!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6) ) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!"

Transcriptie

1 STUDIEKEUZE)) VWO)6) ) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&

2 Inhoudsopgave) 1 Inleiding Studiekiezen Studie2oriëntatieverlof Studeren VerschilHBOenWO Tussenjaarofbuitenland Oktober/november:Tussentijdsestudiekeuzecheck Deweloverwogenstudiekeuze Stappenendeadlinesvooraanmelden Studiekeuzecheck/Matching/Intake Fixus:Opleidingenmetbeperkteinstroom NumerusFixus CentraleSelectie Decentraleselectie Directeplaatsing Uitslag Hoevaakmeedoen? Meerkansenzonderklassieketaal? Selectie Aanvullendeeisen Financiering DUO Tegemoetkomingscholieren Studiefinanciering:Studievoorschot Nibud Belastingdienst2Toeslagen Literatuurlijst&Bronnen...17 Bijlagen) Studie2oriëntatieverlofaanvragen FormeletoelatingseisenvwonaarHBO FormeletoelatingseisenvwonaarWO ) 2

3 1 Inleiding) Ditboekjebiedtinformatieoverhetstudiekeuzeprocesinheteindexamenjaar.Hetbiedteen handreikingvoorzoweloudersalsleerlingenomhetstudiekeuzeprocesingoedebanente leiden. Deindetekstverwerktelinksnaarwebsites,zijnaanklikbaarindedigitaleversievandit boekje.dezedigitaleversieistevindenopwww.odulphus.nl>nieuwsentevensookop LucRongen Decaan september Studie)kiezen) Hoekiesjenueenstudie?Waarbeginje?VolggewoonjepassieJafijnisdat,maaralsjeniet weetwatjepassieis?ofjehebtzoveelpassiesdatjedaarnietuitkuntkiezen? Ishetbeterommetjegevoeltekiezen?Ofjuistmetjeverstand?Ofemotionelekeuzes, gewooninhetmomenteenknoopdoorhakken,zetdatzodenaandedijk? Uitonderzoekblijktdatcomplexekeuzes,zoals(studie)loopbaankeuzes,nietpuurrationeelte nemenzijn(dijksterhuis,2007).hetisbelangrijknaarjegevoel,jeonderbewusteluisteren. Maarhoejedatdan?Enzijnerdangeenrationeleafwegingenmogelijk?Eriszekerveel concreteinformatienodigwaarleerlingenrationeelmeeaandeslagkunnengaan. Weonderscheidendevolgendevijfloopbaancompetentiesdienodigzijnomtot weloverwogen(studie)loopbaankeuzestekomen. 1. Motievenreflectie: Beschouwingvandewensenenwaardendievanbelangzijnvoordeeigenloopbaan. Wat$wil$ik?$Waar$ga$en$sta$ik$voor$en$waarom$dan?$ 2. Kwaliteitenreflectie: Beschouwingvansterkekantendievanbelangzijnvoordeloopbaan. Wie$ben$ik?$Wat$kan$ik$bet$best$en$hoe$weet$ik$dat?$ 3. Opleiding2enwerkexploratie: Onderzoekvanopleiding,beroepenwerkindeloopbaannaarhetkunneninzetten vancompetenties,wensenenwaarden. Waar$(opleiding$en$werk)$ben$ik$het$meest$op$mijn$plek$en$waarom$daar?$ 4. Loopbaansturing: Loopbaangerichteplanning,onderhandelingenbeïnvloedingvanhetleerproces. Richtinggevendoorconcreteacties. Hoe$bereik$ik$mijn$doel$en$waarom$zo? 5. Netwerken: Contactenopbouwen,gebruikenenonderhoudendievanbelangzijnvoorde loopbaanontwikkeling. 3

4 Wie$kan$mij$helpen$mijn$doel$te$bereiken$en$waarom$die$mensen? Deeerstevraag,watwilik,isvaakmoeilijktebeantwoorden.Devalkuilbestaatdanombij dezevraagteblijvenhangen.opdebankzittenenmaarincirkelsdenken:watwilik,ikweet hetniet,duswatwiliknueigenlijk.omerachtertekomenwatjewil,waarjeenthousiastvan wordt,ishetonderanderenodigomtewetenwaarjeuitkuntkiezen.dederdecompetentie geeftaandathetnodigistewetenwaarjeallemaaluitkuntkiezen.nuisditnatuurlijkniet uitputtendtebestuderen,maareenoverzichtvanallebacheloropleidingeninnederland hebbenendaarineeneerstegroveselectiemaken,blijktvoorveelleerlingeneeneffectieve aanpak.alsbijlageisdelijstmetallebachelorsophboenopwoniveauopgenomen. Oriënteren 1. NeemdelijstmetallebacheloropleidingenopHBOofWOofbeide; 2. Streepdieopleidingenwegopdelijst,diejezekernietgaatdoen; 3. Leesvanalleoverigeopleidingenineenpaarzinnenwatdezeinhouden.Ditkanop 4. Deopleidingendiedanafvallen,streepjeweerdoor; Verkennen 5. Kieseenpaaropleidingeninverschillenderichtingenuit,omnadertebekijken. Bestuurdeinformatieopdewebsitesvandeopleidingenzelf; 6. Wanneereenopleidingalsnogafvalt,streepdezedooropdeoverzichtslijst.Wanneer dezeopleidinginteressantblijft,verdiepjedanverderindezeopleidingdoor uiteindelijkookeenopendagofmeeloopdagtebezoeken. Verdiepen 7. Gaverdermetbovenstaandepuntentotdatjeongeveervieropleidingenhebt geselecteerddiejedaadwerkelijkgaatbezoekenviaeenopendag,meeloopdag, proefstuderen,masterclass,etc. 8. ViadeopdrachtinjedigitaalLOB2portfolioopwww.odulphus.dedecaan.net>Kiezen> Portfoliobereidjedezeactiviteitvoorenjeevalueertdezeactiviteitook.Jeverslag plaatsjeweerinjelob2portfolio(zieverder2.1); 9. Nadatjeverschillendeactiviteitenhebtondernomen,legjealjeevaluatiesuitjeLOB2 portfolionaastelkaar.welkeconclusietrekjehieruit?ishetalduidelijkwelkestudieje gaatdoen? Knoop)doorhakken 10.Voorsommigeneeneenvoudigelaatstestap,vooranderenblijftdezestapmoeilijk. Eenknoopdoorhakkeninditstudieloopbaanprocesbetekentuiteindelijkvaakopbasis vanonvolledigeinformatieenmetveelonzekerheidoverhetteverwachtenresultaat, tocheenbeslissingnemen.hierismoedvoornodig. 11.Lukthetniet,loopdandevorigestappennogeensna.Zijndieookechtdoorlopen? Doehetanders(dunnetjes)over. 12.Nahetdoorhakkenvandeknoop,starthetprocesvanaanmelden.Ditstaat beschreveninhoofdstuk3stappenendeadlinesvooraanmelden. 4

5 5 13.Tijdenshetprocesvanaanmelden,alsdeknoopalisdoorgehakt,kandetwijfelsoms alsnoghevigtoeslaan.hettotdantoevaaksterkrationelekeuzeprocesisklaaren geeftruimteaanhetonbewuste,hetgevoel,omvanzichtelatenhoren.eenhevige twijfelkaneentekenzijnditgeengoedekeuzeis.hetiszaakdannietdekopinhet zandtestekenentevolhardenindegemaaktekeuze,maarsamenmetanderete onderzoekenwateraandehandis.belangrijkdusomdeknoopnietnetvooreen deadlinedoortehakken,wantdanblijftergeenruimtemeervoorditlaatstedeelvan hetkeuzeproces. Opelkmomentinditkeuzeprocesishetvanbelangdatleerlingenmetanderenpraten overwaarzemeebezigzijn.welkedilemma szetegenkomen,welkeafwegingenze maken,adviesvragenaananderen.ineersteinstantiezijnditmeestaldeoudersen vrienden.daarnaastzijndementor,vakdocent,decaan,leerlingcoördinator,familie,oud2 Odulphianen,studentenenberoepsbeoefenarenookbelangrijkegesprekpartnersindit proces. 2.1 Studie2oriëntatie)verlof) Alsleerlingenonderschooltijdeenopendag,meeloopdagetc.willenbezoeken,dientdit aangevraagdtewordenmiddelsdeoranjekaart,minimaal1weekvantevoren.dezekaartis teverkrijgenbijdereceptie.ziedebijlagevoordetotaleprocedure. 2.2 Studeren) Bekendeopleidingenzoalsgeneeskunde,bouwkundeenrechten,zijnbijleerlingenenouders vaaktochnietzobekend.debeeldendieervandezeopleidingenbestaan,zijnvaaknetiets andersdandewerkelijk.hetisduszowelbij bekende alsbijonbekendeopleidingenzaakom zichgoedteverdiepenindestudies.denkdaarbijaandevolgendezaken: Specifiekebachelors:sommigeopleidingenzijnzeerspecifiek,zoalsbijvoorbeeld technischewiskunde.alszo nspecifiekeopleidinginteressantleek,maartochafvalt, kijkdanooknaaropleidingendieerenigszinsverwantaanzijn,zoals wiskunde, sterrenkunde en natuur2ensterrenkunde. BredeWObachelor:dezezijnindeeerstedriejarenheelbreed,zodaterpasinde masterfaseeenspecifiekerichtinggekozenhoeftteworden.bijdestudie biologie is ditperinstellingsterkverschillend.bijdeeneuniversiteitisereendriejarigebrede bachelorbiologie,bijdeandereuniversiteitmoetervooraanvangdestudiebiologie alseenspecifiekehoofdrichtinggekozenworden.vergelijkstudiesdusaltijd,voordat jeeenbesluitneemtofdezewelofnietbijjepast.anderevoorbeeldenzijnhettu/e bachelorscollegeaanuniversiteiteindhovenenhetmaastrichtscienceprogramvan MaastrichtUniversity.Jekuntookdenkenaanbijvoorbeeldeendubbelebachelor zoalsrecht&economieaanderadbouduniversiteitnijmegen. UniversityCollege:alleuniversiteiteninNederlandhebbeneenUniversityCollege(UC). Ditiseenbrededriejarigebachelorvoorveelalambitieuze,breedgeïnteresseerdeen mondiaalingesteldestudenten.erisaltijdselectieendedeadlineis15januarial.deze selectievaltnietonderdedecentraleselectiealsonderdeelvanloting.jemagdusaan deselectievooreenucmeedoenenjedaarnaastaanmeldenvooreenlotingstudie.

6 Verschil)HBO)en)WO) HetVWOisdevoorbereidingopWetenschappelijkOnderwijs.Erzijnechterookgenoeg leerlingendievanvwonaarhbogaan.ditkangaanomniveau,wanterwordtminder abstractievermogenverwachtophethbointegenstellingtothetwo.maarditkanookgaan ommaniervanlerenofdewensvooreenbepaaldberoeplater.hethbobiedt beroepsopleidingenaan.jekrijgtgeleerdhoejeindepraktijkmetbepaaldekennisaandeslag gaat.ookzijneropleidingendiegeenvariantopdeuniversiteitkennen,zoals muziek/dans/theater/beeldendeopleidingen.deverschillenzijngrofweg: HBO Universiteit Praktijkgerichtestofmeteen duidelijkberoepsbeeld. Vakkennisistheoretischerenvaneenabstracterniveau.Je wordtacademischgevormd. Praktijkgerichtekennisstaat centraal. Detheoriestaatcentraal.Jegaatveeldieperinopdematerie doorhetbestuderenvanwetenschappelijkebronnenendoor zelfkennistevergarenofonderzoektedoen. Veelcontacturenmet docentenenstudenten. Mindercontacturen. Lesstofwordtveelaltijdensde lessenofingroepjes doorgenomen. Lesstof(inhetEngels)moetzelfstandigwordenverwerkt. 2.3 Tussenjaar)of)buitenland) Naaststuderen,zijnerookanderemogelijkheden.Tedenkenvaltaanstudereninhet buitenland,eenjaarrondreizen,alsaupairaandeslag,vrijwilligerswerkgaandoenetc.meer informatiehieroveristekrijgentijdensdebuitenlandmarktopmaandag9november19.00uur enviawww.odulphus.dedecaan.net>links>buitenlandofviawww.odulphus.dedecaan.net> Links>Eenjaarwatanders. 2.4 Oktober/november:)Tussentijdse)studiekeuzecheck) Inoktoberofnovemberhebbenalleeindexamenleerlingeneenloopbaangesprekvan maximaal45minuten.ditzalwordengevoerddooreenstudentvanhbotoegepaste PsychologievanFontysHogescholen. Inditgesprekvraagtiedereleerlinghulpbijdevolgendestapinzijnloopbaan.Denkhierbijaan vragenals: Iktwijfeltussendezetweestudies;hoemaakiknueenkeuze? Ikhebeenaantalopendagenbezocht,maarweetnogsteedsnietwatikwilgaandoen. Ikhebmealingeschrevenvooreenopleidingmetdecentraleselectie,maarhoebereid ikmenugoedvooropdeselectiedagdieeraankomt?

7 Misschienzijnerookleerlingenzondervragen.Diekrijgendaneenvoorproefjeopde studiekeuzecheck:zewordenaantetandgevoeldofhunkeuzeofhetkeuzeproces waarzenoginzitten,goeddoordachtisengeenhiatenkent. Destudentgeefteenkorteschriftelijkeevaluatievanditgesprekaandeleerling,mentoren decaan.deouderszullenditookontvangen. 2.5 De)weloverwogen)studiekeuze) Dejuisteofdebestekeuze,diewoordenwillenwenietgebruiken.Demeestemensenkunnen gedijenbinnenverschillendestudiesenfuncties. Dekansdateenstudiepassendis,endezeookwordtafgerond,isgroteralsdezekeuzeook goeddoordachtendoorvoeldis: 1. Deleerlingheeftinzichtinzijneigenkunnen,willeneneigenidentiteit; 2. Deleerlingheeftverschillendeopleidingenbekekennevergeleken: a. Opinternet,viawebsitesvandeopleidingenenstudiekeuzetesten; b. Indepraktijk,viaopendagen,meeloopdagen,workshadowing; 3. Deleerlingkandezeverschillenookdaadwerkelijkbenoemen; 4. Deleerlingheeftermijnzijnoudersuitgebreidovergesprokenenoudersgeven daarbijaaninhoeverrezijndezekeuzebijhunkindvindenpassen; 5. Deleerlingkanbenoemenwelkekwaliteitenhijnodigheeftvoordezeopleidingen waarhijnogaanmoetwerken(valkuilen); 6. Deleerlingheeftenigideewaarhijlatermetdezestudieterechtkankomenintermen vanarbeidsinhoud(functies),arbeidsomstandigheden,arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen 3 Stappen)en)deadlines)voor)aanmelden) Erzijnverschillendedeadlinesvoorhetaanmeldenvoorstudiesentussenjaren.Degangbare datahieropeenrij.opleidingenkunnenhiervanafwijken. Wat)moet)ik)doen?) Wanneer?) Waar)doe)ik)dit?) Jeaanmeldenvoorjestudiein hetbuitenland Jeaanmeldenvoorjestudie met(decentrale)selectieen loten Jeaanmeldenvoorjestudie diegeenselectiekent Jeaanmeldenvoorjestudie metloting(zonderdecentrale Vóór15december Vóór15januari 15mei Voor1mei Vóór15meiinclusiefalje huidigevakkendoorgeven Verschiltperland AltijdviaStudielink,somsook viaopleidingzelf. Studielink Studielink 7

8 8 Wat)moet)ik)doen?) Wanneer?) Waar)doe)ik)dit?) selectie) Lotingsstudieeneen herkansinggemaakt?stuurde bewijsstukkenvanjebetere resultaatop. Voor5juli DUO Vraagstudiefinancieringen eenstudentenreisproductaan Liefstdriemaandenvoordatje gaatstuderen;met terugwerkendekrachtmag ook DUO Gajeopkamers,geefdanje verhuizingdoor.vraaggelijk eenuitwonendebeursaan. Eenmaandvantevoren Geefjeadreswijzigingdoor aandegemeentewaarjegaat wonenenpaseventueelje leningbijduoaan Zorgtoeslagaanvragenvan vorigkalenderjaar Voor1septemberdit kalenderjaar Belastingdienst Bijbaan?Vraagteveel betaaldebelastingterug. Voor1april Belastingdienst Aanmelden)gaat)in)5)stappen:) 1aanvragenDigiDmetSMSfunctieonlinebijDigiD 2aanmeldenstudieonlinebijStudielink 3aanvragenstudiefinancieringonlinebijDUO 4doorgevenstudiekeuzeaanOdulphusonlineopdedecaan.net 5Studiekeuzecheck/matching(zie3.1) Wanneerleerlingentelaatzijnvoordedeadline,zalhierdoorStudielinken/of onderwijsinstellingeninderegelgeenuitzonderingwordengemaakt. Bewaarallecorrespondentiesinéénmap,digitaalen/ofoppapier. BijeenaantalopleidingenisaanmeldenviaStudielinknietmogelijk,zoalsparticuliere opleidingen,politieendefensie. 3.1 Studiekeuzecheck)/)Matching)/)Intake) Destudiekeuzecheck(wordtookwelMatchingofIntakegenoemd)vindtplaatsnadatjijje vooreenopleidinghebtingeschrevenviastudielink.dithoudtindatjenogvóórdestartvan deopleidingkuntuitzoekenofdezeopleidingechtbijjepast.

9 Eenstudiekeuzecheckkaneengesprekzijn,eendagjeproefstuderen,hetinvullenvaneen digitalevragenlijstofeenandereactiviteitdieuitmondtineenadvies. Hetadviesisvrijblijvend,maarhetgeeftjeeengoedbeeldvanjekansenomdestudiemet succestevolgen.hoewelhetadviesdatjenaderhandkrijgtvrijblijvendis,isdeelnamemeestal welverplicht.alsjenietdeelneemtkandeopleidingjeweigeren. Alsjewiltwetenwatdestudiekeuzecheckbijdeopleidingvanjouwkeuzeinhoudt,kijkjeop dewebsitevandieinstelling/opleiding.letopdestudiekeuzecheckvindbijsommige opleidingenplaatsindeweeknahetcentraaleindexamen.datbetekentdatjedandusnietop vakantiekunt.formeelgezienmoetjedetijdnajeeindexamentotaandeuitslagsowieso beschikbaarzijnvooreventuelewijzigingeninheteindexamenrooster. 4 Fixus:)Opleidingen)met)beperkte)instroom) 4.1 Numerus)Fixus) Decentralelotingvoornumerusfixusopleidingenwordtvanafhetstudiejaar afgeschaft.datzijndusdeleerlingendieinschooljaar invwo5zitten.inplaats daarvangaandeonderwijsinstellingenstudentenselecterendieeennumerusfixusopleiding willenvolgen. Voornubestaatlotendusgewoonnog.Hoewerkthet? Jekuntopdriemanierenwordentoegelatentoteenlotingsopleiding. 1. viacentraleselectie(loten) 2. viadecentraleselectie 3. doordirecteplaatsing Percollegejaarmagjemaarbij1studieaandelotingdeelnemen.Omdatdecentraleselectie onderdeelisvanloten,magjedusookmaarbij1studieaandedecentraleselectiedeelnemen; datisbijdezelfdestudiewaarjeookmeeloot.jemagmaximaal3xaaneenlotingmeedoen. Hoevaakjeaandecentraleselectiemagmeedoen,bepaaltdestudiezelf.Datkan0,1,2of3 keerzijn Centrale)Selectie) Alserteveelaanmeldingenzijnvooreenopleiding,komtereenopleidingsloting.Ditkomt alleenvoorbijuniversiteiten. Alserteveelaanmeldingenzijnvooreenopleidingaaneenbepaaldehogeschoolof universiteit,dansprekenwevaneeninstellingsloting.ditkomtzowelbijuniversiteitenals hogescholenvoor.hetgaatomopleidingenzoalsgeneeskunde(opleidingslotingwo), psychologie(opleidingslotingwo)enfysiotherapie(instellingslotinghbo).devolledigelijstis tevindenopwww.duo.nlzoekterm loten. DUOgaataltijduitvandeafgerondeeindcijfersdievermeldstaanopdecijferlijstdiebijhet diplomahoort.daarvanwordthetgemiddeldeberekend.deelcertificatentellennietmeevoor heteindexamencijfergemiddelde.deverschillendelotingsklassenzijn: 9

10 10 Ahogerdanofgelijkaan8,00 Blagerdan8,00maarhogerdanofgelijkaan7,50 Clagerdan7,50maarhogerdanofgelijkaan7,00 Dlagerdan7,00maarhogerdanofgelijkaan6,50 Elagerdan6,50 Hoebeterjegemiddeldeeindcijfer,hoegunstigerjelotingsklasse.Hoehogerdusjekansop inloting.iemanddieinlotingsklassebzitheeftduseengroterekansingeloottewordendan iemanddieinlotingsklasseezit. Dekansomingeloottewordenindeverschillendelotingsklassenwordtbepaalddoor onderstaandeverhouding:b:c:d:e=9:6:4:3 Hetishelaasperlotingsklassenietpreciesvasttestellenhoeveelprocentkansjehebtom ingelootteworden. Hetgemiddeldeeindexamencijferwordtberekenddooralleeindexamencijfersvanhet gemeenschappelijkdeel,alleeindexamencijfersvanhetprofieldeelenhethoogste eindexamencijfervanhetvrijedeelbijelkaaroptetellenentedelendoorditaantal examencijfers. Totstandkomingcijfers Terinfo:alsjeslaagtkrijgjejediplomapluseenapartecijferlijst.Jekrijgtmaar1diploma, maarmogelijkwelmeerderecijferlijsten,o.a.1perprofielwaarjevakkenpakketaanvoldoet. GemiddeldeExamendossier(heetofficieelschoolexamenSE)pervakop1decimaal (een7,45wordt7,5) Puntcentraalexamen(CE)inmeipervakop1decimaal(een7,45wordt7,5) Puntopjecijferlijstbijhetdiplomaiseenheelpunt:gemiddeldevanpunt schoolexamenpluscentraalexamen:bv(7,9+7,0)/2=7.45ditafrondenopeenheel getalisalleenkijkennaarheteerstegetalachterdekomma:opjecijferlijstbijhet diplomakomteen7(dusgeen8). BijvakkendiegeencentraaleindexamenhebbenzoalsinformaticaenwiskundeD, geldt:gemiddeldeexamendossierbepalen(7,45wordt7,5)endanafrondenopeen heelcijfer(7,5wordt8),ditkomtopjecijferlijstbijhetdiploma. InMagisterkunjeprimazienhoejeergemiddeldpervakvoorheteindexamendossier voorstaat. Levensbeschouwingkomtnietopjediploma,nietmeteenpunt,ooknietmet voldoende/goed CKVenLOkomenmet voldoende/goed opjediplomaentellennietmeevoorloting hetcijfervoorrekenenkomtopeenapartcertificaatenteltnietmeebijdelotingals jestartmetstuderenincollegejaar Dandeverdelingvandevakkenoverdedelen:algemeendeel,profieldeel,vrijedeel.Ditis zoalshierboventelezenstaatbelangrijkvoorhetbepalenvanhetgemiddelde. Algemeendeel: Nederlands Engels FransofDuitsofGrieksofLatijn

11 Profielwerkstuk Maatschappijleer ANW combinatiecijfer LETOP:pws+ma+anwstaanalledrieapartopjecijferlijst,maarvormensamenhet combinatiecijferdatookopjecijferlijststaat:hethelecijfer(reedsafgerond,duszonder decimalen)vandedrievakkenbijelkaaroptellen,delendoordrieendanweerafrondenop eenheelcijfer(7,45wordt7;7,5wordt8).alleenhetcombinatiecijferteltmeevoor LOTING,nietdedrielossecijfersvanpws+ma+anw KCVgymnasium:komtnietapartopjediploma,maarteltmeteenpercentagemeervoorhet gemiddeldeexamendossier(se)vangrieksen/oflatijn. KCVatheneum:komtapartopjediploma,maarteltmeeinhetcombinatiecijfer,samenmet pws+ma+anw Profieldeel Ditbestaataltijduitviervakken: N&T +wb +na,sk +1uit:bi,in,wd N&G +1uit:wa,wb +bi,sk +1uit:ak,na E&M +1uit:wa,wb +ec,gs +1uit:ak,fa,du,m&o C&M +1uit:wa,wb,wc +gs +1uit:fa,du,gr,la,fi,dr,bv,mu +1uit:ak,ec Vrijedeel Elkvakkaninhetvrijedeel.Alsjemeerderevakkeninjevrijedeelhebt,teltalleenhetvakmet hethoogstecijfer. Doormetvakkenteschuiventussendeverschillendedelen,kunjedelotingsklasse beïnvloeden,insommigegevallenzelfsvanklassebnaara:directgeplaatst. Alsjemaar1vakinhetvrijedeelhebt,maaktschuivenmetvakkennietuitvoorje lotingsklasse.jekuntdannogweleendubbelprofielhebben. Meestgunstigecijferlijstmoetjesomsaanvragen Jekrijgtstandaard1cijferlijstperprofielmetdevakkenwillekeurigoverdedelenverspreiden nietvoorallemogelijkecombinatiesvanvakkeneencijferlijst.hetissomsbesteenpuzzelom demeestgunstigecombinatievoorlotingtebepalen.alsdeexamencommissieenhet decanaatdatvooralleexamenleerlingenzoudoen,kostdatteveelwerk.jemoetdusvooraf aangevenofjeeenlotingsstudiewiltgaandoen(ofdieserieusoverweegt).ditdoejedoorje (voorlopige)studiekeuzeintevullenopwww.dedecaan.net(jekuntdiealtijdnogaanpassen totaandeuitslagvanhetexamen)alsdaareenlotingsstudietussenzit,puzzelenwijt.z.t.met jemee. Vraagjedecaanomnadereuitleg,alsjeernietuitkomt 11

12 4.1.2 Decentrale)selectie) Steedsvakerselecterenhogescholenenuniversiteitenzelf(eendeelvande)studentenvoor hunlotingstudies.wesprekendanvandecentraleselectie.dedecentraleselectieiseen onderdeelvandeloting. Bijdecentraleselectieisdedeadlinevaakal15januari.Studentenwordendangeselecteerdop meerdanalleenhuncijfers.opvallendisdatsteedsvakergevraagdwordtnaarhet eindrapportvanvwo5.daarmeewordendecijfersvanvwo5belangrijkerdandecijfersophet diploma,alshetgaatomdedecentraleselectie.deselectiekandaarnaastbijvoorbeeld bestaanuiteenkennistest,capaciteitentest,motivatiebrief,sollicitatiegesprek,opvraagcv metnevenactiviteitenofeenassessment.dedecentraleselectieskennenmeerdererondes waarbijtelkensleerlingenafvallen.netalsbijeensollicitatievooreenbaan,maakjemeer kansalsjeonderscheidendbenttenopzichtevananderekandidaten. Leerlingenkunnenbijdedecaanterechtvoorkritischefeedbackentipsophunconcept motivatiebrief/sollicitatiebrief.ditwordtsterkaangeradenomdekansentevergroten.isdeze briefinhetengelsgesteld,vraagdanbijeendocentengelsomfeedbackopgebruikvanhet Engels Directe)plaatsing) Erzijn5lotingsklassen:AtotenmetE.AlsjeinlotingsklasseAzit,wordjerechtstreeksbijde opleidingenonderwijsinstellingvanje1evoorkeurgeplaatst.alsjejeoptijdhebtaangemeld enaanalleeisenhebtvoldaan,zoalshetopsturenvandejuistebewijsstukken,danbenje zekervaneenplaats Uitslag) DuomaaktmediojulideuitslagvandelotingbekendviaStudielink.Jekrijgtdeuitslagalleen alsjevoldoetaanalleeisenenallebewijsstukkenbinnendeinzendtermijnhebtingestuurd.de uitslagvandedecentraleselectieisookpasopditzelfdemoment,omdatonderanderehet aantaldecentraalgeselecteerdeleerlingendatgezaktis,nogverwerktmoestworden Hoe)vaak)meedoen?) Aandecentralelotingmagjeperstudienietvakerdan3keerdeelnemen.Inéénstudiejaar magjejevooréénstudiemeteenlotingaanmelden. Alsjena1julijeaanmeldingintrekt,danhebjeeenlotingskansverbruikt.Alsjeaaneen decentraleselectiehebtdeelgenomen,hebjemeestalookeenlotingskansverbruikt,ookalsje jeaanmeldingvoor1juliintrekt. Alsjeineeneerderstudiejaarvooreenopleidingbentingelooténingeschreven,ishetniet mogelijkomvoordieopleidingnogeensaandelotingmeetedoen.ditgeldtookalsjede opleidingaaneenandereinstellingwiltvolgenofvooreenanderestudievormkiest (voltijd/deeltijd) Meer)kansen)zonder)klassieke)taal?) Deuiteenzettingisvoorleerlingendieophetgymnasiumzittenenoverwegenomeen opleidingmetlotentegaanvolgenen$diein1ofmeerdereextravakkeneindexamendoen. 12

13 13 Regelmatigkomengymnasiastenmetdevraagofzemeerkansmakenbijdelotingalsze eindexamenatheneumdoeninplaatsvangymnasium.hierisgeeneenduidigantwoordopte geven.welishetzo,datditdekansenbijlotingmeestalnietverhoogd. Alshetcijfervoordeklassieketaalhetgemiddeldecijferophetdiplomaomlaaghaalt,wildat nognietmeteenzeggendatdeleerlingookineenlagerelotingscategorieterechtkomt.het cijfervoordeklassieketaalteltimmersmaarvoor1/9mee(netalsdeanderecijfers). Daarnaastisersprakevangewogenloting.Datwilzeggendateenhogergemiddeldemeer kansenoplevert,maardaarnaastblijfthetlotnummerdatjekrijgtbepalend.trekjijeenvande hoogstelotnummers,danmaaktjegemiddeldenietuit,jewordtdantochuitgeloot.alsje gemiddelderondde8,0schommelt,danishetmeestalwelaanteradenomerallesaante doenomincategorieaterechttekomen:jebentdanimmersverzekerdvaneenplekbijde opleidingdiejewiltgaandoen. Echter,mochtjealsgymnasiasteindexamenatheneumdoen,danstaaterderestvanjeleven opjecv: Odulphusatheneum of OdulphusVWO engeen Odulphusgymnasium.Ditkan bijsollicitatiesookeenverschilmaken. Eenmaandvooraanvangvanhetcentraalexamenmoetdefinitiefgekozenwordenvoor eindexameningymnasiumofatheneum.hetisnietmogelijkomnaheteindexamen gymnasiumtehebbengedaan,alsnogvanhetodulphuseenatheneumdiplomatekrijgen.dat issindsenkelejarenbijwetverboden. Gametvragenhieroveraltijdnaarjedecaan.Dezegeeftnogspecifiekereuitlegenmaaktmet joueenberekeningvandegeschattelotingscategorieengeeftinzichtindelotingskansenvan deafgelopenjaren. 4.2 Selectie) Erzijneenaantalopleidingendieweleenfixushebben,maargeenloting.Erduswelselectie, maargeenkansomvialotingofomvialotingsklasseameteen8,0gemiddeldofhogerte wordentoegelaten.ditwarenvoorcollegejaar ,enduswaarschijnlijkvoor collegejaar ook: UniversityCollege(meerdereinstellingen) LiberalArts&Sciences(meerdereinstellingen) InternationalBusinessAdministration,ErasmusUniversiteitRotterdam Bestuurs2&Organisatiewetenschappen,UniversiteitUtrecht Fysiotherapie,HogeschoolZuyd Logopedie,HogeschoolZuyd Media&EntertainmentManagement,NHTVBreda 4.3 Aanvullende)eisen) OphetHBOzijneropleidingendieaanvullendeeisenstellennaasthethebbenvanhetjuiste diploma.ditzijnbijvoorbeeldhetconservatorium,dateistdatjebijvoorbeeldgoedgenoeg kuntdansenofmuziekspelen;deopleidingtotdocentlichamelijkeopvoeding,dieeistdatje fysiekhelemaalinordebentenofjekracht,ritmegevoelensouplesseinordezijn;de opleidingencriminologie,creatievetherapie,logopedie,hogerhotelonderwijs,politieen defensieopleidingen.

14 5 Financiering) 5.1 DUO) DUOisdeDienstUitvoeringOnderwijs.Zijisde uitvoeringsorganisatievanderijksoverheidvoorhet onderwijs.duofinancierteninformeertonderwijsdeelnemersenonderwijsinstellingenen organiseertexamens. Wanneerleerlingenophethavoofvwozitten,ontvangendeouderskinderbijslagalshetkind jongerdan18is.ditwordtgeregeldviadesocialeverzekeringsbanksvb Tegemoetkoming)scholieren) Wanneereenleerlingophavoofvwo18jaarofouderis,heeftdeleerlingzelfrechtop tegemoetkomingschollierenvanafheteerstekwartaaldatbij18is.ditmoetaangevraagd wordenenkanmetterugwerkendekrachtbinnenhetschooljaarwaaroverwordtaangevraagd. Dekinderbijslagstoptnahetkwartaalwaarindeleerling18isgeworden.Omspraakverwarring tegentegaan:tegemoetkomingscholierenisgeenstudiefinanciering.detegemoetkoming stoptnaheteindexamenjaarhavo5ofvwo Studiefinanciering:)Studievoorschot) Studiefinanciering,afgekortStuFi,wasvooreendeeleengift.Dezevormvangeldkrijgenom tekunnenstuderenisvoorstudentendiestartenpercollegejaar afgeschaft. Studentenkrijgenvoortaaneenvoorschot.DitheetformeelhetStudievoorschot.Dit totaalpakketaanfinancieringsregelingenhetsociaalleenstelsel. Hetstudievoorschotbestaatvoortaanuit: 1. lening 2. aanvullendebeurs 3. collegegeldkrediet 4. studentenreisproduct 5. vouchers Lening** Dezeleningismaximaalongeveer1015europermaandDehoogtevandeleningkande studentzelfkiezeneneventueeliederemaandaanpassen.bijeenstudievan3jaarbachelor en1jaarmasterisdemaximaleleningongeveer12*4*1015=48.720,00euro. Ditzijnvooreenaankomendstudentgrotebedragendienietteoverzienzijn.Rekendusbij voorkeurthuissamenuitwatdeaflossinghiervanpermaandzalwordennaafstuderen.houdt daarbijrekeningmeteenafbetalingstermijnvan35jaareneenrentevanongeveergemiddeld 0,88procentoverdelaatstevijfjaar. Erzijnhandigerekentoolsomeenstudiebegrotingtemaken: 14

15 rekenhulp Aanvullende*beurs* Deaanvullendebeursvoorstudentenvanwiedeoudersminderdanongeveer verdienen,is 378permaand.Voorstudentenmetoudersdiemeerdan verdienen, maarminderdanongeveer loopthetbedragterug.Erisgeenregeling(meer)voor studentenmetweigerachtigeofonvindbareouders,watbetrefthetbepalenvanhet gezamenlijkinkomen.beideinkomensblijvendusaltijdmeetellen.bijtwijfeldezeaanvullende beursgewoonaanvragen.duozoektbijdebelastingdienstuitofjeerrechtophebt.alsje geenrechthebt,krijgjehetgewoonniet Collegegeldkrediet* Erzijn2soortencollegegeld:hetwettelijkcollegegeldenhetinstellingscollegegeld.Demeeste studentenbetalenhetwettelijkcollegegeld.voorhetstudiejaar isdat 1984,2.De overheidbepaaltjaarlijksdehoogtevanhetwettelijkcollegegeld.universiteitenen hogescholenbepalendehoogtevanhetinstellingscollegegeld.datismeestalmeer.jekunt danookmeerlenenalsjeinstellingscollegegeldmoetbetalen. Hetbedragaancollegegeldkangeleendwordenbovenopdeeerdervermeldelening.De lening collegegeldkrediet wordtpermaanduitgekeerdisbedraagtongeveer1/12vanhet totalecollegegelddatjemoetbetalen Decombinatievangratisreizenenreizenmetkortingvoorstudentenblijftbestaan.Ditheet hetstudentenreisproduct.ditproductlaadtdestudentopzijnov2chipkaart Vouchers* LevenLangLerenkrijgteenbelangrijkeimpulsmethetstudievoorschot.Eenafgestudeerdeis nietuitgeleerdalshijofzijeenbachelor2ofmasterdiplomaopzakheeft.desamenleving verandert,endeeisendieaanwerknemerswordengesteldveranderenmee.vanuitdie gedachtekrijgenstudentendiemethunbacheloropleidingbeginnenindejaren2015/2016 totenmet2018/19,ennognietvolopprofiterenvandeinvesteringenvandeopbrengstvan hetstudievoorschot,eentegemoetkomingindevormvanvouchers.hiermeekunnenzevoor 2000inzettenvoor(geaccrediteerde)bijscholing5tot10jaarnahunafstuderen.Het collegegeldkredietwordtuitgebreidtotgroepenstudentenbovende30,invol2éndeeltijden mbo2bol Aflossing* Demaximaleafbetalingstermijnis35jaar.Demaandlastenbijaflossingzijnmaximaal4%van hetverzamelinkomen.daarnaastbeginthetafbetalenstraksvanafhetminimumloon.(datwas eerdervanafongeveerbijbijstandsniveau).eerderaflossenmagnatuurlijkook.daarnaastzijn erdeaflossingsvrijejokerjarendiedeafgestudeerdekaninzettenalshijdooreendure levensfasegaatwaarinhijzijngeldnodigheeftvooranderezaken,zoalsjongekinderenofde aanschafvaneenhuis. 15

16 Bron:NIBUDseptember2015. Bron:www.financieelstudieplan.nlseptember2015.Bijeenleningvan1015europermaand,4 jaarlang,entegeneenrentevan0,88% Prestatiebeurs*HBO*/*WO* Deprestatiebeursblijftenbestaatvanafseptember2015uithetstudentenreisproduct,de aanvullendebeursendeeenoudertoeslag.ditbetekentdat,wanneerjebinnen10jaarje diplomahaalt,dezewordtomgezetineengift.luktjedatniet,danwordthetomgezetineen leningdiejemoetterugbetalennajestudie. >>alleinfooverstudiefinancieringopdewebsitevanduowww.duo.nl 5.2 Nibud) HetNIBUD,NederlandsInstituutvoorBudgetvoorlichting,geeftinformatieoverwatstuderen nueigenintotaliteitkost.dusook:hoeveelhebjenueigenlijkpermaandnodig?hoeveel verwachtdeoverheiddatoudersbijdragenpermaand? 16

17 DekennisvanhetNIBUDenandereorganisatiesissamengebrachtindeonlinerekentool 5.3 Belastingdienst)2)Toeslagen) Voorbepaaldekostenkunjeeentoeslagkrijgen.Bijvoorbeeldvoorjezorgverzekeringofvoor hethurenvaneenhuis. Benjejongerdan18jaarenverdienenjeoudersweinig?Dankunnenoudershet KindgebondenBudgetaanvragenbijbelastingdienstalsaanvullingopdekinderbijslag. Benje18jaarofouder?Alsjepremiebetaaltvooreenzorgverzekering,kunjezorgtoeslag krijgen.>>toeslagenwww.toeslagen.nl Huurjeeenwoningofappartement(geenkamer)?Dankunjehuurtoeslagkrijgen. >>Toeslagenwww.toeslagen.nl 6 Literatuurlijst)&)Bronnen) A.vanKessel,M.v.(2010).Studiekeuzegids,$help$uw$kind$op$weg(www.studiekeuzegids.com ed.).arnhem:angerenstein. Burg,L.v.(2012).Bier,$zweet$&$tranen.Amersfoort:BBNCuitgeversbv. Dijksterhuis,A.(2007).Het$slimme$onbewuste.Amsterdam:UitgeverijBertBakker. Kock,H.(2010).Help$mijn$kind$moet$kiezen.EsstedeBV. NIBUD.(2015).Geldwijzer$Studenten.NIBUD. 17

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015& Inhoudsopgave) 1 Inleiding...3 2 Studiekiezen...3 2.1 Studie2oriëntatieverlof...5 2.2 Studeren...5 2.3 Tussenjaarofbuitenland...5 2.4 Oktober/november:Tussentijdsestudiekeuzecheck...6

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top- studies op Qompas StudieKeuze (januari 2017 t/m mei 2017 in vergelijking met september 2016 t/m dec 2016) Surrounded by Talent Inleiding Deze

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met maart 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 697 0 maart 202 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 202 nr. WJZ/78486(096)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September tot en met december 2016 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie