Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland"

Transcriptie

1 Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1

2 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs in Zeeland (VO)...5 Praktijkonderwijs...6 LWOO...6 VMBO...7 HAVO...9 VWO Middelbaar Beroeps Onderwijs in Zeeland (MBO) Hoger Beroeps Onderwijs in Zeeland (HBO) Conclusies BIJLAGE I Prognose ontwikkeling omvang schooljeugd Zeeland BIJLAGE II Tabellen aantal leerlingen technische opleidingen VMBO, technische profielen HAVO en VWO en studenten technische opleidingen MBO en HBO, uitgesplitst naar jongen/meisje BIJLAGE III Gebruikersvoorbeeld 2

3 Inleiding Een belangrijke taak van is de regie- en informatiefunctie. Binnen dit kader brengt Technocentrum onder meer Zeeuwse techniekcijfers overzichtelijk in beeld. Op is een database te raadplegen, waarin alle technische onderwijscijfers van Zeeland zijn opgenomen. Er kunnen selecties gemaakt worden op regio, sector, soort onderwijs, geslacht, school en schooljaar. Vervolgens kunnen de resultaten, in de vorm van aantallen leerlingen/studenten, geëxporteerd worden naar Excel. Het cijfermateriaal is afkomstig van CFI *. De cijfers van schooljaar 2009/2010 zijn voorlopige cijfers. Dé database met cijfers over al het technisch onderwijs in Zeeland: Primair Onderwijs PO Voortgezet Onderwijs VO Middelbaar Beroeps Onderwijs MBO Hoger Beroeps Onderwijs HBO Selecties mogelijk op regio, type onderwijs, geslacht, school, schooljaar. Leerlingenaantallen te exporteren naar Excel. In deze uitgave zijn de grote lijnen overzichtelijk op een rij gezet. * CFI en de IB-Groep vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. 3

4 Primair Onderwijs in Zeeland (PO) De ontgroening in Zeeland is duidelijk zichtbaar in het basisonderwijs. In schooljaar zitten er kinderen op de Zeeuwse basisscholen. In schooljaar 2005/2006 lag dat aantal nog op Dit betekent een daling van 3,9%. Landelijk is de daling 0,1%. Uitgesplitst naar regio is de krimp in Zeeuws Vlaanderen het grootst en binnen de Bevelanden het laagst. PRIMAIR ONDERWIJS aantal leerlingen Zeeland naar regio / / / / / Walcheren De Bevelanden Zeeuws Vlaanderen Schouwen Duiveland en Tholen Daling aantal leerlingen Primair Onderwijs Schooljaar t.o.v. schooljaar Walcheren -3,3% De Bevelanden -2,0% Zeeuws Vlaanderen -6,6% Schouwen Duiveland en Tholen -3,8% Zeeland -3,9% Nederland -0,1% In Onverkende Paden, uitgave van de Provincie Zeeland (2008) wordt een verwachte afname beschreven van het aantal leerlingen in het Primair Onderwijs van 18% voor de periode 2008 tot Bij een doorsnee basisschool van 150 leerlingen betekent dit jaarlijks 1 à 2 kinderen minder. Dit aantal varieert sterk per regio (zie bijlage I). Aantal leerlingen Primair Onderwijs in Zeeland Schooljaar : : : : :

5 Voortgezet Onderwijs in Zeeland (VO) Ook binnen het Voortgezet Onderwijs daalt het aantal leerlingen in Zeeland sinds enkele jaren, alhoewel nog in lichte mate. Als gekeken wordt naar onderwijstype, daalt het deel leerlingen dat naar het VMBO gaat en stijgt het deel leerlingen binnen HAVO/VWO. Na de keuze: de bovenbouw * Als de Zeeuwse VO cijfers naast de Nederlandse VO cijfers gelegd worden, blijkt dat er in Zeeland relatief meer jongeren in de bovenbouw op het VMBO zitten (Zld 44% / Nld 36%) en minder op het VWO (Zld 23% / Nld 28%) dan landelijk het geval is. Het aandeel LWOO en HAVO loopt niet veel uiteen. Aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs in Zeeland Schooljaar : : : : : Drie op de tien Zeeuwse jongeren volgen binnen de van het Voortgezet Onderwijs een technische richting of profiel. In heel Nederland ligt dit iets lager. VOORTGEZET ONDERWIJS % techniek in de bovenbouw (LWOO en VMBO leerjaar 3 en 4; HAVO leerjaar 4 en 5; VWO leerjaar 4 t/m 6) 60% 40% 20% 0% Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld LWOO VMBO HAVO VWO TOTAAL Steeds meer jongeren op HAVO en VWO kiezen een technisch profiel (Natuur & Techniek en/of Natuur & Gezondheid). Binnen LWOO en VMBO daalt het deel jongeren dat kiest voor een technische richting. Na wordt op de middelbare scholen eenzelfde daling verwacht van het aantal leerlingen als bij het primair onderwijs het geval is (Bron: Onverkende Paden, uitgave van de Provincie Zeeland, 2008, zie bijlage I). VO Schooljaar : % leerlingen bovenbouw met technische richting/profiel: LWOO: Zld 32% / Nld 24% VMBO: Zld 20% / Nld 13% HAVO: Zld 38% / Nld 35% VWO: Zld 55% / Nld 54% Totaal: Zld 33% / Nld 31% * LWOO en VMBO: leerjaar 3 en 4; HAVO: leerjaar 4 en 5; VWO: leerjaar 4 t/m 6 5

6 Praktijkonderwijs 3% van de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zit op een praktijkschool. Dit is al enkele jaren zo, zowel in Nederland als in Zeeland. In absolute aantallen is er in Zeeland een licht stijgende lijn te zien van 493 in schooljaar tot 569 in schooljaar In Nederland is er sprake van licht dalende aantallen. Zeeland Nederland Schooljaar Aantal leerlingen % van totaal VO Aantal leerlingen % van totaal VO % % % % % % % % % % Het praktijkonderwijs is een schooltype voor leerlingen die moeite hebben om het gewone lesprogramma te volgen, extra individuele begeleiding nodig hebben en niet in staat worden geacht een diploma voor het vervolgonderwijs te behalen Praktijkscholen Zeeland: Calvijn College De Sprong De Wissel Het Bolwerk Het Kwadrant Prakt Ond Pontes Scholengroep Praktijkschool Hulst LWOO 9% van de Zeeuwse VO leerlingen volgt het LWOO (ruim leerlingen). Dit LeerWeg Ondersteunend Onderwijs geeft leerlingen in het VMBO die problemen hebben bij de voortgang van de opleiding extra ondersteuning, met als doel het behalen van het VMBO diploma. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kiest iets minder dan een derde van de LWOO leerlingen voor een technische richting. Landelijk ligt dit lager, namelijk op 24%. Dit zijn bijna uitsluitend jongens, zowel in Zeeland als in de rest van Nederland. Techniek is, samen met Zorg/Welzijn, de sector waar binnen het LWOO het meest voor gekozen wordt. LWOO Schooljaar : Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4): Zld 904 / Nld waarvan techniek: Zld 286 (32%) / Nld (24%) Zld 11 (4%) / Nld 540 (5%) ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - LWOO procentuele verdeling sectoren bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 60% 40% 20% 0% Techniek Landbouw Economie Zorg/Welzijn Theoretische leerweg Intersec. Programma 6

7 Technische opleidingen LWOO Bouwtechniek en Metaaltechniek zijn in schooljaar de grootste opleidingen binnen de techniek op het LWOO. Techniekbreed, een vrij nieuwe opleiding die heel snel is gegroeid, staat op de derde plaats, gevolgd door Elektrotechniek en Motorvoertuigentechniek. Deze laatste is behoorlijk gedaald in aantal leerlingen ten opzichte van vijf jaar geleden. ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - LWOO Techniek aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4) per opleiding Technologie Orientatie Techniek en Installektro Installatietechniek Transport en logistiek Metalektro Voertuigentechniek Landelijk gezien hebben ook Bouwtechniek en Metaaltechniek de meeste leerlingen, gevolgd door Voertuigentechniek, Techniekbreed en Elektrotechniek. Dezelfde opleidingen zijn dus het grootst, hetzij in een iets andere volgorde. Electrotechniek Techniek Breed Metaaltechniek Bouwtechniek VMBO VMBO Schooljaar : Het aantal leerlingen in het Zeeuwse Voorbereidend Beroeps Onderwijs VMBO is de afgelopen jaren gedaald. Daarbij daalt ook het aandeel leerlingen dat kiest voor een technische richting. Dit levert een dubbel verlies op. Relatief veel leerlingen kiezen voor de theoretische leerweg VMBO-t, ook wel MAVO genoemd. Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4): Zld / Nld waarvan techniek: Zld 863 (20%) / Nld (13%) Zld 35 (4%) / Nld (7%) ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO procentuele verdeling sectoren bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 60% 40% 20% 0% Techniek Landbouw Economie Zorg/Welzijn Theoretische leerweg Intersec. Programma 7

8 Technische opleidingen VMBO De opleidingen Metalelektro, Bouwtechniek en Metaaltechniek hebben in Zeeland de meeste leerlingen. Landelijk gezien is dat Bouwtechniek, Metaaltechniek en Elektro. Het aantal leerlingen in Elektrotechniek is in Zeeland enorm gedaald, van 212 in schooljaar naar 83 in schooljaar Verder is er bij de meeste opleidingen sprake van een daling van het aantal leerlingen. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Hier zijn het alleen Techniekbreed en Technologie Oriëntatie die groeien. ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS VMBO Techniek: aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4) per opleiding Bouwbreed Transport en logistiek Installatietechniek Technologie Oriëntatie Installektro Voertuigentechniek Elektrotechniek Techniek Breed Metaaltechniek Bouwtechniek Het aandeel meisjes in de technische opleidingen is erg laag, zowel in Zeeland (4%) als in Nederland (7%). (zie bijlage II). Metalektro Geslaagd VMBO In schooljaar 2008/2009 deden leerlingen in Zeeland examen voor het VMBO. Hiervan slaagde 96% (2.271). Voor de technische richtingen deden er 494 mee aan het examen, waarvan 485 leerlingen het VMBO diploma behaalde (98%). Hieronder zijn 11 meisjes (2%). Schooljaren Sectoren VMBO Techniek Economie Intersectoraal Landbouw Zorg/Welzijn Theoretische leerweg TOTAAL VMBO Landelijk gezien slaagde 95% van de kandidaten voor het VMBO. Binnen de technische opleidingen lag dat even hoog. Het aandeel meisjes hierin ligt landelijk op 4%. 8 VMBO Schooljaar 2008/2009 Aantal gediplomeerden: Zld / Nld waarvan techniek: Zld 485 (21%) / (15%) Zld 11 (2%) / Nld 524 (4%)

9 HAVO Het meest gekozen profiel op HAVO is Economie & Maatschappij (E&M). Cultuur & Maatschappij (C&M) staat op de tweede plaats alhoewel het de laatste jaren minder populair is. Natuur & Techniek (N&T) is het minst gekozen profiel, gevolgd door Natuur & Gezondheid (N&G). Het deel leerlingen dat kiest voor een combinatie van N&T en N&G groeit. Landelijk is hetzelfde beeld zichtbaar ten aanzien van de technische profielen (N&T en N&G). HAVO Schooljaar : Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4 en 5): Zld / Nld waarvan technisch profiel: Zld 888 (38%) / Nld (35%) Zld 333 (38%) / Nld (46%) ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO procentuele verdeling profielen bovenbouw (leerjaar 4 en 5) 60% 40% 20% 0% N&T N&G Combi N&T/N&G E&M C&M Combi C&M/E&M Meer leerlingen in HAVO 4 Opvallend is dat binnen de HAVO het aantal leerlingen in klas 4 t.o.v. klas 3 stijgt met ongeveer 300. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid geslaagde VMBO-t-ers (Theoretische leerweg/mavo). Dit zou betekenen dat ongeveer 40% van geslaagde VMBO-t-ers doorstromen naar HAVO. Technische profielen HAVO In totaal hebben 888 leerlingen op HAVO in schooljaar 2009/2010 een technisch profiel. 405 hiervan zitten in het examenjaar. Binnen N&T zijn dat vooral jongens, binnen N&G net iets meer meisjes (zie bijlage). ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO technische profielen aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4 en 5) per technisch profiel Combinatie N&T + N&G Natuur & Techniek Het aandeel meisjes binnen de technische profielen ligt in Zeeland wat lager dan landelijk het geval is (38% resp. 46%) Natuur & Gezondheid

10 Geslaagd HAVO In schooljaar 2008/2009 deden er leerlingen in Zeeland examen voor de HAVO. Hiervan slaagde 92%. Binnen de technische profielen deden er 393 mee aan het examen, waarvan 360 leerlingen het HAVO diploma behaalde (92%). Hieronder zijn 146 meisjes (41%). Schooljaren Profielen HAVO N&T N&G N&T + N&G E&M C&M E&M + C&M TOTAAL HAVO 93% 93% 93% 92% Landelijk gezien ligt het slagingspercentage iets lager, namelijk op 87% van de HAVO kandidaten. Binnen de technische profielen lag dat op 88%. Dit is ook iets lager dan in Zeeland. Wat wel vergelijkbaar is met Zeeland is het aandeel meisjes in deze groep: 41% van de gediplomeerden met een technisch profiel is een meisje. HAVO schooljaar 2008/2009 Aantal gediplomeerden: Zld 958 / Nld waarvan profiel N&T: Zld 72 / Nld N&G: Zld 125 / Nld Combi N&T/N&G: Zld 163 / Nld Combi N&G/E&M: Zld 0 / Nld 6 totaal met technisch profiel: Zld 360 (38%) / Nld (34%) Zld 146 (41%)/ Nld 5644 (41%) De profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid geven toegang tot technische studies op het Hoger Onderwijs (HO) VWO Op het VWO is een redelijke spreiding over de verschillende profielen zichtbaar. ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - VWO procentuele verdeling profielen bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) 60% 40% 20% In het combineren van profielen zit zowel in Zeeland als landelijk gezien een stijgende lijn. 0% N&T N&G Combi N&T + N&G E&M C&M Combi C&M + E&M 10

11 In schooljaar 2009/2010 is het meest gevolgde profiel de combinatie van Natuur & Techniek (N&T) en Natuur & Gezondheid (N&G). Hierin loopt Zeeland voor op Nederland. Daar worden deze profielen ook steeds vaker gecombineerd maar nog niet in de mate waarin dat in Zeeland wordt gedaan. Landelijk gezien is het meest gekozen profiel E&M, gevolgd door N&G. N&T staat op de derde plaats, op de voet gevolgd door de combinatie N&T en N&G. Steeds minder jongeren kiezen voor C&M, zowel in Zeeland als landelijk. VWO Schooljaar : Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6): Zld / Nld waarvan technisch profiel: Zld (55%) / Nld (54%) Zld 544 (44%) / Nld (49%) Technische profielen VWO In schooljaar 2009/2010 hebben leerlingen op VWO een technisch profiel (55%). Binnen N&T zijn dat vooral jongens, binnen N&G net iets meer meisjes (zie bijlage). ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - VWO technische profielen: aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) per technisch profiel Combinatie N&T + E&M Natuur & Gezondheid Het aandeel meisjes is hoog in Zeeland, vergeleken met de andere onderwijstypen (44%). Landelijk is het nog wat hoger (49%). Natuur & Techniek Combinatie N&T + N&G Geslaagd In schooljaar 2008/2009 deden er 671 leerlingen in Zeeland VWO examen. Hiervan slaagde 93%. Binnen de technische profielen deden er 319 mee aan het examen, waarvan 299 leerlingen het VWO diploma behaalde (94%). Hieronder zijn 125 meisjes (42%). Schooljaren Profielen VWO N&T N&G N&T + N&G E&M C&M E&M + C&M TOTAAL VWO 95% 93% 94% 93% VWO schooljaar 2008/2009 Aantal gediplomeerden: Zld 623 / Nld waarvan profiel N&T: Zld 66 / Nld N&G: Zld 140 / Nld Combi N&T/N&G: Zld 93 / Nld Andere Combi s Zld 0 / Nld 12 totaal met technisch profiel: Zld 299 (48%) / Nld (49%) Zld 146 (41%)/ Nld (47%) 11

12 De landelijke cijfers liggen iets lager: 91% van alle VWO examen kandidaten slaagde voor het examen. Binnen de technische profielen lag dat op 90%. Het aandeel meisjes ligt landelijk wat hoger dan in Zeeland, namelijk op 47%. Middelbaar Beroeps Onderwijs in Zeeland (MBO) In Zeeland volgen circa studenten een MBO opleiding (BBL + BOL voltijd + BOL deeltijd, niveau 1 t/m 4). 29% hiervan volgt een technische opleiding. Landelijk gezien ligt dit ongeveer vergelijkbaar. In absolute aantallen stijgt het aantal techniekstudenten landelijk gezien. In Zeeland schommelt het. ZEELAND MBO (BBL+BOL, alle niveaus) procentuele veling setoren o.b.v. totaal aantal studenten 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zorg en Welzijn Techniek Economie Agrarisch Combinatie Landelijk gezien is Economie de grootste sector, in Zeeland is dat Zorg en Welzijn. In schooljaar 2009/2010 volgen personen een technische MBO opleiding (3.187 jongens en 241 meisjes). 52% hiervan doet een BBL opleiding, 44% een BOL voltijd opleiding en 4% volgt BOL in deeltijd. Qua aantal studenten zijn de opleidingen Metaal/Elektro/Installatietechniek en Procesindustrie het grootst in Zeeland. Landelijk gezien zijn dat Metaal/Elektro/Installatietechniek en Bouw/GWW. In Zeeland zijn 9 richtingen binnen de Techniek; landelijk gezien zijn dat er 11 (Naast het Zeeuwse aanbod ook Gezondheidstechnische beroepen en Carosserie). MBO schooljaar 2009/2010 Aantal studenten: Zld / Nld waarvan technische opleiding: Zld (29%) / Nld (30%) Zld 241 (7%) / Nld (15%) 12

13 MBO TECHNIEK (BBL+BOL, alle niveaus) aantal studenten naar opleiding Combinatie bedrijf Hout- en meubel Grafische en communicatie industrie Schilders en reclame Motorvoertuigen Transport en logistiek (incl Maritiem) Bouw, GWW Procesindustrie Metaal, elektro, installatietechniek Ten opzichte van vorige schooljaar is het aantal studenten in binnen de opleidingen Metaal/Elektro/ Installatietechniek, Transport/Logistiek en Grafische/ Communicatie industrie gegroeid. De andere technische opleidingen zijn gekrompen in aantal studenten. Er zitten weinig meisjes op de technische MBO opleidingen. Het gemiddelde in Zeeland is 7% tegenover 15% landelijk. Per opleiding loopt dit erg uiteen, zie bijlage II. Geslaagd MBO In 2008 zijn er leerlingen geslaagd op het MBO. Hiervan hebber er 904 een technische opleiding gevolgd (28%). Het aandeel meisjes bedraagt 8% (70 in aantal) Auto- en tweewielerbranche Bouwbedrijf, GWW Combinatie bedrijf Grafische/Communicatie ind Hout en Meubel Metaal, Elektro en Installatietechniek Procesindustrie Schilders en reclame Transport en Logistiek TOTAAL MBO 2008 Aantal gediplomeerden: Zld / Nld waarvan technische opleiding: Zld 904 (28%) / Nld (28%) Zld 70 (8%) / Nld (14%)

14 Net als in Zeeland heeft 28% van de MBO geslaagden in Nederland een technisch diploma behaald. Deze groep bestaat voor 13% uit meisjes, dat ligt hoger dan in Zeeland. Daar is het 8%. In zowel Zeeland als heel Nederland is de grootste groep gediplomeerden afkomstig uit de metaal, elektro en installatietechniek. Het deel gediplomeerden uit de procestechniek is in Zeeland groter dan landelijk het geval is (13% resp. 6%). Hoger Beroeps Onderwijs in Zeeland (HBO) In Zeeland studeren circa personen aan het HBO (Bachelor, voltijd, deeltijd of duale opleiding). 30% hiervan volgt een technische opleiding. Landelijk gezien ligt dit veel lager, namelijk op 16%. HBO (Bachelor voltijd, deeltijd en duaal) procentuele verdeling sectoren o.b.v. totaal aantal studenten 60% 40% 20% 0% Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Landbouw en natuurlijke omgeving Economisch Gezondheidszorg Onderwijs Gedrag en Maatschappij Techniek Taal en Cultuur In absolute aantallen stijgt het aantal techniekstudenten, zowel landelijk als in Zeeland. Relatief gezien, ten opzichte van het totaal aantal HBO studenten, blijft het redelijk gelijk. Zowel landelijk gezien als in Zeeland is Economie de grootste sector. In studiejaar 2009/2010 doen personen een technische HBO opleiding. 84% hiervan zit op een voltijd opleiding, 10% een duale en 6% een deeltijd opleiding. De duale studenten zitten bijna allemaal in de AOT opleiding. De deeltijd studenten zitten verspreid over WTB, AOT, CT en Elektrotechniek. 14 HBO studiejaar 2009/2010 aantal studenten: Zld / Nld waarvan technische opleiding: (30%) / Nld (16%) 117 (10%) / Nld (16%)

15 In Zeeland worden er 10 verschillende technische HBO opleidingen aangebonden. Dit is al jaren het geval. De grootste opleidingen in aantal studenten zijn AOT, Maritiem Officier en Werktuigbouwkunde ( ) Landelijk gezien kun je als student een keuze maken uit maar liefst 62 verschillende technische HBO opleidingen. In de laatste 4 jaar zijn er 7 nieuwe bij gekomen en is er één afgevallen. De opleidingen met de meeste studenten zijn Informatica, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Communication en MultiMedia Design en Technische Bedrijfskunde. Er zitten weinig meisjes op de technische HBO opleidingen. In Zeeland is dit 10% tegenover 16% landelijk. Per opleiding loopt dit erg uiteen (zie bijlage). Technische HBO opleidingen in Nederland schooljaar : Applied Sensor Application, AOT Techniek, Applied Science, Aquatische Ecotechnologie, Autotechniek, Aviation, Bedrijfsmanagement MKB, Bedrijfswiskunde, Bewegingstechnologie, Bioinformatica, Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Biometrie, Biotechnologie, Bouwkunde, Bouwmanagement en vastgoed, Bouwtechnische bedrijfskunde, Build Enviroment, Business Engineering, Business Management, Chemie, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Climate & Enviroment, Commercieel Ingenieur, Communication en MultiMedia Design, Elektrotechniek, Embedded Systems Engineering, Engineering, Design and Innovation, Forensisch Onderzoek, Game Architecture and Design, Geodesie, Gezondheidszorg Technologie, Hogere Informatica, Human Technology, Industrieel Product Ontwerpen, Industriële Automatisering, Informatica, Informatica en Informatiekunde, Information Security Management, Kunst en Techniek, Logistiek en technische Vervoerskunde, Luchtvaarttechnologie, Maritiem Officier, Media Technologie, Medisch Ingenieur, Milieugerichte Materiaaltechnologie, Milieukunde, Milieutechnologie, Netwerk Infrastructuur Design, Ocean Technology, Orthopedische Technology, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Scheepsbouwkunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Technische Commerciële Confectiekunde, Technische Commerciële Textielkunde, Technische Informatica, Technische Natuurkunde, Verkeerskunde, Watermanagement, Werktuigbouwkunde. HBO Zeeland (Bachelor voltijd, deeltijd en duaal) aantal studenten per technische opleiding Civiele Techniek Logistiek en Technische Vervoerskunde Chemie Elektrotechniek Informatica Aquatische Ecotechnologie Bouwkunde Werktuigbouwkunde Maritiem Officier AOT

16 Geslaagd HBO In 2008 behaalden 731 studenten in Zeeland een HBO diploma. 213 hiervan deden een technische opleiding (29%). Hieronder zijn 29 meisjes (14%). Werktuigbouwkunde levert de meeste gediplomeerden af, gevolgd door Bouwkunde. HBO Techniek Bouwkunde Elektrotechniek Civiele Techniek Werktuigbouwkunde Aquatische Ecotechnologie Maritiem Officier AOT - Techniek Logistiek en Technische Vervoerskunde Chemie Informatica TOTAAL HBO 2008 Geslaagde studenten: Zld 731 / Nld waarvan technische opleiding: Zld 213 (29%) / Nld (16%) Zld 29 (14%) / Nld (16%) In heel Nederland heeft in % van de gediplomeerden een technisch HBO diploma behaald. Dit is veel lager dan in Zeeland. Het aandeel meisjes onder de gediplomeerde technici ligt in Nederland weer iets hoger, namelijk op 16%. De grootste groep HBO gediplomeerden is landelijk gezien afkomstig van Bouwkunde, gevolgd door Informatica. Werktuigbouwkunde staat op de 3 e plaats. In Zeeland zijn de afgestudeerden afkomstig van 10 verschillende technische opleidingen. Landelijk gezien zijn dat er 56 in Prognose Voor het hoger onderwijs wordt eerst een stijging verwacht van het aantal studenten met 5 à 6%. Na zal ook het leerlingenaantal van het hoger onderwijs naar verwachting de daling van 15% doormaken. (bron: Onverkende Paden, Uitgave Provincie Zeeland 2008) 16

17 Conclusies De ontgroening in Zeeland is zichtbaar in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Het aantal leerlingen daalt. Ten opzichte van Nederland kiezen er in Zeeland relatief veel jongeren voor een technische richting. Op het HBO is dit zelfs relatief gezien bijna het dubbele. En dat terwijl er in Zeeland slechts gekozen kan worden uit 10 verschillende technische HBO opleidingen, terwijl dit landelijk op 62 ligt. Er gaan steeds meer jongeren naar HAVO en VWO en minder naar VMBO. Binnen het VMBO is sprake van een dubbel verlies voor techniek omdat hier ook steeds minderen jongeren kiezen voor een technische richting. De opleiding Techniekbreed groeit snel. Het deel jongeren op HAVO en VWO dat een technisch profiel heeft groeit, zowel landelijk als in Zeeland. Steeds meer leerlingen combineren twee profielen. Op het Zeeuwse VMBO, MBO en HBO is het aandeel meisjes in de technische opleidingen laag (minder dan 10%). Landelijk ligt dat iets hoger. Op HAVO en VWO is het aandeel meisjes met een technisch profiel redelijk hoog: HAVO 38% en VWO 55% (schooljaar ). Landelijk gezien ligt dit nog iets hoger. Meisjes kiezen vooral het profiel Natuur & Gezondheid, wat mede toegang geeft tot vervolgopleidingen in de Zorg en medische sector. Naar alle waarschijnlijkheid stroomt in Zeeland ongeveer 40% van geslaagde VMBO-T-ers (MAVO) door naar HAVO. In 2008/2009 behaalden in Zeeland o 485 leerlingen een technisch VMBO diploma. o 360 leerlingen een HAVO diploma met technisch profiel o 299 leerlingen een VWO diploma met technisch profiel In 2008 behaalden in Zeeland o 904 studenten een technisch MBO diploma o 213 studenten een technisch HBO diploma Ten opzichte van voorgaande jaren is dat o voor VMBO, MBO en HBO een daling o voor HAVO en VWO een stijging 17 maakt techniek zichtbaar door Samengesteld door Mary Remijnse Co van Reijen Dick Schipper juli is een initiatief van Technocentrum Zeeland

18 BIJLAGEN BIJLAGE I Prognose ontwikkeling omvang schooljeugd Zeeland Bron: Onverkende Paden Uitdagingen voor de provincie Zeeland door de veranderende bevolkingsopbouw, pagina 25 18

19 BIJLAGE II Tabellen aantal leerlingen technische opleidingen LWOO en VMBO, technische profielen HAVO en VWO en studenten technische opleidingen MBO en HBO, uitgesplitst naar jongen (J) / meisje (M) per schooljaar LWOO aantal leerlingen leerjaar 3 en 4 Technische opleidingen Schooljaren J M J M J M J M J M Bouwtechniek Electrotechniek Installatietechniek Installektro Metaaltechniek Metalektro Techniek en dienstverlening Technologie Orientatie Transport en logistiek Voertuigentechniek Techniek Breed TOTAAL VMBO aantal leerlingen leerjaar 3 en 4 Technische opleidingen Schooljaren J M J M J M J M J M Bouwbreed Bouwtechniek Elektrotechniek Installatietechniek Installektro Metaaltechniek Metalektro Transport en logistiek Voertuigentechniek Techniek Breed Technologie Oriëntatie TOTAAL HAVO aantal leerlingen leerjaar 4 en 5 Technische profielen Schooljaren J M J M J M J M J M Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Combinatie N&T + N&G TOTAAL

20 VWO aantal leerlingen leerjaar 4, 5 en 6 Technische profielen Schooljaren J M J M J M J M J M Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Combinatie N&T + N&G Combinatie N&T + E&M TOTAAL MBO aantal studenten alle niveaus, BOL+BBL Technische opleidingen Schooljaren J M J M J M J M J M Bouw, GWW Combinatie bedrijf Grafische en communicatie industrie Hout- en meubel Metaal, elektro, installatietechniek Motorvoertuigen Procesindustrie Schilders en reclame Transport en logistiek (incl. maritiem) TOTAAL HBO aantal studenten Voltijd, deeltijd en duaal Technische opleidingen Studiejaren J M J M J M J M J M AOT Aquatische Ecotechnologie Bouwkunde Chemie Civiele Techniek Elektrotechniek Informatica Logistiek & Technische Vervoerskunde Maritiem Officier Werktuigbouwkunde

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Positionpaper Krimp en onderwijs. Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Themagroep Krimp en Onderwijs

Positionpaper Krimp en onderwijs. Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Themagroep Krimp en Onderwijs Positionpaper Krimp en onderwijs Themagroep Krimp en Onderwijs Positionpaper Krimp en onderwijs Themagroep Krimp en Onderwijs Inhoud Sa m e n v at t i n g 5 1 In l e i d i n g 7 2 De i m p a c t v a n

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Inspectie van het Onderwijs Onderwijsverslag 2009/2010 Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Voor u ligt het Onderwijsverslag

Nadere informatie

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Jaap de Koning Arie Gelderblom José Gravesteijn TECHNIEK: EXACT GOED? HET KEUZEPROCES VAN ALLOCHTONE

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie