Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar

2

3 Samen werken aan goed onderwijs Streeft u naar eigentijds onderwijs met voldoende aandacht voor verschillen tussen leerlingen? Vindt u goede prestaties en leerresultaten belangrijk, maar heeft u ook oog voor een bredere vorming van leerlingen? Wilt u doelgericht en opbrengstgericht werken en met elkaar een ambitieuze leercultuur creëren, waarin u het beste uit alle leerlingen haalt? Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen uw vak? Ondersteuning en professionalisering Onderwijsadvies & Training ondersteunt u in uw ambities. Wij zijn er voor al uw vragen over onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling en professiona lisering van docenten op de volgende gebieden: Werken aan hogere leerresultaten Ontwikkelen van een doelgerichte aanpak Verbeteren van uw onderwijspraktijk U kunt bij ons terecht voor coaching, advies, cursussen en onderzoek. Wij organiseren conferenties en bieden met het Scholennetwerk een aanbod voor een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Wij bieden cursussen met open inschrijving en op maat gesneden trajecten, waarbij uw eigen vraag of de situatie van uw school centraal staat. Desgewenst onderzoeken we een specifieke situatie in uw les of op uw school (denk daarbij aan bijvoorbeeld de manier van feedback geven aan leerlingen of de manier waarop toetsen worden gegeven of bepaald beleid wordt uitgevoerd). U krijgt daarmee goed zicht op de huidige situatie en ontvangt tevens gerichte adviezen, zodat u weer een volgende stap kunt zetten in een doorgaande lijn van professionele ontwikkeling. Wetenschap verbinden aan de onderwijspraktijk U wilt zich blijven ontwikkelen gedurende uw hele loopbaan. Wij vertalen recente vakdidactische, onderwijskundige en gedragswetenschappelijke inzichten naar uw persoonlijke situatie. Samen met u werken wij aan de ontwikkeling van u, uw school en uw onderwijs. 1

4 2

5 Inhoudsopgave Opbrengstgericht werken 5 Aansluiting voortgezet en wetenschappelijk onderwijs: het Scholennetwerk 3

6 Excellentie en een ambitieuze leercultuur De cursussen in dit domein zijn gericht op het onderwijs aan vwo-leerlingen. Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding de opleiding waar je niet alleen bestaande kennis verwerft en leert toepassen, maar waar je ook leert om nieuwe kennis te genereren door onderzoek te doen. Hoe kunt u dat al vanaf de brugklas aanpakken, zodat een zesdeklasser een behoorlijke kennisbasis en een passend repertoire aan vaardigheden heeft wanneer hij gaat studeren? Begeleiden van de jonge onder zoeker in het vwo: leren onderzoek doen van brugklas tot profiel werkstuk Onderzoek doen helpt om de wereld te leren kennen en te begrijpen. onderzoek te doen en de houding van een aankomend wetenschapper te ontwikkelen. Docenten leren in dit traject hoe ze daar in de brugklas al mee kunnen beginnen, en hoe ze de leerlingen naar de eisen in de het vakoverstijgende karakter van onderzoek doen als op het vakspecifieke karakter, en hoe je als docententeam beide aspecten het best tot hun recht kan laten komen. Doelgroep Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen (i.s.m. GLOBE Nederland) leerlingen vanaf de brugklas al kleine en grotere levensechte onderzoekstaken schappelijke vakken, stapsgewijs toewerkend gebruikt als casus om leerlingen enthousiast te maken voor wetenschappelijk onderzoek en vertrouwd te maken met het doorlopen van de wetenschappelijke cyclus. Doelgroep Data Kosten individuele maatwerk traject) 4

7 Opbrengstgericht werken Meer aandacht voor opbrengstgericht werken benadrukt het belang van inzicht in leerprestaties van leerlingen. Leerresultaten laten zien wat leerlingen hebben geleerd en hoe succesvol het onderwijs was. Ze vormen een bron voor feedback op basis waarvan zowel leerlingen als docenten conclusies kunnen trekken en beslissingen kunnen nemen over het vervolgtraject. Als dit proces van onderbouwde feedback, toetsen en beoordelen optimaal verloopt, verbeteren de leerresultaten van leerlingen en nemen opbrengst en rendement van uw onderwijs verder toe. Bekwaam en leerzaam beoordelen individuele traject staat uw eigen beoordelingspraktijk centraal. Op verzoek wordt een analyse gemaakt van een toets of opdracht en de inbedding daarvan in het onderwijsleerproces, mede gelet op de factoren die eraan bijdragen dat beoordelingen leerzaam kunnen zijn voor leerlingen. U krijgt inzicht in uw eigen handelen en hoe uw handelen overkomt op leerlingen. Ook ontvangt u concrete adviezen ter verbetering van uw beoordelingspraktijk. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft individueel maatwerk. Het traject wordt in overleg Kosten Didactisch coachen hun leerlingen gemotiveerd en leergierig in de les zitten. We weten allemaal dat dat niet altijd het geval is. Schoolleiders zouden graag zien dat alle docenten gemotiveerd zijn om zich professioneel verder te ontwikkelen. Ook dat is niet altijd de realiteit. Didactisch coachen biedt instrumenten om in de interactie en hun leren te bevorderen. U leert op welke manier u vragen kunt stellen en feedback kunt geven zodat de ander met meer plezier (meer) leert. Doelgroep: docenten en school leiders Het programma wordt in overleg 5

8 Opbrengstgericht werken Focus op feedback Feedback vraagt om maatwerk, waarbij in interactie met leerlingen nauwkeurig wordt ingespeeld op hun situatie, leerproces en ontwikkeling. Dit individuele traject geeft u inzicht in uw eigen handelen en hoe dit opname gemaakt van interactiesituaties tijdens een les en deze wordt na afloop met u besproken. Ook worden vragenlijsten gebruikt om leerlingen te vragen hoe zij uw profiel van uw eigen handelen met daarbij concrete aanknopingspunten voor het verbreden van uw handelingsrepertoire. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft indivi dueel maatwerk. Het traject wordt in overleg Kosten Verdiepingscursus professioneel toetsen en beoordelen Het is de kunst om toetsen, opdrachten en beoordelingen zo vorm te geven dat ze passen in het onderwijsleerproces en voor leerlingen inzichtelijk en leerzaam zijn. Deze cursus geeft u inzicht in recente ontwikkelingen en leert u om toetsen en opdrachten te maken in lijn met de beoogde leerdoelen. U krijgt inzicht in uw eigen handelen en leert adequaat gebruik te maken van het geven van feedback en beoordelingen zodat deze optimaal bijdragen aan de motivatie en leer resultaten van leerlingen. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft indivi dueel maatwerk. Het traject wordt in overleg Kosten 6

9 Cognitieve meer- en hoogbegaafdheid Er is binnen het vwo een behoorlijke groep leerlingen die aanzienlijk meer kan dan het reguliere onderwijs van hen vraagt. Het is de kunst hen voldoende uit te dagen en te motiveren, vanaf de brugklas tot het eindexamen, om te voorkomen dat ze zich gaan vervelen met alle gevolgen van dien. Met als resultaat: leerplezier en leerrendement voor de leerling, en toenemende tevredenheid voor u als docent. Wij ondersteunen u bij het herkennen van de signalen (verveling en storend gedrag in de klas met het risico van afhaken), en bij het leren verzorgen van een onderwijsaanbod waarmee u leerlingen stimuleert en ook voor hen betekenisvolle leersituaties kunt creëren. Compacten, verdiepen en verrijken Deze basiscursus is erop gericht om het didactische repertoire ten behoeve van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit te breiden. De cursus gaat in op de begaafdheid, hoe signaleer ik hoogbegaafde leerlingen en wat is compacten, verdiepen en verrijken. Docenten maken voor deze leerlingen passende opdrachten die, na eventueel noodzakelijke aanpassingen, in de klas ingezet worden. Al naar behoefte en mogelijkheden van de school is er een korte en een langere variant van deze cursus. Doelgroep: docenten Het programma wordt in overleg Hoogbegaafd en toch moeite met leren sprekend lijken te kunnen verzilveren. Om deze leerlingen gaat het in dit de orde komen zijn het herkennen van onderpresteren van hoogbegaafden, begaafdheid en autismespectrum stoornissen en de praktijk van het begeleiden van deze leerlingen. Doelgroep: docenten, begeleiders en mentoren Schoolbreed hoogbegaafdheidsbeleid Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt: het start met het creëren van voldoende draagvlak en eindigt met een onderwijsaanbod waar structurele en didactisch betrouwbare aandacht voor hoogbegaafdheid als het ware in het van gesprekken of ondersteuning bij Doelgroep en middenniveau 7

10 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Als docent wilt u goed op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen binnen uw vak. U wilt de nieuwste inzichten en inhoud vertalen in concrete leerdoelen en lessituaties. U wilt rekening houden met het niveau van leerlingen en inspelen op verschillen tussen leerlingen. U analyseert of de leerdoelen worden bereikt en past waar nodig uw onderwijs aan. U streeft naar goede resultaten en wilt leerlingen optimaal voorbereiden op het eindexamen. En u wilt ervoor zorgen dat uw onderwijs eigentijds is en past bij het onderwijsconcept en het onderwijskundige beleid van uw school. Wij zorgen voor optimale ondersteuning van u als docent op de volgende terreinen: 8

11 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Engels als tweede taal / CLIL Een school die onderwijs in het Engels verzorgt positioneert zichzelf en zijn leerlingen in een internationale context. CLIL (Content and Language Integrated Learning) biedt uw school en uw docenten concrete handvatten en praktische begeleiding om uw tweetalig onderwijs te versterken. Our experienced, native English-speaking CLIL consultants provide inspiring and up-to-date courses and specialist CLIL consultancy. We are the ideal partners for a tailor-made CLIL training at your school from bitesize CLIL for a studiemiddag to full or half-day sessions we work in every type of bilingual school, tvwo, thavo and tvmbo. Our CLIL Starters course is popular, and we also teach a CLIL Plus course for experienced CLIL teachers who wish to work on developing their CLIL department and to take on a CLIL coaching role at their school. Bitesize CLIL school to choose from a selection of topics to present to their teachers in an relevant information for all subjects and provide teachers with a great impulse Target group: TTO teachers at all levels Dates: on demand and personalized for each school CLIL Coaching to work more individually with their teachers. After a short intake with your teachers to discover which aspects of observe and give feedback to them. a series of workshops. Target group Dates: on demand and personalized for each school CLIL Plus A chance to be inspired and refresh coordinators who wish to work on Target group Dates Costs 9

12 CLIL Quick Scan your school detailed organisational advice and to help put into place an to four days, including visiting lessons an ideal way to prepare your school for an inspection visit. Target group: TTO coordinators or those in managerial positions Dates: on demand and personalized for each school Practical CLIL for Starter methodology? This is a practical course in content and language integrated learning, specially designed for all subject teachers who are new or relatively new development. Target group Dates Are you unable to make these dates? the course online! Costs and lunch) Refresh your CLIL to develop your skills and confidence? Target group Dates Costs 10

13 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Geschiedenis Geschiedenis is een vak dat zich continu ontwikkelt. Vanaf 2015 zullen alle bovenbouw leerlingen op de havo en het vwo een nieuw eindexamen maken. Veel secties zijn nu bezig zich hierop voor te bereiden. Dit nieuwe examen heeft veel gevolgen voor bijvoorbeeld de lopende leerlijnen in de school en de toetsing. Wij bieden hiervoor verschillende studiedagen aan. Ook in het vmbo speelt het vak geschiedenis een belangrijke rol, daarom bieden wij ook een examenconferentie aan voor vmbo-docenten. Studiedag geschiedenisexamen: Koude Oorlog Samen met het Utrechts Stedelijk nationale studiedag over de histo rische worden er verschillende lezingen gehouden wordt er een aantal praktische workshops gegeven door zowel vakdocenten als vak didactici. Doelgroep: docenten geschiedenis bovenbouw havo en vwo Datum nascholinggeschiedenis Studiedag oriëntatiekennis en activerende didactiek tijdvakken en drie of vier historische moet bijstellen. Op deze studiedag komen al deze aspecten aan de orde. Doelgroep: docenten geschiedenis bovenbouw havo en vwo Datum geschiedenisendidactiek Vmbo-conferentie over het examen geschiedenis Drie onderwerpen staan centraal tijdens deze conferentie: staatsinrichting, de didactische workshops. Doel van de conferentie is docenten te informeren en te voorzien van concreet lesmateriaal zodat ze hun leerlingen effectiever geschiedenis. De conferentie is een samenwerking tussen de Universiteit Doelgroep: docenten geschiedenis vmbo Datum geschiedenisendidactiek 11

14 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Wiskunde/rekenen en de bètavakken Centraal in het aanbod voor wiskunde/rekenen en de bètavakken staat de professionele ondersteuning voor de docent havo/vwo en de docent vmbo vanuit een vakdidactisch perspectief. Docenten havo/vwo worden optimaal voorbereid op de nieuwe examenprogramma s en voor vmbo is er onder andere aandacht voor de nieuwe eisen ten aanzien van rekenen in het voortgezet onderwijs. We voorzien in uw behoefte door middel van conferenties en cursussen. ECENT Conferentie van lerarenopleidingen) ondersteunt uitwisselen van praktijkervaringen, hun opleiding en docenten in hun professionele ontwikkeling. De drie nalisering, leergemeenschappen en lijkse conferentie georganiseerd. Doelgroep (en pabo) Datum: nog niet bekend, in principe in ELWIeR Conferentie zijn de kennisbasis van de lerarenopleiding, en het gebruik van informatietechnologie Doelgroep Datum Nationale Wiskunde Dagen bedoeld voor alle wiskundeleraren die les demonstraties en presentaties komen nieuwe en historische ontwikkelingen binnen het vak aan de orde. De sprekers Het zijn wiskundigen die over hun vak laten zien hoe wiskunde in de uitoefening van hun beroep wordt toegepast. Doelgroep: alle docenten wiskunde Datum 12

15 WND Conferentie conferentie voor docenten natuurkunde. Deze conferentie is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een groot didactici en onderwijsontwikkelaars uit Doelgroep: docenten natuurkunde en lerarenopleiders Datum Woudschoten Chemie Conferentie hoe ziet die toekomst eruit? Hoe leven we in de stad van de toekomst, de gezondheidszorg van de toekomst, op deze aarde, of misschien erbuiten. Hoe kunnen we in ons onderwijs laten zien dat al die beelden over de toekomst proberen we voorbij de horizon te kijken. Diverse cursussen waaronder: professionalisering woudschotennatuurkunde Doelgroep: docenten scheikunde Data woudschotenchemie alleen ondersteuning aan docenten, maar ook meer uitdaging voor leerlingen, bijvoorbeeld door middel van Wiskundewedstrijden. Het volledige 13

16 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten Docent zijn betekent in de eerste plaats: je vak onderwijzen aan leerlingen. Vanuit die drijfveer gaan mensen het onderwijs in. Er komt echter nog veel meer bij kijken. Niet alle leerlingen zijn uit zichzelf gemotiveerd om te leren, hun motivatie kan flink veranderen tijdens hun schoolperiode. Lesgeven aan een groep pubers vraagt ook specifieke vaardigheden. Zorgen dat u als docent al die verschillende individuen in een klas biedt wat ze nodig hebben, betekent dat u een breed repertoire moet hebben, en dat niet alleen op vakdidactisch gebied. Docent zijn betekent ook coachen en gesprekken voeren - met leerlingen en met ouders. En het betekent dat u af en toe pas op de plaats maakt: doe ik mijn werk nog goed, vind ik mijn werk nog leuk - wat wil ik veranderen, wat wil ik leren? Activeren en motiveren Hoe krijgt u uw leerlingen actiever en hoe kunt u uw leerlingen (beter) motiveren? deze cursus ontdekt u de factoren waar u invloed op kunt uitoefenen, met als achtergrond altijd de vraag hoe u de leerlingen aan het denken kunt zetten. manieren die u zelf in kunt zetten om uw leerlingen actiever en gemotiveerder te krijgen. Doelgroep: docenten Docentrepertoire pedagogischdidactisch handelen handelen en de manier waarop uw handelen overkomt op leerlingen kan een goede opmaat zijn voor individuele reflectie en onderlinge dialoog. Dit traject levert u een beeld op van uw huidige en het gewenste handelen, gezien vanuit uzelf en vanuit het perspectief van uw leerlingen. U krijgt zicht op uw eigen handelingsrepertoire en op aspecten die op dit moment wellicht onderbelicht blijven. U ontvangt een advies en praktische handreikingen. Doelgroep: docenten 14

17 Observeren en nabespreken van lessen van collega s Docenten leren in de praktijk, al doende. ervaringen ontwikkelt u zich als professional. Het kan een enorme steun zijn en het leerproces versnellen als u begeleid begeleider zit tijdens de les achter in de geeft na afloop feedback. Deze cursus geeft inzicht in waar je als begeleider op let, hoe je constructieve feedback en tips geeft die passen bij de stijl van de geobserveerde docent. Doelgroep: docenten Omgaan met tijd en energie in de klas Het lijkt alsof u nooit genoeg tijd heeft en het werk is nooit af. U hebt vaak een opgejaagd gevoel en neemt weinig tijd om te ontspannen. Hoe kunt u anders met uw tijd omgaan en minder stress u inzicht in de manier waarop u met uw tijd omgaat. U leert prioriteiten stellen en keuzes maken, zodat u uw tijd besteedt aan wat u belangrijk vindt. U wordt weer baas over uw eigen tijd. Doelgroep: docenten Kosten 15

18 Begeleiden van collega s Nieuwe, nog onervaren collega s en studenten die stage lopen, maken op veel scholen een belangrijk deel uit van het docententeam. Een goede begeleiding helpt hen zich te ontwikkelen tot een volwaardig docent, die met plezier aan het werk is en voldoende is toegerust om dit meerdere jaren op uw school te blijven doen. Professioneel begeleiden is meer dan inwerken of praatpaal zijn. Maar ook ervaren collega s kunnen soms begeleiding gebruiken: ook zij hebben leer- of hulpvragen. Begeleiden van leraren-in-opleiding in de praktijk. Deskundige begeleiding is efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling. Zowel de theorie als de praktijk van het begeleiden komen aan zijn: het observeren van leraren vanuit verschillende perspectieven, het voeren van begeleidingsgesprekken (opbouw, vaardigheden), de didactiek van het opleiden van leraren, het beoordelen van aanstaande leraren, opleiden in de school. Doelgroep: begeleiders van (aanstaande) docenten Data Kosten: gratis voor begeleiders van de lerarenopleiding. Begeleidingstraject Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) van de docent in de klas in de omgang met zijn leerlingen in kaart te brengen, geven en contact maken. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerlingen (leerlingbeeld) en door de betreffende docent(en) (zelfbeeld). Docenten vullen ook in hoe zij zouden willen handelen (ideaalbeeld). De overeenkomsten en verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de docent worden gebruikt voor reflectie en verbetering van het professionele handelingsrepertoire. Doelgroep: docenten Het traject kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. 16 de periode dat de training plaatsvindt, ook daadwerkelijk (aanstaande) docenten begeleidt.

19 Coaching en supervisie: individueel maatwerk op maat mogelijk: individuele coaching, supervisie, teamcoaching, vakdidactische coaching en video interactie begeleiding. verkennen en aanscherpen wordt een op u toegesneden traject gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van merking komen zijn gespreksvaardigheden, samenwerking, contact houden met leerlingen, klassenmanagement en (vak) didactische vraagstukken. Doelgroep: docenten, begeleiders Professioneel leren van elkaar: intervisie op school Door deze ervaringen te bespreken en samen oplossingen te bedenken breidt u uw repertoire uit, ontdekt u alternatieve aanpakken, ontwikkelt u een bredere kijk en wordt u gescherpt door het kritisch meekijken en meepraten over elkaars werk. Wij treden op als intervisiebegeleider, steunen in het opzetten van een intervisiesysteem en het trainen van intervisiebegeleiders. Doelgroep: docenten Coaching van ervaren collega s van harte welkom. Soms presteert ook een ervaren docent een periode minder begeleiding voorkomen dat dit uit de hand loopt en laten de docent weer plezierig en succesvol functioneren. Uw ervaring met het begeleiden van cursus uitgebouwd. U krijgt instrumenten kunt begeleiden. Doelgroep: begeleiders 17

20 Doelgericht leidinggeven aan schoolontwikkeling Vanuit een heldere visie concrete doelen stellen en deze vertalen in een doorgaande lijn van schoolontwikkeling is een belangrijke taak. Dit vraagt onderwijskundig leiderschap, waarin u een koers uitzet, keuzes maakt en prioriteiten stelt. Wilt u een vertaalslag maken naar het pedagogisch-didactisch handelen van uw docenten, dan vraagt dat om inzicht in hun huidige kwaliteiten en in het handelen van docenten dat nodig is om de beoogde ontwikkeling tot stand te brengen. Het verschil daartussen geeft richting aan de schoolontwikkeling en vormt voor u het startpunt van verdere, planmatige professionalisering van docenten. Juist door op deze manier de ontwikkeling van uw school en die van uw docenten op elkaar te betrekken, speelt u als schoolleider effectief in op externe richtlijnen, zoals meer aandacht voor kernvakken, hogere leeropbrengsten en stimuleren van excellentie. Docenthandelen, schoolconcept en professionele ontwikkeling het realiseren van het onderwijsconcept van de school en het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van docenten ontwikkeld instrumentarium kunnen u en uw docenten gedifferentieerd zicht krijgen op het huidige en het gewenste handelingsrepertoire, desgewenst ook gezien vanuit het perspectief van de leerlingen. Doelgroep: leidinggevenden Het traject wordt in overleg Scholingstraject voor team- en schoolleiders leiderschap halen dan is het noodzakelijk dat u met plezier uw werk doet en de traject worden gezamenlijke training en uitwisseling van ervaringen tussen leidinggevenden gecombineerd met individuele coaching. U bespreekt de knelpunten in het werk als teamleider en oefent met vaardigheden die u kunt inzetten. Doelgroep: leidinggevenden 18

21 Teamontwikkeling en teamcoaching Docenten werken steeds vaker in teams heden. Dat vereist meer samenwerking, afstemming, overleg en intensievere communicatie. Teamontwikkeling en teamcoaching leert teams om zich te ontwikkelen en op een positieve manier viduele verantwoordelijkheid om te gaan. Zo leren teams om samen onderwijs beter te ontwikkelen en uit te voeren, afspraken na te komen en elkaar feedback te geven. Doelgroep: leidinggevenden Individueel begeleidingstraject Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) in hun functioneren als leidinggevende. De vragenlijst wordt ingevuld door zowel medewerkers (medewerkersbeeld) als de schoolleider zelf (zelfbeeld en ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de schoolleider worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie worden patronen onderzocht en wordt een plan opgesteld om tot gewenste veranderingen te kunnen komen. Doelgroep: schoolleiders 19

22 Doelgericht leidinggeven aan schoolontwikkeling Integrale personeelsontwikkeling en Leren en leeftijd naar het rechtdoen aan de kwaliteiten en mogelijkheden van docenten in alle fasen van hun loopbaan. Wij ondersteunen u bij het formuleren het gebied van professionalisering en ontwikkeling in de school. Zo blijft de nieuwsgierigheid en motivatie van uw docenten behouden. Doelgroep: leidinggevenden vastgesteld POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren Als leidinggevende voert u regelmatig cursus krijgt u een instrumentarium aangereikt waarmee u deze gesprekken vindt uitwisseling en afstemming plaats tussen de leidinggevenden over de manier waarop het beleid wordt vormgegeven. heden en is er veel aandacht voor intervisie en uitwisseling van ervaringen. Doelgroep: leidinggevenden 20

23 Begeleiden van keuzeprocessen van leerlingen De decaan wil leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Maar hoe? Welke hulpmiddelen zijn er, waar is actuele informatie te vinden, wat hebben leerlingen eigenlijk nodig om een goede keuze te kunnen maken? En hoe stimuleert u collega s die betrokken zijn bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen? Op welke wijze wilt en kunt u LOB vormgeven binnen de school? In onze cursussen gaan ervaren én minder ervaren decanen aan de slag met deze vragen. Vervolgopleidingen concretiseren hun instroomeisen tegenwoordig in nieuwe matching- en selectieprocedures. Onze cursussen helpen decanen om een brug te slaan tussen deze eisen en het keuzeproces van leerlingen. Basisinformatie voor startende decanen vmbo/havo/vwo Deze cursus voor startende decanen geeft in korte tijd zicht op taken en twee dagen passeren in deze cursus het testgebruik de revue. Het betreft een concrete cursus met informatief en bruikbaar materiaal. Doelgroep: startende decanen Data Kosten Gesprekstechniek voor decanen vmbo/havo/vwo voeren waarbij de leerling aan het woord is en aan de slag gaat, is een hele kunst. decanen verschillende technieken die toegepast kunnen worden in een gesprek en leren ze hun eigen gespreksstijl te versterken. Doelgroep: decanen Data Kosten 21

24 Begeleiden van keuzeprocessen van leerlingen Keuzebegeleiding havo/vwo aan het herkennen van verschillende wat het verschil is tussen een goede alle fasen van een keuzeproces. Ook leert u hoe u die kennis kunt benutten in uw gesprekken. Doelgroep: decanen Data Kosten Keuzebegeleiding op jonge leeftijd vmbo jonge leeftijd gevraagd belangrijke moeilijk om te kiezen en voor de decaan is het vaak lastig dit proces te begeleiden. te reflecteren op zichzelf en de keuzes die ze te maken hebben, terwijl dit wel van hen wordt gevraagd. Deze cursus gaat in op ontwikkelingspsychologische aspecten en de ontwikkeling van het brein in relatie tot de keuze. Tevens wordt aandacht besteed aan de consequenties die u hieraan kunt verbinden voor de programma en de begeleiding van de leerling. Doelgroep: decanen Data Kosten Visie op loopbaanoriëntatie vmbo/havo/vwo Deze cursus biedt zowel startende als ervaren decanen de mogelijkheid om oriëntatie in de tweede fase op hun school kritisch tegen het licht te houden positionering van loopbaanoriëntatie binnen school vraagt om een gedegen visie van de decaan en het vermogen deze visie ook over te brengen op Doelgroep: startende en ervaren decanen Data Kosten 22

25 Aansluiting voortgezet en wetenschappelijk onderwijs: het Scholennetwerk De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs. Daarom is er het Scholennetwerk. Dit netwerk organiseert uiteenlopende activiteiten voor scholieren, docenten en decanen in het voortgezet onderwijs. Voor scholieren Rectors League wetenschappers op uw eigen school, dat verzorgen interactieve lessen over hun aanloop naar het profielwerkstuk of in de oriëntatie op een vervolgstudie. Profielwerkstukwedstrijd meedoen aan profielwerkstukwedstrijden staat in het teken van een van de vier Profielwerkstukondersteuning derland kunnen bij het maken van hun profielwerkstuk een beroep doen op de concrete onderzoeksvraag spant het binnen de universiteit te vinden die tips kan en wil geven voor het onderzoeksproces. Voor docenten en decanen Netwerkmiddag VO-WO Tijdens een Scholennetwerkdag treft onderwijs en medewerkers van de Universiteit Utrecht. De dag is een uitstekende manier om bij te dragen aan een goede aansluiting tussen het honoursonderwijs. Digitale nieuwsbrief VO-WO nieuwsbrief informeert abonnees onder andere over ontwikkelingen binnen de Universiteit Utrecht (denk aan matching, ringen binnen opleidingen), ontwikkelingen viteiten van het Scholennetwerk en professionaliseringsmogelijkheden. De Universiteit Utrecht komt ook naar u toe Schoolbezoek Utrecht (docenten, studieadviseurs, communicatieadviseurs of beleidsmakers) is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen in het voortgezet onderwijs en welk type student zij tegemoet kunnen zien. Daarom organiseert het Scholennetwerk schoolbezoeken. De medewerkers van de universiteit wonen lessen bij, krijgen dachten met docenten en leerlingen. In het Scholennetwerk werken veertig scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio samen met de Universiteit Utrecht. Ook scholen die niet zijn aangesloten bij het netwerk kunnen deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Zie voor meer informatie: 23

26 Onze medewerkers voor het voortgezet onderwijs V.l.n.r. Vincent Jonker, Claudy Oomen, Karin Smit, Ineke van den Berg, Iris Bleeker, Janneke Voskamp, Willem Alkemade, Riekje de Jong, Renske de Kleijn, Petra de Gijsel, Elly Lennaerts, Larike Bronkhorst, Monica Wijers, Jan van Tartwijk, Joris Veenhoven, Margriet Groothuis, Jakkelien van Rijn en Christa de Jong. Op de foto ontbreken Hester Buesseler, Peter Meijer, Yvette Sol, Marlou Tulfer en Heleen Wientjes. 24

27 Onderwijsadvies & Training maakt onderdeel uit van het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. In dat kader werken wij o.a. samen met: en masteropleidingen Onderwijskunde verzorgt evenals de research master- (universitaire lerarenopleidingen) en de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) Didactiek van Wiskunde en Universiteit Utrecht De Universiteit Utrecht kent een lange traditie van samenwerking met scholen voor primair en voortgezet onderwijs: uitvoeren van onderzoek. De Universiteit in het vaandel staan. Zij liep voorop met de invoering van onderwijskwalificaties universiteit met een University College en met een universitaire PABO (ALPO). De Universiteit Utrecht werkt continu aan Contact Neem dan contact met ons op. T Deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2015-2016 Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs Het ontwikkelen van

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht werkin in en door de sectie. Deze publicatie

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016 WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen e.c.van.geffen@hva.nl 12 mei 2016 1 UITKOMSTEN VORIG ONDERZOEK Een aantal conclusies uit het onderzoek van Amagir,

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Listen to the colour of your dreams.

Listen to the colour of your dreams. Listen to the colour of your dreams. The Beatles 58 RSG SLINGERBOS LEVANT IN HARDERWIJK: GEPERSONALISEERD LEREN 59 We zijn de brug aan het bouwen, terwijl we eroverheen lopen. Naam: RSG Slingerbos Levant

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2017-2018 Kalender 2017-2018 Activiteit Soort Doelgroep (Start)datum Pagina

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELING & DTT

SCHOOLONTWIKKELING & DTT SCHOOLONTWIKKELING & DTT Jeroen Spek & Jacob Raap 9 december 2015 WERKGROEP SCHOOLONTWIKKELING EN DTT Algemene inleiding Praktijkvoorbeeld Bespreken dillema s met stellingen Delen uitkomsten bespreking

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Leergangen Algemene informatie

Leergangen Algemene informatie Leergangen Algemene informatie www.bntonderwijs.nl INHOUD I 5 Trainingsschema II 6 Algemene Informatie III 8 Onze Trainers L1 10 Formatieve Evaluatie L2 12 Action Research IV 14 Maatwerk b&t Leergangen

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Een aanpak voor zelfevaluatie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit door vwo-leerlingen bij onderzoek in de bètavakken Promotieonderzoek in kader van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 20EO C1 BRIN nummer : 20EO 00 HAVO BRIN nummer : 20EO 00 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Een Sterk Begin De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht

Een Sterk Begin De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht Nieuwsbrief Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het project Een Sterk Begin, de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Ouderavond 2, 3 havo en vwo

Ouderavond 2, 3 havo en vwo Ouderavond 2, 3 havo en vwo Dinsdag 27 september 2016 Programma 19.30 20.00 uur Algemene informatie over 2, 3 havo en vwo M. van de Woestijne, coördinator klas 2-4 20.00 20.30 uur Studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau

5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau 5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau Aanbod dbp-onderwijs 2012 Ritzema Boskade 7 2101 GL Heemstede 023 5314459 info@dbp-onderwijs.nl www.dbp-onderwijs.nl Overzicht in één pagina dbp-onderwijs

Nadere informatie

Teacher Academy. Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net. Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW

Teacher Academy. Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net. Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW 1 Teacher Academy Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW André van Aperen Coordinator Jet-Net & Onderwijs, Shell in Nederland 2 Achtergrond Techniekpact: kiezen, leren

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

In Dialoog: Professionele Ruimte in het Voortgezet Onderwijs Paulien Meijer, Jacobiene Meirink, Helma Oolbekkink, Harmen Schaap, Rosanne Zwart, Han

In Dialoog: Professionele Ruimte in het Voortgezet Onderwijs Paulien Meijer, Jacobiene Meirink, Helma Oolbekkink, Harmen Schaap, Rosanne Zwart, Han In Dialoog: Professionele Ruimte in het Voortgezet Onderwijs Paulien Meijer, Jacobiene Meirink, Helma Oolbekkink, Harmen Schaap, Rosanne Zwart, Han Leeferink, Monika Louws, Anna van der Want, Itzel Zuiker

Nadere informatie