Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland"

Transcriptie

1 Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1

2 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs in Zeeland (VO)...5 Praktijkonderwijs...6 LWOO...6 VMBO...7 HAVO...9 VWO Middelbaar Beroeps Onderwijs in Zeeland (MBO) Hoger Beroeps Onderwijs in Zeeland (HBO) Conclusies BIJLAGE I Prognose ontwikkeling omvang schooljeugd Zeeland BIJLAGE II Tabellen aantal leerlingen technische opleidingen VMBO, technische profielen HAVO en VWO en studenten technische opleidingen MBO en HBO, uitgesplitst naar jongen/meisje BIJLAGE III Gebruikersvoorbeeld 2

3 Inleiding Een belangrijke taak van is de regie- en informatiefunctie. Binnen dit kader brengt Technocentrum onder meer Zeeuwse techniekcijfers overzichtelijk in beeld. Op is een database te raadplegen, waarin alle technische onderwijscijfers van Zeeland zijn opgenomen. Er kunnen selecties gemaakt worden op regio, sector, soort onderwijs, geslacht, school en schooljaar. Vervolgens kunnen de resultaten, in de vorm van aantallen leerlingen/studenten, geëxporteerd worden naar Excel. Het cijfermateriaal is afkomstig van CFI *. De cijfers van schooljaar 2009/2010 zijn voorlopige cijfers. Dé database met cijfers over al het technisch onderwijs in Zeeland: Primair Onderwijs PO Voortgezet Onderwijs VO Middelbaar Beroeps Onderwijs MBO Hoger Beroeps Onderwijs HBO Selecties mogelijk op regio, type onderwijs, geslacht, school, schooljaar. Leerlingenaantallen te exporteren naar Excel. In deze uitgave zijn de grote lijnen overzichtelijk op een rij gezet. * CFI en de IB-Groep vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. 3

4 Primair Onderwijs in Zeeland (PO) De ontgroening in Zeeland is duidelijk zichtbaar in het basisonderwijs. In schooljaar zitten er kinderen op de Zeeuwse basisscholen. In schooljaar 2005/2006 lag dat aantal nog op Dit betekent een daling van 3,9%. Landelijk is de daling 0,1%. Uitgesplitst naar regio is de krimp in Zeeuws Vlaanderen het grootst en binnen de Bevelanden het laagst. PRIMAIR ONDERWIJS aantal leerlingen Zeeland naar regio / / / / / Walcheren De Bevelanden Zeeuws Vlaanderen Schouwen Duiveland en Tholen Daling aantal leerlingen Primair Onderwijs Schooljaar t.o.v. schooljaar Walcheren -3,3% De Bevelanden -2,0% Zeeuws Vlaanderen -6,6% Schouwen Duiveland en Tholen -3,8% Zeeland -3,9% Nederland -0,1% In Onverkende Paden, uitgave van de Provincie Zeeland (2008) wordt een verwachte afname beschreven van het aantal leerlingen in het Primair Onderwijs van 18% voor de periode 2008 tot Bij een doorsnee basisschool van 150 leerlingen betekent dit jaarlijks 1 à 2 kinderen minder. Dit aantal varieert sterk per regio (zie bijlage I). Aantal leerlingen Primair Onderwijs in Zeeland Schooljaar : : : : :

5 Voortgezet Onderwijs in Zeeland (VO) Ook binnen het Voortgezet Onderwijs daalt het aantal leerlingen in Zeeland sinds enkele jaren, alhoewel nog in lichte mate. Als gekeken wordt naar onderwijstype, daalt het deel leerlingen dat naar het VMBO gaat en stijgt het deel leerlingen binnen HAVO/VWO. Na de keuze: de bovenbouw * Als de Zeeuwse VO cijfers naast de Nederlandse VO cijfers gelegd worden, blijkt dat er in Zeeland relatief meer jongeren in de bovenbouw op het VMBO zitten (Zld 44% / Nld 36%) en minder op het VWO (Zld 23% / Nld 28%) dan landelijk het geval is. Het aandeel LWOO en HAVO loopt niet veel uiteen. Aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs in Zeeland Schooljaar : : : : : Drie op de tien Zeeuwse jongeren volgen binnen de van het Voortgezet Onderwijs een technische richting of profiel. In heel Nederland ligt dit iets lager. VOORTGEZET ONDERWIJS % techniek in de bovenbouw (LWOO en VMBO leerjaar 3 en 4; HAVO leerjaar 4 en 5; VWO leerjaar 4 t/m 6) 60% 40% 20% 0% Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld LWOO VMBO HAVO VWO TOTAAL Steeds meer jongeren op HAVO en VWO kiezen een technisch profiel (Natuur & Techniek en/of Natuur & Gezondheid). Binnen LWOO en VMBO daalt het deel jongeren dat kiest voor een technische richting. Na wordt op de middelbare scholen eenzelfde daling verwacht van het aantal leerlingen als bij het primair onderwijs het geval is (Bron: Onverkende Paden, uitgave van de Provincie Zeeland, 2008, zie bijlage I). VO Schooljaar : % leerlingen bovenbouw met technische richting/profiel: LWOO: Zld 32% / Nld 24% VMBO: Zld 20% / Nld 13% HAVO: Zld 38% / Nld 35% VWO: Zld 55% / Nld 54% Totaal: Zld 33% / Nld 31% * LWOO en VMBO: leerjaar 3 en 4; HAVO: leerjaar 4 en 5; VWO: leerjaar 4 t/m 6 5

6 Praktijkonderwijs 3% van de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zit op een praktijkschool. Dit is al enkele jaren zo, zowel in Nederland als in Zeeland. In absolute aantallen is er in Zeeland een licht stijgende lijn te zien van 493 in schooljaar tot 569 in schooljaar In Nederland is er sprake van licht dalende aantallen. Zeeland Nederland Schooljaar Aantal leerlingen % van totaal VO Aantal leerlingen % van totaal VO % % % % % % % % % % Het praktijkonderwijs is een schooltype voor leerlingen die moeite hebben om het gewone lesprogramma te volgen, extra individuele begeleiding nodig hebben en niet in staat worden geacht een diploma voor het vervolgonderwijs te behalen Praktijkscholen Zeeland: Calvijn College De Sprong De Wissel Het Bolwerk Het Kwadrant Prakt Ond Pontes Scholengroep Praktijkschool Hulst LWOO 9% van de Zeeuwse VO leerlingen volgt het LWOO (ruim leerlingen). Dit LeerWeg Ondersteunend Onderwijs geeft leerlingen in het VMBO die problemen hebben bij de voortgang van de opleiding extra ondersteuning, met als doel het behalen van het VMBO diploma. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kiest iets minder dan een derde van de LWOO leerlingen voor een technische richting. Landelijk ligt dit lager, namelijk op 24%. Dit zijn bijna uitsluitend jongens, zowel in Zeeland als in de rest van Nederland. Techniek is, samen met Zorg/Welzijn, de sector waar binnen het LWOO het meest voor gekozen wordt. LWOO Schooljaar : Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4): Zld 904 / Nld waarvan techniek: Zld 286 (32%) / Nld (24%) Zld 11 (4%) / Nld 540 (5%) ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - LWOO procentuele verdeling sectoren bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 60% 40% 20% 0% Techniek Landbouw Economie Zorg/Welzijn Theoretische leerweg Intersec. Programma 6

7 Technische opleidingen LWOO Bouwtechniek en Metaaltechniek zijn in schooljaar de grootste opleidingen binnen de techniek op het LWOO. Techniekbreed, een vrij nieuwe opleiding die heel snel is gegroeid, staat op de derde plaats, gevolgd door Elektrotechniek en Motorvoertuigentechniek. Deze laatste is behoorlijk gedaald in aantal leerlingen ten opzichte van vijf jaar geleden. ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - LWOO Techniek aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4) per opleiding Technologie Orientatie Techniek en Installektro Installatietechniek Transport en logistiek Metalektro Voertuigentechniek Landelijk gezien hebben ook Bouwtechniek en Metaaltechniek de meeste leerlingen, gevolgd door Voertuigentechniek, Techniekbreed en Elektrotechniek. Dezelfde opleidingen zijn dus het grootst, hetzij in een iets andere volgorde. Electrotechniek Techniek Breed Metaaltechniek Bouwtechniek VMBO VMBO Schooljaar : Het aantal leerlingen in het Zeeuwse Voorbereidend Beroeps Onderwijs VMBO is de afgelopen jaren gedaald. Daarbij daalt ook het aandeel leerlingen dat kiest voor een technische richting. Dit levert een dubbel verlies op. Relatief veel leerlingen kiezen voor de theoretische leerweg VMBO-t, ook wel MAVO genoemd. Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4): Zld / Nld waarvan techniek: Zld 863 (20%) / Nld (13%) Zld 35 (4%) / Nld (7%) ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO procentuele verdeling sectoren bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 60% 40% 20% 0% Techniek Landbouw Economie Zorg/Welzijn Theoretische leerweg Intersec. Programma 7

8 Technische opleidingen VMBO De opleidingen Metalelektro, Bouwtechniek en Metaaltechniek hebben in Zeeland de meeste leerlingen. Landelijk gezien is dat Bouwtechniek, Metaaltechniek en Elektro. Het aantal leerlingen in Elektrotechniek is in Zeeland enorm gedaald, van 212 in schooljaar naar 83 in schooljaar Verder is er bij de meeste opleidingen sprake van een daling van het aantal leerlingen. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Hier zijn het alleen Techniekbreed en Technologie Oriëntatie die groeien. ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS VMBO Techniek: aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 3 en 4) per opleiding Bouwbreed Transport en logistiek Installatietechniek Technologie Oriëntatie Installektro Voertuigentechniek Elektrotechniek Techniek Breed Metaaltechniek Bouwtechniek Het aandeel meisjes in de technische opleidingen is erg laag, zowel in Zeeland (4%) als in Nederland (7%). (zie bijlage II). Metalektro Geslaagd VMBO In schooljaar 2008/2009 deden leerlingen in Zeeland examen voor het VMBO. Hiervan slaagde 96% (2.271). Voor de technische richtingen deden er 494 mee aan het examen, waarvan 485 leerlingen het VMBO diploma behaalde (98%). Hieronder zijn 11 meisjes (2%). Schooljaren Sectoren VMBO Techniek Economie Intersectoraal Landbouw Zorg/Welzijn Theoretische leerweg TOTAAL VMBO Landelijk gezien slaagde 95% van de kandidaten voor het VMBO. Binnen de technische opleidingen lag dat even hoog. Het aandeel meisjes hierin ligt landelijk op 4%. 8 VMBO Schooljaar 2008/2009 Aantal gediplomeerden: Zld / Nld waarvan techniek: Zld 485 (21%) / (15%) Zld 11 (2%) / Nld 524 (4%)

9 HAVO Het meest gekozen profiel op HAVO is Economie & Maatschappij (E&M). Cultuur & Maatschappij (C&M) staat op de tweede plaats alhoewel het de laatste jaren minder populair is. Natuur & Techniek (N&T) is het minst gekozen profiel, gevolgd door Natuur & Gezondheid (N&G). Het deel leerlingen dat kiest voor een combinatie van N&T en N&G groeit. Landelijk is hetzelfde beeld zichtbaar ten aanzien van de technische profielen (N&T en N&G). HAVO Schooljaar : Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4 en 5): Zld / Nld waarvan technisch profiel: Zld 888 (38%) / Nld (35%) Zld 333 (38%) / Nld (46%) ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO procentuele verdeling profielen bovenbouw (leerjaar 4 en 5) 60% 40% 20% 0% N&T N&G Combi N&T/N&G E&M C&M Combi C&M/E&M Meer leerlingen in HAVO 4 Opvallend is dat binnen de HAVO het aantal leerlingen in klas 4 t.o.v. klas 3 stijgt met ongeveer 300. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid geslaagde VMBO-t-ers (Theoretische leerweg/mavo). Dit zou betekenen dat ongeveer 40% van geslaagde VMBO-t-ers doorstromen naar HAVO. Technische profielen HAVO In totaal hebben 888 leerlingen op HAVO in schooljaar 2009/2010 een technisch profiel. 405 hiervan zitten in het examenjaar. Binnen N&T zijn dat vooral jongens, binnen N&G net iets meer meisjes (zie bijlage). ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - HAVO technische profielen aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4 en 5) per technisch profiel Combinatie N&T + N&G Natuur & Techniek Het aandeel meisjes binnen de technische profielen ligt in Zeeland wat lager dan landelijk het geval is (38% resp. 46%) Natuur & Gezondheid

10 Geslaagd HAVO In schooljaar 2008/2009 deden er leerlingen in Zeeland examen voor de HAVO. Hiervan slaagde 92%. Binnen de technische profielen deden er 393 mee aan het examen, waarvan 360 leerlingen het HAVO diploma behaalde (92%). Hieronder zijn 146 meisjes (41%). Schooljaren Profielen HAVO N&T N&G N&T + N&G E&M C&M E&M + C&M TOTAAL HAVO 93% 93% 93% 92% Landelijk gezien ligt het slagingspercentage iets lager, namelijk op 87% van de HAVO kandidaten. Binnen de technische profielen lag dat op 88%. Dit is ook iets lager dan in Zeeland. Wat wel vergelijkbaar is met Zeeland is het aandeel meisjes in deze groep: 41% van de gediplomeerden met een technisch profiel is een meisje. HAVO schooljaar 2008/2009 Aantal gediplomeerden: Zld 958 / Nld waarvan profiel N&T: Zld 72 / Nld N&G: Zld 125 / Nld Combi N&T/N&G: Zld 163 / Nld Combi N&G/E&M: Zld 0 / Nld 6 totaal met technisch profiel: Zld 360 (38%) / Nld (34%) Zld 146 (41%)/ Nld 5644 (41%) De profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid geven toegang tot technische studies op het Hoger Onderwijs (HO) VWO Op het VWO is een redelijke spreiding over de verschillende profielen zichtbaar. ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - VWO procentuele verdeling profielen bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) 60% 40% 20% In het combineren van profielen zit zowel in Zeeland als landelijk gezien een stijgende lijn. 0% N&T N&G Combi N&T + N&G E&M C&M Combi C&M + E&M 10

11 In schooljaar 2009/2010 is het meest gevolgde profiel de combinatie van Natuur & Techniek (N&T) en Natuur & Gezondheid (N&G). Hierin loopt Zeeland voor op Nederland. Daar worden deze profielen ook steeds vaker gecombineerd maar nog niet in de mate waarin dat in Zeeland wordt gedaan. Landelijk gezien is het meest gekozen profiel E&M, gevolgd door N&G. N&T staat op de derde plaats, op de voet gevolgd door de combinatie N&T en N&G. Steeds minder jongeren kiezen voor C&M, zowel in Zeeland als landelijk. VWO Schooljaar : Aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6): Zld / Nld waarvan technisch profiel: Zld (55%) / Nld (54%) Zld 544 (44%) / Nld (49%) Technische profielen VWO In schooljaar 2009/2010 hebben leerlingen op VWO een technisch profiel (55%). Binnen N&T zijn dat vooral jongens, binnen N&G net iets meer meisjes (zie bijlage). ZEELAND VOORTGEZET ONDERWIJS - VWO technische profielen: aantal leerlingen bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) per technisch profiel Combinatie N&T + E&M Natuur & Gezondheid Het aandeel meisjes is hoog in Zeeland, vergeleken met de andere onderwijstypen (44%). Landelijk is het nog wat hoger (49%). Natuur & Techniek Combinatie N&T + N&G Geslaagd In schooljaar 2008/2009 deden er 671 leerlingen in Zeeland VWO examen. Hiervan slaagde 93%. Binnen de technische profielen deden er 319 mee aan het examen, waarvan 299 leerlingen het VWO diploma behaalde (94%). Hieronder zijn 125 meisjes (42%). Schooljaren Profielen VWO N&T N&G N&T + N&G E&M C&M E&M + C&M TOTAAL VWO 95% 93% 94% 93% VWO schooljaar 2008/2009 Aantal gediplomeerden: Zld 623 / Nld waarvan profiel N&T: Zld 66 / Nld N&G: Zld 140 / Nld Combi N&T/N&G: Zld 93 / Nld Andere Combi s Zld 0 / Nld 12 totaal met technisch profiel: Zld 299 (48%) / Nld (49%) Zld 146 (41%)/ Nld (47%) 11

12 De landelijke cijfers liggen iets lager: 91% van alle VWO examen kandidaten slaagde voor het examen. Binnen de technische profielen lag dat op 90%. Het aandeel meisjes ligt landelijk wat hoger dan in Zeeland, namelijk op 47%. Middelbaar Beroeps Onderwijs in Zeeland (MBO) In Zeeland volgen circa studenten een MBO opleiding (BBL + BOL voltijd + BOL deeltijd, niveau 1 t/m 4). 29% hiervan volgt een technische opleiding. Landelijk gezien ligt dit ongeveer vergelijkbaar. In absolute aantallen stijgt het aantal techniekstudenten landelijk gezien. In Zeeland schommelt het. ZEELAND MBO (BBL+BOL, alle niveaus) procentuele veling setoren o.b.v. totaal aantal studenten 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zld Nld Zorg en Welzijn Techniek Economie Agrarisch Combinatie Landelijk gezien is Economie de grootste sector, in Zeeland is dat Zorg en Welzijn. In schooljaar 2009/2010 volgen personen een technische MBO opleiding (3.187 jongens en 241 meisjes). 52% hiervan doet een BBL opleiding, 44% een BOL voltijd opleiding en 4% volgt BOL in deeltijd. Qua aantal studenten zijn de opleidingen Metaal/Elektro/Installatietechniek en Procesindustrie het grootst in Zeeland. Landelijk gezien zijn dat Metaal/Elektro/Installatietechniek en Bouw/GWW. In Zeeland zijn 9 richtingen binnen de Techniek; landelijk gezien zijn dat er 11 (Naast het Zeeuwse aanbod ook Gezondheidstechnische beroepen en Carosserie). MBO schooljaar 2009/2010 Aantal studenten: Zld / Nld waarvan technische opleiding: Zld (29%) / Nld (30%) Zld 241 (7%) / Nld (15%) 12

13 MBO TECHNIEK (BBL+BOL, alle niveaus) aantal studenten naar opleiding Combinatie bedrijf Hout- en meubel Grafische en communicatie industrie Schilders en reclame Motorvoertuigen Transport en logistiek (incl Maritiem) Bouw, GWW Procesindustrie Metaal, elektro, installatietechniek Ten opzichte van vorige schooljaar is het aantal studenten in binnen de opleidingen Metaal/Elektro/ Installatietechniek, Transport/Logistiek en Grafische/ Communicatie industrie gegroeid. De andere technische opleidingen zijn gekrompen in aantal studenten. Er zitten weinig meisjes op de technische MBO opleidingen. Het gemiddelde in Zeeland is 7% tegenover 15% landelijk. Per opleiding loopt dit erg uiteen, zie bijlage II. Geslaagd MBO In 2008 zijn er leerlingen geslaagd op het MBO. Hiervan hebber er 904 een technische opleiding gevolgd (28%). Het aandeel meisjes bedraagt 8% (70 in aantal) Auto- en tweewielerbranche Bouwbedrijf, GWW Combinatie bedrijf Grafische/Communicatie ind Hout en Meubel Metaal, Elektro en Installatietechniek Procesindustrie Schilders en reclame Transport en Logistiek TOTAAL MBO 2008 Aantal gediplomeerden: Zld / Nld waarvan technische opleiding: Zld 904 (28%) / Nld (28%) Zld 70 (8%) / Nld (14%)

14 Net als in Zeeland heeft 28% van de MBO geslaagden in Nederland een technisch diploma behaald. Deze groep bestaat voor 13% uit meisjes, dat ligt hoger dan in Zeeland. Daar is het 8%. In zowel Zeeland als heel Nederland is de grootste groep gediplomeerden afkomstig uit de metaal, elektro en installatietechniek. Het deel gediplomeerden uit de procestechniek is in Zeeland groter dan landelijk het geval is (13% resp. 6%). Hoger Beroeps Onderwijs in Zeeland (HBO) In Zeeland studeren circa personen aan het HBO (Bachelor, voltijd, deeltijd of duale opleiding). 30% hiervan volgt een technische opleiding. Landelijk gezien ligt dit veel lager, namelijk op 16%. HBO (Bachelor voltijd, deeltijd en duaal) procentuele verdeling sectoren o.b.v. totaal aantal studenten 60% 40% 20% 0% Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Zld Nl Landbouw en natuurlijke omgeving Economisch Gezondheidszorg Onderwijs Gedrag en Maatschappij Techniek Taal en Cultuur In absolute aantallen stijgt het aantal techniekstudenten, zowel landelijk als in Zeeland. Relatief gezien, ten opzichte van het totaal aantal HBO studenten, blijft het redelijk gelijk. Zowel landelijk gezien als in Zeeland is Economie de grootste sector. In studiejaar 2009/2010 doen personen een technische HBO opleiding. 84% hiervan zit op een voltijd opleiding, 10% een duale en 6% een deeltijd opleiding. De duale studenten zitten bijna allemaal in de AOT opleiding. De deeltijd studenten zitten verspreid over WTB, AOT, CT en Elektrotechniek. 14 HBO studiejaar 2009/2010 aantal studenten: Zld / Nld waarvan technische opleiding: (30%) / Nld (16%) 117 (10%) / Nld (16%)

15 In Zeeland worden er 10 verschillende technische HBO opleidingen aangebonden. Dit is al jaren het geval. De grootste opleidingen in aantal studenten zijn AOT, Maritiem Officier en Werktuigbouwkunde ( ) Landelijk gezien kun je als student een keuze maken uit maar liefst 62 verschillende technische HBO opleidingen. In de laatste 4 jaar zijn er 7 nieuwe bij gekomen en is er één afgevallen. De opleidingen met de meeste studenten zijn Informatica, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Communication en MultiMedia Design en Technische Bedrijfskunde. Er zitten weinig meisjes op de technische HBO opleidingen. In Zeeland is dit 10% tegenover 16% landelijk. Per opleiding loopt dit erg uiteen (zie bijlage). Technische HBO opleidingen in Nederland schooljaar : Applied Sensor Application, AOT Techniek, Applied Science, Aquatische Ecotechnologie, Autotechniek, Aviation, Bedrijfsmanagement MKB, Bedrijfswiskunde, Bewegingstechnologie, Bioinformatica, Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Biometrie, Biotechnologie, Bouwkunde, Bouwmanagement en vastgoed, Bouwtechnische bedrijfskunde, Build Enviroment, Business Engineering, Business Management, Chemie, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Climate & Enviroment, Commercieel Ingenieur, Communication en MultiMedia Design, Elektrotechniek, Embedded Systems Engineering, Engineering, Design and Innovation, Forensisch Onderzoek, Game Architecture and Design, Geodesie, Gezondheidszorg Technologie, Hogere Informatica, Human Technology, Industrieel Product Ontwerpen, Industriële Automatisering, Informatica, Informatica en Informatiekunde, Information Security Management, Kunst en Techniek, Logistiek en technische Vervoerskunde, Luchtvaarttechnologie, Maritiem Officier, Media Technologie, Medisch Ingenieur, Milieugerichte Materiaaltechnologie, Milieukunde, Milieutechnologie, Netwerk Infrastructuur Design, Ocean Technology, Orthopedische Technology, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Scheepsbouwkunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Technische Commerciële Confectiekunde, Technische Commerciële Textielkunde, Technische Informatica, Technische Natuurkunde, Verkeerskunde, Watermanagement, Werktuigbouwkunde. HBO Zeeland (Bachelor voltijd, deeltijd en duaal) aantal studenten per technische opleiding Civiele Techniek Logistiek en Technische Vervoerskunde Chemie Elektrotechniek Informatica Aquatische Ecotechnologie Bouwkunde Werktuigbouwkunde Maritiem Officier AOT

16 Geslaagd HBO In 2008 behaalden 731 studenten in Zeeland een HBO diploma. 213 hiervan deden een technische opleiding (29%). Hieronder zijn 29 meisjes (14%). Werktuigbouwkunde levert de meeste gediplomeerden af, gevolgd door Bouwkunde. HBO Techniek Bouwkunde Elektrotechniek Civiele Techniek Werktuigbouwkunde Aquatische Ecotechnologie Maritiem Officier AOT - Techniek Logistiek en Technische Vervoerskunde Chemie Informatica TOTAAL HBO 2008 Geslaagde studenten: Zld 731 / Nld waarvan technische opleiding: Zld 213 (29%) / Nld (16%) Zld 29 (14%) / Nld (16%) In heel Nederland heeft in % van de gediplomeerden een technisch HBO diploma behaald. Dit is veel lager dan in Zeeland. Het aandeel meisjes onder de gediplomeerde technici ligt in Nederland weer iets hoger, namelijk op 16%. De grootste groep HBO gediplomeerden is landelijk gezien afkomstig van Bouwkunde, gevolgd door Informatica. Werktuigbouwkunde staat op de 3 e plaats. In Zeeland zijn de afgestudeerden afkomstig van 10 verschillende technische opleidingen. Landelijk gezien zijn dat er 56 in Prognose Voor het hoger onderwijs wordt eerst een stijging verwacht van het aantal studenten met 5 à 6%. Na zal ook het leerlingenaantal van het hoger onderwijs naar verwachting de daling van 15% doormaken. (bron: Onverkende Paden, Uitgave Provincie Zeeland 2008) 16

17 Conclusies De ontgroening in Zeeland is zichtbaar in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Het aantal leerlingen daalt. Ten opzichte van Nederland kiezen er in Zeeland relatief veel jongeren voor een technische richting. Op het HBO is dit zelfs relatief gezien bijna het dubbele. En dat terwijl er in Zeeland slechts gekozen kan worden uit 10 verschillende technische HBO opleidingen, terwijl dit landelijk op 62 ligt. Er gaan steeds meer jongeren naar HAVO en VWO en minder naar VMBO. Binnen het VMBO is sprake van een dubbel verlies voor techniek omdat hier ook steeds minderen jongeren kiezen voor een technische richting. De opleiding Techniekbreed groeit snel. Het deel jongeren op HAVO en VWO dat een technisch profiel heeft groeit, zowel landelijk als in Zeeland. Steeds meer leerlingen combineren twee profielen. Op het Zeeuwse VMBO, MBO en HBO is het aandeel meisjes in de technische opleidingen laag (minder dan 10%). Landelijk ligt dat iets hoger. Op HAVO en VWO is het aandeel meisjes met een technisch profiel redelijk hoog: HAVO 38% en VWO 55% (schooljaar ). Landelijk gezien ligt dit nog iets hoger. Meisjes kiezen vooral het profiel Natuur & Gezondheid, wat mede toegang geeft tot vervolgopleidingen in de Zorg en medische sector. Naar alle waarschijnlijkheid stroomt in Zeeland ongeveer 40% van geslaagde VMBO-T-ers (MAVO) door naar HAVO. In 2008/2009 behaalden in Zeeland o 485 leerlingen een technisch VMBO diploma. o 360 leerlingen een HAVO diploma met technisch profiel o 299 leerlingen een VWO diploma met technisch profiel In 2008 behaalden in Zeeland o 904 studenten een technisch MBO diploma o 213 studenten een technisch HBO diploma Ten opzichte van voorgaande jaren is dat o voor VMBO, MBO en HBO een daling o voor HAVO en VWO een stijging 17 maakt techniek zichtbaar door Samengesteld door Mary Remijnse Co van Reijen Dick Schipper juli is een initiatief van Technocentrum Zeeland

18 BIJLAGEN BIJLAGE I Prognose ontwikkeling omvang schooljeugd Zeeland Bron: Onverkende Paden Uitdagingen voor de provincie Zeeland door de veranderende bevolkingsopbouw, pagina 25 18

19 BIJLAGE II Tabellen aantal leerlingen technische opleidingen LWOO en VMBO, technische profielen HAVO en VWO en studenten technische opleidingen MBO en HBO, uitgesplitst naar jongen (J) / meisje (M) per schooljaar LWOO aantal leerlingen leerjaar 3 en 4 Technische opleidingen Schooljaren J M J M J M J M J M Bouwtechniek Electrotechniek Installatietechniek Installektro Metaaltechniek Metalektro Techniek en dienstverlening Technologie Orientatie Transport en logistiek Voertuigentechniek Techniek Breed TOTAAL VMBO aantal leerlingen leerjaar 3 en 4 Technische opleidingen Schooljaren J M J M J M J M J M Bouwbreed Bouwtechniek Elektrotechniek Installatietechniek Installektro Metaaltechniek Metalektro Transport en logistiek Voertuigentechniek Techniek Breed Technologie Oriëntatie TOTAAL HAVO aantal leerlingen leerjaar 4 en 5 Technische profielen Schooljaren J M J M J M J M J M Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Combinatie N&T + N&G TOTAAL

20 VWO aantal leerlingen leerjaar 4, 5 en 6 Technische profielen Schooljaren J M J M J M J M J M Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Combinatie N&T + N&G Combinatie N&T + E&M TOTAAL MBO aantal studenten alle niveaus, BOL+BBL Technische opleidingen Schooljaren J M J M J M J M J M Bouw, GWW Combinatie bedrijf Grafische en communicatie industrie Hout- en meubel Metaal, elektro, installatietechniek Motorvoertuigen Procesindustrie Schilders en reclame Transport en logistiek (incl. maritiem) TOTAAL HBO aantal studenten Voltijd, deeltijd en duaal Technische opleidingen Studiejaren J M J M J M J M J M AOT Aquatische Ecotechnologie Bouwkunde Chemie Civiele Techniek Elektrotechniek Informatica Logistiek & Technische Vervoerskunde Maritiem Officier Werktuigbouwkunde

Techniek Cijfers Zeeland - Onderwijs Technocentrum Zeeland www.techniekcijferszeeland.nl

Techniek Cijfers Zeeland - Onderwijs Technocentrum Zeeland www.techniekcijferszeeland.nl juni 2011 1 INHOUD Samenvatting...3 Inleiding...4 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...5 Voortgezet Onderwijs in Zeeland (VO)...6 Praktijkonderwijs...7 LWOO...7 VMBO...8 HAVO... 12 VWO... 14 Middelbaar

Nadere informatie

EVALUATIE BEDRIJF+SCHOOL 2009

EVALUATIE BEDRIJF+SCHOOL 2009 EVALUATIE BEDRIJF+SCHOOL 2009 INHOUD Samenvatting... 3 Inleiding... 6 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)... 7 Voortgezet Onderwijs in Zeeland (VO)... 8 Praktijkonderwijs... 9 LWOO... 9 VMBO... 11 HAVO...

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Kwantitatieve Regioanalyse Technisch Beroepsonderwijs regio Midden- en West-Brabant

Kwantitatieve Regioanalyse Technisch Beroepsonderwijs regio Midden- en West-Brabant editie 2008 Kwantitatieve Regioanalyse Technisch Beroepsonderwijs regio Midden- en West-Brabant rapport een initiatief van index Technocentrum index Technocentrum Mozartlaan 7 4837 EH BREDA Telefoon Fax

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Rapportage Top-25 examenjaar 2014

Rapportage Top-25 examenjaar 2014 Rapportage Top-25 examenjaar 2014 www.qompas.nl Qompas Top-25 examenjaar 2014 Hoe ontwikkelt zich de populariteit van studies door de verschillende schooljaren? Qompas onderzocht de ontwikkeling van de

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening NIEUWE HBO-TITULATUUR MET INGANG VAN versie PER MAAND Maand Cluster Betreft hbo bachelor- en masteropleidingen 2015 1 sept Applied Science 1 sept Bouw & Ruimte 1 sept Creative Technologies 1 sept B Biotechnologie;

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl December 2014 - januari 2015 - februari 2015 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

VOORLICHTING 2015/2016

VOORLICHTING 2015/2016 VOORLICHTING 2015/2016 Vul testje in op blz 3, 4 en 5 1 2 ONDERWERPEN WAAROM HAVO? LEERKWALITEIT KEUZEMOGELIJKHEDEN REGELS NIEUWE VAKKEN BEROEPSMOGELIJKHEDEN TOELATINGSEISEN 3 LANDELIJKE CIJFERS 2010 17-11-2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

VOORLICHTING VMBO TL3 maart 2012

VOORLICHTING VMBO TL3 maart 2012 Noorderpoortcollege Zernike College VMBO Groningen Zuid VOORLICHTING VMBO TL3 maart 2012 Programma: keuzeproces + vakken Sectorkeuze + vakkenpakket Diana Blanksma (teammanager TL) Hidzer de Vries (decaan)

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Het belang van een juiste keuze.

Het belang van een juiste keuze. Het belang van een juiste keuze. De maximale verblijfsduur van het leerlingen op het VMBO is 5 jaar. De MBO s worden steeds strenger met toelaten. Het te kiezen profiel op de havo. Gelukkig bestaan echt

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

okt Geo Information B Geo Media & Design; M Geoinformation Science and Earth Observation Techniek, domein Applied Science

okt Geo Information B Geo Media & Design; M Geoinformation Science and Earth Observation Techniek, domein Applied Science NIEUWE HBO-TITULATUUR MET INGANG VAN versie dec 2015 PER MAAND Maand Cluster Betreft hbo bachelor- en masteropleidingen 2015 nov Styling B Lifestyle; B Allround Styling nov Bedrijfseconomie B Bedrijfseconomie;

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

B Commercieel Management

B Commercieel Management NIEUWE HBO-TITULATUUR versie juni 2016 PER MAAND Maand Cluster Betreft hbo bachelor- en masteropleidingen 2016 juni - - mei - - maart Commercieel management Commerciële economie Media en Entertainment

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie