Herindelingsverkiezing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herindelingsverkiezing"

Transcriptie

1 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen

2

3 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing voor de gemeente Leeuwarden op 22 november U vindt hier onder andere informatie over de procedure met betrekking tot het registreren van lokale politieke partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de stemming. Ook is er een kalender opgenomen met belangrijke data. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 3

4 Plattegrond gemeente Leeuwarden vanaf Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

5 Inhoudsopgave 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie Bestaande politieke groeperingen Toevoeging aan de aanduiding Tijdstip registratie Waarborgsom registratie Besluitvorming 8 2. Kandidaatstelling Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) Wie mogen op de kandidatenlijst? Controle voor de dag van kandidaatstelling Lijstencombinaties Nummering kandidatenlijsten Verklaring van instemming Verklaring van ondersteuning Waarborgsom kandidaatstelling Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling Zittingen centraal stembureau Kandidatenlijsten ter inzage Uitslag Kalender Vragen & contactgegevens 18 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 5

6 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen Als een politieke partij onder een bepaalde aanduiding wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing, dan moet deze naam bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Leeuwarden worden geregistreerd. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De aanduiding kan bijvoorbeeld bestaan uit: - de volledige naam van de groepering - de afkorting van de naam van de groepering - een combinatie van beide. Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie Een politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (een stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd: - Een registratieverzoek - Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd - Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) - Een bewijs van betaling van een waarborgsom van 112,50. Voor meer informatie zie 1.5 waarborgsom - Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als (plaatsvervangend) gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst (model H3-1 of H3-2) 6 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

7 1.2 Bestaande politieke groeperingen Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Fryslân of de gemeenteraad van Leeuwarden hoeven zich niet opnieuw te registreren. 1.3 Toevoeging aan de aanduiding Het is niet zonder meer toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke of provinciale aanduidingen van partijen toe te voegen (bijvoorbeeld CDA Leeuwarden in plaats van CDA). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend. Een registratieverzoek zal worden beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet. 1.4 Tijdstip registratie Voor de herindelingsverkiezing op 22 november 2017 is 28 augustus 2017 de laatste dag waarop lokale groeperingen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor de komende herindelingsverkiezing, buiten beschouwing. 1.5 Waarborgsom registratie Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van 112,50. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL87BNGH onder vermelding van: waarborgsom registratie gemeenteraadsverkiezing 2017, de naam van de politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden moet worden. Het bedrag moet vóór 28 augustus 2017 op de genoemde rekening zijn bijgeschreven. Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moeten worden voor de registratie. De waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend (zie voorwaarden bij kandidaatstelling). Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 7

8 1.6 Besluitvorming Het centraal stembureau neemt op korte termijn een beslissing over het verzoek tot registratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau de beslissing. Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 8 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

9 2. Kandidaatstelling Op 9 oktober 2017 tussen en uur moeten de kandidatenlijsten in persoon worden ingeleverd in het Stadskantoor te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. De inleveraar moet bevoegd zijn tot deelneming aan de herindelingsverkiezing van Leeuwarden op 22 november Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst. 2.1 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) Op het moment van samenstellen van deze brochure heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog geen beslissing genomen over het gebruik van software voor deze verkiezing. Onderstaande tekst is onder voorbehoud van levering van de software. De verkiezingssoftware voor politieke partijen wordt vanaf eind augustus via de gemeente door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar gesteld. Met de OSV kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren uitprinten en de juiste bestanden aanmaken om in te leveren op de dag van kandidaatstelling. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen. Voor instructie over het gebruik van de verkiezingssoftware (OSV), wordt medio augustus een bijeenkomst georganiseerd door de softwareleverancier. Partijen, waarvan bij het Bureau Verkiezingen of bij de griffie van de gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Littenseradiel bekend is dat zij willen meedoen aan de herindelingsverkiezing, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het bureau Verkiezingen stelt aan politieke partijen een USB-stick beschikbaar met daarop de zogenaamde verkiezingsdefinitie. De verkiezingsdefinitie heeft u nodig om te starten met het OSV softwarepakket. Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. De bestanden levert u aan op de USB-stick. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 9

10 2.2 Wie mogen op de kandidatenlijst? - Inwoners van Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel die wonen in het deel van de gemeente dat na de herindeling bij Leeuwarden hoort - Kandidaten die niet wonen in het bovengenoemde gebied mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Leeuwarden gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad - Personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen - Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij op moment van toelating tot de raad meerderjarig zijn - De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor eenzelfde kieskring zijn ingeleverd. 2.3 Controle voor de dag van kandidaatstelling Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 9 oktober 2017 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om, in de week van 26 september 2017, de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Door mee te doen aan de controle vóór de dag van kandidaatstelling, kunt u verzuimen voorkomen. Wanneer u hiervan gebruik maakt, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op 9 oktober tussen en uur in persoon in te dienen. Om lange wachttijden te voorkomen wordt op afspraak gewerkt. U kunt voor de controle en de officiële inlevering een afspraak maken met het bureau Verkiezingen, telefoonnummer Lijstencombinaties Politieke partijen die zich met elkaar verwant voelen, kunnen een lijstencombinatie (of lijstverbinding) aangaan. De partijen leveren bij een lijstencombinatie ieder een eigen kandidatenlijst in. Bovenaan het stembiljet staat dan onder de naam van die partijen (gecombineerd met lijst...). Bij de verdeling van de (rest)zetels geldt de lijstencombinatie als één lijst. Dit betekent dat de stemmen die deze partijen afzonderlijk behalen bij elkaar opgeteld worden. Het aangaan van een lijstencombinatie kan daardoor voordelig zijn voor het behalen van een (extra) restzetel. 10 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

11 Op 7 februari 2017 is een wetsvoorstel, om een einde te maken aan de mogelijkheid tot lijstencombinatie, aangenomen door de tweede kamer. Op dit moment is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de eerste kamer waardoor het nog niet bekend is of lijstencombinaties bij de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017 mogelijk zijn. De actuele stand van zaken vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34377 Als lijstencombinaties nog mogelijk zijn, dan kunnen op 9 oktober 2017 tussen en uur twee of meer politieke groeperingen verklaringen inleveren waarmee zij aangeven dat de kandidatenlijsten tot een combinatie verbonden kunnen worden. Hiervoor moet bij het centraal stembureau in het stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden een schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden te worden ingeleverd. 2.5 Nummering kandidatenlijsten De lijstnummering voor deze verkiezing is geregeld in de Wet algemene regels herindeling. Daarin is geregeld dat de zittende partijen in de gemeenteraad van de organiserende gemeente, in dit geval de gemeente Leeuwarden, op basis van het aantal behaalde stemmen een voorkeurnummer ontvangen. Alle overige partijen ontvangen een nummer op basis van loting. 2.6 Verklaring van instemming Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (af te drukken vanuit de OSV). Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen (= geldig op de dag van de kandidaatstelling). Ontbreekt dit geldige legitimatiebewijs dan wordt de kandidatuur voor de betreffende kandidaat door het centraal stembureau, na de herstelperiode, definitief geschrapt. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 11

12 2.7 Verklaring van ondersteuning Partijen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezing voor de raad van Leeuwarden geen zetel hebben behaald, moeten ten minste 30 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Voor inwoners van Littenseradiel geldt dat zij moeten wonen in het deel van de gemeente dat na de herindeling bij de gemeente Leeuwarden hoort. Een verklaring moet met een legitimatiebewijs in persoon worden aangevraagd aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Ondersteuningsverklaringen kunnen van 25 september tot en met 9 oktober 2017 worden afgelegd. Kiezers uit Littenseradiel kunnen alleen een partij ondersteunen in de gemeente waartoe zij na de herindeling behoren. De ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV. Zorgt u ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen bij de gemeente laat ondertekenen. Bij de inlevering moeten de kandidaten en volgorde op de ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten overeenstemmen. Tip: als u de ondersteuningsverklaringen in één keer wilt regelen, dan kunt u met de hele groep ondersteuners tegelijkertijd naar het gemeentehuis komen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken met het bureau Verkiezingen. Er wordt dan een balie voor u gereserveerd. 2.8 Waarborgsom kandidaatstelling Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een waarborgsom van 225,00 worden gestort. Deze waarborgsom moet uiterlijk op 25 september 2017 zijn ontvangen door het Centraal Stembureau. De waarborgsom wordt teruggegeven tenzij het aantal behaalde stemmen lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook partijen die bij de herindelingsverkiezing geen geldige kandidatenlijst inleveren ontvangen de waarborgsom terug. 12 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

13 De waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL54BNGH , onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2017, de naam van de politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden moet worden. Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden op de dag van kandidaatstelling. 2.9 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV): - Een kandidatenlijst (model H1) - Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1 of H3-2) - Zo nodig: ten minste 30 ondersteuningsverklaringen (model H4) (zie uitleg onder 2.7) Wij raden u aan enkele ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo kunt u voorkomen dat u bij een eventuele ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen. - Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9) Advies: zorg voor een tijdige ondertekening van de instemmingsverklaringen (i.v.m. vakanties afwezigheid e.d.) - Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de inleveraar. - Verklaring van de ontvangen waarborgsom van 225,00 - Als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren; het H3-2 formulier - Als u een lijstencombinatie wilt aangaan (zie 2.4); het I10 formulier. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 13

14 2.10 Zittingen centraal stembureau Op dinsdag 10 oktober 2017 om uur zal het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten beoordelen. Bij het ontbreken van benodigde stukken zal de inleveraar hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze inleveraar krijgt nog 3 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden: op woensdag 11 en donderdag 12 oktober van uur en op vrijdag 13 oktober van uur. Op vrijdag 13 oktober 2017 zal het centraal stembureau in een openbare zitting om uur de lijsten definitief vaststellen. De zitting vindt plaats in het Stadhuis van de gemeente Leeuwarden. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend zullen in deze zitting ook de lijstnummers (zie 2.4) worden vastgesteld en ook eventuele verzoeken tot lijstcombinatie (zie 2.3) worden beoordeeld. Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 17 oktober 2017 beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak Kandidatenlijsten ter inzage De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadverkiezing van Leeuwarden liggen voor iedereen na de zitting (van uur) van het hoofdstembureau ter inzage bij de afdeling Burgerzaken in het Stadskantoor te Leeuwarden. 14 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

15 3. Uitslag Voorlopige uitslagen Tijdens de uitslagenavond zullen de voorlopige uitslagen op partijniveau worden gepresenteerd. De voorlopige uitslag op kandidaatsniveau wordt in de loop van de nacht verwacht. Definitieve uitslagen De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op vrijdag 24 november 2017 om uur. De zitting vindt plaats in het Stadhuis van de gemeente Leeuwarden. Zetelverdeling De gemeenteraad bestaat uit 39 leden. Dit betekent dat bij de berekening van restzetels uitgegaan wordt van het grootste gemiddelde. Deze berekening is afwijkend t.o.v. de huidige verdeling van de raadszetels in Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Kijkt u voor meer informatie hierover op de website van de Kiesraad Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 15

16 4. Kalender Wat Wanneer Informatie over de Ondersteunende Software Verkiezingen Medio september (zodra de software beschikbaar wordt gesteld door de Kiesraad) Waarborgsom registratie aanduiding Uiterlijk op 28 augustus 2017 op rekening van de gemeente Laatste dag indienen registratieverzoek aanduiding 28 augustus 2017 Voorcontrole Kandidaatstelling op afspraak 26 september tot en met 4 oktober 2017 Waarborgsom Kandidatenlijst Uiterlijk op 25 september op rekening van de gemeente Afleggen ondersteuningsverklaringen Vanaf 25 september 2017 tot en met 9 oktober 2017 (denk aan sluitingstijd gemeente) Indienen lijstencombinaties (voorbehoud zie 2.3) 9 oktober 2017, tussen 9.00 en uur Kandidaatstelling op afspraak 9 oktober 2017, tussen 9.00 en uur 16 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

17 Wat Wanneer Niet openbare zitting centraal stembureau tot het onderzoeken van de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten: - handhaving van de daarop voorkomende kandidaten - handhaving van de geplaatste aanduiding - het nummeren van de kandidatenlijsten - beslissing over geldigheid lijstencombinaties (voorbehoud zie 2.3) 10 oktober 2017, uur Mogelijkheid tot herstel verzuimen 11 en 12 oktober, tussen en uur 13 oktober, tussen en uur Definitieve vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering in een openbare zitting van het centraal stembureau 13 oktober 2017 om uur Beroep instellen bij RvS uiterlijk op Uitspraak RvS op eventuele beroepen 17 oktober oktober 2017 Dag van de stemming 22 november 2017 Vaststelling definitieve uitslag in een openbare zitting van het centraal stembureau 24 november 2017 om uur Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 17

18 5. Vragen & contactgegevens Heeft u vragen over de herindelingsverkiezing, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Verkiezingen van de gemeente Leeuwarden of met de Kiesraad. Voor technische vragen over OSV kunt u contact opnemen met de OSV helpdesk. Bureau verkiezingen Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden Telefoonnummer Website: Kiesraad Telefoonnummer algemeen: via contactformulier op de website OSV Algemene vragen via bureau Verkiezingen Technische vragen: IVU Traffic Technologies Benelux Helpdesk: (bereikbaar na uitlevering van de software) Stadhuis (zittingen centraal stembureau) Hofplein 38, Leeuwarden 18 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

19

20 Bureau Verkiezingen gemeente Leeuwarden Juni 2017

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Hordenlopen! Hordenlopen! Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1 -

Hordenlopen! Hordenlopen! Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1 - Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1-03032015 Hordenlopen! Zwartboek over de hindernissen om ondersteuningsverklaringen voor deelname aan verkiezingen gewaarmerkt te krijgen Zwartboek ondersteuningsverklaringen

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen Docentenhandleiding Organiseer je eigen verkiezingen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf een verkiezingsprogramma

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad.

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ALGEMEEN KIESREGLEMENT TU/e Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. Vastgesteld door het College van Bestuur van

Nadere informatie

Organiseer je eigen verkiezingen

Organiseer je eigen verkiezingen Organiseer je eigen verkiezingen Basisschool voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf

Nadere informatie

Instructie ISS in verband met de presentatie van de (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad

Instructie ISS in verband met de presentatie van de (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Instructie ISS in verband met de presentatie van de (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Een handreiking zoals de verkiezingsavond zou kunnen verlopen. De voorbereiding

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling

Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling Toelichting Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw achternaam, of die van uw minderjarige kind(eren) te wijzigen. Voor het wijzigen van

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten Modell1 Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten. 1. Verkiezing Het gaat om de verkiezing

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Rijnland. Ilml 11111111111/1/11 "'11111/ 1/"1111111 BIJLAGE 2.5 07.18759. Hoofdstuk2

Rijnland. Ilml 11111111111/1/11 '11111/ 1/1111111 BIJLAGE 2.5 07.18759. Hoofdstuk2 .-...... W1:...... Hoogheemraadschap van Rijnland MINUUT/afschrift aan: van Kampen (Advies) de long (Cone.Control) Ilml 11111111111/1/11 "'11111/ 1/"1111111 07.18759 BIJLAGE 2.5 uw kenrnerk: uwbrief van:

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met het vervoer van de stembescheiden en de zitting van het gemeentelijk stembureau bij

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Begrippen Aanmeldingstermijn: de periode die aanvangt vanaf het moment van uitschrijving door het Bestuur van verkiezingen en die eindigt 25

Nadere informatie

Artikel 1 2. 3. Uit de leden worden door de President, de Voorzitter en de plaatsvervangende Voorzitter aangewezen.

Artikel 1 2. 3. Uit de leden worden door de President, de Voorzitter en de plaatsvervangende Voorzitter aangewezen. WET 1 van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling) (S.B. 1987 no. 62), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte

Nadere informatie

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Projectresultaat 3 Hoofdstuk 2 Inleiding 3 2.1 Verantwoordelijkheden 4 2.2 Landelijke activiteiten

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Benoeming. De leden van de VNG. 18 maart 2014. Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht

MEMO. Inleiding. Benoeming. De leden van de VNG. 18 maart 2014. Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht MEMO aan De leden van de VNG van Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht doorkiesnummer 373 8393 bijlage(n) afschrift aan datum 18 maart 2014 Onderwerp: Veel gestelde vragen rondom verkiezingen Inleiding

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Zaanstad Transparant Dreef 8 3224 XA Hellevoetsluis E-mail: contact@zaanstadtransparant.nl Website: www.zaanstadtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens 3 Balans

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

In ontvangst nemen stembureaumateriaal In de loop van de avond wordt door of namens de voorzitters het materiaal ingeleverd tegen ontvangstbewijzen,

In ontvangst nemen stembureaumateriaal In de loop van de avond wordt door of namens de voorzitters het materiaal ingeleverd tegen ontvangstbewijzen, De voorzitters deel je mee dat hijlzij na afloop: het afschrift, oproepkaarten, PV's, verlengsnoeren enz., na afloop van de werkzaamheden weer in de materiaaltas doet; de stemapparaten in de tas op de

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26611 28 december 2012 Procesreglement Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) rechtbanken,

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel Gemeenteraads- en OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel gemeente:... naam telbureau G:... Waarvoor dient

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014 1 31 januari 2014 volgnr. uiterste datum 1 30/01 (tijdens OR-OV) DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014 omschrijving werkzaamheden Bepalen verkiezingsdata, afspraken over organisatie van de verkiezingen,

Nadere informatie

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Gemeentehuis Afdeling Dienstverlening Karel de Grotestraat 30 Telefoonnummer: 0343-595595 3962 CL Wijk bij Duurstede Algemeen tel.nr.: 0343-595595 IBANrekeningnummer: NL72INGB0003377913

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling

Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling Toelichting Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw achternaam, of die van uw minderjarige kind(eren) te wijzigen. Voor het wijzigen van

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief)

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) Kieskring :... FORMULIER A/10 Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Plan van aanpak CONCEPT Waterschapsverkiezingen 2015 Projectnummer: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Status: Harm Küpers Joost de Vries concept Datum: 8 april 2014 Opsteller: Joost de Vries Versie: Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT

Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT Vastgesteld op 5 november 2014 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT Gelet op de artikelen 6 t/m 14 van de Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit De beschikking is geldig vanaf 1 januari of de dag van afgifte als het jaar van aanvraag is begonnen, tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie