Jaar van de Ruimte 2015 (excursies naar) vernieuwende praktijk 25 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar van de Ruimte 2015 (excursies naar) vernieuwende praktijk 25 juni 2015"

Transcriptie

1 Jaar van de Ruimte 2015 (excursies naar) vernieuwende praktijk 25 juni 2015 De vernieuwende praktijken zijn gekozen ter illustratie van het beste van 2 werelden dat het oosten van ons land aan Nederland te bieden heeft: het samengaan van economische kracht en een hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving. We laten onze innovatiekracht zien, geven voorbeelden hoe stedelijke netwerken elkaar kunnen versterken en hoe de fysieke ruimte in Oost Nederland zich leent voor proeftuinen. Zo schept het oosten toegevoegde waarde voor BV Nederland. Ontwerpend onderzoek is essentieel om de complexiteit van de opgaven waar we voor staan te kunnen begrijpen. Om de interacties tussen diverse gebruiksvormen op passende schaalniveaus (object, omgeving, gebied) te kunnen vertalen naar maatregelen die kwaliteit en draagvlak opleveren. Hieronder vernieuwende praktijken waarbij mensen op deze manier samen aan de slag zijn. Er zijn per excursie 3 wildcards beschikbaar om met jouw kennis en ervaring meerwaarde toe te voegen aan de dialoog. Geef je snel op! Bij Riet Dumont De excursies zijn hieronder gerangschikt naar de perspectieven die ze illustreren.

2 Eén grote stad/groen Blauw 1. Koningsweg/ Verborgen Landschap, Hans Jungerius, kunstenaar De vernieuwende praktijk op het voormalige militair terrein aan de Koningsweg in Arnhem zoekt naar een culturele en recreatieve verbinding tussen de stad Arnhem en de Hoge Veluwe. De Veluwe is een belangrijk recreatiegebied voor heel Nederland. Het is ons grootste aaneengesloten natuurgebied op het land met veel cultuurhistorisch erfgoed zoals het Kröller Müller museum. De aaneengesloten bossen zijn de groene long van ons land. Dit alles maakt de Veluwe van belang voor het woon- en werkklimaat van Nederland. De uitdaging is de recreatieve potentie verder te benutten met behoud en versterking van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Het vraagt creatieve denkkracht om verrassend te zijn bij het inspelen op wat het gebied te bieden heeft en de behoeften van mensen in hun vrije tijd. Het initiatief van Stichting Verborgen Landschap is een goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling waarbij creatieve denkkracht een positieve beweging in gang zet. Arnhem is door de A12, de omheinde defensieterreinen en vakantieparken, losgeraakt van de Veluwe. Bevlogen kunstenaars werken al geruime tijd aan herstel van de verbinding met de stad via een Landschapspark en een Culturele Enclave aan de noordrand van Arnhem. Met partners in het gebied vormen ze een vergeten bosgebied om tot een 'culturele as' die de stad verbindt met de Veluwe. Een groene verbinding waarin beeldende kunst, architectuur, landschap en erfgoed op elkaar reageren en waarin nieuwe vormen van toerisme worden ontwikkeld. Een fysieke verbindingen over de A12 in de vorm van een kunstzinnig vormgegeven fiets- en voetgangersbrug zou de kroon op dit werk zijn. Het Landschapspark is feitelijk een openlucht-laboratorium: een ambitie die organisch vorm krijgt. Er is geen blauwdruk. Je doet mee of je doet niet mee. Mensen met een droom zoeken partners die wat willen en werken samen aan de realisatie van hun ambitie. Wie meedoet voegt meerwaarde toe, in welke vorm dan ook. De aanpak is doen: de initiatiefnemers gaan niet wachten tot alle randvoorwaarden voor het gehele programma zijn ingevuld, maar gaan aan de slag met wat al bereikt kan worden. De tijd doet zijn werk en er ontstaat eenheid in verscheidenheid. Productieland 2. Nevengeul Veur-Lent en containerterminal Nijmegen. Jan Looman, ondernemer De excursie laat zien wat speelt in de internationale corridor. We gaan zien hoe je door goede samenwerking tussen overheden, ondernemers en (kennis)organisaties prachtige resultaten bereikt. Het gaat om voortdurende interacties tussen gezamenlijke doelen en ambities en wat het gebied en haar bewoners in zich hebben. Vanaf het water bekijken we de nevengeul Veur-Lent waar een eiland ontstaat met een nieuw waterfront (stadsontwikkeling), waar ondernemers zich melden die er een watersportcentrum ontwikkelen. We varen naar de containerterminal Nijmegen en praten over de betekenis ervan in de belangrijkste Europese corridor van Rotterdam tot Genua.

3 Gelderland ontwikkelt de corridor samen met (inter)nationale partners. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau is er focus op logistiek, water (hoog en laag) en duurzaamheid. In deze corridor komen diverse gebruiksfuncties samen. Hier proberen partners economische doelen rond multimodaal transport en internationaal personenvervoer te combineren met hoogwaterveiligheid en hergebruik van steenfabrieken, recreatie en andere riviergebonden functiecombinaties. Tegelijkertijd werken we samen aan de kwaliteitsversterking van natuur, landschap en cultuur(historie). Dat is een zeer complexe opgave. De Gelderse corridor is een onderdeel van dit internationale netwerk. Het duurzaam ontwikkelen van logistieke knooppunten is ook in ons belang. We werken samen aan het ontwikkelen van logistieke hotspots. Bij Valburg ligt zo n plek die om allerlei redenen gunstig gelegen is. Een ontwerpend onderzoek is wat ons betreft een must om tot inzichten te komen over wat hier kan, in relatie tot de veelheid aan belangen, uitgezet in de tijd. Een relevante vraag is wat de meerwaarde van deze hotspot is voor BV Nederland in relatie met Nordrhein-Westfalen. 3. Noviotech campus/nxp (Hightech cluster) Theo Föllings Oost NV Ook de inzet van kenniswerkers gebeurt op een vernieuwende manier in de vorm van uiteenlopende kennisclusters. De vraag die hier wordt opgeworpen is hoe de kennisclusters elkaar door gerichte samenwerking kunnen versterken. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Hoe kijken we aan tegen open source versus het verdedigen van patenten? De agglomeratiekracht van grote steden/stedelijke netwerken berust niet louter op de kracht van het getal. Het gaat in essentie om het delen van kennis en ervaring. Om mensen die elkaar ontmoeten en weten te inspireren tot een andere kijk op een opgave. Dat kan leiden tot oplossingen waar niet eerder aan is gedacht. Bevorderen van innovatie en start-ups doen we in Oost Nederland via kennisclusters zoals Food en Health-valley, via campussen zoals Noviotech campus, Pivotpark in Oss en Kennispark Twente. Brabant heeft BrabantKennis, een kennisnetwerk van hogescholen en universiteiten. Gelderland richt zich op het versterken van de economische kracht van stedelijke netwerken. De universiteiten en hogescholen zijn daarvoor onontbeerlijk. De inzet van triple helix (overheden, ondernemers, kennis) is een belangrijk hulpmiddel bij het succesvol inspelen op maatschappelijke opgaven. Noviotech Campus is hiervan een voorbeeld waar we trots op zijn..

4 Kringloopland 4. Stexfiber, Ben Ratelband en Pantanova, Rene Saveur; Hennep als groene grondstof Deze excursie brengt een bezoek aan het proefbedrijf Stexfiber op bedrijventerrein de Kleefse waard in Arnhem, waar hennepvezels bewerkt wordt zodat ze geschikt worden voor textiel. Vlakbij de fabriek is onlangs enkele ha. s hennep ingezaaid. De zakelijk partner van het bedrijf, Pantanova, zoekt in een straal van 35 km. 100 ha. voor de teelt van hennep. Dat brengt ons op het ruimtelijk vraagstuk van een mogelijke rangorde in het grondgebruik (food, farma, feed, fiber, fuel). Wat vinden wij daarvan? Daar staat tegenover dat bv. in de Achterhoek in een rap tempo weiden worden omgezet in akkers (maïs, aardappelen). De koe in de wei is een wens die in de praktijk moeilijk te verwezenlijken is. Hoe zien we nieuwe teelten in relatie tot de schaalvergroting in de (melk)veehouderij? Is het ruimtegebruik door de landbouw eigenlijk wel stuurbaar? Gaat het lukken landbouwgrond in te zetten voor groene grondstoffen? Het Bio-economy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) richt zich op divers sporen die leiden naar een circulaire economie. Een van die sporen is vezels als groene grondstoffen ter vervanging van fossiele grondstoffen. Vanuit dit programma worden initiatieven als Stexfiber op weg geholpen. 5. Duurzame grondstofbewerker Dusseldorp Dusseldorp is een voorloper als het gaat om duurzaam gebruik van grondstoffen. Er zijn voorbeelden van het gebruik van Stabilizer/natuurlijke halfverharding (uit 100% natuurproduct) in Utrecht en Rotterdam. We gaan in Utrecht naar zo n project kijken. Ter plekke praten we over de noodzaak om deze stap naar gebruik van hernieuwbare grondstoffen te zetten en over de rol van overheden als launching customer. Dat laatste lukt alleen als het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in het bestek verplicht wordt gesteld, stelt Rene Plaggenburg van Dusseldorp. Waarom komt het gebruik van recycled beton zo moeizaam van de grond? Wat is nodig om vertrouwen te krijgen in dit duurzame product? Daarnaast gaan we het gesprek aan over de omvangrijk sloop van vastgoed die bv. in krimpregio s speelt. In hoeverre kunnen we op gebiedsniveau afspraken maken over een planmatige aanpak? In hoeverre kunnen we het sloopmateriaal hergebruiken en zo kosten beperken? Wie zijn bereid mee te doen met een herstructureringsfonds om de vastgoedmarkt weer gezond te maken? 6. Zonnepanelen op landbouwgrond, Nico Wissink Ook in de Achterhoek spelen een aantal uitdagende opgaven op het grensvlak tussen energietransitie en ruimte. Tijdens de excursie gaan we kijken naar een ontwerp voor Hengelo waar op gronden van een voormalige kwekerij (agrarische bestemming) zonnepanelen geplaatst gaan worden. Daarnaast bezoeken we een van de deelnemers van zon op erf.

5 Elke nieuwe vorm van hernieuwbare energie vraagt ruimte. Partners in de Achterhoek hebben de lat hoog gelegd: energieneutraliteit per Er is routeplan voor een energiemix gemaakt om aan die doelstelling te voldoen. Zon speelt daarin een belangrijke rol. In de energiemix wordt voor wat betreft zon uitgegaan van omgerekend 2,5 miljoen zonnepanelen. Ook in de andere Gelderse regio s maken partners zo n routeplan. Tijdens de excursies gaan we een aantal actuele toepassingen van zonne-energie demonstreren en de rol van de verschillende publieke en private partijen hierin. Daarnaast willen we inzichtelijk maken welk potentieel een aantal partijen onder regie van de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) willen aanboren op het gebied van grootschalige toepassing van zonne-energie. In een onlangs afgeronde verkenning hebben we geconcludeerd dat het grote aantal vrijkomende erven (bedrijfsbeëindiging) uitdagen tot een integrale aanpak. Leegstand van agrarisch vastgoed concurreert met leegstand in de (kleine) kernen. Om verrommeling door vrijkomende erven zonder herbestemming te voorkomen en daarnaast te voldoen aan saneringsverplichting van asbest per 2024, zoeken we naar alternatieven. We hebben geconcludeerd dat reële mogelijkheden bestaan om grootschalig zon op te wekken op vrijkomende erven, onder gelijktijdige asbestsanering en behoud van ruimtelijke kwaliteit. Er zijn nog voldoende hobbels op de weg om dit te realiseren wat ons niet weerhoudt om hieraan op het grensvlak van energietransitie en ruimte te werken. 7. Lokale energiecoöperaties, Frans Wittenberg en Michael Boddeke We brengen bezoek aan IJsselwind B.V in oprichting, een gezamenlijk initiatief van energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen, Brummen en Voorst. De excursie leidt eerst naar de locatie die ze op het oog hebben voor hun burgerwindpark, de Mars/Twentekanaal, waar ook de bestaande windmolens van de Mars te zien zijn. Daarna zal door 3D-visualisatie worden getoond hoe het eruit zal komen te zien en vertelt Frans Wittenberg hoe met dit initiatief tot stand is gekomen (methode Frisse Wind). De molens zijn bedoeld voor maatschappelijk nut. De bedoeling is dat ze ook bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied waar ze komen, bv door een gebiedsfonds.. U hoort hoe burgers, maatschappelijk middenveld en overheden samenwerken om dit van de grond te krijgen. Het tweede deel van de excursie leidt naar de Ecofactorij in Apeldoorn, thuisbasis van dea, energiecoöperatie van en voor Apeldoorn. Samen met verschillende andere partijen zet dea zich in voor een duurzame gebiedsontwikkeling onder de naam Energiebeleving Beekbergsebroek. Hierin worden natuur, recreatie en duurzame energie met elkaar verenigd. Specifieke rol voor dea is het verwerven van lokaal draagvlak bij bewoners en omwonenden voor enkele windmolens. Deze windmolens zullen de andere geplande activiteiten in het gebied van groene energie voorzien en het gebied aan een bescheiden, maar continue inkomstenbron helpen. In de Ecofactorij gaat Michael Boddeke in detail in op de plannen, inclusief de rol die de provincie zou kunnen spelen.

WIE DOET MEE MET APELDOORN? Agenda Stad

WIE DOET MEE MET APELDOORN? Agenda Stad WIE DOET MEE MET APELDOORN? Agenda Stad Iedereen met ideeën is welkom in Apeldoorn. Werken aan onze toekomst doen we samen met anderen. Burgerparticipatie en triple helix, cocreatie en netwerken, zijn

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

AgroAgenda Noord Nederland

AgroAgenda Noord Nederland AgroAgenda Noord Nederland 1. AANLEIDING De uitdaging Nederland is de één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Noord- Nederland levert daar een forse bijdrage aan. De hele noordelijke

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

ALLIANTIE OVERIJSSELSE STEDEN EN PROVINCIE

ALLIANTIE OVERIJSSELSE STEDEN EN PROVINCIE ALLIANTIE OVERIJSSELSE STEDEN EN PROVINCIE Sterke scharnier tussen Duitsland, Randstad, Den Haag en EU De provincie Overijssel en de Overijsselse steden Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben

Nadere informatie

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Oproep: Aan allen

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

NOORDRAND HOEKSCHE WAARD. samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8

NOORDRAND HOEKSCHE WAARD. samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8 NOORDRAND HOEKSCHE WAARD samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting en leeswijzer 3 1. Inleiding 7 2. De Noordrand in een wijdere context 15 2 3. Borging van de kernwaarden,

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie