competenties iemand dient te beschikken voordat geoordeeld kan worden over de mate waarin iemand die competenties ook daadwerkelijk ontwikkeld heeft. Onder een competentie verstaan wij hier: die kennis, vaardigheden en professionele attitude die in de betreffende school nodig zijn om succesvol te kunnen werken. Elk van de onderdelen van een competentieprofiel is zichtbaar in gedrag. Op deze gedragskenmerken is door een lid van de schoolleiding te sturen door het geven van feedback en het maken van ontwikkelingsafspraken. Competentieprofielen zijn dus flexibel, zij veranderen met de gemaakte keuzes van de school en zij staan voor een deel onder invloed van de omgeving van de school, de specifieke opdracht die de school zich gesteld heeft, de visie op leerlingen en onderwijs. competentieprofiel functie vakkennis vaardigheden professionele waarden en normen, (beroeps)ethiek en morele maatstaven zelfbeeld, motieven, drijfveren, principes en overtuigingen 4 4

5 Bij het opstellen van dergelijke competentieprofielen valt vaak op dat de deelcompetenties die onderaan in deze driehoek thuishoren, belangijker zijn voor succesvol functioneren op de langere termijn èn lastiger te leren, af te leren of te veranderen zijn. Kennis doe je onder meer op in zelfstudie en cursussen, vaardigheden kun je trainen, over waarden en normen kun je discussiëren in bijvoorbeeld intervisiegroepen. Bepalende factoren in je arbeidssatisfactie en in de manier waarop je werk gezien en gewaardeerd wordt door anderen, zoals overtuigingen over de aard van je werk, kunnen onderwerp van gesprek zijn tijdens supervisie- of coachingsgesprekken. Voor docenten is een belangrijk deel, 80 % van het competentieprofiel, beschreven in de SBLcompetenties ( De overige 20% wordt bepaald door schoolspecifieke en functiespecifieke competenties. Voor leidinggevenden en voor onderwijsondersteunend personeel is geen landelijk ontwikkeld materiaal beschikbaar, maar er zijn bij collega s veel voorbeelden verkrijgbaar. (Zie bijlage 1 voor de SBL-competenties) De mate waarin IPB-gesprekken effectief zijn voor de ontwikkeling van een medewerker en voor de school is in belangrijke mate afhankelijk van de inbreng en de voorbereiding door de medewerker zelf. Op vind je een quickscan en een feedbackscan voor de SBL functies. Voor schoolspecifieke competenties kan je een aanvullende evaluatie maken. (Zie voor een voorbeeld bijlage 3). Bij 180º en 360º feedback wordt systematisch, door middel van vragenlijsten, informatie verzameld over het functioneren van de medewerker. Bij 180º feedback wordt informatie gevraagd van bijvoorbeeld een collega en de medewerker zelf, bij 360º feedback kan informatie worden gevraagd bij een leidinggevende, een collega en de medewerker zelf, en een medewerker aan wie de medewerker leiding geeft (in geval van docenten een leerling). 3. PLANNING Het voeren van IPB-gesprekken vergt tijd. Het is dan ook belangrijk om van al je gesprekken, voorbereidende werkzaamheden en vervolgacties een planning te maken. Zie het hoofdstuk over planning voor een voorbeeld. 4. VERSLAGFORMULIER Een verslagformulier kan goed worden gebruikt als richtinggever binnen je gesprek. Zie bijlage 5 voor een voorbeeld verslagformulieren, zet dit formulier zo nodig naar je eigen hand. 5. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN EN POP-FORMAT Een POP is het 'ontwikkelingscontract' tussen de school en de werknemer, dat volgt uit het gesprek over de raakvlakken tussen de persoonlijke ontwikkeling zoals de medewerker die zich voorstelt en de ontwikkeling van de school (de afdeling, het team) zoals de leidinggevende die aangeeft. In een POP worden persoonlijke doelen en schooldoelen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De afstemming van deze doelen vindt plaats in een gesprekscyclus tussen jou als direct leidinggevende en de werknemer, de zogenaamde IPB-cyclus. 5

6 De gemaakt afspraken worden vastgesteld in het persoonlijk ontwikkelplan - POP. Hierin worden de ontwikkeldoelen beschreven, de manier waarop deze doelen gehaald gaan worden en welke faciliteiten hiervoor worden geboden. Zie bijlage 6 voor een voorbeeld POP en werkboek IPB gesprekscyclus voor het maken van een POP. 6. PORTFOLIO In de wet BIO is bepaald dat leraren na het behalen van hun bevoegdheid moeten blijven werken aan hun bekwaamheid. Dat zij werken aan hun bekwaamheid moeten zij bewijzen in de vorm van een portfolio. De schoolleiding dient erop toe te zien dat aan het portfolio gewerkt wordt, de inhoud ervan is eigendom van de leraar en toegankelijkheid moet in een reglement worden geregeld. Dit portfolio bevat onder meer het persoonlijk ontwikkelplan. Het is een essentieel onderdeel van de IPB-gesprekscyclus. Zie en bijlage 7. 6

7 INTEGRAAL PRESONEELSBELEID - IPB Dit is integraal personeelsbeleid: enerzijds de verbinding van personeelsbeleid aan de andere onderdelen van het schoolbeleid en anderzijds aan de strategische keuzes van de school voor de komende jaren. DE IPB-GESPREKSCYCLUS De kern van de IPB-gsprekscyclus wordt gevormd door een aantal gesprekken. De vormgeving van de gesprekscyclus zou er als volgt uit kunnen zien. 1) Startgesprek. In dit gesprek wordt vastgesteld in welke mate de docent voldoet aan het competentieprofiel van zijn functie (SBL-competenties en schoolspecifieke competenties) en welke competenties de docent verder gaat ontwikkelen in de komende twee jaar. 2) POP-gesprek; Tijdens dit gesprek bespreek je het POP wat voorafgaand aan dit gesprek door de docent is opgesteld. Na afloop van dit gesprek is er een akkoord over welke tijd en middelen de docent krijgt om zijn/haar doelstellingen binnen de gezette termijn te behalen. Het POP-gesprek vindt binnen afzienbare tijd na het startgesprek plaats. 3) Voortgangsgesprek. Check: leert de docent het beoogde volgens de geformuleerde doelstellingen en acties uit het POP en zijn de vrijgemaakte middelen toerijkend? 4) Functioneringsgesprek. In principe kan dit gesprek als zodanig uit de cyclus verdwijnen als de andere gesprekken beleidsmatig ontwikkeld en geïmplementeerd zijn. De oude benaming functioneringsgesprek kan verwarring oproepen. Het functioneringsgesprek oude stijl pretendeerde een tweezijdige communicatie in zich te bergen die niet functioneel was. 5) Beoordelingsgesprek. In dit gesprek wordt de docent beoordeeld op zijn werkresultaat en ontwikkelde competenties. Hieronder vind je een overzicht van de doelen en opzet van de gesprekken afzonderlijk, hoe je je hierop kunt voorbereiden en welke activiteiten je voor en na het gesprek moet ondernemen. 7

8 HET STARTGESPREK DOELEN De docent weet wat de IPB gesprekscyclus inhoudt, wat hij kan verwachten en wat er van hem verwacht wordt. De docent heeft een duidelijk beeld van de richting waarin de school (afdeling, team) zich ontwikkelen en welke rol en taken hij daarbinnen gaat vervullen. De vereiste competenties zijn door teamleider en docent beoordeeld. De leidinggevende en docent kiezen samen 1 of enkele competenties die de docent de komende 3 jaar verder gaat ontwikkelen. Deze afspraak wordt SMART uitgewerkt in het POP. De leidinggevende en docent hebben concrete afspraken gemaakt voor de volgende gesprekken, het opstellen van het POP en het vervaardigen van het portfolio. Tijdens het startgesprek komen de volgende punten aan de orde: a) De competenties van de docent in relatie tot het schoolplan welke competenties gaat de docent verder ontwikkelen zodat hij positief bijdraagt aan de uitvoering van het teamplan? b) De SBL-competenties voor het docentschap (zie bijlage 1) welke SBL beheerst de docent voldoende en welke competenties gaat hij verder ontwikkelen? c) De loopbaanwensen van de docent Wat zijn de loopbaanwensen van de docent, wat heeft hij nodig om deze te kunnen realiseren en wat en hoe kan de school hierbij ondersteunen? d) Het functioneren van de docent wat zijn de kernproblemen en wat zijn de wensen t.a.v. het oplossen van blokkades om optimaal te kunnen functioneren van de docent? (wanneer dit punt groot is, parkeer het dan en neem de punten mee naar het functioneringsgesprek) VOORBEREIDING - (het doen) verzamelen van informatie uit verschillende bronnen en met verschillende instrumenten (zie bijlage 2) - uitnodiging - inlezen, zo nodig informatie inwinnen bij collega s over de desbetreffende docent. DE AGENDA 1) De opening: stel wederzijds vast met welke doelen dit gesprek gevoerd gaat worden en bepaal de agenda 2) het functioneren van de docent: inventariseer wat de kernproblemen en wensen zijn van de docent t.a.v. het oplossen van blokkades om optimaal te kunnen functioneren. 3) stel vast welke gegevens (feedback, scans,etc.) de docent heeft gebruikt om te komen tot zijn zelfevaluatie. 4) kom tot overeenstemming over de precieze rol / functie van de desbetreffende docent binnen team en/of vakgroep 5) beoordelen van de competenties Voor het beoordelen van de competenties op basis van bewijzen van de docent maak je gebruik van de STARR-methode: per competentie stel de volgende vragen: 8

9 COMPETENTIE: Situatie Taak Wat speelde er? Wat waren je taken? Activiteiten Wat heb je concreet gezegd of gedaan? Resultaat Wat gebeurde er daarna? Reflectie Hoe kijk je hierop terug? en hoe zou je het in de toekomst weer zo doen? 6) Stel de loopbaanwensen van de docent vast en bekijk hoe deze eventueel binnen school gerealiseerd kunnen worden 7) Stel samen een beperkt aantal competenties vast die de docent in de komende twee jaar verder gaat ontwikkelen 8) Leergemeenschap Bespreek de mogelijkheid om bepaalde competenties te ontwikkelen in samenwerking met anderen. (zie bijlage 4) 9) Portfolio De competenties die de docent beheerst neemt hij op in zijn portfolio. Samen bespreken jullie de gewenste opbouw van een portfolio 10) Ga na of er zaken onbesproken zijn gebleven die de docent of jij had willen bespreken. Check of het gesprek aan de verwachtingen voldeed van je gesprekspartner. NAZORG - de docent maakt het afsprakenlijstje, jij keurt het goed - de docent maakt zijn POP en stuurt het naar jou 9

10 HET POP-GESPREK DOEL POP vaststellen N.a.v. de conclusies uit het startgesprek maakt de docent het POP. Een toepasbaar model is het volgende. De uitkomst is deels situationeel bepaald. Toch is te analyseren hoe iemand tot competent gedrag komt door na te gaan welke kennis nodig is en welke vaardigheden (kunnen en kennen), welke drijfveren iemand heeft (willen) en hoe iemand qua persoonlijkheid in zijn werk staat. De optelsom bepaalt hoe en in welke mate een competentieontwikkeling mogelijk is. Competentie: kennen zijn ervaring, aanleg, leervoorkeuren kunnen willen Competent gedrag situatie Daarbij stelt de docent een actieplan op om zijn ontwikkelingsdoelen binnen twee jaar te bereiken. Dit POP is aanleiding voor het tweede gesprek in de cyclus; het POP-gesprek. In dit gesprek kom jij met de docent tot SMART afspraken om de gestelde doelen te behalen die passen binnen de mogelijkheden van de school. zie bijlage 4 voor een voorbeeld POP zie voor werkboek POP NAZORG - de docent stuurt de aanpassingen in het POP door - Jij keurt het POP officieel goed - de docent maakt de acties in zijn POP concreet en houdt jou op de hoogte - tussen het POP gesprek en het voortgangsgesprek informeer jij geregeld bij de docent hoe het met zijn leerdoelen gaat. 10

11 HET VOORTGANGSGESPREK DOEL monitoren uitvoering POP Gemiddeld vindt er twee keer per jaar een voortgangsgesprek plaats. Centraal staat de voortgang van het POP: zijn de school en de docent in staat om de afspraken in het POP na te komen? zijn er belemmeringen die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en wat moeten de school en de docent doen om deze belemmeringen weg te nemen? Het verslag van deze gesprekken zal veelal kort zijn. Ook dit verslag wordt opgesteld door de medewerker, ter goedkeuring voorgelegd aan de leidinggevende en toegevoegd aan het POP. FUNCTIONERINGSGESPREK DOEL Het doel van het functioneringsgesprek is om, in aanwezigheid van je leidinggevende, hardop na te denken over je eigen functioneren en zo een aantal liefst zo concreet mogelijke punten ter verbetering van je eigen functioneren te formuleren. Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen die tijdens een functioneringsgesprek aan de orde komen. Het is wenselijk dat je vooraf zelf nadenkt over onderstaande items en over eventuele andere zaken die je ter tafel wilt brengen. Als je punten wilt agenderen, kun je dat vooraf melden. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt. Het functioneringsgesprek is gericht op zowel verleden als toekomst. Het is op een bepaalde manier gelijkwaardig: je wisselt feedback uit. Onderwerpen kunnen zijn: 1. welbevinden in het werk 2. evaluatie opgedragen taken 3. Wensen voor loopbaanontwikkeling en deskundigheidsbevordering: 4. Opmerkingen over de organisatie/personeelsbeleid/schoolleiding 11

12 HET BEOORDELINGSGESPREK DOELEN verbeteren van het functioneren, presteren en de motivatie van de docent het optimaal benutten van de capaciteiten van de docent het formuleren van arbeidsvoorwaardelijke beslissingen Jij als leidinggevende spreekt een oordeel uit over je teamleden en aan dit oordeel zijn conclusies verbonden. Om dit goed te kunnen doen, zijn randvoorwaarden en spelregels ontwikkeld. Een goede voorbereiding bij elk IPB-gesprek van belang. Bij dit gesprek is de voorbereiding nog belangrijker, omdat het zwaardere rechtspositionele en/of juridische gevolgen kan hebben. RANDVOORWAARDEN EN SPELREGELS Competentieprofielen per functie of functiebeschrijving Aan het begin van de IPB gesprekscyclus moet duidelijk zijn voor alle partijen wat er van elkaar wordt verwacht. Hiervoor is een actueel competentieprofiel of een formeel vastgestelde functieomschrijving noodzakelijk. Beoordelen geen incident Beoordelen mag geen incidentele aangelegenheid zijn. Voorkom dat pas op het eind van de beoordelingsperiode een oordeel wordt geveld. De docent moet regelmatig feedback krijgen over zijn functioneren. Het beoordelingsgesprek is een samenvattend gesprek. Alleen waarneembare zaken beoordelen Uitsluitend de waarneembare wijze van functie-uitoefening en toerekenbare zaken zijn onderwerp van beoordeling. Er moet sprake zijn van feitelijke waarnemingen, op vermoedens of aannames mag niet worden beoordeeld. Vastleggen beoordelingsgesprek Het beoordelingsgesprek zelf, het eindoordeel en de gemaakte afspraken moeten worden vastgelegd. Er bestaan dan geen misverstanden over de basis voor de volgende beoordelingsperiode. Bezwaar en beroepsmogelijkheden Zeker als er arbeidsvoorwaardelijke beslissingen op basis van de beoordeling genomen worden, moeten er bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn. Er moet een heroverweging gemaakt kunnen worden. Bij blijvende onenigheid moet een onafhankelijke derde de beoordeling op zorgvuldigheid en rechtvaardigheid kunnen toetsen. Integrale toepassing Het beoordelingsgesprek moet een van de onderdelen zijn van het personeelsbeleid en mag niet als losstaand instrument gehanteerd worden. VOORBEREIDING Informatie inwinnen over de desbetreffende docent (zie bijlage 2 voor de verschillende bronnen) het gaat om feiten waaruit het functioneren van de docent blijkt. Verdiep je in de beoordelingscriteria, neem het competentieprofiel van de docent en verzamel bewijs (onderbouwing, voorbeelden) om deze te kunnen beoordelen. Je kunt gebruikmaken van waarderingsschalen waarbij je bijvoorbeeld op een schaal van vijf punten aangeeft of iemand competent gedrag vertoont. Eén staat dan voor zeer beneden de maat en vijf voor uitmuntend. Neem het POP van de docent, bekijk de gestelde doelstellingen en beoordeel de resultaten en verbindt daar consequenties aan. 12

13 Informeer de docent bij tijd over het beoordelingsgesprek en het doel hiervan, je kan voorafgaand aan het gesprek je concept-beoordeling op schrift toesturen zodat de docent zich hierop kan voorbereiden. Stel de agenda voor het gesprek op en stuur deze mee met de uitnodiging. Bedenk voorafgaand aan het gesprek welke gevoelens jij en de docent waarschijnlijk gaan hebben tijdens het gesprek. Wanneer het een negatieve beoordeling is, kan het zo zijn dat de docent boos of verdrietig is en dat jij een gevoel krijgt dat je een onaardig wreed mens bent. Bedenk de mogelijke scenarios voorafgaand aan elk gesprek zodat je niet overvallen wordt door de ze emoties en je gemakkelijker bij jezelf en jouw oordeel kan blijven. PROTOCOL BEOORDELINGSGESPREK 1. OPENING Je begint het gesprek met het benoemen van de doelen van het gesprek en het vaststellen van de agenda. De onderdelen van de agenda volgen uit het volgende. 2. OORDEEL Tijdens het beoordelingsgesprek beoordeel je de volgende zaken: competenties uit het betreffende competentieprofiel de persoonlijke ontwikkeldoelstellingen uit het POP: - vaststellen of de ontwikkeldoelstellingen zijn gehaald en zo niet : waarom of waardoor niet? - zijn gemaakte afspraken nagekomen, zowel door jou als leidinggevende als door de docent: inzet in taken en projecten, te geven of te ondervinden begeleiding enz.. - hebben de gemaakte afspraken het bedoelde effect gehad: versterking van competenties, verbetering van functioneren, vergroting van welbevinden enz. het functioneren van de docent binnen het team Begin dit onderdeel in het gesprek met het uitspreken van jouw oordeel. De docent ziet dit hoogst waarschijnlijk als het belangrijkste onderdeel van het gesprek en is daarop gefocust. Belangrijke aandachtspunten bij het geven van je oordeel: Geef op de goede manier feedback, gebruik de ik-boodschap en onderbouw je oordeel met eigen waarnemingen en met feiten zodat je concreet kan aangeven waarom je iemands functioneren goed of minder goed vindt. Formuleer je oordeel duidelijk en niet verhullend. Zeg meteen waar je op doelt en welk punt van iemands functioneren je nu bespreekt. Sta voor het oordeel wat je uitspreekt daarmee neem je jezelf en de docent serieus. Word tijdens een beoordelingsgesprek niet persoonlijk. Spreek altijd in termen van gedrag jij doet en nooit jij bent. Draai niet de volgorde van beurten in het gesprek om; dit schept verwarring. Jij begint met het uitspreken van jouw oordeel over de desbetreffende competentie en daarna heeft de docent ruimte om te reageren. 3. REACTIE Na het geven van het oordeel is het aan de docent om te reageren. Luister goed, vraag door, vat samen, heb oog voor de gevoelens en emoties van de docent. 13

14 4. AFSPRAKEN Sluit ieder besproken agendapunt af met een conclusie en een concrete afspraak. Die kunnen inhouden de consequentie dat de schoolleiding niet ver wilt met de betreffende docent. In elk geval is aan de orde: welke actie wordt er ondernomen, door wie en binnen welke termijn? Aan het eind van het gesprek heeft de docent weer nieuwe ontwikkelingsdoelen geformuleerd voor in zijn POP en input voor zijn portfolio. 5. AFRONDING Sluit een beoordelingsgesprek altijd positief af. Spreek altijd je dank uit voor de inzet van de medewerker tijdens het gesprek. Vat samen wat is besproken, welke afspraken er zijn gemaakt en bespreek nadrukkelijk hoe jullie nu samen verder gaan. 14

15 PLANNING EEN VOORBEELD WAT WANNEER ACTIVITEITEN DOCENT ACTIVITEITEN LEIDINGGEVENDE Planning Uitnodiging Startgesprek. Verzamelen gegevens ter voorbereiding startgesprek. Voeren van het startgesprek. Afspraken n.a.v startgesprek Start schooljaar Alle voorbereidingen zijn getroffen 2 weken voor gesprek. Vanaf moment versturen uitnodiging. Zie uitnodigingsbrief. Binnen twee weken na gesprek Uitnodigen POP-gesprek Direct na Startgesprek Voeren van het POPgesprek Nazorg POP-gesprek Tussen POP en Voortgangsgesprek Uitnodiging voortgangsgesprek Binnen 3 weken na startgesprek Binnen 2 weken na POPgesprek Elkaar op de hoogte houden Binnen 1e jaar van de gesprekscyclus Zelfevaluatie inventariseren afspraken uit voorgaande gesprekken Inventariseren overige afspraken waaronder activiteitenplan kernteam c.q. afdeling / team Verzamelen gegevens 360 feedback. Andere relevante gegevens. HET STARTGESPREK Opstellen afsprakenlijst Opstellen POP POP-GESPREK POP aangepast naar leidinggevende sturen Leidinggevende op de hoogte houden van je genomen stappen; Bv: start opleiding, vinden van supervisor, afspraken met collega s om mee te lopen, etc. Maken planning van de te voeren gesprekken (cyclus van 2 jaar) Brief met uitnodiging naar teamlid plus agenda en bijbehorende bronnen Zelfevaluatie Inventariseren afspraken uit voorgaande gesprekken Inventariseren overige afspraken waaronder activiteitenplan kernteam c.q. afdeling. maken van scans /evaluaties /ed Afsprakenlijst goedkeuren Brief / mail sturen met uitnodiging POP officieel goedkeuren, ga aan de slag met de afgesproken acties Informeren hoe het ervoor staat met de acties geformuleerd in de POP Brief naar personeelslid 15

16 WAT WANNEER ACTIVITEITEN DOCENT ACTIVITEITEN LEIDINGGEVENDE Verzamelen gegevens ter voorbereiding gesprek Voeren voortgangsgesprek Neerslag voortgangsgesprek Uitnodiging Functioneringsgesprek Verzamelen gegevens ter voorbereiding functioneringsgesprek Voeren van het functioneringsgesprek Neerslag van het functioneringsgesprek Uitnodiging voortgangsgesprek Verzamelen gegevens ter voorbereiding gesprek Voeren voortgangsgesprek Neerslag voortgangsgesprek Uitnodiging beoordelingsgesprek Voeren van beoordelingsgesprek Neerslag beoordelingsgesprek Vanaf moment versturen uitnodiging Zie uitnodigingsbrief Binnen twee weken na voortgangsgesprek Aan het eind van het eerste jaar Vanaf moment versturen uitnodiging Zie brief Binnen 2weken na functioneringsgesprek Aan het begin van het tweede jaar van de cyclus Vanaf moment versturen uitnodiging Zie uitnodigingsbrief Binnen2weken na voortgangsgesprek Aan het eind van de 2 jaar Zie uitnodigingsbrief. Binnen 2 weken na gesprek Gegevens verzamelen over de voortgang van de gemaakte afspraken VOORTGANGSGESPREK Opstellen kort verslag. Gegevens verzamelen over de voortgang van de gemaakte afspraken FUNCTIONERINGSGESPREK Opstellen kort verslag. Gegevens verzamelen over de voortgang van de gemaakte afspraken VOORTGANGSGESPREK Opstellen kort verslag. BEOORDELINGSGESPREK Al dan niet ondertekenen van opgemaakte beoordeling Nagaan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en het gewenste effect hebben Goedkeuren van verslag. Brief/mail naar docent Nagaan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en het gewenste effect hebben Goedkeuren van verslag. Brief/mail naar docent Nagaan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en het gewenste effect hebben Goedkeuren van verslag. Sturen mail/brief met daarin het doel van het gesprek en de agenda en eventueel de concept beoordeling. Voorafgaand aan het beoordelingsgesprek verzamelt u allerhande feiten en bewijzen om de docent te kunnen beoordelen Definitief vaststellen van de beoordeling en ondertekenen. 16

17 GESPREKSTECHNIEKEN Om goede IPB-gesprekken te voeren, is de beheersing van een aantal gesprekstechnieken van belang. Het voeren van een bewust helder gesprek begint met een gedegen voorbereiding. Wees je bewust van de volgende zaken: i. jouw persoonlijke invulling van het schoolleiderschap ii. Je overtuigingen (bevorderende èn remmende) De voorbereiding van het gesprek: iii. formuleer een heldere concrete en specifieke boodschap iv. sta stil bij de gevoelens die het gesprek jou en je gesprekspartner waarschijnlijk gaan geven Het gesprek: v. je luistert actief vi. je schakelt tussen verschillende gespreksniveaus vii. je geeft goede feedback viii. je weet om te gaan met (dreigende) conflicten. Nader uitgewerkt: I BEWUSTZIJN VAN EIGEN LEIDERSCHAP Er zijn veel en sterk verschillende wijzen om je eigen leiderschap te definiëren en analyseren. Het voert in dit kader te ver deze definitie en analyse hier vorm te geven. Bewustzijn van jouw invulling van het schoolleiderschap is wel van grote invloed op de effectiviteit van je gesprekken. We volstaan met een verwijzing naar enkele methoden en technieken in de literatuurlijst. II OVERTUIGINGEN Van sommige overtuigingen heb je tijdens gesprekken altijd last en andere bevorderen de effectiviteit ervan juist sterk. Een analyse ervan valt eveneens buiten dit kader. We volstaan met een verwijzing naar enkele methoden en technieken in de literatuurlijst. Tijdens gesprekken en trainingen kan een belemmerende overtuiging manifest worden. Bespreking ervan is dan nodig. Een bekende en vaak voorkomende belemmering is de overtuiging dat schoolleiders altijd aardig gevonden moeten worden om effectief te kunnen functioneren. III BEKNOPT, HELDER EN SPECIFIEK FORMULEREN Een grote slag in het effectiever communiceren kan je slaan door de inhoud / de boodschap van te voren te formuleren. Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Je boodschap is specifiek en kernachtig. IV BEPAAL HET GEVOEL VOORAF Een van de redenen waarom gesprekken niet effectief zijn is omdat we ons tijdens het gesprek laten leiden door onze emoties. Bijvoorbeeld; wanneer je een slechtnieuws gesprek moet voeren en je voelt tijdens het gesprek dat jouw gesprekspartner vreselijk kwaad op je is, heb je snel de neiging om de boodschap af te zwakken. 17

18 Na afloop van het gesprek blijft een ontevreden gevoel omdat de boodschap die je wilde vertellen niet is overgekomen en je nu nog een keer in gesprek moet om het alsnog te doen. Wanneer je van tevoren stil staat bij de gevoelens en emoties die je hoogstwaarschijnlijk tijdens het gesprek gaat ervaren en ook bij die van je gesprekspartners, bereid je jezelf zo voor dat je emoties niet de leiders van het gesprek worden. V ACTIEF LUISTEREN Een van de eigenschappen van leiderschap is actief luisteren: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Voorkom: een lichaamshouding waaruit blijkt dat je niet geïnteresseerd bent of dat je een defensieve instelling hanteert dat je over emoties heenstapt teveel vanuit jezelf in- of aanvult dat je opmerkingen maakt die je niet meent dat je doet alsof je luistert dat je gaat napraten. Een goede manier om actief te luisteren en bij het gesprek te blijven is de LSD-methode; Luisteren Samenvatten Doorvragen. VI NIVEAUS VAN COMMUNICATIE Communicatie vindt plaats op verschillende niveaus. Gespreksniveau activiteit Inhoud doorvragen (wie, wat, waar, hoe) samenvatten procedure afspraken maken, regels vaststellen, structuur aanbrengen, agenda proces sfeer creëren feedback geven reflecteren op gevoel confronteren Er worden woorden uitgewisseld die betrekking hebben op inhoud, het wat. Daarnaast stellen we regels en procedures op waarbinnen de communicatie plaatsvindt. Het effect van de communicatie heeft (maar) voor 7% met deze niveaus te maken. De inhoud en de regels moeten natuurlijk wel helder en duidelijk zijn, echter 93% van het effect van de communicatie heeft te maken met de weg waarlangs de communicatie plaatsvindt, het zogenaamde proces. Dat is de manier waarop mensen met elkaar in gesprek zijn ofwel de interactie en het effect van de communicatie op het gevoel van mensen. Dit noemen we dan ook het niveau van gevoel of emotie. Soms is het nodig kort afstand te nemen en jezelf waar te nemen in de gesprekssituatie om tot een interventie in het noodzakelijke gesprek te komen. Je kijkt niet alleen naar jouw rol in het gesprek. Je beoordeelt ook: maken de gespreksdeelnemers contact, praten ze langs elkaar heen, is er sprake van een prettig gesprek met 18

19 een ontspannen sfeer of hangt er een ernstige sfeer rond het gesprek? Het gaat dus vooral om de manier waarop men met elkaar communiceert. Het gevoelsniveau tenslotte, heeft veel te maken met het interactieniveau. Vragen die hierbij spelen zijn: wat is het effect van de communicatie op de personen, wat voor emoties roept het gesprek op en ook wat doe je met die emoties tijdens het voeren van een gesprek? Spreek je ze uit, houd je ze binnen of rationaliseer je ze weg? Effectief communiceren De effectiviteit van de communicatie hangt mede samen met de manier waarop de gesprekspartners in staat zijn af te wisselen in communicatieniveaus. Daar waar de communicatie soepel verloopt, is het zinvol op inhoudsniveau met elkaar te blijven communiceren. Het uitwisselen van ideeën, afspraken en het voeren van discussie en dialoog helpt om een doel te bereiken. En dat is vaak de reden om met elkaar in gesprek te gaan. Verloopt de communicatie niet vanzelf, dan is er vaak een blokkade waar te nemen op interactieniveau of gevoelsniveau. De communicatie verloopt slecht en de inhoud wordt steeds minder effectief gedeeld. Proces gaat voor inhoud Kort gezegd gaat het proces (de interactie en het gevoel) altijd voor inhoud aangezien inhoud pas effectief wordt als de mens zich prettig voelt tijdens de communicatie. Daartoe is het zinvol ontvankelijk te zijn voor het proces tijdens gesprekken. Je kunt je o.a. de volgende vragen stellen tijdens het voeren van gesprekken: - Begrijpen wij elkaar? (samenvatten) - Wat is de sfeer? - Welke toon wordt gehanteerd? - Welke boodschap zit achter de inhoudelijke boodschap? - Zeggen we echt wat we willen zeggen? - Wat is er non-verbaal waar te nemen bij de gesprekspartners? Op het moment dat er sprake is van een negatieve sfeer, lading of de inhoudelijke boodschap is niet congruent met de manier waarop de boodschap gebracht wordt, dan zal er spanning ontstaan tijdens het gesprek. Effectief communiceren houdt in dat er aandacht besteed wordt aan de spanning door deze te benoemen. Je geeft woorden aan de spanning en benoemt zonder oordeel wat je waarneemt. Je kunt je voorstellen dat effectief communiceren altijd bij jezelf begint. Lukt het jou om tijdens gesprekken te kunnen afwisselen in communicatie niveau, dan kun je ook anderen ondersteunen dit toe te passen. Het idee is, dat je eerst zelf ontvankelijk wordt voor de processignalen waarna je later de ander kunt ondersteunen. Om bewust te schakelen tussen de verschillende niveaus en niet direct te reageren op de impulsen, de stimulus, is het zaak je eigen pauzeknop te vinden. Tussen de stimulus en jouw reactie, jouw response zit een moment. Op dat moment kan jij kiezen hoe te reageren. Door je gesprekken goed voor te bereiden, heb je tijdens het gesprek meer tijd over om je bewust te worden van de vrijheid die je hebt om je reactie te kiezen en zo ook de stuurman te zijn van het gesprek. 19

20 VII FEEDBACK GEVEN Voor de volledigheid nog eens de basisregels voor het geven van feedback op een rij: 1. Wees duidelijk door de details te noemen van het gedrag en het gevolg ervan 2. Richt je op het gedrag niet op de persoon 3. Suggereer duidelijke alternatieven 4. Controleer of de ontvanger het begrepen heeft 5. Geef de feedback direct 6. Gebruik vragen om feiten vast te stellen 7. Geef positieve tegenover negatieve elementen VIII CONFLICTEN Soms is het gewoon eng om een gesprek voor te bereiden en te voeren waarvan je niet weet hoe het afloopt. Wordt je gesprekspartner emotioneel en misschien heel boos? Vind je het vervelend om even minder aardig gevonden te worden. Het is van belang je tijdens de voorbereiding te beraden op de manier waarop je met een (dreigend) conflict wilt omgaan. In onderstaande overzichten vind je een vijftal strategieën en de situaties waarin elk ervan bij voorkeur toegepast kan worden. * Thomas-Kilmann instrument 20

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

TRAINING IPB GESPREKSCYCLUS IN GESPREK OVER COMPETENTIES EN SCHOOLONTWIKKELING

TRAINING IPB GESPREKSCYCLUS IN GESPREK OVER COMPETENTIES EN SCHOOLONTWIKKELING TRAININGIPB GESPREKSCYCLUS INGESPREKOVERCOMPETENTIESENSCHOOLONTWIKKELING AMSTERDAM,2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving,functievoorwaarden encompetentieprofielen

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#

!#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$/-'0/1&)2&3451&'$))!678$+/&#-&# !"#$%&'$'#( *+,-.+%'+$'$"/-'0/1&2&34""51&'$!678$+/&#-&# voorjaar 2010 9#1+:$0+;("

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een leraar is competent in belangrijke beroepsituaties als hij de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen 2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen (vertrouwelijk) Beoordeling ten aanzien van Naam: Geboortedatum: Betreft De beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Zeven competenties Een leraar is competent als hij in belangrijke beroepsituaties de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Vragenlijst Ondersteuner

Vragenlijst Ondersteuner Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst Ondersteuner Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Gesprekkencyclus Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er meer en meer behoefte is aan feitelijke informatie over

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Promotiebeleid Spinoza LC-LD

Promotiebeleid Spinoza LC-LD Versie juni 2012 De GMR heeft op 20 juni 2012 ingestemd met de notitie. Promotiebeleid Spinoza LC-LD Basisvoorwaarden voor promotie naar en/of behoud van de functie seniordocent LC en LD Inleiding De SBL-competenties

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie