Rapportage Boiler rooms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Boiler rooms"

Transcriptie

1

2

3 Rapportage Boiler rooms FEC-reeks: 11 Het Financieel Expertise Centrum

4 Het Financieel Expertise Centrum

5 Ten geleide Voor u ligt de rapportage Boiler rooms van de gelijkname werkgroep van het FEC. Deze werkgroep heeft in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Informatieoverleg FEC onderzoek gedaan naar de malafide aanbieders van onbetrouwbare financiële producten, met name boiler rooms. Doel van dit onderzoek was de taakuitoefening van de FECparticipanten te versterken door de kennis over het onderwerp te vergroten. Onderdelen daarvan zijn het beschrijven van de profielen van de aanbieders en van de producten, het geven van een beeld van de aard en omvang van de risico's voor de integriteit van de financiële sector, het geven van een overzicht van de (voorgenomen) acties van de FEC-participanten en aanbevelingen voor accommodatie van wetgeving. Oplichtingspraktijken waarbij financiële producten worden gehanteerd zijn, vanwege het uitstralingseffect dat daarvan uitgaat, een ernstige bedreiging voor het vertrouwen in de financiële sector. Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van de informatie, kennis en ervaring van de deelnemende FEC-participanten. De werkgroep bestond uit AFM (voorzitter), DNB, FIOD -ECD, OM en Politie Amsterdam-Amstelland. De Belastingdienst heeft ad hoc een belangrijke bijdrage aan het onderzoek geleverd. Het Financieel Expertise Centrum (FEC) beoogt de integriteit van de financiële sector te versterken. Deze rapportage, deel 11 in de FECreeks levert daar een duidelijke bijdrage aan. Ik dank de werkgroep voor het uitvoeren van dit onderzoek en het vervaardigen van deze rapportage. Amsterdam, februari 2004 Drs. R.L.N. Westra Hoofd FEC Het Financieel Expertise Centrum

6 Het Financieel Expertise Centrum

7 Inhoudsopgave Boiler rooms 1 Inhoudsopgave Boiler rooms 1. Inleiding Aanleiding en voorgeschiedenis Inbreng in het informatieoverleg Opdracht De rol van de FEC-participanten in de werkgroep Indeling rapportage 7 2. Boiler rooms, malafide aanbieders en producten Inleiding Boiler rooms De organisatie van een boiler room Klantcontacten Levensduur boiler room organisatie Andere aanbieders van onbetrouwbare high yield producten Beschrijving onbetrouwbare high yield financiële producten Distributiekanalen financiële producten Cold calling Multi-Level-Marketing Financiële tussenpersonen Internet Dag-, week- en maandbladen Direct mailing Beurzen Omvang fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten Omvang fraude door boiler room organisaties Omvang fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten Indicatoren onbetrouwbaarheid Indicatoren malafide aanbieder Indicatoren onbetrouwbaar high yield financieel product 22

8 2 Inhoudsopgave Boiler rooms 3. Wettelijk kader Inleiding Financiële toezichtwetten Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) Wet financiële dienstverlening Wet op de Economische delicten (WED) Fiscale wet- en regelgeving Wet inkomstenbelasting Wet op de vennootschapsbelasting Wet op de omzetbelasting Wet op de loonbelasting Algemene wet inzake rijksbelastingen Wetboek van Strafrecht (Sr) Integriteitsrisico s Inleiding Geen toezicht krachtens de Wte Niet binnen de reikwijdte van de Wte 1995 vallen Vrijstelling buitenland Onttrekken aan het toezicht krachtens de Wte Geen toezicht krachtens de Wtb Niet binnen de reikwijdte van de Wtb vallen Onttrekken aan het toezicht krachtens de Wtb Geen toezicht krachtens de Wtk Niet binnen de reikwijdte van de Wtk 1992 vallen Onttrekken aan het toezicht krachtens de Wtk Fiscale risico s De aanbieder De particuliere belegger Risico s voor het publiek Suggereren van toezicht 49

9 Inhoudsopgave Boiler rooms Verstrekken onvolledige of onjuiste informatie aan potentiële belegger Oplichting Cold calling, koersmanipulatie en overige misleidende handelingen Rechtshandhaving Inleiding Financiële toezichthouders (AFM en DNB) Taken en bevoegdheden Bestuursrechtelijke sanctionering Strafrechtelijke vervolging Praktijk van de handhaving Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank Belastingdienst/FIOD-ECD Taken en bevoegdheden Praktijk van de handhaving Politie Taken en bevoegdheden Praktijk van de handhaving Openbaar Ministerie Taken en bevoegdheden Praktijk van de handhaving Samenvatting knelpunten in de handhaving Conclusies, acties en aanbevelingen Inleiding Conclusies Acties en aanbevelingen Acties Aanbevelingen 77

10 4 Inhoudsopgave Boiler rooms Bijlage A: Beschrijving casus boiler room organisatie 81 Bijlage B: Ontheffing van het verbod gesteld in artikel 3 Wte op grond van de Wte Bijlage C: Toelichting op enkele begrippen in de Wtb 89 Bijlage D: Toelichting op enkele begrippen in de Wtk Bijlage E: Relevante wetsartikelen strafbaarstelling WED 95 Bijlage F: Begrippenlijst 97

11 Inleiding 5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding en voorgeschiedenis De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische Controledienst (FIOD-ECD) en de politie Amsterdam-Amstelland hebben de afgelopen jaren enkele strafrechtelijke onderzoeken ingesteld tegen zogenaamde boiler rooms. Een boiler room is feitelijk een illegale effecteninstelling die effecten (m.n. aandelen, opties en futures) en soms andere financiële producten probeert te verkopen via agressieve telefonische colportage. De naam boiler room komt voort uit de (relatief) kleine ruimte van waaruit de illegale effectenbemiddelaar met een groep druk bellende medewerkers (de zogenaamde handelaren) onbetrouwbare financiële producten tracht te verkopen. Doordat de potentiële klanten de telefoongesprekken van de andere medewerkers op de achtergrond kunnen horen, wordt de indruk gewekt dat er een succesvol en betrouwbaar bedrijf actief is. De boiler room organisaties spiegelen de potentiële klanten zeer hoge rendementen voor waarmee ze de klant over de streep trekken. De intentie is de consument te bewegen deel te nemen aan een financieel product om daarmee zichzelf te verrijken. Voor een meer uitgebreide beschrijving van boiler rooms wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Bij boiler rooms is sprake van een vorm van fraude die ook wel als high yield -fraude bekend staat. Deze high yield -fraude is te omschrijven als: het op bedrieglijke wijze bij anderen opwekken van onjuiste voorstellingen voor, tijdens en na het aanbieden van financiële producten. Dit gebeurt door middel van verkeerde mededelingen, verzwijgingen, manipulaties of kunstgrepen, waarbij de aanbieder de consument hoge rendementen in het vooruitzicht stelt. Het aanbieden van deze onbetrouwbare hoogrenderende financiële producten geschiedt niet alleen door boiler rooms maar ook door allerlei andere malafide aanbieders, die gebruik maken van verschillende distributiekanalen.

12 6 Inleiding Er wordt nadrukkelijk opgemerkt dat er ook bonafide financiële producten van bonafide aanbieders zijn waarin de naam high yield voorkomt Inbreng in het informatieoverleg Mede naar aanleiding van de strafrechtelijke onderzoeken is op initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD-ECD het onderwerp boiler rooms ingebracht in het FEC-informatieoverleg van 23 september Besloten is toen om een werkgroep Boiler rooms in te stellen onder voorzitterschap van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op advies van de werkgroep heeft het FEC-informatieoverleg, op 27 januari 2003, besloten tot een verbreding van de onderzoeksopdracht. Geconstateerd werd dat het niet alleen gaat over de werkwijze van boiler rooms maar evenzeer om de aangeboden malafide financiële producten met een voorgespiegeld of gesuggereerd (bijzonder) hoog rendement. Met de verbreding wilde de werkgroep komen tot een beschrijving van deze producten om daarmee het herkennen en detecteren van dergelijke aanbiedingen en aanbieders te vergemakkelijken Opdracht De opdracht voor de werkgroep luidde om, onder meer aan de hand van nationale en internationale casuïstiek, de profielen van malafide aanbieders (in het bijzonder boiler rooms) en de door hen aangeboden onbetrouwbare high yield financiële producten of mogelijke andere constructies te beschrijven. Tevens luidde de opdracht een overzicht te maken van het wettelijke kader van de toezicht-, controle- en opsporingstaken ten aanzien van deze aanbieders en producten. De werkgroep heeft opdracht gekregen te inventariseren welke risico s zich hierbij voordoen en de wijze te beschrijven waarop de taakstelling van de betrokken instanties ten aanzien van het onderwerp in de praktijk wordt uitgevoerd. Tevens is opdracht gegeven om een werkwijze te ontwikkelen waarmee de handhaving in Nederland op dit onderwerp kan worden versterkt.

13 Inleiding De rol van de FEC-participanten in de werkgroep In de werkgroep hebben de volgende FEC-participanten deelgenomen: Autoriteit Financiële Markten (AFM); De Nederlandsche Bank (DNB); Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische Controledienst (FIOD-ECD); Openbaar Ministerie (OM); Politie Amsterdam-Amstelland. De Belastingdienst heeft een bijdrage aan de werkgroep geleverd door een geanonimiseerde casus in te brengen. De FEC-participanten hebben ten aanzien van dit onderwerp elk hun eigen taakstelling. Er zijn drie taakvelden te onderscheiden: 1. De toezichttaak die door de AFM en DNB wordt uitgevoerd. Deze taak ligt besloten in de financiële toezichtwetten. 2. De opsporingstaak waar FIOD -ECD en de politie mee zijn belast. Deze taak wordt primair beheerst door de Wet op de Economische delicten (WED), waarin een aantal overtredingen van de financiële toezichtwetten strafbaar wordt gesteld, en door de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. Daarnaast speelt specifiek voor de FIOD-ECD de strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving nog een rol. 3. Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, oftewel opsporing en vervolging van strafbare feiten. Om de opsporingstaak goed te kunnen uitoefenen, is het OM belast met het gezag over de opsporingsactiviteiten van de politie en van de bijzondere opsporingsdiensten, waaronder de FIOD-ECD Indeling rapportage In hoofdstuk 2 worden boiler rooms en andere aanbieders van onbetrouwbare high yield financiële producten beschreven. Ook wordt een schets gegeven van enkele distributiekanalen en worden

14 8 Inleiding indicatoren genoemd waaraan men malafide aanbieders en onbetrouwbare high yield financiële producten zou kunnen herkennen. Hoofdstuk 3 beschrijft het wettelijke kader van de toezicht-, controleen opsporingstaken ten aanzien van het aanbieden van onbetrouwbare high yield financiële producten en boiler rooms. Hoofdstuk 4 behandelt de integriteitsrisico s die rekening houdend met het wettelijke kader bij onbetrouwbare high yield financiële producten en boiler rooms worden onderkend. In hoofdstuk 5 komt de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving aan de orde. Hoofdstuk 6, ten slotte, bevat de conclusies en (voorgenomen) acties. De rapportage wordt afgesloten met enkele bijlagen.

15 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten 9 2. Boiler rooms, malafide aanbieders en producten 2.1. Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op de werkwijze van boiler rooms en andere aanbieders van onbetrouwbare high yield financiële producten, en geeft een korte beschrijving van de onbetrouwbare high yield financiële producten die in de markt worden aangeboden. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: In paragraaf 2.2. wordt een beschrijving gegeven van de werkwijze van een boiler room. In paragraaf 2.3. wordt een schets gegeven van andere aanbieders van onbetrouwbare high yield producten. In paragraaf 2.4. wordt een beschrijving gegeven van onbetrouwbare high yield financiële producten en de fraude die hiermee gepleegd kan worden. In paragraaf 2.5. komen de distributiekanalen die door aanbieders van bovengenoemde producten worden gebruikt aan de orde. In paragraaf 2.6. zijn schattingen over de omvang van de fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten opgenomen. In paragraaf 2.7. zijn indicatoren beschreven waaraan men de onbetrouwbaarheid van een aanbieder of een product kan herkennen Boiler rooms Hierna volgt een korte schets van de werkwijze van een boiler room. Daarin wordt aangegeven hoe een boiler room is georganiseerd en hoe klanten worden benaderd. In bijlage A is een uitgebreide schets opgenomen van de werkwijze van een boiler room organisatie, zoals die in een onderzoek naar voren kwam De organisatie van een boiler room Een boiler room organisatie bestaat meestal uit meerdere onderdelen, of doet voorkomen uit meerdere onderdelen te bestaan.

16 10 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten Effectenbemiddelaar ( Broker ) Een boiler room organisatie presenteert zichzelf als een effectenbemiddelaar (in het Engels broker ). Bij normale beleggingstransacties zorgt een broker voor de uiteindelijke totstandkoming van de beleggingstransacties; de brokersfunctie is daarom altijd een onderdeel van de boiler room organisatie. Belkantoor Voor het verkrijgen van opdrachten moeten (potentiële) beleggers gevonden worden. Hiervoor heeft de organisatie een telemarketing- of belkantoor (de feitelijke boiler room ). Dit onderdeel benadert potentiële cliënten en probeert hen te interesseren voor de financiële producten. Servicekantoor Binnen boiler room organisaties is soms ook nog sprake van een 'servicekantoor'. Dit opereert dan tussen de cliënt en de broker. De activiteiten van het servicekantoor zijn vergelijkbaar met die van een orderremisier. Het servicekantoor kan een rol spelen bij het verkrijgen van orders en eventueel halen medewerkers van het servicekantoor ook het te beleggen geld contant bij de cliënten op. Structuur van de boiler room Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat boiler room organisaties vaak in piramidevorm zijn opgebouwd, waarbij elke laag zijn eigen taak en informatiepositie heeft. Medewerkers van bijvoorbeeld de belkantoren konden in het algemeen geen belangrijke informatie verschaffen over boven hen gelegen lagen. Uit de onderzoeken kwam ook naar voren dat de organisatieonderdelen van een boiler room vaak zijn verspreid o ver meerdere landen. Voorts kunnen in Nederland gevestigde boiler rooms ook uitsluitend het buitenland als werkterrein hebben. Buitenlandse boiler rooms kunnen specifiek gericht zijn op Nederland. De uitbreiding van het werkterrein van boiler room organisaties naar het buitenland lijkt overigens een gevolg van eerder optreden door de Nederlandse opsporingsautoriteiten. In eerdere opsporingszaken waren de boiler rooms nationaal van structuur. Lering trekkend uit de opsporingsactiviteiten zijn de betrokken aanbieders naar het

17 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten 11 buitenland uitgeweken om van daaruit de Nederlandse markt te bewerken. Boiler rooms richten zich vooral op het aanbieden van: futures; beursgenoteerde goedkope aandelen (penny-stocks); aandelen waarvan men stelt dat die snel aan de beurs zullen worden genoteerd; het aanbieden van nep-aandelen (van niet bestaande bedrijven). Als voorbeeld van de trucs die worden toegepast dient het volgende: In enkele onderzochte zaken werden goederentermijnhandel- en valutahandel-producten aangeboden. Vaak acteerde de broker als tegenpartij van deze contracten. Op deze wijze kon de broker het moment van sluiten van een positie beïnvloeden, waardoor de resultaten tevens beïnvloed konden worden. Hierdoor kon een verantwoording worden gegeven voor het feit dat beleggers hun geld kwijt waren. De belegger wist niet dat de broker onderdeel uitmaakte van de boiler room organisatie en dacht slechts dat het verlies te wijten was aan pech Klantcontacten De boiler room organisatie komt aan zijn klanten via het telefoonboek of door het kopen van adressenbestanden. Het komt ook voor dat boiler rooms beschikken over oude bestanden met potentiële cliënten die opnieuw worden gebruikt. De contacten gaan nagenoeg altijd via telefoon, post en e -mail, zodat de werkelijke vestigingslocatie van het kantoor voor de (te duperen) belegger niet te traceren is. Adressen vermeld op briefpapier blijken vaak vals. Pas op het moment dat de cliënt per telefoon en post geen contact meer kan krijgen met de aanbieder realiseert hij zich dat hij is opgelicht.

18 12 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten Levensduur boiler room organisatie Uit zowel binnenlandse onderzoeken als een buitenlands onderzoek 1 blijkt dat de levensduur van boiler rooms over het algemeen beperkt is, vaak korter dan één jaar. De boiler room organisatie stopt haar activiteiten onder de dan gebruikte naam als ontevreden cliënten zich gaan roeren. De vrij lage overheadkosten van deze organisaties die naast de personeelskosten voornamelijk bestaan uit (lage) huisvestingskosten (doorgaans huur) en eenvoudig mee te verhuizen kantoorinventaris (m.n. bureaus, computers en telefooncentrales) en de aard van de dienstverlening die de boiler room organisatie in staat stelt om locatie-onafhankelijk te opereren, maakt dat deze organisaties op ieder willekeurig moment (geruisloos) kunnen verdwijnen en elders weer onder een andere naam kunnen opduiken. Veel kosten worden daarnaast ontweken door schulden gewoon niet te betalen of door rekeningen op naam van niet betrokken derden te zetten. Om hun werkelijke omvang, doel en locatie te verbloemen maken de organisaties vaak gebruik van moeilijk te vinden kantoren. Ook kan eenvoudig naar een ander land worden uitgeweken. Boiler rooms die hun activiteiten (lijken te) hebben gestopt, gaan vaak op een andere locatie, en onder een nieuwe naam, gewoon verder. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen die eerst uitvoerend binnen boiler room organisaties werkzaam waren, met de opgedane kennis (en medeneming van het cliëntenbestand) zelf eigen nieuwe boiler room organisaties oprichten Andere aanbieders van onbetrouwbare high yield producten Naast boiler room organisaties opereert een gemêleerde groep van andere aanbieders op de markt van onbetrouwbare high yield producten. Het gaat daarbij om het aanbieden van malafide financiële... 1 Onderzoeken die verricht zijn door de FIOD-ECD (taakveld financieeleconomisch) en een onderzoek verricht naar het fenomeen cold calling door The Australian Securities & Investments Commission (ASIC). De resultaten van dit laatste onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Hooks, Line & Sinker: Who takes the bait in cold calling scams?, June 2002

19 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten 13 producten met een voorgespiegeld of gesuggereerd (bijzonder) hoog rendement, waaronder bijvoorbeeld het aanbieden van projecten in onroerende zaken, teakfondsen, wijn en leningsconstructies e.d. Overeenkomst tussen al deze aanbiedingen is dat men het toezicht ontloopt of dat gesteld wordt dat men buiten de reikwijdte van de financiële toezichtwetten valt, omdat sprake is van individueel eigendom of een vrijstelling. Omdat de aanbieder noch de aanbieding onder toezicht vallen van de financiële toezichthouders, en opsporingsdiensten pas in actie komen als er aangifte van oplichting is gedaan, hebben deze aanbieders ruim de tijd om hun malafide praktijken te continueren Beschrijving onbetrouwbare high yield financiële producten Onbetrouwbare high yield financiële producten kunnen worden gekarakteriseerd als producten waarbij de consument hoge rendementen in het vooruitzicht worden gesteld in samenhang met een voorgespiegeld beperkt risico (vaak zelfs voorgespiegeld als risicovrij door het suggereren van zekerheden en garanties). In principe geldt dat ieder denkbaar product als high yield financieel product kan worden aangeboden. Vaak gaat het om beleggingstransacties in effecten en transacties in andere producten als groene beleggingen en onroerende zaken. Enkele aangetroffen producten zijn: aandelen van niet beursgenoteerde ondernemingen (het kan daarbij gaan om zowel het aanbieden van bestaande aandelen als het aanbieden van aandelen bij emissie); financiële instrumenten (opties, warrants, futures, etc.); goederen(termijn)handel (wijntermijncontracten, graanhandel, etc.); beleggingen in onroerende zaken; valutabeleggingen;

20 14 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten groene beleggingen 2. De aangeboden producten kunnen vervolgens in twee categorieën worden ingedeeld: a) Financiële producten die in het geheel niet bestaan. Bij deze producten doet de malafide aanbieder voorkomen alsof er belegd wordt in bestaande financiële producten. b) Financiële producten die wel bestaan, maar waarvan: de (feitelijke) risico s veel hoger zijn dan voorgespiegeld; het vermelde rendement niet, of slechts in een extreem scenario, kan worden behaald; de combinatie van risico en rendement gunstiger wordt voorgesteld dan voor soortgelijke financiële producten; de waarde van het financiële product anders is dan waarvoor het wordt verkocht; door trucs bij de handel in de producten (bijv. koersmanipulatie) het voorgespiegelde rendement niet wordt gehaald. De aanbieder gaat er vandoor met het geld dat eigenlijk aan de belegger had moeten toekomen. Bij deze onbetrouwbare high yield aanbiedingen is veelal onduidelijk waarop de hoge rendementen zijn gebaseerd. Vaak gaat het om een in de toekomst te behalen hogere waarde van het onderliggende product, waarvan het echter ongewis is waarom die hogere waarde tot stand zou moeten komen, of deze wordt gebaseerd op een toekomstige onzekere gebeurtenis. Bij het aanbieden van en bemiddelen in al deze producten ontbreekt toezicht door de toezichthouders waardoor er o.a. geen sprake is van toezicht op betrouwbaarheid en deskundigheid van de bestuurders noch op de bedrijfsvoering, met alle risico s van dien. Het aanbieden beperkt zich niet tot Nederlandse financiële producten. De producten die boiler room organisaties aanbieden hebben meestal... 2 Zie in dit verband ook het rapport Niet geregistreerde groene instellingen (NGGI s) van het FEC, november 2001.

21 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten 15 betrekking op buitenlandse ondernemingen, omdat dan moeilijker te achterhalen is om wat voor bedrijf, als het al bestaat, het gaat. Onroerende zaken die als belegging worden aangeboden kunnen ook buiten Nederland zijn gelegen. Financiële producten met voorgespiegelde hoge rendementen worden onder diverse namen aangeboden. Een internationaal veel gebruikte naam voor deze financiële producten is High Yield Investment Programs 3. Er wordt nadrukkelijk opgemerkt dat er ook bonafide financiële producten van bonafide aanbieders zijn waarin de naam high yield voorkomt. Uit casuïstiek blijkt overigens dat niet alleen beleggers/consumenten worden benadeeld. In een casus is naar voren gekomen dat een boiler room organisatie die was ingehuurd om de aandelen te verkopen voor een bedrijf dat financiering wilde verkrijgen door uitgifte van aandelen, zich meer dan de helft van de geldstroom met betrekking tot de verkochte aandelen heeft toegeëigend in plaats van deze af te dragen aan het bedrijf dat de aandelen had uitgegeven Distributiekanalen financiële producten De aanbieder van de onbetrouwbare financiële producten maakt gebruik van diverse distributiekanalen om deze bij potentiële cliënten te introduceren. Onderstaand worden enkele distributiekanalen besproken In de internationale literatuur en op de diverse internationale websites komt een veelheid aan namen voor. Hier wordt een niet limitatieve opsomming gegeven: Bank Debenture Trading Program, Bank Debenture Roll Program, Seasoned Bank Debentures, Collateral First Debentures, Fresh Cut Bank Debentures, Renting or Leasing of Treasury Securities, Blocking of Assigned Treasury Securities, Limited Edition Treasury Securities, U.S. Dollar Bonds, Federal Notes, De-Facto Treasury Securities, High-Yield Trading Pr ograms, High-Yield Promissory Notes, High-Yield Bank Notes, Guaranteed Bank Notes, Intermediate Bank Notes, Medium-term Bank Notes.

22 16 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten Cold calling Cold calling, het verkopen via agressieve ongevraagde telefonische colportage, is een belangrijk kenmerk van boiler rooms. Dat neemt niet weg dat ook andere aanbieders dan boiler rooms telefonische ongevraagd potentiële cliënten benaderen voor het verkopen van onbetrouwbare high yield financiële producten Multi-Level-Marketing Multi-Level-Marketing, ook wel Netwerk-Marketing genoemd, is een Amerikaans concept en behelst het verkopen van producten via informele kanalen. In dit verkoopsysteem wordt gebruik gemaakt van personen die naast hun hoofdbetrekking, als bijverdienste via hun eigen afzetkanalen en via door hen aangezochte wederverkopers een product aan de man proberen te brengen. Bij deze verkoopwijze worden de verkopers op twee manieren beloond. Een verkoper kan een beloning ontvangen voor de producten die hij/zij zelf heeft verkocht of via de verkopen van een persoon die hij/zij zelf als verkoper heeft aangetrokken. De verkoper vormt zo zijn eigen piramidestructuur. Multi-Level-Marketing op zich is niet nieuw, maar dit systeem wordt sinds een aantal jaren ook gebruikt voor de verkoop van onbetrouwbare high yield financiële producten Financiële tussenpersonen Financiële tussenpersonen, zoals assurantiebemiddelaars, kredietbemiddelaars en bemiddelaars in effecten en andere financiële producten, worden door aanbieders van onbetrouwbare high yield financiële producten aangeschreven of op andere wijze benaderd met het voorstel om tegen hoge commissies deze financiële producten aan te bieden. De financiële tussenpersonen zijn vaak goed op de hoogte van de financiële situatie van hun cliënten en beschikken zo over een arsenaal van potentiële beleggers. Omdat de financiële tussenpersoon bij de potentiële cliënt bekend is, is de cliënt ook sneller geneigd hieraan vertrouwen te ontlenen, dan wanneer het om een onbekende gaat.

23 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten Internet Via internet worden ook onbetrouwbare high yield financiële producten aangeboden aan potentiële beleggers. Daarnaast ondersteunen aanbieders van financiële producten hun activiteiten door promotie via websites. De websites bieden vaak dezelfde informatie als de brochures die worden verstrekt Dag-, week- en maandbladen Allerlei soorten onbetrouwbare high yield financiële producten worden aangeboden via advertenties in diverse dag-, week- en maandbladen. In grote advertenties worden de mogelijkheden van het product vaak uitgebreid beschreven. In de advertenties worden ook de naam, het (post-)adres en het telefoonnummer opgenomen van de onderneming die het financiële product aanbiedt. Het gaat hierbij vaak om het aanbieden van onbetrouwbare high yield producten die door de constructie waarin ze worden aangeboden buiten de reikwijdte van toezichthouders vallen. Daardoor kan er openlijk voor deze producten worden geadverteerd. Kenmerkend voor de aanbiedingen in de kleine advertenties is dat er vaak alleen een telefoonnummer, een faxnummer of een adres wordt vermeld. In deze gevallen betreft het vaak het aanbieden van onbetrouwbare high yield producten die onder toezicht behoren te staan, maar waarvan de malafide aanbieder zich aan dit toezicht onttrekt Direct mailing Bij direct mailing worden potentiële cliënten rechtstreeks per post benaderd om op die manier interesse te wekken voor een financieel product. Vaak wordt de cliënt een fraaie brochure en een inschrijvingsformulier toegezonden. Voor aanvullende informatie wordt naar een website verwezen Beurzen Een laatste distributiekanaal dat genoemd kan worden is beurzen. Periodiek worden er in Nederland allerhande beurzen georganiseerd

24 18 Boiler rooms, malafide aanbieders en producten waar producten en diensten aan de man worden gebracht. Dit kunnen allerlei financiële producten zijn, dus ook producten die de kenmerken hebben van high yield financiële producten Omvang fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten Omvang fraude door boiler room organisaties Er zijn geen betrouwbare cijfers over de omvang van de markt voor onbetrouwbare high yield financiële producten en de omvang van de fraude hierin door boiler room organisaties. Wel hebben enkele participanten schattingen gemaakt over de omvang van de fraude door boiler room organisaties voor een vijftal onderzoeken dat in de jaren 2000 tot en met 2003 onder hun aandacht is gekomen. FEC-participant Casus Omvang benadeling beleggers FIOD-ECD A EUR FIOD-ECD B EUR FIOD-ECD C EUR AFM D EUR Politie Bijlage A USD Deze cijfers zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg Omvang fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten Er zijn enkele tientallen kleinere zaken bekend waarbij onbetrouwbare high yield financiële producten worden aangeboden. Vermoed wordt dat er honderden aanbieders actief zijn. Een voorzichtige schatting is dat de fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten in de jaren 2000 tot en met 2003 enkele honderden miljoenen euro s heeft bedragen. De omvang van de fraude met onbetrouwbare high yield financiële producten is echter heel moeilijk te kwantificeren. Enerzijds komt dit omdat de malafide aanbieders van onbetrouwbare high yield financiële producten buiten iedere vorm van toezicht trachten te

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening en Besluit financiële dienstverlening

Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening en Besluit financiële dienstverlening Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening en Besluit financiële dienstverlening De Minister van Financiën, Gelet op artikel 9 van de Wet financiële dienstverlening; Besluit; Artikel 1 In deze

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Voor woord In deze brochure maakt u kennis met de Autoriteit Financiële Markten (AFM): wat doen we, waarom doen

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Crowdfunding en Compliance

Crowdfunding en Compliance Crowdfunding en Compliance mr. J.M. van Poelgeest* Trefwoorden: crowdfunding, compliance, financieel toezicht 1. Inleiding In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) 6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:

Nadere informatie

Het aantal verschillende soorten complexe

Het aantal verschillende soorten complexe MR. A.E. DEN TEX De gebruiksaanwijzing voor complexe financiële producten 58 Het aantal verschillende soorten complexe producten dat een consument kan aanschaffen is in de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum:23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum:23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum:23 maart 2010 Gegevens onderneming : IVB Business Development B.V. (voorheen Instituut voor vermogensbeheer en beleggingsresearch (I.V.B.) B.V.) Surséancenummer :

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Kan je voor mij 20.000 aandelen Brikker kopen?, vraagt Johan aan André.

Kan je voor mij 20.000 aandelen Brikker kopen?, vraagt Johan aan André. Algemeen Regelgeving Beschrijving Voor effectenspecialisten bestaan verschillende regels waarbij compliance van toepassing is. Hier volgen vijf situaties waarin deze regelgeving naar voren komt. Stap 1:

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

A 2011 N 32 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 32 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 32 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16, 6, onderdeel d, onder 12 o en 11,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage.

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage. Grondontwikkeling Nederland B.V. t.a.v de heer S.R Kooij Robijnstraat 48 1812 RB Alkmaar Datum 23 oktober 2013 Onze ref 20130001 Inzake Grondontwikkeling Nederland B.V. - Wft M. Kupperman, advocaat T +31

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 224 Besluit van 20 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 46,

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer

Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer 1. INLEIDING Onderhavige nota dient ter beschrijving van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten

Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 20-04-2012 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2010.06.001 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2012.04.001

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Informatie Dienstverlening

Informatie Dienstverlening Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Geva Assurantien BV Deel 1 Dienstverleningsdocument Deel 2 Dienstenwijzer Algemene informatie De financiële bedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie