DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE 21 maart 2018 Oudenbosch, september

2 Woord vooraf Hierbij doen wij u het draaiboek toekomen voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Halderberge. Deze verkiezingsdatum lijkt vooralsnog een geruime tijd van ons af te liggen, echter de voorbereidingen eisen een zodanige procesgang, dat hier nu al een begin mee gemaakt dient te worden. Met de publicatie van dit draaiboek willen wij de politieke partijen van de gemeente Halderberge een zo goed mogelijke ondersteuning bieden m.b.t. de activiteiten ten behoeve van alle verkiezingswerkzaamheden. Op een aantal onderdelen zijn wij uitgegaan van wijzigingen zoals die naar verwachting in de Kieswet zullen worden opgenomen, o.a. de verplichte instructie van de stembureauleden, wijzigingen in het proces-verbaal. Oudenbosch, oktober

3 INHOUD Woord vooraf blz. 1 Hoofdstuk 1. : Algemene informatie blz : Aanleiding : Aantal raadsleden : Wetswijzigingen 3 Hoofdstuk 2. : Registratie politieke groeperingen blz : Algemeen : Tijdstip registratie : Doorwerking van registratie : Over te leggen stukken : Wat te registreren : Waarborgsom bij registreren : Voorwaarden bij registratie : Beroep 6 Hoofdstuk 3. : Kandidaatstelling blz : Algemeen : Over te leggen stukken bij kandidaatstelling : Verplichte legitimatie bij kandidaatstelling : Waarborgsom bij kandidaatstelling : De ondersteuning van de kandidatenlijst : Lijstencombinaties : Samenvoeging : Wijze van vermelding van namen op kandidatenlijsten 9 Hoofdstuk 4. : Lijstnummering blz. 10 Hoofdstuk 5. : Stemmen bij volmacht blz. 11 Hoofdstuk 6. : Kiezerspas/Stempas blz. 12 Hoofdstuk 7 : Zetelverdeling blz. 13 Hoofdstuk 8 : Benoeming van de kandidaten blz. 15 Bijlage 1 : Agenda blz. 16 Bijlage 2 : Uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2014 blz. 18 2

4 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE INFORMATIE 1.1. Aanleiding Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 lopen de verkiezingen volgens het reguliere schema van de landelijke verkiezingen voor de gemeenteraden. Om de verkiezing vlot te laten verlopen is dit draaiboek samengesteld zowel voor gebruik van de politieke groeperingen als voor de gemeente (Team Klantzaken, Team Realisatie, Team Advies, Team Ondersteuning en de griffie). De uitslagen van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen (2014) zijn als bijlage in dit draaiboek opgenomen Aantal raadsleden Gedurende de zittingsperiode van 2014 tot 2018 bestond de gemeenteraad van Halderberge uit 21 leden. Het aantal zetels voor de komende verkiezingen is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari Indien de gemeente in aantal inwoners fors toeneemt, dan kan een verzoek worden gedaan om tussentijdse vaststelling van haar inwoners per 1 december Echter de verwachting dat wij op deze korte termijn zullen groeien boven de inwoners is niet realistisch (aantal inwoners 1 oktober 2017: ). Dit betekent dat voor de volgende raadsperiode het aantal leden 21 zal blijven. Door de invoering van de dualisering op 7 maart 2002 ontstond er een ontkoppeling van het raadslidmaatschap en het wethouderschap. Vanaf 7 maart 2002 is de wethouder geen raadslid meer. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer de wethouders vanuit de raad worden benoemd, aanvulling zal moeten plaatsvinden vanuit de vastgestelde lijst van kandidaten (proces-verbaal P22-2) Wetswijzigingen Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn onderstaande wijzigingen in de Kieswet doorgevoerd. Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Kieswet voor wat betreft de afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen. Deze wetswijziging gaat in per 1 december

5 HOOFDSTUK 2: REGISTRATIE POLITIEKE GROEPERINGEN 2.1. Algemeen Wil een politieke groepering aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen en boven zijn lijst een aanduiding plaatsen, dan zal registratie moeten plaatsvinden bij het centraal stembureau voor die verkiezing. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Heeft er geen registratie plaatsgevonden (uiterlijk 27 december 2017), dan wil dit overigens niet zeggen dat de groepering niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel; de groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt dus alleen een nummer. Men hoeft niet meer voor iedere verkiezing opnieuw te registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men bij de stemming voor de verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te behalen. Conform het huidige Register van aanduidingen van politieke groeperingen van de gemeente Halderberge (Model G 1-1) zijn de navolgende politieke groeperingen geregistreerd: Datum besluit registratie 27 sep 96 (gewijzigd resp. 21 dec 2005; 24dec2009) Aanduiding Gemachtigde Plaatsvervangend gemachtigde WOS J.A. Akkermans M.C.M. van Ginneken 11 dec 2001 (gewijz 27 okt 2009) Progressief Halderberge (PvdA, D66, GROENLINKS) P.H.G.E. van Nijnatten- Vissenberg C. Verschuur-Geraets 9 nov 2009 (gewijz 28 nov 2013) Voor De Gemeenschap A.C. van Woerkens P.M.M.M. Dingemans 21 juni 2013 Lokaal Halderberge V.J.L.M.G. Kessels M.C.J. Konings Bovengenoemde registratie behoudt dus zijn geldigheid zolang er voor de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingediend. 4

6 Een landelijke of provinciale partij die ten behoeve van de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale staten een aanduiding heeft laten registreren kan geen verzoek indienen om registratie op een lager niveau. Een dergelijk verzoek zal niet ontvankelijk moeten worden verklaard Tijdstip registratie Registratie voor nieuwe politieke groeperingen kan in principe het hele jaar door. De enige restrictie is dat een verzoek ingediend na de 43 ste dag voor de kandidaatstelling voor de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en pas geldt voor de daarop volgende verkiezingen. Met betrekking tot deelname aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 betekent dit dat nieuwe groeperingen uiterlijk op 27 december 2017 een registratieverzoek moeten hebben ingediend Doorwerking van registraties Geregistreerde aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben in principe doorwerking naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft tot gevolg dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie Kieswet art. G 4. Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan Over te leggen stukken Een nieuwe politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. De vorm van een stichting is niet toegestaan. Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overgelegd: een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd; een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister; een bewijs van storting van de waarborgsom; verklaring van de groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervanger wordt aangewezen Wat te registreren Men kan laten registreren de aanduiding waarmee men op de kandidatenlijst vermeldt wenst te worden. Dit kan zijn: a. de volledige naam van de groepering; b. de afkorting van de naam van de groepering; c. beide (zowel a en b). Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de kandidatenlijst worden vermeld. 5

7 2.6. Waarborgsom bij registratie Voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van 112,50. De waarborgsom moet worden voldaan per kas of worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 42 BNG t.n.v. gemeente Halderberge. Deze waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op het verzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingediend Voorwaarden bij registratie Op een verzoek om registratie moet afwijzend worden beschikt indien: a. de aanduiding strijdig is met de openbare orde; b. de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding (Gemeenteraad, Provinciale staten, Tweede Kamer); c. de aanduiding misleidend is voor de kiezers (bijv. KVP, CHU of AOW-partij); d. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat (dus ook spaties); e. de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met die van een door een rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon; f. op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduidingen worden ingediend. Beide verzoeken moeten worden afgewezen. De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde toegezonden en ter openbare kennis gebracht Beroep Tegen een beslissing van het centraal stembureau met betrekking tot registratie kan uiterlijk op de 6 de dag na dagtekening van de openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep worden aangetekend bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. 6

8 HOOFDSTUK 3: KANDIDAATSTELLING 3.1. Algemeen Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal de kandidaatstelling plaatsvinden op maandag 5 februari Tussen uur en uur moeten de kandidatenlijsten ingeleverd worden bij het daartoe aangewezen lid van het hoofdstembureau dat dan zitting heeft op het gemeentehuis. Dit is een fatale termijn. Wordt een lijst buiten deze tijden aangeboden dan moet deze ongeldig worden verklaard. Een blanco lijst mag niet worden aanvaard. In de periode van 15 januari 2018 t/m 5 februari 2018 zijn hiertoe bij de afdeling Klantzaken, groep Burgerzaken, kosteloos formulieren verkrijgbaar. Het hoofdstembureau is niet verplicht om de partijen er op te wijzen dat zij nog geen lijst hebben ingeleverd. De gemeente Halderberge doet dit, indien een contactpersoon bekend is, echter wel Over te leggen stukken bij kandidaatstelling. De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd: a. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven de lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is; b. Een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de inleveraar bevoegd is om de namen/aanduidingen samen te voegen. Bij het door verschillende groeperingen indienen van een gezamenlijke kandidatenlijst met een gecombineerde aanduiding (bijv. CDA D66) hoeft geen afzonderlijke registratie plaats te vinden. De samenvoeging van de aanduiding (of afkortingen) moeten dan wel dezelfde zijn zoals die is geregistreerd. Wijkt men hiervan af, dan is wel registratie nodig. c. Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen. Deze ondersteuningsverklaringen zijn alleen noodzakelijk voor kandidatenlijsten van politieke partijen waaraan bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad geen zetels zijn toegekend. Dus niet noodzakelijk voor zittende partijen. d. Een verklaring van instemming van de kandidaten op de kandidatenlijst. Deze kan niet worden ingetrokken. e. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle kandidaten (ook van hen die zitting hebben in de gemeenteraad), juist ter controle van de juiste tenaamstelling. f. Een bewijs dat, indien vereist, betaling van de waarborgsom van 225,-- is geschied. Bij de inlevering wordt een bewijs van inlevering verstrekt Verplichte legitimatie bij de kandidaatstelling Iedere kandidaat die geen zitting heeft in de gemeenteraad moet bij de kandidaatstelling een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen. (bijv. Paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of Nederlands rijbewijs). Ontbreekt bij de kandidatenlijst ten aanzien van een kandidaat een dergelijke kopie, dan wordt de verklaring van instemming van de betreffende kandidaat geacht te ontbreken. Voor de controle op de kandidatenlijst graag van iedere kandidaat een kopie geldig legitimatiebewijs. 7

9 3.4. Waarborgsom bij kandidaatstelling Eén van de voorwaarden voor het inleveren van de kandidatenlijst is dat er een waarborgsom moet zijn betaald. Voor het betalen van de waarborgsom is vrijgesteld de groepering, wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de vorige verkiezingen een of meer zetels zijn toegekend. De waarborgsom voor de verkiezing van de gemeenteraad bedraagt 225,-- en moet worden voldaan per kas of worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 42 BNG t.n.v. gemeente Halderberge. Uiterlijk op 22 januari 2018 moet de waarborgsom ontvangen zijn. De waarborgsom wordt terugbetaald indien 75 % of meer van de kiesdeler wordt behaald De ondersteuning van de kandidatenlijst De in 1997 ingevoerde verplichting voor partijen die al in de gemeenteraad zitting hebben, om ondersteuningsverklaringen over te leggen bij de kandidatenlijst, is afgeschaft. Dus alleen nog die partijen die geen zitting hebben in de gemeenteraad, hebben de verplichting om ten minste 20 ondersteuningsverklaringen te overleggen bij het indienen van een kandidatenlijst. Deze schriftelijke verklaringen moeten worden afgelegd ter gemeentesecretarie in de periode van 22 januari 2018 t/m 5 februari Voor de ondersteuningsverklaring gelden de navolgende voorwaarden: a. Op de verklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst. b. De ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt als kiezer staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn. c. De kiesgerechtigde mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen. Tekent de ondersteuner meerdere verklaringen, dan zijn deze alle ongeldig. d. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. e. De ondersteuner moet op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn. 3.6 Lijstencombinaties Op 28 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wetswijziging tot afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen. Deze wetswijziging treedt in werking op 1 december Samenvoeging Er kan sprake zijn van samenvoeging van politieke groeperingen. Bij samenvoeging is er sprake van één lijst waarboven de aanduidingen of afkortingen van de groeperingen worden samengevoegd. Bijvoorbeeld: RPV/GVP/SGP. De geregistreerde aanduidingen of afkortingen moeten worden samengevoegd; hierin mogen geen veranderingen worden aangebracht. Een samenvoeging van aanduidingen mag alleen bestaan uit geregistreerde aanduidingen of afkortingen. Zowel de aanduiding zelf als een afkorting daarvan kan dus worden gebruikt. Indien de groeperingen fuseren tot een nieuwe groepering of samen een nieuwe groepering oprichten en de aanduiding van deze nieuwe groepering laat registreren en boven de lijst plaatsen is er sprake van een nieuwe politieke groepering. 8

10 3.8 Wijze van vermelding van namen op de kandidatenlijsten In het Kiesbesluit is nauwkeurig bepaald op welke wijze de vermelding geschiedt van de namen van de kandidaten op de lijsten. Voornamen/voorletter: Het is niet meer mogelijk dat de voorletters van de kandidaten geheel of ten dele door de voornamen worden vervangen. In de praktijk werd van deze mogelijkheid niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Roepnaam: Het is wel mogelijk om achter de voorletters van de kandidaat tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat te vermelden. Titels Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: Het is niet toegestaan om titels (mr., dr., drs., ir., enz.) op de kandidatenlijst te vermelden die de kandidaat op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek mag voeren. Nadere aanduidingen: De vermelding van nadere aanduidingen van de naam (zoals sr. en jr.) of de toevoeging (m) of (v) achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, is wel mogelijk. Naamrecht: Door de invoering van het nieuwe naamrecht in 1998 is eveneens de vermelding van de gehuwde en gehuwd geweest zijnde man en vrouw mogelijk conform het nieuwe naamrecht. Echtgenote van / weduwe van / geboren: Opgemerkt wordt tenslotte dat woorden als echtgenote van, weduwe van en geboren of afkortingen hiervan niet meer op de kandidatenlijst gebruikt mogen worden. 9

11 HOOFDSTUK 4: LIJSTNUMMERING Bij de nummering van de lijsten wordt teruggegrepen op de resultaten die politieke partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald. Maatstaf is het aantal stemmen dat bij de vorige verkiezing op de verschillende groeperingen werd uitgebracht. Als voorwaarde geldt dat minstens één zetel moet zijn verkregen. Aan de lijst met het hoogst aantal stemmen wordt het nummer 1 toegewezen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. Voor de overige (nieuwe) groeperingen geldt dat deze in volgorde, door het lot aangewezen, worden genummerd. De volgorde van nummering op basis van de uitslag van de verkiezing van 2014 in de gemeente Halderberge zou als volgt luiden: Nummer: Politieke groepering Aantal Stemmen 1 Lokaal Halderberge Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD WOS Progressief Halderb. (PvdA, D66, GROENLINKS) Voor De Gemeenschap 742 Bij eventuele samenvoeging van lijsten wordt de volgorde van de nummering van een kandidatenlijst vastgesteld door bij de laatst gehouden verkiezing op de betreffende lijsten uitgebrachte aantal stemmen bij elkaar op te tellen. 10

12 HOOFDSTUK 5: STEMMEN BIJ VOLMACHT Bij de verkiezingen is het toegestaan om bij volmacht te stemmen. Een kiezer mag ten hoogste twee volmachten uitbrengen en moet deze tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Aan de gemachtigde wiens volmachtbewijs in het ongerede is geraakt wordt geen nieuw volmachtbewijs verstrekt. Deze stem gaat dan helaas verloren. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Voorwaarden volmacht: A. Machtiging op schriftelijke aanvraag. 1. Bij Burgerzaken zijn vanaf 5 februari 2018 (datum kandidaatstelling) de hiervoor benodigde formulieren kosteloos verkrijgbaar. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 worden ingeleverd bij Burgerzaken van de gemeente Halderberge. 3. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem de volmacht stem moet uitbrengen. Een verzoek wordt afgewezen indien: a. De kiezer zelf de gemachtigde niet heeft aangewezen. b. De gemachtigde niet als kiesgerechtigde is geregistreerd. B. Machtiging door overdracht van de stempas. 1. De kiezer kan ook in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na de ontvangst van zijn/haar stempas tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan de kiezer over te dragen. 2. De op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 5 februari 2018 in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft en moet deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 3. Hiertoe moet op de stempas de naam, het adres en de woonplaats van diegene die voor hem/haar gaat stemmen worden ingevuld en beiden moeten hun handtekening plaatsen. Door de wijziging van de Kieswet, waarbij het Stemmen in een Willekeurig Stembureau is opgenomen, is de volmacht eigenlijk niet meer nodig. Immers de stempas geldt voor de gehele gemeente en door invulling van de onderhandse volmacht (achterzijde van de stempas), kan men dus ook binnen de gemeente, ongeacht het stemlokaal, de eigen stem, maar ook 2 volmachten uitbrengen. Een stap naar het gemeentehuis hoeft men niet meer te maken. 11

13 HOOFDSTUK 6: Kiezerspas/Stempas Sinds de invoering van het Stemmen in een Willekeurig Stembureau is het mogelijk om in ieder willekeurig stembureau van de gemeente de stem uit te brengen. Daarmee is de kiezerspas vervallen. Een extra gang naar de gemeente hoeft dus nu niet meer gemaakt te worden en dit zou mogelijk een opkomst bevorderende maatregel kunnen zijn. Niet nieuw meer is de identificatieplicht. Iedere kiezer moet naast de stempas een geldig identiteitsbewijs tonen. Als identiteitsbewijs kan gebruikt worden een Paspoort, een Nederlandse Identiteitskaart en een rijbewijs of een verblijfsdocument. Sinds geruime tijd mag men zich ook met een nog niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs (Pas of IDkaart) legitimeren. Op de stembureaus is een brochure beschikbaar, waarin de diverse toegestane documenten staan vermeld. 12

14 HOOFDSTUK 7: ZETELVERDELING Op 23 maart 2018 te uur komt het hoofdstembureau in openbare zitting bijeen om van iedere lijst vast te stellen: a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en; b. de som van de aantallen. Het daarbij opgemaakte proces-verbaal doet het hoofdstembureau zo spoedig mogelijk toekomen aan de voorzitter van het centraal stembureau, waarna de uitslag van de verkiezing in een openbare zitting van het centraal stembureau wordt vastgesteld waarbij tevens de zetelverdeling plaatsvindt Kiesdeler Allereerst moet worden vastgesteld hoeveel de kiesdeler is. De kiesdeler wordt als volgt berekend: Het totaal aantal uitgebrachte stemmen : 21 (aantal te verdelen zetels) = kiesdeler. De eerste zetelverdeling. Het totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen : kiesdeler = aantal aan de groepering toegewezen zetels. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. Restzetels. De verdeling van de restzetels geschiedt in de gemeente Halderberge ( 19 zetels) via het stelsel van de grootste gemiddelden. Dit wordt als volgt berekend: Totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen : (aantal toegewezen zetels + 1) = gemiddelde. De lijst met het grootste gemiddelde krijgt de restzetel toegewezen. Zijn er hierna nog restzetels dan moet, voor een partij die al een restzetel heeft gehad, het gemiddelde weer opnieuw worden uitgerekend. Bij de hantering van het systeem van de grootste gemiddelden is niet vereist dat lijsten minimaal 75 % van de kiesdeler moeten hebben behaald om in aanmerking te komen voor een eventuele restzetel. Voor de verdeling van de restzetels telt dus ook de lijst mee die nog geen zetel heeft gehaald. Voorkeurstemmen. Een kandidaat kan ook automatisch gekozen worden ongeacht de plaats die hij/zij op de lijst inneemt. Bij de Kieswetwijziging in 1999 is voor de verkiezing van de gemeenteraad met minder dan 19 zetels de voorkeurdrempel ter hoogte van 50 % van de kiesdeler gehandhaafd. Voor de verkiezing van de gemeenteraad van Halderberge ( 19 zetels) is het aantal stemmen dat een kandidaat nodig heeft om bij voorkeur gekozen te worden verlaagd naar een aantal gelijk aan 25 % van de kiesdeler. Voorheen gold ook hier de zogenaamde voorkeurdrempel van de halve kiesdeler. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2014 betekende dat, dat bij een opkomst van 44,74 %, het aantal stemmen dat nodig is om bij voorkeur gekozen te worden 125,50 stemmen bedraagt (Kiesdeler : 21 = 542 x 25% = 125,50). 13

15 VOORBEELD Het aantal stemmen en de zetelverdeling bij Gemeenteraadsverkiezingen bij 6 partijen De kiesdeler is aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door aantal zetels: : 21 = 625 Aantal beschikbare zetels is 21 De kiesdeler is 625,00 Lokaal Progressief CDA Halderberge Halderberge WOS VVD VDG totaal Aantal stemmen Zetels totaal rest Eerste zetelverdeling Stemmen per zetel 550,0 615,0 500,0 566,7 600,0 375,0 Eerste toedeling restzetels Nieuwe zetelverdeling Stemmen per zetel 550,0 512,5 500,0 566,7 600,0 375,0 Tweede toedeling restzetels Nieuwe zetelverdeling Stemmen per zetel 550,0 512,5 500,0 566,7 400,0 375,0 Derde toedeling restzetels Nieuwe zetelverdeling Stemmen per zetel 550,0 512,5 500,0 425,0 400,0 375,0 Derde toedeling restzetels Nieuwe zetelverdeling Stemmen per zetel 550,0 512,5 500,0 425,0 400,0 375,0 Vierde toedeling restzetels Nieuwe zetelverdeling Einduitslag, totaal aantal zetels Voor de restzetelverdeling is het vanwege het aantal te verdelen zetels, belangrijk om te weten dat dit gebeurt op basis van het grootste gemiddelden. Hiervoor verhoog je de behaalde zetels bij de eerste verdeling fictief met 1 zetel. Het gevonden getal deel je dan vervolgens op het aantal uitgebrachte stemmen en zo verkrijg je het gemiddelde. Degene met het grootste gemiddelde krijgt dan 1 restzetel. Vervolgens verhoog je het aantal behaalde zetels na de restzetelverdeling weer met 1, deel je dit op het aantal uitgebrachte stemmen en zo krijg je weer een gemiddelde. Dit herhaal je net zo lang totdat de restzetels zijn verdeeld. In bovenstaande situatie dus 3 keer. 14

16 HOOFDSTUK 8: BENOEMING VAN DE KANDIDATEN 8.1. Voorkeurstemmen De Kieswet kent in bepaalde gevallen voor de kandidaten een grotere mogelijkheid om met voorkeurstemmen te worden verkozen. Bij de gemeenteraadsverkiezing worden de aan een lijst toegewezen zetels eerst toegekend aan die kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is dan 25 % van de kiesdeler, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. Vervolgens worden de overblijvende zetels van een lijst toegekend aan de overige kandidaten in de volgorde op de lijst Procedure benoeming Nadat bekend is geworden aan welke kandidaten een zetel is toegewezen, geeft de voorzitter van het centraal stembureau de benoemden uiterlijk één dag na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing schriftelijk kennis van hun benoeming. Tegelijkertijd geeft de voorzitter schriftelijk kennis van de benoemingen aan de gemeenteraad. Deze kennisgeving strekt de benoemden tot geloofsbrief. De toegelaten leden ontvangen hiervan terstond bericht. De benoemden moeten uiterlijk op de tiende dag na dagtekening van de kennisgeving van benoeming schriftelijk verklaren dat zij de benoeming aannemen. De procedure loopt als volgt: 1. Neemt betrokkene de benoeming aan, dan moet hij uiterlijk de 10 de dag na dagtekening van de kennisgeving tot benoeming schriftelijk aan de gemeenteraad overleggen: a. een verklaring van aanneming van de benoeming; b. een verklaring van de openbare betrekkingen; c. een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens. 2. Op 28 maart 2018 beslist de gemeenteraad over de toelating van benoemden. Deze datum is al vastgesteld door het presidium. Het lidmaatschap vangt aan zodra de toelating onherroepelijk is geworden. Beëdiging kan plaatsvinden direct na de toelating. Door de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur ontstond er een ontkoppeling van het raadslidmaatschap en het wethouderschap. Vanaf 7 maart 2002 is de wethouder geen raadslid meer. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer de wethouders vanuit de raad worden benoemd, aanvulling zal moeten plaatsvinden vanuit de vastgestelde lijst van kandidaten (proces-verbaal P22-2). 15

17 Agenda Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Termijn / tijdstip 27 dec 2017 Z.s.m. na ontvangst 27 dec 2017 Omschrijving Laatste dag indienen van verzoek om registratie aanduiding politieke groepering Beslissing Centraal stembureau op verzoek om registratie aanduiding Publicatie in Staatscourant van geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen door Kiesraad en CS van Prov. Staten (deze groeperingen hoeven zich niet andermaal te registreren voor gemeenteraadsverkiezingen) Artikel Kieswet / Kiesbesluit G3-1 G3-4 G1-8 G2-8 Z12 15 jan 2018 t/m 5 feb 2018 Beschikbaar stellen formulieren - Kandidatenlijsten (model H1); - Machtiging tot plaatsen van de aanduiding (model H3-1); - Machtiging tot plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van aanduidingen (model H3-2); - Verklaring van ondersteuning (model H4); - Verklaring van instemming (model H9); 22 jan 2018 Laatste dag van ontvangst waarborgsom kandidaatstelling op gemeenterekening H1 Kb, Z12 H1-3 H3-5 H3-5 H4-7 H9-4 I10-6 H3 Kb H jan 2018 t/m 5 feb 2018 Maandag 5 feb 2018 van uur tot uur Dinsdag 6 feb uur Afleggen van verklaring van ondersteuning op gemeentehuis H4-3 Kandidaatstelling - Inleveren kandidatenlijsten bij hoofdstembureau Niet openbare zitting hoofdstembureau t.b.v. onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten e.d. (Ter voorkoming van de in artikel I, lid 3 Kw geconstateerde verzuimen is vroegtijdige voorinlevering zeer gewenst) F1-1, H1-1 H1-1 I10-1 I1-1 7 en 8 feb 2018 Van uur, 9 feb 2018 Van uur Mogelijkheid tot herstellen verzuimen I2-2 16

18 9 feb uur Openbare zitting cs over: (proces-verbaal I -4) Geldigheid van de kandidatenlijsten; Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten; Handhaving van de geplaatste aanduiding; Het nummeren van de kandidatenlijsten; 13 feb 2018 Laatste dag waarop bij de Raad van State schriftelijk beroep kan worden ingesteld tegen beslissing hoofdstembureau over geldigheid kandidatenlijsten enz. I4, I18 I12 I11 I7-1 7 mrt 2018 Stempassen moeten bij kiezers in bezit zijn J7 16 mrt 2018 Laatste dag voor indienen schriftelijke verzoeken om bij volmacht te stemmen Laatste dag indienen schriftelijke verzoeken tot een vervangende stempas L7-1, L8-1 J mrt 2018 Kandidatenlijsten moeten ter kennis van de kiezers zijn gebracht J9, J1-1 Kb, Z12 20 mrt 2018 tot uur Laatste dag voor indienen mondelinge verzoeken tot een vervangende stempas J8-3 Woensdag 21 maart maart uur STEMMING (07.30 uur uur) Nadat alle stemmen zijn geteld en zijn overgebracht naar het gemeentehuis, worden de resultaten samengevoegd. Zodra het eindresultaat is vastgesteld, zal dit bekend worden gemaakt. Afhankelijk van het tijdstip van sluiting van de stembureaus, kan bekendmaking waarschijnlijk pas laat in de avond, dan wel in de vroege ochtenduren plaatsvinden. Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing (PV P22-2) J1 O1-1 P1, P20-1, P22 Uiterlijk 24 maart maart 2018 Uitreiking kennisgeving van benoeming aan gekozen leden V1-1 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden en beëdiging nieuwe raadsleden V4, V12 17

19 Stemmenaantallen alle stemdistricten Pagina 1 Gemeente Halderberge Verkiezing Gemeenteraad 2014 Stemdistrict LoHal CDA WOS VVD Prolla VDG Geldig lcult.centr.fideietarti Sportivo Healthcenter Centrum Wonen&Zorg de Zellebergen Steunpunt voor ouderen Pagnevaart Basisschool De Regenboog Brandweerkazerne Trefpunt KBO Zaal Hart van Gastel Basisschool St.Bernardus Centrum Het Veerhuis Zaal/café Geerts MFA 't Bossche Hart Regionaal Archief West Brabant Woon- en Zorgcentrum Blankershof Woon- en Zorgcentrum Kroonestede Totaal Stemmenaantallen alle stemdistricten Pagina 2 Gemeente Halderberge Verkiezing Gemeenteraad 2014 Stemdistrict Blanco Ongeldig Oproep Opkomst Opkomst 1 Cult.centr. Fidei et Arti ,45% 2 Sportivo Healthcenter ,89% 3 Centrum Wonen&Zorg de Zellebergen ,39% 4 Steunpunt voor ouderen Pagnevaart ,12% 6 Basisschool De Regenboog ,13% 8 Brandweerkazerne ,29% 9 Trefpunt KBO ,70% 11 Zaal Hart van Gastel ,05% 12 Basisschool St.Bernardus ,04% 14 Centrum Het Veerhuis ,54% 15 Zaal/café Geerts ,98% 16 MFA 't Bossche Hart ,35% 17 Regionaal Archief West Brabant ,25% 18 Woon- en Zorgcentrum Blankershof ,57% 19 Woon- en Zorgcentrum Kroonestede ,75% Totaal ,74% Bron: Integraal Stemsysteem G Afgedrukt op :18:36 18

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 18 februari 2015 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2012-2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Bijlage B KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Versie april 2004 11 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op 12-9-2012 (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

DUT. Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: Date Printed: 01/05/2009 IFES 14. JTS Box Number: Tab Number: NET EL00141

DUT. Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: Date Printed: 01/05/2009 IFES 14. JTS Box Number: Tab Number: NET EL00141 Date Printed: 01/05/2009 JTS Box Number: Tab Number: Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: IFES ID: IFES 14 43 WET VAN 28 SEPTEMBER 1989, HOUDENDE NIEUWE BEPALINGEN INZAKE

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 5 Steller / afdeling Rob Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 2 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant Ir. ; nomen - 7 MEI 2015 Provincie Noord-Brabant Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Noord-Brabant (NB) Commissaris van de Koning prof dr W B H J

Nadere informatie

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Stap Zie art. reglement Door de huidige ondernemingsraad te ondernemen actie Iedere belanghebbende kan binnen 1 week bezwaar maken tegen besluit over Aftellen 1a

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Benoeming. De leden van de VNG. 18 maart 2014. Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht

MEMO. Inleiding. Benoeming. De leden van de VNG. 18 maart 2014. Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht MEMO aan De leden van de VNG van Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht doorkiesnummer 373 8393 bijlage(n) afschrift aan datum 18 maart 2014 Onderwerp: Veel gestelde vragen rondom verkiezingen Inleiding

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

18. KERNMODULE 2. Thema dienstverlening, gegevensbeheer en persoonsinformatievoorziening Landelijke ontwikkelingen

18. KERNMODULE 2. Thema dienstverlening, gegevensbeheer en persoonsinformatievoorziening Landelijke ontwikkelingen Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2013 18. KERNMODULE 2 Thema dienstverlening, gegevensbeheer en persoonsinformatievoorziening Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie

Nadere informatie

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad.

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ALGEMEEN KIESREGLEMENT TU/e Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. Vastgesteld door het College van Bestuur van

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie