LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL. 21 maart 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL. 21 maart 2018"

Transcriptie

1 LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL 21 maart 2018

2 INHOUDSOPGAVE I. REGISTRATIE... 3 Tijdstip registratie... 3 Waarborgsom voor de naam... 3 Wanneer is registratie niet nodig... 3 Uitzondering doorwerking:... 4 Over te leggen stukken bij registratie:... 4 Wat kan geregistreerd worden... 4 Afwijzing registratie... 5 Beroep... 5 II. KANDIDAATSTELLING... 5 Algemeen... 5 Inlevering kandidatenlijsten... 5 Aanbevolen gebruik van ondersteunende software verkiezingen... 6 Over te leggen stukken:... 6 Waarborgsom kandidaatstelling... 7 Voorwaarden kandidatenlijst... 7 Wijze van vermelding op de kandidatenlijst... 7 Onderzoek kandidatenlijst... 8 Verzuimen... 8 Vóórcontrole kandidatenlijst Geldigheid kandidatenlijst... 8 Beroep... 8 Ongeldige kandidatenlijst... 9 Ondersteuningsverklaringen... 9 Algemeen... 9 Voorwaarden... 9 Nummering kandidatenlijsten... 9 Lijstuitputting III. STEMMEN BIJ VOLMACHT Algemeen Volmacht Voorwaarden volmacht Digitale formulieren IV. DAG DER STEMMING Algemeen Stempas kwijt V. ZETELVERDELING Tijdstip Kiesdeler/Zetelverdeling in eerste aanleg Restzetel Voorkeurstemmen VI. BENOEMING KANDIDATEN Datum kennisgeving Procedure benoeming Aftreden raadsleden en begin lidmaatschap nieuwe raadsleden VII. OVERIG Kalender Overzicht locaties publicatieborden voor verkiezingsaffiches Voorwaarden aanbrengen verkiezingsaffiches gemeenteraadsverkiezing Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

3 I. REGISTRATIE Algemeen Als een politieke groepering aan de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad wil deelnemen en boven zijn lijst een aanduiding (naam) wil plaatsen dan zal registratie moeten plaats vinden bij het centraal stembureau voor die verkiezing. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe bijgehouden register. Heeft er géén registratie plaats gevonden, of was die te laat, dan wil dit niet zeggen dat de groepering niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen géén aanduiding boven de kandidatenlijst plaatsen en de lijst krijgt dus alleen een nummer. Een politieke groepering hoeft niet telkens voor iedere verkiezing opnieuw te registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men voor de verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Er hoeft dus geen zetel behaald te worden. Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. Er hoeft dan niet opnieuw een waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift van de notariële akte te worden overlegd. Verzoeken hiertoe ingediend nà de tweeënveertigste dag vóór de kandidaatstelling blijven voor de daaropvolgende verkiezingen buiten behandeling. Een landelijke partij die ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal of van de leden van Provinciale Staten een aanduiding heeft laten registreren kan niet meer verzoeken om een registratie op gemeentelijk niveau. Deze registratie werkt automatisch door naar verkiezingen op gemeentelijk niveau, tenzij de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en dit tot verwarring kan leiden. Tijdstip registratie Registratie kan in principe het hele jaar door. De enige restrictie is dat een registratieverzoek ingediend na de tweeënveertigste dag voor de kandidaatstelling voor de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en pas geldt voor de daaropvolgende verkiezingen. Voor deze gemeenteraadverkiezing is de uiterste datum waarop politieke groeperingen kunnen registreren bepaald op 27 december Waarborgsom voor de naam Voor de registratie van (de naam/aanduiding van) een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van 112,50. Deze waarborgsom dient uiterlijk op 22 januari 2018 te zijn bijgeschreven op op bankrekeningnummer NL 12BNGH van de gemeente Sint- Michielsgestel onder vermelding van waarborgsom registratie politieke groepering (gevolgd door de naam van de partij). Deze waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Wanneer is registratie niet nodig 1. Bij doorwerking van de registratie Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren en hoeven dus voor de registratie ook geen waarborgsom te betalen. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

4 Een registratie op hoger niveau werkt niet door als deze naam eerder op lokaal niveau is geregistreerd. Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde aanwijzen, die bevoegd zijn om namens de groepering op te treden. De (plaatsvervangend) gemachtigde is op zijn beurt weer bevoegd om indieners van lijsten te machtigen de geregistreerde aanduiding boven de lijst te plaatsen. 2. Bij reeds zitting hebbende partijen De plaatselijke groeperingen die reeds eerder geregistreerd zijn en bij de vorige verkiezingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet op nieuw te laten registreren. Samengevat: Naam boven kandidatenlijst Eerst naamsregistratie bij centraal stembureau Al eerder geregistreerd Opnieuw registreren is niet nodig als voor elke verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd Geen of te late registratie Partij kan meedoen met verkiezing maar enkel met een lijstnummer, dus zonder naam Wijzigen bestaande naam/aanduiding Moet plaatsvinden vóór de tweeënveertigste dag vóór de kandidaatstelling. Geen waarborgsom Landelijke partij Registratie heeft doorwerking naar lager niveau Uitzondering doorwerking: De registratie werkt niet door indien op lokaal niveau de aanduiding reeds door een politieke groepering wordt gevoerd. Is dit het geval, dan moet het centraal stembureau binnen veertien dagen na publicatie van de registratie in de Staatscourant beschikken dat deze niet doorwerkt. Tegen deze beschikking is beroep mogelijk bij de Raad van State. Over te leggen stukken bij registratie: Een politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn. Een stichting is dus niet toegestaan. Ten bewijze hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overgelegd: 1. Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd. 2. Een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister. Tevens moet bij een verzoek om registratie worden overgelegd: 3. Een bewijs van storting van de waarborgsom van 112, Een verklaring van de groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Wat kan geregistreerd worden Men kan de aanduiding laten registreren waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wenst te worden. Dit kan zijn: 1. De volledige naam van de groepering. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

5 2. De afkorting van de naam van de groepering. 3. Beide (zowel 1 en 2). Afwijzing registratie Op een verzoek om registratie moet afwijzend worden beschikt indien: 1. De aanduiding strijdig is met de openbare orde. 2. De aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding voor gemeenteraad, Provinciale Staten Tweede Kamer der Staten Generaal). 3. De aanduiding misleidend is voor de kiezers. 4. De aanduiding méér dan 35 letters of andere tekens bevat (hieronder vallen ook spaties of blanco ruimten). 5. De aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een door een rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon. 6. Op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduiding worden ingediend; beide verzoeken moeten dan worden afgewezen indien tenminste niet een daarvan op grond van de punten 1 tot en met 5 is afgewezen. De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde bekend gemaakt en op de in Sint-Michielsgestel gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht (via publicatie op de gemeentepagina van de Brug). Beroep Tegen een beslissing met betrekking tot een registratie kan uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep worden aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt geacht te zijn geweigerd wanneer zij niet binnen een redelijke termijn is genomen. II. KANDIDAATSTELLING Algemeen Op maandag 5 februari 2018 tussen uur en uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het centraal stembureau, Meanderplein 1 te Sint-Michielsgestel. Dit is een fatale termijn. Een lijst die buiten deze tijden wordt aangeboden, wordt wel geaccepteerd, maar moet ongeldig worden verklaard. Het team verkiezingen stemt het tijdstip van inlevering te zijner tijd nog nader af met de politieke groeperingen. Inlevering kandidatenlijsten Alleen de groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd kunnen aan de verkiezingen deelnemen. De kandidatenlijst moet bij het centraal stembureau of bij een door hem aan te wijzen lid van dat bureau worden ingeleverd door een voor die verkiezing kiesgerechtigde kiezer. Het aangewezen lid heeft op die dag zitting bij het team verkiezingen, Meanderplein 1, Sint-Michielsgestel. Degene die de lijst inlevert, moet zich legitimeren met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Het centraal stembureau is niet verplicht om de partijen er op te wijzen dat zij nog geen lijst hebben ingeleverd. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

6 Aanbevolen gebruik van ondersteunende software verkiezingen Een politieke groepering kan eenvoudig zelf de kandidatenlijst (model H1) aanmaken met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het gebruik van OSV wordt zeer aanbevolen. Ook het centraal stembureau Sint-Michielsgestel gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten. Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt. OSV is gratis verkrijgbaar bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV is te vinden op: Het team verkiezingen ondersteunt u graag bij het gebruik van OSV. Over te leggen stukken: De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd: 1. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven de lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is. 2. Een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de inleveraar bevoegd is om de geregistreerde aanduidingen of afkortingen samen te voegen. 3. Bij het door verschillende groeperingen indienen van een gezamenlijke kandidatenlijst met een gecombineerde aanduiding (bijvoorbeeld C.D.A.-P.v.d.A.) hoeft geen afzonderlijke registratie plaats te vinden. 4. De in de samenvoeging gebruikte aanduidingen (of afkortingen) moeten dan wel dezelfde zijn zoals die zijn geregistreerd. Als hiervan wordt afgeweken, dan is registratie wél vereist. 5. Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen. Deze verklaringen (waarvoor model H4 is voorgeschreven) kunnen door vóór de gemeenteraadsverkiezing geregistreerde kiezers, onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of rijbewijs) in de periode van veertien dagen voorafgaand aan en op de dag van kandidaatstelling ten overstaan van een door de burgemeester aangewezen ambtenaar worden afgelegd. Indien een politieke groepering bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een of meer zetels heeft behaald, hoeven voor deze verkiezingen geen ondersteuningsverklaringen te worden ingeleverd. 6. Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling. Hierbij moet voor die kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of rijbewijs) worden overgelegd. 7. Ontbreekt de kopie dan wordt de verklaring geacht te ontbreken. De verklaring van instemming (waarvoor model H9 is voorgeschreven) kan niet worden ingetrokken. Alléén bij verblijf buiten Nederland mag van het voorgeschreven model H9 worden afgeweken. Hierover dient vooraf overleg gepleegd te worden met team verkiezingen. 8. Een bewijs van betaling van een waarborgsom van 225,00. Dit geldt alléén voor groeperingen die geen zitting hebben in de (huidige) gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. 9. Bij de inlevering van de kandidatenlijst wordt een bewijs van inlevering verstrekt. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

7 Waarborgsom kandidaatstelling Groeperingen waarvan de aanduiding niet was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad één of meer zetels zijn toegekend, moeten voor het inleveren van de kandidatenlijst een waarborgsom betalen. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit bedrag 225,00. Deze waarborgsom moet aan de gemeente Sint-Michielsgestel worden overgemaakt op: NL12BNGH , onder vermelding "waarborgsom kandidaatstelling". De betaling moet uiterlijk 22 januari 2018 zijn overgemaakt. De waarborgsom wordt teruggegeven indien 75 % of meer van de kiesdeler wordt gehaald of indien géén kandidatenlijst is ingeleverd. Deze waarborgsom hoeft dus niet te worden betaald door de thans zitting hebbende partijen. Voorwaarden kandidatenlijst De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 1. Er mogen maximaal 50 kandidaten op worden vermeld. Indien de groepering bij de laatstgehouden verkiezing meer dan 15 zetels heeft behaald, dan mag het aantal kandidaten maximaal 2 maal het aantal zetels zijn met een maximum van 80 kandidaten. Dit geldt ook voor samenvoeging van lijsten. Het aantal zetels van de aan de samenvoeging deelnemende groeperingen worden dan bij elkaar opgeteld. 2. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven. 3. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode (4 jaar) de voor de gemeenteraad vereiste leeftijd van 18 jaar bereiken en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 4. De naam van de kandidaat mag maar op één lijst voorkomen (bij hetzelfde hoofdstembureau). 5. De kandidaat moet ingezetene zijn van Sint-Michielsgestel. Is dat niet het geval dan moet hij/zij een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij voornemens is bij benoeming ingezetene van de gemeente te worden. 6. Blijkt dat hij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de lijst worden geschrapt. Hij mag wel tevens op de kandidatenlijst voorkomen van de gemeente waar hij staat ingeschreven. Wijze van vermelding op de kandidatenlijst Ten aanzien van de vermelding op de kandidatenlijst gelden ingevolge het Kiesbesluit, de volgende vereisten: Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met naam, voorletters, geboortedatum, adres en woonplaats. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Daarachter mag tussen haakjes "m" of "v" worden geplaatst ter aanduiding van het geslacht. Ook de nadere aanduiding sr. en jr. wordt toegestaan. De adellijke titels en predicaten behoren eveneens tot de toegestane nadere aanduiding van de naam. Wetenschappelijke titels en andersoortige aanduidingen mogen niet worden vermeld. In overeenstemming met het naamrecht in het Burgerlijke Wetboek kunnen gehuwde en gehuwd geweest zijnde personen en personen wiens partnerschap is geregistreerd of geregistreerd is geweest op één van de volgende manieren op de kandidatenlijst worden vermeld: 1. met alléén de eigen naam; 2. met alléén de naam van de (ex-) echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner; 3. met de eigen naam d.m.v. liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de naam van de (ex-) echtgenoot of (ex-) geregistreerde partner. Aanduidingen als bijvoorbeeld echtgenoot van, weduwe van, geboren of afkortingen daarvan, zijn niet toegestaan. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

8 Onderzoek kandidatenlijst Op 6 februari 2018 om uur vindt de zitting van het centraal stembureau plaats tot onderzoek van de kandidatenlijsten. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Deze zitting is niet openbaar. Verzuimen Bij het onderzoek van de kandidatenlijsten kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd: 1. De verklaring van ondersteuning ontbreekt. 2. De verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt. 3. De kandidaat is niet op de juiste wijze op de kandidatenlijst vermeld. 4. De verklaring van instemming ontbreekt. 5. Het bewijs van storting van de waarborgsom ontbreekt. 6. De kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt bij de instemmingsverklaring van een kandidaat die nog geen zitting heeft in de raad. 7. De lijst niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer, bevoegd tot deelneming aan de desbetreffende verkiezing. 8. Degene die de lijst inlevert heeft zich niet geïdentificeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 9. De verklaring van machtiging tot naams-aanduiding boven de lijst ontbreekt. Deze verzuimen kunnen hersteld worden op 07 en 08 februari 2014 van uur tot uur en op 09 februari 2014 van uur tot uur. Hiertoe wordt met de betrokken partijen een afspraak gemaakt. Als herstel van verzuim mogen géén aanvullingen van nieuwe kandidaten worden gedaan. Invulling van de namen van kandidaten op een blanco lijst is achteraf niet mogelijk. De ingevulde kandidatenlijsten mogen worden gekopieerd zolang de handtekeningen maar origineel zijn. Vóórcontrole kandidatenlijst. Om te voorkomen dat er straks binnen een korte termijn van drie dagen nog allerlei verzuimen moeten worden hersteld, biedt het team verkiezingen in de week vóór de kandidaatstelling de mogelijkheid om bij wijze van vóórinlevering de lijsten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. Hoevenaars-Gonstal ( ) of T. van Roosmalen ( ). LET OP: worden er bij de vóórcontrole veranderingen aangebracht in de kandidatenlijst, dan moeten er ook nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning worden ingeleverd. Geldigheid kandidatenlijst Op 09 februari 2018 om uur beslist het centraal stembureau in een openbare vergadering over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding, de geldigheid van lijstencombinaties, nummering van de kandidatenlijsten, openbaarmaking van de toegekende lijstnummers en de lijstencombinaties. Beroep Tegen de beslissing van het centraal stembureau kan iedere kiezer binnen vier dagen (dus tot en met 13 februari 2018) een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die uiterlijk binnen zes dagen na ontvangst van het beroepschrift uitspraak doet. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

9 Ongeldige kandidatenlijst Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten: - die niet op 05 februari 2018 tussen uur en uur zijn ingeleverd; - waarvan (indien vereist) het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt; - waarbij te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd; - waarbij niet het voorgeschreven model is gehanteerd - die niet persoonlijk door een voor de betreffende verkiezing kiesgerechtigde is ingeleverd; - waarop alle kandidaten zijn geschrapt - de inleveraar heeft zich niet gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht. Ondersteuningsverklaringen Algemeen Bij de inlevering van de kandidatenlijst zijn voor "nieuwe" groeperingen minimaal 20 ondersteuningsverklaringen nodig. Hiervoor moet model H4 worden gebruikt. Indien een politieke groepering, waarvan de aanduiding boven de kandidatenlijst was geplaatst, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels heeft behaald, hoeven voor deze verkiezingen geen ondersteuningsverklaringen te worden ingeleverd. Voorwaarden Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden: 1. Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst. 2. De ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt als kiezer staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn. 3. De ondertekening van de verklaring moet in de periode van 22 januari tot en met 05 februari 2018 geschieden bij een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar de ondersteuner als kiezer is geregistreerd. De ondersteuner is verplicht zich te legitimeren. U kunt hiervoor aleen op afspraak te recht. 4. De aangewezen ambtenaar tekent op de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd. Dit is verplicht voorgeschreven. 5. De kiesgerechtigde mag slechts één ondersteuningsverklaring ondertekenen. Ondertekent de ondersteuner meerdere verklaringen, dan zijn deze alle ongeldig. 6. Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken. 7. De ondersteuner moet op de dag der stemming 18 jaar of ouder zijn. 8. Is een ondersteuningsverklaring niet geldig (doordat bijvoorbeeld bij inlevering blijkt dat een persoon meerdere lijsten heeft getekend of verkeerd heeft getekend)) dan is er geen herstel mogelijk. Zou daardoor echter het aantal ondersteuningsverklaringen onder het voorgeschreven aantal(20) komen, dan kan dit verzuim binnen de daarvoor geldende termijn worden hersteld door het inleveren van nieuwe ondersteuningsverklaringen. Het is dus verstandig om meer dan 20 ondersteuningsverklaringen in te leveren. Nummering kandidatenlijsten De kandidatenlijsten worden genummerd in een openbare zitting van het centraal stembureau op 07 februari 2018 om uur. Eerst worden de lijsten genummerd van de groeperingen die voor een voorkeursnummer in aanmerking komen. Aan het verkrijgen van een voorkeursnummer zijn twee voorwaarden verbonden: 1. Bij de vorige verkiezing moet de groepering een aanduiding boven de lijst hebben geplaatst. 2. De groepering moet bij de vorige verkiezing een of meer zetels hebben behaald. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

10 Bepalend voor het nummer van de lijst zijn de aantallen stemmen die de groeperingen bij de vorige verkiezing hebben behaald. De groepering met de meeste stemmen krijgt lijstnummer 1 en zo verder. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. Voor de overige groeperingen geldt dat deze in een door het lot bepaalde volgorde worden genummerd. Lijstuitputting Het kan voorkomen dat een politieke groepering bij een tussentijdse vacature geen kandidaten meer op de lijst heeft staan die voor benoeming in aanmerking komen. In dat geval wordt niet voorzien in de vacature. Het is daarom aan te bevelen om op de kandidatenlijst voldoende kandidaten te vermelden. III. STEMMEN BIJ VOLMACHT Algemeen Bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is het toegestaan om bij volmacht te stemmen. Een kiezer mag ten hoogste twee volmacht stemmen uitbrengen. De kiezer moet deze tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Aan de gemachtigde wiens volmacht bewijs in het ongerede is geraakt wordt geen nieuw volmacht bewijs verstrekt. Deze stem gaat dan verloren. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Volmacht Kiezers die op de dag van stemming niet in staat zijn om in persoon hun stem uit te brengen, kunnen bij volmacht stemmen. Dit kan op twee manieren: via een andere kiezer door middel van overdracht van de stempas aan de andere kiezer en schriftelijk. Nieuw is dat bij het stemmen met een onderhandse volmacht een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever dient te worden overgelegd. Voorwaarden volmacht Hierbij gelden de volgende bepalingen: A. Machtiging op schriftelijke aanvraag 1. Bij de afdeling Burgerzaken, team verkiezingen, alhier zijn vanaf 05 februari 2018 (datum kandidaatstelling) de hiervoor benodigde formulieren kosteloos verkrijgbaar. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 zijn ontvangen bij de afdeling Burgerzaken, team verkiezingen van de gemeente. 3. Bij de inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs waarmee hij tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem de volmacht stem moet uitbrengen. B. Machtiging door overdracht van de stempas. 1. De kiezer kan ook in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na de ontvangst van zijn stempas tot en met de dag der stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen door zijn stempas aan die kiezer over te dragen. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

11 2. De op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 05 februari 2018 in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft en moet deze volmacht stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 3. Hiertoe moet op de achterzijde van de stempas de naam, het adres en de woonplaats van degene die voor hem/haar gaat stemmen worden ingevuld en beiden moeten hun handtekening plaatsen. Een verzoek wordt afgewezen, indien: 1. De kiezer zelf de gemachtigde niet heeft aangewezen; 2. de gemachtigde al reeds twee machtigingen heeft aangenomen; 3. de gemachtigde niet als kiesgerechtigde is geregistreerd. Digitale formulieren Op de website van de gemeente Sint-Michielsgestel staan binnenkort digitale formulieren voor het indienen van verzoek om met volmacht te stemmen ( IV. DAG DER STEMMING Algemeen Op woensdag 21 maart 2018 vindt de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. De stembureaus zijn geopend van uur tot uur. Wie mogen hun stem uitbrengen De leden van de gemeenteraad worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling ingezetene zijn van de gemeente en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dit geldt zowel voor Nederlanders als voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, te weten België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Groot- Brittannië) en Zweden. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen om kiesgerechtigd te zijn op de dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de vereisten dat: a) zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en b) zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet Niet kiesgerechtigd zijn zij die geen Nederlander zijn en, als door andere staten uitgezonden leden van diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, in Nederland werkzaam zijn, alsmede hun niet- Nederlandse echtgenoten of geregistreerd partners of levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

12 Stempas kwijt Is de kiezer zijn stempas kwijt of heeft hij geen stempas ontvangen, dan kan hij tot uiterlijk 16 maart 2018 schriftelijk of tot uiterlijk 20 maart 2018, uur in persoon verzoeken om afgifte van een vervangende stempas bij de gemeente Sint-Michielsgestel, team verkiezingen. De kiezer dient een geldig legitimatiebewijs te tonen. V. ZETELVERDELING Tijdstip Op 23 maart 2018 om uur komt het hoofd stembureau in een openbare zitting bij elkaar om van iedere lijst vast te stellen het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. Hierna wordt de uitslag van de stemming en de uitslag van de verkiezing vastgesteld door het centraal stembureau, waarbij tevens de zetelverdeling plaatsvindt. Kiesdeler/Zetelverdeling in eerste aanleg Allereerst moet worden vastgesteld hoeveel de kiesdeler is. Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen : aantal zetels (21) = Kiesdeler Totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen : kiesdeler = aantal aan de groepering toegewezen zetels. N.B. Blanco stemmen worden gezien als ongeldige stemmen. Restzetel De verdeling van de restzetels geschiedt via het stelsel van grootste gemiddelden. De berekening hiervan is als volgt: Eerst wordt het aantal toe te kennen zetels in eerste instantie bepaald. Dat is het aantal keren dat de kiesdeler volledig kan worden gedeeld op het aantal uitgebrachte stemmen. Vervolgens gaan wij het grootste gemiddelde bepalen. Het totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal toegewezen zetels+1 is het gemiddelde. De lijst met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toegewezen. Zijn er hierna nog restzetels te verdelen, dan moet, voor de partij die al een restzetel heeft gehad, het gemiddelde weer opnieuw worden uitgerekend. (Op de lijst uitgebrachte stemmen: (toegewezen zetels + toegewezen restzetel + 1)) De lijst die nu het grootste gemiddelde heeft krijgt de volgende restzetel. (In theorie zou een partij die een restzetel gehad heeft er dus nog een bij kunnen krijgen) Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. Voor de verdeling van de restzetels telt ook de lijst mee die nog geen zetel heeft behaald. Voorbeeld: De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel telt 21 zetels. Aantal uitgebrachte stemmen Kiesdeler is dan : 21 = 2000 Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

13 Aan de verkiezingen hebben 6 partijen deelgenomen die de volgende stemmen hebben gehaald: Lijst Behaalde stemmen Zeteltoekenning in 1e instantie Grootste gem. 1e restzetel 2 e restzetel 3 e restzetel 4 e restzetel (+1) (1) (1) (+1) (+1) (+1) (+1) (+1) (1) Totaal aantal zetels 21 De partij met het grootste gemiddelde (Lijst 2) krijgt in eerste instantie een restzetel. Nu moet eerst weer opnieuw het gemiddelde worden uitgerekend (voor lijst 2 wordt dit nu 1671). Vervolgens wordt weer bekeken wie nu het grootste gemiddelde heeft. Deze (Lijst 1) krijgt de volgende restzetel. Nu moet opnieuw het gemiddelde worden uitgerekend (voor lijst 1 wordt dit nu 1711). Vervolgens wordt wederom gekeken wie het grootste gemiddelde heeft Dit is lijst 6. Vervolgens wordt na de herberekening wederom gekeken naar het grootste gemiddelde (Lijst 1) en deze krijgt weer een restzetel (de tweede). Het kan dus zijn dat een partij meerdere restzetels krijgt, terwijl een andere partij die in wezen meer reststemmen heeft, geen restzetel krijgt. Voorkeurstemmen Een kandidaat kan ook automatisch gekozen worden ongeacht de plaats die hij/zij op de lijst inneemt. De Kieswet bepaalt dat de kandidaat die een groter aantal stemmen heeft gekregen dan de 25 % van de kiesdeler (voor zover er zetels zijn toegekend) gekozen is. Zijn er verder nog zetels te verdelen, dan worden deze toegekend aan de op de kandidatenlijst voorkomende kandidaten in volgorde waarop zij daarop vermeld staan. VI. BENOEMING KANDIDATEN Datum kennisgeving Uiterlijk op 23 maart 2018 geeft het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn benoeming. Hij/zij moet voor 2 april 2018 schriftelijk verklaren dat hij/zij de benoeming aanneemt. Procedure benoeming De procedure voor benoeming is als volgt: Betrokkene ontvangt van de voorzitter van het centraal stembureau na de vaststelling van de uitslag de kennisgeving van benoeming. Neemt betrokkene de benoeming aan, dan moet hij binnen 10 dagen schriftelijk aan de gemeenteraad van de gemeente Sint-Michielsgestel overleggen: 1. Een verklaring van aanneming van de benoeming 2. Een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt 3. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) De toegelaten leden ontvangen hiervan terstond bericht. Tegen deze beslissing bestaat geen beroepsmogelijkheid en is dus onherroepelijk. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

14 Het onderzoek van de geloofsbrieven vindt plaats door de aftredende raad op de achtste dag na de stemming. Om het lidmaatschap uit te kunnen oefenen is voorafgaand beëdiging vereist. Aftreden raadsleden en begin lidmaatschap nieuwe raadsleden Het is niet mogelijk dat de oude en de nieuwe raad op dezelfde dag bijeen komen voor zowel het geloofsbrievenonderzoek als de beëdiging. Het onderzoek van de geloofsbrieven door de aftredende raad zal op 27 maart 2018 plaatsvinden. De nieuw benoemde leden nemen, voor zover de geloofsbrieven ingeleverd zijn, na beëdiging, zitting op 29 maart 2018 en de oude leden treden af. VII. OVERIG Kalender 27 december 2017 Laatste dag indienen registratieverzoeken 01 januari 2018 / Verkrijgbaar stelling formulieren kandidaatstelling of eerder indien 3 februari 2018 gewenst 22 januari 2018 Laatste dag ontvangst waarborgsom kandidaatstelling 22 januari 2018/ Afleggen ondersteuningsverklaringen 5 februari februari 2018 Kandidaatstelling tussen uur en uur 6 februari uur; Niet openbare zitting hoofdstembureau: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten en kennisgeving van geconstateerde verzuimen 7 februari uur uur: herstel verzuimen kandidatenlijst 8 februari uur uur: herstel verzuimen kandidatenlijst 9 februari uur uur: herstel verzuimen kandidatenlijst 9 februari uur; openbare zitting centraal stembureau: beslissing geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten, handhaving aanduidingen, geldigheid lijstencombinaties, nummering van de kandidatenlijsten, openbaarmaking lijstnummers en lijstencombinaties. Quorum vereist, onderzoek vastleggen in proces-verbaal. 21 maart uur uur: stemming 21 maart 2018 Verkiezingsavond (plaats en tijdstip worden later bekend gemaakt) 23 maart uur: zitting hoofdstembureau: vaststelling verkiezingsuitslag en bekendmaking uitslag (openbaar) 27 maart 2018 Onderzoek geloofsbrieven gekozen raadsleden 29 maart 2018 Periodieke aftreding "oude" raadsleden; de nieuw benoemde raadsleden nemen zitting Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

15 Overzicht locaties publicatieborden voor verkiezingsaffiches De borden worden geplaatst in de week van de kandidaatstelling (5 februari 2018) Door omstandigheden kan incidenteel afgeweken worden van de hieronder genoemde locaties. De borden worden geplaatst in de week van de dag van de kandidaatstelling. Berlicum Raadhuisplein nabij NH Kerk Runweg (toegangsweg vanaf Zuid-Willemsvaart) ter hoogte van elektro van Santvoort Sassenheimseweg nabij RK begraafplaats Middelrode Driezeeg nabij parkeerplaats RK Kerk Den Dungen/Maaskantje Hoek Litserstraat / Tuinstraat Op het Heilig Hartplein nabij RK Kerk Hoek Hoogstraat / Maaskantje/ Zandstraat (t.o. Café De Molen) Gemonde Plantsoen hoek Kerkeind/Dorpstraat (t.o Kerk) Aan de St Lambertusweg ter hoogte van sportpark Sint-Michielsgestel Schijndelseweg nabij afslag Gemonde Adrianusplein t.o. parkeerterrein Albert Heijn Hoek Kamperfoeliestraat / Theerestraat Hoek St. Michielsstraat/ Ruwenbergstraat/Nieuwstraat Voorwaarden aanbrengen verkiezingsaffiches gemeenteraadsverkiezing Deelnemende politieke partijen hebben toestemming om verkiezingsaffiches aan te brengen op straatmeubilair (straatlantaarns, verwijzingsborden e.d.), dat bij de gemeente in beheer is. Deze toestemming wordt onder de volgende voorwaarden verleend: 1. Het is niet toegestaan verkiezingsaffiches aan te brengen op, aan of in gebouwen waar een stembureau is gevestigd. 2. Per dorp en per partij mogen maximaal 25 affiches aangebracht worden. Er mogen uitsluitend palen worden gebruikt die BINNEN de bebouwde kom en langs de hieronder vermelde hoofdroutes staan. Berlicum/ Middelrode Raadhuisplein, Hoogstraat, Mercuriusplein, Sassenheimseweg, Milrooijseweg, Runweg, Marsstraat, Werststeeg, Julianastraat, Driezeeg, Pastoor Verlindenstraat, Kapelstraat en Zandstraat. Den Dungen/Maaskantje Hoogstraat, Maaskantje, Heilig Hartplein, Litserstraat, Verlengde Hoogstraat, Spurkstraat, Grinsel, Woudseweg en Zandstraat. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

16 Gemonde Dorpstraat en St Lambertusweg en Boomstraat. Sint-Michielsgestel Hoogstraat, Sint-Michielsstraat, Nieuwstraat, Petrus Dondersplein, Schijndelseweg, Theerestraat en Esscheweg. 3. De affiches dienen op een kartonnen of hardboard achtergrond aan de palen bevestigd te worden met gebruikmaking van kunststof of touw. Metalen bevestigingsmaterialen (bv ijzerdraad) of lijm zijn niet toegestaan. Dit ter voorkoming van schade aan de palen. 4. De wijze van bevestiging van de affiches mag het normale gebruik van te palen niet belemmeren en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar brengen. Door de afdeling RMEO - wijkbeheer kunnen nadere eisen worden gesteld in het belang van de verkeersveiligheid. 5. De affiches mogen niet eerder dan 5 weken voor de dag van de verkiezing worden aangebracht en dienen het weekend daarna verwijderd te worden. 6. Affiches die in afwijking van deze voorwaarden zijn aangebracht of niet tijdig zijn opgeruimd, worden door de gemeente verwijderd. De kosten van verwijdering worden verhaald. Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Michielsgestel

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Registratie Algemeen 3 Tijdstip registratie 3 Wanneer is registratie niet nodig 3 Over te leggen stukken 4 Wat kan geregistreerd worden 4 Waarborgsom 4 Voorwaarden voor registratie

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Pagina 1 van 16. Gemeente Voorst Verkiezingen gemeenteraad Informatie over:

Pagina 1 van 16. Gemeente Voorst Verkiezingen gemeenteraad Informatie over: Pagina 1 van 16 Gemeente Voorst Verkiezingen gemeenteraad 21-03-2018 Informatie over: 1. Algemene informatie kiesrecht 2. Verkiezingskalender gemeenteraad 2018 3. Registratie politieke partijen 4. Kandidaatstelling

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III. Registratie

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III. Registratie Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Registratie HOOFDSTUK I Algemeen 4 Tijdstip registratie 4 Waarborgsom 4 Wanneer is registratie niet nodig 4 Over te leggen stukken 5

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. HET KIESRECHT Actief kiesrecht Passief kiesrecht Uitsluiting uit het kiesrecht Onverenigbare betrekkingen met het raadslidmaatschap Hoofdstembureau

Nadere informatie

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart Informatie over:

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart Informatie over: Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018 Informatie over: 1. Algemene informatie kiesrecht 2. Verkiezingskalender gemeenteraad 2018 3. Registratie politieke partijen 4. Kandidaatstelling 5. Nummering kandidaat-lijsten

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 1 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen De voorbereiding voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is begonnen. Daarom wijzen wij u nu

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: Versie: 2.2 datum: 30-11-2017 Georganiseerde voorlichtingsessies: Er zal een voorlichtingsavond op 22-11-2017 worden gehouden in het gemeentehuis

Nadere informatie

Registreren naam ('aanduiding') partij

Registreren naam ('aanduiding') partij Registreren naam ('aanduiding') partij Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk 27 december 2017 als politieke partij registreren

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen oldenzaal.nl/verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Gemeente Oldenzaal 1 Gemeenteraadsverkiezingen Deze brochure is bestemd voor de politieke

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Gemeenteraadsverkiezing 22 november 2017 Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018 DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE 21 maart 2018 Oudenbosch, september 2017. 0 Woord vooraf Hierbij doen wij u het draaiboek toekomen voor de op 21 maart 2018 te houden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur

Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene Informatie 4 Hoofdstuk II Registratie Algemeen 6 Tijdstip registratie 6 Doorwerking

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1585

ECLI:NL:RVS:2014:1585 ECLI:NL:RVS:2014:1585 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-04-2014 Datum publicatie 30-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201403293/1/A2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Leidraad. Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. van s-hertogenbosch

Leidraad. Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. van s-hertogenbosch Leidraad Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van s-hertogenbosch Woensdag 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I Registratie Algemeen 4 Tijdstip registratie 4 Wanneer is registratie niet nodig

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Registreren nieuwe politieke partijen... 4 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Registreren nieuwe politieke partijen... 4 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 278 25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur s-avonds alsmede regeling van diverse andere

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Versie 2011 Versie 2011 1 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Het kiesrecht 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 343 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Algemeen Centraal stembureau / Decaan Geneeskunde

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

DUT. Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: Date Printed: 01/05/2009 IFES 14. JTS Box Number: Tab Number: NET EL00141

DUT. Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: Date Printed: 01/05/2009 IFES 14. JTS Box Number: Tab Number: NET EL00141 Date Printed: 01/05/2009 JTS Box Number: Tab Number: Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: IFES ID: IFES 14 43 WET VAN 28 SEPTEMBER 1989, HOUDENDE NIEUWE BEPALINGEN INZAKE

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 360 Regels in verband met de deelname van onderdanen van nieuwe lid-staten van de Europese Unie aan de verkiezing van de leden van het Europees

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Bijlage B KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Versie april 2004 11 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 347 Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Kiesreglement, elektronisch

Kiesreglement, elektronisch Faculteit Gedrags- Management- en Maatschappijwetenschappen Bureau Faculteitsdecaan Kenmerk: MB14.1149 Kiesreglement, elektronisch voor de elektronische verkiezing van de faculteitsraad van de faculteit

Nadere informatie

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Op 12 maart 2014 ontvingen wij een mail van de heer Cees Huizer en het bestuur van PvSMV in verband met de voornamen van hun kandidaten

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO

KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO d.d. 26 januari 2017 Uit: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen Het college van bestuur kan richtlijnen vaststellen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 201403284/1/A2. Datum uitspraak: 24 april 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: en de vereniging Partij voor de Dieren, gevestigd te Amsterdam, appellante, het centraal stembureau

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP `30 maart 2017*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Januari 2009 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschapsen

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2012-2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie