Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar

2

3 Samen werken aan goed onderwijs Streeft u naar eigentijds onderwijs met voldoende aandacht voor verschillen tussen leerlingen? Vindt u goede prestaties en leerresultaten belangrijk, maar heeft u ook oog voor een bredere vorming van leerlingen? Wilt u doelgericht en opbrengstgericht werken en met elkaar een ambitieuze leercultuur creëren, waarin u het beste uit alle leerlingen haalt? Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen uw vak? Ondersteuning en professionalisering Onderwijsadvies & Training ondersteunt u in uw ambities. Wij zijn er voor al uw vragen over onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling en professiona lisering van docenten op de volgende gebieden: Werken aan hogere leerresultaten Ontwikkelen van een doelgerichte aanpak Verbeteren van uw onderwijspraktijk U kunt bij ons terecht voor coaching, advies, cursussen en onderzoek. Wij organiseren conferenties en bieden met het Scholennetwerk een aanbod voor een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Wij bieden cursussen met open inschrijving en op maat gesneden trajecten, waarbij uw eigen vraag of de situatie van uw school centraal staat. Desgewenst onderzoeken we een specifieke situatie in uw les of op uw school (denk daarbij aan bijvoorbeeld de manier van feedback geven aan leerlingen of de manier waarop toetsen worden gegeven of bepaald beleid wordt uitgevoerd). U krijgt daarmee goed zicht op de huidige situatie en ontvangt tevens gerichte adviezen, zodat u weer een volgende stap kunt zetten in een doorgaande lijn van professionele ontwikkeling. Wetenschap verbinden aan de onderwijspraktijk U wilt zich blijven ontwikkelen gedurende uw hele loopbaan. Wij vertalen recente vakdidactische, onderwijskundige en gedragswetenschappelijke inzichten naar uw persoonlijke situatie. Samen met u werken wij aan de ontwikkeling van u, uw school en uw onderwijs. 1

4 2

5 Inhoudsopgave Opbrengstgericht werken 5 Aansluiting voortgezet en wetenschappelijk onderwijs: het Scholennetwerk 3

6 Excellentie en een ambitieuze leercultuur De cursussen in dit domein zijn gericht op het onderwijs aan vwo-leerlingen. Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding de opleiding waar je niet alleen bestaande kennis verwerft en leert toepassen, maar waar je ook leert om nieuwe kennis te genereren door onderzoek te doen. Hoe kunt u dat al vanaf de brugklas aanpakken, zodat een zesdeklasser een behoorlijke kennisbasis en een passend repertoire aan vaardigheden heeft wanneer hij gaat studeren? Begeleiden van de jonge onder zoeker in het vwo: leren onderzoek doen van brugklas tot profiel werkstuk Onderzoek doen helpt om de wereld te leren kennen en te begrijpen. onderzoek te doen en de houding van een aankomend wetenschapper te ontwikkelen. Docenten leren in dit traject hoe ze daar in de brugklas al mee kunnen beginnen, en hoe ze de leerlingen naar de eisen in de het vakoverstijgende karakter van onderzoek doen als op het vakspecifieke karakter, en hoe je als docententeam beide aspecten het best tot hun recht kan laten komen. Doelgroep Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen (i.s.m. GLOBE Nederland) leerlingen vanaf de brugklas al kleine en grotere levensechte onderzoekstaken schappelijke vakken, stapsgewijs toewerkend gebruikt als casus om leerlingen enthousiast te maken voor wetenschappelijk onderzoek en vertrouwd te maken met het doorlopen van de wetenschappelijke cyclus. Doelgroep Data Kosten individuele maatwerk traject) 4

7 Opbrengstgericht werken Meer aandacht voor opbrengstgericht werken benadrukt het belang van inzicht in leerprestaties van leerlingen. Leerresultaten laten zien wat leerlingen hebben geleerd en hoe succesvol het onderwijs was. Ze vormen een bron voor feedback op basis waarvan zowel leerlingen als docenten conclusies kunnen trekken en beslissingen kunnen nemen over het vervolgtraject. Als dit proces van onderbouwde feedback, toetsen en beoordelen optimaal verloopt, verbeteren de leerresultaten van leerlingen en nemen opbrengst en rendement van uw onderwijs verder toe. Bekwaam en leerzaam beoordelen individuele traject staat uw eigen beoordelingspraktijk centraal. Op verzoek wordt een analyse gemaakt van een toets of opdracht en de inbedding daarvan in het onderwijsleerproces, mede gelet op de factoren die eraan bijdragen dat beoordelingen leerzaam kunnen zijn voor leerlingen. U krijgt inzicht in uw eigen handelen en hoe uw handelen overkomt op leerlingen. Ook ontvangt u concrete adviezen ter verbetering van uw beoordelingspraktijk. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft individueel maatwerk. Het traject wordt in overleg Kosten Didactisch coachen hun leerlingen gemotiveerd en leergierig in de les zitten. We weten allemaal dat dat niet altijd het geval is. Schoolleiders zouden graag zien dat alle docenten gemotiveerd zijn om zich professioneel verder te ontwikkelen. Ook dat is niet altijd de realiteit. Didactisch coachen biedt instrumenten om in de interactie en hun leren te bevorderen. U leert op welke manier u vragen kunt stellen en feedback kunt geven zodat de ander met meer plezier (meer) leert. Doelgroep: docenten en school leiders Het programma wordt in overleg 5

8 Opbrengstgericht werken Focus op feedback Feedback vraagt om maatwerk, waarbij in interactie met leerlingen nauwkeurig wordt ingespeeld op hun situatie, leerproces en ontwikkeling. Dit individuele traject geeft u inzicht in uw eigen handelen en hoe dit opname gemaakt van interactiesituaties tijdens een les en deze wordt na afloop met u besproken. Ook worden vragenlijsten gebruikt om leerlingen te vragen hoe zij uw profiel van uw eigen handelen met daarbij concrete aanknopingspunten voor het verbreden van uw handelingsrepertoire. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft indivi dueel maatwerk. Het traject wordt in overleg Kosten Verdiepingscursus professioneel toetsen en beoordelen Het is de kunst om toetsen, opdrachten en beoordelingen zo vorm te geven dat ze passen in het onderwijsleerproces en voor leerlingen inzichtelijk en leerzaam zijn. Deze cursus geeft u inzicht in recente ontwikkelingen en leert u om toetsen en opdrachten te maken in lijn met de beoogde leerdoelen. U krijgt inzicht in uw eigen handelen en leert adequaat gebruik te maken van het geven van feedback en beoordelingen zodat deze optimaal bijdragen aan de motivatie en leer resultaten van leerlingen. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft indivi dueel maatwerk. Het traject wordt in overleg Kosten 6

9 Cognitieve meer- en hoogbegaafdheid Er is binnen het vwo een behoorlijke groep leerlingen die aanzienlijk meer kan dan het reguliere onderwijs van hen vraagt. Het is de kunst hen voldoende uit te dagen en te motiveren, vanaf de brugklas tot het eindexamen, om te voorkomen dat ze zich gaan vervelen met alle gevolgen van dien. Met als resultaat: leerplezier en leerrendement voor de leerling, en toenemende tevredenheid voor u als docent. Wij ondersteunen u bij het herkennen van de signalen (verveling en storend gedrag in de klas met het risico van afhaken), en bij het leren verzorgen van een onderwijsaanbod waarmee u leerlingen stimuleert en ook voor hen betekenisvolle leersituaties kunt creëren. Compacten, verdiepen en verrijken Deze basiscursus is erop gericht om het didactische repertoire ten behoeve van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit te breiden. De cursus gaat in op de begaafdheid, hoe signaleer ik hoogbegaafde leerlingen en wat is compacten, verdiepen en verrijken. Docenten maken voor deze leerlingen passende opdrachten die, na eventueel noodzakelijke aanpassingen, in de klas ingezet worden. Al naar behoefte en mogelijkheden van de school is er een korte en een langere variant van deze cursus. Doelgroep: docenten Het programma wordt in overleg Hoogbegaafd en toch moeite met leren sprekend lijken te kunnen verzilveren. Om deze leerlingen gaat het in dit de orde komen zijn het herkennen van onderpresteren van hoogbegaafden, begaafdheid en autismespectrum stoornissen en de praktijk van het begeleiden van deze leerlingen. Doelgroep: docenten, begeleiders en mentoren Schoolbreed hoogbegaafdheidsbeleid Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt: het start met het creëren van voldoende draagvlak en eindigt met een onderwijsaanbod waar structurele en didactisch betrouwbare aandacht voor hoogbegaafdheid als het ware in het van gesprekken of ondersteuning bij Doelgroep en middenniveau 7

10 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Als docent wilt u goed op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen binnen uw vak. U wilt de nieuwste inzichten en inhoud vertalen in concrete leerdoelen en lessituaties. U wilt rekening houden met het niveau van leerlingen en inspelen op verschillen tussen leerlingen. U analyseert of de leerdoelen worden bereikt en past waar nodig uw onderwijs aan. U streeft naar goede resultaten en wilt leerlingen optimaal voorbereiden op het eindexamen. En u wilt ervoor zorgen dat uw onderwijs eigentijds is en past bij het onderwijsconcept en het onderwijskundige beleid van uw school. Wij zorgen voor optimale ondersteuning van u als docent op de volgende terreinen: 8

11 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Engels als tweede taal / CLIL Een school die onderwijs in het Engels verzorgt positioneert zichzelf en zijn leerlingen in een internationale context. CLIL (Content and Language Integrated Learning) biedt uw school en uw docenten concrete handvatten en praktische begeleiding om uw tweetalig onderwijs te versterken. Our experienced, native English-speaking CLIL consultants provide inspiring and up-to-date courses and specialist CLIL consultancy. We are the ideal partners for a tailor-made CLIL training at your school from bitesize CLIL for a studiemiddag to full or half-day sessions we work in every type of bilingual school, tvwo, thavo and tvmbo. Our CLIL Starters course is popular, and we also teach a CLIL Plus course for experienced CLIL teachers who wish to work on developing their CLIL department and to take on a CLIL coaching role at their school. Bitesize CLIL school to choose from a selection of topics to present to their teachers in an relevant information for all subjects and provide teachers with a great impulse Target group: TTO teachers at all levels Dates: on demand and personalized for each school CLIL Coaching to work more individually with their teachers. After a short intake with your teachers to discover which aspects of observe and give feedback to them. a series of workshops. Target group Dates: on demand and personalized for each school CLIL Plus A chance to be inspired and refresh coordinators who wish to work on Target group Dates Costs 9

12 CLIL Quick Scan your school detailed organisational advice and to help put into place an to four days, including visiting lessons an ideal way to prepare your school for an inspection visit. Target group: TTO coordinators or those in managerial positions Dates: on demand and personalized for each school Practical CLIL for Starter methodology? This is a practical course in content and language integrated learning, specially designed for all subject teachers who are new or relatively new development. Target group Dates Are you unable to make these dates? the course online! Costs and lunch) Refresh your CLIL to develop your skills and confidence? Target group Dates Costs 10

13 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Geschiedenis Geschiedenis is een vak dat zich continu ontwikkelt. Vanaf 2015 zullen alle bovenbouw leerlingen op de havo en het vwo een nieuw eindexamen maken. Veel secties zijn nu bezig zich hierop voor te bereiden. Dit nieuwe examen heeft veel gevolgen voor bijvoorbeeld de lopende leerlijnen in de school en de toetsing. Wij bieden hiervoor verschillende studiedagen aan. Ook in het vmbo speelt het vak geschiedenis een belangrijke rol, daarom bieden wij ook een examenconferentie aan voor vmbo-docenten. Studiedag geschiedenisexamen: Koude Oorlog Samen met het Utrechts Stedelijk nationale studiedag over de histo rische worden er verschillende lezingen gehouden wordt er een aantal praktische workshops gegeven door zowel vakdocenten als vak didactici. Doelgroep: docenten geschiedenis bovenbouw havo en vwo Datum nascholinggeschiedenis Studiedag oriëntatiekennis en activerende didactiek tijdvakken en drie of vier historische moet bijstellen. Op deze studiedag komen al deze aspecten aan de orde. Doelgroep: docenten geschiedenis bovenbouw havo en vwo Datum geschiedenisendidactiek Vmbo-conferentie over het examen geschiedenis Drie onderwerpen staan centraal tijdens deze conferentie: staatsinrichting, de didactische workshops. Doel van de conferentie is docenten te informeren en te voorzien van concreet lesmateriaal zodat ze hun leerlingen effectiever geschiedenis. De conferentie is een samenwerking tussen de Universiteit Doelgroep: docenten geschiedenis vmbo Datum geschiedenisendidactiek 11

14 Vakgerichte en vakdidactische ondersteuning Wiskunde/rekenen en de bètavakken Centraal in het aanbod voor wiskunde/rekenen en de bètavakken staat de professionele ondersteuning voor de docent havo/vwo en de docent vmbo vanuit een vakdidactisch perspectief. Docenten havo/vwo worden optimaal voorbereid op de nieuwe examenprogramma s en voor vmbo is er onder andere aandacht voor de nieuwe eisen ten aanzien van rekenen in het voortgezet onderwijs. We voorzien in uw behoefte door middel van conferenties en cursussen. ECENT Conferentie van lerarenopleidingen) ondersteunt uitwisselen van praktijkervaringen, hun opleiding en docenten in hun professionele ontwikkeling. De drie nalisering, leergemeenschappen en lijkse conferentie georganiseerd. Doelgroep (en pabo) Datum: nog niet bekend, in principe in ELWIeR Conferentie zijn de kennisbasis van de lerarenopleiding, en het gebruik van informatietechnologie Doelgroep Datum Nationale Wiskunde Dagen bedoeld voor alle wiskundeleraren die les demonstraties en presentaties komen nieuwe en historische ontwikkelingen binnen het vak aan de orde. De sprekers Het zijn wiskundigen die over hun vak laten zien hoe wiskunde in de uitoefening van hun beroep wordt toegepast. Doelgroep: alle docenten wiskunde Datum 12

15 WND Conferentie conferentie voor docenten natuurkunde. Deze conferentie is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een groot didactici en onderwijsontwikkelaars uit Doelgroep: docenten natuurkunde en lerarenopleiders Datum Woudschoten Chemie Conferentie hoe ziet die toekomst eruit? Hoe leven we in de stad van de toekomst, de gezondheidszorg van de toekomst, op deze aarde, of misschien erbuiten. Hoe kunnen we in ons onderwijs laten zien dat al die beelden over de toekomst proberen we voorbij de horizon te kijken. Diverse cursussen waaronder: professionalisering woudschotennatuurkunde Doelgroep: docenten scheikunde Data woudschotenchemie alleen ondersteuning aan docenten, maar ook meer uitdaging voor leerlingen, bijvoorbeeld door middel van Wiskundewedstrijden. Het volledige 13

16 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten Docent zijn betekent in de eerste plaats: je vak onderwijzen aan leerlingen. Vanuit die drijfveer gaan mensen het onderwijs in. Er komt echter nog veel meer bij kijken. Niet alle leerlingen zijn uit zichzelf gemotiveerd om te leren, hun motivatie kan flink veranderen tijdens hun schoolperiode. Lesgeven aan een groep pubers vraagt ook specifieke vaardigheden. Zorgen dat u als docent al die verschillende individuen in een klas biedt wat ze nodig hebben, betekent dat u een breed repertoire moet hebben, en dat niet alleen op vakdidactisch gebied. Docent zijn betekent ook coachen en gesprekken voeren - met leerlingen en met ouders. En het betekent dat u af en toe pas op de plaats maakt: doe ik mijn werk nog goed, vind ik mijn werk nog leuk - wat wil ik veranderen, wat wil ik leren? Activeren en motiveren Hoe krijgt u uw leerlingen actiever en hoe kunt u uw leerlingen (beter) motiveren? deze cursus ontdekt u de factoren waar u invloed op kunt uitoefenen, met als achtergrond altijd de vraag hoe u de leerlingen aan het denken kunt zetten. manieren die u zelf in kunt zetten om uw leerlingen actiever en gemotiveerder te krijgen. Doelgroep: docenten Docentrepertoire pedagogischdidactisch handelen handelen en de manier waarop uw handelen overkomt op leerlingen kan een goede opmaat zijn voor individuele reflectie en onderlinge dialoog. Dit traject levert u een beeld op van uw huidige en het gewenste handelen, gezien vanuit uzelf en vanuit het perspectief van uw leerlingen. U krijgt zicht op uw eigen handelingsrepertoire en op aspecten die op dit moment wellicht onderbelicht blijven. U ontvangt een advies en praktische handreikingen. Doelgroep: docenten 14

17 Observeren en nabespreken van lessen van collega s Docenten leren in de praktijk, al doende. ervaringen ontwikkelt u zich als professional. Het kan een enorme steun zijn en het leerproces versnellen als u begeleid begeleider zit tijdens de les achter in de geeft na afloop feedback. Deze cursus geeft inzicht in waar je als begeleider op let, hoe je constructieve feedback en tips geeft die passen bij de stijl van de geobserveerde docent. Doelgroep: docenten Omgaan met tijd en energie in de klas Het lijkt alsof u nooit genoeg tijd heeft en het werk is nooit af. U hebt vaak een opgejaagd gevoel en neemt weinig tijd om te ontspannen. Hoe kunt u anders met uw tijd omgaan en minder stress u inzicht in de manier waarop u met uw tijd omgaat. U leert prioriteiten stellen en keuzes maken, zodat u uw tijd besteedt aan wat u belangrijk vindt. U wordt weer baas over uw eigen tijd. Doelgroep: docenten Kosten 15

18 Begeleiden van collega s Nieuwe, nog onervaren collega s en studenten die stage lopen, maken op veel scholen een belangrijk deel uit van het docententeam. Een goede begeleiding helpt hen zich te ontwikkelen tot een volwaardig docent, die met plezier aan het werk is en voldoende is toegerust om dit meerdere jaren op uw school te blijven doen. Professioneel begeleiden is meer dan inwerken of praatpaal zijn. Maar ook ervaren collega s kunnen soms begeleiding gebruiken: ook zij hebben leer- of hulpvragen. Begeleiden van leraren-in-opleiding in de praktijk. Deskundige begeleiding is efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling. Zowel de theorie als de praktijk van het begeleiden komen aan zijn: het observeren van leraren vanuit verschillende perspectieven, het voeren van begeleidingsgesprekken (opbouw, vaardigheden), de didactiek van het opleiden van leraren, het beoordelen van aanstaande leraren, opleiden in de school. Doelgroep: begeleiders van (aanstaande) docenten Data Kosten: gratis voor begeleiders van de lerarenopleiding. Begeleidingstraject Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) van de docent in de klas in de omgang met zijn leerlingen in kaart te brengen, geven en contact maken. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerlingen (leerlingbeeld) en door de betreffende docent(en) (zelfbeeld). Docenten vullen ook in hoe zij zouden willen handelen (ideaalbeeld). De overeenkomsten en verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de docent worden gebruikt voor reflectie en verbetering van het professionele handelingsrepertoire. Doelgroep: docenten Het traject kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. 16 de periode dat de training plaatsvindt, ook daadwerkelijk (aanstaande) docenten begeleidt.

19 Coaching en supervisie: individueel maatwerk op maat mogelijk: individuele coaching, supervisie, teamcoaching, vakdidactische coaching en video interactie begeleiding. verkennen en aanscherpen wordt een op u toegesneden traject gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van merking komen zijn gespreksvaardigheden, samenwerking, contact houden met leerlingen, klassenmanagement en (vak) didactische vraagstukken. Doelgroep: docenten, begeleiders Professioneel leren van elkaar: intervisie op school Door deze ervaringen te bespreken en samen oplossingen te bedenken breidt u uw repertoire uit, ontdekt u alternatieve aanpakken, ontwikkelt u een bredere kijk en wordt u gescherpt door het kritisch meekijken en meepraten over elkaars werk. Wij treden op als intervisiebegeleider, steunen in het opzetten van een intervisiesysteem en het trainen van intervisiebegeleiders. Doelgroep: docenten Coaching van ervaren collega s van harte welkom. Soms presteert ook een ervaren docent een periode minder begeleiding voorkomen dat dit uit de hand loopt en laten de docent weer plezierig en succesvol functioneren. Uw ervaring met het begeleiden van cursus uitgebouwd. U krijgt instrumenten kunt begeleiden. Doelgroep: begeleiders 17

20 Doelgericht leidinggeven aan schoolontwikkeling Vanuit een heldere visie concrete doelen stellen en deze vertalen in een doorgaande lijn van schoolontwikkeling is een belangrijke taak. Dit vraagt onderwijskundig leiderschap, waarin u een koers uitzet, keuzes maakt en prioriteiten stelt. Wilt u een vertaalslag maken naar het pedagogisch-didactisch handelen van uw docenten, dan vraagt dat om inzicht in hun huidige kwaliteiten en in het handelen van docenten dat nodig is om de beoogde ontwikkeling tot stand te brengen. Het verschil daartussen geeft richting aan de schoolontwikkeling en vormt voor u het startpunt van verdere, planmatige professionalisering van docenten. Juist door op deze manier de ontwikkeling van uw school en die van uw docenten op elkaar te betrekken, speelt u als schoolleider effectief in op externe richtlijnen, zoals meer aandacht voor kernvakken, hogere leeropbrengsten en stimuleren van excellentie. Docenthandelen, schoolconcept en professionele ontwikkeling het realiseren van het onderwijsconcept van de school en het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van docenten ontwikkeld instrumentarium kunnen u en uw docenten gedifferentieerd zicht krijgen op het huidige en het gewenste handelingsrepertoire, desgewenst ook gezien vanuit het perspectief van de leerlingen. Doelgroep: leidinggevenden Het traject wordt in overleg Scholingstraject voor team- en schoolleiders leiderschap halen dan is het noodzakelijk dat u met plezier uw werk doet en de traject worden gezamenlijke training en uitwisseling van ervaringen tussen leidinggevenden gecombineerd met individuele coaching. U bespreekt de knelpunten in het werk als teamleider en oefent met vaardigheden die u kunt inzetten. Doelgroep: leidinggevenden 18

21 Teamontwikkeling en teamcoaching Docenten werken steeds vaker in teams heden. Dat vereist meer samenwerking, afstemming, overleg en intensievere communicatie. Teamontwikkeling en teamcoaching leert teams om zich te ontwikkelen en op een positieve manier viduele verantwoordelijkheid om te gaan. Zo leren teams om samen onderwijs beter te ontwikkelen en uit te voeren, afspraken na te komen en elkaar feedback te geven. Doelgroep: leidinggevenden Individueel begeleidingstraject Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) in hun functioneren als leidinggevende. De vragenlijst wordt ingevuld door zowel medewerkers (medewerkersbeeld) als de schoolleider zelf (zelfbeeld en ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de schoolleider worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie worden patronen onderzocht en wordt een plan opgesteld om tot gewenste veranderingen te kunnen komen. Doelgroep: schoolleiders 19

22 Doelgericht leidinggeven aan schoolontwikkeling Integrale personeelsontwikkeling en Leren en leeftijd naar het rechtdoen aan de kwaliteiten en mogelijkheden van docenten in alle fasen van hun loopbaan. Wij ondersteunen u bij het formuleren het gebied van professionalisering en ontwikkeling in de school. Zo blijft de nieuwsgierigheid en motivatie van uw docenten behouden. Doelgroep: leidinggevenden vastgesteld POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren Als leidinggevende voert u regelmatig cursus krijgt u een instrumentarium aangereikt waarmee u deze gesprekken vindt uitwisseling en afstemming plaats tussen de leidinggevenden over de manier waarop het beleid wordt vormgegeven. heden en is er veel aandacht voor intervisie en uitwisseling van ervaringen. Doelgroep: leidinggevenden 20

23 Begeleiden van keuzeprocessen van leerlingen De decaan wil leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Maar hoe? Welke hulpmiddelen zijn er, waar is actuele informatie te vinden, wat hebben leerlingen eigenlijk nodig om een goede keuze te kunnen maken? En hoe stimuleert u collega s die betrokken zijn bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen? Op welke wijze wilt en kunt u LOB vormgeven binnen de school? In onze cursussen gaan ervaren én minder ervaren decanen aan de slag met deze vragen. Vervolgopleidingen concretiseren hun instroomeisen tegenwoordig in nieuwe matching- en selectieprocedures. Onze cursussen helpen decanen om een brug te slaan tussen deze eisen en het keuzeproces van leerlingen. Basisinformatie voor startende decanen vmbo/havo/vwo Deze cursus voor startende decanen geeft in korte tijd zicht op taken en twee dagen passeren in deze cursus het testgebruik de revue. Het betreft een concrete cursus met informatief en bruikbaar materiaal. Doelgroep: startende decanen Data Kosten Gesprekstechniek voor decanen vmbo/havo/vwo voeren waarbij de leerling aan het woord is en aan de slag gaat, is een hele kunst. decanen verschillende technieken die toegepast kunnen worden in een gesprek en leren ze hun eigen gespreksstijl te versterken. Doelgroep: decanen Data Kosten 21

24 Begeleiden van keuzeprocessen van leerlingen Keuzebegeleiding havo/vwo aan het herkennen van verschillende wat het verschil is tussen een goede alle fasen van een keuzeproces. Ook leert u hoe u die kennis kunt benutten in uw gesprekken. Doelgroep: decanen Data Kosten Keuzebegeleiding op jonge leeftijd vmbo jonge leeftijd gevraagd belangrijke moeilijk om te kiezen en voor de decaan is het vaak lastig dit proces te begeleiden. te reflecteren op zichzelf en de keuzes die ze te maken hebben, terwijl dit wel van hen wordt gevraagd. Deze cursus gaat in op ontwikkelingspsychologische aspecten en de ontwikkeling van het brein in relatie tot de keuze. Tevens wordt aandacht besteed aan de consequenties die u hieraan kunt verbinden voor de programma en de begeleiding van de leerling. Doelgroep: decanen Data Kosten Visie op loopbaanoriëntatie vmbo/havo/vwo Deze cursus biedt zowel startende als ervaren decanen de mogelijkheid om oriëntatie in de tweede fase op hun school kritisch tegen het licht te houden positionering van loopbaanoriëntatie binnen school vraagt om een gedegen visie van de decaan en het vermogen deze visie ook over te brengen op Doelgroep: startende en ervaren decanen Data Kosten 22

25 Aansluiting voortgezet en wetenschappelijk onderwijs: het Scholennetwerk De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs. Daarom is er het Scholennetwerk. Dit netwerk organiseert uiteenlopende activiteiten voor scholieren, docenten en decanen in het voortgezet onderwijs. Voor scholieren Rectors League wetenschappers op uw eigen school, dat verzorgen interactieve lessen over hun aanloop naar het profielwerkstuk of in de oriëntatie op een vervolgstudie. Profielwerkstukwedstrijd meedoen aan profielwerkstukwedstrijden staat in het teken van een van de vier Profielwerkstukondersteuning derland kunnen bij het maken van hun profielwerkstuk een beroep doen op de concrete onderzoeksvraag spant het binnen de universiteit te vinden die tips kan en wil geven voor het onderzoeksproces. Voor docenten en decanen Netwerkmiddag VO-WO Tijdens een Scholennetwerkdag treft onderwijs en medewerkers van de Universiteit Utrecht. De dag is een uitstekende manier om bij te dragen aan een goede aansluiting tussen het honoursonderwijs. Digitale nieuwsbrief VO-WO nieuwsbrief informeert abonnees onder andere over ontwikkelingen binnen de Universiteit Utrecht (denk aan matching, ringen binnen opleidingen), ontwikkelingen viteiten van het Scholennetwerk en professionaliseringsmogelijkheden. De Universiteit Utrecht komt ook naar u toe Schoolbezoek Utrecht (docenten, studieadviseurs, communicatieadviseurs of beleidsmakers) is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen in het voortgezet onderwijs en welk type student zij tegemoet kunnen zien. Daarom organiseert het Scholennetwerk schoolbezoeken. De medewerkers van de universiteit wonen lessen bij, krijgen dachten met docenten en leerlingen. In het Scholennetwerk werken veertig scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio samen met de Universiteit Utrecht. Ook scholen die niet zijn aangesloten bij het netwerk kunnen deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Zie voor meer informatie: 23

26 Onze medewerkers voor het voortgezet onderwijs V.l.n.r. Vincent Jonker, Claudy Oomen, Karin Smit, Ineke van den Berg, Iris Bleeker, Janneke Voskamp, Willem Alkemade, Riekje de Jong, Renske de Kleijn, Petra de Gijsel, Elly Lennaerts, Larike Bronkhorst, Monica Wijers, Jan van Tartwijk, Joris Veenhoven, Margriet Groothuis, Jakkelien van Rijn en Christa de Jong. Op de foto ontbreken Hester Buesseler, Peter Meijer, Yvette Sol, Marlou Tulfer en Heleen Wientjes. 24

27 Onderwijsadvies & Training maakt onderdeel uit van het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. In dat kader werken wij o.a. samen met: en masteropleidingen Onderwijskunde verzorgt evenals de research master- (universitaire lerarenopleidingen) en de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) Didactiek van Wiskunde en Universiteit Utrecht De Universiteit Utrecht kent een lange traditie van samenwerking met scholen voor primair en voortgezet onderwijs: uitvoeren van onderzoek. De Universiteit in het vaandel staan. Zij liep voorop met de invoering van onderwijskwalificaties universiteit met een University College en met een universitaire PABO (ALPO). De Universiteit Utrecht werkt continu aan Contact Neem dan contact met ons op. T Deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Onder redactie van: Chantal Kessels Jeannette J.M. Geldens Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie