!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6) ) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!"

Transcriptie

1 STUDIEKEUZE)) VWO)6) ) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&

2 Inhoudsopgave) 1 Inleiding Studiekiezen Studie2oriëntatieverlof Studeren VerschilHBOenWO Tussenjaarofbuitenland Oktober/november:Tussentijdsestudiekeuzecheck Deweloverwogenstudiekeuze Stappenendeadlinesvooraanmelden Studiekeuzecheck/Matching/Intake Fixus:Opleidingenmetbeperkteinstroom NumerusFixus CentraleSelectie Decentraleselectie Directeplaatsing Uitslag Hoevaakmeedoen? Meerkansenzonderklassieketaal? Selectie Aanvullendeeisen Financiering DUO Tegemoetkomingscholieren Studiefinanciering:Studievoorschot Nibud Belastingdienst2Toeslagen Literatuurlijst&Bronnen...17 Bijlagen) Studie2oriëntatieverlofaanvragen FormeletoelatingseisenvwonaarHBO FormeletoelatingseisenvwonaarWO ) 2

3 1 Inleiding) Ditboekjebiedtinformatieoverhetstudiekeuzeprocesinheteindexamenjaar.Hetbiedteen handreikingvoorzoweloudersalsleerlingenomhetstudiekeuzeprocesingoedebanente leiden. Deindetekstverwerktelinksnaarwebsites,zijnaanklikbaarindedigitaleversievandit boekje.dezedigitaleversieistevindenopwww.odulphus.nl>nieuwsentevensookop LucRongen Decaan september Studie)kiezen) Hoekiesjenueenstudie?Waarbeginje?VolggewoonjepassieJafijnisdat,maaralsjeniet weetwatjepassieis?ofjehebtzoveelpassiesdatjedaarnietuitkuntkiezen? Ishetbeterommetjegevoeltekiezen?Ofjuistmetjeverstand?Ofemotionelekeuzes, gewooninhetmomenteenknoopdoorhakken,zetdatzodenaandedijk? Uitonderzoekblijktdatcomplexekeuzes,zoals(studie)loopbaankeuzes,nietpuurrationeelte nemenzijn(dijksterhuis,2007).hetisbelangrijknaarjegevoel,jeonderbewusteluisteren. Maarhoejedatdan?Enzijnerdangeenrationeleafwegingenmogelijk?Eriszekerveel concreteinformatienodigwaarleerlingenrationeelmeeaandeslagkunnengaan. Weonderscheidendevolgendevijfloopbaancompetentiesdienodigzijnomtot weloverwogen(studie)loopbaankeuzestekomen. 1. Motievenreflectie: Beschouwingvandewensenenwaardendievanbelangzijnvoordeeigenloopbaan. Wat$wil$ik?$Waar$ga$en$sta$ik$voor$en$waarom$dan?$ 2. Kwaliteitenreflectie: Beschouwingvansterkekantendievanbelangzijnvoordeloopbaan. Wie$ben$ik?$Wat$kan$ik$bet$best$en$hoe$weet$ik$dat?$ 3. Opleiding2enwerkexploratie: Onderzoekvanopleiding,beroepenwerkindeloopbaannaarhetkunneninzetten vancompetenties,wensenenwaarden. Waar$(opleiding$en$werk)$ben$ik$het$meest$op$mijn$plek$en$waarom$daar?$ 4. Loopbaansturing: Loopbaangerichteplanning,onderhandelingenbeïnvloedingvanhetleerproces. Richtinggevendoorconcreteacties. Hoe$bereik$ik$mijn$doel$en$waarom$zo? 5. Netwerken: Contactenopbouwen,gebruikenenonderhoudendievanbelangzijnvoorde loopbaanontwikkeling. 3

4 Wie$kan$mij$helpen$mijn$doel$te$bereiken$en$waarom$die$mensen? Deeerstevraag,watwilik,isvaakmoeilijktebeantwoorden.Devalkuilbestaatdanombij dezevraagteblijvenhangen.opdebankzittenenmaarincirkelsdenken:watwilik,ikweet hetniet,duswatwiliknueigenlijk.omerachtertekomenwatjewil,waarjeenthousiastvan wordt,ishetonderanderenodigomtewetenwaarjeuitkuntkiezen.dederdecompetentie geeftaandathetnodigistewetenwaarjeallemaaluitkuntkiezen.nuisditnatuurlijkniet uitputtendtebestuderen,maareenoverzichtvanallebacheloropleidingeninnederland hebbenendaarineeneerstegroveselectiemaken,blijktvoorveelleerlingeneeneffectieve aanpak.alsbijlageisdelijstmetallebachelorsophboenopwoniveauopgenomen. Oriënteren 1. NeemdelijstmetallebacheloropleidingenopHBOofWOofbeide; 2. Streepdieopleidingenwegopdelijst,diejezekernietgaatdoen; 3. Leesvanalleoverigeopleidingenineenpaarzinnenwatdezeinhouden.Ditkanop 4. Deopleidingendiedanafvallen,streepjeweerdoor; Verkennen 5. Kieseenpaaropleidingeninverschillenderichtingenuit,omnadertebekijken. Bestuurdeinformatieopdewebsitesvandeopleidingenzelf; 6. Wanneereenopleidingalsnogafvalt,streepdezedooropdeoverzichtslijst.Wanneer dezeopleidinginteressantblijft,verdiepjedanverderindezeopleidingdoor uiteindelijkookeenopendagofmeeloopdagtebezoeken. Verdiepen 7. Gaverdermetbovenstaandepuntentotdatjeongeveervieropleidingenhebt geselecteerddiejedaadwerkelijkgaatbezoekenviaeenopendag,meeloopdag, proefstuderen,masterclass,etc. 8. ViadeopdrachtinjedigitaalLOB2portfolioopwww.odulphus.dedecaan.net>Kiezen> Portfoliobereidjedezeactiviteitvoorenjeevalueertdezeactiviteitook.Jeverslag plaatsjeweerinjelob2portfolio(zieverder2.1); 9. Nadatjeverschillendeactiviteitenhebtondernomen,legjealjeevaluatiesuitjeLOB2 portfolionaastelkaar.welkeconclusietrekjehieruit?ishetalduidelijkwelkestudieje gaatdoen? Knoop)doorhakken 10.Voorsommigeneeneenvoudigelaatstestap,vooranderenblijftdezestapmoeilijk. Eenknoopdoorhakkeninditstudieloopbaanprocesbetekentuiteindelijkvaakopbasis vanonvolledigeinformatieenmetveelonzekerheidoverhetteverwachtenresultaat, tocheenbeslissingnemen.hierismoedvoornodig. 11.Lukthetniet,loopdandevorigestappennogeensna.Zijndieookechtdoorlopen? Doehetanders(dunnetjes)over. 12.Nahetdoorhakkenvandeknoop,starthetprocesvanaanmelden.Ditstaat beschreveninhoofdstuk3stappenendeadlinesvooraanmelden. 4

5 5 13.Tijdenshetprocesvanaanmelden,alsdeknoopalisdoorgehakt,kandetwijfelsoms alsnoghevigtoeslaan.hettotdantoevaaksterkrationelekeuzeprocesisklaaren geeftruimteaanhetonbewuste,hetgevoel,omvanzichtelatenhoren.eenhevige twijfelkaneentekenzijnditgeengoedekeuzeis.hetiszaakdannietdekopinhet zandtestekenentevolhardenindegemaaktekeuze,maarsamenmetanderete onderzoekenwateraandehandis.belangrijkdusomdeknoopnietnetvooreen deadlinedoortehakken,wantdanblijftergeenruimtemeervoorditlaatstedeelvan hetkeuzeproces. Opelkmomentinditkeuzeprocesishetvanbelangdatleerlingenmetanderenpraten overwaarzemeebezigzijn.welkedilemma szetegenkomen,welkeafwegingenze maken,adviesvragenaananderen.ineersteinstantiezijnditmeestaldeoudersen vrienden.daarnaastzijndementor,vakdocent,decaan,leerlingcoördinator,familie,oud2 Odulphianen,studentenenberoepsbeoefenarenookbelangrijkegesprekpartnersindit proces. 2.1 Studie2oriëntatie)verlof) Alsleerlingenonderschooltijdeenopendag,meeloopdagetc.willenbezoeken,dientdit aangevraagdtewordenmiddelsdeoranjekaart,minimaal1weekvantevoren.dezekaartis teverkrijgenbijdereceptie.ziedebijlagevoordetotaleprocedure. 2.2 Studeren) Bekendeopleidingenzoalsgeneeskunde,bouwkundeenrechten,zijnbijleerlingenenouders vaaktochnietzobekend.debeeldendieervandezeopleidingenbestaan,zijnvaaknetiets andersdandewerkelijk.hetisduszowelbij bekende alsbijonbekendeopleidingenzaakom zichgoedteverdiepenindestudies.denkdaarbijaandevolgendezaken: Specifiekebachelors:sommigeopleidingenzijnzeerspecifiek,zoalsbijvoorbeeld technischewiskunde.alszo nspecifiekeopleidinginteressantleek,maartochafvalt, kijkdanooknaaropleidingendieerenigszinsverwantaanzijn,zoals wiskunde, sterrenkunde en natuur2ensterrenkunde. BredeWObachelor:dezezijnindeeerstedriejarenheelbreed,zodaterpasinde masterfaseeenspecifiekerichtinggekozenhoeftteworden.bijdestudie biologie is ditperinstellingsterkverschillend.bijdeeneuniversiteitisereendriejarigebrede bachelorbiologie,bijdeandereuniversiteitmoetervooraanvangdestudiebiologie alseenspecifiekehoofdrichtinggekozenworden.vergelijkstudiesdusaltijd,voordat jeeenbesluitneemtofdezewelofnietbijjepast.anderevoorbeeldenzijnhettu/e bachelorscollegeaanuniversiteiteindhovenenhetmaastrichtscienceprogramvan MaastrichtUniversity.Jekuntookdenkenaanbijvoorbeeldeendubbelebachelor zoalsrecht&economieaanderadbouduniversiteitnijmegen. UniversityCollege:alleuniversiteiteninNederlandhebbeneenUniversityCollege(UC). Ditiseenbrededriejarigebachelorvoorveelalambitieuze,breedgeïnteresseerdeen mondiaalingesteldestudenten.erisaltijdselectieendedeadlineis15januarial.deze selectievaltnietonderdedecentraleselectiealsonderdeelvanloting.jemagdusaan deselectievooreenucmeedoenenjedaarnaastaanmeldenvooreenlotingstudie.

6 Verschil)HBO)en)WO) HetVWOisdevoorbereidingopWetenschappelijkOnderwijs.Erzijnechterookgenoeg leerlingendievanvwonaarhbogaan.ditkangaanomniveau,wanterwordtminder abstractievermogenverwachtophethbointegenstellingtothetwo.maarditkanookgaan ommaniervanlerenofdewensvooreenbepaaldberoeplater.hethbobiedt beroepsopleidingenaan.jekrijgtgeleerdhoejeindepraktijkmetbepaaldekennisaandeslag gaat.ookzijneropleidingendiegeenvariantopdeuniversiteitkennen,zoals muziek/dans/theater/beeldendeopleidingen.deverschillenzijngrofweg: HBO Universiteit Praktijkgerichtestofmeteen duidelijkberoepsbeeld. Vakkennisistheoretischerenvaneenabstracterniveau.Je wordtacademischgevormd. Praktijkgerichtekennisstaat centraal. Detheoriestaatcentraal.Jegaatveeldieperinopdematerie doorhetbestuderenvanwetenschappelijkebronnenendoor zelfkennistevergarenofonderzoektedoen. Veelcontacturenmet docentenenstudenten. Mindercontacturen. Lesstofwordtveelaltijdensde lessenofingroepjes doorgenomen. Lesstof(inhetEngels)moetzelfstandigwordenverwerkt. 2.3 Tussenjaar)of)buitenland) Naaststuderen,zijnerookanderemogelijkheden.Tedenkenvaltaanstudereninhet buitenland,eenjaarrondreizen,alsaupairaandeslag,vrijwilligerswerkgaandoenetc.meer informatiehieroveristekrijgentijdensdebuitenlandmarktopmaandag9november19.00uur enviawww.odulphus.dedecaan.net>links>buitenlandofviawww.odulphus.dedecaan.net> Links>Eenjaarwatanders. 2.4 Oktober/november:)Tussentijdse)studiekeuzecheck) Inoktoberofnovemberhebbenalleeindexamenleerlingeneenloopbaangesprekvan maximaal45minuten.ditzalwordengevoerddooreenstudentvanhbotoegepaste PsychologievanFontysHogescholen. Inditgesprekvraagtiedereleerlinghulpbijdevolgendestapinzijnloopbaan.Denkhierbijaan vragenals: Iktwijfeltussendezetweestudies;hoemaakiknueenkeuze? Ikhebeenaantalopendagenbezocht,maarweetnogsteedsnietwatikwilgaandoen. Ikhebmealingeschrevenvooreenopleidingmetdecentraleselectie,maarhoebereid ikmenugoedvooropdeselectiedagdieeraankomt?

7 Misschienzijnerookleerlingenzondervragen.Diekrijgendaneenvoorproefjeopde studiekeuzecheck:zewordenaantetandgevoeldofhunkeuzeofhetkeuzeproces waarzenoginzitten,goeddoordachtisengeenhiatenkent. Destudentgeefteenkorteschriftelijkeevaluatievanditgesprekaandeleerling,mentoren decaan.deouderszullenditookontvangen. 2.5 De)weloverwogen)studiekeuze) Dejuisteofdebestekeuze,diewoordenwillenwenietgebruiken.Demeestemensenkunnen gedijenbinnenverschillendestudiesenfuncties. Dekansdateenstudiepassendis,endezeookwordtafgerond,isgroteralsdezekeuzeook goeddoordachtendoorvoeldis: 1. Deleerlingheeftinzichtinzijneigenkunnen,willeneneigenidentiteit; 2. Deleerlingheeftverschillendeopleidingenbekekennevergeleken: a. Opinternet,viawebsitesvandeopleidingenenstudiekeuzetesten; b. Indepraktijk,viaopendagen,meeloopdagen,workshadowing; 3. Deleerlingkandezeverschillenookdaadwerkelijkbenoemen; 4. Deleerlingheeftermijnzijnoudersuitgebreidovergesprokenenoudersgeven daarbijaaninhoeverrezijndezekeuzebijhunkindvindenpassen; 5. Deleerlingkanbenoemenwelkekwaliteitenhijnodigheeftvoordezeopleidingen waarhijnogaanmoetwerken(valkuilen); 6. Deleerlingheeftenigideewaarhijlatermetdezestudieterechtkankomenintermen vanarbeidsinhoud(functies),arbeidsomstandigheden,arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen 3 Stappen)en)deadlines)voor)aanmelden) Erzijnverschillendedeadlinesvoorhetaanmeldenvoorstudiesentussenjaren.Degangbare datahieropeenrij.opleidingenkunnenhiervanafwijken. Wat)moet)ik)doen?) Wanneer?) Waar)doe)ik)dit?) Jeaanmeldenvoorjestudiein hetbuitenland Jeaanmeldenvoorjestudie met(decentrale)selectieen loten Jeaanmeldenvoorjestudie diegeenselectiekent Jeaanmeldenvoorjestudie metloting(zonderdecentrale Vóór15december Vóór15januari 15mei Voor1mei Vóór15meiinclusiefalje huidigevakkendoorgeven Verschiltperland AltijdviaStudielink,somsook viaopleidingzelf. Studielink Studielink 7

8 8 Wat)moet)ik)doen?) Wanneer?) Waar)doe)ik)dit?) selectie) Lotingsstudieeneen herkansinggemaakt?stuurde bewijsstukkenvanjebetere resultaatop. Voor5juli DUO Vraagstudiefinancieringen eenstudentenreisproductaan Liefstdriemaandenvoordatje gaatstuderen;met terugwerkendekrachtmag ook DUO Gajeopkamers,geefdanje verhuizingdoor.vraaggelijk eenuitwonendebeursaan. Eenmaandvantevoren Geefjeadreswijzigingdoor aandegemeentewaarjegaat wonenenpaseventueelje leningbijduoaan Zorgtoeslagaanvragenvan vorigkalenderjaar Voor1septemberdit kalenderjaar Belastingdienst Bijbaan?Vraagteveel betaaldebelastingterug. Voor1april Belastingdienst Aanmelden)gaat)in)5)stappen:) 1aanvragenDigiDmetSMSfunctieonlinebijDigiD 2aanmeldenstudieonlinebijStudielink 3aanvragenstudiefinancieringonlinebijDUO 4doorgevenstudiekeuzeaanOdulphusonlineopdedecaan.net 5Studiekeuzecheck/matching(zie3.1) Wanneerleerlingentelaatzijnvoordedeadline,zalhierdoorStudielinken/of onderwijsinstellingeninderegelgeenuitzonderingwordengemaakt. Bewaarallecorrespondentiesinéénmap,digitaalen/ofoppapier. BijeenaantalopleidingenisaanmeldenviaStudielinknietmogelijk,zoalsparticuliere opleidingen,politieendefensie. 3.1 Studiekeuzecheck)/)Matching)/)Intake) Destudiekeuzecheck(wordtookwelMatchingofIntakegenoemd)vindtplaatsnadatjijje vooreenopleidinghebtingeschrevenviastudielink.dithoudtindatjenogvóórdestartvan deopleidingkuntuitzoekenofdezeopleidingechtbijjepast.

9 Eenstudiekeuzecheckkaneengesprekzijn,eendagjeproefstuderen,hetinvullenvaneen digitalevragenlijstofeenandereactiviteitdieuitmondtineenadvies. Hetadviesisvrijblijvend,maarhetgeeftjeeengoedbeeldvanjekansenomdestudiemet succestevolgen.hoewelhetadviesdatjenaderhandkrijgtvrijblijvendis,isdeelnamemeestal welverplicht.alsjenietdeelneemtkandeopleidingjeweigeren. Alsjewiltwetenwatdestudiekeuzecheckbijdeopleidingvanjouwkeuzeinhoudt,kijkjeop dewebsitevandieinstelling/opleiding.letopdestudiekeuzecheckvindbijsommige opleidingenplaatsindeweeknahetcentraaleindexamen.datbetekentdatjedandusnietop vakantiekunt.formeelgezienmoetjedetijdnajeeindexamentotaandeuitslagsowieso beschikbaarzijnvooreventuelewijzigingeninheteindexamenrooster. 4 Fixus:)Opleidingen)met)beperkte)instroom) 4.1 Numerus)Fixus) Decentralelotingvoornumerusfixusopleidingenwordtvanafhetstudiejaar afgeschaft.datzijndusdeleerlingendieinschooljaar invwo5zitten.inplaats daarvangaandeonderwijsinstellingenstudentenselecterendieeennumerusfixusopleiding willenvolgen. Voornubestaatlotendusgewoonnog.Hoewerkthet? Jekuntopdriemanierenwordentoegelatentoteenlotingsopleiding. 1. viacentraleselectie(loten) 2. viadecentraleselectie 3. doordirecteplaatsing Percollegejaarmagjemaarbij1studieaandelotingdeelnemen.Omdatdecentraleselectie onderdeelisvanloten,magjedusookmaarbij1studieaandedecentraleselectiedeelnemen; datisbijdezelfdestudiewaarjeookmeeloot.jemagmaximaal3xaaneenlotingmeedoen. Hoevaakjeaandecentraleselectiemagmeedoen,bepaaltdestudiezelf.Datkan0,1,2of3 keerzijn Centrale)Selectie) Alserteveelaanmeldingenzijnvooreenopleiding,komtereenopleidingsloting.Ditkomt alleenvoorbijuniversiteiten. Alserteveelaanmeldingenzijnvooreenopleidingaaneenbepaaldehogeschoolof universiteit,dansprekenwevaneeninstellingsloting.ditkomtzowelbijuniversiteitenals hogescholenvoor.hetgaatomopleidingenzoalsgeneeskunde(opleidingslotingwo), psychologie(opleidingslotingwo)enfysiotherapie(instellingslotinghbo).devolledigelijstis tevindenopwww.duo.nlzoekterm loten. DUOgaataltijduitvandeafgerondeeindcijfersdievermeldstaanopdecijferlijstdiebijhet diplomahoort.daarvanwordthetgemiddeldeberekend.deelcertificatentellennietmeevoor heteindexamencijfergemiddelde.deverschillendelotingsklassenzijn: 9

10 10 Ahogerdanofgelijkaan8,00 Blagerdan8,00maarhogerdanofgelijkaan7,50 Clagerdan7,50maarhogerdanofgelijkaan7,00 Dlagerdan7,00maarhogerdanofgelijkaan6,50 Elagerdan6,50 Hoebeterjegemiddeldeeindcijfer,hoegunstigerjelotingsklasse.Hoehogerdusjekansop inloting.iemanddieinlotingsklassebzitheeftduseengroterekansingeloottewordendan iemanddieinlotingsklasseezit. Dekansomingeloottewordenindeverschillendelotingsklassenwordtbepaalddoor onderstaandeverhouding:b:c:d:e=9:6:4:3 Hetishelaasperlotingsklassenietpreciesvasttestellenhoeveelprocentkansjehebtom ingelootteworden. Hetgemiddeldeeindexamencijferwordtberekenddooralleeindexamencijfersvanhet gemeenschappelijkdeel,alleeindexamencijfersvanhetprofieldeelenhethoogste eindexamencijfervanhetvrijedeelbijelkaaroptetellenentedelendoorditaantal examencijfers. Totstandkomingcijfers Terinfo:alsjeslaagtkrijgjejediplomapluseenapartecijferlijst.Jekrijgtmaar1diploma, maarmogelijkwelmeerderecijferlijsten,o.a.1perprofielwaarjevakkenpakketaanvoldoet. GemiddeldeExamendossier(heetofficieelschoolexamenSE)pervakop1decimaal (een7,45wordt7,5) Puntcentraalexamen(CE)inmeipervakop1decimaal(een7,45wordt7,5) Puntopjecijferlijstbijhetdiplomaiseenheelpunt:gemiddeldevanpunt schoolexamenpluscentraalexamen:bv(7,9+7,0)/2=7.45ditafrondenopeenheel getalisalleenkijkennaarheteerstegetalachterdekomma:opjecijferlijstbijhet diplomakomteen7(dusgeen8). BijvakkendiegeencentraaleindexamenhebbenzoalsinformaticaenwiskundeD, geldt:gemiddeldeexamendossierbepalen(7,45wordt7,5)endanafrondenopeen heelcijfer(7,5wordt8),ditkomtopjecijferlijstbijhetdiploma. InMagisterkunjeprimazienhoejeergemiddeldpervakvoorheteindexamendossier voorstaat. Levensbeschouwingkomtnietopjediploma,nietmeteenpunt,ooknietmet voldoende/goed CKVenLOkomenmet voldoende/goed opjediplomaentellennietmeevoorloting hetcijfervoorrekenenkomtopeenapartcertificaatenteltnietmeebijdelotingals jestartmetstuderenincollegejaar Dandeverdelingvandevakkenoverdedelen:algemeendeel,profieldeel,vrijedeel.Ditis zoalshierboventelezenstaatbelangrijkvoorhetbepalenvanhetgemiddelde. Algemeendeel: Nederlands Engels FransofDuitsofGrieksofLatijn

11 Profielwerkstuk Maatschappijleer ANW combinatiecijfer LETOP:pws+ma+anwstaanalledrieapartopjecijferlijst,maarvormensamenhet combinatiecijferdatookopjecijferlijststaat:hethelecijfer(reedsafgerond,duszonder decimalen)vandedrievakkenbijelkaaroptellen,delendoordrieendanweerafrondenop eenheelcijfer(7,45wordt7;7,5wordt8).alleenhetcombinatiecijferteltmeevoor LOTING,nietdedrielossecijfersvanpws+ma+anw KCVgymnasium:komtnietapartopjediploma,maarteltmeteenpercentagemeervoorhet gemiddeldeexamendossier(se)vangrieksen/oflatijn. KCVatheneum:komtapartopjediploma,maarteltmeeinhetcombinatiecijfer,samenmet pws+ma+anw Profieldeel Ditbestaataltijduitviervakken: N&T +wb +na,sk +1uit:bi,in,wd N&G +1uit:wa,wb +bi,sk +1uit:ak,na E&M +1uit:wa,wb +ec,gs +1uit:ak,fa,du,m&o C&M +1uit:wa,wb,wc +gs +1uit:fa,du,gr,la,fi,dr,bv,mu +1uit:ak,ec Vrijedeel Elkvakkaninhetvrijedeel.Alsjemeerderevakkeninjevrijedeelhebt,teltalleenhetvakmet hethoogstecijfer. Doormetvakkenteschuiventussendeverschillendedelen,kunjedelotingsklasse beïnvloeden,insommigegevallenzelfsvanklassebnaara:directgeplaatst. Alsjemaar1vakinhetvrijedeelhebt,maaktschuivenmetvakkennietuitvoorje lotingsklasse.jekuntdannogweleendubbelprofielhebben. Meestgunstigecijferlijstmoetjesomsaanvragen Jekrijgtstandaard1cijferlijstperprofielmetdevakkenwillekeurigoverdedelenverspreiden nietvoorallemogelijkecombinatiesvanvakkeneencijferlijst.hetissomsbesteenpuzzelom demeestgunstigecombinatievoorlotingtebepalen.alsdeexamencommissieenhet decanaatdatvooralleexamenleerlingenzoudoen,kostdatteveelwerk.jemoetdusvooraf aangevenofjeeenlotingsstudiewiltgaandoen(ofdieserieusoverweegt).ditdoejedoorje (voorlopige)studiekeuzeintevullenopwww.dedecaan.net(jekuntdiealtijdnogaanpassen totaandeuitslagvanhetexamen)alsdaareenlotingsstudietussenzit,puzzelenwijt.z.t.met jemee. Vraagjedecaanomnadereuitleg,alsjeernietuitkomt 11

12 4.1.2 Decentrale)selectie) Steedsvakerselecterenhogescholenenuniversiteitenzelf(eendeelvande)studentenvoor hunlotingstudies.wesprekendanvandecentraleselectie.dedecentraleselectieiseen onderdeelvandeloting. Bijdecentraleselectieisdedeadlinevaakal15januari.Studentenwordendangeselecteerdop meerdanalleenhuncijfers.opvallendisdatsteedsvakergevraagdwordtnaarhet eindrapportvanvwo5.daarmeewordendecijfersvanvwo5belangrijkerdandecijfersophet diploma,alshetgaatomdedecentraleselectie.deselectiekandaarnaastbijvoorbeeld bestaanuiteenkennistest,capaciteitentest,motivatiebrief,sollicitatiegesprek,opvraagcv metnevenactiviteitenofeenassessment.dedecentraleselectieskennenmeerdererondes waarbijtelkensleerlingenafvallen.netalsbijeensollicitatievooreenbaan,maakjemeer kansalsjeonderscheidendbenttenopzichtevananderekandidaten. Leerlingenkunnenbijdedecaanterechtvoorkritischefeedbackentipsophunconcept motivatiebrief/sollicitatiebrief.ditwordtsterkaangeradenomdekansentevergroten.isdeze briefinhetengelsgesteld,vraagdanbijeendocentengelsomfeedbackopgebruikvanhet Engels Directe)plaatsing) Erzijn5lotingsklassen:AtotenmetE.AlsjeinlotingsklasseAzit,wordjerechtstreeksbijde opleidingenonderwijsinstellingvanje1evoorkeurgeplaatst.alsjejeoptijdhebtaangemeld enaanalleeisenhebtvoldaan,zoalshetopsturenvandejuistebewijsstukken,danbenje zekervaneenplaats Uitslag) DuomaaktmediojulideuitslagvandelotingbekendviaStudielink.Jekrijgtdeuitslagalleen alsjevoldoetaanalleeisenenallebewijsstukkenbinnendeinzendtermijnhebtingestuurd.de uitslagvandedecentraleselectieisookpasopditzelfdemoment,omdatonderanderehet aantaldecentraalgeselecteerdeleerlingendatgezaktis,nogverwerktmoestworden Hoe)vaak)meedoen?) Aandecentralelotingmagjeperstudienietvakerdan3keerdeelnemen.Inéénstudiejaar magjejevooréénstudiemeteenlotingaanmelden. Alsjena1julijeaanmeldingintrekt,danhebjeeenlotingskansverbruikt.Alsjeaaneen decentraleselectiehebtdeelgenomen,hebjemeestalookeenlotingskansverbruikt,ookalsje jeaanmeldingvoor1juliintrekt. Alsjeineeneerderstudiejaarvooreenopleidingbentingelooténingeschreven,ishetniet mogelijkomvoordieopleidingnogeensaandelotingmeetedoen.ditgeldtookalsjede opleidingaaneenandereinstellingwiltvolgenofvooreenanderestudievormkiest (voltijd/deeltijd) Meer)kansen)zonder)klassieke)taal?) Deuiteenzettingisvoorleerlingendieophetgymnasiumzittenenoverwegenomeen opleidingmetlotentegaanvolgenen$diein1ofmeerdereextravakkeneindexamendoen. 12

13 13 Regelmatigkomengymnasiastenmetdevraagofzemeerkansmakenbijdelotingalsze eindexamenatheneumdoeninplaatsvangymnasium.hierisgeeneenduidigantwoordopte geven.welishetzo,datditdekansenbijlotingmeestalnietverhoogd. Alshetcijfervoordeklassieketaalhetgemiddeldecijferophetdiplomaomlaaghaalt,wildat nognietmeteenzeggendatdeleerlingookineenlagerelotingscategorieterechtkomt.het cijfervoordeklassieketaalteltimmersmaarvoor1/9mee(netalsdeanderecijfers). Daarnaastisersprakevangewogenloting.Datwilzeggendateenhogergemiddeldemeer kansenoplevert,maardaarnaastblijfthetlotnummerdatjekrijgtbepalend.trekjijeenvande hoogstelotnummers,danmaaktjegemiddeldenietuit,jewordtdantochuitgeloot.alsje gemiddelderondde8,0schommelt,danishetmeestalwelaanteradenomerallesaante doenomincategorieaterechttekomen:jebentdanimmersverzekerdvaneenplekbijde opleidingdiejewiltgaandoen. Echter,mochtjealsgymnasiasteindexamenatheneumdoen,danstaaterderestvanjeleven opjecv: Odulphusatheneum of OdulphusVWO engeen Odulphusgymnasium.Ditkan bijsollicitatiesookeenverschilmaken. Eenmaandvooraanvangvanhetcentraalexamenmoetdefinitiefgekozenwordenvoor eindexameningymnasiumofatheneum.hetisnietmogelijkomnaheteindexamen gymnasiumtehebbengedaan,alsnogvanhetodulphuseenatheneumdiplomatekrijgen.dat issindsenkelejarenbijwetverboden. Gametvragenhieroveraltijdnaarjedecaan.Dezegeeftnogspecifiekereuitlegenmaaktmet joueenberekeningvandegeschattelotingscategorieengeeftinzichtindelotingskansenvan deafgelopenjaren. 4.2 Selectie) Erzijneenaantalopleidingendieweleenfixushebben,maargeenloting.Erduswelselectie, maargeenkansomvialotingofomvialotingsklasseameteen8,0gemiddeldofhogerte wordentoegelaten.ditwarenvoorcollegejaar ,enduswaarschijnlijkvoor collegejaar ook: UniversityCollege(meerdereinstellingen) LiberalArts&Sciences(meerdereinstellingen) InternationalBusinessAdministration,ErasmusUniversiteitRotterdam Bestuurs2&Organisatiewetenschappen,UniversiteitUtrecht Fysiotherapie,HogeschoolZuyd Logopedie,HogeschoolZuyd Media&EntertainmentManagement,NHTVBreda 4.3 Aanvullende)eisen) OphetHBOzijneropleidingendieaanvullendeeisenstellennaasthethebbenvanhetjuiste diploma.ditzijnbijvoorbeeldhetconservatorium,dateistdatjebijvoorbeeldgoedgenoeg kuntdansenofmuziekspelen;deopleidingtotdocentlichamelijkeopvoeding,dieeistdatje fysiekhelemaalinordebentenofjekracht,ritmegevoelensouplesseinordezijn;de opleidingencriminologie,creatievetherapie,logopedie,hogerhotelonderwijs,politieen defensieopleidingen.

14 5 Financiering) 5.1 DUO) DUOisdeDienstUitvoeringOnderwijs.Zijisde uitvoeringsorganisatievanderijksoverheidvoorhet onderwijs.duofinancierteninformeertonderwijsdeelnemersenonderwijsinstellingenen organiseertexamens. Wanneerleerlingenophethavoofvwozitten,ontvangendeouderskinderbijslagalshetkind jongerdan18is.ditwordtgeregeldviadesocialeverzekeringsbanksvb Tegemoetkoming)scholieren) Wanneereenleerlingophavoofvwo18jaarofouderis,heeftdeleerlingzelfrechtop tegemoetkomingschollierenvanafheteerstekwartaaldatbij18is.ditmoetaangevraagd wordenenkanmetterugwerkendekrachtbinnenhetschooljaarwaaroverwordtaangevraagd. Dekinderbijslagstoptnahetkwartaalwaarindeleerling18isgeworden.Omspraakverwarring tegentegaan:tegemoetkomingscholierenisgeenstudiefinanciering.detegemoetkoming stoptnaheteindexamenjaarhavo5ofvwo Studiefinanciering:)Studievoorschot) Studiefinanciering,afgekortStuFi,wasvooreendeeleengift.Dezevormvangeldkrijgenom tekunnenstuderenisvoorstudentendiestartenpercollegejaar afgeschaft. Studentenkrijgenvoortaaneenvoorschot.DitheetformeelhetStudievoorschot.Dit totaalpakketaanfinancieringsregelingenhetsociaalleenstelsel. Hetstudievoorschotbestaatvoortaanuit: 1. lening 2. aanvullendebeurs 3. collegegeldkrediet 4. studentenreisproduct 5. vouchers Lening** Dezeleningismaximaalongeveer1015europermaandDehoogtevandeleningkande studentzelfkiezeneneventueeliederemaandaanpassen.bijeenstudievan3jaarbachelor en1jaarmasterisdemaximaleleningongeveer12*4*1015=48.720,00euro. Ditzijnvooreenaankomendstudentgrotebedragendienietteoverzienzijn.Rekendusbij voorkeurthuissamenuitwatdeaflossinghiervanpermaandzalwordennaafstuderen.houdt daarbijrekeningmeteenafbetalingstermijnvan35jaareneenrentevanongeveergemiddeld 0,88procentoverdelaatstevijfjaar. Erzijnhandigerekentoolsomeenstudiebegrotingtemaken: 14

15 rekenhulp Aanvullende*beurs* Deaanvullendebeursvoorstudentenvanwiedeoudersminderdanongeveer verdienen,is 378permaand.Voorstudentenmetoudersdiemeerdan verdienen, maarminderdanongeveer loopthetbedragterug.Erisgeenregeling(meer)voor studentenmetweigerachtigeofonvindbareouders,watbetrefthetbepalenvanhet gezamenlijkinkomen.beideinkomensblijvendusaltijdmeetellen.bijtwijfeldezeaanvullende beursgewoonaanvragen.duozoektbijdebelastingdienstuitofjeerrechtophebt.alsje geenrechthebt,krijgjehetgewoonniet Collegegeldkrediet* Erzijn2soortencollegegeld:hetwettelijkcollegegeldenhetinstellingscollegegeld.Demeeste studentenbetalenhetwettelijkcollegegeld.voorhetstudiejaar isdat 1984,2.De overheidbepaaltjaarlijksdehoogtevanhetwettelijkcollegegeld.universiteitenen hogescholenbepalendehoogtevanhetinstellingscollegegeld.datismeestalmeer.jekunt danookmeerlenenalsjeinstellingscollegegeldmoetbetalen. Hetbedragaancollegegeldkangeleendwordenbovenopdeeerdervermeldelening.De lening collegegeldkrediet wordtpermaanduitgekeerdisbedraagtongeveer1/12vanhet totalecollegegelddatjemoetbetalen Decombinatievangratisreizenenreizenmetkortingvoorstudentenblijftbestaan.Ditheet hetstudentenreisproduct.ditproductlaadtdestudentopzijnov2chipkaart Vouchers* LevenLangLerenkrijgteenbelangrijkeimpulsmethetstudievoorschot.Eenafgestudeerdeis nietuitgeleerdalshijofzijeenbachelor2ofmasterdiplomaopzakheeft.desamenleving verandert,endeeisendieaanwerknemerswordengesteldveranderenmee.vanuitdie gedachtekrijgenstudentendiemethunbacheloropleidingbeginnenindejaren2015/2016 totenmet2018/19,ennognietvolopprofiterenvandeinvesteringenvandeopbrengstvan hetstudievoorschot,eentegemoetkomingindevormvanvouchers.hiermeekunnenzevoor 2000inzettenvoor(geaccrediteerde)bijscholing5tot10jaarnahunafstuderen.Het collegegeldkredietwordtuitgebreidtotgroepenstudentenbovende30,invol2éndeeltijden mbo2bol Aflossing* Demaximaleafbetalingstermijnis35jaar.Demaandlastenbijaflossingzijnmaximaal4%van hetverzamelinkomen.daarnaastbeginthetafbetalenstraksvanafhetminimumloon.(datwas eerdervanafongeveerbijbijstandsniveau).eerderaflossenmagnatuurlijkook.daarnaastzijn erdeaflossingsvrijejokerjarendiedeafgestudeerdekaninzettenalshijdooreendure levensfasegaatwaarinhijzijngeldnodigheeftvooranderezaken,zoalsjongekinderenofde aanschafvaneenhuis. 15

16 Bron:NIBUDseptember2015. Bron:www.financieelstudieplan.nlseptember2015.Bijeenleningvan1015europermaand,4 jaarlang,entegeneenrentevan0,88% Prestatiebeurs*HBO*/*WO* Deprestatiebeursblijftenbestaatvanafseptember2015uithetstudentenreisproduct,de aanvullendebeursendeeenoudertoeslag.ditbetekentdat,wanneerjebinnen10jaarje diplomahaalt,dezewordtomgezetineengift.luktjedatniet,danwordthetomgezetineen leningdiejemoetterugbetalennajestudie. >>alleinfooverstudiefinancieringopdewebsitevanduowww.duo.nl 5.2 Nibud) HetNIBUD,NederlandsInstituutvoorBudgetvoorlichting,geeftinformatieoverwatstuderen nueigenintotaliteitkost.dusook:hoeveelhebjenueigenlijkpermaandnodig?hoeveel verwachtdeoverheiddatoudersbijdragenpermaand? 16

17 DekennisvanhetNIBUDenandereorganisatiesissamengebrachtindeonlinerekentool 5.3 Belastingdienst)2)Toeslagen) Voorbepaaldekostenkunjeeentoeslagkrijgen.Bijvoorbeeldvoorjezorgverzekeringofvoor hethurenvaneenhuis. Benjejongerdan18jaarenverdienenjeoudersweinig?Dankunnenoudershet KindgebondenBudgetaanvragenbijbelastingdienstalsaanvullingopdekinderbijslag. Benje18jaarofouder?Alsjepremiebetaaltvooreenzorgverzekering,kunjezorgtoeslag krijgen.>>toeslagenwww.toeslagen.nl Huurjeeenwoningofappartement(geenkamer)?Dankunjehuurtoeslagkrijgen. >>Toeslagenwww.toeslagen.nl 6 Literatuurlijst)&)Bronnen) A.vanKessel,M.v.(2010).Studiekeuzegids,$help$uw$kind$op$weg(www.studiekeuzegids.com ed.).arnhem:angerenstein. Burg,L.v.(2012).Bier,$zweet$&$tranen.Amersfoort:BBNCuitgeversbv. Dijksterhuis,A.(2007).Het$slimme$onbewuste.Amsterdam:UitgeverijBertBakker. Kock,H.(2010).Help$mijn$kind$moet$kiezen.EsstedeBV. NIBUD.(2015).Geldwijzer$Studenten.NIBUD. 17

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Profielkeuze 2015-2016 HAVO

Profielkeuze 2015-2016 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie