Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in

2 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE 5 Algemeen 5 Tijdstip registratie 5 Doorwerking registratie 6 Uitzondering doorwerking 6 Over te leggen stukken bij registratie 6 Welke naam registreren 6 Waarborgsom 6 Voorwaarden bij registratie 6 Beroep 7 III. KANDIDAATSTELLING 7 Inlevering kandidatenlijsten 7 Over te leggen stukken 7 Voorwaarden kandidatenlijst 8 Wijze van vermelding op de kandidatenlijst 8 Onderzoek kandidatenlijst 9 Verbinding tot lijstencombinaties 10 Geldigheid kandidatenlijst 10 Ondersteuningsverklaringen 10 Lijstencombinatie 10 Nummering lijsten 11 IV. ZETELVERDELING 11 Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en de voorkeurstem 12 V. BENOEMING KANDIDATEN 12 VI. BELANGRIJKE DATA 13 Bijlage 15 2

3 Geachte raadsleden en besturen van politieke groeperingen in Heerhugowaard, Komend voorjaar staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Daar heeft u ongetwijfeld al uw gedachten over laten gaan of u bent bezig met de voorbereidingen voor de samenstelling van de kieslijst van uw partij. Het houden van verkiezingen is geen vrijblijvende bezigheid. Om een goed verloop van dit democratische proces te waarborgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen aan strakke wettelijke regels en tijdschema s gebonden. Deze notitie hebben wij voor u samengesteld om u te informeren over alle voorwaarden waaraan politieke groeperingen moeten voldoen om aan de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen deelnemen. U kunt aan de hand van de notitie werken aan een tijdige en complete indiening van uw kieslijst met alle nodige bijlagen. Belangrijke data voor de verkiezingen zijn: - woensdag 19 maart 2014, de verkiezingsdag - maandag 3 februari 2014, de dag van de kandidaatstelling - maandag 23 december 2013 is de uiterste dag van registratie van de naam van een politieke partij die nog niet landelijk is geregistreerd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd en begeleid door de afdeling Burgerzaken. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken (bureau Verkiezingen) onder telefoonnummer14072 of rechtstreeks op nummer hoofd afdeling Burgerzaken, Fedde van der Meulen de raadsgriffier, Liesbeth Schreiner 3

4 I. ALGEMENE INFORMATIE Het kiesrecht valt uiteen in het actieve en het passief kiesrecht. Het actief kiesrecht is het recht dat kiezers hebben om deel te mogen nemen aan de rechtstreekse verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Het passief kiesrecht is het recht dat zij hebben om gekozen te worden tot lid van de Gemeenteraad. Actief kiesrecht Stemgerechtigd is degene die: op 3 februari 2014 staat ingeschreven in het kiezersregister (GBA) van de gemeente Heerhugowaard; niet van het kiesrecht is uitgesloten; op 19 maart 2014 achttien jaar of ouder is; indien hij geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is geldt als aanvullende voorwaarde: a.) rechtmatig verblijf in Nederland, en b.) op 3 februari 2014 een onafgebroken periode van minimaal vijf jaar ingezetene van Nederland zijn en beschikken over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig verblijf in Nederland op grond van Artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet Passief kiesrecht Gedurende de zittingsperiode bestaat de gemeenteraad van Heerhugowaard uit 31 leden. Het (kandidaat) raadslid moet: ingezetene van Heerhugowaard zijn; minstens 18 jaar oud zijn; niet uitgesloten zijn van het kiesrecht; indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie: a.) rechtmatig in Nederland verblijven, en b.) onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad, gedurende een onafgebroken periode van minimaal vijf jaren ingezetene van Nederland zijn en beschikken over een Verblijfsrecht als bedoeld onder a dan wel over een verblijfsrecht op grond van Artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet Artikel 13 Gemeentewet: 1. Een lid van de raad kan in ieder geval niet tevens zijn (onverenigbare betrekking): a. Minister; b. Staatssecretaris; c. Lid van de Raad van State; d. Lid van de Algemene Rekenkamer; e. Commissaris van de Koning; f. Lid van Gedeputeerde Staten; g. Griffier der staten; h. Ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt. 2. Het bepaalde in het eerste lid, onder h, is niet van toepassing op: a. (Buitengewone) Ambtenaren van de burgerlijke stand; b. Zij die als vrijwilliger dan wel uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verrichten; c. Onderwijspersoneel. Uitsluiting van het kiesrecht Van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet. Slechts bij een beperkt aantal delicten kan ontzetting uit het kiesrecht plaatsvinden en dan alleen als men veroordeeld is tot een gevangenisstraf van minimaal ØØn jaar. De uitsluiting wordt beoordeeld naar de toestand op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014). 4

5 Hoofdstembureau Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het hoofdstembureau tevens als centraal stembureau op. Het hoofdstembureau is gevestigd: Parelhof 1 te Heerhugowaard Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Fedde van der Meulen Hoofd van de afdeling Burgerzaken Tel. (072) II. REGISTRATIE Algemeen Wil een politieke groepering aan een verkiezing deelnemen en boven haar lijst een aanduiding plaatsen, dan zal registratie plaatsvinden bij het centraal stembureau voor die verkiezing. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Heeft er geen registratie (of te laat) plaatsgevonden, dan wil dit overigens niet zeggen dat de groepering niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt dus alleen een nummer! Men hoeft niet meer voor iedere verkiezing opnieuw te registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men bij de stemming voor de verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen. De politieke groeperingen in de huidige gemeenteraad van Heerhugowaard hoeven zich niet te laten registreren. Dit zijn: Burgerbelang CDA VVD HOP PvdA GroenLinks ChristenUnie VSP D66 Trots op Nederland Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. Er hoeft dan niet opnieuw een waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift van de notariºle akte te worden overlegd. Verzoeken tot registratie ingediend na de drieºnveertigste dag (23 december 2013) voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezingen buiten behandeling. Een landelijke of provinciale partij die ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal of de Provinciale Staten al een aanduiding heeft laten registreren, kan niet meer verzoeken om een registratie op een lager niveau. Een dergelijk verzoek zal in dat geval niet ontvankelijk worden verklaard. Tijdstip registratie Registratie kan in principe het hele jaar door. De enige beperking is dat een registratie verzoek ingediend na de drieºnveertigste dag (23 december 2013) voor de kandidaatstelling voor de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en dus pas geldt voor de daaropvolgende verkiezingen. 5

6 Doorwerking registratie Partijen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren en hoeven dus voor de registratie ook geen waarborgsom te betalen. Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen een gemachtigde en diens plaatsvervanger aanwijzen die bevoegd zijn namens de groepering op te treden. Uitzondering doorwerking De registratie werkt niet door indien op lokaal niveau de aanduiding al door een politieke groepering wordt gevoerd. Over te leggen stukken bij registratie Een politieke groepering moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overgelegd: een afschrift van de notariºle akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen; een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister, afgegeven door de Kamer van Koophandel; een bewijs van storting van een waarborgsom ad 112,50; verklaring van de politieke groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde wordt aangewezen. Welke naam registreren Men kan de aanduiding laten registreren waarmee men op de kandidatenlijst vermeldt wenst te worden. Dit kan zijn: 1. De volledige naam van de groepering. 2. De afkorting van de naam van de groepering. 3. Beiden (zowel 1 en 2). Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de lijst vermeld worden. Waarborgsom Voor een registratie van de naam/aanduiding van een politieke groepering moet een Waarborgsom worden betaald van 112,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt op Girorekeningnummer van de gemeente Heerhugowaard onder vermelding Waarborgsom registratie (naam groepering). Deze waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Op grond van het Kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente vergoed. Voorwaarden bij registratie Op een verzoek om registratie moet afwijzend worden beschikt indien: 1. De aanduiding strijdig is met de openbare orde; 2. De aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een al eerder geregistreerde aanduiding (Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer); 3. De aanduiding misleidend is voor de kiezers (bv. KVP, CHU, AOW); 4. De aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat. Hieronder vallen dus ook spaties of blanco ruimten; 5. De aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met die van een door een rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon; 6. Op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduidingen worden ingediend. Beide verzoeken moeten dan worden afgewezen. De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde gezonden en ter openbare kennis gebracht. 6

7 Beroep Tegen een beslissing m.b.t. registratie kan uiterlijk op de 6e dag na dagtekening van de openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beslissing wordt geacht te zijn geweigerd wanneer niet binnen een redelijke tijd een beschikking is gegeven. III. KANDIDAATSTELLING Inlevering kandidatenlijsten Op maandag 3 februari 2014 tussen uur en uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het daartoe aangewezen lid van het hoofdstembureau dat dan zitting heeft in het gemeentehuis, Parelhof 1 te Heerhugowaard. Dit is een fatale termijn. Wordt een lijst buiten deze tijden aangeboden, dan moet deze wel worden geaccepteerd, maar ongeldig worden verklaard. Een blanco lijst mag niet worden aanvaard. Als alles weer goed gaat zal er tijdig van rijkswege een softwareprogramma (P1) beschikbaar worden gesteld, waarmee de kandidatenlijsten digitaal kunnen worden vervaardigd en aangeleverd. De afdeling Burgerzaken zal ervoor zorgen, dat alle lokale politieke partijen dit programma zullen ontvangen zodra dit beschikbaar komt. Het hoofdstembureau is niet verplicht om de partijen er op te wijzen dat zij nog geen lijst hebben ingeleverd. In de gemeente Heerhugowaard gebeurt dit, indien een contactpersoon bekend is, echter vaak wel. Het is daarom raadzaam een contactpersoon door te geven die op de dag van de kandidaatstelling ook de gehele dag bereikbaar is. Als bijlage bij deze brochure treft u hiertoe een formulier aan. Wij verzoeken u dit formulier ingevuld mee te nemen bij het inleveren van de kandidatenlijst. Over te leggen stukken De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Hij/zij dient een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een Paspoort, Identiteitskaart of Rijbewijs) bij zich te hebben. Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd: 1. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven de lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is. 2. Verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de indiener bevoegd is om de namen/aanduidingen samen te voegen. Bij het door verschillende groeperingen indienen van een gezamenlijke kandidatenlijst met een gecombineerde aanduiding (bijvoorbeeld C.D.A.-P.V.D.A.) hoeft geen afzonderlijke registratie daarvan plaats te vinden. De samenvoeging van de aanduidingen (of afkortingen) moeten dan wel dezelfde zijn zoals die is geregistreerd. Wijkt men hiervan af, dan is wel registratie nodig. 3. Minimaal 20 ondersteuningsverklaringen. Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor die lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing. Een kiezer mag niet meer dan ØØn verklaring van ondersteuning ondertekenen. De verplichting tot het overleggen van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad en aan de laatst gehouden verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen. De verklaringen kunnen worden afgelegd in de periode van 20 januari t/m 3 februari 2014 ten overstaan van de burgemeester of een daartoe aangewezen ambtenaar. 7

8 4. Een schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling op deze lijst. Deze kan niet worden ingetrokken. Bij verblijf buiten Nederland (alleen dan) mag van het voorgeschreven model H9 worden afgeweken en kan dit ook per fax. Deze verklaring is niet aan een vastgesteld model gebonden. Bij de lijst wordt van iedere kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend orgaan waar de verkiezing voor wordt gehouden, tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) overgelegd. Indien van een dergelijke kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt, wordt de verklaring van instemming van de betreffende kandidaat geacht te ontbreken. 5. Een bewijs van storting van de waarborgsom van 225,00. Deze waarborgsom is niet vereist voor een kandidatenlijst van een groepering waarvan de aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatst gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend. Deze waarborgsom kan worden overgemaakt op girorekeningnummer van de gemeente Heerhugowaard onder vermelding van Waarborgsom kandidaatstelling (naam groepering) De waarborgsom moet uiterlijk de 14 e dag voor de datum van kandidaatstelling, dus uiterlijk 20 januari 2014, zijn ontvangen. Bij de inlevering wordt een bewijs van inlevering verstrekt. Wordt bij de verkiezing 75% of meer van de kiesdeler gehaald dan wordt de waarborgsom terugbetaald. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Op grond van het Kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente vergoed. De waarborgsom hoeft niet te worden betaald voor een kandidatenlijst van een politieke groepering, waarvan de aanduiding al was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatst gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend. Voorwaarden voor de kandidatenlijst De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 1. Er mogen maximaal 50 kandidaten op worden vermeld. Dit geldt ook voor samenvoeging van lijsten. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven. 2. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor het orgaan vereiste leeftijd bereiken. 3. De naam van de kandidaat mag maar op een lijst voorkomen. 4. De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden. Blijkt dat hij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de lijst worden geschrapt. Wijze van vermelding op de kandidatenlijst Van een kandidaat worden op de lijst de volgende gegevens vermeld met gebruikmaking van hoofd- en kleine letters zoals de juiste schrijfwijze dit vereist (dus achternaam niet uitsluitend in hoofdletters). 1. Geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, adres en woonplaats. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. 2. Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de juiste wijze afgekort. 3. Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap geregistreerd is of geregistreerd is geweest, wordt op de lijst vermeld hetzij met de eigen geslachtsnaam, hetzij met de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner, dan wel met de eigen 8

9 geslachtsnaam door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner. 4. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst. Gehuwde mannen en vrouwen, weduwnaars en weduwen, mannen en vrouwen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of waarvan het geregistreerd partnerschap is ontbonden door overlijden kunnen op vier manieren op de kandidatenlijst worden geplaatst: met de eigen achternaam; met de achternaam van de (overleden) echtgenoot of (overleden) echtgenote, of van de (overleden) geregistreerd partner; met de eigen achternaam onder toevoeging van de achternaam van de (overleden) echtgenoot of (overleden) echtgenote, of van de (overleden)geregistreerd partner; met de achternaam van de (overleden) echtgenoot of (overleden) echtgenote, of van de (overleden) geregistreerd partner onder toevoeging van de eigen achternaam. Mannen en vrouwen, van wie het huwelijk door echtscheiding is ontbonden, of waarvan het geregistreerd partnerschap is beºindigd met wederzijds goedvinden of door gerechtelijke ontbinding kunnen op de kandidatenlijst als volgt worden vermeld: Uitsluitend met de eigen achternaam; Uitsluitend met de achternaam van de ex-echtgenoot of ex-echtgenote, of van de gewezen geregistreerd partner; Met de eigen achternaam onder toevoeging van de achternaam van de ex-echtgenoot of ex-echtgenote, of van de gewezen geregistreerd partner; Met de achternaam van de ex-echtgenoot of ex-echtgenote, of van de gewezen geregistreerd partner onder toevoeging van de eigen achternaam. Als gevolg van het gewijzigd Kiesbesluit is het niet meer mogelijk om aan de achternaam aanduidingen toe te voegen als geboren, echtgenote van, weduwe van, etc. Daarnaast is niet meer toegestaan om bij de naam eventuele titels te vermelden, zoals dr., drs., ir., ing., mr. Onderzoek kandidatenlijst Op 4 februari 2014 om uur vindt de zitting van het hoofdstembureau plaats tot onderzoek van de kandidatenlijsten. Deze zitting is niet openbaar. Hiervan wordt proces-verbaal model I-1 opgemaakt. Bij dit onderzoek kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd die tot uiterlijk 7 februari 2014 (15.00 uur) hersteld kunnen worden: Verklaring van ondersteuning ontbreekt of is niet juist; Verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt; Kandidaat niet juist vermeld (H2 Kiesbesluit); Verklaring van instemming ontbreekt; Bewijs van storting waarborgsom ontbreekt; Indiener niet kiesgerechtigd; Verklaring van machtiging ontbreekt. Deze verzuimen kunnen hersteld worden op 5 en 6 februari tussen uur en uur en op 7 februari 2014 tussen en uur. Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe namen worden gedaan. Invulling van de namen achteraf is niet mogelijk. De kandidatenlijsten mogen worden gekopieerd zolang de handtekeningen maar origineel zijn. 9

10 Verbinding tot lijstencombinaties Op maandag 3 februari 2014 tussen en uur kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden. Geldigheid kandidatenlijst Op de derde dag na de kandidaatstelling (7 februari 2014) om uur beslist het hoofdstembureau in een openbare vergadering over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding. Hiertegen kan iedere kiezer binnen 4 dagen (t/m 11 februari 2014) een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die hierover binnen 6 dagen uitspraak doet. In gevolge artikel I5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten: Die niet tussen uur en uur zijn ingeleverd; Waarvan (indien vereist) het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt; Waarbij (indien vereist) te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd; Waarbij niet het juiste model is gehanteerd; Die niet persoonlijk door een kiesgerechtigde zijn ingeleverd; Waarop alle kandidaten zijn geschrapt. Ondersteuningsverklaring (geldt niet voor partijen die al zitting hebben en aan de laatst gehouden verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen) Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden: 1. Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst. 2. De ondersteuner moet binnen de kieskring (gemeente Heerhugowaard) waarvoor de lijst geldt als kiezer staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn. 3. De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent in de periode 20 januari tot en met 3 februari 2014 deze verklaring in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. Bij het afleggen van een ondersteuningsverklaring moet de kiezer zich kunnen identificeren, met bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. 4. De burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar tekent op de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd. 5. De kiezer mag niet meer dan ØØn verklaring van ondersteuning ondertekenen. 6. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. De kiezer zal er vervolgens zelf voor moeten zorgen dat de door hem afgelegde ondersteuningsverklaring in het bezit komt van de indiener van de kandidatenlijst. Lijstencombinatie Op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) tussen en uur kunnen kandidatenlijsten van verschillende (geregistreerde) groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden. Hiervoor moet bij het centraal stembureau een daartoe strekkende schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden worden ingeleverd. Hiervoor moet het door de Kieswet voorgeschreven model worden gebruikt. Een lijstencombinatie wordt slechts in aanmerking genomen indien aan ten minste twee van de verbonden lijsten een zetel zou zijn toegewezen indien geen lijstencombinaties zouden zijn gevormd. Lijsten die zelfstandig geen zetel zouden hebben verworven worden geacht geen deel uit te maken van de combinatie (art. P4 van de Kieswet). 10

11 Op het stembiljet wordt bij elke groepering die een lijstencombinatie aangaat onmiddellijk onder de aanduiding vermeld: gecombineerd met gevolgd door het nummer van de andere combinatiegroepering(en). Een groepering mag maar aan ØØn lijstencombinatie deelnemen. Een lijstencombinatie wordt bij de zetelverdeling in eerste instantie beschouwd als ØØn lijst. Dit kan de kans op een restzetel vergroten (grootste gemiddelden) voor de combinatie als geheel. Voor de lijsten afzonderlijk kan omdat voor de verdeling van de restzetels binnen de combinatie altijd verdeeld wordt op basis van grootste overschotten het echter voor een partij nadelig zijn omdat de restzetels aan de andere lijst binnen de combinatie zouden kunnen toevallen. Voor de kleinere partijen valt dit dan vaak voordeliger uit. Nummering lijsten Op vrijdag 7 februari 2014 worden de kandidatenlijsten in een openbare zitting van het centraal stembureau genummerd. Eerst worden genummerd de lijsten van politieke groeperingen waarvan de aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatst gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend. Aan deze lijsten worden de nummers 1 en volgende toegekend in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende uitgebrachte aantallen stemmen, met dien verstande dat aan de lijst van de groepering met het hoogste aantal stemmen het nummer 1 wordt toegekend. Bij gelijkheid van het aantal beslist het lot. Vervolgens worden genummerd de overige lijsten in de volgorde door het lot aangewezen. IV. ZETELVERDELING Wanneer alle uitgebrachte stemmen verzameld zijn wordt allereerst de kiesdeler vastgesteld. Dat gebeurt door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te verdelen raadszetels (= 31). Vervolgens wordt het aantal stemmen, dat elke partij of lijst heeft behaald, gedeeld door de kiesdeler en de uitkomst daarvan geeft het hele aantal zetels aan dat een lijst bij de eerste verdeling heeft behaald. Een indruk om hoeveel stemmen per zetel nodig kunnen zijn krijgt u aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen in Toen was de kiesdeler 629 stemmen voor een raadszetel ( uitgebrachte stemmen - bij een opkomst van 46,8% - gedeeld door 31 te verdelen raadszetels). Na deze eerste verdeling blijft er nog een aantal zetels over, die restzetels worden genoemd. De restzetels worden verdeeld volgens het stelsel van de grootste gemiddelden. Voor de verdeling van de restzetels wordt het aantal stemmen dat een lijst heeft behaald, gedeeld door het aantal bij de eerste verdeling toegekende zetels plus ØØn. De partij of lijst met de grootste uitkomst van deze deling krijgt de eerste restzetel. Voor deze partij wordt daarop weer het gemiddelde bepaald. De lijst die dan het grootste gemiddelde heeft, krijgt de tweede restzetel. Deze berekening wordt steeds herhaald, totdat alle restzetels zijn toegewezen. Heeft de gemeente inwoners of meer, dan wordt de restzetelverdeling volgens het systeem van het grootste gemiddelde toegepast. Zoals al eerder is vermeld, is het ook bij gemeenteraadsverkiezingen mogelijk een lijstencombinatie aan te gaan. Bij de zetelverdeling wordt de lijstencombinatie in eerste instantie als ØØn lijst beschouwd. (doen wel zelfstandig mee) Een lijstencombinatie wordt slechts in aanmerking genomen, indien aan minimaal twee van de verbonden lijsten een zetel zou zijn toegewezen, in het geval er geen lijstencombinaties zouden zijn gevormd. Verbonden lijsten die zelfstandig geen zetel zouden hebben verworven, worden geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie. 11

12 De verdeling van de aan een lijstencombinatie toegewezen zetels over de lijsten die gecombineerd zijn, gebeurt als volgt: Eerst deelt het centraal stembureau het stemcijfer van de lijstencombinatie door het aantal aan de lijstencombinatie toegewezen zetels. Het aldus verkregen quotiºnt wordt combinatiekiesdeler genoemd. Vervolgens wordt zoveel maal als de combinatiekiesdeler in het stemcijfer is begrepen, van elk van de lijsten waaruit de combinatie bestaat, aan die lijst een van de aan die combinatie toegewezen zetels toegekend. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten van de combinatie waarvan de stemcijfers bij deling door de combinatiekiesdeler de grootste overschotten hebben. Als de overschotten gelijk zijn, beslist het lot. Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en de voorkeurstem De Kieswet kent in bepaalde gevallen voor de kandidaten een grotere mogelijkheid om met voorkeurstemmen te worden gekozen. Bij de gemeenteraadsverkiezing worden de aan een lijst toegewezen zetels eerst toegekend aan die kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is dan 25% van de kiesdeler, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. Vervolgens worden de overblijvende zetels van een lijst toegekend aan de overige kandidaten in de volgorde van de lijst. Om de kiezer meer invloed te geven is de voorkeursdrempel verlaagd naar 25%. V. BENOEMING KANDIDATEN Direct na de vaststelling van de uitslag zullen de benoemden een kennisgeving ontvangen van hun benoeming (benoemingsbrieven). In deze benoemingsbrief zal worden aangegeven op welke dagen en tijdstippen de benoemden langs kunnen komen op het gemeentehuis voor het inleveren van onderstaande stukken. 1. Een verklaring van aanneming van de benoeming. 2. Een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt. 3. Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (tenzij de benoemde op het tijdstip van benoeming al lid van de gemeenteraad was. 12

13 VI. BELANGRIJKE DATA VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZING 23 december 2013 Laatste dag voor het indienen van verzoeken tot registratie van de aanduiding van de politieke groepering. 13 januari 2014 t/m Beschikbaarstelling software-programma (P1) aan de 3 februari 2014 Politieke partijen door de afdeling Burgerzaken. 20 januari 2014 Laatste dag voor het ontvangen van de waarborgsom voor de kandidaatstelling op de daarvoor bestemde rekening. 20 januari 2014 t/m Afleggen van verklaring van ondersteuning bij de 3 februari 2014 afdeling Burgerzaken. 3 februari 2014 Kandidaatstelling: uur 3 februari Inlevering verklaring lijstencombinaties 4 februari 2014 Onderzoek van de ingeleverde lijsten om uur 4 februari 2014 Ter inzage leggen van de kandidatenlijsten, direct na onderzoek. 4 februari 2014 Kennisgeving van geconstateerde verzuimen in de Kandidatenlijsten. 5 en 6 februari 2014 (van 9.00 tot uur) en 7 februari 2014 (van 9.00 tot uur) Mogelijkheid herstel verzuimen in kandidatenlijsten. 7 februari 2014 Openbare zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten. Onderzoek geldigheid lijstencombinatie(s). Openbaarmaking door de voorzitter van het centraal stembureau van toegekende nummers. 7 februari 2014 Openbare zitting van het hoofdstembureau om uur over de geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving van kandidaten en handhaving van de aanduiding van de politieke groeperingen. 11 februari 2014 Laatste dag waarop bij de Raad van State beroep kan worden ingesteld tegen beslissing hoofdstembureau over geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en handhaving van aanduiding politieke groepering. Uiterlijk 6 dagen na ontvangst beroepschrift Na ontvangst van de mededeling van geldig verklaarde kandidatenlijsten Uitspraak van Raad van State betreffende eventueel ingestelde beroepen. Ter inzage legging van de kandidatenlijsten 5 maart 2014 Stempassen moeten in het bezit van de kiezers zijn 13

14 14 maart 2014 Laatste dag indienen van schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen bij volmacht en tevens laatste dag indienen schriftelijke verzoeken tot een vervangende stempas 17 maart 2014 Kandidatenlijsten in bezit van de kiezers 18 maart 2014 (tot 12 uur) Laatste dag waarop de kiezer mondeling kan verzoeken tot een vervangende stempas 19 maart 2014 VERKIEZINGSDAG! Verkiezingsavond in Raadzaal Gemeentehuis 21 maart uur Openbare zitting van het hoofd- cq centraal stembureau ter vaststelling van de uitkomst van de stemming en zetelverdeling/benoeming Kennisgeving van benoeming aan gekozen leden Direct na zitting Toezenden proces-verbaal P22-2 aan de gemeenteraad 1 dag na uitslag Uitreiken tegen gedagtekend ontvangstbewijs of aangetekend verzenden van de kennisgeving van benoeming aan gekozen leden 10 e dag na kennisgeving Aanneming (evt. weigering) benoeming en overlegging noodzakelijke stukken Alle gekozen raadsleden ontvangen hiervoor een individuele uitnodiging. Uiterlijk 26 maart Na raad Nog niet bekend Raadsvergadering t.b.v. onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden en beslissing over toelating kennisgeving beslissing aan betrokkene en periodieke aftreding van zitting hebbende leden Afscheid oude Raad, installatie nieuwe Raad 3 maand na beslissing Vernietiging van de verzegelde pakken verkiezingsbescheiden en hiervan proces-verbaal opmaken. 14

15 Bijlage: Naam politieke groepering: Als contactpersoon is aangewezen: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: PrivØ : Werk : Mobiel : adres: Datum: Handtekening: 15

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Artikel 1 2. 3. Uit de leden worden door de President, de Voorzitter en de plaatsvervangende Voorzitter aangewezen.

Artikel 1 2. 3. Uit de leden worden door de President, de Voorzitter en de plaatsvervangende Voorzitter aangewezen. WET 1 van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling) (S.B. 1987 no. 62), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

Rijnland. Ilml 11111111111/1/11 "'11111/ 1/"1111111 BIJLAGE 2.5 07.18759. Hoofdstuk2

Rijnland. Ilml 11111111111/1/11 '11111/ 1/1111111 BIJLAGE 2.5 07.18759. Hoofdstuk2 .-...... W1:...... Hoogheemraadschap van Rijnland MINUUT/afschrift aan: van Kampen (Advies) de long (Cone.Control) Ilml 11111111111/1/11 "'11111/ 1/"1111111 07.18759 BIJLAGE 2.5 uw kenrnerk: uwbrief van:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad.

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ALGEMEEN KIESREGLEMENT TU/e Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. Vastgesteld door het College van Bestuur van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Publiekszaken/Cluster Burgerzaken Postbus 5 5480 AA Schijndel Aangifte ondertrouw Voorwaarden voor het doen van schriftelijke

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Hordenlopen! Hordenlopen! Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1 -

Hordenlopen! Hordenlopen! Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1 - Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1-03032015 Hordenlopen! Zwartboek over de hindernissen om ondersteuningsverklaringen voor deelname aan verkiezingen gewaarmerkt te krijgen Zwartboek ondersteuningsverklaringen

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Benoeming. De leden van de VNG. 18 maart 2014. Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht

MEMO. Inleiding. Benoeming. De leden van de VNG. 18 maart 2014. Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht MEMO aan De leden van de VNG van Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht doorkiesnummer 373 8393 bijlage(n) afschrift aan datum 18 maart 2014 Onderwerp: Veel gestelde vragen rondom verkiezingen Inleiding

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Cijfers deelname (op basis van rapportage van de gemeente Den Haag) Registraties

Nadere informatie

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

Organiseer je eigen verkiezingen

Organiseer je eigen verkiezingen Organiseer je eigen verkiezingen Basisschool voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie