BIJLAGEN. Ontwerp Omgevingsvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN. Ontwerp Omgevingsvisie"

Transcriptie

1 BIJLAGEN Ontwerp Omgevingsvisie

2 Omgevingsvisie Samenvatting omgevingsvisie De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot Het betreft naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen in het beleid voor de fysieke leefomgeving om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang. Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema s zoals algemeen, leven, ondernemen, groen, toerisme & recreatie en water inhoudelijk met elkaar verbonden. Niet de regels staan centraal maar het initiatief! De omgevingsvisie is opgebouwd uit twee hoofdonderdelen; beschreven richtingen en kaarten. Een richting kan een kader, ambitie, proeftuin of een uitwerking betreffen. De kaarten zijn een bundeling van themakaarten en vormen de ruimtelijke weergave van de richtingen. Een kader voldoet aan hogere kaders of nog niet helemaal maar wij gaan hier wel naar handelen. Een ambitie hoeft niet te voldoen aan hogere kaders en / of ligt verder in de toekomst. Een proeftuin loopt vooruit op een uitwerking en betreft gecontroleerd uitproberen. Een uitwerking is nu nog niet concreet te maken. De volgende hoofdrichtingen zijn onderwerp overstijgende: Voor heel Hollands Kroon gelden dezelfde regels, tenzij het een gebied of object betreft die conform de meetlat aanvullende regels nodig heeft. De mogelijkheid tot maatwerk die de Omgevingswet gaat bieden omarmen en benutten wij volledig. Hoofdrichtingen van de beleidskeuzes voor de onderwerpen zijn: Wij willen de ruimtelijke kwaliteit en diversiteit van ons landschap en de dorpen onderbouwd ontwikkelen, verbeteren en indien nodig transformeren. Wij gaan ervan uit dat inwoners en ondernemers binnen de gestelde kaders in ruimtelijke plannen zelf zorg dragen voor de landschappelijke inpassing. Bij maatwerk houden wij rekening met de landschappelijke ontwikkeling. De komende 15 jaar is er op het gebied van fysieke bereikbaarheid veel verandering te verwachten, waarop wij zo goed mogelijk proberen in te spelen. Ook zien wij het belang van de bereikbaarheid door snel internet. Leegstand van gebouwen is de uitdaging voor de (zeer nabije) toekomst. Wij zetten om deze reden een leegstandsteam in, dat proactief inspeelt op het dynamische onderwerp leegstand. In Hollands Kroon zijn weinig milieuknelpunten. Dat willen we ook zo houden. Duurzaamheid is leidend en een verbindend principe! Slimme energie is de toekomst! Wij staan voor ruimte om te ondernemen in de agrarische sector. Waarbij er uniforme regels gelden in de gehele gemeente en veel ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Aanvullend heeft de bewustwording van de noodzaak in verandering in denken en doen met betrekking tot woningbouw heeft geresulteerd in diverse kaders, hier volgt een compact overzicht. Ontwikkelingen hier gaan ontzettend snel. Om Agriport A7 ook in de toekomst succesvol te laten blijven zijn coördinatie, visie, slagkracht en flexibiliteit sleutelbegrippen. Dit vraagt om bereidheid deze ontwikkelingen te volgen en hiernaar te handelen. De dialoog met regionale partners verliezen we hierbij niet uit het oog.

3 Wij juichen ondernemerschap toe! We omarmen lokale bedrijvigheid en hier willen we zo min mogelijk beperkende regels voor opnemen. Dus flexibel waar het kan en streng waar het moet. Op het gebied van bedrijven(terreinen) trekken wij samen op met onze regiopartners en de provincie. Naast de vissersvloot zijn op het haventerrein in Den Oever ook verschillende aan de visserij gerelateerde bedrijven te vinden: Van visafslag tot scheepmotoren, van visrestaurants tot winkels voor scheepsbenodigdheden. Wij staan voor een gezonde woningvoorraad! Wij verleggen de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit van woningbouw. Dit heeft heeft als consequentie dat er tot 2020 beperkte ruimte is: voor andere private initiatieven voor het bouwen van nieuwe woningen; om leegkomende te herontwikkelen met woningbouw; om vrijkomende agrarische gebouwen om te bouwen tot woningen (eventueel in combinatie met zorg). We gaan voor een goede kwaliteit van de voorzieningen! Gevolg is dat we het accent leggen op de vier grote kernen Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp - Winkel en Wieringerwerf. Een uitzondering is het aanbod van culturele voorzieningen. Naast de zorgtaak voor de riolering richten wij de komende jaren de focus op een klimaatbestendige kop van Noord-Holland. We werken toe naar een volledig circulaire economie: het verbranden van restafval bestaat dan niet meer. We blijven ons samen met verkeerspartners én inwoners inspannen om het aantal verkeersdoden en gewonden verder terug te dringen. Dit gaan we doen door verdere uitvoering van het Verkeersveiligheidsplan, maar ook door open te staan voor vernieuwde verkeersveiligheidsconcepten. Wij beheren en benutten alle functies en facetten van water optimaal. Het beheer en onderhoud van de bruggen in Hollands Kroon wordt op orde gebracht en is afgestemd op het gebruik en de functie. Nieuwe bruggen worden hierbij gebouwd volgens de laatste eisen, hebben een lange levensduur en minimaal onderhoud nodig. Water is voor Hollands Kroon een groot goed en dit gaan we de komende jaren meer uitdragen. We willen ons grondgebied hierbij beter toegankelijk te maken, onder andere voor waterrecreatie, door slim te baggeren! Vrijetijdsbusiness is voor ons belangrijk, maar voor de regio van levensbelang. Kernwoorden hierbij zijn 'groot door kleinschalig te denken en te doen' en het accent ligt op zien, doen en beleven. Wij gaan hiervoor geen beleid opstellen maar zullen samen met onze partners concrete plannen ontwikkelen en uitwerken. Het opleggen van extra regels voor cultuurhistorie (bijvoorbeeld door het aanwijzen van nieuwe monumenten) zorgt alleen maar voor kostenverhogingen, beperkingen en vertragingen. Wij gaan er vanuit dat de eigenaren van deze panden hier zelf ook trots op zijn en dit in stand willen houden. Om onze karaktervolle panden, gebieden en elementen te behouden kiezen wij ervoor om te inspireren! Hetzelfde geldt voor onze waardevolle landschappelijke elementen. Hoewel wij het belangrijk vinden om ruimte te bieden aan onze inwoners en ondernemers zodat zij hun wensen en dromen kunnen realiseren, vinden we dat ons archeologisch erfgoed enige bescherming verdient. Wij kiezen er bewust voor om minimale regels te hanteren. Wij voeren geen actief natuurbeleid. Binnen Hollands Kroon focussen wij ons op nieuwe natuur in de Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het onderhouden van de bestaande natuur. We streven na dat grote delen van de openbare ruimte participatie beheergebieden zijn geworden waarbij deelnemers zelf kiezen hoe hun leefruimte er uitziet en dit ook realiseren. Ons groene karakter vinden wij belangrijk. Daarom verbeteren we het groenkarakter zodat Hollands Kroon nog aantrekkelijker wordt. U kunt hier het de overzichtstabel vinden.

4 !! " # $ %! # % $ % $ $ $ & $ '! $ $ $ $ (! ) # $ * % # % + $ ' "! # ( $ + ) $ % ( (! $ & % + +!, - $ " +, # % $ %. / $, % ( +! $ + #! $ % + 0! # % $ % $ $ 1 0 "! ( # 2 )! $ " #! & ( $ " & $! + & $! $ %!.!!,! # % $ % $ $ 0!! $ (! & "! 0! $!, - $ " +, # % $ % 1 " ( 2 & 3 +!, $! & 3 +! 1 " ( 2 0! : 5 ; 8 < = >? 5 A B ; 5 > < 9 ; C D 5 6 < C 5 F G C < H 5 5 F I B ; 5 > < 9 ; E J K 8 6 < 7 5 H L J M : 5 =?? H 5 A B ; 5 > < 9 ; C D 5 6 ;?? 6 I > 5 5 F G C < H 5 5 F I B ; 5 > < 9 ; 5 5? N 6 < > < 6 5 < 6 5 < 5 ; 5 > I H ; 5 9 O 5 : : 5 9 I F 7 P O 5 : : 5 9 > I I 5 F G C < H 5 5 F I B ; 5 > < 9 ; J Q < < 6? 8 6 < 7 5 H : H < R 7 6 > O 5 6 < 9 < 5 8 ; 5 >? H ;?? 6 I B F G C < I 5 5 H 5 9 >? 5 I B ; 5 > < 9 ; S I? H C : I P D D T < 9 F 8? C 6 8 P N 6 P P 8 T D? C G C 6 5 B 5 9 T D? T : 5 B T H P N O 6 T N P H 6 P H 5 8 F ; I T H? C N O? = = U V W X X Y Z [ \ ] F G C < H 5 5 F I B ; 5 > < 9 ; E < 8 B : 8 5 : 5 ; 8 < 6 S < 5 6 I = S I D 5 H 9? 6 P P 8 H < R 7 5? H C ; 5 N I 9 C 6 8 P H 5 B J ^ 5 I = C I B B < 9 ; < C 9 < 5 6 _ H < B < 6? 6 < 5 F T D? 6?? 9 > I I 8? 5 ; 5 B ; 8 I ? F D 5 ; < 9 ; C 8 P < B 6 5 ; 5 5 F 9 > I I 8 O J ` #! ( $! + $ ' " % 0! $ " 0 $ '!! # % $ % $ $ &, ) 0! $ % + $ 0 a + +! "!!, - $ " +, # % $ % 0 + "! 0! & $ '. b # # $ %! 0 $! $! $! ( $! + $ ' ". c!! 0 " ( $! $ ), + %! + + $ ' " )!, - $ " +, # % $ % & 3 +! $ $!! ( # $!! ( $! + $ ' ". /, - $ " +, # % $ % & ( $ ' * $ ( $ % + $ ' " 0 # + d e f g h i j e k l g e k j m n o p q r & & ( 0 $ % ) % $ ) 0 ) %! ) " + $ # ) % ( ) + ( % + ( $!. / $ + + " # +!! #! $! * 0 # # % $ % % & ( $ ". / $ % & ( $ " ) * + 0 ) & + $ ' 0 " & "!, - $ " +, # % $ %. /, - $ " +, # % $ % "! $ $! $ & 3 +! 0! ) $ %! # % $ % $ $. / $ $ % 1 "! s # & $ $ s ( $ 0 " $ % s, ( $ 2 & $! # % $ % $ $ & " * $! * $ " 0 $ '!. t u v w x y wz { v } ~ ƒ ƒ ƒ ƒ ˆ Š Œ ƒ Œ ƒ ƒ Œ /, - $ " +, # % $ % " "! $ $! $! 0 & 3 +!. a $ " $! # % $ % $ $ 0 + %,! 0! ) # $ + $ '! +! &! +!. t u v w x y wz { v Ž ~ ƒ ƒ ƒ ƒ Š ƒ Š `! 0! $!, - $ " +, # % $ % $ 1, % % $ 2 & 3 +!,! 0! $!!, - $ " +, # % $ % $ 1, % % $ 2 & 3 +! 0! * ( + + $ ( % " # $! # % $ % $ $. t u v w x y wz { v ~ ƒ ƒ ƒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆ ƒ ƒ Œ Š Œ Œ

5 š œ œ ž Ÿ œ Ÿ Ÿ ž œ œ ª Ÿ «ª Ÿ «Ÿ œ

6 2 : ; ; ; ) ) œ ª Ÿ «ª Ÿ «Ÿ œ ± ² ± ³ ± ³ µ ² ¹ º» ¼ ½ ¾ À ¾ ¾ À ¹ º ¹ Á  ¹ À Ã Ä ¹ Å ¼ À ¹ Á  ¾ Ä Á ¹ Æ Ç» È» É º ¹ Ê À Â É Ë»» É ¼ Ä Ã Ê ¾ Ä Á ¹ Ì Í ¹ ¹ ¹ Ê É Ì ¹ Á à Á É ¼ É Î Ä É Ã À  ¹ ¹ Ï» Ì Í ¹ ¹ ¹ Ê À  À ¼ É ¹ È À  ¹» Ð Ï Ä Ä É À ¹ ½ É ¹ º Ä Ã ¹ º Ë ¹ Ñ Ò Á Ä ¹ À É Ê Ä Ä É» Î Ë À ¹ ¼ à º ¼ à À Â Ì ¼»» É Ó» Ô Ó É Ä Ã À Î Ä Ä Ã ¾ Æ Ò Ä Ã Ê À È º º ¹ ¼ Ä Ã Ó» Ô Ó É Ä Ã À ¹ ½ Ä ¹ º É À Â Ì É» È Ä ¾ Î ¹ ½ À ¹ ¹ ¹ Ï Ã Ã É Ä Â Ó Ã» Á û à ¹ Ë É ¹ À Í Ê ¹ ¼» Á º Ë À ¹ º ¾ Ë À ¾ À à ̻ Á ¹ Æ Ç Ã Î É» Ó ¾ Ë Ä ¹ Ó» Ô Ó É Ä Ã À Ï Ð Ã ¹ Ä Ä ¹ Ã Ä Ë»» É ¼ ¹ Æ Ò È È À  ¹ Õ Ö Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Ú Ý Ü Ö Þ Ö ß à à á Ù Ú Ú â ã Ü á Ö à Ý Ù Ü Ø Ø Ö Û Ü á Ù Ö á Ö ä à ã Ö â å Ö Ö â Ø Ö Ü ä æ Ü Ý Ù Ü ä ä Ö Û Ü á ç ã Ö æ Ü Ý Ø à å ä Ý Ù à â ã Ý è â Ö Ö ã á Ö ã â Ú á Ö ç é Ü ê ã Ö ä ß Ö Ý ë â à ì Ö ä Ù à â ã Ö Þ Ö Û Ö ë Ú â Ý Ü ê Ö è Ü ê ß Ö Ý ë â à ê Ö ì Ý è Ö Ý â à Ø Ø Ö Ù Ú Ú â ã à à â ã Ö à å á Ö Þ Ü á ä Þ Ü ä Ü Ö æ Ü Ý Ö Ü ã Ö Û Ü ê Ø à ë å Ü ã Ö â Ù Ö Ö â ä Ý Ú ã í Ú Û ä Ý æ Ü Ý Ö ç î ï ð ñ ò ó ô õ ï ö ó î ó ø ù ñ ú î û ü ï ú ø ú ñ ñ û ý þ ï û ÿ ù ó ø ï ü ñ ï õ ü ï ú ð û ï ú û ý à ì â Ö Ú Ý Ü Ö í à â á Ý Þ à à â ë à ä Ü Ý Ü Ö Þ Ö ì à å å æ Ü ì Ú Ý Ü Ö í à Ù Ö Û Ú Ú â è æ Ü Ý Ö Ú Û ä Ú Ú â è Ü Ö Ý à Ö ç! " # $ % &! ' # ( # ç ) Ö Ý Ü Ø Ú Ú â Ý è â Ö á Ö Þ Ú ã Ö ä Ý Ú Ø Ö ß à Û ã Ö â ä Ö ã Ö í Ö à ã Ö â Þ Ö â ã Ö Û Ö Ü å Ú Ý Ö Þ Ú è Ö Ú ã Ö â è Ú Ú â ß Ö Ü ã í Ú Û Ö Ö è Ö Û Ú á â Ü ê Ø à ã Ö â ã Ö Ö Û Þ à â å Ö Þ Ú ã Ö à Ý Ù Ü Ø Ø Ö Û * Ú ä Ö ç + ' $ ' #, $ ' % % $ & - # #. ' ç / Ö Û Ú á â Ü ê Ø Ü ä à å ã Ö ë Ú â Ý Ö â ä 0 Þ Ú è Ü Ö Ö Þ Ú è æ Ü Ý Ö ã Ö â Ö á Ü à 0 Ý Ö Ö Ý ß à æ ä Ü Ú ä å Ö â Ö Ö Ù Ú â å Ý Ö å Ú Ø Ö Þ à à â ã Ü Ý á Ö ß Ö Û Ö Ý â Ú ê Ö ì Ý ç 1 â å à Ö Ý Þ à à â Ü Ö ã Ö â Ö Ö ã æ Ü ã Ö Û Ü ê Ø í Ü ê Ù Ú Ý Ö â Þ Ö â Ù Ú ì ß Ý Ù à â ã Ý ç Ö â Ù Ú ì ß Ý Ü á ä å Ú Ú á Ö å Ö Ý í Ú Û ß Ü Ö â Ö Ö á â à Ý Ö â à Û Ü ä ë Ö Û Ö ç 3 & -! 4 %! # 5 - # # 6 2 à à â Ù Ú Ý ß à à â Ý Ù Ú Ý 0 á Ö Þ Ö Ö Ö å Ö ç 7 Ú å Ö å Ö Ý ã Ö ë Ú â Ý Ö â ä è Ö ë Ú Û Ö Ù Ü ê ß Ö Ý ë â à á â Ú å å Ú ç 8 $ 9 ' % 6 Û Û Ö è Ö Û Ú á Ö Ù à â ã Ö Ü ß Ö Ý à Ý Ù Ö â ë Þ Ú ã Ö à å á Ö Þ Ü á ä Þ Ü ä Ü Ö å Ö Ö á Ö Ù à á Ö Ö Ù Ú Ú â à ã Ü á æ Ü Ý á Ö Ù Ö â Ø Ý ç Ö Þ Ö â ä Ý Ö â Ø Ü á Þ Ú < Ö ã Ö Ü ã Ö Ý Ü Ý Ö Ü Ý Þ Ú = á Ö å Ö Ö Ý Ö à Û Û Ú ã ä > â à à Ö ã Ö â Ö á Ü à > à ë Þ Ú? à à â ã à Û Û Ú ã Ü ä ß Ü Ö â è Ü ê ß Ö Ý æ Ü Ý á Ú á ä ë æ Ý % - ' ç A Ü ê è Ö Ý â Ö Ø Ø Ö ã Ö á Ö å Ö Ö Ý Ö â Ú Ú ã Ú æ Ù è Ü ê Ú Û Û Ö Þ à à â á Ú Ú ã Ö ä Ý Ú ë ë Ö ç B ' 6 Ö Ö â Þ Ú â Ü á Ö 0 ã Ö Ø Ö Ü ä Ö ã Ö æ Ü Ý Ø à å ä Ý Ö å à Ö Ý Ö ã à à â Ö Ú Ú Ú Û Û Ö ë Ú â Ý Ü ê Ö á Ö ã Ö Ö Û ã Ù à â ã Ö ç Ü Ý í à â á Ý Þ à à â ä Ý Ü å æ Û Ú ä Þ Ú Ü Ö æ Ù Ö Ü Ü Ý Ü Ú Ý Ü Ö Þ Ö C D E F G F H I J K F L E F M N O P Q R

7 S T U V W X Y U Z W X Z X V [ \ ] ] ^ _ ` a b c \ \ _ d e f g h g h i g h i j k j l m n k o p k q j r s D D D j n s t u v g g g j k s i g g g g k i i f D w v g g g f f R D x j s f s D f R R y y g g g z { n z k j k j k R n s k s D s f D n D j D j R R n f R k f s s R j D } R j D ~ F H Q H F O P N Q z { R } R j D j D R R k D k D n R k f R D m D } R k R j f } s D k j ƒ ƒ m n s { f k D s j D R l m } r } k j D k s D R R R n R R s D f D R D s D D j R s z { j j k j D R s R n D D j R R f R D j D D D j j D s D R k f n R j q R D f f j s D j R } D R ˆ J J L O H Š N R R z { D f o j k k k f R n R j k f } k } } Œ f f s D } } R z { n D D s D n R D D D D f R Œ R j D k f Ž k R n s R R f D m f R f s n s D R f D n s R } } R } n s D R D s j D D D k } Œ D f R s } { k j } f D D R z { R f Š O G J N Š Š H E Š L L J N E l R r { f f k D m j D n s D s D f R š š œ ž š Ÿ š š D R z F M Š N J J L K M Q M F E Š P K F N Q D R

8 ª F F L F O J L F N E F F L F K F N Q F N D R R } f R j «F D f n s D j R f l k k k f r k j j D D f f n s s R R j n s D R s k j D D f D R q f k R R j } f j f D D z { j n R q v D R z { s D } R s R n s z { R q v R q } k ƒ ƒ R z { D u w g s } R k h y g g g f z l v g ± r R s } R R n D s } Q Š Q J L F F M F E J N J L ² F D R

9 S T U V W X Y U Z W X Z X V ³ µ ¹ º» ¼ ½ ¾ µ ¼ µ ¾ ¼ µ µ À R R s D s R R f } n R f } } n f } R R f s R D R R R l } r D R R R } R l } k j f k R r Á n R f } R j R m R j R f j f f R z {  µ µ Ã Ä µ» Å Æ Ç»» À À» û ½ D j f R f } R f f s D } } s f n n s R k j R n } D k n D j D } } R R È É» ¼ Ç ½ ¾ ½ µ Ê» ½ É» ¼ Ç ½ ¾ R R R R j R j D Ë Ì Í Î Ï Ð Î Ñ Ò Ò Ñ Ó Ô Õ Ì l R r f s q f D j R R j D s D D s f R R f R R f s s R f s D f s k D f s R D D n s s R n R R } m j D k R } n s j R D R j f s n R n } z R D n Œ k k f s s D D s D k f f s D } j s D j R n Ö» Ã Ä Ç µ ¼» À ½ µ ½ û ¼ ½ ¾ Ê º ¾» Å Æ Ç Ä» Ø» ½ } R R f s n s R } Œ D D } k s D l j D m Ù r R C k s D f R D Ú f Û Ü s D s D j D D } z R f n } R D D z { R } R R f R f s s z { R j R j } n } R R R R n R R } D s D R R R s D n s D k f j R R R j R j D R R f D R m q R D j D o s D f j s j f s R R R f D f R j D } j D D R j n j } C D R f R

10 S T U V W X Y U Z W X Z X V Ý Þ ß ] c ß à ß ] a ß _ ^ á ß ] â ß c a Ý Þ ß ] c ß à ß ] a ã

11 ä á ß ] â ß c a ã «F Š K F G M N G M M F M E P Š Š H F L F G J N Q G Š Š H O L J N N F N E M F N P å N Š æ N M F Q P N N F N ç Š H E F N F H F J L M F F H E Š O J M G J N F L E F N E F L F M E F N H F F L è é K E F F N Š E M E F E ² N J K M F Q F G F H H M ê F N J N F H F H P M F K J J Q J J N ç Š H E F N G J N J Q F L M F H è ë F N J Q F L M F H J N M ê F F N L F M N F Š ì F F N G Š P E M F Š N Q ç M F L M N F F N š í š î š ï š Ÿ š ð ž ñ ò ó ž ñ š š š š ž š ï ž î š š ñ š œ ô š š š Ÿ ž ñ ž š õ š ï š ö š š š ñ š œ š ï ž š ø ò ù ö š Ÿ š ï ï š š õ ž š Ÿ ž Ÿ ž š Ÿ š š õ í ž ô š š ô š š Ÿ í ž š õ š ž š ú ô š ï ž ñ ö š š õ ž š Ÿ š ï ž š ø ò F P F N Q J ì F L F O H F } j R } } D } R l R } k } j j f r D D D R n D D } f D z { R } } l f } } f R n D R R r R j j f R f n D Û j R n f D D s D j D R û H Š ê F Q J Q F L M F H s j D D } f s s j D D R f s n j D R f j D f R R s D } R f } j D D f f D D z { f n s s D j o R l f Ú s n r R D j D j s n j s z { D D l } D s D R j f Ú D r k j f o j R f s k f } D n f f j R j D n D j R f n s j o j n j f j R j R } D f n f D } R R f f s j f t Œ R R D R D n f o ü F M F E J Q F L M F H z { R s k D n R R ƒ ƒ R f j D f f f j z { f j n s R R D R n R R f f f j z { f j k j R D j j D f f f } D D f R R R R f f R R R z { j k R l R R Ú D r R R f j s j R f D ý þ ÿ q o } j f } f n D f R n D m D R f f s D R l n D r D j D f l j k j D r s D j D D l j n s f r D } j D D l j R r m n } } R R R f R

12 ý þ ÿ Á o n j } j D s D R f R f R D R R R j k j D k } R D j R f } f x s f j R R n s D D R j k k R f D R } j Ú j n j R R R n s D j D D j s D n } j } D n R R j D R ƒ ƒ R ý þ ÿ Û R z D n j n } j D R j R z j R j j D n s R } } f } f z s j R R R m j j f D s D m n s n R s m D R j z j R j D D f D } q j D D D j D D R ý þ ÿ C j D f Û j D D s f j s R f s D j D D D z j D f R R j j s j j D s R R j D f s q } f s R j s R s k j f s j R j f m j } z f j s j D D R m j } R f n s j D D } D } R } R j f R m j } f } R f D

13 S T U V W X Y U Z W X Z X V ß ß á ] ^ á \ \ c à ß â ß ` ß _ ^ ^ c ^ ^ _ ] ] ß _ ` ß c ß à ß ] a _ \ ` â à â _ o s D f R D j R j s R R f f R D R j j R D R f j D j s n s D D D k s R R j } D D D n s R j D n l R r R s R } R } k R j R k R j } f R m s j n R s D R f } D R k R D s D D j } R f } j º»» µ µ Å Æ» ¹ º º ¼ É» Å Ç» ¾»» Ø» ½ µ µ ½ ¹ Å Å» ½ Ø» ¼» ¾» Å Ê º»» ½ ¾» Å Ø» ½ o j R j j R f D D n s R } j q R n R j D n s z R D s D j j R f f n R f f } j f D R f } D s D D j f f j f R f k R R j s n j R D D D j D D R j f D D j j R n R D } s D D R R h z D R f } k j D i q D w Û j s n R z { º ¼ à Ļ Ç µ ¹» Å» ½ Å º» ½ µ ¼ º ½» ½» Å» Ê» ½» ½» ½ Ç» ¼ ½» ½ m D s D D R k f k D R R h g g s f j D s D n R n f j j f n s } k j R R s D m } f R f j R n s R R D R D R f s R m } D s Ú D D R f f D D R f j n n s j f s D D D s D n f R D R D f R D D j s R R m s D k m s D } D m s R!! " # $ % & ' ( ) * +, ) -. / / 0 / 1 /, 2 /, 3 4 5! " 5 4 # % 3 4 # " 7 6! 5! % $ 9 $ 5! % 8 6 # ! : ; 5 % < ! 5 "!! " % <! " ! " 5 4 # # % = 7 # ! 5 # 5 5! " %

14 A A B C D E B F G A H I I J I K I H L I H M N / O P P, Q -R S P, ) / ( T P P ( U P 0 0 ', ) V W ( P P, X! " #! !! 5 5 % Y # 7 " $ 5! Z % [ 7 6! 7 \ ] " % 8! 6 # 5 # # 4 6 % ^ 5 4 # % 8 5 #!! # 7! " % 8 #!! # 5! < 6 = _!! 5 ` # 5 5! a! 5! % !! 7 % < # ! :! 6 4 7! 6 " b! " 3 5 5! 5! " % [ 6 4 " 5 5 5! 5! 5 5! % ^ 7! 5 4 # 5 5! " 5 4 # % c % d e f g h i e f j k l m n o l p f l q f p h g l q r n g i h q l q s l p l t l q g l q l q m l i q l q 8 < 4 # <! u v! 4 # # w 3 5 #! 7 8 X # #! 3!! " 5 ^! 3!! " 5 : 5 3!! " b! $ 8 5 ^! : 5 ` 7 # 5! " 5 # 5! " 7 6! % x % y n i z m { q z e l l p l t l q g l q # 7! " < } ~ l h h q e ƒ h q z l i o h h i d h p p n q z f i h h q! ^ $ 5! Z 8 < 7 $ 8 < 6 3 :! 4 3 5b! $ 8 #!! # % # !! " $ # ˆ š œ ž Ÿ š œ ž œ ž ž Ÿ ž ž ž Ÿ ž Ÿ ž ž ž Ÿ ž Ÿ ž ž ž Ÿ ž Š Œ Ž š š š š š š š ª «ª ± ² ³ «³ µ ¹ ³ º ± ² ³ «³» ¼ ³ ½ ¾ ³ À ± ± ³ ª Á ³

15 ! Â Ã 7 # 7 ` " # # 5 "! # # 5! $ 5 7 # 6 5 % Ä # l e l z l q m n n i g %

! " # $ % " & ' ( ) * ( " +, " - " & " $ % ".! / 0 ( " 1! ) * 2 3 5 6 7 8 9 : 6 8 ; 7 < 7 : 6 8 = >? 7 @ > = < A B ; 7 C 9 D E C 6 F 8 7 G 6 H I 7 8 A 7 9 8 7 @ @ 6 B =? > B ; 7 > : 8 7 : C 9 J A C ; 7

Nadere informatie

Deel IV: BIJLAGEN (basis) BIJLAGEN

Deel IV: BIJLAGEN (basis) BIJLAGEN Deel IV: BIJLAGEN (basis) BIJLAGEN Omgevingsvisie 22-11-2016 Omgevingsvisie Samenvatting omgevingsvisie De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands kroon

Nadere informatie

postmaster@moerdijk.nl Van: VNG namens VNG Verzonden: dinsdag 13 december 2016 11:33 Aan: postmaster@moerdijk.nl Onderwerp: Lbr. 16/091 - Vacatures in commissie

Nadere informatie

Koningin Julianastraat 1 Urk

Koningin Julianastraat 1 Urk Vraagprijs 315.000,- k.k. Koningin Julianastraat 1 Urk De Akkers 34 a 8321 BT Urk 0527-687377 info@scholopurk.nl www.scholopurk.nl Koningin Julianastraat 1 op Urk Bijzonder fraaie en heerlijk ruime vrijstaande

Nadere informatie

Van Speykstraat 5 MAARSSEN Vraagprijs ,- k.k.

Van Speykstraat 5 MAARSSEN Vraagprijs ,- k.k. Van Speykstraat 5 MAARSSEN Vraagprijs 175.000,- k.k. Beumer Garantiemakelaars Maarssen Reigerskamp 470 3607 JB Maarssen Tel: 0346-564293 E-mail: maarssen@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving GOED

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 175 van 25 oktober 2013 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag. CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan.

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag.  CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan. z Ië ë z C U C I XTTI C CT O C ß T 2 z z z O T C O T Oë z O T C T I C // z z ä O x ü C ß O [] 2,5 8 28, T I ë O 2O C 27 70 72 ü ü I0 0 Có Ò, I,,, 27 ( 0) T, 2 z 7 5 Ó z () ü 7 8 0 2 87 z I z 0 U 2 5 Ñ

Nadere informatie

Reigerskamp 157 MAARSSEN Vraagprijs ,- k.k.

Reigerskamp 157 MAARSSEN Vraagprijs ,- k.k. Reigerskamp 157 MAARSSEN Vraagprijs 259.000,- k.k. Beumer Garantiemakelaars Maarssen Reigerskamp 470 3607 JB Maarssen Tel: 0346-564293 E-mail: maarssen@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving KUNSTSTOF

Nadere informatie

volgen de gewone verbuiging (» ± ¼ ² ) Niet contracte adjectieven

volgen de gewone verbuiging (» ± ¼ ² ) Niet contracte adjectieven $ g x œ œ ² ² ¹ Å 14 31. 1. Staen op - en -. De vocatief Enk. is in de regel de sta. 32. 2. Staen op -. De vocatief Enk. is in de regel de sta (uitzonderingen zijn eestal oxytona - substantieven et het

Nadere informatie

PS: hier een tip om de scougi te kraken: Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand

PS: hier een tip om de scougi te kraken: Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand !! "! # $ % & ' ( $ ) * +, -. & / 0 & ' % & / 1 # $ % & ' ( $ ) * 2 ( & 3 & / 0 & ' 4 5 * 6 7 8 9 : ; < = 9 > >? @ A A < B C D E < 9 = F G H I > > < J ; K L E J E 9 = E M M ;? N @ A M L > >? ; 9? > J E

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Raadsvoorstel 201.0016640 Onderwerp Verordening winkeltijden gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 201 Portefeuillehouder Pieter Heiliegers Steller Caroline Rindertsma Collegevergadering april 201 Raadsvergadering

Nadere informatie

te koop Deventer Anthonie van Dyckstraat 9 Holterweg AE Deventer - T E

te koop Deventer Anthonie van Dyckstraat 9 Holterweg AE Deventer - T E te koop Deventer Anthonie van Dyckstraat 9 Holterweg 63-7429 AE Deventer - T 0570-65 95 95 - E info@miqa.nl www.miqa.nl Omschrijving In de gewilde woonwijk "de Zandweerd" ligt deze -op de begane grond

Nadere informatie

ZILVERGRACHT 75 BERKEL EN RODENRIJS

ZILVERGRACHT 75 BERKEL EN RODENRIJS ZILVERGRACHT 75 ZILVERGRACHT 75 OMSCHRIJVING Dit zeer verrassend ruime ZEVEN-KAMER grachtendpand met leuk aangelegde zonnige tuin; vrijstaande stenen schuur; een achterom en eigen parkeerplaatsen, is gelegen

Nadere informatie

WETENSCHAP. Drukkerij en Bureel T elefoon: Tel. Huis:

WETENSCHAP. Drukkerij en Bureel T elefoon: Tel. Huis: K : 1 U 191 Í U 1 9 ü 11 1 1 1 1 1 1 1 19 0 1 9 0 U U» 1 1 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 1 1 19 19 19 199 19 191 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1909 199 199 199 000 000 000 000 000 000 000 000 000 * 9

Nadere informatie

BERGSE LINKER ROTTEKADE 319

BERGSE LINKER ROTTEKADE 319 BERGSE LINKER ROTTEKADE 319 ROTTERDAM BERGSE LINKER ROTTEKADE 319 ROTTERDAM OMSCHRIJVING In een uniek stukje Rotterdam, ligt deze totaal gerenoveerde DRIE-KAMER HOEK-WONING met sfeervolle tuin. Het geheel

Nadere informatie

4 - Bijzondere paradigmes

4 - Bijzondere paradigmes Bijzondere paradigmes 23 4 - Bijzondere paradigmes. - De adjectieven en 60... - [stam: - (zie nr. ) en -/ - (zie nr. )] Enkelvoud Meervoud! " # $ % & # $ $ ' ( ) * + +, ) * + - * + + '. / 0 2 3 / 0 4 /

Nadere informatie

ADRIANALAAN 156 ROTTERDAM

ADRIANALAAN 156 ROTTERDAM ADRIANALAAN 156 ADRIANALAAN 156 OMSCHRIJVING Deze recent gerenoveerde ruime ZESKAMER woning met voor- en zonnige achtertuin is gelegen in de leuke en kindvriendelijke wijk Schiebroek. De woning is zeer

Nadere informatie

TE KOOP. Kleefsehoek K.K SP Ede. Vendome Makelaardij. Verlengde Maanderweg LL Ede

TE KOOP. Kleefsehoek K.K SP Ede. Vendome Makelaardij. Verlengde Maanderweg LL Ede TE KOOP 259.000 K.K. Vendome Makelaardij Verlengde Maanderweg 64 6713 LL Ede 06-15074922 vendome@kpnmail.nl Kleefsehoek 29 6711 SP Ede Kleefsehoek 29 6711 SP Ede Inleiding Rustig gelegen - maar toch op

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vaststellen Taxatie 8 kavels Spijkvoorderenk, Vijfde Hoek 1- Notagegevens Notanummer 2019-000826 Datum 14-05-2019 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed

Nadere informatie

Ö»² ² É»ª ±² б± - ó ²±ª»³¾» îððè ó ²«³³» î Wat voor schooltype ben jij? Interview met Ger

Ö»² ² É»ª ±² б± - ó ²±ª»³¾» îððè ó ²«³³» î Wat voor schooltype ben jij? Interview met Ger Ö»² ² É»ª ±² б± ó ²±ª»³¾» îððè ó ²«³³» î Wat voor schooltype ben jij? Interview met Ger î ²¹»µ±³»² ± ܱ± Ö±² ² Ì»»½» ²² ÿ Ë» ³±±» ² ³»² ª±± ¼» ͽ ±± µ ²» ô ²»² ¹ ±ª» ó»¹ô» ²¼» µ»»² ²² ÿ Ù»º» ½»» ¼æ Ù»

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Datum : 30 augustus 2017 Nummer : CUO-5482541 Omgevingsvergunning voor : Het verbouwen en het wijzigen van het gebruik van het pand t.b.v. wonen Plaatselijk

Nadere informatie

UITWERKINGEN VOOR HET HAVO HOOFDSTUK 2 VERANDERINGEN KERN 1

UITWERKINGEN VOOR HET HAVO HOOFDSTUK 2 VERANDERINGEN KERN 1 - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - ITWERKINGEN VOOR HET HAVO HOOFDSTK VERANDERINGEN KERN a) Sijgen /m b) Dalen /m a) f 0 ) Sijgen: ; ; 0 ; Dalen: ; ; 0; ; 0 Som a) f() 0,+ - - 0 f - - - Sijgen:

Nadere informatie

Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie

Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Wat verwacht je van de omgevingsvisie? Biedt een omgevingsvisie kansen? Jan van Susante Voorzitter Heemschut Limburg alles van waarde is weerloos (Lucebert)

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Reisbeurzen Ontwikkelingssamenwerking

Reisbeurzen Ontwikkelingssamenwerking Reisbeurzen Ontwikkelingssamenwerking Vademecum met praktische tips voor studenten die naar het Zuiden reizen Mei 2016 Dienst Internationalisering vademecum 2016 INHOUDSTAFEL... 1 Een goede reis!... 2

Nadere informatie

3-D beeld ter illustratie en onder alle voorbehoud van stedenbouwkundige voorschriften. v v

3-D beeld ter illustratie en onder alle voorbehoud van stedenbouwkundige voorschriften. v v 3-D beeld ter illustratie en onder alle voorbehoud van stedenbouwkundige voorschriften v v " & ' Samen met u en de architect streven wij ernaar esthetiek en gebruiksvriendelijkheid hand in hand te laten

Nadere informatie

Projectnr. : Pagina : 15 van 17 Datum : Bijlage 5. Foto s. Verkennend asbestonderzoek Nachtegaalstraat Drachten

Projectnr. : Pagina : 15 van 17 Datum : Bijlage 5. Foto s. Verkennend asbestonderzoek Nachtegaalstraat Drachten Projectnr. : 16422 Pagina : 15 van 17 Datum : 08-12-2016 Bijlage 5. Foto s Verkennend asbestonderzoek Nachtegaalstraat Drachten Bestand: ra16422acc1.doc Projectnr. : 16422 Pagina : 16 van 17 Datum :

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2011

Financieel jaarverslag 2011 Financieel jaarverslag 2011 Mooiste media momenten 2011: Leendert de Geus van MerweTV filmt 1 van de Glazen huis actie ondersteunende koren. Inhoud: Toelichting Bestuur, 2011 - Resultaat pagina 1 - Productie

Nadere informatie

Brouwerstraat 60 RIJNSBURG ,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Brouwerstraat 60 RIJNSBURG ,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij b.v. Rijnsburgerweg 100 2231 AG Rijnsburg Tel: 071-4051616 E-mail: rijnsburg@deleeuw.nl RIJNSBURG Brouwerstraat 60

Nadere informatie

Overzicht van alle Teletex karakters

Overzicht van alle Teletex karakters II.2 Overzicht van alle Teletex karakters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 SP 0 @ P p Ω ĸ 1! 1 A Q a q ± ` Æ æ 2 " 2 B R b r 2 Đ đ 3 3 C S c s 3 ˆ ª ð 4 4 D T d t $ Ħ ħ 5 % 5 E U e u µ ı 6 & 6 F V f v

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013 Mooiste media momenten 2013:

Financieel jaarverslag 2013 Mooiste media momenten 2013: Financieel jaarverslag 2013 Mooiste media momenten 2013: Topartiest Bas van Toor (Clown Bassie), Anja de Bruin (1 e MerweTV dame) en de Sliedrechtse Burgemeester Bram van Hemmen over het 15 jaar MerweTV

Nadere informatie

VERBOUWEN?! dag. groep 8-ers...

VERBOUWEN?! dag. groep 8-ers... Ö»² ² É»ª ±² б± ó «îððè ó ²«³³» VERBOUWEN?! dag groep 8-ers... î ÎÛÐÑÎÌßÙÛ Verbouwing Zoals de meeste kinderen al zullen weten komt er een verbouwing volgend jaar. Ik heb er een paar kinderen over geïnterviewd

Nadere informatie

BRIGADIER AAD DE JONGHOF 5

BRIGADIER AAD DE JONGHOF 5 BRIGADIER AAD DE JONGHOF 5 ROTTERDAM BRIGADIER AAD DE JONGHOF 5 ROTTERDAM OMSCHRIJVING Een zeer mooie, luxe, door architect ontworpen, vrijstaande villa aan de rand van Rotterdam op een unieke locatie.

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Westerklief 8 Hippolytushoef. Gemeente Hollands Kroon

Ruimtelijke Onderbouwing Westerklief 8 Hippolytushoef. Gemeente Hollands Kroon Ruimtelijke Onderbouwing Westerklief 8 Hippolytushoef Gemeente Hollands Kroon 12 oktober 2016 Toelichting Inhoud: 1. Inleiding... 3 1.1 Voorgeschiedenis... 3 1.2 Initiatiefnemer... 3 1.3 Planvoornemen...

Nadere informatie

Adres: Transformatorweg 30, 1014 AK Amsterdam. Executie veiling via 2 december 2014 vanaf 11:00 uur

Adres: Transformatorweg 30, 1014 AK Amsterdam. Executie veiling via  2 december 2014 vanaf 11:00 uur Adres: Transformatorweg 30, 1014 AK Amsterdam Executie veiling via www.bog-auctions.com 2 december 2014 vanaf 11:00 uur BEZICHTIGINGEN 17, 20, 25 en 27 november van 14:00 16:00 uur 123makelaar Gedempt

Nadere informatie

CD-SPELER MET FM PLL ALARMKLOKRADIO EN BLUETOOTH

CD-SPELER MET FM PLL ALARMKLOKRADIO EN BLUETOOTH CD-SPELER MET FM PLL ALARMKLOKRADIO EN BLUETOOTH ALVORENS DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, LEES, BEGRIJP, EN VOLG DEZE INSTRUCTIES. Zorg ervoor dit boekje als toekomstig naslagwerk te bewaren. !! " # # $ $ $

Nadere informatie

Handleiding Vedor-editor

Handleiding Vedor-editor Handleiding Vedor-editor Mei 2007, versie 0.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 De werkbalk... 5 Het context menu... 6 Navigeren binnen je website... 7 Tekst toevoegen en bewerken... 8 Afbeeldingen

Nadere informatie

Prinsenboslaan 22 VLEUTEN Vraagprijs ,- k.k.

Prinsenboslaan 22 VLEUTEN Vraagprijs ,- k.k. Prinsenboslaan 22 VLEUTEN Vraagprijs 649.000, k.k. Beumer Garantiemakelaars Maarssen Reigerskamp 470 3607 JB Maarssen Tel: 0346564293 Email: maarssen@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving Grenzend

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND WERK ALS ÉÉN OVERHEID De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw,

Nadere informatie

Kogge 19 te Barendrecht

Kogge 19 te Barendrecht Kogge 19 te Barendrecht Op een zeer rustige locatie in de wijk Buitenoord III ligt deze goed onderhouden, gemoderniseerde en fraai afgewerkte tussen eengezinswoning. De woning is gelegen op een perceel

Nadere informatie

ß» ±»»² ¹ ±¾» µ µ»» ² ¼» ²¼»» µ ² ª ² ¼»»» ¼ô ±²¼» ²ô ß«5 ¹¹»²ò Ø» ± ¼ ¼ ±³ ±±µ» Down Under ¹»²±»³¼ò ß«5»»²»» ¼¼»»»² ±±µ»»² ²¼ò

ß» ±»»² ¹ ±¾» µ µ»» ² ¼» ²¼»» µ ² ª ² ¼»»» ¼ô ±²¼» ²ô ß«5 ¹¹»²ò Ø» ± ¼ ¼ ±³ ±±µ» Down Under ¹»²±»³¼ò ß«5»»²»» ¼¼»»»² ±±µ»»² ²¼ò Week 4: Australië ß«5 ó Ú ³ ß» ±»»² ¹ ±¾» µ µ»» ² ¼» ²¼»» µ ² ª ² ¼»»» ¼ô ±²¼» ²ô ß«5 ¹¹»²ò Ø» ± ¼ ¼ ±³ ±±µ» Down Under ¹»²±»³¼ò ß«5»»²»» ¼¼»»»² ±±µ»»² ²¼ò Ñ ¼ ½»² ó Ú ³ Ú ³ ìüûú ïò Ö» ¹ ß¾± ¹ ² ò ͽ º

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

PLEVIERSTRAAT 26, 1796 AL DE KOOG

PLEVIERSTRAAT 26, 1796 AL DE KOOG PLEVIERSTRAAT 26, 1796 AL DE KOOG Makelaardij Eelman Warmoesstraat 23 1791 CN Den Burg Tel: 0222-312185 Fax: 0222-312633 info@makelaardijeelman.nl www.makelaardijeelman.nl Warmoesstraat 23, 1791 CN Den

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Prof. Henketstraat KL Delft. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars

Prof. Henketstraat KL Delft. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars Prof. Henketstraat 57 2628 KL Delft woonoppervlakte 70 m 2 perceeloppervlakte 132 m 2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 265.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966

Nadere informatie

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie.

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Advies van het college 5-1-2016 1 Inleiding Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Het advies bestaat uit een algemeen deel en uit concrete

Nadere informatie

Week 2: Midden-Amerika en Suriname

Week 2: Midden-Amerika en Suriname Week 2: Midden-Amerika en Suriname ²¼ ²»² ó Ú ³ ²¼ ²»² ±²»² ¼²¼»²»² ² ß³» µ ò Æ»»»º¼»² ² ª» ½»²¼» ³³»²ò Ü» ±² ¼»µµ ²¹» ¹» ݱ «³¾«±² ¼»µ»Ž øó ¼¼»²ó ß³» µ ª º ±²¼» ¼ ¹»»¼»²ò Ü ¾»»µ»²¼» ²» ª»» ¹±»¼ ª±± ¼»

Nadere informatie

GRAVIN MACHTELDPLANTSOEN 28 S-GRAVENZANDE

GRAVIN MACHTELDPLANTSOEN 28 S-GRAVENZANDE GRAVIN MACHTELDPLANTSOEN 28 S-GRAVENZANDE GRAVIN MACHTELDPLANTSOEN 28 S-GRAVENZANDE Een bovenwoning met het gemak van een appartement én een heerlijk zonnige tuin in het centrum van s-gravenzande. Ligging

Nadere informatie

10 Erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie

10 Erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie 10 Erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Vragen Wat verwacht je van de omgevingsvisie? Biedt een omgevingsvisie kansen? Karel Loeff directeur Heemschut Wat verwacht je van de omgevingsvisie? De gemeentelijke

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ambitiedocument Regio Rivierenland Wij, de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland: delen de beleving van de verscheidenheid in ons gebied;

Nadere informatie

Gebrauchsanleitung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo

Gebrauchsanleitung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Istruzione d'uso. Instrucciones de manejo Gebrauchsanleitung Seite 2 D Operating instructions Page 6 GB Pagina 10 NL Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Page 14 F Istruzione d'uso Pagina 18 I Instrucciones de manejo Página 22 E Manual de utilização

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Visie op de omgeving. Concept 13 december De visie op de omgeving samengevat. Waar staan we nu?

Gemeente Hoogeveen. Visie op de omgeving. Concept 13 december De visie op de omgeving samengevat. Waar staan we nu? Gemeente Hoogeveen Visie op de omgeving Concept 13 december 2017 De visie op de omgeving samengevat Hoogeveen zet in op beheerste groei om in de toekomst aanwezige voorzieningen in stand te kunnen houden.

Nadere informatie

Teletex II.1 Inleiding

Teletex II.1 Inleiding II Teletex II.1 Inleiding De Teletex-standaard is gebaseerd op CCITT-aanbeveling Rec. T.61 [11]. Voor een volledige beschrijving van de Teletex-standaard wordt verwezen naar dat document. Deze bijlage

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. : 0 C 0. z z. F z. z z. z. ë. z z,. z ( z).. z. z,. 0. z. z z ë / q..... : 0 U 0; : 3.7 ; :.,,.... 0000 0 0 /. z z. F z. z z. z. ë. z z,. z ( z).. z. z,. 0. z. z z ë / q.... 0000 0.,,....,.... 0000 0 z

Nadere informatie

LENTE E JAARGANG N=01 0 4,95. Geheim van het Midden-Oosten. Ralph Tuijn. Back to basics. Uitdaging + Adventure

LENTE E JAARGANG N=01 0 4,95. Geheim van het Midden-Oosten. Ralph Tuijn. Back to basics. Uitdaging + Adventure ! " # $ % & & # ' # " & ( # ) & & % * % " + ', - $ -. + / " LENTE 2014 4 E JAARGANG N=01 0 4,95 Geheim van het Midden-Oosten Ralph Tuijn Back to basics Uitdaging + Adventure ;@ ;; A; B ; @ ; @ ; C ; ;

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Beter Wonen Vechtdal

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Op zoek naar een secundaire school. in jouw regio? Informatiebrochure secundair onderwijs regio Mechelen < =

Op zoek naar een secundaire school. in jouw regio? Informatiebrochure secundair onderwijs regio Mechelen < = a a aa a aa aa aa a a a a a a a a aa a a aa aa aa aa a a aa a a a a a a aa a ëa a aa a a a aaa a a aa a aa a a a a aa aaa a a aa aa a a a a a a aa aa aa aa aa a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a aaa

Nadere informatie

Het gebruik van DDGS bij vleesvarkens. Samenstelling (g/kg DS) Samenstelling (g/kg DS) Sam Millet. Studiedag Recent voedingsonderzoek op ILVO DIER

Het gebruik van DDGS bij vleesvarkens. Samenstelling (g/kg DS) Samenstelling (g/kg DS) Sam Millet. Studiedag Recent voedingsonderzoek op ILVO DIER tarwe milo/ maïs fermentatie Het gebrui van bij vleesvarens ethanol draf Sam Millet solubles Wet cae Ingedite solubles DGS Studiedag Recent voedingsonderzoe op ILVO DIER Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoe

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid. Jaar van de Ruimte VvG congres 12 november Nathalie Harrems

Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid. Jaar van de Ruimte VvG congres 12 november Nathalie Harrems Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid Jaar van de Ruimte 2015 VvG congres 12 november 2014 Nathalie Harrems Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Wat is er aan de hand? Tijdperk van de

Nadere informatie

Bachstraat 398 LEIDEN. Vraagprijs ,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Bachstraat 398 LEIDEN. Vraagprijs ,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij b.v. Molenwerf 4 2312 CK Leiden Tel: 071-5142045 E-mail: leiden@deleeuw.nl LEDEN Bachstraat 398 Vraagprijs 139.500,-

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Na een regionale werkconferentie in Venlo, zijn op 24 september 2018 zo n 70 medewerkers van verschillende Zuid-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk,

Nadere informatie

Bijlage 1 - Aanvullende gegevens evaluatie en cijfers GGD monitor

Bijlage 1 - Aanvullende gegevens evaluatie en cijfers GGD monitor Bijlage 1 - Aanvullende gegevens evaluatie en cijfers GGD monitor Toetsing doelstellingen vorige preventie- en handhavingsplan alcohol In het preventie-en handhavingsplan alcohol 2014-2018 zijn doelstellingen

Nadere informatie

Hadden de Zochers het zo bedoeld?

Hadden de Zochers het zo bedoeld? tekst juliet en carla oldenburger ( bewerkt door noortje krikhaar) beeld noord-hollands archief Hadden de Zochers het zo bedoeld? Dit grondgebied lag in het westen van de Nieuwstad, de zeventiende-eeuwse

Nadere informatie

Geel in omgevingsvisies

Geel in omgevingsvisies Geel in omgevingsvisies De RWS-bijdrage aan de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies Peter Harmsen Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen Waar zijn we van? 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Duurzame

Nadere informatie

De invloed van habitat kwaliteit in telomeren dynamiek in de grutto. CEES, afdeling dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen

De invloed van habitat kwaliteit in telomeren dynamiek in de grutto. CEES, afdeling dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen Appendix II. De invloed van habitat kwaliteit in telomeren dynamiek in de grutto Els Atema 1, Ellis Mulder 1, Rosemarie Kentie 2 & Simon Verhulst 1 1 CBN, Rijksuniversiteit Groningen 2 CEES, afdeling dierecologie,

Nadere informatie

Pilots Omgevingsvisie

Pilots Omgevingsvisie Pilots Omgevingsvisie inzichten, omslagen en aanpakken irma.dekker@rws.nl Eric.nelisse@rws.nl Twitter @AandeslagOw www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl Wat willen we vandaag delen met jullie? 1. De omgevingswet

Nadere informatie

Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ. ܱ» ɱ µ ±

Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ. ܱ» ɱ µ ± Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ ±»» µ» ² ¼» µ µá ÎÙÚ Ó ¼¼»²ó»² ѱ óþ ¾ ² Ô±²²»µ» ª ² Þ» µ» Ǫ±²²» Ø»» µ»² ï ܱ» ɱ µ ± Ò º ±± ª ² ¼» ± µ ±»»² º ±»»² ²ª» ½ ²¹ «ª» ¹»¹¹ ²¹ ¾» ³»² ¼» ÕÒÙÚó ½ ² Ú ±»»«½» ª» ¹»¹¹ ²¹ îðïï

Nadere informatie

Omgevingsvisie Maastricht. Tim van Wanroij projectleider Omgevingsvisie /

Omgevingsvisie Maastricht. Tim van Wanroij projectleider Omgevingsvisie / Omgevingsvisie Maastricht Tim van Wanroij projectleider Omgevingsvisie tim.van.wanroij@maastricht.nl / 06 52 57 14 45 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Omgevingsvisie op

Nadere informatie

F3O richtlijn. Bureaustudie (bijlagen 4 en 6) bouweenheid Rakstraat 9-23 bouwkundig bouwjaar: 1910

F3O richtlijn. Bureaustudie (bijlagen 4 en 6) bouweenheid Rakstraat 9-23 bouwkundig bouwjaar: 1910 onderdeel overzicht resultaten funderingsonderzoek bouweenheid 029 beoordeling cfm F3O richtlijn Bureaustudie (bijlagen 4 en 6) bouweenheid Rakstraat 9-23 bouwkundig bouwjaar: 1910 originele bouwtekeningen:

Nadere informatie

Omgevingsvisie Maastricht Resultaten 2 e ronde dialoogsessies met strategische partners van Maastricht 24, 25 en 26 oktober 2018

Omgevingsvisie Maastricht Resultaten 2 e ronde dialoogsessies met strategische partners van Maastricht 24, 25 en 26 oktober 2018 Omgevingsvisie Maastricht 2040 Resultaten 2 e ronde dialoogsessies met strategische partners van Maastricht 24, 25 en 26 oktober 2018 Twee vragen centraal: 1. Reactie op Discussienotitie: beschrijving

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 8133 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 218/31989] 9 OKTOBER 218. Gemeeteraadsverkiezige va 14 oktober 218. Omzedbrief. Validatie va de verkiezige

Nadere informatie

Pilots Omgevingsvisie

Pilots Omgevingsvisie Pilots Omgevingsvisie inzichten, omslagen en aanpakken irma.dekker@rws.nl Eric.nelisse@rws.nl Twitter @AandeslagOw www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl Deze presentatie in het kort 1. De omgevingswet en de

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de bedrijventerreinen er straks uit? 16 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over de bedrijventerreinen Wat staat er in

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

VERRASSEND WESTERWOLDE

VERRASSEND WESTERWOLDE MTB-REISVERHAAL 200 KILOMETER MOUNTAINBIKEN IN GRONINGEN VERRASSEND WESTERWOLDE 76 WWW.FIETS.NL JUNI 2015 O p een mooie, zonnige dag spreken we af bij restaurant de Ruiten Aa in Sellingen. Zèlng, zoals

Nadere informatie

Startnotitie Omgevingswet

Startnotitie Omgevingswet Startnotitie Omgevingswet 20 juli 2017 Nr. 17.0008733 Startnotitie Omgevingswet Inleiding De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Nadere informatie

Links naar brondocumenten

Links naar brondocumenten Links naar brondocumenten PS-doelen en GS-taken Visie Ruimte en Mobiliteit Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017-2020 Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie

Nadere informatie

RO & Milieu. Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra

RO & Milieu. Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra RO & Milieu Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra Even kennismaken De relatie milieu en RO verandert niet door de Omgevingswet! Milieu en RO nu Milieu (art. 1 Wm) Goede

Nadere informatie

Kreeftwater 68 te Barendrecht

Kreeftwater 68 te Barendrecht Kreeftwater 68 te Barendrecht Ruime, semi-vrijstaande parkvilla met vrij uitzicht, gelegen in de kindvriendelijke wijk 'Waterkant'. Deze bijzonder ruime woning is voorzien van een inpandige garage en 3

Nadere informatie

#WVN2030. Omgevingsvisie Westvoorne maart 2015, 1 e discussiebijeenkomst team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle

#WVN2030. Omgevingsvisie Westvoorne maart 2015, 1 e discussiebijeenkomst team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030 Omgevingsvisie Westvoorne 2030 19 maart 2015, 1 e discussiebijeenkomst team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Welkom en opening wethouder Bert van der Meij Inhoud

Nadere informatie

Contact en vragen via

Contact en vragen via *BARCODE* Nummer Portefeuillehouder T.J.M. Groot Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 24 mei 2018 24 april 2018 Onderwerp Uitwerking Omgevingsvisie

Nadere informatie

te koop Deventer Beyerinckstraat 26 Holterweg AE Deventer - T E

te koop  Deventer Beyerinckstraat 26 Holterweg AE Deventer - T E te kp.nl Holterweg 63-7429 AE Deventer - T 0570-65 95 95 - E info@miqa.nl MIQA.nl Deventer Beyerinckstraat 26 gezinshuis. Via de hal betre je de luxe wnkeuken met het kkeiland, het centrale punt van

Nadere informatie

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

Fazantenkamp 363 MAARSSEN Vraagprijs ,- k.k.

Fazantenkamp 363 MAARSSEN Vraagprijs ,- k.k. Fazantenkamp 363 MAARSSEN Vraagprijs 250.000, k.k. Beumer Garantiemakelaars Maarssen Reigerskamp 470 3607 JB Maarssen Tel: 0346564293 Email: maarssen@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving RUIM

Nadere informatie

Nieuw-Weerdinge, bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ

Nieuw-Weerdinge, bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ Nieuw-Weerdinge, bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot nieuw bestemmingsplan 1.2 Ligging plangebied 1.3 Huidige planologische regelingen

Nadere informatie

In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam

In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam LEESWIJZER In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam 29/5/18 1 INTEGRAAL KOERSDEBAT LANGETERMIJNVISIE

Nadere informatie

Wijziging nav de algemene opmerkingen in de Nota van beantwoording Reacties fracties: 10 Deel III Hollands Kroon 2015 is verplaatst naar de bijlagen.

Wijziging nav de algemene opmerkingen in de Nota van beantwoording Reacties fracties: 10 Deel III Hollands Kroon 2015 is verplaatst naar de bijlagen. Omgevingsvisie Nota van Wijzigingen Deze Nota geeft aan wat er gewijzigd is. De bladzijden (Blz.) waarnaar verwezen worden hebben betrekking op het document: Papierenversie Omgevingsvisie 20150823.pdf

Nadere informatie

Laan van Niftarlake 75 TIENHOVEN Vraagprijs ,- k.k.

Laan van Niftarlake 75 TIENHOVEN Vraagprijs ,- k.k. Laan van Niftarlake 75 TIENHOVEN Vraagprijs 375.000, k.k. Beumer Garantiemakelaars Maarssen Reigerskamp 470 3607 JB Maarssen Tel: 0346564293 Email: maarssen@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving

Nadere informatie

Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie. Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie. Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Aanleiding Motie Een goed advies is het halve werk Toezegging portefeuillehouder Opbouw presentatie 1. De cijfers 2. Ambitie gemeente

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie