Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Studie & Werk 2013

2

3 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff Roetersstraat WB Amsterdam - T (+31) F (+31) ABN-AMRO Postbank KvK Amsterdam BTW B02

4 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr ISBN Copyright 2013 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

5

6

7 Voorwoord De keuzes die je maakt zullen altijd blijven staan soms zijn ze doordacht en soms moet je er blindelings voor gaan. Soms kies je de langste weg soms vind je `m naast de deur, soms heb je te ver gezocht maar het antwoord schijnt in al zijn kleur. Van Dik Hout - De Keuzes Die Je Maakt (1998) Terwijl de kranten nog steeds iedere dag vol staan met de berichten over de crises in Europa, verschijnt alweer de zeventiende editie van het SEO/Elsevier-onderzoek Studie & Werk. Wederom een editie met veel nieuws, al blijft het thema gelijk aan dat van vorig jaar: de keuzes die je maakt zullen altijd blijven staan. De gemiddelde arbeidsmarktpositie van hoogopgeleide starters is ook in 2013 verslechterd. Door de crisis zoeken ze langer naar een baan is de kans op een vast contract historisch laag en verdienen ze minder dan voorheen. Toch blijft het alumnivertrouwen overeind. Maar achter deze gemiddelden gaan grote verschillen schuil tussen de verschillende opleidingen. Met name in de medische en betatechnische clusters zijn nog genoeg opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief. Het maakt dus nogal uit welke studie je kiest, de keuze voor de juiste opleiding blijkt meer dan ooit van belang, op sommige afgestudeerden zit de arbeidsmarkt nu eenmaal niet meer te wachten. Opleidingen met een traditioneel lage arbeidsmarktrelevantie vangen de klappen op, terwijl men voor sommige afgestudeerden nog steeds in de rij staat. Kies je een studie met een goed arbeidsmarktperspectief, of ga je gewoon de studie volgen die je leuk vind en met minder genoegen nemen? Er valt genoeg te kiezen. En dit rapport laat zien wat de gevolgen van die keuze zijn. Studie & Werk 2013 analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren Het meest recente cohort betreft afgestudeerden van hogescholen en universiteiten die tijdens het studiejaar 2010/2011 de arbeidsmarkt hebben betreden en in de eerste twee maanden van 2013 zijn ondervraagd. Hoofdstuk 1 plaatst de huidige situatie van starters in de context van eerdere jaren. Hoofdstuk 2 laat zien met welke opleidingen de afgelopen anderhalf jaar het snelst een baan werd gevonden. Het effect van opleidingskeuze op het salaris komt aan bod in Hoofdstuk 3. De beste functies voor jonge hbo ers en academici zijn geanalyseerd in Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 laat zien in welke sectoren hoogopgeleide starters de gunstigste arbeidsvoorwaarden hebben. In aansluiting op de maatschappelijke discussie over wijziging van de studiefinanciering behandelen Hoofdstuk 6 en 7 de feiten en achtergronden rondom respectievelijk de studieduur en de studieschuld.

8 Bij dit rapport horen twee statistische bijlagen, met kerngegevens over het hbo en de universiteiten. Deze zijn te vinden op Voor een juiste interpretatie van die kerngegevens is het raadzaam om eerst kennis te nemen van de inhoud van dit rapport. We hopen dat deze publicaties ook dit jaar weer een interessante bron zal zijn van informatie over hoogopgeleiden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en daar tussenin. Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

9 Inhoudsopgave 1 De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden Baanzoekduur Salaris Baanzekerheid Werkloosheid Alumnivertrouwen Zoekgedrag De zoekduur naar een passende baan Definities van zoekduren De invloed van individuele factoren op de zoekduur Zoekduur per opleiding Het salaris van afgestudeerden Definities van het salaris De invloed van individuele factoren op het salaris Salarissen per opleiding Tevreden Twaalf : de beste startfuncties van Arbeidsvoorwaarden in sectoren Salaris en werkweek Een vast contract? Arbeidssatisfactie: maakt geld gelukkig? Secundaire arbeidsvoorwaarden Studieduur De gemiddelde studieduur De invloed van individuele factoren op de studieduur De invloed van opleidingen op de studieduur Leengedrag en studieschuld Wie lenen er? Hoeveel wordt er geleend? Welke factoren bepalen het leengedrag? Studeren is investeren in human capital?... 67

10

11 1 1 De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden De arbeidsmarktpositie van hoogopgeleide starters is verder verslechterd. Al vinden de meesten nog steeds binnen 3 tot 5 maanden een passende baan, men moet daarbij wel steeds vaker genoegen nemen met een lager salaris en een tijdelijk contract. Hbo ers die in 2010/2011 zijn afgestudeerd (en begin 2013 zijn ondervraagd) zochten gemiddeld drie maanden naar een baan, academici bijna vijf maanden. Achter dat gemiddelde schuilen echter behoorlijke verschillen tussen de opleidingen. Het reële bruto maandsalaris van afgestudeerden laat voor het derde jaar op rij een duidelijke neergaande trend zien. Vooral degenen die pas eind 2012 zijn begonnen met werken, hebben met veel minder genoegen moeten nemen. Daarnaast zijn de kansen van hbo ers en academici op een vaste baan op een historisch dieptepunt. Desondanks is het vertrouwen in de arbeidsmarkt onder de alumni zelf nauwelijks verder aangetast, ook al moeten ze vaker solliciteren dan hun voorgangers. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit Studie & Werk 2013, de jaarlijkse uitgave van SEO Economisch Onderzoek en Elsevier die de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschrijft. Dit jaar is het cohort ondervraagd dat in 2010/2011 is afgestudeerd. In dit eerste hoofdstuk wordt de arbeidsmarktsituatie van deze afgestudeerden in historisch perspectief geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar zes indicatoren: de zoekduur naar een passende baan, het salaris, de baanzekerheid, werkloosheid, het vertrouwen van alumni in hun kansen op de arbeidsmarkt en de door hen gebruikte zoekkanalen. 1.1 Baanzoekduur De baanzoekduur van hbo ers en academici is de afgelopen jaren constant gebleven. Hbo ers zoeken drie maanden, academici bijna vijf maanden. Voorspellingen laten zien dat de zoekduur in 2012 waarschijnlijk licht gestegen is. De baanzoekduur is gedefinieerd als de tijd die een pas afgestudeerde heeft moeten zoeken om een baan op zijn eigen opleidingsniveau te vinden. 1 Figuur 1.1 illustreert de ontwikkeling van de gemiddelde zoekduur van pas afgestudeerde hbo ers en academici. De verticale as geeft het aantal maanden weer dat men gemiddeld naar een baan zocht, de horizontale as het kwartaal waarin men is begonnen met zoeken. Er is gebruik gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde, zodat seizoensinvloeden geen invloed hebben op de verschillen tussen de kwartalen. Academici doen er ongeveer zes tot acht weken langer over om een baan op niveau te vinden dan hbo ers. Uit de figuur blijkt verder dat de zoekduren in 1998 snel zijn gedaald en daarna vanaf de eeuwwisseling een periode min of meer op hetzelfde niveau zijn gebleven: vierenhalve maand voor academici en drie maanden voor hbo ers. Academici kregen vanaf eind 2001 te maken met 1 In hoofdstuk 2.1 wordt nader ingegaan op de precieze definitie van baanzoekduren.

12 2 HOOFDSTUK 1 een stijgende baanzoekduur, hbo ers een half jaar later. In 2004 bereikte de baanzoekduur een dieptepunt : afgestudeerden die toen begonnen met zoeken deden er net zo lang over als in Sinds 2004 liet de baanzoekduur weer een tijd lang een gunstige ontwikkeling zien. Hier is echter vanaf het derde kwartaal van 2007 een eind aan gekomen. Tot en met begin 2010 liep de zoekduur op, daarna is vrij constant gebleven. Figuur 1.1 De baanzoekduur van hbo ers en academici, naar startkwartaal Zoekduur naar een baan gemiddelde van de laatste 4 kwartalen maanden SEO/Elsevier 2013 hbo'ers academici Ramingen laten zien dat de baanzoekduur iets zal stijgen (in de figuur weergegeven door middel van een stippellijn). Ook in de afgelopen jaren werd zo n voorspelling gedaan op basis van de verhouding vacatures/werklozen; deze indicator is telkens vrij betrouwbaar gebleken. Voor hbo ers geldt dat de zoekduur voor afgestudeerden van alfa- en gammaopleidingen voor recente cohorten ongeveer één maand langer is dan voor afgestudeerden van bèta- en medische opleidingen. Dit laat Figuur 1.2 zien. Voor de bèta s en verzorgenden is de zoekduur ongeveer twee maanden, deze is de laatste twee jaar aan het dalen. De zoekduur van de alfa s en gamma s ligt tussen de drie en vier maanden. Voor alfa s geldt dat deze zoekduur recent gestegen is; voor gamma s geldt dat deze al sinds 2008 hoger ligt dan de zoekduur voor andere opleidingsclusters.

13 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.2 De baanzoekduur van hbo ers per opleidingscluster, naar startkwartaal Zoekduur naar een baan hbo'ers gemiddelde van de laatste 4 kwartalen maanden SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch Voor universitair opgeleiden geldt dat afgestudeerden van de medische opleidingen het kortste zoek en de alfa s het langste. Daartussenin zitten de beta s en de gamma s Dit laat Figuur 1.3 zien. Voor de medici is de zoekduur al jaren gemiddeld drie maanden. Voor beta s ligt deze zoekduur vrij constant iets boven de vier maanden. De gamma s zoeken bijna zes maanden, terwijl de alfa s tussen de zes en zeven maanden zoeken. Historisch gezien fluctueert de zoekduur van de alfa s veel meer dan deze van afgestudeerden van andere clusters. De conjunctuur lijkt voor deze groep dus het meest van belang te zijn voor de zoekduur.

14 4 HOOFDSTUK 1 Figuur 1.3 De baanzoekduur van academici per opleidingscluster, naar startkwartaal Zoekduur naar een baan academici gemiddelde van de laatste 4 kwartalen maanden SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch 1.2 Salaris De salarissen van zowel academici als hbo ers hebben een historisch dieptepunt bereikt. Vooral de banen die eind 2012 zijn begonnen worden minder betaald. Figuur 1.4 toont de ontwikkeling in het bruto reële maandsalaris van cohorten hbo ers en academici die recent de arbeidsmarkt hebben betreden. De weergegeven salarissen hebben betrekking op het moment van enquêteren (januari van het aangegeven jaar), na correctie voor inflatie. De ondervraagden zijn ongeveer anderhalf tot twee jaar voor dat moment afgestudeerd. Het gemiddelde salaris is uitgedrukt in indexcijfers, met 2005 als basisjaar. De salarissen zijn gecorrigeerd voor achtergrondvariabelen zoals geslacht, niveau van de baan en regio. Hierdoor worden loonverschillen die het gevolg zijn van toevallige verschillen in de samenstellingen van de diverse cohorten geëlimineerd en kunnen de cohorten beter met elkaar worden vergeleken.

15 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.4 Reëel bruto maandsalaris naar enquêtejaar (indexcijfers) hbo'ers academici index (2005=100) SEO/Elsevier 2013 Een stijgende lijn betekent dat de salarissen sneller stijgen dan de gemiddelde prijzen. Bij een dalende lijn blijft de ontwikkeling van de salarissen achter bij de inflatie. Dit hoeft niet te betekenen dat een cohort nominaal minder verdient dan het voorgaande cohort, het geeft slechts aan dat de koopkracht van hun salaris lager is. Het reële bruto maandsalaris van hbo ers en academici is sinds 2010 snel aan het dalen. Op dit moment zijn ze de lonen van academici reëel gelijk aan de lonen die het cohort 2006 betaald kreeg. De reële lonen van hbo ers liggen op hetzelfde niveau als die van het cohort De salarissen van academici zijn ruim drie procentpunten gedaald, terwijl die van Hbo ers bijna vier procentpunten zijn gedaald. Eerdere onderzoeksresultaten leren dat academici meer banen hebben gehad, vaker op een tijdelijk contract werken en een langere zoekduur hebben. Hieruit volgt dat ze doorgaans later zijn begonnen met hun huidige baan. Aangezien in Figuur 1.4 wordt gekeken naar het salaris op het moment van enquêteren, is het mogelijk dat er conjunctuurverschillen ontstaan in de salarisontwikkeling tussen hbo ers en academici puur doordat de banen van de laatste groep gemiddeld op een later moment zijn begonnen. Om deze mogelijke verschillen tussen hbo ers en academici te elimineren, toont Figuur 1.5 de salarisontwikkeling naar het startkwartaal van de huidige baan. Uit deze figuur blijkt dat de salarissen van hbo ers en academici ongeveer hetzelfde patroon volgen. Sinds het derde kwartaal van 2009 zijn de salarissen van zowel hbo ers als academici stevig aan het dalen. De salarissen van Hbo ers die vanaf 2011 aan hun baan begonnen zijn zelfs sinds de meting uit 1999 niet zo laag geweest. Ook de reële lonen van academici die vanaf de zomer van 2012 aan hun baan zijn begonnen zijn lager dan ooit gemeten.

16 6 HOOFDSTUK 1 Figuur 1.5 Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan (indexcijfers) index (2003q3=100) SEO/Elsevier 2013 hbo'ers academici Het gemiddeld bruto maandloon anderhalf jaar na afstuderen van hbo-bèta s en verzorgenden ligt gemiddeld 250 per maand hoger dan dat van hbo-alfa s en gamma s Dit laat Figuur 1.6 zien. Voor de gamma s geldt dat het reële maandloon sinds 2008 stevig aan het dalen is. Voor bèta s is de daling minder en pas in 2009 ingezet. Zij verdienen over het algemeen het hoogste salaris van de hbo ers. Het maandloon van de alfa s is sinds 2010 het laagst, de daling sinds de crisis is wel relatief beperkt. Het maandloon van de hbo-verzorgenden fluctueert, maar blijft redelijk op pijl. Figuur 1.6 Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan hbo ers Maandloon hbo'ers in euro's SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch

17 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Voor de afgestudeerden van de universiteit geldt dat de medici verreweg het hoogste gemiddeld bruto maandloon anderhalf jaar na afstuderen hebben. De alfa s verdienen het laagste loon en het loon van de bèta s en gamma s ligt tussen dat van de alfa s en medici in. Dit laat Figuur 1.7 zien. Voor alle groepen geldt dat het reële loon sinds de crisis aan het dalen is. Deze daling is het minst voor de bèta s, sinds eind 2011 zijn hun reële lonen gelijk gebleven. Voor de alfa s en gamma s geldt juist dat de lonen sinds eind 2011 harder aan het dalen zijn. In hun portemonnee is de crisis duidelijk voelbaar. De verschillen in loonniveaus tussen de verschillende opleidingsclusters zijn vergeleken met hbo ers zeer aanzienlijk. Een universitair afgestudeerde met een medische opleiding verdient gemiddeld 1000 bruto meer per maand dan een universitair afgestudeerde alfa. Een bèta verdient 400 bruto per maand minder dan een medicus en een gamma 600 minder. Figuur 1.7 Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan universitair opgeleiden Maandloon academici in euro's SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch 1.3 Baanzekerheid De kansen van hbo ers en academici op een vaste aanstelling zijn historisch laag. Dit jaar had slechts 27% van de hbo ers binnen 18 maanden een vaste baan, en 26% van de academici. Tevens is 6% van de afgestudeerden na 18 maanden werkloos. Figuur 1.8 illustreert de ontwikkeling in de baanzekerheid: de kans om 18 maanden na afstuderen een vaste baan te hebben. De resultaten zijn gecorrigeerd voor persoon- en opleidingkenmerken en voor verschillen in meetmomenten (niet iedereen wordt immers exact 18 maanden na afstuderen waargenomen). Hierbij zijn alle afgestudeerden meegenomen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt: zowel werkenden als werkzoekenden. 2 Hbo ers hebben over alle jaren een 2 Doorstudeerders en personen zonder baan die geen baan zoeken zijn buiten beschouwing gelaten.

18 8 HOOFDSTUK 1 hogere baanzekerheid dan academici, hoewel de verschillen over de tijd zijn afgenomen. De kans op een vaste baan is na een korte opleving in 2008 voor het vierde jaar op rij gedaald. Nadat de baanzekerheid vorig jaar al historisch laag was, is deze dit jaar nog verder gedaald. Figuur 1.8 Kans op een vaste baan binnen 18 maanden na afstuderen Baanzekerheid hoger opgeleiden Kans op vaste baan binnen 18 maanden SEO/Elsevier 2013 hbo universiteit Op de volgende pagina laat Figuur 1.9 de ontwikkeling zien in de dienstverbanden van hbo ers door de jaren heen. 3 Het aandeel hbo ers met tijdelijke contracten is dit jaar wederom gestegen, evenals het aandeel zelfstandigen. Dit gaat ten koste van het percentage hbo-alumni dat een vast contract heeft verworven, dit is nog nooit zo laag geweest. Het aandeel tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op een vast contract is dit jaar stabiel gebleven. Een vergelijking met Figuur 1.10 maakt duidelijk dat ook slechts 30 procent van de beginnende academici een vast contract hebben. Waar hbo ers in het verleden vaker een vast contract hadden dan academici, lijkt dat verschil nu te zijn verdwenen. Het aandeel tijdelijke contracten (zonder uitzicht op vast) is ook bij academici het afgelopen jaar toegenomen, ten koste van vaste contracten en de tijdelijke contracten met uitzicht op vast. Het aandeel academici dat start als zelfstandige of via een uitzend- of detacheringbureau is dit jaar gelijk beleven. 3 In deze figuur zijn werklozen niet meegenomen. Tevens zijn geen correcties toegepast voor verschillen in meetmoment waardoor de getallen afwijken van de baankansen in Figuur 1.8.

19 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.9 Arbeidsrelatie: vast, tijdelijk, zelfstandig of via een intermediair (hbo ers) Hbo'ers Uitzend/detachering Zelfstandige Tijdelijk Uitzicht op vast Vast SEO/Elsevier 2013 Figuur 1.10 Arbeidsrelatie: vast, tijdelijk, zelfstandig of via een intermediair (academici) Academici Uitzend/detachering Zelfstandige Tijdelijk Uitzicht op vast Vast SEO/Elsevier 2013

20 10 HOOFDSTUK Werkloosheid Figuur 1.11 illustreert de ontwikkeling van de werkloosheid: de kans om 18 maanden na afstuderen ongewild werkloos te zijn. Ook hier zijn de resultaten gecorrigeerd voor persoon- en opleidingkenmerken en voor verschillen in meetmomenten (niet iedereen wordt immers exact 18 maanden na afstuderen waargenomen). Alleen afgestudeerden die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt zijn meegenomen. Dat betekent dat doorstudeerders, vrijwillig niet-werkenden en arbeidsongeschikten geen deel uitmaken van deze analyse, zij tellen ook niet mee in het totaal. De werkloosheid is daarmee gedefinieerd als het aantal onvrijwillig werklozen gedeeld door het aantal personen dat beschikbaar is om te werken. De verschillen in werkloosheidskansen tussen hbo ers en academici zijn beperkt. De kans op werkloosheid is sinds 2010 op een historisch hoog niveau van 6 procent. Dit jaar is deze voor beide groepen licht gestegen. Figuur 1.11 Kans op werkloosheid 18 maanden na afstuderen Werkloosheid hoger opgeleiden Kans op werkloosheid na 18 maanden SEO/Elsevier 2013 hbo universiteit Bij de hbo ers hebben de gamma s de hoogste werkloosheid, van hen is inmiddels ruim acht procent werkloos. De werkloosheid van de hbo-beta s en hbo-verzorgenden is daarentegen slechts 3,5 procent. Deze groepen lukt het een stuk beter om op de arbeidsmarkt aan de slag te komen. Figuur 1.12 laat dit zien. Voor academici geldt dat de alfa s de hoogste werkloosheid hebben. Hiervan is ongeveer negen procent 18 maanden na afstuderen onvrijwillig werkloos. De werkloosheid van de academische alfa s hangt ook erg af van de conjunctuur. Zowel in de crisis van rondom 2004 als in de huidige crisis was hun werkloosheid erg hoog; in de betere tijden is deze een stuk lager. Academische medici hebben de laagste werkloosheid, deze ligt altijd rondom de twee procent. De economische situatie lijkt op hun baankansen niet van invloed te zijn. Gezien de combinatie van vergrijzing en loting voor deze opleidingen ligt het ook voor de hand dat de conjunctuur niet van invloed is. De werkloosheid van de academische beta s en gamma s ligt rond de zes procent. Hun werkloosheid hangt wel van de conjunctuur af, maar in vergelijking met de alfa s slechts in beperkte mate.

21 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.12 Kans op werkloosheid 18 maanden na afstuderen hbo ers Kans op werkloosheid, hbo'ers binnen anderhalf jaar na afstuderen SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch Figuur 1.13 Kans op werkloosheid 18 maanden na afstuderen academici Kans op werkloosheid, academici binnen anderhalf jaar na afstuderen SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch

22 12 HOOFDSTUK Alumnivertrouwen Het alumnivertrouwen is slechts licht gedaald. Zowel over de kans op korte termijn weer een baan te vinden als over het toekomstige salaris is men bijna net zo positief als vorig jaar. Onder alumnivertrouwen wordt verstaan het subjectieve oordeel van jonge hoger opgeleiden over het klimaat op de arbeidsmarkt. Dit wordt gemeten aan de hand van drie kenmerken: Hoe groot is volgens alumni de subjectieve kans dat zij, wanneer zij nu hun baan kwijt zouden raken, binnen 6 maanden weer een baan van hetzelfde niveau krijgen? Hoeveel verwachten ze over 5 jaar bruto te verdienen? Hoe groot is de groep die bereid is om meer dan 100 km. te verhuizen voor een baan die past bij hun opleiding? Het eerste kenmerk geeft het vertrouwen op de korte termijn weer, het tweede is een indicator voor het vertrouwen op de lange termijn. Het derde kenmerk geeft aan of alumni ook daadwerkelijk bereid zijn om hun gedrag aan deze verwachtingen aan te passen. De drie vragen over het alumnivertrouwen worden in de rest van deze paragraaf beantwoord.%. Figuur 1.14 toont de gemiddelde kans die afgestudeerden zichzelf toedichten om binnen een half jaar een baan op een vergelijkbaar niveau te vinden, indien ze nu werkloos zouden worden. Deze kans is, na een kleine opleving in 2012, licht gedaald. Hbo ers schatten de kans om bij werkloosheid binnen 6 maanden weer een baan op hetzelfde niveau te vinden nu gemiddeld op 62%, academici op 67%. Figuur 1.14 Kortetermijn-alumnivertrouwen Alumnivertrouwen hoger opgeleiden Geschatte kans op zelfde baan binnen 6 mnd. hbo 100 universiteit SEO/Elsevier In Figuur 1.15 wordt het verwachte bruto salaris over vijf jaar weergegeven Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor inflatie. Hierbij zijn alleen respondenten meegenomen die op het moment van

23 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN enquêteren een fulltime baan hadden. Hbo ers en academici blijken hun salarisverwachtingen sinds 2008 naar beneden bij te stellen. Hbo alumni verwachten over 5 jaar ongeveer te verdienen, academici ongeveer Het langetermijnvertrouwen van hbo ers en academici laat de afgelopen jaren een veel minder scherpe daling zien dan tussen 2002 en Inmiddels liggen de salarisverwachtingen onder het dieptepunt van In het verleden liep de ontwikkeling van de verwachtingen over het toekomstige salaris steeds opvallend gelijk met de ontwikkeling in de werkelijke verdiensten in de huidige baan. Tussen 2008 en 2010 was dit echter niet het geval: de salarissen namen in deze periode toe, terwijl de verwachtingen over het toekomstige salaris naar beneden werden bijgesteld. Nadien zijn de salarissen harder gedaald dan de verwachtingen van de alumni. Alumni hebben in het verleden hun loonontwikkeling systematisch overschat. De neerwaartse trend in het verwachtingspatroon is een indicatie dat afgestudeerden realistischer zijn geworden over hun toekomstige salaris. Desondanks zijn hun verwachtingen waarschijnlijk nog steeds te hooggespannen. Figuur 1.15 Langetermijn-alumnivertrouwen Alumnivertrouwen Verwacht salaris over 5 jaar (voltijders) euro's, waarde SEO/Elsevier 2013 Hbo'ers Academici Tot slot is het interessant om na te gaan in hoeverre alumni bereid zijn hun arbeidsmarktgedrag op hun toekomstverwachtingen af te stemmen. Dit gedrag wordt gemeten aan de hand van de bereidheid van afgestudeerden om meer dan 100 km te verhuizen voor een baan die past bij hun opleiding, weergegeven in Figuur Uit de figuur blijkt dat de verhuisbereidheid onder hbo ers dit jaar licht is gedaald en voor wo ers licht gestegen. Dit jaar is 35% van de hbo ers bereid meer dan 100 km te verhuizen voor een geschikte baan en 48% van de academici.

24 14 HOOFDSTUK 1 Figuur 1.16 Verhuisbereidheid Alumnivertrouwen hoger opgeleiden Bereidheid 100 km. te verhuizen voor een baan hbo SEO/Elsevier universiteit De verschillen door de jaren heen zijn klein: sinds 2009 is de verhuisbereidheid min of meer stabiel gebleven. Blijkbaar zorgt de krappere arbeidsmarkt niet direct voor een hogere verhuisbereidheid Verder valt op dat hbo ers meer regionaal georiënteerd zijn dan universitaire studenten. Hbo-studenten verhuizen minder snel naar een andere stad om daar te gaan studeren en zijn ook na afstuderen meer geneigd in dezelfde regio te blijven Zoekgedrag Afgelopen jaar moesten starters weer vaker solliciteren voordat zij een baan vonden. Hbo ers gemiddeld dertien keer en academici zelfs meer dan zestien keer. Figuur 1.17 geeft weer hoe vaak afgestudeerden hebben gesolliciteerd. Het aantal sollicitaties daalde tussen 2006 en 2009, maar nam sindsdien aanzienlijk toe. Afgestudeerden solliciteerden afgelopen jaar gemiddeld dertien keer, vijf keer vaker dan drie jaar geleden. Vooral hbo ers hebben het afgelopen jaar meer moeten solliciteren.

25 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.17 Aantal sollicitaties aantal sollicitaties SEO/Elsevier 2013 hbo'ers academici In elke editie van Studie & Werk wordt gevraagd op welke manier men zijn huidige baan heeft gevonden. De mogelijkheden worden vervolgens in zes verschillende categorieën gegroepeerd: 1. gevraagd door de werkgever, 2. door te solliciteren op een bestaande vacature (in krant, op website, via open dag), 3. via een open sollicitatie (schriftelijk, mondeling), 4. via een bemiddelaar (arbeidsbureau, uitzendbureau), 5. via het eigen netwerk van vrienden, kennissen, (oud-)collega s, 6. via een stage of interne sollicitatie. Figuur 1.18 op de volgende pagina geeft voor elk van deze mogelijkheden weer hoeveel procent van de afgestudeerden op die manier aan zijn/haar baan is gekomen. De sollicitatie op een bestaande vacature is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, al laat 2013 voor hbo ers een kentering zien. Tussen de 30 en 40 procent van pas afgestudeerde hbo ers en academici vindt nog steeds zijn baan door te reageren op een bestaande vacature. De open sollicitatie en de sollicitatie via een intermediair zijn in de loop der jaren steeds minder succesvol geworden. De manier waarop hbo ers en academici een baan vinden verschilt. Academici hebben relatief vaak succes wanneer zij solliciteren op een bestaande vacature, hbo ers juist vaker via een stage.

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 Frank Steenkamp Teun Timmers Joris van Schilt Leiden, Juli 2008 CHOICE Postbus 2054 2301 CB Leiden tel: 071-5231341/4311 fax: 071-5232138 e-mail: info@choi.nl

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Amsterdam, december 2014 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Emina van den

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 24 december 2014. Succes als startende zelfstandige. Nicole Bosch

CPB Achtergronddocument 24 december 2014. Succes als startende zelfstandige. Nicole Bosch CPB Achtergronddocument 24 december 2014 Succes als startende zelfstandige Nicole Bosch Inhoud 1 Inleiding 4 2 Arbeidsmarkt Ouderen 6 3 Data en onderzoeksmethode 9 3.1 Arbeidsmarktpanel 9 3.2 Methode

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 ROA-R-2011/8 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, december 2011 Colofon Researchcentrum

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie