Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017"

Transcriptie

1 Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017 Totaalbeeld Dalfsen Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie toezichthouder is. Dit zijn de domeinen financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- en archiefbeheer en huisvesting statushouders. Op de pagina s hierna staat per domein de beoordeling van de taakuitvoering en het daaruit volgend toezichtregime beschreven. De kleur van het totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de verschillende domeinen. Het beeld van Dalfsen in de afgelopen jaren De kleur van het totaalbeeld is dit jaar groen, voorgaande jaren was het eveneens groen. Het beeld voor het jaar 2017 De Begroting 2017 en Meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht. Er zijn geen bestuurlijke onderwerpen benoemd die het begrotingsbeeld bedreigen. Ook op de domeinen Wabo, Wro, informatie- en archiefbeheer is het beeld dat de gemeente haar zaken goed op orde heeft. Op het domein huisvesting statushouders heeft Dalfsen niet kunnen voldoen aan de taakstelling van de tweede helft van De gemeente heeft in het verleden goed gepresteerd en zet zich hard in om de taakstelling te kunnen realiseren. Omdat de gemeente al concrete huisvestingen en plannen voor het realiseren van alternatieve oplossingen in 2017 voorhanden heeft, krijgt Dalfsen een groen beeld toegekend, onder de voorwaarde dat de taakstelling inclusief de achterstand, wordt gerealiseerd binnen de eerste taakstellingperiode van Samenvattend Al met al levert dit het beeld op dat op alle domeinen wordt voldaan aan de wettelijke eisen (waarbij alleen een kanttekening bij het domein statushouders). Dalfsen weet dat goed vast te houden. Toezichtregime Op alle domeinen hebben wij de kleur groen toegekend. Dalfsen voert de taken uit volgens de wettelijke criteria. De toezichtintensiteit op deze domeinen is laag. Dit betekent dat wij als toezichthouder op afstand blijven. 1

2 Financiën Wabo Beoordeling De Begroting 2017 is structureel en reëel in evenwicht. In de meerjarenraming wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht behouden blijft. Er zijn geen bestuurlijke onderwerpen benoemd die het begrotingsbeeld bedreigen. Context Dalfsen is al jaren een financieel gezonde gemeente. Het economisch tij en afnemende inkomsten vanuit het Rijk hebben wel geleid tot druk op de financiële positie, maar Dalfsen heeft haar groene kleur op het IBT-domein financiën weten te handhaven. Toelichting beoordeling Geen aanvullende opmerkingen. Algemeen In het jaar 2016 is aan de gemeente Dalfsen het groene kleurbeeld toegekend. Op basis van de uitgevoerde toetsing, zoals hieronder is weergegeven, is het kleurbeeld voor 2017 ook groen. Actueel en volledig beleid toezicht en handhaving Gemeente Dalfsen heeft vastgesteld handhavingsbeleid in de integrale handhavingsnota In 2017 wordt het handhavingsbeleid geactualiseerd en wordt vergunningenbeleid Wabo en de kwaliteitsverordening VTH vastgesteld. De ambitie van Dalfsen komt overeen met het ambitieniveau van de Omgevingsdienst IJsselland. Tijdigheid Dalfsen heeft het Programma uitvoering VTHtaken 2017 op 27 december 2016 vastgesteld en het Jaarverslag VTH-taken 2015 op 29 maart 2016 vastgesteld. Beiden zijn tijdig vastgesteld. Risicoanalyse en prioriteitstelling Dalfsen gebruikt een risicoanalyse en maakt consequenties van de gemaakte keuzes inzichtelijk. Voorgenomen activiteiten en middelen Dalfsen heeft de uit te voeren activiteiten voor de taakuitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoende duidelijk opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Deze voorgenomen 1. Geraamde uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht en, 2. Uit meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd en, 3. Er is, voor zover bekend, geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan de jaarrekening, het weerstandsvermogen, de grondexploitatie of andere onderwerpen. o Begroting vergt geen goedkeuring. o Regulier ambtelijk en bestuurlijk contact ( 2 x per jaar). o Monitoren begrotingswijzigingen. o Themaonderzoeken. o Onderzoek programmarekening met accountantsverslag. o Opvragen nota s deelonderwerpen financiële positie Inzicht in uitvoering en handhaving o Het beleid is actueel en volledig en o vóór 1 januari is het VTHuitvoeringsprogramma door B&W vastgesteld; het programma is aangeboden aan de gemeenteraad en aan GS gestuurd en o vóór 1 april, dan wel samen met de jaarrekening, is het handhavingsjaarverslag door B&W vastgesteld; het verslag is aangeboden aan de gemeenteraad en aan GS gestuurd en o er is een goede en actuele analyse van de risico s en o er is sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen, afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd en o uitvoering en handhaving is in lijn met de gestelde doelen, ambitie en normen en o de gestelde doelen worden volledig verantwoord. 2

3 activiteiten zijn gerelateerd aan de gestelde doelen en prioriteiten. De beschikbare capaciteit en middelen zijn inzichtelijk. De risicothema s asbest, verontreinigde grond, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen, constructieveiligheid en brandveiligheid, zijn betrokken in de voorgenomen activiteiten. Dalfsen stelt voldoende capaciteit en middelen beschikbaar voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten op basis van het ambitieniveau. o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. o Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef) Wro Verantwoording gestelde doelen Dalfsen geeft volledig inzicht in de uitvoering ten opzichte van de planning en inzicht in preventief en repressief toezicht. Het resultaat van de evaluatie van de uitvoering is vertaald naar de programmering. Beoordeling Dalfsen scoort positief op de criteria van het domein Wro en krijgt daarom, net als in IBT-beeld 2016, de kleur groen voor IBT-domein Wro. Omgevings- en structuurvisies Onder een actuele structuurvisie verstaan wij een visie die, gelijk aan de planperiode van bestemmingsplannen, niet ouder is dan 10 jaar. Dalfsen beschikt over meer structuurvisies en uitvoeringsprogramma s. Zo heeft Dalfsen een structuurvisie voor de kernen: Structuurvisie kernen gemeente Dalfsen, vastgesteld op 27 september 2010, en voor het buitengebied: Structuurvisie Buitengebied gemeente Dalfsen, vastgesteld op 25 juni Bestemmingsplannen Dalfsen beschikt over actuele bestemmingsplannen voor haar gehele grondgebied. De procedures voor ruimtelijke plannen en afwijkingen van bestemmingsplannen zijn conform de hiervoor geldende wettelijke procedures. Dalfsen heeft als eerste Overijsselse gemeente een ruimtelijk plan in procedure gebracht dat behoorlijk vernieuwend is: voor het buitengebied werkt Dalfsen met een jaarlijks verzamelplan waarin verschillende projecten worden opgenomen. Ook worden hierin de projectafwijkingsbesluiten overgenomen, zodat het bestemmingsplan actueel blijft. In het jaarlijkse 'Verzamelplan Buitengebied' bundelt de gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één nieuw bestemmingsplan. In het najaar van 2016 is Dalfsen gestart met een derde Verzamelplan. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Kernen wil Dalfsen voorsorteren op de nieuwe Omgevingswet. De gemeente is voornemens om een bestemmingsplan in de gedachte van de Omgevingswet op te stellen. Dit jaar is de gemeente daarmee gestart. Vooruitlopend op de Omgevingswet is de gemeente ook actief bezig met burgerparticipatie. De gemeente denkt samen met de inwoners na over de toekomst van het centrum van Dalfsen met de campagne Dalfsblauw past bij jou!. In de geest van de Omgevingswet wordt in deze campagne naast ruimte ook welzijns- en Vaststelling en actualisatie structuurvisies en bestemmingsplannen o de gemeente heeft zowel de structuurvisies en de bestemmingsplannen op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria) en o gelijktijdig met de jaarrekening is het door de raad geziene jaarverslag uitvoering Wro taken aan GS gestuurd. Inzicht in nalevingstoezicht o Voor 1 januari van elk kalenderjaar is het door de raad geziene jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en o voor 1 april, dan wel samen met de jaarrekening, is het door de raad geziene jaarverslag toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en o doelen en normen zijn behaald. Er is een goede en actuele analyse van de risico s. Er is sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen, afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd. o Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar. o Kennisgevingsbrief van GS: situatie is conform de eisen. o Steekproef eens per 3 à 4 jaar. 3

4 welvaartsaspecten meegenomen. Dit sluit aan bij de filosofie van de Omgevingswet. Doorwerking provinciaal belang en samenwerking Dalfsen heeft het provinciaal belang goed verwerkt in haar ruimtelijke plannen. Ook de samenwerking verloopt goed. Er heeft dit jaar geen opschaling plaatsgevonden via het Overijssels opschalingsmodel: ambtelijke opschaling via management naar bestuur. Ruimtelijke kwaliteit In de structuurvisie voor het buitengebied en in het vastgestelde bestemmingsplan buitengebied is voldoende rekening gehouden met de toepassing van ruimtelijke kwaliteit en de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De structuurvisie voor het buitengebied, het bestemmingsplan Buitengebied en het landschapsontwikkelingsplan (LOP) vormen samen de basis voor een correcte toepassing van de principes van het Werkboek KGO. Woningbouw Dalfsen heeft eind januari 2016 de Samenwerkingsovereenkomst Woonafspraken West-Overijssel ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt op de volgende 5 thema s: (A) doelgroepen, (B) wonen en zorg, (C) stedelijke vernieuwing, (D) bestaande voorraad en (E) programmeren en zuinig ruimtegebruik. Verder is in regionaal verband bepaald hoe de woningafspraken worden vormgegeven en hoe eventuele overprogrammering kan worden teruggebracht. Dalfsen kan zich vinden in het uitgangspunt om te programmeren tot maximaal 100% van de behoefte en heeft ruimte voor woningbouwinitiatieven. De regionale woningbouwprogrammering, de bijlage van de Samenwerkingsovereenkomst Wonen West-Overijssel (RWP) wordt in het voorjaar van 2017 geactualiseerd. Werklocaties Dalfsen heeft een actuele bedrijventerreinenvisie waarmee GS en de buurgemeenten hebben ingestemd. In 2016 is het proces gestart om te komen tot nieuwe afspraken over werklocaties tussen de Overijsselse gemeenten en de provincie. Natuur en Landschap Dalfsen ligt in het Overijssels Vechtdal. De rivier de Vecht doorsnijdt een deel van de gemeente en drukt in positieve zin haar stempel op het landschap. Toeristische trekkers zijn de landgoederen, havezaten, buitenplaatsen en het monumentale middeleeuwse kasteel Rechteren. Duurzaamheid In de Omgevingsvisie Overijssel 2009 is het gebied ten westen van Nieuwleusen aangewezen als kansrijk zoekgebied voor het plaatsen van windturbines. Coöperatie Nieuwleusen Synergie heeft in samenwerking met Westenwind Dalfsen B.V. het voornemen de bestaande windparken Nieuwleusen West/Tolhuislanden in het provinciaal 4

5 zoekgebied uit te breiden met 2 à 3 windturbines. Daarnaast wil Dalfsen in 2025 Co2-neutraal zijn. De gemeente werkt samen met de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland op het thema duurzaamheid. Voor de periode staat versterking van het duurzaamheidsbeleid en versnelling van de energietransitie in de regio centraal. Thema s als energiebesparing, asbestverwijdering, duurzame dorpen en duurzame energie staan centraal binnen de 13 projecten die gezamenlijk worden opgepakt. Verkeer en vervoer De aanpak van de provinciale wegen N340, N35 en N377 gaat in nauw overleg met Dalfsen. Voor de N340, N377 en N348 gaat de provincie de plannen versoberd uitvoeren. Water en grondwaterbescherming In de kern Dalfsen bestaat een risico van wateroverlast bij hoog water. In het kader van het programma Ruimte voor de Vecht wordt over de totale lengte van de Vecht gewerkt aan het verbeteren van de waterhuishouding. Waar mogelijk worden ingegrepen gecombineerd met het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS), toeristische trekkers en verbetering van de landbouw. Archief Huisvesting statushouders De gemeente heeft op 22 maart 2016 het archiefjaarverslag over 2015 vastgesteld en aangeboden aan de raad. Daarbij is gebruik gemaakt van de KPI-rapportage. Op 18 oktober stelden B&W de KPI-rapportage over 2016 vast, welke eveneens aan de raad is aangeboden. Geconstateerd wordt dat het informatie- en archiefbeheer op orde is. Achterstanden in archiefvorming of bewerking doen zich niet voor. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer dateren van 2013, wat betekent dat de recente wetgeving daarin is verwerkt. Het kwaliteitszorgbeleid voor het (digitale) archief zal nog extra aandacht krijgen. Met uitzondering van een deel van de processen van de Sociale Dienst werkt en archiveert de gemeente volledig digitaal. Ieder half jaar krijgen gemeenten per 1 januari en 1 juli, door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van statushouders. Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de realisatiecijfers op peildatum 1 januari 2017 en aanvullende informatie verstrekt door de gemeente. De gemeente Dalfsen heeft niet voldaan aan de taakstelling van de tweede helft van Een deel van de achterstand valt buiten toezicht omdat deze is ontstaan buiten de macht van de gemeente, namelijk vanwege het feit dat het COA onvoldoende koppelingen heeft gemaakt tussen statushouders en de gemeente Dalfsen. Voor het deel van de taakstelling dat binnen toezicht valt geldt dat er sprake is van het feit dat de gemeente de taakstelling meermalen achtereen niet heeft gehaald. De gemeente heeft in het verleden goed gepresteerd en zet zich hard in om de taakstelling te realiseren. Omdat de Zorg voor en beheer van archief op orde o Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per 2 a 3 jaar o Informatie-uitvraag: algemene vragenlijst archiefinspectie eens per jaar (of verslaglegging via KPI s) o Horizontale verslaglegging: jaarlijks. Tijdig gehuisvest o Voldaan aan de wettelijke taakstelling, of o Voor de eerste keer niet voldaan aan de wettelijke taakstelling, ten opzichte van de voorgaande taakstellingperiode o Maandelijks monitoren voortgang. o Indien nodig, ambtelijk overleg waarbij informatie wordt opgevraagd en gevalideerd en afspraken worden gemaakt over inlopen achterstand. 5

6 gemeente al concrete huisvestingen en plannen voor het realiseren van alternatieve oplossingen in 2017 voorhanden heeft, scoort Dalfsen groen onder de voorwaarde dat de taakstelling inclusief de achterstand, wordt gerealiseerd binnen de eerste taakstellingperiode van

Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017

Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017 Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017 Totaalbeeld Raalte Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

TOTAALBEELD Olst-Wijhe

TOTAALBEELD Olst-Wijhe Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Olst-Wijhe FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is, evenals vorig jaar, groen. In 2015

Nadere informatie

Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente Totaalbeeld Hof van Twente: Groen

Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente Totaalbeeld Hof van Twente: Groen Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente 2019 Totaalbeeld Hof van Twente: Groen Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Oranje Groen Groen Groen Groen Motivering totaalbeeld Algemeen

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2017

Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2017 Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2017 Totaalbeeld Olst-Wijhe Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2017

Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2017 Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2017 Totaalbeeld Steenwijkerland Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen

Nadere informatie

TOTAALBEELD Staphorst

TOTAALBEELD Staphorst Interbestuurlijk toezicht Staphorst, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Staphorst FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Staphorst is, net als in de voorgaande

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hardenberg

TOTAALBEELD Hardenberg Interbestuurlijk toezicht Hardenberg, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hardenberg FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hardenberg is verschoven van oranje

Nadere informatie

TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Zwolle, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Zwolle is, net als voorgaande jaren, groen.

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Almelo 2017

Interbestuurlijk toezicht Almelo 2017 Interbestuurlijk toezicht Almelo 2017 Totaalbeeld Almelo Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

Raadsbrief. Het IBT-beeld voor Hof van Twente is als bijlage bij deze raadsbrief gevoegd. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Het IBT-beeld voor Hof van Twente is als bijlage bij deze raadsbrief gevoegd. Inhoudelijke boodschap Het IBT-beeld voor Hof van Twente is als bijlage bij deze raadsbrief gevoegd. Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Toezichtbeeld interbestuurlijk toezicht 2017 Registratienummer: 633975 Datum:

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Losser 2017

Interbestuurlijk toezicht Losser 2017 Interbestuurlijk toezicht Losser 2017 Totaalbeeld Losser Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Hengelo, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hengelo is dit jaar groen, vorig jaar was

Nadere informatie

TOTAALBEELD Deventer

TOTAALBEELD Deventer Interbestuurlijk toezicht Deventer, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Deventer FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Deventer is, net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Almelo, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is dit jaar rood, vorig jaar was het oranje.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Interbestuurlijk toezicht provincie Overijssel totaalbeeld 2017 1- Notagegevens Notanummer 2017-000482 Datum 31-03-2017 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Interbestuurlijk toezicht provincie Overijssel 2018 1- Notagegevens Notanummer 2018-000811 Datum 18-04-2018 Programma: 11 Bedrijfsvoering Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT Brochure toetskaders Interbestuurlijk toezicht, april 2014 IBT@provinciegroningen.nl Illustraties van Erik Wielaert www.wielaert.nl Inhoud 5 Voorwoord 6 Archief 8

Nadere informatie

Model Bestuursovereenkomst. Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente...

Model Bestuursovereenkomst. Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente... Optioneel: Provincie Zuid-Holland naam en substijl de Zuid-Hollandse of naam Gemeenten project Model Bestuursovereenkomst Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten Januari 2018 Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2017 De provincie Zuid-Holland heeft in het afgelopen jaar in

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2018 Deze handreiking bevat een nadere toelichting op en instructie

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013)

Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013) Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013) 1. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) van kracht geworden.

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht Inleiding Gelijktijdig met het moment van het opmaken van de jaarrekening 2012 wordt hierbij de stand van zaken weergegeven op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna:

Nadere informatie

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 1 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Aandachtsgebieden 3 3. Rapportage per aandachtsgebied 4 3.1 Financiën 4 3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 6 3.3 Wet algemene

Nadere informatie

Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht 6 oktober 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1. Aanleiding Eind 2014 voerde de provinciale Eenheid Audit en Advies (EAA) een evaluatie

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de commissaris

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten

Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten Model Bestuursovereenkomst Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten Afspraken over het vernieuwde interbestuuriijk toezicht tussen de provincie Zuid- Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten

Nadere informatie

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016 Toezichtdomein Westerveld Tynaarlo Noordenveld Midden-Drenthe Meppel Hoogeveen Emmen De Wolden Coevorden Borger-Odoorn Assen Aa en Hunze Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 21 november 2017 1 Inhoud 0. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017 Toezichtdomein Westerveld Tynaarlo Noordenveld Midden-Drenthe Meppel Hoogeveen Emmen De Wolden Coevorden Borger-Odoorn Assen Aa en Hunze Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe

Nadere informatie

PROVI NCI E :: UTRECHT

PROVI NCI E :: UTRECHT PROVI NCI E :: UTRECHT De gemeenteraad van de gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK DATUM NUMMER UW BRIEF VAN UW NUMMER BIJLAGE 31 oktober 2018 81DF225F TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER E-MAILADRES 1

Nadere informatie

3 0 JULI Rapportage interbestuurlijk toezicht 2017

3 0 JULI Rapportage interbestuurlijk toezicht 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. de heer mr. W.J. Oude Lohuis Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 3 0 JULI 2018 706947 Rapportage interbestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2017 Kern mededeling: Hierbij ontvangen de staten ter informatie het Jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2017. Op 17

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT)

Mededeling. Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) Mededeling Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert u vanuit zijn coördinerende rol voor het IBT. De nadruk ligt hierbij op het

Nadere informatie

Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht Wet revitalisering generiek toezicht Breuk met het verleden Platform Toezicht Bodembeheer 22 januari 2013 Spreker: Ronald Bloemsma Wat is interbestuurlijk toezicht? (..) processen die gaan over beoordeling

Nadere informatie

Contact en vragen via

Contact en vragen via *BARCODE* Nummer Portefeuillehouder T.J.M. Groot Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 24 mei 2018 24 april 2018 Onderwerp Uitwerking Omgevingsvisie

Nadere informatie

oerdijk semeeiif; o dat de beschikbaarheid van woningen stokte (laatste periode 2016 minder mutaties bij woni ngcorporatie Woonkwartier).

oerdijk semeeiif; o dat de beschikbaarheid van woningen stokte (laatste periode 2016 minder mutaties bij woni ngcorporatie Woonkwartier). semeeiif; oerdijk RAADSI NFORMATIEBRIEF Z 1rcB 7M7 Van Colleqe van burqemeester en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwero lnterbestuurliik Toezicht 201 6 Nummer oriffie Zaaknummer Documentnummer

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente

Bestuursovereenkomst. Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente Bestuursovereenkomst Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente Bestuursovereenkomst De ondergetekenden: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

2019 is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden

2019 is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden Aan alle gemeenteraden en algemene besturen van de gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

1. Woon- en leefklimaat

1. Woon- en leefklimaat . Woon- en leefklimaat Inhoudsopgave. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)... 2.. Algemeen... 2.2. Vergunningverlening... 2.3. V... 2.4. Handhaving... 3.5. Afstemming in de regio... 3.6. Beleidsdoelen...

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiniii Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Begroting 2018 U17-019346 Beh. door R. Bogers

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen en middelen 3 2.1 Doelstellingen 3 2.2 Uitgangssituatie systematisch toezicht 3 2.3 Middelen 5 3. Systematisch

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Jaarverslag 2014 IBT Pagina

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Paraaf + datum: Openbaar. Ondernemingsraad. Bijlagen

Paraaf + datum: Openbaar. Ondernemingsraad. Bijlagen B&W Voorstel Datum collegevergadering 28 mei 2019 Onderwerp Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht Beoordeling uitvoering omgevingsrecht en Archiefwet 2017/2018 Agendapunt nummer 8 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk Datum Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld gemeente 13G200361/

Onderwerp Kenmerk Datum Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld gemeente 13G200361/ *506305* Stafondersteuning Aan de raad van de gemeente Hengelo alhier Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld gemeente 13G200361/ Hengelo 2013 506305 Geachte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016 Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016 Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016 Auteur I.J.H. Koch Datum 25 januari 2016 Documentnummer C2180923/3890692

Nadere informatie

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Huisvesting verblijfsgerechtigden Startnotitie Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg 1 Inleiding De afgelopen jaren heeft interbestuurlijk toezicht steeds op de onderzoeksvoorraadlijst van de Zuidelijke Rekenkamer gestaan, zonder

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 Provincie Flevoland Juni 2016 IBT 2015 1. Inleiding Op grond van de Gemeentewet houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Dit jaaroverzicht heeft betrekking

Nadere informatie

mm 2 2 DEC 2017 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES ONDERWERP

mm 2 2 DEC 2017 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER  ADRES ONDERWERP VERICKDEN 2 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug mm 2 2 DEC 2017 PROVINCIE fic i' 117.20164 Aan de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug UW 81C4F382 e-mail 13 november 2017 2017-469 geen BIN 1 IBT Financieel

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .-f i -V*-*. " -re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten DGBK Programnna Krachtig Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR333663_1 22 november 2016 Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland Provinciale staten van Zeeland; - Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z"* IN

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z* IN provincie Bezoekadres Postadres Markt 11 Postbus 9090 6811 CG Arnhem 6800 GX Arnhem Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD telefoonnummer (026) 359 91 11 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

provincie lïmburg Gemeente Nederweert Leden Gemeenteraad Postbus AA NEDERWEERT Cluster/Bureau STR Ons kenmerk

provincie lïmburg Gemeente Nederweert Leden Gemeenteraad Postbus AA NEDERWEERT Cluster/Bureau STR  Ons kenmerk provincie lïmburg Gemeente Nederweert Leden Gemeenteraad Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Cluster/Bureau STR E-mail Ons kenmerk VpI. nummer Bijlage(n) 2 Behandeld Telefoon Faxnummer Uw kenmerk Maastricht

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Het interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland Toezicht op basis van vertrouwen

Het interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland Toezicht op basis van vertrouwen Het interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland Toezicht op basis van vertrouwen Marijn ten Brinke Coördinator interbestuurlijk toezicht Inhoud 1. Wat is interbestuurlijk toezicht? 2. Waarom

Nadere informatie

24/12/2018 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES. ONDERWERP Beoordeling begroting 2019

24/12/2018 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES. ONDERWERP Beoordeling begroting 2019 18.026389 AAN Registratiedatum Behandelend afdeling Afgehandeld door/op de raad van de gemeente Oudewater 24/12/2018 PROVINCIE :: Beh. Ambt.: Sfreefdat.: B.V.O.: Uw e-mail van UW 81E3121F 13 november 2018

Nadere informatie

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding Rapportage Toezichtinformatie Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet brengt veranderingen aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/758743 Besluitnummer: 15 6.8 Onderwerp: Nieuwe beleidsregels planologische kruimelgevallen Advies: 1 De "Beleidsregels

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

2 O MAART Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

2 O MAART Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad, Geme ~ I ~ ~ Bergen op Zoom Aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Uw kenmerk U19-004407 Uw brief Beh. door R. Bogers

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder E. Stuijlaart. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder E. Stuijlaart. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder E. Stuijlaart Inhoud van het programma Met het programma voor deze beleidsvelden beoogt de gemeente Enkhuizen een evenwichtig en

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "?Ó/2JO! Z/Q<-f X 2 8 SEP Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ?Ó/2JO! Z/Q<-f X 2 8 SEP Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. n I Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Ontwerpbesluit /13 B Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening systematische toezichtinformatie

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: ID13.02489 Informatieblad met toelichting op de

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :121010 : 1/5 datum nota : 23-08-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet : Plan

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei Aan: College van B&W van de partners van Omgevingsdienst de Vallei; Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het verzoek deze Informatiebrief

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert.

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert. Heemstede Bloemendaal Kwartaalbrief Implementatie Omgevingswet November 2017 Registratienummer:2017022100 Op 29 juni 2017 in Heemstede en op 6 juli 2017 in Bloemendaal heeft u een besluit genomen over

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Aan de gemeenteraad van Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK P/a Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld Tel: 14 0342 Barneveld, 17 mei 2018 Ons kenmerk: 1078068

Nadere informatie

Staat van de Gemeenten

Staat van de Gemeenten Interbestuurlijk Toezicht provincie Zuid-Holland Staat van de Gemeenten Resultaten van het interbestuurlijk toezicht van de provincie op de 65 Zuid-Hollandse gemeenten November 2014 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november

Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november 2018 1 21 november 2018 2 Onderwerpen 1. Welkom en introductie klankbordgroep 2. Voorstelrondje en verwachtingen 3. Status van project/proces 4. Toelichting

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secretaris:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secretaris: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 2 mei 2017 Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2017-04947 Onderwerp: IBT verslag archief en informatiebeheer 2016 Zaaknr Z-17-20160 Ontwerp van: Hillenga,

Nadere informatie

nr^ Vanuit onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder houden wij zicht op

nr^ Vanuit onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder houden wij zicht op Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Het college van burgemeester en wethouder Fox (073) 614 11 15! :rntêasïm van Asten e'l.rrnpr: Postbus 290 5720 AG ASTEN www.brobant.nl

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen in de vergadering van 10 november 2015 1 Beleidskader provincie Groningen voor het toezicht op

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van door tussenkomst van de Statengriffier, mw. Drs. K. Bolt, Dreef 3, tweede etage 201 2 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. L. Loef KAB/IBT

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen en middelen 3 2.1 Doelstellingen 3 2.2 Uitgangssituatie systematisch toezicht 3 2.3 Middelen 5 3. Systematisch

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard Postbus GA VALKENSWAARD. Interbestuurlijk Toezicht 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard Postbus GA VALKENSWAARD. Interbestuurlijk Toezicht 2017 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA VALKENSWAARD Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

mi Provincie :fw: Noord-Holland

mi Provincie :fw: Noord-Holland mi Provincie :fw: Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon W. Oude Lohuis AD/KAB/IBT

Nadere informatie