FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014"

Transcriptie

1

2 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

3 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 150 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen, zich wenden tot het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat Brussel Website Bijkomende exemplaren kunnen op verzoek bekomen worden Deze inlichtingen mogen gereproduceerd worden mits vermelding van de bron Dit document is louter informatief en mag niet beschouwd worden als een rechtsgeldig document.

4 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 1 II. BEGRIPSBEPALINGEN 4 III. SAMENVATTENDE TABEL 14 IV. WERKNEMERS (inclusief art. 102) EN ZELFSTANDIGEN 18 V. PUBLIEKE SECTOR 49 VI. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 80 VII. BAREMA 94

5 INLEIDING

6 INLEIDING 1 Het jaar 2014 was een mijlpaal in de lange geschiedenis van de kinderbijslag in België. HET ONTSTAAN VAN FAMIFED Op 1 juli 2014 werd de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Die naamswijziging past in het kader van de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheid voor kinderbijslag werd overgedragen van het federale niveau naar de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden "deelentiteiten" genoemd. DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET: VAN VIER NAAR TWEE REGELINGEN Tot 30 juni 2014 kende ons land vier kinderbijslagregelingen: die van de werknemers, die van de overheidssector, die van de zelfstandigen en die van de gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). Op basis van de socioprofessionele situatie van de gezinsleden behoorde een gezin tot een van die regelingen. Via de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) 1, die in werking trad op 30 juni 2014, werd één wetgevend kader voor de gezinsbijslag van de werknemers en de zelfstandigen ingevoerd. Daartoe werd de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen in de oude gecoördineerde wetten voor werknemers geïntegreerd (KBW). 1 Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2014.

7 INLEIDING 2 Op inhoudelijk vlak zijn in de AKBW de verschillen tussen beide regelingen weggewerkt. Zo zijn de bedragen van de gewone kinderbijslag en de sociale toeslagen voor kinderen van werknemers en van zelfstandigen gelijkgeschakeld. De statistieken van de kinderbijslagfondsen omvatten voortaan de effectieven van de hele privésector (werknemers en zelfstandigen). Wat betreft de overheidssector vertrouwden in 2014 alle instellingen het beheer van de kinderbijslag van hun personeel toe aan FAMIFED. De lokale en plaatselijke overheidsdiensten vormen een uitzondering, zij blijven afhangen van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 2. NIEUWE STRUCTUUR VAN DE HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN Deze wijzigingen bleven niet zonder gevolgen voor de structuur van deze publicatie. Zo werden de cijfers van de sectoren van de werknemers en van de zelfstandigen in één hoofdstuk samengebracht. Het tweede hoofdstuk omvat de hele overheidssector, met de effectieven betaald door FAMIFED en die betaald door DIBISS. Het derde hoofdstuk gaat over de residuaire regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. Deze structuur zal nog evolueren, aangezien in de volgende publicatie (cijfers op 30 juni 2015) de effectieven zullen worden weergegeven per deelentiteit, verdeeld in twee subgroepen: de effectieven van de AKBW en die van de gewaarborgde gezinsbijslag.

8 BEGRIPSBEPALINGEN

9 WERKNEMERS BEGRIPSBEPALINGEN 4 De werkgevers onderworpen aan de Algemene Kinderbijslagwet voor werknemers moeten zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Een werkgever die binnen de wettelijke termijn van 90 dagen vanaf het begin van zijn onderwerping nog geen keuze heeft gemaakt, wordt van ambtswege aangesloten bij FAMIFED. Bepaalde categorieën werkgevers worden van ambtswege aangesloten bij FAMIFED. Het betreft de werkgevers van de horecasector, van de diamantnijverheid, van de scheepsrederijen, van thuiswerkers, van de handelsvertegenwoordigers die in dienst zijn van verscheidene werkgevers en de werkgevers van artiesten. In bepaalde activiteitssectoren van de privésector worden werkgevers van rechtswege aangesloten bij een welbepaald fonds: de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations bij Mensura - Kinderbijslag VZW; en ondernemingen van de binnenscheepvaart bij Groep S - Kinderbijslag VZW. Het bevoegde fonds voor een werknemer is dat waarbij zijn werkgever is aangesloten. Dat fonds blijft ook bevoegd wanneer een werknemer ziek of werkloos wordt, met pensioen gaat of overlijdt. De financiering van de kinderbijslag gebeurt aan de hand van de opbrengst van de sociale bijdragen die de werkgevers betalen.

10 ART. 102 VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (betalingen ten laste van het globaal beheer) BEGRIPSBEPALINGEN 5 Krachtens artikel 102 van de Algemene Kinderbijslagwet betaalt FAMIFED kinderbijslag aan bepaalde behartigenswaardige groepen die op geen enkele andere basis aanspraak kunnen maken op gezinsbijslag: huispersoneel, grensarbeiders, gezinnen van vermiste kinderen enz. Die categorieën worden bepaald door de Koning op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED. Sedert 1 januari 1997 worden die bijslagen rechtstreeks gedragen door het globaal beheer. Met globaal beheer bedoelt men alle financiële middelen toegekend aan de sociale zekerheid. ZELFSTANDIGEN De zelfstandigen schrijven zich in bij het kinderbijslagfonds van hun keuze. Alle onderworpenen - zelfstandigen en helpers van zelfstandigen - moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en aan dat fonds socialezekerheidsbijdragen betalen. Het bedrag van de bijdrage is gelijk aan een bepaald percentage van het beroepsinkomen. DE OVERHEIDSSECTOR De personeelsleden van de overheidssector krijgen de kinderbijslag volgens dezelfde regelgeving als de werknemers. Sedert 1 oktober 2014 is de hele overheidssector aangesloten bij FAMIFED, met uitzondering van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Dit is de residuaire regeling van gezinsbijslag voor gezinnen die geen recht hebben op kinderbijslag in een andere regeling en van wie de inkomsten een bepaalde grens niet overschrijden. De ontvangsten van de bijdragen in de sector van de werknemers financieren de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag.

11 ALGEMENE BEGRIPPEN BEGRIPSBEPALINGEN 6 Enkele begrippen die gelden voor alle bovengenoemde stelsels en gezinsuitkeringen: Rechthebbenden op kinderbijslag De rechthebbende is de persoon die het recht op kinderbijslag opent. Eenzelfde rechthebbende kan die hoedanigheid hebben voor kinderen uit verschillende bijslagtrekkende gezinnen. Er bestaan verschillende categorieën van rechthebbenden: - Met relatie tot arbeid: a) de actieve werknemer; b) de gelijkgestelde werknemer: bepaalde situaties worden "gelijkgesteld" met arbeidsprestaties: staking, legerdienst, jaarlijkse vakantie, niet-gepresteerde dagen waarvoor een loon betaald wordt,... ; c) de werknemer getroffen door ziekte of ongeval; d) de gepensioneerde werknemer; e) de werkloze werknemer; f) de werknemer in loopbaanonderbreking; g) de wees van een werknemer; h) de weduwe van een actieve of gelijkgestelde werknemer; i) de gedetineerde; j) de verlaten echtgeno(o)t(e).

12 BEGRIPSBEPALINGEN 7 - Zonder relatie tot arbeid: a) de persoon met een handicap (voor zijn kinderen); b) de student, de leerling, de werkzoekende (voor zijn kinderen); c) de persoon met een handicap (voor zichzelf). Bijslagtrekkende gezinnen De bijslagtrekkende gezinnen zijn die gezinnen waaraan de kinderbijslag effectief wordt uitbetaald. De kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedt. Dat is normaal gezien de moeder of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die haar rol vervult. De kinderbijslag kan uitgekeerd worden aan het kind zelf als het gehuwd is, ontvoogd is, de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en gedomicilieerd is op een ander adres dan zijn ouders, of als het zelf bijslagtrekkende is. Kinderbijslagschalen Alle rechtgevende kinderen ontvangen een basisbedrag (artikel 40, AKBW), dat varieert naargelang de rang. Aan dat basisbedrag kan een sociale toeslag toegevoegd worden indien de rechthebbende werkloos, gepensioneerd of invalide is en de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste. De eenoudergezinnen, waarbij de beroeps- of vervangingsinkomens een bepaalde grens niet overstijgen, ontvangen eveneens een toeslag voor eenoudergezinnen. Dit geldt zowel voor diegenen die enkel een basisbijslag ontvangen, als voor diegenen die een sociale toeslag krijgen. Daarnaast bestaat er een specifiek bedrag voor bepaalde weeskinderen: de verhoogde wezenbijslag. Onder "Gewone schaal" verstaat men het basisbedrag zonder enige sociale toeslag. In deze gewone schaal zijn de rechtgevenden op een toeslag voor eenoudergezinnen (die een basisbijslag ontvangen, maar geen sociale toeslag) inbegrepen, alsook de kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening die een bijkomende bijslag ontvangen voor hun handicap (zie pagina 11).

13 BEGRIPSBEPALINGEN 8 Als er aan het basisbedrag een sociale toeslag wordt toegevoegd of als het de specifieke bijslag voor wezen betreft, spreekt men van "Verhoogde schaal". Gewone schaal De gewone schaal wordt toegekend aan: kinderen van actieve werknemers en van tijdelijke werklozen; wezen waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een feitelijk gezin vormt; kinderen van volledige werklozen, tijdens de eerste zes maanden werkloosheid; kinderen van arbeidsongeschikten, tijdens de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid; kinderen van gepensioneerden, volledig werklozen vanaf de zevende maand werkloosheid, invaliden en arbeidsongeschikten vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid van wie de rechthebbende niet de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste. Verhoogde schalen Er bestaan drie categorieën van verhoogde schalen: 1) de verhoogde schalen van artikel 50bis, AKBW: voor wezen waarvan de overlevende ouder niet hertrouwd is of geen feitelijk gezin vormt; 2) de verhoogde schalen van artikel 50ter, AKBW: voor kinderen van invaliden of arbeidsongeschikte werknemers vanaf de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid van wie de rechthebbende de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste ;

14 BEGRIPSBEPALINGEN 9 3) de verhoogde schalen van artikel 42bis, AKBW: voor kinderen van gepensioneerden of volledig werklozen vanaf de zevende maand werkloosheid van wie de rechthebbende de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste. Sinds 1 januari 2007, wordt in geval van werkhervatting en op voorwaarde dat de inkomsten het toegelaten plafond niet overschrijden, het recht op de verhoogde schaal voor de duur van maximaal 8 kwartalen gehandhaafd. Rechtgevenden op een verhoogde schaal kunnen ook een toeslag voor eenoudergezinnen ontvangen vanaf de derde rang. In deze statistieken worden deze eenoudergezinnen niet afzonderlijk weergegeven maar worden ze geïntegreerd in de effectieven van de verhoogde schalen. Hetzelfde geldt voor de kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening die een bijkomende bijslag ontvangen voor hun handicap (zie pagina 11). Rechtgevende kinderen Het kind waarvoor kinderbijslag uitgekeerd wordt, wordt het rechtgevend kind genoemd. Iedere werknemer heeft recht op kinderbijslag voor: 1) de eigen kinderen, de kinderen van zijn echtgenote en de gemeenschappelijke kinderen; 2) de kinderen die door hem of zijn echtgenote geadopteerd zijn of gewettigd door adoptie of van wie hij of zijn echtgenote de pleegvoogd is; 3) de kleinkinderen of achterkleinkinderen, neven en nichten die minstens drie maanden deel uitmaken van zijn gezin; 4) de broers of zussen die deel uitmaken van het gezin, op voorwaarde dat zij geen kinderbijslag genieten volgens een Belgische of buitenlandse bepaling; 5) de broers of zussen die geen deel uitmaken van het gezin en nog geen kinderbijslag genieten volgens een Belgische of buitenlandse bepaling;

15 BEGRIPSBEPALINGEN 10 6) de kinderen van de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt en de kinderen van de ex-echtgenoot die deel uitmaken van het gezin; de kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of samenwoonde, en geen feitelijk gezin meer vormt, op voorwaarde dat die kinderen tot zijn gezin behoren; 7) de kinderen die in zijn gezin geplaatst zijn ten laste of door bemiddeling van een openbare overheid; 8) de kinderen die deel uitmaken van het gezin en over wie hijzelf, zijn echtgenote of de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt het ouderlijke gezag heeft door een vonnis van de jeugdrechtbank. De Minister van Sociale Zaken kan in (categorieën van) behartigenswaardige gevallen stellen dat een werknemer recht heeft op kinderbijslag voor kinderen die deel uitmaken van zijn gezin. Sinds 16 juli 2007 kan, in bepaalde gevallen, de afwijking toegekend worden op eenvoudige vraag of automatisch door het kinderbijslagfonds. Er is in principe geen kinderbijslag verschuldigd voor kinderen opgevoed buiten het Rijk. Maar in toepassing van Europese verordeningen, bilaterale overeenkomsten of afwijkingen kan toch kinderbijslag worden uitbetaald onder welbepaalde voorwaarden. Studenten Kinderen van 18 tot en met 24 jaar die verder dagonderwijs volgen, stage lopen of een eindverhandeling schrijven. Werkzoekenden Kinderen van 18 tot en met 24 jaar die ingeschreven zijn als werkzoekende en hun studies of leertijd beëindigd hebben.

16 Leerjongens/-meisjes BEGRIPSBEPALINGEN 11 Kinderen van 18 tot en met 24 jaar die een leerovereenkomst of leerverbintenis hebben gesloten, die erkend is en gecontroleerd wordt door een bevoegde overheid. Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (art. 47, AKBW) In het oude systeem dat nog steeds van kracht is gaat het om kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minimum 66% die tot de leeftijd van 21 jaar op één van de bijkomende bijslagen voorzien in artikel 47, AKBW aanspraak maken. De erkenning van de aandoening wordt toegekend door de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid. De bijkomende bijslag is afhankelijk van de zelfredzaamheidsgraad van het kind die bepaald wordt door een schaal van 0 tot 9 punten. De bijkomende bijslag is progressief vanaf 0 punten, 4 punten en 7 punten. Vanaf 1 mei 2003 is er een nieuwe regeling van kracht voor de kinderen die geboren zijn na 1 januari Vanaf 1 januari 2007 is deze regeling uitgebreid tot de kinderen die vanaf 1 januari 1993 geboren zijn. Vanaf 1 mei 2009 is deze nieuwe regeling ook van toepassing op kinderen geboren voor 1 januari 1993 bij een nieuwe aanvraag, een herziening van de handicap en bij een nieuwe evaluatie. De bijkomende bijslag wordt toegekend in functie van de gevolgen van de aandoening gemeten volgens drie pijlers: de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1), de activiteit en de participatie van het kind (pijler 2) en de gevolgen voor de familiale omgeving (pijler 3). In deze nieuwe regeling gebeurt de evaluatie op een schaal van 0 tot 36 punten. Het kind moet voor de 1e pijler minstens 4 punten hebben ofwel minstens 6 punten voor de drie pijlers samen. De bijkomende bijslag is progressief vanaf 4, 6, 9, 12, 15, 18 en meer dan 20 punten. Bij de 6 tot 8 en de 9 tot 11 punten is de bijkomende bijslag aanzienlijk lager indien het minimum van 4 punten niet behaald wordt in pijler 1.

17 BEGRIPSBEPALINGEN 12 De bijkomende bijslag ten gunste van het rechtgevend kind met een aandoening is niet langer verschuldigd als het rechtgevend kind een activiteit uitoefent waardoor het verzekeringsplichtig wordt t.a.v. een van de sociale zekerheidsregelingen, behalve als het tewerkgesteld is in een beschutte werkplaats of een leerovereenkomst gesloten heeft. Gehandicapte kinderen ouder dan 25 jaar De personen met een handicap die geboren zijn vóór 1 juli 1966 en erkend zijn als volledig arbeidsongeschikt of tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats ontvangen de gewone schaal. Geplaatste kinderen (art. 70 en 70ter, AKBW) De kinderbijslag voor een kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid geplaatst is in een instelling, wordt als volgt betaald: 2/3 aan de instelling of aan de plaatsingsoverheid, in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de jeugdbescherming; 1/3 aan de persoon die de bijslagtrekkende was vóór de plaatsing. Als de plaatsing een maatregel inzake jeugdbescherming is, beslist de jeugdrechter of de overheid over het overige derde. Ze kunnen aan dat derde een andere bestemming geven, bijvoorbeeld een storting op een spaarrekening of een uitbetaling aan een bijzondere voogd. Wanneer een kind bij een particulier geplaatst is, wordt de kinderbijslag in haar geheel betaald aan het opvanggezin. Er wordt ook een forfaitaire bijslag betaald aan de persoon die het kind opvoedde vóór de plaatsing, zolang die nauw contact onderhoudt met het kind.

18 SAMENVATTENDE TABEL

19 SAMENVATTENDE TABEL 14 VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, DE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER CATEGORIE TOESTAND OP 31 DECEMBER 2014 Categorie RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN Kinderbijslagfondsen FAMIFED* PUBLIEKE SECTOR DIBISS FAMIFED GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Kinderbijslagfondsen DIBISS FAMIFED * Inclusief art. 102

20 SAMENVATTENDE TABEL 15 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN BIJ FAMIFED, DIBISS EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN KINDERBIJSLAGFONDSEN DIBISS FAMIFED

21 SAMENVATTENDE TABEL 16 AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN BIJ FAMIFED BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN PUBLIEKE SECTOR GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

22 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN

23 Tabellen A. Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin G. Adoptiepremies: aantal adopties waarvoor een premie werd betaald 1. Verdeling volgens de rang in het onthaalgezin (2de semester 2014 en jaar 2014) 2. Verdeling per leeftijdsgroep (2de semester 2014 en jaar 2014) IV. WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) B. Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin 1. Totaal 2. Kinderbijslagfondsen 3. FAMIFED (inclusief art. 102) C. Rechtgevende kinderen: verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep 1. Totaal 2. Kinderbijslagfondsen 3. FAMIFED (inclusief art. 102) D. Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang (14 tabellen: 1 tabel per schaal + totalen) E. Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) 1. Oud systeem (Verdeling volgens de zelfredzaamheid) 2. Nieuw systeem (Verdeling volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening) van kracht sedert 1 mei Totaal van de twee systemen F. Kraamgeld: aantal geboorten die aanleiding hebben gegeven tot de toekenning van een kraamgeld - Tweede semester Jaar 2014 H. Geplaatste kinderen 1. Geplaatste kinderen in een instelling (art. 70, AKBW) 2. Geplaatste kinderen bij een particulier (art. 70ter, AKBW) Grafieken - Aantal bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen bij FAMIFED en de kinderbijslagfondsen - Het percentage bijslagtrekkenden per schaal - Het percentage rechtgevende kinderen per schaal - Het percentage rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep Pagina's tot

24 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 19 A. RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) en

25 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 20 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN BIJ FAMIFED EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED

26 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 21 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 1 GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden en Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

27 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 22 HET PERCENTAGE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN PER SCHAAL 1,89% 2,65% 1,99% 3,91% 4,84% 6,45% 10,96% 7,66% 15,71% 1 87,75% 70,67% 85,52% KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED Art. 40 Art. 42bis Art. 50ter Art. 50bis

28 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 23 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 2 KINDERBIJSLAGFONDSEN GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden en Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

29 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 24 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 3 FAMIFED (Incl. art. 102) GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden en Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

30 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 25 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP 1 GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden Invaliden Werklozen Gepensioneerden 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

31 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 26 HET PERCENTAGE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL 1,58% 2,16% 1,65% 4,01% 6,78% 11,83% 5,02% 8,13% 17,22% 87,64% 68,80% 85,20% KINDERBIJSLAG- FONDSEN FAMIFED GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL ART. 42bis VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER (invaliden) VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS (wezen)

32 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 27 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP 2 KINDERBIJSLAGFONDSEN GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden Invaliden Werklozen Gepensioneerden 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

33 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 28 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP 3 FAMIFED (Incl. art. 102) GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden Invaliden Werklozen Gepensioneerden 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

34 0,69% 1,14% 0,75% 15,56% 18,72% 18,31% 27,20% 27,16% 26,23% 25,35% 27,55% 27,61% 27,21% 26,12% 30,41% WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 29 HET PERCENTAGE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED 0-5 jaar 6-11 jaar jaar jaar +25 jaar

35 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 30 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG ALGEMEEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

36 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 31 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : ARBEIDSPRESTATIES EN TIJDELIJKE WERKLOZEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

37 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 32 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : WEZEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

38 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 33 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : VOLLEDIG WERKLOZEN < 6 MAANDEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

39 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 34 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : VOLLEDIG WERKLOZEN > 6 MAANDEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

40 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 35 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : GEPENSIONEERDEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

41 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 36 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : INVALIDEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

42 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 37 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

43 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 38 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS : WERKLOZEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

44 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 39 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS : GEPENSIONEERDEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

45 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 40 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS : LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

46 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 41 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 50TER : INVALIDEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

47 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 42 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 50BIS : WEZEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

48 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 43 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS, 50TER EN 50BIS : VERHOOGDE SCHALEN LEEFTIJDS- KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

49 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 44 E. RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG E 1. OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD KINDERBIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten E 2. NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING KINDERBIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers E 3. VAN DE TWEE SYSTEMEN

50 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 45 F. KRAAMGELD AANTAL GEBOORTEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD TWEEDE SEMESTER 2014 GEBOORTERANG KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) Eerste geboorte Volgende geboorten JAAR 2014 GEBOORTERANG KINDERBIJSLAGFONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) Eerste geboorte Volgende geboorten

51 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 46 G. ADOPTIEPREMIES AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD G 1. VERDELING VOLGENS DE RANG IN HET ONTHAALGEZIN TWEEDE SEMESTER 2014 JAAR 2014 ADOPTIERANG Eerste rang Volgende rangen KINDER- BIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) KINDER- BIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) G 2. VERDELING PER LEEFTIJDSGROEP KINDER- BIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) KINDER- BIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) jaar jaar jaar jaar jaar jaar LEEFTIJDSGROEP Minder dan 1 jaar TWEEDE SEMESTER 2014 JAAR

52 WERKNEMERS & ZELFSTANDIGEN (inclusief art. 102) 47 H. GEPLAATSTE KINDEREN H 1. GEPLAATSTE KINDEREN IN EEN INSTELLING (art. 70, AKBW) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN KINDER- BIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) H 2. GEPLAATSTE KINDEREN BIJ EEN PARTICULIER (art. 70ter, AKBW) (1) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN KINDER- BIJSLAG- FONDSEN FAMIFED (Incl. art. 102) (1) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving.

53 PUBLIEKE SECTOR

54 Tabellen A. Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin V. PUBLIEKE SECTOR B. Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin 1. Totaal 2. DIBISS 3. FAMIFED C. Rechtgevende kinderen: verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep 1. Totaal 2. DIBISS 3. FAMIFED D. Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang (14 tabellen: 1 tabel per schaal + totalen) E. Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) 1. Oud systeem (Verdeling volgens de zelfredzaamheid) 2. Nieuw systeem (Verdeling volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening) van kracht sedert 1 mei Totaal van de twee systemen F. Kraamgeld: aantal geboorten die aanleiding hebben gegeven tot de toekenning van een kraamgeld - Tweede semester Jaar 2014 G. Adoptiepremies: aantal adopties waarvoor een premie werd betaald 1. Verdeling volgens de rang in het onthaalgezin (2de semester 2014 en jaar 2014) 2. Verdeling per leeftijdsgroep (2de semester 2014 en jaar 2014) H. Geplaatste kinderen 1. Geplaatste kinderen in een instelling (art. 70, AKBW) 2. Geplaatste kinderen bij een particulier (art. 70ter, AKBW) Grafieken - Aantal bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen bij FAMIFED en DIBISS - Het percentage bijslagtrekkenden per schaal - Het percentage rechtgevende kinderen per schaal - Het percentage rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep Pagina's tot

55 PUBLIEKE SECTOR 50 A. RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN DIBISS FAMIFED en

56 PUBLIEKE SECTOR 51 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN BIJ FAMIFED EN DIBISS BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN DIBISS FAMIFED

57 PUBLIEKE SECTOR 52 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 1 GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden en Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

58 PUBLIEKE SECTOR 53 HET PERCENTAGE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN PER SCHAAL 0,71% 1,88% 1,75% 1,81% 4,47% 0,51% 2,50% 6,41% 12,92% 1 80,72% 97,03% 89,27% DIBISS FAMIFED Art. 40 Art. 42bis Art. 50ter Art. 50bis

59 PUBLIEKE SECTOR 54 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 2 DIBISS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden en Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

60 PUBLIEKE SECTOR 55 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 3 FAMIFED GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden GEWONE SCHAAL ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden en Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

61 PUBLIEKE SECTOR 56 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP 1 GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar GEWONE SCHAAL Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

62 PUBLIEKE SECTOR 57 HET PERCENTAGE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL 1,57% 1,45% 0,64% 0,47% 1,50% 4,50% 2,47% 7,14% 14,54% 79,39% 97,45% 88,89% DIBISS FAMIFED GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL ART. 42bis VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER (invaliden) VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS (wezen)

63 PUBLIEKE SECTOR 58 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP 2 DIBISS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar GEWONE SCHAAL Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

64 PUBLIEKE SECTOR 59 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP 3 FAMIFED GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, AKBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW Invaliden Werklozen Gepensioneerden 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar GEWONE SCHAAL Totaal 42bis ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN

65 0,29% 0,65% 0,48% 20,40% 22,39% 25,07% 25,04% 23,66% 22,67% 24,71% 26,97% 27,26% 27,21% 25,96% 27,23% PUBLIEKE SECTOR 60 HET PERCENTAGE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP DIBISS FAMIFED 0-5 jaar 6-11 jaar jaar jaar +25 jaar

66 PUBLIEKE SECTOR 61 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG ALGEMEEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

67 PUBLIEKE SECTOR 62 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : ARBEIDSPRESTATIES EN TIJDELIJKE WERKLOZEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

68 PUBLIEKE SECTOR 63 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : WEZEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

69 PUBLIEKE SECTOR 64 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : VOLLEDIG WERKLOZEN < 6 MAANDEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

70 PUBLIEKE SECTOR 65 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : VOLLEDIG WERKLOZEN > 6 MAANDEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

71 PUBLIEKE SECTOR 66 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : GEPENSIONEERDEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

72 PUBLIEKE SECTOR 67 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : INVALIDEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

73 PUBLIEKE SECTOR 68 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ARTIKEL 40 : LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

74 PUBLIEKE SECTOR 69 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS : WERKLOZEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

75 PUBLIEKE SECTOR 70 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS : GEPENSIONEERDEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

76 PUBLIEKE SECTOR 71 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS : LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

77 PUBLIEKE SECTOR 72 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 50TER : INVALIDEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

78 PUBLIEKE SECTOR 73 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 50BIS : WEZEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

79 PUBLIEKE SECTOR 74 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL ARTIKEL 42BIS, 50TER EN 50BIS : VERHOOGDE SCHALEN LEEFTIJDS- DIBISS FAMIFED RANG GROEP gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW)

80 PUBLIEKE SECTOR 75 E. RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG E 1. OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten DIBISS FAMIFED E 2. NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers E 3. VAN DE TWEE SYSTEMEN DIBISS FAMIFED

81 PUBLIEKE SECTOR 76 F. KRAAMGELD AANTAL GEBOORTEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD TWEEDE SEMESTER 2014 GEBOORTERANG DIBISS FAMIFED Eerste geboorte Volgende geboorten JAAR 2014 GEBOORTERANG DIBISS FAMIFED Eerste geboorte Volgende geboorten

82 PUBLIEKE SECTOR 77 G. ADOPTIEPREMIES AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD G 1. VERDELING VOLGENS DE RANG IN HET ONTHAALGEZIN TWEEDE SEMESTER 2014 JAAR 2014 ADOPTIERANG DIBISS FAMIFED DIBISS FAMIFED Eerste rang Volgende rangen G 2. VERDELING PER LEEFTIJDSGROEP TWEEDE SEMESTER 2014 JAAR 2014 LEEFTIJDSGROEP DIBISS FAMIFED DIBISS FAMIFED Minder dan 1 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

83 PUBLIEKE SECTOR 78 H. GEPLAATSTE KINDEREN H 1. GEPLAATSTE KINDEREN IN EEN INSTELLING (art. 70, AKBW) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN DIBISS FAMIFED H 2. GEPLAATSTE KINDEREN BIJ EEN PARTICULIER (art. 70ter, AKBW) (1) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN DIBISS FAMIFED (1) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving.

84 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

85 Tabellen A. Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin VI. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG B. Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin C. Rechtgevende kinderen: verdeling per schaal en per leeftijdsgroep D. Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang E. Kraamgeld: aantal geboorten die aanleiding hebben gegeven tot de toekenning van een kraamgeld - Tweede semester Jaar 2014 F. Adoptiepremies: aantal adopties waarvoor een premie werd betaald 1. Verdeling volgens de rang in het onthaalgezin (2de semester 2014 en jaar 2014) 2. Verdeling per leeftijdsgroep (2de semester 2014 en jaar 2014) G. Geplaatste kinderen Grafieken - Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal rechtgevende kinderen - Het percentage bijslagtrekkenden per schaal - Het aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijd Pagina's tot

86 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 81 A. RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN FAMIFED en

87 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 82 B. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN GEWONE SCHAAL ART. 40 GEPLAATSTE KINDEREN SCHAAL ART. 42BIS SCHAAL ART. 50BIS ALGEMEEN en

88 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 83 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN Gezinnen met meer dan 5 kinderen 166 2% Gezinnen met 3 kinderen % Gezinnen met 1 kind % Gezinnen met 2 kinderen %

89 3,44% 0,54% 0,82% 95,21% GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 84 HET PERCENTAGE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN PER SCHAAL 1 Gewone schaal art. 40 Geplaatste kinderen Schaal art. 42bis Schaal art. 50bis

90 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 85 C. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP AANTAL KINDEREN GEWONE SCHAAL ART. 40 GEPLAATSTE KINDEREN SCHAAL ART. 42BIS SCHAAL ART. 50BIS ALGEMEEN 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar

91 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 86 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG ALGEMEEN LEEFTIJDSGROEP RANG FAMIFED 1ste de jaar 3de de 587 5de en ste de jaar 3de 904 4de 372 5de en ste de jaar 3de 478 4de 115 5de en ste de jaar 3de 41 4de 3 5de en ste de de de de en

92 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 87 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE SCHAAL ART. 40 LEEFTIJDSGROEP RANG FAMIFED 1ste 83 2de jaar 3de 51 4de 17 5de en ste 32 2de jaar 3de 37 4de 23 5de en ste 44 2de jaar 3de 43 4de 11 5de en ste 58 2de jaar 3de 5 4de - 5de en ste 217 2de 170 3de 136 4de 51 5de en

93 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 88 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEPLAATSTE KINDEREN LEEFTIJDSGROEP RANG FAMIFED 1ste 9 2de jaar 3de 1 4de - 5de en ste 12 2de jaar 3de - 4de - 5de en ste 17 2de jaar 3de 1 4de 1 5de en ste 2 2de jaar 3de - 4de - 5de en ste 40 2de 8 3de 2 4de 1 5de en

94 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 89 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG SCHAAL ART. 42BIS LEEFTIJDSGROEP RANG FAMIFED 1ste de jaar 3de de 567 5de en ste de jaar 3de 857 4de 345 5de en ste de jaar 3de 429 4de 101 5de en ste de jaar 3de 35 4de 3 5de en ste de de de de en

95 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 90 D. RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG SCHAAL ART. 50BIS LEEFTIJDSGROEP RANG FAMIFED 1ste 5 2de jaar 3de - 4de 3 5de en ste 11 2de jaar 3de 10 4de 4 5de en ste 23 2de jaar 3de 5 4de 2 5de en ste 22 2de jaar 3de 1 4de - 5de en ste 61 2de 37 3de 16 4de 9 5de en

96 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 91 AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD jaar 401 3% jaar % 0-2 jaar % 3-5 jaar % 6-11 jaar %

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 146 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 Federaal Agentschap voor Kinderbijslag DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 149 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle

Nadere informatie

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers HAL FJ AAR L IJ K S E ME DE DE L ING Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2004 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 130 Verantwoordelijk uitgever

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 143 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 2009/1 139 Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 139 Verantwoordelijk

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Focus: 2016 3 Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-1000 Brussel e-mail: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR 2 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG

DEMOGRAFISCH VERSLAG RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2009 - STATISTISCHE REEKSEN 2008 Tellingen 2008 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG

DEMOGRAFISCH VERSLAG RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2002 - STATISTISCHE REEKSEN 1992-2002 Uitgave 2003 Editeur responsable: Office national d'allocations familiales pour

Nadere informatie

Statistiek per kinderbijslagfonds

Statistiek per kinderbijslagfonds Statistiek per kinderbijslagfonds Telling 2009 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknmers Informatie verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2010-1 De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 25 33 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw.be Website:

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag Focus 2017 2 Op 1 mei 2015 waren er 96.231 kinderen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd in België die geen Belgische kinderbijslag ontvingen. Dit komt

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Reproductie

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2011-1 De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail:

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-3 Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Statistiek per kinderbijslagfonds

Statistiek per kinderbijslagfonds Statistiek per kinderbijslagfonds Dienst 2010 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Inlichtingen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Departement

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Statistiek per kinderbijslagfonds

Statistiek per kinderbijslagfonds Statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2012 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Inlichtingen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Departement

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 Analyse STATISTISCH OVERZICHT NR. 2 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen:

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

STATISTIEK VAN DE OVERHEID

STATISTIEK VAN DE OVERHEID STATISTIEK VAN DE OVERHEID Dienstjaar 2009 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j . 1 BREVET V AN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT AANVRAAG OM BREVET Identificatie van de volgende instelling ldentificatie van de oorspronkelijke instelling (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-....j

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 593 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

STATISTIEK VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR WERKNEMERS. Tellingen 2004

STATISTIEK VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR WERKNEMERS. Tellingen 2004 STATISTIEK VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR WERKNEMERS Tellingen 2004 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Tellingen 2008 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Deze gegevens

Nadere informatie

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Uitgave 2007 HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 31 DECEMBER 2016

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 31 DECEMBER 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 31 DECEMBER 2016 Analyse Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen:

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

VR DOC.0557/5

VR DOC.0557/5 VR 2017 0906 DOC.0557/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST, DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE AANKNOPINGSFACTOREN

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Tellingen 2007 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Rijksdienst

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

FOCUS De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties

FOCUS De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties FOCUS 2008-3 De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer Allocatief Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002 In dit nummer Nieuwe barema s Kinderbijslag betalen aan de vader? Het kan! Papier hier... Vragenlijsten al teruggestuurd?

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag Eenoudergezinnen en de kinderbijslag Focus: 2017-1 Bijna één op vijf of meer dan 540.000 kinderen met recht op Belgische kinderbijslag groeit op in een eenoudergezin. Meer dan de helft van deze kinderen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie