OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda."

Transcriptie

1 VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken, L. Haucourt, S. Scholiers, P. Van Bellingen, L. Van der Auwera, W. Lembrechts, P. Smits, I. Bierque, D. Van de Putte, A. Adriaensens, C. Van Hoof, K. Vaerten, N. Haerenout, raadsleden B. Van Cauteren, secretaris, wnd. verontschuldigd K. Moulaert, secretaris OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 1. Toelichting korpschef i.v.m. wijkcommissariaat. De korpschef geeft bij aanvang van de zitting een toelichting in verband met het wijkcommissariaat. 2. Mededeling van ingekomen stukken. Op verzoek van de burgemeester geeft de secretaris lezing van volgende ingekomen stukken: - Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen- Regelgeving en Werking: Ministerieel besluit dd houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van 18 april 2013 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf worden goedgekeurd. 3. Beleidsprogramma legislatuur : kennisname. De gemeenteraad neemt kennis van het beleidsprogramma opgesteld voor de legislatuur Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle: aanduiding van de leden van de raad van verslag gemeenteraad Pagina 1 van 75

2 bestuur. Na gehouden geheime stemming welke als uitslag geeft eenparigheid, kan volgende beslissing geformuleerd worden: De gemeenteraad, Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 18 april 2013 houdende goedkeuring van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle; Gelet op het ministerieel besluit dd. 01 augustus 2013 houdende goedkeuring van de statuten; Gezien volgens de statuten, meer bepaald artikel, een raad van bestuur dient te worden samengesteld uit negen (9) leden die door de gemeenteraad dienen te worden benoemd; Gelet op de voordracht vanuit de verschillende fracties: - Mennes Robert namens CD&V - Rottiers Geert namens CD&V - Boen Axel namens CD&V - Goris Vera namens CD&V - Adriaensens Andrea namens N-VA - Lembrechts Walter namens N-VA - Van de Putte Danny namens N-VA - Scholiers Stan namens GROEN - Baeyens Myriam namens Vlaams Belang Schelle Aan de geheime stemming tot aanduiding van de negen (9) leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle nemen 19 raadsleden deel: Gelet op de uitslag van deze globale stemming; Beslist: bij geheime stemming Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen; Artikel 1: Worden aangeduid als leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle: Mennes Rob, Provinciale Steenweg 144 Schelle Rottiers Geert, Mercatorplaats 6 Schelle Boen Axel, Prov. Steenweg 72 Schelle Goris Vera, Fabiolalaan 18 Schelle Adriaensens Andrea, Rubensstraat 59 Schelle Lembrechts Walter, Paepevelden 10 Schelle Van de Putte Danny, Provinciale Steenweg 101 Schelle Scholiers Stan, Rubensstraat 54 Schelle Baeyens Myriam, L. Vereyckenplaats 2 Schelle Deze aanduiding geldt voor een periode die onmiddellijk ingaat en eindigt op 31 december Dit mandaat kan door de gemeenteraad worden herroepen, op gemotiveerde wijze. 5. Waarborglening Hamerstraat : goedkeuring verslag gemeenteraad Pagina 2 van 75

3 Na gehouden naamstemming welke als uitslag geeft eenparigheid, kan volgende beslissing geformuleerd worden: De gemeenteraad, Aangezien IGEAN dienstverlening, met maatschappelijke zetel Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem hierna genoemd de kredietnemer, besloten heeft bij Belfius Bank België NV, RPM Brussel, BTW BE , met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd Belfius Bank, een kredietopening aan te gaan ten belope van euro met betrekking tot het project Hamerstraat ; Aangezien dit krediet, toegekend via offertebrief dd. 19 juni 2013 met referentie GI 05/08/PD/ /90 van euro dient gewaarborgd te worden door de gemeente Schelle; Aangezien IGEAN Dienstverlening in opdracht van de gemeente Schelle zal overgaan tot verwerven van woningen en in het kader van de dorpskernhernieuwing de woningen zal slopen om er een invulbouw te laten realiseren. Beslist: Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen; Artikel 1: verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van die krediet wat betreft zowel het kapitaal, de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. Artikel 2: Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogste gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. Artikel 3: De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen leningen bij Belfius Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. Artikel 4: Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente Schelle aangerekend worden. Artikel 5: Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van Belfius Bank. verslag gemeenteraad Pagina 3 van 75

4 Artikel 6: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinningen en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. Artikel 7 : Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden. Artikel 8: Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswegen en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend conform artikel 15, 4 van de bijlage van het KB dd betreffende de overheidsopdrachten, en de gedurende de periode van nietbetaling. Artikel 9: De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde offerte en er de bepalingen van te aanvaarden. Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en de toepasselijke decreten en besluiten. 6. Waarborglening Stormsstraat : goedkeuring Na gehouden naamstemming welke als uitslag geeft eenparigheid, kan volgende beslissing geformuleerd worden: De gemeenteraad, Aangezien IGEAN dienstverlening, met maatschappelijke zetel Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem hierna genoemd de kredietnemer, besloten heeft bij Belfius Bank België NV, verslag gemeenteraad Pagina 4 van 75

5 RPM Brussel, BTW BE , met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd Belfius Bank, een kredietopening aan te gaan ten belope van euro met betrekking tot het project Stormsstraat ; Aangezien dit krediet, toegekend via offertebrief dd. 25 juni 2013 met referentie GI 05/08/PD/ /91 van euro dient gewaarborgd te worden door de gemeente Schelle; Aangezien IGEAN Dienstverlening in opdracht van de gemeente Schelle zal overgaan tot verwerven van woning Stormsstraat 1 en in het kader van de dorpskernhernieuwing de woningen zal slopen om er een invulbouw te laten realiseren. Beslist: Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen; Artikel 1: verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van die krediet wat betreft zowel het kapitaal, de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. Artikel 2: Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogste gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. Artikel 3: De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen leningen bij Belfius Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. Artikel 4: Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente Schelle aangerekend worden. Artikel 5: Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van Belfius Bank. Artikel 6: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinningen en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart verslag gemeenteraad Pagina 5 van 75

6 uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. Artikel 7 : Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden. Artikel 8: Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswegen en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend conform artikel 15, 4 van de bijlage van het KB dd betreffende de overheidsopdrachten, en de gedurende de periode van nietbetaling. Artikel 9: De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde offerte en er de bepalingen van te aanvaarden. Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en de toepasselijke decreten en besluiten. 7. Waarborglening Frans Cretenlaan 96 : goedkeuring Na gehouden naamstemming welke als uitslag geeft eenparigheid, kan volgende beslissing geformuleerd worden: De gemeenteraad, Aangezien IGEAN dienstverlening, met maatschappelijke zetel Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem hierna genoemd de kredietnemer, besloten heeft bij Belfius Bank België NV, RPM Brussel, BTW BE , met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd Belfius Bank, een kredietopening aan te gaan ten belope van euro met betrekking tot het project Frans Cretenlaan 96 ; Aangezien dit krediet, toegekend via offertebrief dd. 19 juni 2013 met referentie GI 05/08/PD/ /90 van euro dient gewaarborgd te worden door de gemeente Schelle; Aangezien IGEAN Dienstverlening in opdracht van de gemeente Schelle zal overgaan tot verwerven van Frans Cretenlaan 96 te 2627 Schelle, om de woning te slopen en de grond te verkavelen in 2 bouwpercelen. verslag gemeenteraad Pagina 6 van 75

7 Beslist: Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen; Artikel 1: verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van die krediet wat betreft zowel het kapitaal, de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. Artikel 2: Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogste gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. Artikel 3: De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen leningen bij Belfius Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. Artikel 4: Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente Schelle aangerekend worden. Artikel 5: Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van Belfius Bank. Artikel 6: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinningen en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. Artikel 7 : verslag gemeenteraad Pagina 7 van 75

8 Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden. Artikel 8: Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswegen en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend conform artikel 15, 4 van de bijlage van het KB dd betreffende de overheidsopdrachten, en de gedurende de periode van nietbetaling. Artikel 9: De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde offerte en er de bepalingen van te aanvaarden. Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en de toepasselijke decreten en besluiten. 8. Bevoegdheidsherverdeling van de waterlopen : goedkeuring Na gehouden naamstemming welke als uitslag geeft eenparigheid, kan volgende beslissing geformuleerd worden: De gemeenteraad, Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Overwegende de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende de aanpassing van de wet op de onbevaarbare waterlopen waarbij de criteria voor klassering van niet-geklasseerde waterlopen uitgebreid worden en waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om waterlopen in een hogere of lagere categorie in te delen mits akkoord van de betrokken waterbeheerders; Overwegende dat de gemeenten van de provincie Antwerpen werden uitgenodigd voor de infosessie op 20 februari 2013 rond de implementering van Doorbraak 63 Waterbeleid en beheer van het Witboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011, door het schrijven van 1 februari 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP); Overwegende dat op de infosessie werd meegedeeld dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, Joke Schauvliege een plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen op 21 december 2012 heeft voorgelegd aan de Vlaamse Regering; dat zij daarbij heeft aangegeven dat de voorgestelde aanpak mogelijkheden biedt inzake efficiëntieverhoging, vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid en de ervaring en het behoud van de betrokkenheid van de lokale actoren; Overwegende dat dit plan van aanpak werd uitgeschreven in een draaiboek door de VMM in samenwerking met de VVSG, VVPW en VVP en hierin volgende mogelijkheden zijn voorzien voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen: verslag gemeenteraad Pagina 8 van 75

9 Oud- en niet-geklasseerde waterlopen: o Oud geklasseerde waterlopen worden sowieso administratief afgeschaft o Mogelijkheid tot opwaardering tot een geklasseerde waterloop wanneer van belang voor het watersysteem o Mogelijkheid tot behouden als (polder)gracht (tenzij bedding niet meer aanwezig is) 2 e en 3 e categorie waterlopen: o Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en desgewenst polder/watering o Herklassering van 3 naar 2 categorie o Herklassering van 2 naar 3 categorie voor waterlopen gelegen binnen grenzen betrokken gemeente o Uitbreiding polders/wateringen (binnen deelbekken) o Behoud huidige situatie 1 e en 2 e categorie waterlopen: - Voorstellen voor herklassering in functie van verhoogde efficiëntie beheer; Overwegende dat op de infosessie werd aangekondigd dat de provincie Antwerpen per gemeente een overleg zal organiseren om in detail alle waterlopen en grachten op het grondgebied van de gemeente te bespreken; Overwegende het overleg met de provincie Antwerpen, de gemeente Schelle en de rioolbeheerder Pidpa van 12/03/2013; Overwegende dat dit overleg heeft geresulteerd in een nieuwe waterlopenkaart met de herinschaling van de waterlopen voor de gemeente Schelle alsook een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen; Overwegende dat van de provincieraad en de gemeenteraad een formalisatie van de gemaakte afspraken verwacht wordt tegen september 2013; dat de provincie Antwerpen deze beslissingen gebundeld overmaakt aan de VMM waarna deze gebundeld worden voor Vlaanderen en bezorgd worden aan de minister; Overwegende dat de gemeente in 2009 een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de provincie Antwerpen en de overige gemeenten binnen Waterschappen De Beneden Vliet en deelbekken Beneden Nete voor de uitvoering van de studieopdracht Voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling voor de waterwegen en onbevaarbare waterlopen in waterschappen De Beneden Vliet en Beneden Nete ; Overwegende dat deze studieopdracht recent werd afgewerkt door het studiebureau Arcadis betreffende de bevoegdheidsherverdeling voor de waterlopen op het grondgebied van de gemeente; Overwegende dat het voormalig college op 28 november 2011 dit voorstel principieel heeft goedgekeurd: Overwegende dat het om volgende redenen aangewezen is om de onbevaarbare waterlopen van de 3 de categorie te rangschikken in een 2 de categorie: De betrokken waterlopen, of bovenlopen ervan, situeren zich op de grens met een buurgemeente, zodat eenheid van beheer (onderhoud) over gans de waterloop van cruciaal belang is om overstromingsproblemen te voorkomen. De dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen beschikt over de nodige expertise voor de uitvoering van het beheer; De provincie voorziet in het financieel beheer van deze waterlopen;door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie in bijlage blijft de gemeente betrokken bij het waterlopenbeheer op haar grondgebied. Deze verslag gemeenteraad Pagina 9 van 75

10 samenwerkingsovereenkomst kan na de effectieve overdracht nog aangepast worden naargelang de noden. Volgende waterlopen van 3 e categorie worden gerangschikt als waterlopen 2 categorie: Naam waterloop Detailgegevens Geplande/gewenste projecten Waterloop zonder naam, Kloosterbeek + nieuwe waterloop in de VHA Maaibeek, wordt Maeyebeek A.S.10.1, VHAG 4038 Verbinding tussen de Kloosterbeek en het nieuwe punt van oorsprong A.S.10.0, VHAG 4080 Volgende geklasseerde waterlopen worden gedeklasseerd: Naam waterloop Detailgegevens Voorstel Waterloop zonder naam, A.S.10.1, VHAG 4038, meest Gracht Kloosterbeek stroomopaartse 140m Volgende niet- en oud geklasseerde waterlopen worden geklasseerd naar 2 e of 3 e categorie, aangeduid als een gracht met light-statuut of als gracht in de Vlaams Hydrografische Atlas behouden. De waterlopen van de Oude Atlas worden hierbij ook administratief afgeschaft. Nummer/naam waterloop VHAG 4050 (zonder naam) = OA nr 13 (SCE_13, zonder naam) 9 (SCE_09, zonder naam) / niet geklasseerde waterloop VHAG 4064, A 3 (SCE_03, zonder naam) 1 (SCE_01, zonder naam) 10 (SCE_10, zonder naam) 11 (SCE_11, zonder naam) Ligging Argumenten Voorstel Huidige punt van oorsprong tot Kloosterbeek. Twee delen worden gracht, tussen punt van oorsprong en riolering en tussen riolering en Benedenvliet. De meest stroomafwaartse 230m. Ten oosten van Laardijk Vanaf huidige punt van oorsprong tot Benedenvliet. Vanaf de Steenwinkelstraat tot de Kloosterbeek. Beheer door aangelanden volstaat Beheer door aangelanden volstaat Beheer door aangelanden volstaat Belangrijk afvoergracht voor Steenwinkelstraat Belangrijk afvoergracht voor Steenwinkelstraat Light-statuut Gracht Gracht Gracht Light-statuut Light-statuut 11 (SCE_11, zonder Vanaf (= ten westen van) de Belangrijk Light-statuut verslag gemeenteraad Pagina 10 van 75

11 naam) 12 (SCE_12, zonder naam) Nieuw stuk waterloop in de VHA 20 (SCE_20, zonder naam) 21 (SCE_21, zonder naam) Nieuwe waterloop in de VHA hoogeweg (Buurtweg) tot achter de huizen van de Steenwinkelstraat. Vanaf +/- 40m ten oosten van de Steenwinkelstraat tot net voor de effluentgracht vanaf de plukhoeve. Tussen de plukhoeve en OA 12 (zie boven). Westelijk deel wordt gracht. Gracht (volledig). Tussen de Korte Nieuwstraat en de Maaibeek/Maeyebeek afvoergracht voor Steenwinkelstraat Beheer door aangelanden volstaat IBA in toekomst, effluent van plukhoeve Beheer door aangelanden volstaat Beheer door aangelanden volstaat RWA Gracht Light-statuut Gracht Gracht Light-statuut Volgende niet-geklasseerde waterlopen worden geschrapt uit de Vlaams Hydrografische Atlas: Nummer/naam OA nr 9 (SCE_09, zonder naam) Argumenten 90m ten westen van de Frans Cretenlaan bestaan niet meer als gracht, maar is nu riolering. Ook volgende waterlopen van de oude atlas worden administratief afgeschaft: Nummer/naam waterloop van oude atlas 2 (SCE_02, Maeyebeek) 3 (SCE_03, zonder naam) 4 (SCE_04, zonder naam) 5 (SCE_05, zonder naam) 6 (SCE_06, zonder naam) 7 (SCE_07, zonder naam) 8 (SCE_08, zonder naam) 9 (SCE_09, zonder naam) Argumenten Is nu Maaibeek (3 de cat, A.S.10.0, VHAG 4080). Deel stroomopwaarts vanaf de Tuinlei bestaat niet meer als gracht. Bestaat (deels) niet meer als gracht. Bestaat niet meer als gracht. Bestaat niet meer als gracht. Deels vanwege niet meer bestaand/riolering. Bestaat niet meer als gracht. Bestaat niet meer als gracht. Deel is nu riolering. verslag gemeenteraad Pagina 11 van 75

12 11 (SCE_11, zonder naam) 12 (SCE_12, zonder naam) 13 (SCE_13, zonder naam) 14 (SCE_14, zonder naam) 15 (SCE_15, Bovenvliet) 16 (SCE_16, zonder naam) 17 (SCE_17, zonder naam) 18 (SCE_18, zonder naam) 19 (SCE_19, Wullebeek) 20 (SCE_20, zonder naam) Het stuk ten zuiden van de Steenwinkelstraat tot achter de woningen is riolering. Het meest opwaartse stuk (+/- 40m vanaf de Steenwinkelstraat) bestaat niet meer. Is nu niet geklasseerde waterloop (zonder naam, VHAG 4050, C ). Is nu de waterloop zonder naam ( Kloosterbeek, A.S.10.1, VHAG 4038). Is nu Benedenvliet (bevaarbaar en 1 ste cat, A.S.10, VHAG 3108) en de niet overlappende bochten bestaan niet meer. Een stukje bestaat niet meer (50m tussen de gracht in de studie van Arcadis en het deel waarvan de bedding van de VMM zal overgedragen worden naar de gemeente). Dat laatste is een baangracht. Komt mee in overstromingsgebied RN_017_0. Bestaat niet meer. Is nu Wullebeek (2 de cat, A.6.01, VHAG 3600), de oude ligging bestaat niet meer. De meest stroomopwaartse deel (350m) bestaat niet meer. Overwegende dat het onder meer omwille van budgettaire redenen voor de gemeente en de provincie aangewezen is dat voor de aanpassing van de wet, een princiepsbeslissing genomen wordt; Overwegende dat bijgevolg het advies van de dienst openbare werken gunstig is wat betreft de nieuwe waterlopenkaart van de gemeente en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen (zie bijlage), Beslist: Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen; Artikel 1 In te stemmen met een nieuwe waterlopenkaart voor de herinschaling van de waterlopen in de gemeente Schelle alsook een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen Artikel 2 Onderhavige beslissing voor kennisname en verder gevolg over te maken aan: De Provincie Antwerpen dienst integraal waterbeleid te Antwerpen. 9. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en andere besturen van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting : aanvaarding mandaat + goedkeuring bestek Na gehouden naamstemming welke als uitslag geeft eenparigheid, kan volgende beslissing geformuleerd worden: De gemeenteraad, verslag gemeenteraad Pagina 12 van 75

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie