!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5) ) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!"

Transcriptie

1 STUDIEKEUZE)) HAVO)5) ) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&

2 Inhoudsopgave) 1 Inleiding Studiekiezen Studie2oriëntatieverlof Studeren Tussenjaarofbuitenland Oktober/november:Tussentijdsestudiekeuzecheck Deweloverwogenstudiekeuze Stappenendeadlinesvooraanmelden Studiekeuzecheck/Matching/Intake Fixus:Opleidingenmetbeperkteinstroom NumerusFixus CentraleSelectie Decentraleselectie Directeplaatsing Uitslag Hoevaakmeedoen? Selectie Aanvullendeeisen Financiering DUO Tegemoetkomingscholieren Studiefinanciering:StudievoorschotvoorHBOenWO StudiefinancieringMBOniveau3en Nibud Belastingdienst2Toeslagen Literatuurlijst&Bronnen...16 Bijlagen) Studie2oriëntatieverlofaanvragen FormeletoelatingseisenhavonaarHBO ) 2

3 1 Inleiding) Ditboekjebiedtinformatieoverhetstudiekeuzeprocesinheteindexamenjaar.Hetbiedteen handreikingvoorzoweloudersalsleerlingenomhetstudiekeuzeprocesingoedebanente leiden. Deindetekstverwerktelinksnaarwebsites,zijnaanklikbaarindedigitaleversievandit boekje.dezedigitaleversieistevindenopwww.odulphus.nl>nieuwsentevensookop LucRongen Decaan september Studie)kiezen) Hoekiesjenueenstudie?Waarbeginje?VolggewoonjepassieJafijnisdat,maaralsjeniet weetwatjepassieis?ofjehebtzoveelpassiesdatjedaarnietuitkuntkiezen? Ishetbeterommetjegevoeltekiezen?Ofjuistmetjeverstand?Ofemotionelekeuzes, gewooninhetmomenteenknoopdoorhakken,zetdatzodenaandedijk? Uitonderzoekblijktdatcomplexekeuzes,zoals(studie)loopbaankeuzes,nietpuurrationeelte nemenzijn(dijksterhuis,2007).hetisbelangrijknaarjegevoel,jeonderbewusteluisteren. Maarhoejedatdan?Enzijnerdangeenrationeleafwegingenmogelijk?Eriszekerveel concreteinformatienodigwaarleerlingenrationeelmeeaandeslagkunnengaan. Weonderscheidendevolgendevijfloopbaancompetentiesdienodigzijnomtot weloverwogen(studie)loopbaankeuzestekomen. 1. Motievenreflectie: Beschouwingvandewensenenwaardendievanbelangzijnvoordeeigenloopbaan. Wat$wil$ik?$Waar$ga$en$sta$ik$voor$en$waarom$dan?$ 2. Kwaliteitenreflectie: Beschouwingvansterkekantendievanbelangzijnvoordeloopbaan. Wie$ben$ik?$Wat$kan$ik$bet$best$en$hoe$weet$ik$dat?$ 3. Opleiding2enwerkexploratie: Onderzoekvanopleiding,beroepenwerkindeloopbaannaarhetkunneninzetten vancompetenties,wensenenwaarden. Waar$(opleiding$en$werk)$ben$ik$het$meest$op$mijn$plek$en$waarom$daar?$ 4. Loopbaansturing: Loopbaangerichteplanning,onderhandelingenbeïnvloedingvanhetleerproces. Richtinggevendoorconcreteacties. Hoe$bereik$ik$mijn$doel$en$waarom$zo? 5. Netwerken: Contactenopbouwen,gebruikenenonderhoudendievanbelangzijnvoorde loopbaanontwikkeling. 3

4 Wie$kan$mij$helpen$mijn$doel$te$bereiken$en$waarom$die$mensen? Deeerstevraag,watwilik,isvaakmoeilijktebeantwoorden.Devalkuilbestaatdanombij dezevraagteblijvenhangen.opdebankzittenenmaarincirkelsdenken:watwilik,ikweet hetniet,duswatwiliknueigenlijk.omerachtertekomenwatjewil,waarjeenthousiastvan wordt,ishetonderanderenodigomtewetenwaarjeuitkuntkiezen.dederdecompetentie geeftaandathetnodigistewetenwaarjeallemaaluitkuntkiezen.nuisditnatuurlijkniet uitputtendtebestuderen,maareenoverzichtvanallebacheloropleidingeninnederland hebbenendaarineeneerstegroveselectiemaken,blijktvoorveelleerlingeneeneffectieve aanpak.alsbijlageisdelijstmetallebachelorsophboenopwoniveauopgenomen. Oriënteren 1. MaakalledigitaleopdrachtenopKeuzeWeb; 2. NeemdelijstmetallebacheloropleidingenopHBO; 3. Streepdieopleidingenwegopdelijst,diejezekernietgaatdoen; 4. Leesvanalleoverigeopleidingenineenpaarzinnenwatdezeinhouden.Ditkanop 5. Deopleidingendiedanafvallen,streepjeweerdoor; Verkennen 6. Kieseenpaaropleidingeninverschillenderichtingenuit,omnadertebekijken. Bestuurdeinformatieopdewebsitesvandeopleidingenzelf; 7. Wanneereenopleidingalsnogafvalt,streepdezedooropdeoverzichtslijst.Wanneer dezeopleidinginteressantblijft,verdiepjedanverderindezeopleidingdoor uiteindelijkookeenopendagofmeeloopdagtebezoeken. Verdiepen 8. Gaverdermetbovenstaandepuntentotdatjeongeveervieropleidingenhebt geselecteerddiejedaadwerkelijkgaatbezoekenviaeenopendag,meeloopdag, proefstuderen,masterclass,etc. 9. ViadeopdrachtKeuzeWebbereidjedezeactiviteitvoorenjeevalueertdezeactiviteit ook.(zieverder2.1); 10.Nadatjeverschillendeactiviteitenhebtondernomen,legjealjeevaluatiesuitjeLOB2 portfolionaastelkaar.welkeconclusietrekjehieruit?ishetalduidelijkwelkestudieje gaatdoen? Knoop)doorhakken 11.Voorsommigeneeneenvoudigelaatstestap,vooranderenblijftdezestapmoeilijk. Eenknoopdoorhakkeninditstudieloopbaanprocesbetekentuiteindelijkvaakopbasis vanonvolledigeinformatieenmetveelonzekerheidoverhetteverwachtenresultaat, tocheenbeslissingnemen.hierismoedvoornodig. 12.Lukthetniet,loopdandevorigestappennogeensna.Zijndieookechtdoorlopen? Doehetanders(dunnetjes)over. 13.Nahetdoorhakkenvandeknoop,starthetprocesvanaanmelden.Ditstaat beschreveninhoofdstuk3stappenendeadlinesvooraanmelden. 4

5 5 14.Tijdenshetprocesvanaanmelden,alsdeknoopalisdoorgehakt,kandetwijfelsoms alsnoghevigtoeslaan.hettotdantoevaaksterkrationelekeuzeprocesisklaaren geeftruimteaanhetonbewuste,hetgevoel,omvanzichtelatenhoren.eenhevige twijfelkaneentekenzijnditgeengoedekeuzeis.hetiszaakdannietdekopinhet zandtestekenentevolhardenindegemaaktekeuze,maarsamenmetanderete onderzoekenwateraandehandis.belangrijkdusomdeknoopnietnetvooreen deadlinedoortehakken,wantdanblijftergeenruimtemeervoorditlaatstedeelvan hetkeuzeproces. Opelkmomentinditkeuzeprocesishetvanbelangdatleerlingenmetanderenpraten overwaarzemeebezigzijn.welkedilemma szetegenkomen,welkeafwegingenze maken,adviesvragenaananderen.ineersteinstantiezijnditmeestaldeoudersen vrienden.daarnaastzijndementor,vakdocent,decaan,leerlingcoördinator,familie,oud2 Odulphianen,studentenenberoepsbeoefenarenookbelangrijkegesprekpartnersindit proces. 2.1 Studie2oriëntatie)verlof) Alsleerlingenonderschooltijdeenopendag,meeloopdagetc.willenbezoeken,dientdit aangevraagdtewordenmiddelsdeoranjekaart,minimaal1weekvantevoren.dezekaartis teverkrijgenbijdereceptie.ziedebijlagevoordetotaleprocedure. 2.2 Studeren) Bekendeopleidingenzoalsfysiotherapie,commerciëleeconomieenjournalistiek,zijnbij leerlingenenoudersvaaktochnietzobekend.debeeldendieervandezeopleidingen bestaan,zijnvaaknetietsandersdandewerkelijk.hetisduszowelbij bekende alsbij onbekendeopleidingenzaakomzichgoedteverdiepenindestudies.denkdaarbijaande volgendezaken: Opleidingenmetdezelfdenaamenhetzelfdediploma,zijnnietbijiedere instelling/stadhetzelfde.alseenopleidingdusniethelemaalbijjepast,bekijkdie opleidingdanookbijeenanderhbo. Alsiemandeenmeningheeftovereenopleiding,bijvoorbeelddatdiehartstikkegoed is,heelgezellig,zeerslechtgeorganiseerd,ofgewoonnietleukis,nemenleerlingen diemeningregelmatigover,zonderechthuneigenmeningtevormen.bedenkals leerlingdusaltijdgoedofhetwelomjeeigenmeninggaat.enalsouder,vraaggoed doorwaardiemeningbijuwzoon/dochtervandaankomt. 2.3 Tussenjaar)of)buitenland) Naaststuderen,zijnerookanderemogelijkheden.Tedenkenvaltaanstudereninhet buitenland,eenjaarrondreizen,alsaupairaandeslag,vrijwilligerswerkgaandoenetc.meer informatiehieroveristekrijgentijdensdebuitenlandmarktopmaandag9november19.00uur enviawww.odulphus.dedecaan.net>links>buitenlandofviawww.odulphus.dedecaan.net> Links>Eenjaarwatanders.

6 2.4 Oktober/november:)Tussentijdse)studiekeuzecheck) Inoktoberofnovemberhebbenalleeindexamenleerlingeneenloopbaangesprekvan maximaal45minuten.ditzalwordengevoerddooreenstudentvanhbotoegepaste PsychologievanFontysHogescholen. Inditgesprekvraagtiedereleerlinghulpbijdevolgendestapinzijnloopbaan.Denkhierbijaan vragenals: Iktwijfeltussendezetweestudies;hoemaakiknueenkeuze? Ikhebeenaantalopendagenbezocht,maarweetnogsteedsnietwatikwilgaandoen. Ikhebmealingeschrevenvooreenopleidingmetdecentraleselectie,maarhoebereid ikmenugoedvooropdeselectiedagdieeraankomt? Misschienzijnerookleerlingenzondervragen.Diekrijgendaneenvoorproefjeopde studiekeuzecheck:zewordenaantetandgevoeldofhunkeuzeofhetkeuzeproces waarzenoginzitten,goeddoordachtisengeenhiatenkent. Destudentgeefteenkorteschriftelijkeevaluatievanditgesprekaandeleerling,mentoren decaan.deouderszullenditookontvangen. 2.5 De)weloverwogen)studiekeuze) Dejuisteofdebestekeuze,diewoordenwillenwenietgebruiken.Demeestemensenkunnen gedijenbinnenverschillendestudiesenfuncties. Dekansdateenstudiepassendis,endezeookwordtafgerond,isgroteralsdezekeuzeook goeddoordachtendoorvoeldis: 1. Deleerlingheeftinzichtinzijneigenkunnen,willeneneigenidentiteit; 2. Deleerlingheeftverschillendeopleidingenbekekennevergeleken: a. Opinternet,viawebsitesvandeopleidingenenstudiekeuzetesten; b. Indepraktijk,viaopendagen,meeloopdagen,workshadowing; 3. Deleerlingkandezeverschillenookdaadwerkelijkbenoemen; 4. Deleerlingheeftermijnzijnoudersuitgebreidovergesprokenenoudersgeven daarbijaaninhoeverrezijndezekeuzebijhunkindvindenpassen; 5. Deleerlingkanbenoemenwelkekwaliteitenhijnodigheeftvoordezeopleidingen waarhijnogaanmoetwerken(valkuilen); 6. Deleerlingheeftenigideewaarhijlatermetdezestudieterechtkankomenintermen vanarbeidsinhoud(functies),arbeidsomstandigheden,arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen 3 Stappen)en)deadlines)voor)aanmelden) Erzijnverschillendedeadlinesvoorhetaanmeldenvoorstudiesentussenjaren.Degangbare datahieropeenrij.opleidingenkunnenhiervanafwijken. Wat)moet)ik)doen?) Wanneer?) Waar)doe)ik)dit?) Jeaanmeldenvoorjestudiein Vóór15december Verschiltperland 6

7 7 Wat)moet)ik)doen?) Wanneer?) Waar)doe)ik)dit?) hetbuitenland Jeaanmeldenvoorjestudie met(decentrale)selectieen loten Vóór15januari 15mei AltijdviaStudielink,somsook viaopleidingzelf. Jeaanmeldenvoorjestudie diegeenselectiekent Voor1mei Studielink Jeaanmeldenvoorjestudie metloting(zonderdecentrale selectie) Vóór15meiinclusiefalje huidigevakkendoorgeven Studielink Lotingsstudieeneen herkansinggemaakt?stuurde bewijsstukkenvanjebetere resultaatop. Voor5juli DUO Vraagstudiefinancieringen eenstudentenreisproductaan Liefstdriemaandenvoordatje gaatstuderen;met terugwerkendekrachtmag ook DUO Gajeopkamers,geefdanje verhuizingdoor.vraaggelijk eenuitwonendebeursaan. Eenmaandvantevoren Geefjeadreswijzigingdoor aandegemeentewaarjegaat wonenenpaseventueelje leningbijduoaan Zorgtoeslagaanvragenvan vorigkalenderjaar Voor1septemberdit kalenderjaar Belastingdienst Bijbaan?Vraagteveel betaaldebelastingterug. Voor1april Belastingdienst Aanmelden)gaat)in)5)stappen:) 1aanvragenDigiDmetSMSfunctieonlinebijDigiD 2aanmeldenstudieonlinebijStudielink 3aanvragenstudiefinancieringonlinebijDUO 4doorgevenstudiekeuzeaanOdulphusonlineopdedecaan.net 5Studiekeuzecheck/matching(zie3.1) Wanneerleerlingentelaatzijnvoordedeadline,zalhierdoorStudielinken/of onderwijsinstellingeninderegelgeenuitzonderingwordengemaakt.

8 Bewaarallecorrespondentiesinéénmap,digitaalen/ofoppapier. BijeenaantalopleidingenisaanmeldenviaStudielinknietmogelijk,zoalsparticuliere opleidingen,politieendefensie. 3.1 Studiekeuzecheck)/)Matching)/)Intake) Destudiekeuzecheck(wordtookwelMatchingofIntakegenoemd)vindtplaatsnadatjijje vooreenopleidinghebtingeschrevenviastudielink.dithoudtindatjenogvóórdestartvan deopleidingkuntuitzoekenofdezeopleidingechtbijjepast. Eenstudiekeuzecheckkaneengesprekzijn,eendagjeproefstuderen,hetinvullenvaneen digitalevragenlijstofeenandereactiviteitdieuitmondtineenadvies. Hetadviesisvrijblijvend,maarhetgeeftjeeengoedbeeldvanjekansenomdestudiemet succestevolgen.hoewelhetadviesdatjenaderhandkrijgtvrijblijvendis,isdeelnamemeestal welverplicht.alsjenietdeelneemtkandeopleidingjeweigeren. Alsjewiltwetenwatdestudiekeuzecheckbijdeopleidingvanjouwkeuzeinhoudt,kijkjeop dewebsitevandieinstelling/opleiding.letopdestudiekeuzecheckvindbijsommige opleidingenplaatsindeweeknahetcentraaleindexamen.datbetekentdatjedandusnietop vakantiekunt.formeelgezienmoetjedetijdnajeeindexamentotaandeuitslagsowieso beschikbaarzijnvooreventuelewijzigingeninheteindexamenrooster. 4 Fixus:)Opleidingen)met)beperkte)instroom) 4.1 Numerus)Fixus) Decentralelotingvoornumerusfixusopleidingenwordtvanafhetstudiejaar afgeschaft.datzijndusdeleerlingendieinschooljaar inhavo4zitten.inplaats daarvangaandeonderwijsinstellingenstudentenselecterendieeennumerusfixusopleiding willenvolgen. HetMBOkentgeellotingsprocedures.Daarwerkenzemetwieheteerstkomt,heteerstmaalt. Alsjejelaterdan1maartaanmeldtvooreenstudie,isdekansdatzevolzittengroot.Mogelijk werkenzedannogmeteenwachtlijst. Voornubestaatlotendusgewoonnog.Hoewerkthet? Jekuntopdriemanierenwordentoegelatentoteenlotingsopleiding. 1. viacentraleselectie(loten) 2. viadecentraleselectie 3. doordirecteplaatsing Percollegejaarmagjemaarbij1studieaandelotingdeelnemen.Omdatdecentraleselectie onderdeelisvanloten,magjedusookmaarbij1studieaandedecentraleselectiedeelnemen; datisbijdezelfdestudiewaarjeookmeeloot.jemagmaximaal3xaaneenlotingmeedoen. 8

9 9 Hoevaakjeaandecentraleselectiemagmeedoen,bepaaltdestudiezelf.Datkan0,1,2of3 keerzijn Centrale)Selectie) Alserteveelaanmeldingenzijnvooreenopleiding,komtereenopleidingsloting.Ditkomt alleenvoorbijuniversiteiten. Alserteveelaanmeldingenzijnvooreenopleidingaaneenbepaaldehogeschoolof universiteit,dansprekenwevaneeninstellingsloting.ditkomtzowelbijuniversiteitenals hogescholenvoor.hetgaatomopleidingenzoalsgeneeskunde(opleidingslotingwo)en fysiotherapie(instellingslotinghbo).devolledigelijstistevindenopwww.duo.nlzoekterm loten. DUOgaataltijduitvandeafgerondeeindcijfersdievermeldstaanopdecijferlijstdiebijhet diplomahoort.daarvanwordthetgemiddeldeberekend.deelcertificatentellennietmeevoor heteindexamencijfergemiddelde.deverschillendelotingsklassenzijn: Ahogerdanofgelijkaan8,00 Blagerdan8,00maarhogerdanofgelijkaan7,50 Clagerdan7,50maarhogerdanofgelijkaan7,00 Dlagerdan7,00maarhogerdanofgelijkaan6,50 Elagerdan6,50 Hoebeterjegemiddeldeeindcijfer,hoegunstigerjelotingsklasse.Hoehogerdusjekansop inloting.iemanddieinlotingsklassebzitheeftduseengroterekansingeloottewordendan iemanddieinlotingsklasseezit. Dekansomingeloottewordenindeverschillendelotingsklassenwordtbepaalddoor onderstaandeverhouding:b:c:d:e=9:6:4:3 Hetishelaasperlotingsklassenietpreciesvasttestellenhoeveelprocentkansjehebtom ingelootteworden. Hetgemiddeldeeindexamencijferwordtberekenddooralleeindexamencijfersvanhet gemeenschappelijkdeel,alleeindexamencijfersvanhetprofieldeelenhethoogste eindexamencijfervanhetvrijedeelbijelkaaroptetellenentedelendoorditaantal examencijfers. Totstandkomingcijfers Terinfo:alsjeslaagtkrijgjejediplomapluseenapartecijferlijst.Jekrijgtmaar1diploma, maarmogelijkwelmeerderecijferlijsten,o.a.1perprofielwaarjevakkenpakketaanvoldoet. GemiddeldeExamendossier(heetofficieelschoolexamenSE)pervakop1decimaal (een7,45wordt7,5) Puntcentraalexamen(CE)inmeipervakop1decimaal(een7,45wordt7,5) Puntopjecijferlijstbijhetdiplomaiseenheelpunt:gemiddeldevanpunt schoolexamenpluscentraalexamen:bv(7,9+7,0)/2=7.45ditafrondenopeenheel getalisalleenkijkennaarheteerstegetalachterdekomma:opjecijferlijstbijhet diplomakomteen7(dusgeen8). BijvakkendiegeencentraaleindexamenhebbenzoalsinformaticaenwiskundeD, geldt:gemiddeldeexamendossierbepalen(7,45wordt7,5)endanafrondenopeen heelcijfer(7,5wordt8),ditkomtopjecijferlijstbijhetdiploma.

10 InMagisterkunjeprimazienhoejeergemiddeldpervakvoorheteindexamendossier voorstaat. Levensbeschouwingkomtnietopjediploma,nietmeteenpunt,ooknietmet voldoende/goed CKVenLOkomenmet voldoende/goed opjediplomaentellennietmeevoorloting hetcijfervoorrekenenkomtopeenapartcertificaatenteltnietmeebijdelotingals jestartmetstuderenincollegejaar Dandeverdelingvandevakkenoverdedelen:algemeendeel,profieldeel,vrijedeel.Ditis zoalshierboventelezenstaatbelangrijkvoorhetbepalenvanhetgemiddelde. Algemeendeel: Nederlands Engels Profielwerkstuk Maatschappijleer combinatiecijfer LETOP:pws+mastaanalletweeapartopjecijferlijst,maarvormensamenhet combinatiecijferdatookopjecijferlijststaat:hethelecijfer(reedsafgerond,duszonder decimalen)vandetweevakkenbijelkaaroptellen,delendoortweeendanweerafrondenop eenheelcijfer(7,45wordt7;7,5wordt8).alleenhetcombinatiecijferteltmeevoor LOTING,nietdedrielossecijfersvanpws+ma. Profieldeel Ditbestaataltijduitviervakken: N&T +wb +na,sk +1uit:bi,in N&G +1uit:wa,wb +bi,sk +1uit:ak,na E&M +1uit:wa,wb +ec,gs +1uit:ak,fa,du,m&o C&M +1uit:fa,du +gs +1uit:fa,du,fi,dr,bv,mu +1uit:ak,ec Vrijedeel Elkvakkaninhetvrijedeel.Alsjemeerderevakkeninjevrijedeelhebt,teltalleenhetvakmet hethoogstecijfer. Doormetvakkenteschuiventussendeverschillendedelen,kunjedelotingsklasse beïnvloeden,insommigegevallenzelfsvanklassebnaara:directgeplaatst. Alsjemaar1vakinhetvrijedeelhebt,maaktschuivenmetvakkennietuitvoorje lotingsklasse.jekuntdannogweleendubbelprofielhebben. Meestgunstigecijferlijstmoetjeaanvragen 10

11 4.1.2 Decentrale)selectie) Steedsvakerselecterenhogescholenenuniversiteitenzelf(eendeelvande)studentenvoor hunlotingstudies.wesprekendanvandecentraleselectie.dedecentraleselectieiseen onderdeelvandeloting. Bijdecentraleselectieisdedeadlinevaakal15januari.Studentenwordendangeselecteerdop meerdanalleenhuncijfers.opvallendisdatsteedsvakergevraagdwordtnaarhet eindrapportvanhavo4..daarmeewordendecijfersvanhavo4belangrijkerdandecijfersop hetdiploma,alshetgaatomdedecentraleselectie.deselectiekandaarnaastbijvoorbeeld bestaanuiteenkennistest,capaciteitentest,motivatiebrief,sollicitatiegesprek,opvraagcv metnevenactiviteitenofeenassessment.dedecentraleselectieskennenmeerdererondes waarbijtelkensleerlingenafvallen.netalsbijeensollicitatievooreenbaan,maakjemeer kansalsjeonderscheidendbenttenopzichtevananderekandidaten. Leerlingenkunnenbijdedecaanterechtvoorkritischefeedbackentipsophunconcept motivatiebrief/sollicitatiebrief.ditwordtsterkaangeradenomdekansentevergroten.isdeze briefinhetengelsgesteld,vraagdanbijeendocentengelsomfeedbackopgebruikvanhet Engels Directe)plaatsing) Erzijn5lotingsklassen:AtotenmetE.AlsjeinlotingsklasseAzit,wordjerechtstreeksbijde opleidingenonderwijsinstellingvanje1evoorkeurgeplaatst.alsjejeoptijdhebtaangemeld enaanalleeisenhebtvoldaan,zoalshetopsturenvandejuistebewijsstukken,danbenje zekervaneenplaats Uitslag) DuomaaktmediojulideuitslagvandelotingbekendviaStudielink.Jekrijgtdeuitslagalleen alsjevoldoetaanalleeisenenallebewijsstukkenbinnendeinzendtermijnhebtingestuurd.de uitslagvandedecentraleselectieisookpasopditzelfdemoment,omdatonderanderehet aantaldecentraalgeselecteerdeleerlingendatgezaktis,nogverwerktmoestworden Hoe)vaak)meedoen?) Aandecentralelotingmagjeperstudienietvakerdan3keerdeelnemen.Inéénstudiejaar magjejevooréénstudiemeteenlotingaanmelden. Alsjena1julijeaanmeldingintrekt,danhebjeeenlotingskansverbruikt.Alsjeaaneen decentraleselectiehebtdeelgenomen,hebjemeestalookeenlotingskansverbruikt,ookalsje jeaanmeldingvoor1juliintrekt. Alsjeineeneerderstudiejaarvooreenopleidingbentingelooténingeschreven,ishetniet mogelijkomvoordieopleidingnogeensaandelotingmeetedoen.ditgeldtookalsjede opleidingaaneenandereinstellingwiltvolgenofvooreenanderestudievormkiest (voltijd/deeltijd). 11

12 4.2 Selectie) Erzijneenaantalopleidingendieweleenfixushebben,maargeenloting.Erduswelselectie, maargeenkansomvialotingofomvialotingsklasseameteen8,0gemiddeldofhogerte wordentoegelaten.ditwarenvoorcollegejaar ,enduswaarschijnlijkvoor collegejaar ook: Media&EntertainmentManagement,NHTVBreda GerritRietveldAcademie 4.3 Aanvullende)eisen) OphetHBOzijneropleidingendieaanvullendeeisenstellennaasthethebbenvanhetjuiste diploma.ditzijnbijvoorbeeldhetconservatorium,dateistdatjebijvoorbeeldgoedgenoeg kuntdansenofmuziekspelen;deopleidingtotdocentlichamelijkeopvoeding,dieeistdatje fysiekhelemaalinordebentenofjekracht,ritmegevoelensouplesseinordezijn;de opleidingencriminologie,creatievetherapie,logopedie,hogerhotelonderwijs,politieen defensieopleidingen. 5 Financiering) 5.1 DUO) DUOisdeDienstUitvoeringOnderwijs.Zijisde uitvoeringsorganisatievanderijksoverheidvoorhet onderwijs.duofinancierteninformeertonderwijsdeelnemersenonderwijsinstellingenen organiseertexamens. Wanneerleerlingenophethavoofvwozitten,ontvangendeouderskinderbijslagalshetkind jongerdan18is.ditwordtgeregeldviadesocialeverzekeringsbanksvb Tegemoetkoming)scholieren) Wanneereenleerlingophavoofvwo18jaarofouderis,heeftdeleerlingzelfrechtop tegemoetkomingschollierenvanafheteerstekwartaaldatbij18is.ditmoetaangevraagd wordenenkanmetterugwerkendekrachtbinnenhetschooljaarwaaroverwordtaangevraagd. Dekinderbijslagstoptnahetkwartaalwaarindeleerling18isgeworden.Omspraakverwarring tegentegaan:tegemoetkomingscholierenisgeenstudiefinanciering.detegemoetkoming stoptnaheteindexamenjaarhavo5ofvwo Studiefinanciering:)Studievoorschot)voor)HBO)en)WO) Studiefinanciering,afgekortStuFi,wasvooreendeeleengift.Dezevormvangeldkrijgenom tekunnenstuderenisvoorstudentendiestartenpercollegejaar afgeschaft. 12

13 Studentenkrijgenvoortaaneenvoorschot.DitheetformeelhetStudievoorschot.Dit totaalpakketaanfinancieringsregelingenhetsociaalleenstelsel. Hetstudievoorschotbestaatvoortaanuit: 1. lening 2. aanvullendebeurs 3. collegegeldkrediet 4. studentenreisproduct 5. vouchers Lening** Dezeleningismaximaalongeveer1015europermaandDehoogtevandeleningkande studentzelfkiezeneneventueeliederemaandaanpassen.bijeenstudievan3jaarbachelor en1jaarmasterisdemaximaleleningongeveer12*4*1015=48.720,00euro. Ditzijnvooreenaankomendstudentgrotebedragendienietteoverzienzijn.Rekendusbij voorkeurthuissamenuitwatdeaflossinghiervanpermaandzalwordennaafstuderen.houdt daarbijrekeningmeteenafbetalingstermijnvan35jaareneenrentevanongeveergemiddeld 0,88procentoverdelaatstevijfjaar. Erzijnhandigerekentoolsomeenstudiebegrotingtemaken: rekenhulp Aanvullende*beurs* Deaanvullendebeursvoorstudentenvanwiedeoudersminderdanongeveer verdienen,is 378permaand.Voorstudentenmetoudersdiemeerdan verdienen, maarminderdanongeveer loopthetbedragterug.Erisgeenregeling(meer)voor studentenmetweigerachtigeofonvindbareouders,watbetrefthetbepalenvanhet gezamenlijkinkomen.beideinkomensblijvendusaltijdmeetellen.bijtwijfeldezeaanvullende beursgewoonaanvragen.duozoektbijdebelastingdienstuitofjeerrechtophebt.alsje geenrechthebt,krijgjehetgewoonniet Collegegeldkrediet* Erzijn2soortencollegegeld:hetwettelijkcollegegeldenhetinstellingscollegegeld.Demeeste studentenbetalenhetwettelijkcollegegeld.voorhetstudiejaar isdat 1984,2.De overheidbepaaltjaarlijksdehoogtevanhetwettelijkcollegegeld.universiteitenen hogescholenbepalendehoogtevanhetinstellingscollegegeld.datismeestalmeer.jekunt danookmeerlenenalsjeinstellingscollegegeldmoetbetalen. Hetbedragaancollegegeldkangeleendwordenbovenopdeeerdervermeldelening.De lening collegegeldkrediet wordtpermaanduitgekeerdisbedraagtongeveer1/12vanhet totalecollegegelddatjemoetbetalen Decombinatievangratisreizenenreizenmetkortingvoorstudentenblijftbestaan.Ditheet hetstudentenreisproduct.ditproductlaadtdestudentopzijnov2chipkaart. 13

14 Vouchers* LevenLangLerenkrijgteenbelangrijkeimpulsmethetstudievoorschot.Eenafgestudeerdeis nietuitgeleerdalshijofzijeenbachelor2ofmasterdiplomaopzakheeft.desamenleving verandert,endeeisendieaanwerknemerswordengesteldveranderenmee.vanuitdie gedachtekrijgenstudentendiemethunbacheloropleidingbeginnenindejaren2015/2016 totenmet2018/19,ennognietvolopprofiterenvandeinvesteringenvandeopbrengstvan hetstudievoorschot,eentegemoetkomingindevormvanvouchers.hiermeekunnenzevoor 2000inzettenvoor(geaccrediteerde)bijscholing5tot10jaarnahunafstuderen.Het collegegeldkredietwordtuitgebreidtotgroepenstudentenbovende30,invol2éndeeltijden mbo2bol Aflossing* Demaximaleafbetalingstermijnis35jaar.Demaandlastenbijaflossingzijnmaximaal4%van hetverzamelinkomen.daarnaastbeginthetafbetalenstraksvanafhetminimumloon.(datwas eerdervanafongeveerbijbijstandsniveau).eerderaflossenmagnatuurlijkook.daarnaastzijn erdeaflossingsvrijejokerjarendiedeafgestudeerdekaninzettenalshijdooreendure levensfasegaatwaarinhijzijngeldnodigheeftvooranderezaken,zoalsjongekinderenofde aanschafvaneenhuis. Bron:NIBUDseptember

15 Bron: jaarlang,entegeneenrentevan0,88% Prestatiebeurs*HBO*/*WO* Deprestatiebeursblijftenbestaatvanafseptember2015uithetstudentenreisproductende aanvullendebeurs.ditbetekentdat,wanneerjebinnen10jaarjediplomahaalt,dezewordt omgezetineengift.luktjedatniet,danwordthetomgezetineenleningdiejemoet terugbetalennajestudie. >>alleinfooverstudiefinancieringopdewebsitevanduowww.duo.nl Studiefinanciering)MBO)niveau)3)en)4) OphetMBObestaatdestudiefinancieringuiteenprestatiebeurs.Ditiseenandereregeling danophethbo/wo.deprestatiebeursbestaatuit: uitwonend thuiswonend 1. Basisbeurs aanvullendebeurs lening Totaal studentenreisproduct Ditzijnbedragenuit2015,afgerond. StudiefinancieringvoorMBOniveau1en2staatnietinditboekjebeschreven Prestatiebeurs* Debasisbeurs,deaanvullendebeursenhetstudentenreisproductophetMBOvallenonderde prestatiebeurs.ditbetekentdat,wanneerjebinnen10jaarjediplomahaalt,dezewordt omgezetineengift.luktjedatniet,danwordthetomgezetineenleningdiejemoet terugbetalennajestudie. 15

16 Aflossing* IntegenstellingtotdestudiefinancieringopHBO/WO,isdeperiodewaarinafgelostmoet worden15jaarengeen35jaar. 5.2 Nibud) HetNIBUD,NederlandsInstituutvoorBudgetvoorlichting,geeftinformatieover watstuderennueigenintotaliteitkost.dusook:hoeveelhebjenueigenlijkper maandnodig?hoeveelverwachtdeoverheiddatoudersbijdragenpermaand? DekennisvanhetNIBUDenandereorganisatiesissamengebrachtindeonlinerekentool Belastingdienst)2)Toeslagen) Voorbepaaldekostenkunjeeentoeslagkrijgen.Bijvoorbeeldvoorjezorgverzekeringofvoor hethurenvaneenhuis. Benjejongerdan18jaarenverdienenjeoudersweinig?Dankunnenoudershet KindgebondenBudgetaanvragenbijbelastingdienstalsaanvullingopdekinderbijslag. Benje18jaarofouder?Alsjepremiebetaaltvooreenzorgverzekering,kunjezorgtoeslag krijgen.>>toeslagenwww.toeslagen.nl Huurjeeenwoningofappartement(geenkamer)?Dankunjehuurtoeslagkrijgen. >>Toeslagenwww.toeslagen.nl 6 Literatuurlijst)&)Bronnen) A.vanKessel,M.v.(2010).Studiekeuzegids,$help$uw$kind$op$weg( ed.).arnhem:angerenstein. Burg,L.v.(2012).Bier,$zweet$&$tranen.Amersfoort:BBNCuitgeversbv. Dijksterhuis,A.(2007).Het$slimme$onbewuste.Amsterdam:UitgeverijBertBakker. Kock,H.(2010).Help$mijn$kind$moet$kiezen.EsstedeBV. NIBUD.(2015).Geldwijzer$Studenten.NIBUD. 16

17 Hoe vraag ik toestemming voor STUDIE-ORIËNTATIE VERLOF? Je wilt een open dag of meeloopdag bezoeken, gaan proefstuderen, een masterclass volgen of iets anders in het kader van jouw loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Voorwaarden voor iedereen Je aanvraag moet je minimaal 1 week van tevoren indienen. Je mag geen dossiertoetsen of andere door de leerling-coördinator te bepalen belangrijke activiteiten (zoals toetsweken) op het Odulphus missen. Je zorgt zelf voor het inhalen van de gemiste lesstof en vraagt het huiswerk van de gemiste lessen op. Je krijgt geen vrij voor voorlichtingen van Nederlandse opleidingen tijdens massale studie- en onderwijsbeurzen zoals bijvoorbeeld de Studiebeurs Utrecht of de Onderwijsbeurs Zuid- Nederland. In HAVO 4 of VWO 4 krijg je in principe geen toestemming om onder schooltijd LOBactiviteiten te ondernemen. HAVO 5 1. In KeuzeWeb maak je de opdracht Open dag, Meeloop dag, Proef studeren, Selectie dag of Intakegesprek waarin je datum, plaats en de vragen waarop je een antwoord wilt, noteert. Vergeet niet een foto te maken waar je zelf en het gebouw met logo van de onderwijsinstelling op staat. Deze foto is ook verplicht. 2. Je laat je ouders een oranje kaart invullen waarmee zij toestemming geven voor deze activiteit onder schooltijd. 3. De oranje kaart lever je in bij de receptie. 4. In principe heb je toestemming om te gaan. De decaan of leerling coördinator kan de toestemming intrekken, bijvoorbeeld als blijkt dat je al te veel lessen hebt gemist. 5. Na afloop van je LOB-activiteit, voeg je een kort verslag aan de hierboven genoemde KeuzeWeb opdracht toe. Met je smartphone kun je dat mooi al op de terugweg naar huis doen VWO 5 & 6 1. Je maakt de voorbereidende opdracht, te vinden op: onderdeel > Kiezen > Portfolio. 2. Je voegt in dit Portfolio een activiteit toe waarin je aangeeft: naam activiteit, datum, en bij toelichting: plaats, opleiding waar je naar toe gaat en wat je daar te weten wilt komen (doel) en je uploadt de voorbereidende opdracht uit punt 1. Bewerken en uploaden via het Voorbeeld: 3. Je laat je ouders een oranje kaart invullen waarmee zij toestemming geven voor deze activiteit onder schooltijd. 4. De oranje kaart lever je in bij de receptie. 5. In principe heb je toestemming om te gaan. De decaan of leerling coördinator kan de toestemming intrekken, bijvoorbeeld als blijkt dat je al te veel lessen hebt gemist. 6. a. Je legt je ervaringen vast in het tweede deel, Nabespreking, van de voorbereidende opdracht bij punt 2 Versie 4 september 2014

18 b. Je voegt deze weer toe aan deze activiteit in je portfolio op odulphus.dedecaan.net en c. Je vinkt de activiteit als afgerond af. Uit onderzoek blijkt dat het formuleren van je ervaringen en deze later weer terug te lezen, het maken van je keuzes verbetert. Vergeet niet een foto te maken waar je zelf en het gebouw met logo van de onderwijsinstelling op staat. Deze foto is ook verplicht. Geen oranje kaart meer? Deze kun je bij receptie en je decaan krijgen. Versie 4 september 2014

19 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op tijd) wat de school zelf over de toelatingseisen van een studie zegt. Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: : toegangsrecht : géén toegangsrecht Als er 1 of meer vakken staan, dan betekent dit dat er toegangsrecht is indien daaraan is voldaan. ( ) : uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende. Sector economie (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Accountancy (ec of m&o) (ec of m&o) + 2. Advanced Business Creation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) + 3. Bedrijfseconomie (ec of m&o) (ec of m&o) + 4. Bestuurskunde /overheidsmanagement ec ec ec 5. Bedrijfskunde MER (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 6. Business Administration in Hotel Management 1 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt (ec of m&o) 7. Business IT & Management 8. Business Studies (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) + 9. Commercieel Management (ec of m&o)) Commerciële Economie (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) Communicatie 12. Communicatiesystemen 13. European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 14. Facility Management (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) Financial Services Management (ec of m&o) (ec of m&o) Fiscaal Recht en Economie (ec of m&o) (ec of m&o) Food and Business (ec of m&o) Functiegerichte bachelor in Toerisme en Recreatie (ec of m&o) 19. Hbo-Rechten 20. Hogere Juridische Opleiding 21. Hoger Hotelonderwijs 1 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt (ec of m&o) 22. Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (ec of m&o) Pagina 1 DeDecaan.net

20 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) 23. Informatiedienstverlening en -Management 24. Informationmanagement (ec of m&o) 25. Integrale Veiligheid 26. Integrale Veiligheidskunde ec ec ec 27. International Business (ec of m&o) of 28. International Business and Languages (ec of m&o) (ec of m&o) 29. International Business and Management Studies (ec of m&o of 2e mvt) (ec of m&o of 2e mvt) wia (ec of m&o) 30. International Business Innovation Studies (ec of m&o) (ec of m&o) 31. International Fresh Business Management (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) Journalistiek 33. Kunst en economie 34. Lifestyle 35. Logistiek en Economie (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) Media and Entertainment Management (ec of m&o) 37. Media, Informatie en Communicatie (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 38. Oriëntaalse talen en Communicatie 39. People and Business Management 40. Security Management 41. Small Business & Retail Management (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 42. Sport, Management en Ondernemen Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 44. Trade Management Azië (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 45. Vastgoed en Makelaardij (ec of m&o) Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 47. Vitaliteitsmanagement & Toerisme 48. Vrijetijdsmanagement (ec of m&o) 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Pagina 2 DeDecaan.net

21 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) Sector gedrag en maatschappij (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Creatieve Therapie¹ 2. Culturele en Maatschappelijke Vorming 3. Godsdienst-pastoraal Werk 4. Human Resource Management 5. Integrale veiligheidskunde ec ec ec 6. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 7. Pedagogiek 8. Pedagogisch Management Kinderopvang 9. Sociaal-juridische Dienstverlening 10. Sociaal Pedagogische Hulpverlening 11. Social work 12. Sport en Bewegen¹ 13. Sport en Bewegingseducatie 14. Toegepaste Psychologie ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Sector gezondheidszorg (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Ergotherapie, opleiding voor 2. Farmakunde 3. Fysiotherapie, opleiding tot 4. Huidtherapie 5. Kunstzinnige Therapie 6. Logopedie, opleiding voor¹ 7. Management in de Zorg¹ 8. Medisch Beeldvormende en Radio- therapeutische Technieken 9. Medische Hulpverlening 10. Mondzorgkunde 11. Oefentherapie Cesar 12. Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 13. Optometrie 14. Orthoptie 15. Podotherapie, opleiding 16. Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie 17. Sport, Gezondheid en Management 18. Toegepaste Gerontologie 19. Verloskunde¹ bi bi + sk bi + sk + (wia 20. Verpleegkundige, opleiding tot 21. Voeding en Diëtiek ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. of wib) Pagina 3 DeDecaan.net

22 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) Sector landbouw en natuurlijke omgeving (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Bedrijfskunde en Agribusiness 2. Biotechnologie 3. Bos- en natuurbeheer 4. Dier- en veehouderij sk 5. Diermanagement bi 6. Educatie en Kennismanagement Groene Sector ² 7. Food Commerce & Technology 8. Food Design and Innovation wia 9. Geo Media & Design 10. Greenport Business & Retail 11. Kust- en zeemanagement wia 12. Land- en watermanagement sk 13. Landscape and Environment Management (ec of wia of 14. Milieukunde sk 15. Plattelandsvernieuwing 16. Toegepaste Biologie sk 17. International Development Management wib) Tuinbouw en akkerbouw sk 19. Tuin- en landschapsinrichting 20. Voedingsmiddelentechnologie wia+sk 21. Watermanagement 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. ec Sector onderwijs (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Aardrijkskunde² 2. Algemene economie² (ec of m&o) (ec of m&o) ec 3. Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. Beeldende kunst en vormgeving, docent¹ 5. Bedrijfseconomie² (ec of m&o) (ec of m&o) ec 6. Biologie² (bi of nl&t) (bi of nl&t) 7. Bouwkunde I en II ² 8. Bouwtechniek I en II ² 9. Consumptieve techniek I en II ² 10. Dans, docent¹ 11. Duits² du du du du 12. Economie² (ec of m&o) (ec of m&o) ec 13. Elektrotechniek I en II ² 14. Engels² 15. Frans² fa fa fa fa 16. Fries² 17. Geschiedenis² 18. Gezondheidszorg en welzijn² 19. Godsdienst² Pagina 4 DeDecaan.net

23 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) 20. Informatie- en Communicatietechnologie,docent² 21. Installatietechniek I en II ² 22. Islam-godsdienst² 23. Lichamelijke opvoeding ¹ 24. Maatschappijleer² 25. Mechanische Techniek I en II ² 26. Mens en Maatschappij² 27. Mens en Technologie² 28. Motorvoertuigentechniek I en II ² 29. Muziek, docent¹ 30. Natuurkunde² (na of nl&t) 31. Nederlands² 32. Omgangskunde² 33. Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT¹, ² 34. Opleidingskunde 35. Pedagogiek² 36. Scheikunde² 37. Spaans² 38. Techniek² 39. Technisch Beroepsonderwijs 40. Theater, docent Verzorging / huishoudkunde² 42. Verzorging / gezondheidskunde² 43. Werktuigbouwkunde I en II ² 44. Wiskunde² wib wib wib ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Sector taal en cultuur (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Autonome Beeldende Kunst¹ 2. Beeldende Kunst en Vormgeving 3. Circus and Performance Art ¹ 4. Circus Arts¹ 5. Cultureel Erfgoed 6. Dans¹ 7. Film en televisie¹ 8. Muziek¹ 9. Muziektherapie¹ 10. Theater¹ 11. Vormgeving¹ ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Pagina 5 DeDecaan.net

24 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) Sector techniek (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Applied Science 2. Archeologie 3. Automotive (na of nl&t) 4. Aviation (na of nl&t) na 5. Bio-informatica (wia of wib 6. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 7. Biotechnologie 8. Bouwkunde (na of nl&t) wib + na 9. Built environment (na of nl&t) 10. Chemie 11. Chemische Technologie 12. Civiele Techniek (na of nl&t) 13. Communication and Multimedia Design 14. Creative Media and Game Technology 15. Elektrotechniek (na of nl&t) 16. Engineering 17. Fashion and Textile Technologies 18. Forensisch Onderzoek (na of nl&t) 19. HBO-ICT 20. Industrieel Product Ontwerpen 21. Informatica 22. Logistics Engineering 23. Luchtvaarttechnologie (na of nl&t) 24. Maritiem officier¹ (na of nl&t) 25. Maritieme Techniek (na of nl&t) 26. Mechatronica (na of nl&t) 27. Mens en Techniek 28. Milieukunde sk 29. Ocean Technology (na of nl&t) 30. Ruimtelijke Ontwikkeling 31. Technische Bedrijfskunde 32. Technische Informatica wib wib 33. Technische Natuurkunde (na of nl&t) 34. Toegepaste Wiskunde wib wib 35. Watermanagement 36. Werktuigbouwkunde (na of nl&t) ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. of na) Sectoroverstijgend (HBO: instroom met havo-diploma) Nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 2. HBO-ICT 3. Windesheim Honours College Pagina 6 DeDecaan.net

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015& Inhoudsopgave) 1 Inleiding...3 2 Studiekiezen...3 2.1 Studie2oriëntatieverlof...5 2.2 Studeren...5 2.2.1 VerschilHBOenWO...6 2.3 Tussenjaarofbuitenland...6

Nadere informatie

HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding

HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding Je kunt veel opleidingen volgen op het HBO als men je daar bij de intake geschikt voor vindt. Vanaf 2017 komt er een keuzeonderdeel

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS D Bijlage B wordt vervangen door een nieuwe bijlage B, luidende: BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met maart 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-17 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-17 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2017 1 2 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam die gebruikt wordt voor de laatste twee

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September tot en met december 2016 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs.

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. TOELICHTING Algemeen Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top- studies op Qompas StudieKeuze (januari 2017 t/m mei 2017 in vergelijking met september 2016 t/m dec 2016) Surrounded by Talent Inleiding Deze

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze september 2016 Surrounded by Talent Inleiding Vorige maand verscheen het jaaroverzicht van 2015-2016 met daarin

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie