1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg"

Transcriptie

1 1. Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een methode om de kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan in werk, scholing of daarbuiten, in kaart te brengen en te waarderen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Voor een succesvolle EVCprocedure zijn minimaal drie partijen nodig: Een EVCorganisatie die bevoegd is om een EVCprocedure uit te voeren en erkenningen te verlenen. ROC s en Hogescholen zijn de meest bekende EVCorganisaties (zie ook paragraaf 3) De werknemer of sollicitant De werkgever Een volwaardige EVCprocedure bestaat uit ten minste vier stappen: Stap 1. Doel EVCprocedure vaststellen Stap 2. Bewijs van verworven competenties verzamelen Stap 3. Bewijs beoordelen Stap 4. Verzilveren van verworven competenties Hieronder eerst een toelichting per stap en daarna een overzicht wie bij welke stap aan zet is. Stap 1. Doel EVCprocedure vaststellen Belangrijk is om allereerst samen met de werknemer het doel van de EVCprocedure vast te stellen. Op grond daarvan kan worden bepaald voor welke competenties bewijzen verzameld moeten worden en hoe uitgebreid de EVCprocedure wordt. Gaat het bijvoorbeeld om de kortste weg naar een bepaald diploma, dan is het referentiekader eenduidig en kan heel gericht worden gezocht naar bewijzen van verworven competenties. Dit wordt summatieve EVC genoemd. Staat het ontdekken van andere loopbaanmogelijkheden voorop, dan is een bredere oriëntatie aan te raden. Deze vorm heet ontwikkelingsgerichte EVC. Weten wat het doel is, is ook nodig om de juiste EVCorganisatie te kunnen kiezen. Sommige EVCorganisaties kennen alleen EVCprocedures voor bepaalde beroepen of een branche; andere uitvoerders kennen een breder aanbod. Omdat er tussen EVCorganisaties veel verschillen zijn in kwaliteit en werkwijze is het in alle gevallen belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de aanpak, rolverdeling en inhoud van een EVCprocedure, en over de financiën. De informatie in deze publicatie kan daarbij als leidraad dienen. Dit voorkomt misverstanden en valse verwachtingen. TIP Bij twijfel of het doorlopen van een EVCprocedure voor een bepaald diploma de moeite waard is, kunnen de meeste EVCorganisaties vooraf een quickscan inzetten. Sommige EVCorganisaties hebben zelf een quickscan ontwikkeld; andere gebruiken materiaal van de OVDB. Het invullen van de quickscan geeft een globaal beeld van de mate waarin een kandidaat de benodigde competenties denkt aan te kunnen tonen op grond van ervaring en opleiding. Stap 2. Bewijs van verworven competenties verzamelen Als het doel helder is, is ook duidelijk voor welke competenties bewijzen gevonden moeten worden. Het is aan de kandidaat om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen en op die manier een portfolio samen te stellen. Een goede ondersteuning door een trajectbegeleider van de EVCorganisatie is cruciaal. Ook de leidinggevende van de kandidaat kan in deze fase van de EVCprocedure een belangrijke bijdrage leveren. TIP Voor ziekenhuizen die EVC meer dan incidenteel willen toepassen, kan het inzetten van een interne portfoliobegeleider de moeite waard zijn. De OVDB heeft hiervoor een training ontwikkeld. Mogelijk bewijsmateriaal: Eerder Verworven Kwalificaties (EVK): diploma s, (deel)certificaten, getuigschriften van beroepsopleidingen, cursussen en trainingen Huidige en eerdere banen: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, proeven van bekwaamheid, producten, werkplekbezoek, et cetera Nevenactiviteiten Vrijwilligerswerk Mantelzorg Hobby s ROC Leeuwenborgh heeft een doelstellingenlijst ontwikkeld waarin de eindtermen per kwalificatie staan opgesplitst in begrijpelijke situaties en handelingen. In de doelstellingenlijst geeft de EVCkandidaat aan waar en hoe recent de handeling is verricht en of de kandidaat daar volgens eigen zeggen goed, redelijk of niet goed toe in staat is. In een zogenoemd criteriumgericht interview met de trajectbegeleider, wordt de inventarisatie aangevuld met bewijzen en/of situatieschetsen. Een situatieschets wordt gemaakt als de deelnemer tijdens het criteriumgericht interview een situatie beschrijft volgens de STAR methode: Situatie, Taken, Acties, en Resultaat. Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg 2 Wat is EVC? Wat is EVC? 3

2 2. De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC Stap 3. Bewijs beoordelen In deze stap zet de beoordelaar van de EVCorganisatie het porfolio af tegen de benodigde competenties of eindtermen. De beoordelaar werkt onafhankelijk van de trajectbegeleider. Indien de beoordelaar de bewijsstukken niet overtuigend vindt, kan een aanvullende opdracht of toets de moeite waard zijn. Stap 3 wordt afgesloten met een rapportage van de uitkomsten van de beoordeling. De gedetailleerdheid van deze rapportage is afhankelijk van het doel van de EVCprocedure. In sommige gevallen bevat de rapportage ook een opleidings of ontwikkeladvies. Stap 4. Verzilveren van verworven competenties Bij deze stap worden de uitkomsten van stap 3 verzilverd in de vorm van een of meer certificaten [1] of een diploma. Bij beroepskwalificering verloopt dat via de examencommissie van een opleidinginstituut dat bevoegd is om MBO en/of HBOdiploma s uit te reiken. Dat kunnen ROC s, Hogescholen of particuliere opleidingsinstituten zijn. In dat geval hebben de certificaten of het diploma precies dezelfde waarde als wanneer ze via een opleiding zouden zijn behaald. Sterker nog, ze zien er hetzelfde uit. TIP Leg in de overeenkomst met de EVCorganisatie de status en procedure van verzilvering expliciet vast. Veel organisaties Passage uit rapportage EVCprocedure voor Verpleegkundige op niveau 4 Bron: Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag Vrijstelling toegewezen deelkwalificatie: X = vrijstelling Deelkwalificatie Deel Theorie Praktijk 204 Interactie in beroepssituaties 206 Ontwikkelingen in de maatschappij 1 NVT 302 Basiszorg Preventie en GVO 307 Ontwikkelingen in de maatschappij 2 NVT 401 Plannen van verpleegkundige zorg Verpleegtechnische handelingen Coördinatie en continuïteit van zorg Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering verpleegkundige 1 Et cetera Wie is wanneer aan zet? Stap 1 Doel vaststellen Stap 2 Bewijs verzamelen Stap 3 Bewijs beoordelen Stap 4 Verzilveren EVCorganisatie (X) X X X trajectbegeleider (X) X (X) beoordelaar X erkenner* X Werkgever X X leidinggevende X** X portfoliobegeleider X Werknemer X X X * Bij beroepskwalificering is dat de examencommissie. ** Of personeelszaken of afdeling opleidingen, afhankelijk van interne verdeling van taken en bevoegdheden. EVC staat vooral bekend als instrument om een opleidingstraject te bekorten. Maar er is veel meer mogelijk. Een EVCprocedure kan ook rechtstreeks certificaten of een diploma opleveren. Daarnaast geeft EVC een impuls aan loopbaanontwikkeling en competentiemanagement. Toepassingsmogelijkheden van EVC: kwalificering versnellen richting geven aan loopbaanontwikkeling functiedifferentiatie effectueren werving en selectie verbeteren inzetbaarheid bij reïntegratie en herintreden inschatten op maat bijscholen ondersteuning bieden bij outplacement Voor werkgevers is EVC een goed instrument om personeel efficiënt op te leiden, in door of uitstroom te bevorderen en de wervings en selectieprocedure te verbeteren. Werknemers gebruiken EVC vooral om zich voor een functie te kwalificeren, een opleiding sneller te doorlopen of om meer zicht te krijgen op hun loopbaanmogelijkheden. Hieronder een toelichting op de toepassingsmogelijkheden van EVC, geïllustreerd met enkele praktijkvoorbeelden. Met EVC kwalificering versnellen Zowel voor beroepskwalificering als functiegerichte en specialistische kwalificering kan EVC van betekenis zijn. EVC bij beroepskwalificering Voor iedereen die enige werk en/of levenservaring heeft en voor wie een diploma van een beroepsopleiding wenselijk of noodzakelijk is, kan EVC de moeite waard zijn. Het doorlopen van een EVCprocedure levert bijna altijd vrijstellingen op, waardoor een opleiding korter en goedkoper wordt. Bijvoorbeeld omdat iemand al jaren in een bepaalde richting of setting werkt en een aantal interne cursussen heeft gevolgd. Denk aan ongekwalificeerde medewerkers in de facilitaire dienst of aan een ervaren verpleegkundige die zich wil bekwamen tot nurse practitioner. Ook (deel)certificaten en zelfs een volledig MBO of HBOdiploma liggen binnen bereik, zonder dat iemand daarvoor nog een opleidingsprogramma moet volgen. In die gevallen heeft iemand kunnen bewijzen daarvoor voldoende competenties in huis te hebben. In onderstaand kader de ervaringen van het UMC Groningen met EVC voor facilitair medewerkers. Daaruit blijkt dat EVC, oorspronkelijk ingezet als instrument voor beroepskwalificering, ook een impuls kan geven aan loopbaanontwikkeling. Erkenning van verworven competenties betekent zwart op wit krijgen dat je bekwaam bent voor het werk dat je al doet. 11 februari reikte Margo Vliegenthart, voorzitter van de die EVCprocedures aanbieden gaan in hun brancheorganisatie voor beroepsonderwijs standaardaanbod niet verder dan stap 3. en volwasseneducatie, aan 31 UMC ers een Gevolg is dat wie na de EVCprocedure diploma, deelkwalificatie of certificaat uit besluit om geen aanvullende opleiding te zonder dat daar een opleiding aan vooraf doen, uiteindelijk toch met lege handen was gegaan. staat. Een rapportage heeft niet de status en houdbaarheid van een certificaat of een diploma. [1] In het MBO gaat het nu nog om certificaten van deelkwalificaties. Bij de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur verandert dit. 4 Wat is EVC? De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC 5

3 Als je het UMCG binnenkomt, heb je voordat je ook maar één verpleegkundige of arts gezien hebt, te maken met heel veel medewerkers die áchter de zorg werken. Zet je je auto in de parkeergarage, dan zie je iemand van de beveiliging. Ga je naar de ontvangsthal, dan spreek je iemand van de receptie of van de opnamebalie. Ligt de poli ver weg, dan ga je met een medewerker van het gastenvervoer mee. De eerste indruk van het ziekenhuis wordt dus ingekleurd door heel veel medewerkers van de Facilitaire Dienst, zegt Petrie Roodbol, hoofd van het Opleidingsinstituut. Voor die medewerkers wilden we een opleidingsprogramma organiseren. Vaak leren zij het vak in de praktijk en voor deze manier van leren was nog geen erkenning, zegt Roodbol. Het bedrijfsleven, vooral de metaalsector, had al ervaring met EVCtrajecten, maar in de zorg was zoiets er nog niet. En het is zo logisch om het te doen, vindt Roodbol. We hebben goed bekeken hoe we het in dit umc wilden vormgeven. Voorop stond dat het geen trucje moest worden, maar echt een verantwoordelijkheid van het management. Als manager ken je de mensen en weet je wat ze kunnen. Als je samen met de medewerker kijkt waar hij behoefte aan heeft in zijn werk, kun je er voor zorgen dat zo n EVCprogramma slaagt. Het afgelopen jaar hebben ongeveer vijftig medewerkers van de Facilitaire Dienst een EVCtraject doorlopen. Door een portfolio samen te stellen van hoe zij hun werk in het UMCG, vrijwilligerswerk of voor bijvoorbeeld een hobby doen, laten ze zien welke vaardigheden ze hebben. Met zo n portfolio kunnen de medewerkers er ook achterkomen wat ze verder willen in hun loopbaan. Groningen is het eerste umc waar met EVCtrajecten gewerkt wordt. En daar gaat Groningen mee door, vertelt Roodbol. Zij denkt erover om deze trajecten ook voor andere beroepen zoals verzorgende, administratief medewerker en secretaresse te gaan verzorgen. Cognitie, kennis, wordt vaak overgewaardeerd. Bovendien, als jongere hoor je vaak dat het enige dat telt voor de toekomst je schoolopleiding is. Dus als je in die fase in je leven andere keuzes maakt of pech hebt, dan zou dat heel veel consequenties voor je latere leven hebben. Deze methode van leren is volgens mij daarom echt de methode van de toekomst. Voor beroepen waarin vaardigheden het belangrijkst zijn, kun je theorie en praktijk goed omdraaien. Bron: Polsslag, Uitgave van het Universitair Medisch Centrum Groningen, nummer 4 van 4 maart 2005, opgetekend door Margriet Bos. EVC bij functiegerichte en specialistische kwalificering EVC is niet alleen bruikbaar om beroepsgerichte kwalificering te versnellen, maar kan ook van betekenis zijn bij functiegerichte of specialistische opleidingen. Om de E van EVC te realiseren, is in alle gevallen een duidelijke standaard van benodigde competenties nodig. Bij beroepsopleidingen ligt die standaard landelijk vast via het CREBO (MBO) en CROHO (HBO) van het Ministerie van OCW. Organisatiespecifieke opleidingen, cursussen en trainingen hebben in veel gevallen geen of een zeer beperkt civiel effect. Bij functiegerichte en specialistische opleidingen zal over het algemeen een brancheerkenning het hoogst haalbare zijn. Een organisatie in de jeugdhulpverlening kent een uitgebreid aanbod aan intern ontwikkelde cursussen en trainingen voor pedagogisch medewerkers. Voor een deel zijn deze opleidingsactiviteiten ontstaan vanuit onvrede over het opleidingsprogramma van ROC s en Hogescholen, voor een deel om ervaren personeel bij te scholen in nieuwe ontwikkelingen. Hoewel de organisatie van mening is dat het interne opleidingsaanbod een positieve bijdrage levert aan het ontwikkelen van relevante competenties, blijken de certificaten geen waarde te hebben voor ervaren pedagogisch medewerkers op MBOniveau die een HBOdiploma willen halen. Niet terecht, volgens de afdeling opleidingen van deze organisatie in de jeugdhulpverlening. De afdeling opleidingen heeft daarop contact gezocht met een hogeschool en deze bereid gevonden om het opleidingsaanbod te waarderen en te erkennen in relatie tot de landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Sindsdien gelden deze cursussen en trainingen als bewijs voor verworven competenties in het kader van een EVCprocedure. Hiermee worden kosten en tijd bespaard, en onnodige scholing voorkomen. Met EVC richting geven aan loopbaanontwikkeling Bij loopbaanontwikkeling kan een EVCprocedure vanuit meerdere invalshoeken van waarde zijn. Bewustwording van huidige competenties: Door een EVCprocedure wordt duidelijk wat iemand in zijn mars heeft en wat daarvan het civiel effect is Input voor Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP) Zicht op haalbaarheid loopbaanwensen. Uit diverse EVCprojecten [2] blijkt dat werknemers en werkgevers met meer vertrouwen werken aan loopbaanontwikkeling als beide partijen ervan overtuigd zijn dat iemand voldoende competenties in huis heeft om door te groeien of een heel andere weg in te slaan. Zicht op kosten en investeringen om loopbaanontwikkeling te realiseren Basis voor bijscholing op maat EVC is voor mij als een geschenk uit de hemel komen vallen. Moet je nagaan: op je 49e nog een diploma halen. Ik ben jaren administratief medewerkster geweest en heb de nodige cursussen gevolgd, maar voor het peuterspeelzaalwerk waar ik in 1997 als vrijwilligerster ben begonnen en in 1999 een vast contract heb gekregen ben ik nooit opgeleid. Natuurlijk breng je wel de nodige ervaring met je mee, maar ik wist niet dat ik al zoveel competenties had dat ik daarvoor een diploma zou kunnen krijgen. Een EVCprocedure werkt heel verhelderend. Zo bleek bijvoorbeeld dat ik ook nogal wat organisatorische capaciteiten heb. Dat wist ik niet. [2] Voorbeelden: doorstroming IDers naar reguliere functies in kinderopvang (2003), pilot KPN (2005). 6 De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC 7

4 Maar het was wel zo, dankzij onder meer mijn ORlidmaatschap, maar ook door mijn deelname aan de schrijfgroep pedagogisch beleid van onze stichting. Mooi toch, dat vrijwillige inspanningen die je buiten je werk om hebt verricht alsnog worden beloond?! Bron: Interview met Margaret Sluyters, peuterleidster in Oosterhout, EVC Magazine nr 2, juni 2005 Met EVC functiedifferentiatie effectueren In de Volkskrant van 9 augustus 2005 stond het volgende: Nieuw in de gezondheidszorg is de assist, die alle huishoudelijke taken rondom het bed van de patiënt waarneemt. Verpleegkundigen kunnen zich zo veel beter op de zorg richten. Verderop in het bericht: Met de komst van de nurse practitioners, die taken van de specialist hebben overgenomen, zijn de verpleegkundigen opgeschoven richting de arts. Assisten nemen op hun beurt weer werk van verpleegkundigen op zich. Dit bericht illustreert slechts een van de velen vormen van functiedifferentiatie in ziekenhuizen. EVC is bij de effectuering van functiedifferentiatie een geschikte methode om in te schatten wie geschikt is voor de nieuwe functie en welke bijscholing of begeleiding eventueel nodig is. EVC bij functiedifferentiatie is vooral relevant als voor de organisatie en/of de buitenwereld van belang is dat medewerkers aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor hun nieuwe functie. Met EVC werving en selectie verbeteren Een EVCprocedure inzetten bij werving en selectie heeft als voordeel dat bewezen competenties direct verzilverd kunnen worden. Vooral als het gaat om werving van leerlingwerknemers of andere kandidaten met werkervaring in een andere setting of branche. EVC geeft zicht op de benodigde scholing en inwerkactiviteiten, voorkomt onnodige scholing, en bespaart daarmee kosten en tijd. Een voor sollicitanten aantrekkelijk neveneffect van EVC als selectieinstrument is dat ook de afgewezen kandidaten niet met lege handen naar huis gaan. Betreft het interne sollicitanten dan is dit neveneffect ook voor de eigen organisatie waardevol. Ik ben al jaren een warm voorstander van EVCprocedures. Bij mijn vorige werkgever verwees ik regelmatig mensen door naar het ROC voor een EVCprocedure, vooral zijinstromers. Dat leverde altijd aanzienlijk kortere opleidingstrajecten op. Waar ik nu werk verloopt de samenwerking met het ROC veel moeizamer. Het ROC in deze regio stelt als voorwaarde dat iemand zich vooraf inschrijft voor een BBLtraject, maar ik wil juist op grond van de uitkomsten van een EVCprocedure kunnen beslissen of ik iemand wil aannemen. Bron: telefonisch interview met hoofd Opleidingen van een algemeen ziekenhuis Met EVC inzetbaarheid bij reïntegratie en herintreden inschatten EVC kan als aanvullend instrument worden ingezet bij terugkeer in de eigen functie of in een andere functie. Hetzelfde geldt als de betreffende medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is. EVC kan helpen om twijfel bij werkgever en werknemer over competenties weg te nemen. Ook levert EVC een concreet beeld op van de investeringen die nodig zijn voor een goede inzetbaarheid en voldoende werkplezier. Duizendpoot Dienstverlening is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de gemeente Groningen, gericht op arbeids(re)integratie. Zorg voor werk is een van de projecten die Duizendpoot Dienstverlening uitvoert in samenwerking met ZorgpleinNoord, het Noorderpoortcollege, Het Alfacollege, het Drenthe College en een aantal zorginstellingen, waaronder het Martini Ziekenhuis. Het project strekt zich uit tot drie noordelijke provincies en richt zich vooral op werkzoekenden die (boventallig) opgeleid willen worden tot Helpende of Verzorgende. Zij werken minimaal twintig uur per week in een zorginstelling en krijgen intensieve trajectbegeleiding van een docent. Momenteel wordt onderzocht of en zo ja hoe EVC een extra impuls kan geven aan deze trajecten. Bronnen: Jantje van Weerden van het Noorderpoortcollege en TIP Voor wie overweegt gedeeltelijk arbeidsgeschikte kandidaten of herintreders in dienst nemen, kan het de moeite waard zijn te informeren naar de activiteiten van CWI of gemeente op het terrein van EVC. De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tiel doet sinds begin 2003 ervaring op met EVCprocedures voor werkzoekenden. De ervaringen tot nu toe zijn volgens Johan Töpfer, senior casemanager, zonder meer positief. Töpfer: We krijgen onze klanten nu nog beter in beeld dan voorheen. Dat betekent dat we nóg gerichter met ze aan de slag kunnen. Bovendien zien we de klanten zelf ook opbloeien. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en gaan weer zelf initiatieven nemen. Dat is allemaal winst. Iedere deelnemer aan het EVCtraject wordt tijdelijk in een werksituatie geplaatst om hem goed te kunnen beoordelen. Dit laatste is ook in het belang van de werkgever, volgens Töpfer misschien wel de belangrijkste schakel in het geheel. We hebben sinds kort ook meer contacten met de werkgevers, zegt Töpfer. Het is de bedoeling dat als ze straks bijvoorbeeld een vacature melden, we ze dan vragen om daar in begrijpelijke woorden de vereiste competenties bij te vermelden. Daarmee grijpen de raderen namelijk ineen. Iemand die eerst uitgebreid bezig is geweest met het vinden en benoemen van zijn eigen competenties, is gemotiveerder voor een functie waarvoor deze zelfde competenties worden gevraagd dan wanneer alleen een bepaald diploma als vereiste wordt opgenomen. Bron: Interview met Johan Töpfer, senior casemanager afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tiel, EVC Magazine nr 3, juli De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC 9

5 3. Bij wie kunt u terecht voor een EVCprocedure? Met EVC ondersteuning bieden bij outplacement Onderstaand praktijkvoorbeeld illustreert hoe EVC kan worden ingezet bij outplacement. Binnen de eigen organisatie en branche is er waardering voor de ervaring en competenties van deze mensen, maar buiten de branche hebben werkgevers geen helder beeld van het opleidingsniveau en de inzetbaarheid van deze medewerkers. Ook de medewerkers zelf vinden het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hun arbeids Een grote organisatie krijgt te maken marktperspectieven. met toenemende concurrentie en voelt Besloten wordt om de medewerkers die be zich genoodzaakt om het personeels reid zijn een outplacementtraject in te gaan, bestand aanzienlijk in te krimpen. Met de een EVCprocedure aan te bieden. ondernemingsraad en de bonden wordt een Tijdens een intake wordt vastgesteld of mobiliteitsakkoord afgesloten. Getracht wordt iemand vooral baat heeft bij een EVCpro om via mobiliteitsbevorderende maatregelen cedure die via de kortste weg leidt tot een het aantal gedwongen ontslagen zoveel diploma van een actuele en landelijk er mogelijk te voorkomen. kende beroepsopleiding (summatieve EVC), Het bedrijf heeft veel gespecialiseerde, of bij een EVCprocedure die de ambitie voornamelijk intern opgeleide medewerkers en loopbaanwensen van de kandidaat als in dienst. Deze mensen hebben meer in hun startpunt heeft (ontwikkelingsgerichte EVC). mars dan je op grond van hun diploma s en Een combinatie kan ook. Diverse organisaties voeren EVCprocedures uit voor beroepskwalificaties die relevant zijn voor de branche Ziekenhuizen. De meeste van deze EVCorganisaties kunnen ook branchespecifieke of functiegerichte EVCprocedures uitvoeren. Het gaat om: ROC s Adressen via of opleidingsachtergrond zou verwachten. Voor zover zij al beschikken over landelijk erkende diploma s zijn deze vaak verouderd. 10 De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC TIP Niet ieder opleidingsinstituut heeft al ervaring met EVC. Ook de aanpak, kosten, waardering voor praktijkervaring en de kwaliteitsborging kunnen verschillen. Daarom kan het de moeite lonen om ook buiten de eigen regio te informeren. Hogescholen Adressen via of Universiteiten Particuliere opleidingsinstituten die opleiden voor landelijk erkende MBOen/of HBOdiploma s Adressen via Enkele van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB) Voorbeelden: ECABO, kenniscentrum voor kwalificaties in administratie en beveiliging (www.ecabo.nl) Kenteq, kenniscentrum voor kwalificaties in techniek (www.kenteq.nl) De OVDB investeert in instrumenten, kwaliteitsmonitoring en trainingen voor portfoliobegeleiders, maar voert zelf geen EVCprocedures uit. De OVDB biedt wel ondersteuning bij de invoering en uitvoering van EVCprocedures. (www.ovdb.nl) Overige organisaties Voorbeelden: IVIOOpleiding en Didactiek VigorPlaza Bij wie kunt u terecht voor een EVCprodedure? 11

6 4. Wat kunt u als ziekenhuis zelf doen? 5. Kosten en financiering van EVC Ervaring leert dat EVCprocedures meer rendement opleveren als de werkgever een actieve rol speelt bij de uitvoering. Voorbeelden: Leidinggevende van kandidaat actief betrekken bij verzamelen van bewijsmateriaal (denk aan aanwezigheid bij werkplekbezoek door trajectbegeleider of gesprek met trajectbegeleider) Praktijkopleiders opleiden tot portfoliobegeleiders. Portfoliobegeleiders ondersteunen EVCkandidaten bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het verwerken van het bewijsmateriaal in het portfolio Werkruimte, tijd, apparatuur, materiaal beschikbaar stellen voor afnemen van proeven van bekwaamheid Interne opleidingen door ROC of Hogeschool laten beoordelen. Doel: erkenning als EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) Kosten De kosten van EVC variëren van nul tot enkele duizenden euro s. De uitvoerders van kosteloze EVCprocedures stellen als voorwaarde dat iemand zich inschrijft voor een opleidingstraject. De duurste EVCprocedures zijn procedures waarbij uitvoerders veel investeren in werkplekbezoek en proeven van bekwaamheid. Ontwikkelingsgerichte EVCprocedures kosten meer tijd en geld dan summatieve EVCprocedures. Individuele EVCprocedures zijn vaak duurder dan procedures voor groepen. Bij groepen kan een gezamenlijke introductie en het combineren van werkbezoeken kostenbesparend werken. De prijs van een EVCprocedure is overigens niet alleen een kwestie van geld. Voor een gemiddelde EVCprocedure is een werknemer tussen de acht en twintig uren aan tijd kwijt. Ook de inzet van leidinggevende en portfoliobegeleider kost tijd. Financiering Er zijn meerdere mogelijkheden voor werkgevers en voor werknemers om een EVCprocedure (deels) door anderen te laten financieren. Financieringsmogelijkheden voor werkgevers: Impulsregeling Beroepskolom van OCW (looptijd t/m 2006). Meer informatie via Bij reïntegratie of herintreding: CWI of gemeente Bij inschrijving voor opleidingstraject: door opleidingsinstituut Bijdrage door werknemer Financieringsmogelijkheden voor werknemers: (Bijdrage) door werkgever Bij inschrijving voor opleidingstraject, door opleidingsinstituut 12 Wat kunt u als ziekenhuis zelf doen? Kosten en financiering van EVC 13

7 6. Meer weten over EVC? Kenniscentrum EVC OVDB, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening Startpaginadochter Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) 14 Meer weten over EVC?

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie