TOTAALBEELD Hardenberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOTAALBEELD Hardenberg"

Transcriptie

1 Interbestuurlijk toezicht Hardenberg, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hardenberg FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hardenberg is verschoven van oranje naar groen. Alleen het domein financiën is, evenals de voorgaande jaren, oranje omdat er bestuurlijke onderwerpen zijn benoemd die het begrotingsevenwicht bedreigen. De begroting 2016 en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht. Het weerstandsvermogen is een aandachtspunt voor de gemeente. Bij de begroting 2016 blijkt het weerstandsvermogen (algemene reserve) onvoldoende om de risico s op te vangen. In 2016 zal de gemeenteraad een voorstel risicomanagement behandelen waarin maatregelen worden genomen om dit te herstellen. Daarnaast zijn de positieve saldi uit de begroting mede afhankelijk van de (tijdige) realisatie van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering, die de gemeente bij de gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen Hardenberg (BOH) heeft ondergebracht. Op het domein Wabo heeft de gemeente het afgelopen jaar positieve stappen gezet. Op basis van de uitgevoerde toetsing en vanwege de ingezette verbetering is het kleurbeeld verschoven van oranje naar groen. Hardenberg heeft actuele structuurvisies en actuele bestemmingsplannen. Daarnaast heeft de gemeente in 2015 een ruimtelijk-economische ontwikkelagenda opgesteld waarmee de gemeente via vijf beleidsthema s en hieraan gekoppelde concrete strategische projecten, richting geeft aan haar ruimtelijk-economisch beleid. Hardenberg heeft de zorg voor en het beheer van het archief op orde. De aanbevelingen uit de KPI-rapportages voor Hardenberg en Ommen zijn voortvarend opgepakt. Ook heeft de gemeente voor het domein huisvesting van verblijfsgerechtigden voldaan aan de wettelijke kaders. Al met al levert dit het beeld op van een gemeente die, op de domeinen waar de provincie toezicht houdt, haar wettelijke taken naar behoren uitvoert en daarin ook stappen maakt.

2 Domein Beoordeling en onderbouwing door GS Beeld Toezichtregime FINANCIËN Beoordeling De begroting 2016 en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht. Er zijn bestuurlijke onderwerpen benoemd die het begrotingsbeeld bedreigen. Context Het financiële beeld van Hardenberg was in 2015 oranje vanwege een niet structureel sluitende begroting en er waren risico s gesignaleerd die het begrotingsbeeld bedreigden. Hardenberg had met de vaststelling van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in besloten tot forse bezuinigingen op de bedrijfsvoering. De gemeente heeft haar bedrijfsvoering ondergebracht in de GR Bestuursdienst Ommen Hardenberg (BOH). De positieve saldi van de begroting zijn grotendeels afhankelijk van het realiseren van de bezuinigingen door de GR BOH. Het weerstandsvermogen is een aandachtspunt voor Hardenberg. De gemeente heeft vorig jaar maatregelen genomen tot herstel. Bij de begroting 2016 blijkt het weerstandsvermogen (algemene reserve) onvoldoende om de risico s op te vangen. In 2016 behandelt de raad een voorstel risicomanagement waarin maatregelen worden genomen om dit te herstellen. Gedacht wordt aan het betrekken van de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Toelichting beoordeling Hardenberg constateert in de begroting dat de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) op dit moment onvoldoende is om de risico s op te vangen. De gemeente wil de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien betrekken bij het beschikbare weerstandsvermogen. In 2016 behandelt de raad een voorstel risicomanagement, waarin het beleid rondom dit onderwerp wordt behandeld. De toezichthouder verwacht dat dit zal resulteren in een adequaat weerstandsvermogen uiterlijk bij de begroting Hardenberg heeft de bedrijfsvoering overgeheveld naar de GR BOH en besloten tot forse bezuinigingen op de bedrijfsvoering. De positieve saldi uit de begroting zijn mede afhankelijk van de (tijdige) realisatie van deze bezuinigingen. Hardenberg heeft de structurele gevolgen van de voorgenomen wijziging van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) met betrekking tot de grondexploitaties verwerkt in de begroting. Dit levert een structureel nadeel op van 1.5 miljoen. De niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) zijn inmiddels gewaardeerd op agrarische waarde waardoor de wijziging op dit punt geen gevolgen zal hebben voor de gemeente. Hardenberg heeft een structureel bedrag geraamd van als gevolg de wijziging Vennootschapsbelasting. De taken voortvloeiend uit de decentralisaties in het sociaal domein worden budgettair neutraal geraamd. De gemeente verwacht dat het gevoerde beleid zal resulteren in lagere kosten. Hier is nog geen rekening mee Toezichtregime oranje 1. De geraamde uitgaven en inkomsten zijn structureel en reëel in evenwicht. Uit meerjarenbegroting is nog niet aannemelijk dat dit evenwicht behouden blijft, of, 2. De geraamde structurele uitgaven en inkomsten zijn niet in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld, en/of, 3. Er is sprake van één of meer bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan de jaarrekening, het weerstandsvermogen, de grondexploitatie of andere onderwerpen. Intensiteit toezicht: gemiddeld o Begroting vergt geen goedkeuring. o Verdiepingsvragen rondom meerjarige financiële problematiek. o Intensivering ambtelijk en bestuurlijk contact (2-5 x per jaar). o Monitoren van herstelmaatregelen/begrotingswijzigingen. o Het zijn van sparringpartner. o Themaonderzoeken. o Onderzoek programmarekening met accountantsverslag. o Opvragen nota s deelonderwerpen financiële positie.

3 WABO WRO gehouden in de raming. Hardenberg beschikt, naast de algemene reserve, niet over specifiek buffervermogen voor dit domein. Algemeen In het jaar 2015 is aan de gemeente Hardenberg het oranje kleurbeeld toegekend. Inmiddels heeft de gemeente positieve stappen ter verbetering gezet. Op basis van de uitgevoerde toetsing, zoals hieronder is weergegeven, is het kleurbeeld voor 2015, mede vanwege de ingezette verbeteringen, groen. Hardenberg heeft het uitvoeringsprogramma 2015 en het jaarverslag 2014 tijdig vastgesteld. Hardenberg heeft het uitvoeringsprogramma 2015 tijdig vastgesteld vóór 1 januari 2015, te weten op 16 december Hardenberg heeft het jaarverslag over de handhavingsuitvoering in 2014 tijdig vastgesteld vóór 1 april 2015, te weten op 31 maart Hardenberg voert de prioriteitstelling uit op basis van de risicoanalyse. Hardenberg gebruikt een risicoanalyse en maakt consequenties van de gemaakte keuzes inzichtelijk. De RUD-risico analyse is niet gebruikt voor de onderdelen bouw en sloop. Hardenberg heeft hiervoor eigen, onderbouwde, keuzes gemaakt. Voor het onderdeel milieu wijkt Hardenberg bij 4 branches af. Hardenberg heeft een duidelijke handhavingsstrategie en ambitie. De handhavingsstrategie en ambitie van Hardenberg komen overeen met het RUDambitieniveau. Hardenberg geeft inzicht in de voorgenomen activiteiten en benodigde en beschikbare middelen en capaciteit Hardenberg heeft de uit te voeren controles en andere activiteiten voor de handhavingsuitvoering duidelijk opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Deze voorgenomen activiteiten zijn gerelateerd aan de gestelde doelen en prioriteiten. De benodigde en beschikbare capaciteit en middelen is inzichtelijk. De risicothema s asbest, verontreinigde grond, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen, constructieveiligheid en brandveiligheid, zijn betrokken in de voorgenomen activiteiten. Hardenberg heeft in het jaarverslag de gestelde doelen toereikend verantwoord. Hardenberg geeft volledig inzicht in de uitvoering ten opzichte van de planning, in preventief en repressief toezicht en inzicht in de gevolgen en risico s. Het resultaat van de evaluatie van de uitvoering is vertaald naar de programmering voor Samenvatting Op grond van onderstaande overwegingen krijgt de gemeente Hardenberg de beoordeling groen voor IBT Ruimtelijke Ordening. (Structuur)visies Hardenberg heeft één of meer actuele structuurvisies en uitvoeringsprogramma s. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks Inzicht in uitvoering en handhaving o Voor 1 januari is het handhavingsprogramma aan de raad aangeboden en aan GS gestuurd; o Voor 1 april, dan wel samen met de jaarrekening, is het handhavingsjaarverslag aan de raad aangeboden en aan GS gestuurd; o Doelen en normen zijn behaald conform eisen in Wabo, Bor en Mor en kwaliteitsverordening. Er is een goede en actuele analyse van de risico s. Er is sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen, afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd. o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. o Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef) Vaststelling en actualisatie structuurvisies en bestemmingsplannen: o de gemeente heeft zowel de structuurvisies en de bestemmingsplannen op orde (voldoet aan de hiervoor

4 geactualiseerd. Er is daarmee voldaan aan de wettelijke bepalingen. Daarnaast heeft Hardenberg in 2015 een ruimtelijk-economische ontwikkelagenda opgesteld waarmee de gemeente, via vijf beleidsthema s en hieraan gekoppelde concrete strategische projecten, richting geeft aan haar ruimtelijk-economisch beleid. o genoemde beoordelingscriteria) en gelijktijdig met de jaarrekening is het door de raad geziene jaarverslag uitvoering Wro taken aan GS gestuurd. De gemeente Hardenberg beschikt over een bedrijventerreinenvisie (vastgesteld in 2010) waarmee GS en de buurgemeenten hebben ingestemd. De woonafspraken met Hardenberg uit 2010 zijn in 2014 met één jaar verlengd tot eind De gemeente beschikt over een actuele woonvisie (vastgesteld in 2014). Eind 2014 hebben alle gemeenten, waaronder de gemeente Hardenberg, en GS ingestemd met de Regionale woonvisie West-Overijssel. De gemeente Hardenberg heeft in dit traject een actieve rol ingenomen. De gemeente Hardenberg beschikt niet alleen over een Landschapsontwikkelingsplan, maar ook over Landschapsidentiteitskaarten en een Ontwikkelingsvisie. De koppeling met het bestemmingsplan Buitengebied is daarbij een goed voorbeeld voor de wijze waarop gemeenten invulling kunnen geven aan sturing op ruimtelijke kwaliteit in hun buitengebied. Hardenberg werkt momenteel aan een digitale en interactieve website over ruimtelijke kwaliteit, die initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gebruiken bij het uitwerken van hun plannen. Bestemmingsplannen De gemeente beschikt over actuele bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied, waarin rekening is gehouden met de provinciale belangen. Inzicht in nalevingstoezicht: o Voor 1 januari van elk kalenderjaar is het door de raad geziene jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en o voor 1 april, dan wel samen met de jaarrekening, is het door de raad geziene jaarverslag toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en o doelen en normen zijn behaald. Er is een goede en actuele analyse van de risico s. Er is sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen, afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd. o Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar. o Kennisgevingsbrief van GS: situatie is conform de eisen. o Steekproef eens per 3 à 4 jaar. ARCHIEF Toezicht en handhaving Ten opzichte van afgelopen jaar heeft Hardenberg op het gebied van toezicht en handhaving positieve stappen gezet (zie ook IBT-Wabo). Hardenberg heeft een actueel uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving. De gemeente heeft de capaciteit inzichtelijk gemaakt. De gemeente heeft de capaciteit om uitvoering te geven aan toezicht en handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening. Samenwerking De samenwerking met Hardenberg verloopt goed. Er heeft dit jaar geen opschaling plaatsgevonden via het Overijssels opschalingsmodel: ambtelijke opschaling via management naar bestuur. De aanbevelingen uit de KPI-rapportages voor Hardenberg en Ommen heeft de gemeente voortvarend opgepakt. De werkzaamheden om het secretariearchief van de voormalige gemeente Gramsbergen over de periode te inventariseren zijn projectmatig opgepakt; afronding met externe inzet vindt plaats in De gemeente heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg gaat werken aan een Handboek Kwaliteitszorg. Ook zal in 2016 digitale parafering plaatsvinden. De ontwikkelingen om koppelingen tot stand te Zorg voor en beheer van archief op orde o Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per 2 a 3 jaar o Informatie-uitvraag: algemene vragenlijst archiefinspectie eens per jaar (of verslaglegging via KPI s) o Horizontale verslaglegging:

5 HUIS- VESTING brengen tussen GWS4ALL (Sociaal domein) resp. het programma StadsBeheer Administratie (SBA) en het DMS Verseon betekenen dat er efficiënter digitaal kan worden gewerkt. Hardenberg heeft dit jaar het Handboek Vervanging vastgesteld en het vervangingsbesluit genomen. Op basis van de cijfers verstrekt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op 1 januari 2016 heeft Hardenberg voldaan aan de taakstelling van de tweede helft De gemeente heeft een achterstand uit voorgaande periodes, maar die is ontstaan doordat het COA onvoldoende koppelingen heeft gemaakt tussen vergunninghouders en Hardenberg om te kunnen voldoen aan de taakstelling. jaarlijks. Tijdig gehuisvest o Voldaan aan de wettelijke taakstelling en heeft geen achterstanden en/of, o de huisvesting van de gekoppelde statushouders heeft plaatsgevonden binnen de afgesproken termijn van gemiddeld 12 weken. o Huisvesting statushouders wordt vast punt op de agenda van het voortgangsoverleg Prestatieafspraken Wonen o Jaarlijkse rapportage via de prestatieafspraken Wonen

TOTAALBEELD Olst-Wijhe

TOTAALBEELD Olst-Wijhe Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Olst-Wijhe FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is, evenals vorig jaar, groen. In 2015

Nadere informatie

TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Zwolle, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Zwolle is, net als voorgaande jaren, groen.

Nadere informatie

TOTAALBEELD Staphorst

TOTAALBEELD Staphorst Interbestuurlijk toezicht Staphorst, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Staphorst FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Staphorst is, net als in de voorgaande

Nadere informatie

TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Almelo, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is dit jaar rood, vorig jaar was het oranje.

Nadere informatie

TOTAALBEELD Deventer

TOTAALBEELD Deventer Interbestuurlijk toezicht Deventer, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Deventer FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Deventer is, net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Hengelo, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hengelo is dit jaar groen, vorig jaar was

Nadere informatie

Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente Totaalbeeld Hof van Twente: Groen

Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente Totaalbeeld Hof van Twente: Groen Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente 2019 Totaalbeeld Hof van Twente: Groen Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Oranje Groen Groen Groen Groen Motivering totaalbeeld Algemeen

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017

Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017 Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017 Totaalbeeld Dalfsen Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017

Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017 Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017 Totaalbeeld Raalte Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2017

Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2017 Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2017 Totaalbeeld Steenwijkerland Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Almelo 2017

Interbestuurlijk toezicht Almelo 2017 Interbestuurlijk toezicht Almelo 2017 Totaalbeeld Almelo Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2017

Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2017 Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2017 Totaalbeeld Olst-Wijhe Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij

Nadere informatie

Raadsbrief. Het IBT-beeld voor Hof van Twente is als bijlage bij deze raadsbrief gevoegd. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Het IBT-beeld voor Hof van Twente is als bijlage bij deze raadsbrief gevoegd. Inhoudelijke boodschap Het IBT-beeld voor Hof van Twente is als bijlage bij deze raadsbrief gevoegd. Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Toezichtbeeld interbestuurlijk toezicht 2017 Registratienummer: 633975 Datum:

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Losser 2017

Interbestuurlijk toezicht Losser 2017 Interbestuurlijk toezicht Losser 2017 Totaalbeeld Losser Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

Model Bestuursovereenkomst. Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente...

Model Bestuursovereenkomst. Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente... Optioneel: Provincie Zuid-Holland naam en substijl de Zuid-Hollandse of naam Gemeenten project Model Bestuursovereenkomst Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT Brochure toetskaders Interbestuurlijk toezicht, april 2014 IBT@provinciegroningen.nl Illustraties van Erik Wielaert www.wielaert.nl Inhoud 5 Voorwoord 6 Archief 8

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Interbestuurlijk toezicht provincie Overijssel totaalbeeld 2017 1- Notagegevens Notanummer 2017-000482 Datum 31-03-2017 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht Inleiding Gelijktijdig met het moment van het opmaken van de jaarrekening 2012 wordt hierbij de stand van zaken weergegeven op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Interbestuurlijk toezicht provincie Overijssel 2018 1- Notagegevens Notanummer 2018-000811 Datum 18-04-2018 Programma: 11 Bedrijfsvoering Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .-f i -V*-*. " -re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten DGBK Programnna Krachtig Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2018 Deze handreiking bevat een nadere toelichting op en instructie

Nadere informatie

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten Januari 2018 Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2017 De provincie Zuid-Holland heeft in het afgelopen jaar in

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013)

Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013) Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013) 1. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) van kracht geworden.

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten

Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten Model Bestuursovereenkomst Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten Afspraken over het vernieuwde interbestuuriijk toezicht tussen de provincie Zuid- Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 1 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Aandachtsgebieden 3 3. Rapportage per aandachtsgebied 4 3.1 Financiën 4 3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 6 3.3 Wet algemene

Nadere informatie

Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht 6 oktober 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1. Aanleiding Eind 2014 voerde de provinciale Eenheid Audit en Advies (EAA) een evaluatie

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2017 Kern mededeling: Hierbij ontvangen de staten ter informatie het Jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2017. Op 17

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de commissaris

Nadere informatie

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017 Toezichtdomein Westerveld Tynaarlo Noordenveld Midden-Drenthe Meppel Hoogeveen Emmen De Wolden Coevorden Borger-Odoorn Assen Aa en Hunze Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 21 november 2017 1 Inhoud 0. Inleiding...

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

Raming algemene uitkering gemeentefonds is te optimistisch. De raad van de gemeente Meierijstad Postbus DA VEGHEL

Raming algemene uitkering gemeentefonds is te optimistisch. De raad van de gemeente Meierijstad Postbus DA VEGHEL De raad van de gemeente Meierijstad Postbus 10001 5460 DA VEGHEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 680 76 80 www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043

Nadere informatie

Besluit. De raad van de gemeente Tiel Postbus HH TIEL. Geachte leden van de raad,

Besluit. De raad van de gemeente Tiel Postbus HH TIEL. Geachte leden van de raad, Besluit 2018-004436 Onderwerp Financieel toezicht 2019 De raad van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH TIEL Inlichtingen bij Gerrit Scholten 026 359 9872 post@gelderland.nl 1 van 6 Geachte leden van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente

Bestuursovereenkomst. Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente Bestuursovereenkomst Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente Bestuursovereenkomst De ondergetekenden: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT)

Mededeling. Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) Mededeling Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert u vanuit zijn coördinerende rol voor het IBT. De nadruk ligt hierbij op het

Nadere informatie

PROVI NCI E :: UTRECHT

PROVI NCI E :: UTRECHT PROVI NCI E :: UTRECHT De gemeenteraad van de gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK DATUM NUMMER UW BRIEF VAN UW NUMMER BIJLAGE 31 oktober 2018 81DF225F TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER E-MAILADRES 1

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Turfmark 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00509545 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 27 juni 2017 Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017,

Nadere informatie

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016 Toezichtdomein Westerveld Tynaarlo Noordenveld Midden-Drenthe Meppel Hoogeveen Emmen De Wolden Coevorden Borger-Odoorn Assen Aa en Hunze Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z"* IN

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z* IN provincie Bezoekadres Postadres Markt 11 Postbus 9090 6811 CG Arnhem 6800 GX Arnhem Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD telefoonnummer (026) 359 91 11 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten Bestuur, democratie en financiën Financieel en informatie stelsel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 Provincie Flevoland Juni 2016 IBT 2015 1. Inleiding Op grond van de Gemeentewet houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Dit jaaroverzicht heeft betrekking

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Analyse financiën decentralisaties sociaal domein 2018

Analyse financiën decentralisaties sociaal domein 2018 Analyse financiën decentralisaties sociaal domein 2018 Contactpersoon Team IBT Financieel Toezicht: Patrick van den Brand Mieke Jansen-Sluijter Raschid Karamat Ali Programma: Interbestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek ^ iiii ~ Ontvangen: 07/03/ ink03751

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek ^ iiii ~ Ontvangen: 07/03/ ink03751 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 07/03/2014 14ink03751 ^ iiii ~ provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Oude

Nadere informatie

BEGROTINGSCIRCULAIRE 2019

BEGROTINGSCIRCULAIRE 2019 BEGROTINGSCIRCULAIRE 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 Inzenden van uw begroting per post of digitaal... 3 Vragen over deze circulaire... 3 2. Twee vormen van toezicht... 3 Repressief toezicht... 4 Preventief

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Gedeputeerde Staten Aan de raden van de se gemeenten. Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Uw contactpersoon mw. W.J.C. de Wit-Scholten AD/KAB/IBT Telefoonnummer

Nadere informatie

begrotingsrichtlijnen toetsingsaspecten

begrotingsrichtlijnen toetsingsaspecten begrotingsrichtlijnen en toetsingsaspecten Aandachtspunten voor: Het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 Bijlage bij brief d.d. 22 februari 2018 nr. 81C98FF7 gericht aan de

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Gelders financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden. Arnhem, 3 februari 2014

Gelders financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden. Arnhem, 3 februari 2014 Gelders financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden Arnhem, 3 februari 2014 Opzet presentatie Waarom dit onderzoek? Wat hebben we onderzocht? Toezicht in het kort: stand van zaken, rollen

Nadere informatie

Begrotingscirculaire Gemeenten

Begrotingscirculaire Gemeenten Begrotingscirculaire Gemeenten 2020 2023 Aandachtspunten voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 April 2019 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Toets begroting en meerjarenraming...

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8. Doetinchem, 26 oktober 2016 GEWIJZIGD VASTGESTELD 3 NOVEMBER Programmabegroting 2017

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8. Doetinchem, 26 oktober 2016 GEWIJZIGD VASTGESTELD 3 NOVEMBER Programmabegroting 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 GEWIJZIGD VASTGESTELD 3 NOVEMBER 2016 Programmabegroting 2017 Te besluiten om: 1. De programmabegroting 2017 vast te stellen, waarmee tevens wordt besloten om: 2. Voor de financiën

Nadere informatie

z s sep zn'3 provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 30 SEPTEMBER 2013 Gemeente Molenwaard

z s sep zn'3 provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 30 SEPTEMBER 2013 Gemeente Molenwaard De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf 30 SEPTEMBER 2013 Gemeente Molenwaard Gedeputeerde Staten ~ Directie Leefomgeving en Bestuur ~ Afdeling Bestuur V Contact A. van den Berg

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA

FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA 2019-2022 BIJLAGE BIJ DE KADERNOTA 2019-2022 1 Inhoudsopgave COALITIEAKKOORD... 3 MAARTCIRCULAIRE EN MEICIRCULAIRE 2018... 4 INTERNE REKENRENTE... 4 LOON-/PRIJSBIJSTELLING...

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming

Aandachtspunten voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming PROVINCIE UTRECHT Begrotingscirculaire Gemeenten 2020-2023 Aandachtspunten voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 Bijlage bij brief nr. 81EA6300 d d. 16 april 2019 gericht

Nadere informatie

provincie limburg FIN / De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT

provincie limburg FIN / De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT 4 1~ De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bij lage(n) FIN +31 43 389 71 51 201 6/1 8446 Behandeld Doorkiesnummer +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht

Nadere informatie

Themaraad financiën 3 april

Themaraad financiën 3 april Themaraad financiën 3 april 2017 1 Aanleiding en doelstelling P&C-cyclus Robuust financieel beleid Begroting Financiële positie Risico s Afsluiting Agenda 2 Aanleiding en doelstelling Aanleiding Vanuit

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

2 O MAART Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

2 O MAART Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad, Geme ~ I ~ ~ Bergen op Zoom Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Uw kenmerk U19-004407 Uw brief Beh. door R. Bogers

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk Datum Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld gemeente 13G200361/

Onderwerp Kenmerk Datum Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld gemeente 13G200361/ *506305* Stafondersteuning Aan de raad van de gemeente Hengelo alhier Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld gemeente 13G200361/ Hengelo 2013 506305 Geachte

Nadere informatie

BEGROTINGSCIRCULAIRE 2019 GEMEENTEN. Inhoudsopgave Inleiding Wij bepalen de vorm van toezicht...3

BEGROTINGSCIRCULAIRE 2019 GEMEENTEN. Inhoudsopgave Inleiding Wij bepalen de vorm van toezicht...3 BEGROTINGSCIRCULAIRE 2019 GEMEENTEN Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Wij bepalen de vorm van toezicht...3 We houden repressief of preventief toezicht... 3 Wanneer houden we repressief toezicht?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Besluit. De raad van de gemeente Nijmegen Postbus HG NIJMEGEN. Geachte leden van de raad,

Besluit. De raad van de gemeente Nijmegen Postbus HG NIJMEGEN. Geachte leden van de raad, Besluit Onderwerp Financieel toezicht 2019 De raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Inlichtingen bij Gerrit Scholten 026 359 9872 post@gelderland.nl 1 van 6 Geachte leden van de raad,

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Presentatie voor raadsleden 10 april 2018

Gemeentefinanciën Presentatie voor raadsleden 10 april 2018 Gemeentefinanciën Presentatie voor raadsleden 10 april 2018 Agenda Rol van de raad en het college Regelgeving Planning en control cyclus Accountant Provinciaal toezicht Vragen? Rol van de raad en het college

Nadere informatie

Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie

Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie 30 mei 2018 Concerncontrol Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanbevelingen RKC 3 2 1. Inleiding De Rekenkamercommissie (RKC) heeft naar aanleiding

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 13 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Begroting... 5 4. Begroting... 5 4. Toelichting bij de begroting... 7 LASTEN...

Nadere informatie

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2015 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2015 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief gja Provincie /ÿzeeland Naam voorstel 15018308 Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van over financieel toezicht: vorm en bevindingen

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; Besluit Belastingsamenwerking West-Brabant Van Het Dagelijks Bestuur van de BWB Onderwerp Planning & Control Cyclus 2018 Agendapunt 8 Datum 22 december 2017 Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Financiële positie. Financieel perspectief. Financiële uitgangspositie

Financiële positie. Financieel perspectief. Financiële uitgangspositie Financieel perspectief Financiële positie Financiële uitgangspositie De ambities die we voor de komende periode hebben zijn op dit moment groter dan de financiële mogelijkheden die daarvoor beschikbaar

Nadere informatie

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR333663_1 22 november 2016 Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland Provinciale staten van Zeeland; - Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Begrotingscirculaire gemeenschappelijke regelingen

Begrotingscirculaire gemeenschappelijke regelingen Januari 2019 Begrotingscirculaire 2020-2023 gemeenschappelijke regelingen 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Vormen van toezicht...5 1.1 Repressief toezicht...5 1.2 Preventief toezicht...5 2. Toetsingsaspecten...7

Nadere informatie

2019 is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden

2019 is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden Aan alle gemeenteraden en algemene besturen van de gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

Repressief toezicht. Aan de raden van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Begrotingscirculaire Geachte raadsleden,

Repressief toezicht. Aan de raden van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Begrotingscirculaire Geachte raadsleden, Aan de raden van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiniii Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Begroting 2018 U17-019346 Beh. door R. Bogers

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Gelderse visie op de financiële kengetallen

Gelderse visie op de financiële kengetallen Gelderse visie op de financiële kengetallen Verwachtingen Wat ga ik vertellen? Introductie Kristian Peeters Afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur Interbestuurlijk Toezicht 4 Stelling #1 Tendens: een terugtredende

Nadere informatie