Optimaliseren van projectprestaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaliseren van projectprestaties"

Transcriptie

1 Optimaliseren van projectprestaties

2 2

3 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds dieper in op de business. Het is daarom van groot belang snel die ICT projecten in kaart te brengen die een optimale bijdrage leveren aan de doelstellingen van uw organisatie. De keuze voor die projecten moet worden gebaseerd op een goed onderbouwde bedrijfseconomische rechtvaardiging. Optimale bijdrage leveren Zo kort mogelijke terugverdientijd kennen De kracht van KPN Consulting ligt in het optimaliseren van projectprestaties. Samen met onze opleidingstak Educational Services bieden wij een integrale aanpak aan, waarbij wij zowel uw bedrijfsvoering als uw medewerkers in lijn brengen met de ambities van uw organisatie. Onze focus ligt hierbij op het domein van ICT en Infrastructuur. Daarnaast moeten de daaruit voortvloeiende projecten liefst een zo kort mogelijke terugverdientijd kennen. We zien in de huidige markt dan ook steeds vaker een behoefte aan transparantie. Dit komt onder meer tot uiting in een toenemende vraag naar de invulling van portfoliomanagement. 3

4 Inhoud Onze visie op project, programma en interim-management 6 Dienstenportfolio project- en programmamanagement 7 Besturing en realisatie 7 Project start-ups 7 Begeleiden van implementaties, migraties en transities 8 Inrichting portfolio, programma en projectoffices 8 Professionaliseren van het vakgebied 10 Professionalisering van projectmatig werken 10 Opleiding en coaching van projectmanagers 10 Auditing van projecten en programma s 11 Crisisbeheersing en risicomanagement 11 Dienstenportfolio interim-management 13 Transitiemanagement 13 Turn-aroundmanagement 13 Crisismanagement 13 Overbruggingsmanagement 13 Coaching 13 4

5 Schaduwmanagement 14 Portfoliomanagement 14 Leidende standaarden 15 Wat en hoe 15 ITIL 15 Prince2 16 MSP 16 M_o_R 17 P3O 18 P3M3 18 P2MM 19 Voordelen van samenwerking met KPN Consulting 20 Inzet van ervaren, gecertificeerde professionals 20 Geborgde competentieontwikkeling 21 KPN, marktleider met ongeëvenaarde kennis en ervaring 22 Contact 23 5

6 Onze visie op project, programma en interim-management De complexiteit van projecten neemt gestaag toe door factoren zoals het outsourcen van bepaalde activiteiten of bedrijfsonderdelen, vaak op internationaal niveau, en migraties naar datacenters en shared service centers Tegelijkertijd worden de doorlooptijden van projecten steeds korter onder invloed van een kortere time-to-market. KPN Consulting ziet projectmanagement als een specifiek vakgebied waarbinnen wij tot de top willen behoren. Kennis en ervaring zijn daarbij onontbeerlijk. Wij zorgen dan ook voor een continue ontwikkeling van onze projectmanagers. En natuurlijk volgen wij de trends in de markt op de voet. Dit alles met als doel onze projectprestaties te optimaliseren. Outsourcen van bepaalde activiteiten Om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen die wij in de markt zien, richten wij onze focus specifiek op: de gedragskwaliteiten van onze professionals, naast hun vanzelfsprekende vaktechnische skills; een aanpak die is gericht op veranderingsprocessen waarin mensen een centrale rol spelen en waarbij wij ons toespitsen op het mobiliseren en richten van hun energie en talent; het bereiken van een nauwe aansluiting van de projectmanagementorganisatie op de ambities van de klant; het expliciet toepassen van business case, risico en benefits-management; het bijdragen aan een energiezuinige, milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde inrichting van de ICT. Daarnaast hebben ook de ontwikkelingen van Het Nieuwe Werken invloed op de organisatie van projecten: medewerkers zijn niet langer gebonden aan vaste plekken en tijden, afspraken en afrekenmodellen veranderen door een grotere mate van zelfstandigheid en bovendien verandert de cultuur van een organisatie. En dat is niet alles: opdrachtgeverschap wordt steeds diffuser, lijn- en projectactiviteiten lopen in elkaar over en het aantal projectmedewerkers dat uit de eigen organisatie komt, neemt af. Door deze trends is het vak projectmanagement voortdurend in ontwikkeling, ook als gevolg van een gestaag toenemende professionalisering. 6

7 Dienstenportfolio project- en programmamanagement Besturing en realisatie Ons dienstenportfolio bestaat uit project, programma risk, interim- en portfoliomanagement. Daarnaast richten wij zowel professionele projectmanagementorganisaties als enterprise management-tools in. Dit alles onder het motto beheersen, realiseren en professionaliseren. Project start-ups Met ons complete portfolio van consultancy, opleiding tot en met ervaren managers bieden wij u een integrale aanpak, waarmee we zowel uw projecten als de start-ups in lijn brengen met de ambities van uw organisatie. Wij ondersteunen u bij het bepalen van de levensvatbaarheid van een beoogd project en bij het leggen van het benodigde fundament. Integrale aanpak Belangrijke onderdelen binnen dit proces zijn: opstellen van de Project Brief, inclusief een outline van de business case; formeren van de projectorganisatie; faciliteren van de bijeenkomst voor de project start-up; opleveren van een ProjectInitiatieDocument (PID), waaraan alle betrokken partijen zich committeren; laten goedkeuren van de Project Brief en het PID en laten valideren van de business case. Na goedkeuring van de Project Brief en het PID worden deze overgedragen aan de projectmanager die het project vanaf de realisatiefase zal leiden. Opdrachtgeverschap wordt steeds diffuser, lijn- en projectactiviteiten lopen in elkaar over 7

8 Het spreekt vanzelf dat KPN Consulting ook het volledige management van projecten voor u kan verzorgen, zoals begeleiding bij implementaties, migraties en transities. Begeleiden van implementaties, migraties en transities Soms heeft een organisatie onvoldoende eigen menskracht om een project tot een goed einde te brengen of is het vanuit strategisch oogpunt gewenst een externe projectmanager in te zetten. KPN Consulting kan u project- en programmamanagers bieden met jarenlange ervaring die uw implementatie, migratie of transitie van begin tot eind kunnen begeleiden. Zij maken daarbij gebruik van leidende standaarden zoals Prince2 en MSP. Implementatie, migratie of transitie Vakmanschap, integriteit en een goede relatie met u als opdrachtgever zijn voor ons de basis van ons werk. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en wij committeren ons nadrukkelijk aan het succesvolle verloop en afgesproken resultaat van het project of programma. 8 Elk project en programma ronden wij af met een evaluatie. De leerpunten die hieruit naar voren komen, verankeren wij vervolgens in ons kennissysteem, zodat wij de kwaliteit van onze werkzaamheden continu kunnen verbeteren. Vakmanschap, integriteit en een goede relatie met u Inrichting portfolio, programma en projectoffices P3O is een methode die een beschrijving geeft van alle samenhangende functies en de manier waarop deze kunnen worden gerealiseerd. KPN Consulting past de nieuwe P3O -standaard toe om programma s en / of projecten en de juiste business cases te selecteren. Hiertoe richten wij een office in waarin we een model neerzetten dat zorgt voor een optimaal besluitvormingsproces en dat de business changes op de juiste wijze uitvoert. Binnen dit office stellen we tools, technieken, vaardigheden en kennisbanken beschikbaar ter onder steuning van de uitvoering van het programma of project.

9 Zodra P3O is geïmplementeerd, hebt u inzicht in het beleid, de transparantie, herbruikbaarheid en vindbaarheid van al uw projectgegevens. Ook vindt op uniforme wijze een validatie plaats van de bereikte (tussen)resultaten ten opzichte van de geplande resultaten. Met als gevolg een vergroting van de zekerheid ten aanzien van het eindresultaat. De kern van onze aanpak ligt in de volgende punten: governance over organisatiedelen heen; het optimaliseren en beschermen van investeringen, transparantie, herbruikbaarheid en naspeurbaarheid; het leveren van ondersteuning. Met het begeleiden van opdrachten, opleiden en coachen, maken wij projectmanagement tot een volwaardige discipline 9

10 Professionaliseren van het vakgebied Professionalisering van projectmatig werken KPN Consulting levert in de vorm van maatwerk advies- en implementatiediensten rond leidende standaarden en de modernste informatie- en communicatietechnologie. Vanuit onze ervaring kunnen wij u helpen het projectmatig werken binnen uw organisatie te professionaliseren, bijvoorbeeld door het coachen van managers of het bieden van ondersteuning bij een certificeringsaanvraag. De nieuwe P3O -standaard vormt de basis waarop we portfolio, programma en project-offices inrichten en leiden. Daarnaast kunnen we uw projecten en uw individuele projectmanagers ondersteunen. Zo helpen we de voortgang en het welslagen van uw projecten te waarborgen. Projectmatig werken Een goed voorbeeld van de manier waarop kwaliteitsborging kan plaatsvinden is counseling. Hierbij worden belangrijke producten die een projectmanager oplevert, getoetst door een of meer van zijn collega s. Met counseling bieden we een manier om iemand te helpen zijn doelen duidelijker te definiëren. Uiteindelijk vergroot dit de 10 motivatie van de betrokkene om zijn doel te verwezenlijken en helpt het hem zelf conclusieste trekken. Ook helpt counseling bij het maken van afspraken over direct te ondernemen acties die verband houden met de doelstellingen van een project. Door dit alles draagt counseling bij aan het stelselmatig verbeteren van de efficiëntie van de projectmanager en levert het een bijdrage aan de bedrijfsresultaten. Opleiding en coaching van projectmanagers Omdat het vak van projectmanagement continu in ontwikkeling is, veranderen ook de eisen die worden gesteld aan de vaardigheden van projectmanagers. Projectmanagement moet dan ook voortdurend worden verbeterd. Essentieel is de wijze waarop de projectmanager zijn rol invult en welke vaardigheden hij daarbij meebrengt. Daarbij spelen competenties als flexibiliteit, creativiteit en empathisch vermogen een steeds belangrijkere rol. Gezien het bovenstaande zijn voor KPN Consulting coaching en opleiding van projectmanagers dan ook onlosmakelijk verbonden met het succesvol uitvoeren van projectwerkzaamheden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om projectmanagers bij de klant in de praktijk te

11 coachen. Onze strategie kenmerkt zich door een heldere focus en een hoge graad van professionaliteit. Met het begeleiden van opdrachten, opleiden en coachen maken wij projectmanagement tot een volwaardige discipline. Competenties als flexibiliteit, creativiteit en empathisch vermogen spelen een steeds belangrijkere rol Auditing van projecten en programma s Er kunnen omstandigheden zijn dat er versneld een oordeel moet worden geveld over lopende ICT-activiteiten en plannen of dat projecten en programma s opnieuw moeten worden beoordeeld. Wij kunnen op no-cure-nopaybasis een scan uitvoeren. Hierbij richten wij ons primair op de business case en het benefit-management, wat uiteindelijk resulteert in een gedegen oordeel over de kwaliteit van een project of programma. Crisisbeheersing en risicomanagement Om de gestelde doelen te bereiken is voor elke organisatie het nemen van risico s af en toe onvermijdelijk. Ter ondersteuning van de besluit vormingsprocessen zou iedere organisatie zijn risicobeheer cyclisch en consistent moeten inrichten, op een transparante manier. Een effectief risicobeheer vergroot namelijk de kans op het bereiken van uw doelen, doordat het bijdraagt aan: het vergroten van de zekerheid waardoor u niet voor verrassingen komt te staan; het verbeteren van de dienstverlening; het effectiever voeren van het wijzigingsbeheer; het efficiënter gebruiken van resources; het op alle niveaus effectiever managen dankzij een betere besluitvorming; een gunstiger kosten-batenverhouding; het vergroten van de innovatieve kracht; het verbeteren van contingencymanagement en onderhoudsactiviteiten. 11

12 Risicobeheer omvat alle noodzakelijke activiteiten om risico s en de blootstelling daaraan te identificeren en te beheersen. Het schept inzicht in de risico s en hun mogelijke impact op het bereiken van de gestelde businessdoelen. Een kosteneffectieve toepassing van risicoprocessen met duidelijk gedefinieerde stappen maakt het nemen van betere beslissingen en passende maatregelen mogelijk. Hierdoor vergroot u de kans op het verwezenlijken van uw doelstellingen. Door dit alles draagt counseling bij aan het stelselmatig verbeteren van de efficiëntie van de projectmanager en levert het een bijdrage aan de bedrijfsresultaten 12 KPN Consulting kan u hierbij ondersteunen door een workshop te organiseren om zowel de risico s te identificeren en te prioriteren, als ook tegenmaatregelen en risico-eigenaren te benoemen. De workshop is gebaseerd op de het best practice framework Management of Risk (M_o_R ) van het Engelse Office of Government Commerce (OGC), de grondlegger van onder meer ITIL, Prince2, MSP en P3O. Het M_o_R -framework is niet alleen toepasbaar op het niveau van programma- en projectmanagement, maar ook op strategisch en operationeel niveau. Op elk van deze niveaus is er sprake van hetzelfde basisproces. Een groot voordeel hiervan is de verbeterde communicatie over risico s tussen de verschillende onderdelen en disciplines.

13 Dienstenportfolio interim-management Transitiemanagement Om verandering in gang te zetten is het noodzakelijk gevestigde patronen te doorbreken en zo nieuwe structuren en ontwikkelingen een kans te geven. Het daarvoor benodigde transitiemanagement omvat het managen van het traject naar een nieuwe organisatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van outsourcing of een fusie. Turn-aroundmanagement Wij voorzien in turn-aroundmanagement wanneer een strategisch plan en een reeks acties ten behoeve van vernieuwingen en herstruc tureringen moet worden gemaakt, bijvoorbeeld in financieel moeilijke tijden. Onder turnaroundmanagement verstaan wij het managen van de organisatie naar een structureel hoger prestatieniveau. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een IT Maturity Scan waarbij wij gerichte aanbevelingen doen voor verbeteringen van de organisatie. Crisismanagement Als uw organisatie in een zodanig ernstige noodsituatie terechtkomt die het functioneren van uw organisatie ernstig verstoort, kunnen wij op tijdelijke basis managementposities invullen. De aanleiding om tijdelijk crisismanagement in te zetten kan bijvoorbeeld liggen in een dreigende mislukking van een groot project of het plotseling wegvallen van personen op cruciale managementposities. Overbruggingsmanagement Met overbruggingsmanagement bedoelen wij het tijdelijk invullen van managementposities op tactisch en strategisch niveau. Bijvoorbeeld als een manager een sabbatical neemt, langdurig ziek is of met zwangerschapsverlof gaat. Het vertrek van een afdelingshoofd luidt niet zelden het begin in van een nieuwe ontwikkel-periode. Met de directie ontwikkelen wij de veranderdoelstelling en daarna borgen wij de zachte landing van de opvolger in de vernieuwde organisatie. Coaching Een veranderaar is geen beheerder. Een strateeg is geen people manager. En een leider geen portfoliomanager. Om uw organisatie verder te brengen kan het noodzakelijk zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor het invullen van deze rollen, te coachen op andere competenties. Door ICT-managers en directeuren te coachen ontwikkelen wij uw mensen verder op hun verbeteraspecten. Daarmee verbreden we blijvend hun inzetbaarheid en hun sturingsrepertoire. 13

14 Common glossary Models Guides Portfolio Portfolio OGC programme and project Management Programme and project office (P30 ) Gatewaytm maturity model (P3M3tm) M_o_r ITIL Portfolio Management Guide MSPtm Programme Management Prince2 maturity model (P3M3tm) Prince2 Project Management Achieving excellence in construction Schaduwmanagement Als u een intensieve vorm van reflectie zoekt op uw handelen of dat van uw managers tijdens bijvoorbeeld een interim-opdracht, dan is schaduwmanagement een goede optie. Wij kunnen uw managers laten coachen door een schaduwmanager waarbij we de aandacht richten op zowel de persoon als op de opdracht. Deze vorm van coachen onderscheidt zich van reguliere coaching waarbij de focus veel meer op de persoon zelf is gericht. De schaduwmanagers van KPN Consulting beschikken over veel ervaring en zij hebben daarbij een eigenzinnige, onafhankelijke blik ontwikkeld. Zij zijn dan ook bij uitstek in staat hun rol als schaduw manager binnen uw organisatie naar bevind van zaken in te vullen. 14 Portfoliomanagement Met portfoliomanagement ondersteunen wij uw organisatie bij het in beeld brengen van de verschillende opdrachten die lokaal binnen uw organisatie aan derden worden gegeven. U krijgt zicht op alle witte, grijze en zwarte verandertrajecten. Op basis van dit beeld kunt u centraal sturen op de inzet van mensen en middelen. Met als gevolg dat afdelingsbudgetten voortaan niet meer worden gebruikt om buiten de directie om eigen veranderdoelstellingen te realiseren.

15 Leidende standaarden Als medeontwikkelaar van het vakgebied Project & Programma management levert KPN Consulting een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een groot aantal methodieken, zoals Prince2, M_o_R en P3O. De daarbij opgedane kennis en kunde zetten wij in bij het verbeteren, uitvoeren en faciliteren van projecten. In ons vakgebied vervullen wij een voortrekkersrol op het gebied van leidende standaarden voor portfolio, programma en projectmanagement. Wij hebben diverse standaarden en best practices in Nederland geïntroduceerd die door het Engelse OGC zijn samen-gesteld. Het gaat hier om ITIL, Prince2, MSP, M_o_R, P3O, P3M3 en P2MM. Omdat wij zelf deze standaarden ook zelf dagelijks toepassen en een actieve rol spelen bij de ontwikkeling en promotie ervan, beschouwen veel klanten ons als Trusted Advisor. Hieronder vindt u een beschrijving van hoe wij daar inhoud aan geven. Wat en hoe Onze voortrekkersrol op het vakgebied Project & Programma management illustreren we aan de hand van enkele feiten: Wij sponsoren IPMA-NL, MSP en de Prince2 User Group. Wij zijn medeorganisator van het jaarcongres IPMA-NL. Wij fungeren als spreker op de Project Management Parade. Wij publiceren regelmatig artikelen in gerenommeerde vakbladen. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitgave van boeken over best practices. In onze samenwerking met OCG fungeren wij als early adopter van OGC-standaarden. Wij reviewen nieuwe versies van OGC-standaarden. ITIL KPN Consulting heeft ruim 20 jaar geleden in Nederland de best practice Information Technology Infrastructure Library (ITIL ) geïntroduceerd en daarna wereldwijd verspreid. ITIL is de enige samenhangende en gedetailleerde documentatie van de beste bewezen praktijkoplossingen voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. De methodiek geeft daarbij richtlijnen voor het leveren van hoogwaardige ICT-diensten en voor de 15

16 inrichting en de randvoorwaarden die nodig zijn om die ICT-diensten te ondersteunen. Onze professionals beschikken over ruime ervaring met ITIL, zowel vanuit project- als lijnopdrachten. Daarbij gaat het niet alleen om implementaties en optimalisaties van het ITIL -proces, maar ook om het realiseren en laten landen van de projectresultaten binnen de ICT-beheerorganisatie. zowel de kosten van het project zelf (in termen van tijd, budget, resources) als voor de kosten van het gebruik, onderhoud en beheer van de resultaten van het project. Prince2 legt daarbij de nadruk op een onderverdeling van een project in beheersbare en controleerbare managementfasen. Bij elke afsluiting van een fase neemt de stuurgroep expliciet een besluit voor de vervolgstappen. Prince2 Voor het inrichten en besturen van projecten hanteren wij standaard de projectmanagementmethodiek Prince2. KPN heeft deze best practice in de jaren negentig in Nederland geïntroduceerd. Prince2 houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren in de projectomgeving die van invloed zijn op het succes van een project. De methode kenmerkt zich door een helder gedefinieerde organisatiestructuur voor een project. De stuurgroep bestaat daarbij uit de opdrachtgever, de leverancier en een gebruikersvertegenwoordiger. Gezamenlijk nemen zij beslissingen om tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden en om voorwaarden te creëren voor acceptatie door gebruikers. Prince2 is gericht op een bedrijfseconomische rechtvaardiging vanuit de staande organisatie voor Tot slot kent Prince2 een planningsbenadering die gebaseerd is op concrete producten. De Product Breakdown Structure (PBS) verschaft daarbij duidelijkheid in wat precies wanneer wordt opgeleverd. 16 Prince2 is inmiddels door veel bedrijven als standaardmethodiek geïmplementeerd, met als gevolg dat het tegenwoordig fungeert als gemeenschappelijk referentiekader. MSP Voor het definiëren en besturen van veranderingstrajecten met een strategische impact hanteren wij het framework Managing Successful Programmes (MSP ). Dit framework is in 2000 door KPN Consulting geïntroduceerd in Nederland als leidende standaard om strategische verande-

17 ringen en innovaties succesvol te realiseren. MSP bevat daartoe een methode voor het meetbaar maken van strategische doelen en het borgen van de aansluiting van initiatieven op deze doelen. maar daarnaast ook een onderlinge coherente samenhang vertonen. Men moet de bereidheid tonen te leren van de fouten en ervaringen die zich gedurende het veranderingsproces voordoen. MSP is gebaseerd op een aantal principes die belangrijk zijn om een verandering succesvol te laten zijn voor de betrokken stakeholders. De belangrijkste principes daarbij zijn: Het veranderingsproces moet continu in lijn zijn met de organisatiestrategie. Er moet sprake zijn van duidelijk leiderschap. Er moet sprake zijn van transparantie bij het beschrijven, laten zien en communiceren van een betere toekomst. De gehanteerde werkwijze moet duidelijk gericht blijven op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde baten via implementatie en borging in de lijn. Een programmatische opzet moet nadrukkelijk waarde toevoegen, anders is deze te duur en te log. Het programma moet duidelijke mogelijkheden scheppen voor de verschillende stakeholders. Deze mogelijkheden moeten niet alleen aansluiten op de behoeften van elke individuele stakeholder, Vanuit deze principes helpen wij u bij het ontwikkelen van een visie en een blauwdruk van de gewenste eindsituatie om de gedefinieerde baten te realiseren conform uw organisatiestrategie. M_o_R Aansluitend op Prince2 en MSP gebruiken wij voor risicobeheer het framework Management of Risk (M_o_R ). Risicobeheer bestaat uit twee onlosmakelijke elementen: risicoanalyse en risicomanagement. M_o_R verhoogt daarom zowel het inzicht in alle mogelijke kansen en bedreigingen als in de effectiviteit van de noodzakelijke maatregelen. Door cyclische toepassing gedurende de looptijd van projecten en programma s verkrijgt u op die manier een grote mate van zekerheid over een succesvolle afronding. Kenmerkend voor M_o_R is dat de methodiek ook toepasbaar is op strategisch en operationeel niveau. Wij gebruiken M_o_R in dit verband ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. 17

18 P3O Klanten kiezen steeds vaker voor een projectmatige aanpak om veranderingen binnen hun organisatie te realiseren. Het managen van de bijbehorende projecten en het gelijktijdig draaiende houden van de business wordt echter steeds complexer. Voor een verdere professionalisering van uw projectportfolio bieden wij een totaal oplossing, waarbij we gebruikmaken van de standaard Portfolio-, Programma- en Projectoffices (P3O ). OCG heeft deze nieuwe standaard in oktober 2008 op de markt gebracht. KPN Consulting heeft deze best practice vervolgens in 2009 geadopteerden als eerste gelanceerd op de Nederlandse markt. P3O presenteert universeel toepasbare richtlijnen op het gebied van Portfolio-, Programma- en Projectoffices. Dankzij een set best practices voor processen, technieken en standaarden biedt P3O de mogelijkheid succesvol structuur aan te brengen in de inrichting van een Support Office. Daarnaast levert de best practice handvatten hoe een organisatie alle veranderingen binnen projecten en programma s kan beheersen en de bijbehorende veranderings-processen kan inrichten en besturen. 18 P3M3 Het Portfolio-, Programma- en Projectmanagement Maturity Model (P3M3 ) helpt organisaties om de basisaspecten van het managen van portfolio s, programma s en projecten te adresseren. Op die manier vergroot het de kans op een kwalitatief succesvol eindresultaat en vermindert het tegelijkertijd de mogelijke ongewenste gevolgen van eventuele risicofactoren. P3M3 kent verschillende gebruiksmogelijkheden: Verkrijgen van inzicht in de belangrijkste succesfactoren die deel uitmaken van effectieve portfolio-, programma- en project-managementprocessen. In kaart brengen van de belangrijkste randvoorwaarden die binnen een organisatie moeten zijn verankerd om een volgend volwassenheidsniveau te bereiken. Verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen om programma s en projecten in de toekomst nog effectiever te managen. De verschillende niveaus zoals beschreven in P3M3, geven aan hoe de hoofdprocessen hiërarchisch kunnen worden gestructureerd. Dat maakt het mogelijk de overgang van de huidige naar de gewenste situatie realistisch en met verstand te bepalen.

19 Met KPN consulting werken betekent dat je een partner hebt die van alle markten thuis is Die niveaus maken organisatorische overgangen mogelijk zodat een onvolledige (begin-)situatie kan resulteren in een geoptimaliseerde en kundige omgeving voor portfolio-, programmaen projectmanagement. P2MM Het PRINCE2 Maturity Model (P2MM ) is afgeleid uit het Portfolio-, Programmaen Projectmanagement Maturity Model (P3M3 ) van OCG. P2MM is ontwikkeld om organisaties in staat te stellen hun volwassenheidsniveau te meten als het gaat om de toepassing van de PRINCE2 projectmanagementmethode. Met behulp van een P2MM beoordelingsvragenlijst brengen wij uw sterke en zwakke punten in kaart en ontwikkelen we een actieplan om te borgen dat uw organisatie PRINCE2 effectiever gebruikt. Hierdoor profiteert u nog meer van de voordelen van deze gestruc tureerde projectmanagementmethode. Het model kent verschillende toepassingsmogelijkheden: Verkrijgen van inzicht in de belangrijkste succesfactoren voor een effectief organisatorisch proces rond het managen van projecten. In kaart brengen van de belangrijkste randvoorwaarden die binnen een organisatie moeten zijn verankerd om het volgende volwassenheidsniveau te bereiken. Begripsvorming van de doelen van de beoordelingsvragenlijst. Wij kunnen P2MM als een op zichzelf staan Maturity Model toepassen, maar ook als een deelverzameling van het ruimere Portfolio-, Programma- en Projectmanagement Maturity Model (P3M3 ) van OCG. 19

20 Voordelen van samenwerking met KPN Consulting Samenwerking met KPN Consulting betekent dat u profiteert van professionals die hun deskundigheid keer op keer in de praktijk hebben bewezen. Hun ervaring staat borg voor: een grondige analyse van uw specifieke situatie; een diepgaand begrip van uw eisen en wensen; en rijpe en duurzame oplossing die leidt tot de gewenste resultaten, waarvan u tot ver in de toekomst kunt profiteren. De ruime ervaring van onze professionals, opgedaan tijdens projecten met aspecten die ongetwijfeld overeenkomen met aspecten van uw eigen situatie, wordt aangevuld met competenties die volgens een strikt programma worden gecertificeerd en continu worden ontwikkeld. De waardevolle assets van onze medewerkers worden gesteund door de organisatie van een marktleider met ongeëvenaarde kennis en ervaring. Kennis en ervaring die goed worden geborgd en onderling gedeeld. Met als doel u te laten profiteren van onze gezamenlijke assets. 20 Inzet van ervaren, gecertificeerde professionals Onze gedreven professionals beschikken allen over competenties op de hogere IPMA-niveaus (IPMA C en IPMA B). Op grond van hun uitgebreide kennis en ervaring kunnen zij alle voorkomende, leidende standaarden op de meest effectieve manier inzetten. Hun nationale en international ervaring binnen verschillende branches maakt dat zij zijn doordrongen van de specifieke eisen die uw markt aan uw ICTomgeving stelt. Deze branchekennis, gepaard aan de inzet van ons vakmanschap en ons gebruik van leidende standaarden, maakt dat uw steeds complexere projectmanagement beter beheersbaar wordt. Iedere professional binnen onze organisatie krijgt deskundige ondersteuning van een senior collega die optreedt als opdrachtbegeleider én sparring partner. Deze collega kijkt gedurende het gehele project mee, voorziet de professional van advies en onderhoudt daarnaast ook zelfstandig contact met de opdrachtgever. Op deze manier hebben wij een extra waarborg ingebouwd dat de projectmanager zijn werk goed doet.

21 Competence managers onze professionals op het gebied van compe tentieontwikkeling, kwaliteitsborging en HRM Maar dat is niet alles: KPN Consulting levert meer dan alleen een individueel werkende man of vrouw. Samen met onze projectmanager krijgt u ook de organisatie KPN Consulting, inclusief onze syste matisch opgebouwde kennisverzameling. Dit geeft u een extra garantie voor het slagen van uw project. Geborgde competentieontwikkeling Vanuit het backoffice van KPN Consulting ondersteunen competence managers onze professionals op het gebied van competentieontwikkeling, kwaliteitsborging en HRM. Hierdoor kunnen onze professionals zich volledig richten op het uitvoeren van hun opdracht. De competentie ontwikkeling van onze projectmanagers is ingebed in ons loopbaanbeleid en Performance Management Process. KPN Consulting heeft een Projectmanagement University (PMU) opgericht die projectmanagers, zowel uit onze eigen organisatie als die van onze klanten, de mogelijkheid biedt in hoog tempo de juiste kennis en ervaring op te doen en de vereiste IPMA-niveaus te bereiken. Binnen de PMU onderscheiden we de volgende leergangen: Projectmanagement Acceleration Track Deze leergang op IPMA D-niveau is gericht op de aankomende projectmanager. Projectmanagement Academy Deze leergang op IPMA C-niveau is bedoeld voor getalenteerde projectmanagers met minimaal drie jaar ervaring. Projectmanagement Masterclass Deze leergang op IPMA B-niveau is bestemd voor senior projectmanagers. Projectmanagement Masterclass Expert Deze leergang op IPMA Aniveau heeft als doel maatwerk te leveren aan individuele professionals. Door extra aandacht te besteden aan de competentieontwikkeling van onze medewerkers kan KPN Consulting blijvend meebewegen met alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Onze managers beschikken niet alleen over de noodzakelijke kennis van de standaardmethoden en technische vaardigheden, maar ook over de soft skills waarmee zij de harde projectresultaten in een steeds complexere omgeving kunnen behalen. 21

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie