22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân"

Transcriptie

1 Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Gemeenteraadsverkiezing 22 november 2017 Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Registratie voor deelname aan de verkiezing blz Voorwaarde voor registratie blz Kandidaatstelling blz Waarborgsom kandidaatstelling blz Gebruik Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) blz Plaatsing kandidaten blz Samenvoeging van aanduidingen boven een lijst blz Lijstencombinaties blz Voorcontrole kandidatenlijst blz Ondersteuningsverklaringen blz In te leveren bij kandidaatstelling blz.10 Kandidatenlijsten ter inzage blz Nummering van de kandidatenlijsten blz Partijen met behaalde zetels 2014 blz Geldigheid kandidatenlijsten blz Zittingen van het centraal- en hoofdstembureau blz De verkiezingsdag blz Benoeming van de raadsleden blz verkiezingskalender alle data blz Contactgegevens blz.16 2

3 1. Inleiding Op woensdag 22 november 2017 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden gehouden vanwege de toevoeging van een deel van de gemeente Littenseradiel aan de gemeente Súdwest-Fryslân op 1 januari Zowel via de raadsgriffie als vanuit het team Burgerzaken willen wij u informeren over de procedures die moeten worden doorlopen om als groepering deel te nemen aan de verkiezing in de gemeente Súdwest-Fryslân. In de aanloop naar 22 november geven wij u hierbij een overzicht van de verschillende aandachtsen actiepunten waarmee u rekening moet houden met betrekking tot registratie, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling. Als u met uw politieke groepering in de gemeente Súdwest-Fryslân deel wilt nemen aan deze gemeenteraadsverkiezingen 2017, zult u dus een aantal stappen moeten doorlopen. Die stappen zijn ten dele dwingend voorgeschreven in de Kieswet of het Kiesbesluit of anderzijds organisatorisch van belang. Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen worden in deze informatiebrochure die stappen toegelicht door de werkgroep Verkiezingen. Deze werkgroep is een onderdeel van het team Burgerzaken, het team dat verantwoordelijk is voor de ambtelijke organisatie rond de verkiezingen. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de werkgroep Verkiezingen. De contactgegevens vindt u op de laatste pagina. Wij wensen u veel succes toe met uw voorbereidingen op de verkiezing! team Burgerzaken Súdwest-Fryslân werkgroep verkiezingen 3

4 2. Registratie voor deelname aan de verkiezing Registratie politieke groeperingen verkiezing gemeenteraad Súdwest-Fryslân Registratie is noodzakelijk voor politieke groeperingen die een naam boven de lijst willen voeren en die voor die naam geen gebruik kunnen maken van doorwerking van een hogere registratie. Een overzicht van de hoger geregistreerde aanduidingen wordt veertig dagen voor de kandidaatstelling (op 30 augustus 2017) in de Staatscourant opgenomen. Registratie is evenmin nodig voor lokale politieke groeperingen waarvan de naam al geregistreerd is bij de vorige gemeenteraadsverkiezing en die toen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd. Alle nieuwe groeperingen die aan de komende verkiezing willen deelnemen, een naam van de groepering boven de lijst willen voeren en wiens naam niet geregistreerd is in het register voor de verkiezing van Provinciale Staten van Fryslân of de Tweede Kamer dienen zich te laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, team Burgerzaken, Marktstraat 15 te Sneek. Uiterlijk 42 dagen voor de kandidaatstelling moet de partij zijn geregistreerd, dus uiterlijk 28 augustus Dit is geregeld in artikel G3 Kieswet. Nieuwe politieke groeperingen zijn voor de registratie van de naam een waarborgsom verschuldigd die tijdig door het centraal stembureau moet zijn ontvangen. Data waarmee u rekening moet houden: Uiterlijk : 28 augustus 2017 Voor de inlevering van de registratie moet de waarborgsom voor registratie door de gemeente zijn ontvangen. Het betalingsbewijs maakt deel uit van de in te leveren stukken. 28 augustus 2017 : Laatste dag indienen verzoek om registratie van de aanduiding van een politieke groepering. 30 augustus 2017 : Publicatie in de Staatscourant door Kiesraad en centraal stembureau Provinciale Staten verkiezing, van de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen. 13 september 2017 : laatste dag beslissen tot het niet laten doorwerken van de geregistreerde aanduidingen door het centraal stembureau. 19 september 2017 : laatste dag voor het indienen van een bezwaarschrift bij de Raad van State tegen een besluit om een aanduiding niet te laten doorwerken. 4

5 3. Voorwaarden voor registratie Om te kunnen registreren moet worden voldaan aan de volgende voorwaarde: De politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (geen stichting). Als bewijs hiervoor moet bij het verzoek om registratie worden overgelegd: 1. Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd; 2. Een bewijs van inschrijving in het handelsregister (origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden); 3. Een bewijs van storting van de waarborgsom voor registratie; 4. Verklaring van de groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen. Het centraal stembureau zal zo spoedig mogelijk bijeenkomen om op elk registratieverzoek te besluiten. Wat registreren? De aanduiding waarmee men op de kandidatenlijst vermeldt wenst te worden, moet worden geregistreerd. Dit kan zijn: 1. de volledige naam van de groepering 2. de afkorting van de naam van de groepering 3. een combinatie van beide bovengenoemde mogelijkheden. Zoals de aanduiding is geregistreerd, zo moet deze ook op de lijst worden vermeld. Toevoeging van een aanduiding Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke of provinciale partijen toe te voegen (bijvoorbeeld CDA Súdwest-Fryslân). Eventuele toevoegingen worden als een nieuwe aanduiding gezien. Een registratieverzoek wordt beoordeeld op de criteria zoals genoemd in artikel G3 van de Kieswet. Waarborgsom registratie Voor registratie van de aanduiding van een nieuwe politieke partij geldt een waarborgsom van 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 28 augustus 2017 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL42BNGH van de gemeente Súdwest-Fryslân, onder vermelding van waarborgsom registratie en de naam van de politieke groepering. Zodra het bedrag op de rekening staat, geven wij een bewijs van betaling af. Dit bewijs is één van de stukken die overgelegd moeten worden voor de registratie. De waarborgsom wordt teruggestort zodra een geldige kandidatenlijst is ingediend 5

6 4. Kandidaatstelling Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad Súdwest-Fryslân De kandidatenlijsten moeten in persoon (uitsluitend) op de dag van de kandidaatstelling, maandag 9 oktober 2017, door een kiesgerechtigde inwoner worden ingeleverd tussen en uur bij team Burgerzaken, locatie Sneek (dit is een fatale termijn). De inleveraar moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing(kiesgerechtigd). Data waarmee u rekening moet houden: Vanaf 13 september 2017 : beschikbaar stellen USB-stick om kandidatenlijsten aan te maken 25 september 2017 : laatste dag ontvangst waarborgsom kandidaatstelling op rekening van gemeente Súdwest-Fryslân 25 september t/m 9 oktober 2017 : afleggen ondersteuningsverklaringen door kiezers 2 t/m 6 oktober : voorinlevering controle kandidatenlijsten (op afspraak) 9 oktober 2017 : uur 9 oktober 2017 : uur 10 oktober 2017 : uur 11 en 12 oktober 2017 : uur 13 oktober 2017 : uur kandidaatstelling inleveren bij het centraal stembureau van een verklaring tot verbinding tot een lijstencombinatie niet-openbare zitting van het centraal stembureau tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten. Na de zitting worden de ingeleverde kandidatenlijsten, ondersteuningsverklaringen en proces verbaal ter inzage gelegd mogelijkheid tot herstel verzuimen mogelijkheid tot herstel verzuimen 17 oktober 2017 : laatste dag voor het indienen van beroep bij de Raad van State tegen een beslissing van het centraal stembureau over de kandidatenlijsten Nadat de lijsten geldig zijn verklaard worden zij ter inzage gelegd. 6

7 5. Waarborgsom kandidaatstelling in oktober Politieke groeperingen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van 225,-- betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u 225,-- heeft overgemaakt op rekening NL42BNGH t.n.v. gemeente Súdwest-Fryslân o.v.v. Kandidaatstelling politieke groepering en de naam van uw politieke partij. Het bedrag moet uiterlijk 25 september 2017 zijn bijgeschreven. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald. Aan het inleveren van de kandidatenlijsten zijn meerdere voorwaarden verbonden. Indien u specifieke vragen heeft hierover (die niet in de aan u toegestuurde informatie aan de orde komen) kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen Verkiezingen van team Burgerzaken. 6. Gebruik Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) Op een nog nader aan te kondigen namiddag in september 2017 wordt in Sneek een instructie gehouden over het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Over de wijze van aanmelding wordt nog gecommuniceerd. De instructie is bedoeld voor degene die binnen uw groepering de documenten gaat maken. De software wordt u beschikbaar gesteld op 13 september 2017 op een zogenaamde partij-usb-stick die wordt uitgegeven door het team Burgerzaken, en waarop de kandidatenlijst via de OSV-software van de Kiesraad eenvoudig aangemaakt kan worden. Deze software wordt ook door het team Burgerzaken gebruikt voor het onderzoeken van de ingeleverde lijsten en de uitslagverwerking. Wij adviseren met klem hiervan gebruik te maken, aangezien het (onder andere) de mogelijkheid tot het verbeteren van eventuele fouten aanzienlijk eenvoudiger maakt. Meer informatie over OSV vindt u op: Gebruik van OSV voorkomt dat u alles opnieuw moet invoeren. U gebruikt bovendien de juiste, wettelijk voorgeschreven, modellen. Ook komt het de eenduidigheid ten goede. Vanaf de USB-stick kan een complete uitdraai van de kandidatenlijst, (indien nodig) de ondersteuningsverklaringen enz. worden geprint. Deze worden gebruikt voor inlevering van de kandidatenlijst. Deze USB-stick moet (altijd) uiterlijk 4 dagen voor de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd bij team Burgerzaken, locatie Sneek (ook als ze niet gebruikt wordt). Zodra de kandidatenlijst in orde is bevonden kan deze worden getekend. In de praktijk betekent dit dat de kandidatenlijst in ieder geval 8 dagen voor de datum kandidaatstelling klaar moet zijn (in verband met juiste gegevens op de ondersteuningsverklaringen). Ook kan de politieke groepering de software voor de kandidaatstelling (P0 en P1) via internet downloaden via: Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan wordt u evengoed gevraagd de verstrekte USB-stick weer in te leveren. 7

8 7. Plaatsing kandidaten Bij de komende verkiezing kunnen op alle lijsten maximaal 50 kandidaten worden geplaatst. Ook bij samenvoeging van lijsten is dit het maximale aantal. Wie mag op de kandidatenlijst? Kandidaten die niet in Súdwest-Fryslân wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Súdwest-Fryslân gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad. Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen; Inwoners van Súdwest-Fryslân die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn óf meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen; Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij op moment van toelating tot de raad meerderjarig zijn; De naam van de kandidaat mag trouwens niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Wijze van vermelding kandidaten Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en/of u wel of geen voornamen vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit. Om de privacy van kandidaten te beschermen en WOB-verzoeken hierover te voorkomen, wordt het adres van de kandidaat niet meer vermeld op de kandidatenlijst, maar op de instemmingsverklaring. Verklaring van instemming Van elke kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten worden op deze verklaring in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen (bij voorkeur paspoort of identiteitskaart). Dat is een belangrijke voorwaarde, want ontbreekt een kopie van een geldig legitimatiebewijs, dan wordt de kandidatuur door het hoofdstembureau na de verzuimherstelperiode definitief geschrapt. De instemmingsverklaring is niet openbaar. 8. Samenvoeging van aanduiding boven de lijst Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier. 8

9 9. Lijstencombinaties nog mogelijk? Er komt een wet aan die het niet langer toestaat een lijstencombinatie aan te gaan. Het wetsvoorstel tot afschaffing van de lijstencombinaties is op 7 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer (Kamerstukken 2015, nr ) waardoor het nog niet bekend is of de lijstencombinaties bij herindelingverkiezingen op 22 november nog toegestaan zijn. Een enkele fractie in de Eerste Kamer heeft in het voorlopig verslag gevraagd naar de gevolgen voor de herindeling van de betroffen gemeenten. De Kamer is nu in afwachting van een reactie daarop van de minister. Via de onderstaande link kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het wetsvoorstel. Mocht het wetvoorstel voor afschaffing van lijstencombinatie door de Eerste Kamer worden aangenomen en vóór de dag van kandidaatstelling op 9 oktober in werking treden, dan kunnen de partijen geen lijstencombinatie aangaan. Ook een nieuwe partij niet. Zie voor informatie over het aangaan van een lijstencombinatie: Is de inwerkingtreding niet vóór 9 oktober voorzien dan gelden de onderstaande oude voorschriften : Een politieke groepering kan ook een lijstencombinatie (ook wel lijstverbinding genoemd) aangaan met een of meer andere politieke groeperingen. De groeperingen leveren dan wel aparte lijsten in, maar bij de zetelverdeling wordt de combinatie als één lijst gezien. Op het stembiljet staat dan onder de aanduiding van die partijen '(gecombineerd met lijst...)'. De lijstencombinatie wordt ingediend met een I-10-formulier. Op de dag van de kandidaatstelling, 9 oktober 2017, kunnen tussen en uur de kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering van een daartoe strekkende gemeenschappelijke schriftelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden. De benodigde formulieren I-10 (ook uit te draaien via de OSV-software ) zijn tijdens kantooruren verkrijgbaar op het gemeentehuis, locatie Sneek, bij team Burgerzaken. 10. Voorcontrole kandidatenlijst In de week voorafgaande aan de dag van de kandidaatstelling (2 t/m 6 oktober 2017) kunt u de lijst laten controleren op fouten. Dit is geen officiële inlevering maar er wordt samen met u gecontroleerd of de kandidatenlijst op de juiste manier is opgesteld en is voorzien van alle relevante bijlagen. Wij raden u aan van deze mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf maandag 25 september 2017 kunt u hiervoor een afspraak maken met het Bureau Verkiezingen. 11. Ondersteuningsverklaringen Een politieke groepering (dus ook de al landelijk- of provinciaal geregistreerde) die bij de laatste gemeenteraadsverkiezing geen zetel heeft gehaald zal minimaal 20 verklaringen van ondersteuning moeten overleggen. Het is verstandig om meer dan 20 ondersteuningsverklaringen in te leveren voor het geval er verklaringen ongeldig blijken te zijn. Ondersteuningsverklaringen kunnen door kiesgerechtigde inwoners onder openingstijden van de gemeenteloketten van team Burgerzaken worden afgelegd in de periode voorafgaande aan de kandidaatstelling. Dit moet in persoon en onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs. De H4-formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunnen ook met de OSV-software worden aangemaakt. De 9

10 kandidaten worden op deze ondersteuningsverklaring in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. Als een partij besluit om met een (grote) groep ondersteuners naar het gemeentehuis te komen, dan verzoeken wij u daarvoor een afspraak te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Bureau Verkiezingen. Kiesgerechtigde inwoners van Littenseradiel kunnen alleen een ondersteuningsverklaring afleggen voor kandidatenlijsten die gelden in het gebied van hun aanstaande nieuwe gemeente. 12. In te leveren bij de kandidaatstelling Over te leggen stukken bij de kandidaatstelling De kandidatenlijst (H1) met bijlagen moet op maandag 9 oktober 2017 (tussen uur) worden ingeleverd door een kiesgerechtigde inwoner van Súdwest-Fryslân bij het centraal stembureau (team Burgerzaken, locatie Sneek). Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd (voor zover van toepassing): 1. de kandidatenlijst (H1) 2. (indien gewenst) een verklaring (Model H3-1) van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven de lijst de aanduiding te plaatsen van de politieke groepering. De aanduiding mag maximaal 35 letters of andere tekens bevatten. 3. (indien gewenst) een verklaring (Model H3-2) van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven de lijst de aanduiding gevormd door samenvoegingen (of afkortingen daarvan) te plaatsen zoals deze geregistreerd is. Het betalen van een waarborgsom voor de kandidaatstelling is niet nodig als de samenvoeging van de aanduidingen (of afkortingen) dezelfde zijn zoals die is geregistreerd. Wijkt men hiervan af, dan is wel een nieuwe registratie (en betaling) nodig. Als voorbeeld: PSP-PPR (en niet PSPPPR). 4. (indien gewenst) een verklaring (Model I-10) betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie. 5. ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (Model H4) voor partijen die momenteel geen zetel in de gemeenteraad hebben. Dit minimum aantal geldt voor gemeenten waarbij het aantal raadszetels meer dan 19 en minder dan 39 bedraagt. Het aantal zetels in de gemeente Súdwest- Fryslân zal onveranderd 37 bedragen. In artikel 8 Gemeentewet is namelijk bepaald dat er 37 zetels zijn in een gemeente met een inwonertal van tot een verklaring van instemming (Model H9) van alle kandidaten op de lijst waarmee zij instemmen met plaatsing op de kandidatenlijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken! Wij verzoeken u de kandidaat te laten ondertekenen met een pen of stift die niet zwart van kleur is! Alleen bij tijdelijk verblijf van de kandidaat in het buitenland mag van het model H9 worden afgeweken en kan de instemming ook per of fax worden gegeven. In dat geval is de verklaring niet aan een vastgesteld model gebonden. 7. een bewijs van storting van de waarborgsom (voor partijen die momenteel geen zetel in de gemeenteraad hebben) voor de kandidaatstelling van 225, --. Dit bedrag moet zijn overgemaakt op rekeningnummer NL42BNGH ten name van gemeente Súdwest- Fryslân o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling GR 2017, met daarbij de naam van de partij. 8. (indien van toepassing) als de kandidaat niet in de gemeente Súdwest-Fryslân woont: een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij bij een eventuele benoeming zich binnen de gemeente Súdwest-Fryslân vestigt. 10

11 9. van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dat kan zijn een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of een geldig vreemdelingen-document. 10. aangezien de burgemeester niet verantwoordelijk is voor de juistheid van de in de ondersteuningsverklaring opgenomen kandidatenlijst, betekent dat voor de politieke groepering dat de lijst volledig en correct moet vaststaan op het moment dat de kiezers hem gaan ondersteunen. Dat is dus minimaal acht dagen voor de dag van kandidaatstelling. Bij de inlevering van de kandidatenlijst en bijlagen wordt aan u een bewijs van inlevering verstrekt. Kandidatenlijsten ter inzage De ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân liggen voor iedereen, na de zitting (van 10 oktober 2017, uur) van het centraal stembureau, bij de receptie op Marktstraat 15 te Sneek ter inzage. Ook de ondersteuningsverklaringen zijn openbaar en liggen dan ter inzage. Zodra de kandidatenlijsten officieel zijn vastgesteld zullen ze zo spoedig mogelijk via de website van Súdwest-Fryslân bekend worden gemaakt. Om de privacy van kandidaten te beschermen en WOBverzoeken hierover te voorkomen, wordt het adres van de kandidaat niet meer vermeld op de kandidatenlijst, maar op de instemmingsverklaring. De instemmingsverklaring is niet openbaar. 13. Nummering van kandidatenlijsten Nummering kandidatenlijsten De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân worden op vrijdag 13 oktober 2017 om uur genummerd. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Hoe komt de nummering tot stand? De kandidatenlijsten worden in een openbare zitting van het centraal stembureau genummerd. Eerst worden genummerd de lijsten van groeperingen die bij de laatstgehouden verkiezing één of meer zetels hebben behaald. De nummers 1 en volgende worden toegekend naar rato van het aantal behaalde stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, dit is in dit geval de gemeenteraadsverkiezing De nummering van (eventuele nieuwe) overige lijsten geschiedt door loting. Voorwaarde is natuurlijk dat een geldige lijst is ingeleverd. Samengevat: de partijen die een zetel hebben behaald bij de laatste gemeenteraadsverkiezing van Súdwest-Fryslân in 2014, worden eerst genummerd in volgorde van grootte (verkiezingsuitslag). Bij registratie van meerdere nieuwe partijen, bepaalt loting de overige nummering. 11

12 14. Partijen met behaalde zetels in de gemeenteraad 2014 Uitslag Súdwest-Fryslân 2014 van partijen met één of meer zetels in de gemeenteraad: 1. CDA 2. P.v.d.A. 3. FNP 4. VVD 5. D66 6. SP 7. GemeenteBelangen 8. ChristenUnie 9. Totaal Lokaal 10. GROENLINKS 10 zetels 6 zetels 5 zetels 3 zetels 3 zetels 3 zetels 2 zetels 2 zetels 2 zetels 1 zetel Uitsluitend als bovenstaande partijen tijdig een geldige kandidatenlijst inleveren voor de gemeenteraadsverkiezing van Súdwest-Fryslân, worden ze als bovenstaand genummerd. De nummering van de lijsten van de (eventuele) nieuwe partijen wordt dan door loting bepaald. 15. Geldigheid Kandidatenlijsten Om te bepalen of de ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân geldig zijn, is op 13 oktober 2017 om uur een openbare vergadering van het centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de ingeleverde lijsten, over de kandidaten die daarop voorkomen en over de aanduidingen van de politieke groeperingen. 12

13 16. Zittingen van het centraal- en hoofdstembureau Vergaderingen Centraal Stembureau (CS) en Hoofd Stembureau (HS) De noodzakelijke beslissingen voor de verkiezing van de gemeenteraad worden genomen door het hoofdstembureau in onze gemeente. De instelling en samenstelling van het hoofdstembureau is bepaald in de artikelen E7 en E8 van de Kieswet. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden: de voorzitter (burgemeester), een plaatsvervangend voorzitter/lid en drie (overige) leden. Naast deze leden worden er ook plaatsvervangende leden benoemd. Werkzaamheden hoofdstembureau: Het hoofdstembureau treedt ook op als centraal stembureau dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt. De leden van het centraal- / hoofdstembureau komen een aantal malen bij elkaar. Onderzoek centraal stembureau (CS) van de ingeleverde kandidatenlijsten: dinsdag 10 oktober 2017, uur, niet-openbare zitting Beslissen centraal stembureau over geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de kandidaten daarop en de vermelding van de aanduiding van de politieke groeperingen, het nummeren van de kandidatenlijsten en de beslissing op de geldigheid van lijstencombinaties: vrijdag 13 oktober 2017, uur, openbare zitting Zitting van het hoofdstembureau ter vaststelling van de uitslag van de stemming en aansluitend een openbare zitting van het centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag: vrijdag 24 november 2017, uur, openbare zitting 13

14 17. De verkiezingsdag De stemming Bij de verkiezing kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente zijn/haar stem uitbrengen. Men dient zich hiervoor wel te kunnen legitimeren met een geldig (of maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs zoals een rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Zonder een geldig (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs kan men dus geen stem uitbrengen. Omdat er geen kiezerslijsten meer zijn waarop staat wie stemgerechtigd is voor de verkiezing, maar slechts een negatieve lijst waarop alle ingetrokken stempassen staan vermeld is legitimatie, in combinatie met de stempas, absoluut noodzakelijk om vast te stellen of iemand ook daadwerkelijk stemgerechtigd is. Indien een kiezer zijn stempas kwijt is kan men tot dinsdag 21 november 2017 tot uur een vervangende stempas aanvragen bij de gemeenteloketten van team Burgerzaken in Bolsward en Sneek. Indien iemand na deze termijn de stempas kwijt is, kan hij/zij dus niet meer gaan stemmen. Voorlopige uitslag Op de avond van de verkiezing wordt een voorlopige uitslag op partijniveau gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis te IJlst. Ook via de gemeentelijke website en social media worden de uitslagen gepubliceerd. Vanuit de griffie en het team Communicatie zal te zijner tijd meer informatie over deze avond worden gegeven. Definitieve uitslag De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 24 november 2017 om uur, op een nog nader te bepalen locatie. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen). 18. Benoeming van de raadsleden De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau Súdwest-Fryslân. Deze brief wordt na 24 november 2017 uitgereikt. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP) binnen 10 dagen invullen en inleveren. Vervolgens zal op 12 december 2017 het onderzoek van de geloofsbrieven door de vaste Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaatsvinden en beslist de raad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de raad. Bij dit 'geloofsbrievenonderzoek' kan de raad bovendien zaken die rond de verkiezing hebben gespeeld beoordelen. Artikel 53-1 (Wet Arhi) geeft aan dat zitting hebbende leden de dag voorafgaand aan de herindeling aftreden. In dit geval dus zondag 31 december De Kieswet verdaagd termijnen die o.a. in een weekend vallen. Om een bestuurlijk vacuüm te voorkomen zou de oude raad tot en met 1 januari moeten bestaan. Met betrekking tot de zondag, wordt in dit geval artikel Z12 van de Kieswet aangehouden. De Wet algemene regels herindeling waarborgt de continuïteit van de gemeenteraad door het moment van aftreden van de oude raad te laten samenvallen met het moment waarop de nieuwe raad in functie treedt. De datum van herindeling is in dit geval 1 januari Het is natuurlijk onwenselijk dat de oude raad met ingang van de dag ervoor al is afgetreden, dan zou er op 31 december namelijk geen gemeenteraad zijn. Artikel 53, eerste lid, van de Wet Arhi regelt daarom dat de op 31 december zitting hebbende raadsleden aftreden met ingang van die datum (waarbij die datum slaat op de datum van herindeling, i.c. 1 januari). De oude raad heeft formeel dus nog zitting op 31 december en treedt af met ingang van 1 januari. Op die manier is er geen sprake van een bestuurlijk vacuüm. Op 2 januari leggen de nieuwe raadsleden voor aanvang van de werkzaamheden als raadslid de eed of belofte af. 14

15 verkiezingskalender gemeenteraadsverkiezing 2017 datum activiteit datum waarvoor het benoemen van leden en plv. leden HS dient te geschieden uiterste datum verzoek tot registratie in het register bij CS waarborgsom registratie moet zijn bijgeschreven op rekening gemeente datum waarop CS de geregistreerde aanduidingen publiceert in de Staatscourant XX instructiemoment politieke groeperingen OSV aanmaak kandidatenlijsten etc uiterste datum waarop CS beslist over niet-doorwerken registratie vanaf deze datum beschikbaar stellen USB-stick aan groeperingen om kandidatenlijsten OSV aan te maken uiterste datum waarop een beroepschrift tegen die beschikking kan worden ingediend partijen kunnen vanaf nu een afspraak inplannen voor de voorcontrole kandidatenlijsten waarborgsom kandidaatstelling moet zijn bijgeschreven op rekening gemeente t/m afleggen ondersteuningsverklaringen door kiezers opgave op die datum kiesgerechtigde personen door Littenseradiel aan organiserende gemeente (SWF) t/m voorinlevering/ controle kandidatenlijsten op afspraak alle groeperingen moeten USB-stick weer hebben ingeleverd dag van de kandidaatstelling inlevering bij CS verklaring lijstencombinatie (mits afschaffingswet nog niet van kracht is!) uur niet-openbare zitting CS onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten, daarna ter inzagelegging t/m mogelijkheid tot herstel verzuimen kandidatenlijsten aanleveren bestand kiesgerechtigden aan DataB (volledig SWF en deelbestand Litt diel) openbare zitting CS over nummering en geldigheid kandidatenlijsten, lijstencombinaties etc. (I4) laatste dag indienen van beroep bij RvS tegen beslissing CS over kandidatenlijsten stempassen moeten in bezit van de kiezer zijn datum waarvoor benoeming leden en plv. leden stembureaus dient te geschieden plenaire instructiebijeenkomst stembureauleden laatste dag schriftelijk verzoek vervangende stempas, schriftelijk verzoek volmacht laatste dag mondeling verzoek vervangende stempas, uur aanmaken ROS dag van de verkiezing uur openbare zitting HS vaststelling uitslag stemming en CS verkiezingsuitslag benoemingsbrieven CS naar de benoemden XX raadszaal sessie handtekeningen en geloofsbrieven benoemden onderzoek vaste commissie onderzoek geloofsbrieven wettelijke datum waarvoor het onderzoek geloofsbrieven dient te geschieden zitting raad waarin benoemden zullen worden beëdigd en geïnstalleerd 15

16 Meer informatie Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met het team Burgerzaken, werkgroep Verkiezingen: Janke Beintema Wim Hoekema Peta Ross - van Gosliga Thea Oosterbaan Piety van der Goot T: (0515) / mail: T: (0515) / mail: T: (0515) / mail: T: (0515) / mail: T: (0515) / mail: Versie 1 Informatie naar de stand van: april werkgroep verkiezingen team Burgerzaken Súdwest-Fryslân Deze brochure vervangt eventuele eerder uitgegeven versies! Wij doen ons best u zo volledig mogelijk te informeren. Desondanks kunnen aan deze publicatie geen rechten worden ontleend. De geldende regelgeving met betrekking tot de verkiezingen is altijd bepalend. 16

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: Versie: 2.2 datum: 30-11-2017 Georganiseerde voorlichtingsessies: Er zal een voorlichtingsavond op 22-11-2017 worden gehouden in het gemeentehuis

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen oldenzaal.nl/verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Gemeente Oldenzaal 1 Gemeenteraadsverkiezingen Deze brochure is bestemd voor de politieke

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 1 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen De voorbereiding voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is begonnen. Daarom wijzen wij u nu

Nadere informatie

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart Informatie over:

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart Informatie over: Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018 Informatie over: 1. Algemene informatie kiesrecht 2. Verkiezingskalender gemeenteraad 2018 3. Registratie politieke partijen 4. Kandidaatstelling 5. Nummering kandidaat-lijsten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III. Registratie

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III. Registratie Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Registratie HOOFDSTUK I Algemeen 4 Tijdstip registratie 4 Waarborgsom 4 Wanneer is registratie niet nodig 4 Over te leggen stukken 5

Nadere informatie

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. HET KIESRECHT Actief kiesrecht Passief kiesrecht Uitsluiting uit het kiesrecht Onverenigbare betrekkingen met het raadslidmaatschap Hoofdstembureau

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Registreren nieuwe politieke partijen... 4 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Registreren naam ('aanduiding') partij

Registreren naam ('aanduiding') partij Registreren naam ('aanduiding') partij Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk 27 december 2017 als politieke partij registreren

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Registreren nieuwe politieke partijen... 4 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Registratie Algemeen 3 Tijdstip registratie 3 Wanneer is registratie niet nodig 3 Over te leggen stukken 4 Wat kan geregistreerd worden 4 Waarborgsom 4 Voorwaarden voor registratie

Nadere informatie

LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL. 21 maart 2018

LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL. 21 maart 2018 LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE I. REGISTRATIE... 3 Tijdstip registratie... 3 Waarborgsom voor de naam... 3 Wanneer is registratie

Nadere informatie

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018 DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE 21 maart 2018 Oudenbosch, september 2017. 0 Woord vooraf Hierbij doen wij u het draaiboek toekomen voor de op 21 maart 2018 te houden

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur

Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene Informatie 4 Hoofdstuk II Registratie Algemeen 6 Tijdstip registratie 6 Doorwerking

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

Uit..., De ''' : Besluitvorming voorbereiding herindelingsverkiezingen

Uit..., De ''' : Besluitvorming voorbereiding herindelingsverkiezingen ) Uit..., De provinsje fryslán provincie fryslán r Jr. pel. -8 ''' postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksinarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax (058) 292 51 25 Stuurgroep Fusie De Friese Meren

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1585

ECLI:NL:RVS:2014:1585 ECLI:NL:RVS:2014:1585 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-04-2014 Datum publicatie 30-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201403293/1/A2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Op 12 maart 2014 ontvingen wij een mail van de heer Cees Huizer en het bestuur van PvSMV in verband met de voornamen van hun kandidaten

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. In houd zip-bestand op de cd-rom Nadat het zip-bestand is uitgepakt treft u het volgende aan: - OSV suite installer voor: o Programma

Nadere informatie

Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1

Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1 Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1 1. Inhoud zip-bestand In het zip-bestand treft u het volgende aan: - Programma 1: Voor het aanmaken van de kandidatenlijsten;

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 juli 2006 Ons kenmerk 2006-0000240051 Het College van Burgemeester en Wethouders CC. Onderdeel CZW/KOA Inlichtingen M. Dam-Jansen/ E. Beneder

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gemeenteraadsverkiezingen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201000003 Lbr. 10/001 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Verkiezingen Antwoorden op de meest gestelde vragen

Verkiezingen Antwoorden op de meest gestelde vragen Verkiezingen 2006-2007 Antwoorden op de meest gestelde vragen Verkiezingen 2006-2007 Antwoorden op de meest gestelde vragen Colofon Samenstelling Kiesraad Mr. A.P. Krijnen Mw. mr. drs. E.B. Pronk Mw.

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 586 Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG

Nadere informatie

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Besluit van tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 VERIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 = geldig voor de verkiezing van het Europese Parlement = geldig voor de verkiezing van de amer = geldig voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen D

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende

Nadere informatie

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 Handleiding Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 2010 Handleiding verkiezing Gemeenteraad 2010 3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de handleiding voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T De voorzitter van het kieskringhoofdbureau........ brengt ter kennis van de kiezers voor de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 278 25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur s-avonds alsmede regeling van diverse andere

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie