OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV

2 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over mogelijke instrumenten die de AFM ter beschikking staan om de overtredingen te bestraffen. I. Indien de beleggingsonderneming zich NIET aan bepaalde regelgeving houdt, kan de AFM een geregistreerde uit het register van het DSI verwijderen. II. Naast het opleggen van een boete, kan de AFM ook de naam van de instelling bekend maken. Wat A. Uitsluitend I is juist. B. Uitsluitend II is juist C. I en II zijn juist. 2. De toezichthouders in de Nederlandse financiële sector, de AFM en De Nederlandsche Bank, hebben beide een bepaalde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiële sector. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van deze verantwoordelijkheden A. De Nederlandsche Bank houdt zich bezig met het gedragstoezicht op verzekeringsmaatschappijen. B. Het gedragstoezicht op beleggingsondernemingen wordt uitgevoerd door de AFM. C. De Nederlandsche Bank houdt zich uitsluitend bezig met het systeemtoezicht op banken. 3. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van (gebruik) voorwetenschap A. Transacties ter uitvoering van de assignment van opties zijn uitgezonderd van de bepalingen van voorwetenschap. B. Het tippen van derden in het kader van voorwetenschap is NIET strafbaar indien dit binnen besloten kring gebeurt. C. In de situatie dat personeelsopties worden toegekend en uitgeoefend, kan er NOOIT sprake zijn van voorwetenschap. 4. Een particuliere cliënt belegt sinds twee maanden bij een Nederlandse dochteronderneming A van een buitenlandse bank B. De cliënt wil nu een aantal effectentransacties doorgeven, maar bank A constateert dat de cliënt onvoldoende saldo heeft op de rekening. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van het het hebben van onvoldoende saldo A. Bank A mag geen transacties doen voor cliënten die onvoldoende saldo op hun rekening hebben. B. Aangezien Bank A een dochteronderneming is van buitenlandse bank B, gelden de regels van het land waar bank B is gevestigd. C. Bank A mag transacties doen voor cliënten die onvoldoende saldo op hun rekening hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om te zorgen voor voldoende saldo. NIBE-SVV 2

3 5. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van het toezicht op beleggingsinstellingen A. De toezichthouder legt beperkingen op aan de beleggingsobjecten waarin de instelling belegt. B. De beleggingsinstellingen zijn verplicht om een beursnotering te hebben, omdat er anders niet vrij kan worden aan- en verkocht in het fonds. C. De toezichthouder stelt regels op voor de beheerder en de bewaarder van het beleggingsfonds. 6. Een particuliere belegger heeft in korte tijd een belang opgebouwd in een op Euronext Amsterdam genoteerde onderneming X. De belegger had voorheen GEEN aandelen X. De belegger heeft zijn belang van 8% van het geplaatste aandelenkapitaal NIET aan de AFM gemeld. Volgens de belegger was het onduidelijk of er wel een meldingsplicht was. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht A. De belegger heeft GEEN meldingsplicht, aangezien hij slechts 8% van het geplaatste aandelenkapitaal van X bezit. De initiële meldingsplicht geldt vanaf 10%. B. Indien de belegger via een derde een 8% kapitaalbelang in X heeft opgebouwd, is er GEEN meldingsplicht. C. De belegger heeft een meldingsplicht vanaf het moment dat de grens van een kapitaalbelang van 5% wordt overschreden. 7. Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot de bevoegdheden van members op Euronext Amsterdam A. Een dealer broker mag derivatentransacties uitvoeren voor andere members en voor eigen rekening. B. Een individual clearing member mag de transacties voor eigen rekening, van cliënten en van andere members afwikkelen, die op de markten van Euronext tot stand zijn gekomen. C. Een Liquidity Provider mag uitsluitend voor rekening en risico van anderen effectentransacties verrichten. 8. Hieronder volgen twee beweringen ten aanzien van de taken en bevoegdheden van NYSE Euronext en haar dochterondernemingen. I. Euronext.liffe houdt zich bezig met de afwikkeling van transacties op de beurs en met de bewaring van effecten. II. Eén van de taken van Euronext Amsterdam is het stellen en toepassen van handelsregels en controleren op naleving daarvan. Wat A. Uitsluitend I is juist. B. Uitsluitend II is juist. C. I en II zijn juist. NIBE-SVV 3

4 9. Een beleggingsonderneming in Nederland heeft een gedragscode privétransacties ingevoerd conform de bepalingen in de Wft. De regeling bevat regels voor insiders en niet-insiders. Welke van de onderstaande beweringen betreffende de gedragscode van de beleggingsonderneming A. De niet-insiders moeten de verrichte privé-transacties melden, maar hoeven vooraf geen toestemming te vragen aan de compliance officer (preclearance). B. De insider moet de door hem verrichte privé-transacties melden op de in de gedragscode voorgeschreven wijze. C. De transacties in staatsobligaties en obligaties in andere overheden vallen onder de gedragscode. 10. Een grote bank heeft een nieuw geautomatiseerd systeem ontwikkeld om de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. De front office medewerkers van de afdelingen Kredietverlening, Trading, Sales en Vermogensbeheer van de bank zullen hiermee in staat worden gesteld om gegevens betreffende kredietverlening, effectenbemiddeling en vermogensbeheer van alle klanten van de bank te raadplegen. Voordat het systeem in gebruik wordt genomen, vraagt de directie van de bank de compliance officer om advies. Hoe zal de compliance officer hoogstwaarschijnlijk adviseren en met welke motivering? A. Aangezien er GEEN sprake is van overtreding van regelgeving en het systeem in het belang van de klanten van de bank is, zal de compliance officer positief adviseren. B. De compliance officer zal positief adviseren mits de Gedragscode privétransacties door de medewerkers van de bank NIET wordt overtreden. C. De compliance officer zal de directie van de bank adviseren het systeem NIET op deze wijze in gebruik te nemen, aangezien er GEEN sprake is van een adequate Chinese Walls. 11. Een uitzendkracht is sinds enige maanden ingehuurd als medewerker bij een beleggingsonderneming. De medewerker kan tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in aanmerking komen met voorwetenschap. De uitzendkracht is daarom aangesteld als insider. Door de compliance officer van de beleggingsonderneming is geconstateerd dat deze uitzendkracht in privé aandelen in fonds X heeft gekocht terwijl dit fonds op de restricted list stond voor wat betreft het handelen in privé in fonds X. De uitzendkracht beschikte NIET over voorwetenschap met betrekking tot (de handel in) fonds X. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van de handelswijze van de uitzendkracht A. Het is de uitzendkracht verboden om transacties te verrichten in fonds X. B. De uitzendkracht is NIET in loondienst van de beleggingsonderneming. De Gedragscode privé-transacties is NIET van toepassing. Het is de uitzendkracht dus toegestaan deze transacties in fonds X uit te voeren. C. Het is de uitzendkracht toegestaan deze transacties in fonds X uit te voeren omdat de uitzendkracht GEEN voorwetenschap met betrekking tot (de handel in) fonds X had.. NIBE-SVV 4

5 12. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Hieronder volgen twee beweringen over witwassen en financiering van terrorisme. I. Witwassen is een proces waarbij criminelen proberen om de herkomst en eigendom te verbergen of verhullen van de opbrengsten van illegale activiteiten. II. Bij de financiering van terrorisme kunnen naast gelden uit illegale activiteiten ook gelden van legale activiteiten gebruikt worden voor het financieren van terroristische activiteiten. Wat A. Uitsluitend I is juist. B. Uitsluitend II is juist. C. I en II zijn juist. 13. Het doel van het DSI is bij te dragen aan het instandhouden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkt in Nederland en het vertrouwen daarin van het beleggend publiek. Welke van de onderstaande beweringen ten aanzien van het nastreven van dit doel A. Het DSI kan bij overtreding van de Gedragscode DSI een boete of een dwangsom opleggen. B. Het DSI registreert deelnemers in een aantal registers. Na het met goed gevolg afleggen van het examen DSI-Integriteitsmodule wordt de deelnemer in een van de registers van het DSI ingeschreven. C. Het DSI stelt regels vast voor deskundigheid, integriteit, en vakbekwaamheid van personen die in de effectenbranche werken. 14. Een cliënt van een bank, welke deelnemer is aan het DSI, heeft een vermogensbeheerovereenkomst met de bank afgesloten. Op een gegeven moment wil de cliënt een klacht indienen omdat de bank volgens de cliënt NIET conform de afspraken van de vermogensbeheerovereenkomst heeft gehandeld. Waar kan de klacht van de cliënt tegen deze bank worden behandeld? A. Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). B. Bij de DSI Commissie van Beroep. C. Bij de DSI Tuchtcommissie. 15. Een bij het DSI geregistreerde vermogensbeheerder heeft voor een aantal vermogensbeheercliënten een zodanig groot aantal transacties uitgevoerd, dat dit kennelijk alleen tot doel had om de beleggingsonderneming, waar hij werkte, te bevoordelen. Handelt de vermogensbeheerder in bovenstaande situatie in strijd met de gedragscode van het DSI en waarom? A. Nee, de gedragscode van het DSI geeft GEEN voorschriften betreffende churning. B. Ja, hij overtreedt de gedragscode van het DSI omdat hij zich NIET houdt aan de regels van de bevoegde instanties zoals de AFM, die op de beroepsgroep van toepassing zijn. C. Nee, tenzij de provisies die aan de cliënt in rekening zijn gebracht het ingelegde vermogen van de cliënt overtreffen. NIBE-SVV 5

6 16. Welke van de onderstaande beweringen over de basiswaarden in de financiële wereld A. Een effectenspecialist is deskundig wanneer hij in vergelijkbare situaties consistent handelt. B. Een effectenspecialist is transparant in zijn dienstverlening of handelen wanneer hij helderheid verschaft over zijn wijze van handelen en over de producten en diensten die hij aanbiedt. C. Een effectenspecialist is solide wanneer hij zelfstandig en vrij van inmenging van buitenaf, zijn afwegingen maakt. 17. Een cliënt heeft aan een medewerker van de afdeling Sales van een bank de opdracht gegeven tot aankoop van een aantal aandelen X. De medewerker van de bank verkoopt vervolgens aan de cliënt het aantal aandelen X uit een eigen positie van de bank in aandelen X. De koers van deze aandelen is echter hoger dan de beurskoers op dat moment. Welke basiswaarde is hier met name in het geding? A. Vertrouwelijkheid. B. Vermijden van belangenverstrengeling. C. Onafhankelijkheid. 18. Een cliënt gaat schriftelijk een vermogensbeheerovereenkomst aan met een bank. De bank heeft vervolgens een aantal effectentransacties uitgevoerd die in strijd zijn met de vermogensbeheerovereenkomst, waardoor de cliënt schade lijdt. Hoe zal het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hoogstwaarschijnlijk over de aansprakelijkheid van de bank oordelen, uitgaande van uitspraken die zij in het verleden heeft gedaan? A. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de totale schade aangezien de cliënt zelf maatregelen had moeten nemen om het handelen op de rekening te voorkomen. B. Het Kifid legt de bank waarschijnlijk een dwangsom op. C. Het Kifid zal de bank in beginsel veroordelen tot betaling van de schade, aangezien de bank NIET conform de vermogensbeheerovereenkomst heeft gehandeld. NIBE-SVV 6

7 Antwoorden Integriteitsmodule DSI Effectenspecialist 1. B 2. B 3. A 4. A 5. C 6. C 7. A 8. B 9. B 10. C 11. A 12. C. 13. C 14. A 15. B 16. B 17. B 18. C U dient 13 van de 18 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV 7

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL NIBE-SVV, 2008 1. De wetgever noemde in 2003 in de toelichting op de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten (Wet A&H) vier

Nadere informatie

Gedragscode voor persoonlijke transacties

Gedragscode voor persoonlijke transacties Gedragscode voor persoonlijke transacties Inleiding Van Lanschot heeft interne voorschriften vastgesteld 1 met betrekking tot het omgaan met Voorwetenschap en andere informatie en ten aanzien van Persoonlijke

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Gedragscode en Interne Regelingen Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland Group Compliance Ingangsdatum De ABN AMRO Gedragscode Privébeleggingstransacties Nederland

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Voor woord In deze brochure maakt u kennis met de Autoriteit Financiële Markten (AFM): wat doen we, waarom doen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Rapportage Boiler rooms

Rapportage Boiler rooms Rapportage Boiler rooms FEC-reeks: 11 Het Financieel Expertise Centrum Het Financieel Expertise Centrum Ten geleide Voor u ligt de rapportage Boiler rooms van de gelijkname werkgroep van het FEC. Deze

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen

De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen M r. R. K. T h. J. S m i t s * Inleiding Op 2 oktober jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie