DEMOGRAFISCH VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -"

Transcriptie

1

2 RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG STATISTISCHE REEKSEN Uitgave 2004

3 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen, zich wenden tot : Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat BRUSSEL website : of Bijkomende exemplaren kunnen verkregen worden op aanvraag. De reproductie van gegevens uit dit verslag kan enkel met bronvermelding.

4 TABEL Blz. INLEIDING 1 COMMENTAAR 2 BESLUITEN 12 GRAFIEKEN BIJLAGE I : Statistische reeksen BIJLAGE II : GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Statistische reeksen

5 INLEIDING De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) maakt tweemaal per jaar, op 30 juni en op 30 december, een demografische telling van de gezinnen en de kinderen waarvoor betaald wordt in de kinderbijslagregeling voor werknemers, in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag, en in de overheidssector voor sommige overheden (met name het onderwijzend personeel) of voor sommige instellingen (de RKW verzekert de betaling van de gezinsbijslag voor rekening van deze laatste, met terugbetaling). De gedetailleerde resultaten van deze tellingen worden halfjaarlijks gepubliceerd in de Mededeling van de RKW. De gegevens van de tellingen zijn aan de RKW meegedeeld door de 25 vrije kinderbijslagfondsen, de twee bijzondere fondsen actief in hun specifieke sector (havenwerkers en binnenscheepvaart), en de eigen diensten van de RKW, allemaal instellingen belast met de betaling van kinderbijslag voor werknemers in België (enkel de RKW voor wat de gewaarborgde gezinsbijslag betreft). Deze gegevens hebben betrekking op de ingeschreven gevallen ; dit betekent dat naast de gevallen waarvoor werkelijk betaald wordt op de datum van de telling ook de gevallen meegeteld worden waarvoor het recht reeds is vastgesteld, maar waarvoor om een of andere reden nog niet werd uitbetaald. Dit verslag betreft enkel de kinderbijslag voor werknemers en de gewaarborgde gezinsbijslag, opeenvolgend behandeld. Het is gebaseerd op de tellingen op 31 december van de jaren 1993 tot 2003, waarvan de resultaten worden voorgesteld in de vorm van tijdreeksen, als dusdanig weergegeven in de tabellen van de twee bijlagen (Bijlage I: werknemers; Bijlage II: gewaarborgde gezinsbijslag). Dit verslag verstrekt commentaar bij de meest betekenisvolle tendensen, opgenomen in de tien tabellen na de besluiten (tabellen A tot F voor de regeling van de werknemers en tabellen G tot J voor de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag). De tabellen van de twee regelingen volgen elkaar volgens twee hoofdprincipes: het eerste betreft direct de rechtgevenden (tabellen A en G), het tweede de evolutie van de uitgaven aan bijslag in verhouding tot de rechtgevenden, dus de gemiddelde uitgaven per kind (tabellen D en I). De tabellen daartussen of daarna horen bij een van deze twee principes en betreffen bepaalde variabelen die van secundair belang zijn en de gegevens aanvullen of uitleg bieden bij de voornaamste tendens.

6 2 COMMENTAAR Tabel A Deze eerste tabel geeft de evolutie weer van de rechtgevenden, verdeeld per leeftijdsgroep, en voor hen ouder dan 18, volgens hun recht om kinderbijslag te ontvangen. Over de hele periode die dit verslag dekt ( ) is er een stijging van het totale aantal rechtgevende kinderen met eenheden, of met 2,47%. Voor de groep jongeren van 18 tot 25 jaar gaat dit met eenheden, een toename met 2,36% (+2,76% voor de studenten, +5,97% voor de jonge werkzoekenden en -26,31% voor de leerlingen). Uit de eerste grafiek, gemaakt op basis van tabel A, blijkt de globale evolutie van het aantal rechtgevende kinderen in de regeling van de werknemers. Hieruit blijkt duidelijk dat dit globale aantal in de loop van de laatste tien jaar ( ) eerst steeg ( bijkomende rechtgevenden van 1993 tot 1997), en dan een tijd vrijwel stagneerde (van 1998 tot 2001). Sedert 2002 is de toename echter zeer duidelijk ( rechtgevenden meer in twee jaar). Te herinneren valt dat deze laatste stijging gedeeltelijk voortkomt uit de overname in de regeling van rechthebbenden die vroeger een recht openden in de overheidssector, namelijk het contractueel personeel van sommige autonome openbare ondernemingen (Belgacom, De Post, Belgocontrol en Biac), onderworpen aan de sociale zekerheid van de werknemers sedert 1 juli 2002 (programma-wet van 2 augustus 2002). In 2003 werd het contractueel personeel van de RTBF ook opgenomen in de regeling (toepassing van dezelfde programma-wet, maar met inwerkingtreding op 1 januari 2003), wat in lichte mate bijdroeg tot de stijging met rechtgevenden in de loop van dit dienstjaar (+0,52%). De verzekeringsplicht van de onthaalouders (koninklijk besluit van 18 maart 2003) is een andere maatregel die tot een toename kan leiden. Andere meer conjunctuur-gebonden verklaringen moeten gezocht worden in de samenstelling zelf van het aantal rechtgevende kinderen, beschouwd per leeftijdsgroep. De hernieuwde stijging, vastgesteld sedert 2002, voor de groep rechtgevenden van 18 tot 25 jaar (6.080 rechtgevenden meer in deze leeftijdsgroep, of een toename van 2,33% in twee jaar) verklaart voor een niet te verwaarlozen deel de eerder vermelde opwaartse globale tendens ( rechtgevenden meer sedert 2002 voor de hele regeling).

7 3 Bij deze jongeren van 18 tot 25 jaar stelt men een duidelijke toename vast sedert 2002 (zie de laatste grafiek van de reeks) voor de subgroep van de jonge werkzoekenden (4.838 eenheden meer, een stijging met 16,49%). Het recht van deze rechtgevenden wordt verlengd op het einde van hun schooltijd wegens een verslechtering van de arbeidsmarkt, en voegt zich bij het globale bestand van de regeling. In 2003 zet deze stijging zich door, maar in mindere mate (1.467 eenheden meer, een toename met 4,29%). Te noteren valt ook dat deze stijgingen nog gevoeliger zijn voor enkel de subgroep van de jonge werkzoekenden van 21 tot 25 jaar (+21,35% in 2002 en +6,78% in 2003). Zonder dat men een directe band met de conjunctuur kan leggen, heeft de tendens bij de studenten (zie vierde grafiek) ook een weerslag op het globale effectief. Na talrijke jaren van gestage toename (stijgend schoolbezoek) kende hun aantal vanaf 1999 een eerste daling. Van 1999 tot 2002 daalde hun aantal met eenheden (-3,70%). Voor hen stelt men pas in de loop van het laatste dienstjaar, in 2003, eveneens een nieuwe stijging vast (643 eenheden meer, een toename met 0,29%), enkel in de groep van de oudsten, dus van 21 tot 25 jaar (820 bijkomende eenheden, of +1,23%). Het aantal leerlingen (zie grafiek) daalt gestaag sedert 1998 (2.317 eenheden minder dan in 2003, een daling van 49,95% in zes jaar). Tabel B Tabel B betreft de geboorten en adopties in de regeling, een ander belangrijk element dat de globale tendens beïnvloedt bij de bestanden van de regeling (tabel A). De eerste grafiek, met de evolutie van de geboorten van 1993 tot 2003, toont aan dat de tendens in zijn geheel eerder neerwaarts is. Over tien jaar bedraagt de daling geboorten, een daling met 5,57%. Zoals men kan zien gaat het niet om een constante daling in de loop van de periode, maar eerder om een opeenvolging van aanzienlijke dalingen, afgewisseld met dalingen van kleinere omvang. In 2002 werd overigens het laagste niveau genoteerd, geboorten. In 2003 was er echter een stijging met geboorten (+1,36%), samen met de stijging van de effectieven tijdens dit dienstjaar (zie tabel 1).

8 4 Uit de tweede grafiek blijkt duidelijk dat het aantal tweede en volgende geboorten sedert 1999 lager ligt dan het aantal eerste geboorten en dat dit negatieve verschil sedertdien standhoudt. Eind 2003 is het aandeel van de eerste geboorten 50,86% tegen 47,23% eind Bij de adopties (grafiek 3) ziet men een duidelijk neerwaartse tendens sedert 1997 (-19,92%). In 1993 daalde hun aantal nog (-2,43%), terwijl er in 2002 een heropleving was (+3,78%). Tabel C Een andere belangrijke factor die de evolutie van de effectieven beïnvloedt is het aantal werknemers dat onderworpen is aan de regeling. Een gestage toename van het aantal van deze werknemers gedurende verschillende jaren zal namelijk leiden tot een stijging op termijn van het globale effectief (aanwerving van vele jongeren, die reeds ouder zijn of potentiële toekomstige ouders). De weerslag ervan is echter beperkt door het feit dat een stijging of een daling van dit aantal niet noodzakelijk leidt tot dezelfde stijging of daling in termen van bijslagtrekkenden of rechtgevenden, maar grotendeels voelbaar is via een verschuiving van de effectieven van de categorie Arbeidsprestaties naar die van de werklozen, in een eerste fase die van minder dan zes maanden. Zoals de eerste grafiek aantoont nam het totale aantal werknemers dat onderworpen is aan de regeling van 1995 tot 2001 toe met eenheden, een stijging met 12,05% in zeven jaar. Maar zoals ook aangetoond door de drie grafieken betreffende de bijslagtrekkende gezinnen, is de weerslag van deze stijging op de effectieven van de regeling maar gedeeltelijk. Enerzijds komt de stijging van het aantal gezinnen in de categorie Arbeidsprestaties duidelijk veel later (op beslissende wijze pas sedert 1998), anderzijds is de stijging voor deze gezinnen in dezelfde periode ( ) duidelijk minder, met maar 1,57% over de zeven jaar ( gezinnen). Beperkt tot enkel de vijf beste jaren (1998 tot 2001), dan is het maximum bereikt door deze stijging 2,48% ( gezinnen). Waar het gevolg van de verschuiving van categorie gedeeltelijk deze disproportie tussen de evolutie van de onderworpen werknemers en de gezinnen verklaart, moet men daar ook het resultaat zien van de evoluties die kenmerkend zijn voor de onderworpen werknemers zelf.

9 5 Zo is de evolutie van de onderworpen werknemers volgens hun geslacht een belangrijk element om in aanmerking te nemen. Zoals blijkt uit de tweede grafiek is de stijging duidelijk hoger bij de vrouwelijke werknemers (+19,42% van 1993 tot 2002, tegen +5,55% voor de mannelijke). De gezinnen met twee onderworpen werknemers zijn dan ook talrijker en bijgevolg volgt het aantal gezinnen niet de stijging van de onderworpen werknemers. Tenslotte vertaalden de evoluties aan verschillend ritme van enerzijds de onderworpen werknemers en anderzijds de bijslagtrekkende gezinnen in de categorie arbeidsprestaties zich logischerwijze door een constante daling sedert 1995 van de verhouding tussen beide: laatstgenoemden vertegenwoordigden nog 29,80% van de eersten eind 2002, tegen 32,88% eind Dit wordt weergegeven door de voorlaatste grafiek van de reeks. Hieraan moet toegevoegd worden dat de laatste gegevens betreffende de onderworpen werknemers met betrekking tot het jaar 2003 nog altijd niet beschikbaar zijn wegens de grote veranderingen bij de RSZ (invoering van de multifunctionele aangifte DMFA) en dus niet konden worden opgenomen in dit verslag. Men stelt echter vast dat er weer een daling was van het aantal onderworpen werknemers in 2002 (zie eerste grafiek), en het zou interessant zijn om na te gaan of dit bevestigd wordt in Tabel D Met tabel D vat het verslag het tweede onderzoeksprincipe aan betreffende de evolutie van de uitgaven aan gezinsbijslag in verhouding tot de effectieven van de rechtgevende kinderen, of de evolutie van de gemiddelde uitgave per kind, eerst berekend aan de lopende prijzen en vervolgens aan de constante prijzen (uitgaven aan de index van 1993). Uit deze tabel blijkt dat de gemiddelde maandelijkse uitgave voor een kind 145,98 EUR bedraagt voor het jaar 2003 (125,93 EUR in 1993). Uitgedrukt in constante prijzen is dit 124,39 EUR, of een daling met 1,54 EUR in tien jaar. Nog steeds in constante prijzen is dit een daling met 2,57 EUR voor de kinderen voor wie de kinderbijslag wordt betaald aan de schaal van artikel 40, KBW (gewone schaal). Deze daling, die een sterke invloed uitoefent op de totale gemiddelde uitgave per kind, kan logisch verklaard worden door de maatregelen, in werking getreden in 1997, op het vlak van de leeftijdstoeslagen, hoewel een lichtere daling zich al voor die datum had voorgedaan.

10 6 Voor de kinderen die de schaal van artikel 42bis, KBW ontvangen (kinderen van gepensioneerden en langer dan zes maand werklozen) kent de evolutie een stijging van 2,12 EUR, en voor die van artikel 50ter, KBW (kinderen van invaliden), bedraagt de stijging 6,80 EUR. Voor de wezen van artikel 50bis, KBW, bedraagt de daling 8,66 EUR en vloeit voort uit het feit dat de groep van jaar van 1993 tot 2003 van 28,97% van het totaal is afgenomen tot 24,39%. Tabel E De verdeling van de rechtgevenden per categorie van schaal, opgenomen in tabel E, past nog altijd in een optiek van uitgaven, waarbij de evoluties per schaal van de effectieven een belangrijke weerslag op de begroting hebben. De uitgaven aan bijslag van de economische rekeningen zijn hiervan sterk afhankelijk voor hun jaarlijkse variaties. De grafieken, gebaseerd op deze tabel, tonen duidelijk aan dat de tendens van de rechtgevenden per schaal, ingezet in 2002, zich in 2003 heeft voortgezet, voornamelijk voor de categorie van de kinderen voor wie kinderbijslag wordt betaald op basis van artikel 42bis, KBW (kinderen van langer dan zes maand werklozen en gepensioneerden). In twee jaar tijd, vaan eind 2001 tot eind 2003, nam het aantal kinderen dat een van de schalen voorzien in artikel 42bis, KBW ontving toe met eenheden, of 9,38%. Het geheel van de kinderen die een van de verhoogde schalen (artikels 42bis, 50bis en 50ter, KBW) ontvangen nam toe tijdens dezelfde periode, met eenheden, of 6,36%. De balans over tien jaar ( ) vertaalt zich door een stijging van 14,63% van het geheel van de verhoogde schalen ( eenheden), tegen een stijging van 0,20% van het geheel van de gewone schalen ( eenheden). De toename behaalt 25,22% voor enkel de rechtgevenden van artikel 42bis, KBW ( eenheden). Enkel de wezen van artikel 50bis kennen een daling, van 7,34% ( eenheden). De toename van de rechtgevenden van artikel 50ter, KBW bedraagt 2,12% ( eenheden). Ten gevolge van deze evoluties hebben de relatieve aandelen van de verschillende categorieën de neiging om te dalen of toe te nemen als volgt van eind 1993 tot eind 2003: de gewone

11 7 schalen gaan van 84,27% van het totale aantal rechtgevenden naar 82,40%, de schalen van artikel 42bis van 9,63% naar 11,77%, de schalen van artikel 50ter van 3,38% naar 3,37%, de schalen van artikel 50bis van 2,72% naar 2,46% en het geheel van de verhoogde schalen van 15,73% naar 17,60%. De categorie van de rechtgevenden waarvan de rechthebbende een actieve werknemer is vertegenwoordigt nog 73,55% eind 2003, tegen 75,01% eind In reële termen is dit effectief beperkt met eenheden in 2003 (-0,55%), wat deze daling brengt tot eenheden sedert 2002 (-1,15% in twee jaar). Tabel F De evoluties betreffende de gezinsgrootte in tabel F zijn een andere mogelijke bron van variatie van uitgaven. Aangezien het hier gaat om minder gevoelige evoluties, is de weerslag ervan duidelijk minder dan voor wat betreft de schalen, hoewel nog niet verwaarloosbaar. Ze hebben echter wel een weerslag op de gemiddelde uitgave per kind (tabel D). Uit de grafieken op basis van tabel F blijkt dat de tendens betreffende de gezinsgrootte positief blijft tot drie kinderen, negatief wordt voor gezinnen met vier kinderen, en blijft dalen voor gezinnen met vijf en meer kinderen. Als men de gezinnen met drie en meer kinderen groepeert, stelt men vast dat deze gezinnen sedert 1997 de neiging vertonen om te blijven hangen rond de gezinnen. Ook blijkt dat de gezinnen met een en twee kinderen in de loop van de laatste twee jaar het meest toenamen, met 2,14% in twee jaar ( gezinnen) voor de eersten en met 1,89% ( gezinnen) voor de tweede. Op 10 jaar tijd zijn het daarentegen de gezinnen met 2 en 3 kinderen die het meest in aantal zijn toegenomen: respectievelijk + 4,57 % ( gezinnen) en + 3,43 % ( gezinnen). De gezinnen met 1 kind zijn slechts toegenomen met 1,08 % ( gezinnen). Relatief gezien, is de verdeling van de gezinnen in het stelsel dus als volgt geëvolueerd tussen eind 1993 en eind 2003: de gezinnen met 1 kind zijn gedaald van 47,68 % van het totale aantal gezinnen tot 46,92 %, die met 2 kinderen zijn toegenomen van 36,04 % tot 36,68 % en die met 3 en meer kinderen van 16,29 % tot 16,40 %.

12 8 Kinderen getroffen door een aandoening en rechtgevend op een toeslag van art. 47 KBW (buiten tabellen) Eind 2003 ontvingen rechtgevende kinderen jonger dan 21 één van de toeslagen van art. 47 KBW voor kinderen getroffen door een aandoening, wat 1,34 % van het totale aantal rechtgevenden in de regeling vertegenwoordigt. Dat aantal kent een constante stijging sinds 2000, hetzij een stijging van 19,84 % op vier jaar tijd ( kinderen). In 2003 bedraagt de toename 3,31 % (+ 759 kinderen) als gevolg van de globale stijging van het aantal rechtgevende kinderen in de regeling. Sinds 1 mei 2003 is een nieuwe regeling van kracht voor de kinderen geboren na 1 januari 1996 en gebaseerd op een nieuw evaluatiesysteem van de aandoening en haar gevolgen met ruimere voorwaarden. Eind 2003 bedroeg het aantal rechtgevende kinderen in deze nieuwe regeling 1.238, ofwel 5,- % van het totale aantal rechtgevenden op een toeslag van art. 47 KBW. Kinderen geplaatst in een instelling of bij een particulier (buiten tabellen) Op 31 december 2003 werden voor de eerste maal een telling gemaakt van de kinderen geplaatst in een instelling volgens art. 40 KBW en de kinderen geplaatst bij een particulier waarvan de oorspronkelijke bijslagtrekkende een forfaitaire bijslag bepaald in art. 70ter KBW ontvangt (een aanvulling op de kinderbijslag betaalt aan het opvanggezin). Op voornoemde datum bedroeg het aantal kinderen geplaatst in een instelling , hetzij 0,58 % van het globale aantal rechtgevenden. Op diezelfde datum waren er kinderen die aanleiding gaven tot de betaling van een forfaitaire bijslag geplaatst bij een particulier (0,08 % van het totale aantal rechtgevenden). Tabel G De eerste grafiek in tabel G toont de globale tendens van het aantal rechtgevenden in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag. Men ziet dat die tendens positief is sinds 2002 met een toename van rechtgevenden op twee jaar tijd (+ 12,20 %).

13 9 Dat zwakte zich evenwel af in 2003 met een stijging van slechts 458 rechtgevenden (+ 3,04 %). Met rechtgevenden eind 2003 ligt het aantal rechtgevenden in dat stelsel opnieuw hoger dan eind 1996 ( rechtgevenden), maar is nog altijd ongeveer 7 % minder dan zijn hoogste niveau van eind 1999 ( rechtgevenden). Voor de voorgaande dienstjaren hingen deze resultaten vaak samen met die van de rechtgevenden op het leefloon (vroegere bestaansminimum). Zo daalde het aantal leefloners sinds 1990 (van rechtgevenden begin 1998 tot begin 2002) en ziet men een parallelle tendens in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag tijdens diezelfde periode (2.921 rechtgevenden minder voor 2002 en 2001) 1. Gezien de leefloonregeling erg gevoelig is aan de conjunctuur, kan men besluiten dat hetzelfde geldt voor de gewaarborgde gezinsbijslag. Uit de drie volgende grafieken blijkt dat de toename van de laatste twee jaar nog sterker is bij de jongeren van 18 tot 25 jaar (+ 27,05 %). Die groep bestaat voornamelijk uit studenten (+ 25,83 %) en jonge werkzoekenden (+ 67,39 %). De rechtgevenden jonger dan 18 (+ 11,20 % voor 2002 en 2003) blijven evenwel sterk in de meerderheid (92,80 % van het totale aantal rechtgevenden eind 2003). Uit die evoluties volgt dat de leeftijdsstructuur in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag dichter bij die van de werknemersregeling komt. In verhouding tot de situatie eind 1993 nemen de verschillen tussen beide stelsels af in alle leeftijdsgroepen, in het bijzonder in de twee uiterste leeftijdsgroepen, waar zich altijd de grootste verschillen manifesteerden. De laatste grafiek vergelijkt de twee stelsels eind De kinderen van 0 tot 6 jaar vertegenwoordigen nog 37,46 % van het totale aantal rechtgevenden in het stelsel van de gewaarborgde tegenover 28,50 % in de werknemersregeling, ofwel een verschil van 8,95 punten, wat nog 9,74 punten was eind Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar bedraagt slechts 7,20 % in het stelsel van de gewaarborgde tegen 14,47 % bij de werknemers, maar dat verschil is afgenomen van 8,51 punten eind 1993 tot 7,28 punten eind Momenteel zijn de laatste cijfers van 1 januari 2003 en 1 januari 2004 van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie niet beschikbaar. De vergelijking voor 2002 en 2003 is dan ook niet mogelijk

14 10 Tabel H De geboortecurven in eerste grafiek is niet erg significant vanuit demografisch oogpunt want zij volgt logischerwijs die van de globale effectieven (tabel G), onderhevig aan sterke schommelingen in functie van de conjunctuur, zoals reeds eerder gezegd. Het is evenwel van belang te wijzen op het hoge geboortecijfer in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag in vergelijking met de werknemersregeling: 18,51 geboortes op 100 gezinnen bij de gewaarborgde tegen 8,62 geboortes bij de werknemers in 2003 (i.e. meer dan het dubbele). Uit een dergelijke vergelijking tussen de twee stelsels blijkt ook het volgende kenmerk: in tegenstelling tot wat vastgesteld werd voor de werknemersregeling, blijft in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag het aantal tweede en volgende geboorten hoger dan het aantal eerste geboorten (zie tweede grafiek). Tabel I Zoals blijkt uit de eerste grafiek, evolueren de gemiddelde uitgaven per kind sinds 1998 aanzienlijk sterker in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag dan in het stelsel van de werknemers. Voor het jaar 2003 bedraagt de gemiddelde uitgave 167,86, wat te vergelijken is met de 145,98 bij de werknemers, maar vooral met de 180,80 voor de kinderen betaald aan de schalen van art. 42bis KBW bij de werknemers (zie tabel 4). Uitgedrukt in constante prijzen (bedragen teruggebracht tot de index van 1993), is diezelfde uitgave 143,03 in 2003 tegenover 114,76 in 1993, dat wil zeggen een stijging van 28,27 op 10 jaar tijd. Die aanzienlijke toename is gedeeltelijk het gevolg van de nieuwe schaalvoordelen, met name de invoering van de wezenbijslag in het stelsel van de gewaarborgde door het koninklijk besluit van 7 november Het is ook het gevolg van het feit dat sinds 1 oktober 2001 nog slechts één inkomensplafond in aanmerking wordt genomen tegenover vier daarvoor (koninklijk besluit van 10 augustus 2001).

15 11 Men moet er ook aan herinneren dat sommige rechtgevenden in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag slechts verlaagde schalen ontvangen ( gewone schalen of zelfstandige schalen) 2 en dat het aandeel van die rechtgevenden een dalende tendens vertoont: 14,71 % eind 2003 tegenover 17,47 % eind De tweede grafiek afgeleid uit tabel 1 geeft de relatieve waarde van de gemiddelde uitgaven per kind in 2003 bij lopende prijzen door de waarde 100 te geven aan de gemiddelde uitgave in 1993 en dat voor het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, de globale werknemersregeling en voor de rechtgevenden op artikel 42bis KBW in de werknemersregeling. De derde grafiek toont diezelfde waarde voor dezelfde drie groepen kinderen maar wat betreft de gemiddelde uitgaven per kind bij constante prijzen. Tabel J De grafieken uit tabel J tonen aan dat de gezinsgrootte in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag sterk verschilt tegen die in de werknemersregeling, wat zich met name vertaald in een aanzienlijk hoger gemiddelde van het aantal kinderen (2,03 kinderen per gezin eind 2003 tegenover 1,76 kinderen bij de werknemers). De gemiddelde gezinsgrootte kent evenwel een niet te verwaarlozen daling in het stelsel van de gewaarborgde, gezien men eind 1993 een gemiddelde had van 2,09 kinderen (tegenover ook 1,76 kinderen in de werknemersregeling). Die afname doet zich in het bijzonder voor in 2003, gezien eind 2002 nog een gemiddelde van 2,06 bereikt werd 3. De grafieken tonen aan dat het aandeel van de gezinnen met 1 kind ongeveer even groot is als in de werknemersregeling: 46,29 % van het globale aantal gezinnen eind 2003 (tegen 46,92 % bij de werknemers). Het zijn vooral de gezinnen met 2 kinderen die aanzienlijk minder vertegenwoordigd zijn: 26,16 % (tegen 36,38 % bij de werknemers). Vanaf 3 kinderen per gezin stelt men het tegenovergestelde vast: die gezinnen hebben een aanzienlijk groter aandeel in het stelsel van 2 Het betreft hier de potentiële rechtgevenden in een ander Belgische of buitenlandse regeling, hoofdzakelijk de zelfstandige regeling. 3 Ook van 1995 tot 1999 werden relatief lage gemiddelden genoteerd, maar sinds 2002 steeg het aantal kinderen weer aanzienlijk.

16 12 de gewaarborgde gezinsbijslag dan in de werknemersregeling: 14,76 % voor de gezinnen met 3 kinderen (tegen 12,08 % bij de werknemers), 7,26 % voor de gezinnen met 4 kinderen (tegen 3,17 % bij de werknemers) en 5,53 % voor de gezinnen met 5 en meer kinderen (tegen 1,18 % bij de werknemers). Op tien jaar tijd ( ) zijn sommige verschillen tussen de twee stelsels kleiner geworden (voornamelijk wat betreft de gezinnen met 1 kind en die met 5 en meer kinderen), terwijl andere nog groter geworden zijn (vooral bij de gezinnen met 2 kinderen). De verhouding van het aantal gezinnen met 3 en meer kinderen tussen beide stelsels is over de ganse periode min of meer hetzelfde gebleven. BESLUITEN Stelsel van de kinderbijslag voor werknemers In het dienstjaar 2003 stijgt het globale aantal rechtgevenden in de regeling met (+ 0,52 %), in navolging van de stijging in 2002 (+ 0,67 %). Dat is in mindere mate nog het resultaat van de inlijving bij de regeling van het contractuele personeel van bepaalde autonome overheidsbedrijven, bepaald in de programmawet van 2 augustus 2002 (het personeel van de RTBF voor 2003). De verzekeringsplicht van de onthaalouders was een andere maatregel die bijdroeg tot de toename. Zoals reeds het geval was in 2002, speelden ook factoren van meer conjuncturele aard een rol bij de toename van het aantal rechtgevenden. De voortzetting van de toename van de jonge werkzoekenden is daar een duidelijk bewijs van. In 2003 kennen zij een stijging van eenheden (+ 4,29 %), waarvan een toename van bij de jonge werkzoekenden tussen 21 en 25 jaar alleen (+ 6,78 %). De stijging van het aantal studenten is daarentegen nieuw (daling van hun aantal tussen 1999 en 2002). De nog zwakke toename (+ 0,29 % of 643 eenheden meer) manifesteert zich enkel in de groep studenten van 21 tot 25 jaar (+ 1,23 % of 820 eenheden meer). Een derde element dat heeft meegespeeld in de toename is het geboortecijfer: in 2003 noteerde men geboorten meer (+ 1,36 %).

17 13 Wat betreft de verdeling van de rechtgevenden per schaalcategorie ziet men globaal genomen dezelfde tendensen als in Dat is vooral het geval bij de kinderen voor wie de kinderbijslag betaald wordt op basis van artikel 42bis KBW (kinderen van langer dan zes maanden werklozen en gepensioneerden), die in 2003 stegen met 4,84 %. Alle verhoogde schalen samen noteren een toename van 3,21 %, terwijl de gewone schalen een daling van 0,04 % registreren, wat voor een groot deel toe te schrijven is aan de groep rechtgevenden van wie de rechthebbende behoort tot de categorie arbeidsprestaties. Het aandeel rechtgevenden jonger dan 21 dat getroffen is door een aandoening en een toeslag van artikel 47 KBW ontvangt, blijft stijgen: in 2003 een toename met 3,31 % tot rechtgevenden. Onder hen rechtgevenden (5,- % van het totaal) van de nieuwe regeling voor de kinderen geboren na 1 januari 1996, die van kracht is sinds 1 mei De nieuwe forfaitaire bijslag ingevoerd op 1 januari 2003 werd eind 2003 toegekend aan kinderen geplaatst bij een particulier (0,08 % van het totale aantal rechtgevenden). Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag Ook het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag ziet zijn globale aantal rechtgevenden toenemen in 2003 (+ 3,04 % of rechtgevenden). Eind 2003 telt dit stelsel rechtgevenden, wat wel nog altijd ongeveer 7 % minder is dan het hoogste niveau van eind 1999 ( rechtgevenden). De toename is aanzienlijk sterker bij de rechtgevenden ouder dan 18 (+ 15,85 %), met name bij de studenten (+ 16,16 %) en de jonge werkzoekenden (+ 18,46 %). Toch blijft de groep rechtgevenden jonger dan 18 in dit stelsel sterk in de meerderheid (nog 92,80 % van het totale aantal rechtgevenden). Een ander kenmerk van het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag is dat het gemiddelde aantal kinderen per gezin, dat hoger ligt dan in de werknemersregeling, gevoelig afneemt in 2003: van 2,06 naar 2,03 kinderen op 1 jaar tijd (tegen een ongewijzigd gemiddelde van 1,76 kinderen bij de werknemers). De gezinnen met 1 kind zijn min of meer gelijk vertegenwoordigd in beide stelsels. Het zijn vooral de gezinnen met 2 kinderen die aanzienlijk minder vertegenwoordigd zijn in het stelsel

18 14 van de gewaarborgde, terwijl het aandeel van de gezinnen met 3 en meer kinderen er hoger ligt (27,55 % van de gezinnen tegenover 16,43 % bij de werknemers).

19 Tabel A RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP ET VOLGENS HUN RECHT Toestand op 31 december Minder dan 18 jaar tot 25 jaar Studenten Leerlingen Werkzoekenden Meer dan 25 jaar TOTAAL TOTAAL Minder dan 18 jaar 18 tot 25 jaar Studenten Leerlingen Werkzoekenden

20 Tabel B GEBOORTEN EN ADOPTIES Geboorten ste geboorten de geboorten en volg Adopties Geboorten : totaal 1ste geboorten en 2de geboorten en volgende Adopties de geboorten en volgende ste geboorten

21 Tabel C AANGESLOTEN WERKNEMERS EN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN Toestand op 31 december Aangesloten werknemers Mannzn Vrouwen Bijslagtrekkende gezinnen Arbeidsprestaties Totaal Werklozen Totaal Gepensioneerden Totaal Invaliden Toatal Wezen Aangesloten werknemers Aangesl. werknemers Mannen en vrouwen Bijslagtrekkende gezinnen Bijslagtrek. gezinnen Arbeidsprestatiesl Arbeidsprestaties in % van de aangeslotenen Bijslagtrek. gezinnen Totaal Werklozen 33, M ,0 32, , , ,0 30, V , , ,

22 Tabel D GEMIDDELDE UITGAVEN PER KIND EN PER MAAND Bedragen in EUR op basis van Economische rekeningen TEGEN LOPENDE PRIJZEN Totaal Art ,85 117,53 120,06 121,52 122,61 123,78 125,19 126,64 129,57 132,58 134,12 Totaal Art. 42bis 151,94 161,19 160,62 162,75 162,81 167,76 168,40 173,95 176,19 177,21 180,80 Invaliden Art. 50ter 189,41 194,37 198,63 201,10 204,79 204,99 205,83 208,98 215,79 226,40 230,26 Wezen Art. 50bis 323,19 322,78 325,33 332,54 335,63 342,90 346,77 347,34 357,40 362,48 369,13 Totaal verhoogde schalen 183,08 189,72 189,76 190,71 190,46 194,68 195,87 200,41 204,34 207,15 210,10 Totaal rechtgevenden 125,93 127,47 129,81 131,70 133,01 134,48 135,70 137,51 140,59 143,86 145,98 TEGEN CONSTANTE PRIJZEN Totaal Art ,85 115,99 116,55 116,41 116,11 115,50 115,47 115,09 114,86 114,47 114,28 Totaal Art. 42bis 151,94 159,09 155,93 155,92 154,18 156,54 155,32 158,08 156,20 153,01 154,06 Invaliden Art. 50ter 189,41 191,83 192,83 192,65 193,94 191,28 189,85 189,91 191,30 195,49 196,21 Wezen Art. 50bis 323,19 318,57 315,84 318,57 317,85 319,96 319,85 315,65 316,84 312,99 314,53 Totaal verhoogde schalen 183,08 187,24 184,22 182,70 180,37 181,65 180,66 182,12 181,15 178,87 179,03 Totaal rechtgevenden 125,93 125,80 126,03 126,17 125,96 125,48 125,16 124,96 124,64 124,21 124,39 Evolutie tegen lopende prijzen 2003 (1993 = 100) Evolutie tegen constante prijzen 2003 (1993 = 100) 125,00 120,00 115,00 115,93 114,78 118,99 121,57 114,21 106,00 104,00 102,00 100,00 42bis 101,39 50ter 103,59 110,00 105,00 98,00 96,00 Totaal 98,78 Art ,80 50bis 97,32 94,00 100,00 Totaal Art bis 50ter 50bis 92,00

23 Tabel E RECHTGEVENDE KINDEREN PER CATEGORIE VAN SCHAAL Toestand op 31 december Totaal Art Totaal Art. 42bis Invaliden Art. 50ter Wezen Art. 50bis Totaal verhoogde schalen Totaal rechtgevenden TOTAAL Totaal Art. 40 Totaal Art. 42bis Invaliden Art. 50ter Wezen Art. 50bis Totaal verhoogde schalen

24 Tabel F BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN Toestand op 31 december Gezinnen met kind kinderen kinderen kinderen kinderen en méér kinderen en méér TOTAL Gemiddeld aantal kind. 1,76 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,76 1,76 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en méér 3 kinderen en méér

25 Tabel G GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP ET VOLGENS HUN RECHT Toestand op 31 december Minder dan 18 jaar tot 25 jaar Studenten Leerlingen Werkzoekenden TOTAAL TOTAAL Minder dan 18 jaar Studenten Werkzoekenden Leeftijdsgroepen in % , , , , ,00 50,00 40, jaar jaar 6-12 jaar 0-6 jaar ,00 20,00 10, ,00 GGB Werknemers

26 Tabel H GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEBOORTEN Geboorten ste geboorten de geboorten en volg Geboorten : totaal 900 1ste geboorten en 2de geboorten en volgende Geboorten per rang in % Vergelijking tussen GGB en werknemers de geboorten en volgende 100,00 90,00 80, , , ,00 2de geb. en volg. 1ste geboorten , ste geboorten 30,00 47,10 50, , , ,00 PFG Salariés

27 1 2 3 Tabel I GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEMIDDELDE UITGAVEN PER KIND EN PER MAAND Bedragen in EUR op basis van Economische rekeningen Tegen lopende prijzen 114,76 127,49 131,18 127,82 130,94 135,10 140,84 165,81 162,11 162,19 167,86 Tegen constante prijzen 114,76 125,82 127,35 122,45 124,00 126,06 129,91 150,68 143,72 140,04 143,03 EVOLUTIE TEGEN LOPENDE PRIJZEN Vergelijking tussen GGB en werknemers EVOLUTIE TEGEN CONSTANTE PRIJZEN Vergelijking tussen GGB en werknemers 2003 (1993 = 100) EVOLUTIE TEGEN CONSTANTE PRIJZEN Vergelijking tussen GGB en werknemers 2003 (1993 = 100) 180,00 170,00 150,00 145,00 146,27 130,00 125,00 GGB 124,63 160,00 140,00 135,00 120,00 150,00 130,00 115,00 140,00 130,00 120,00 GGB Werknemers 125,00 120,00 115,00 110,00 115,93 118,99 110,00 105,00 100,00 Werknem. art. 42bis 101,39 110,00 105,00 95,00 98,78 Werknem. 100, ,00 GGB Werknemers Werknemers art. 42bis 90,00

28 Tabel J GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN Toestand op 31 december Gezinnen met kind kinderen kinderen kinderen kinderen en méér kinderen en méér TOTAL Gemiddeld aantal kind. 2,09 2,07 2,02 2,03 2,04 2,03 2,03 2,08 2,08 2,06 2,03 1 kind 2 kinderen 3 kinderen % % % 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 GGB Werknemers 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 GGB Werknemers 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 GGB Werknemers kinderen 5 kinderen en + 3 kinderen en + % % % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, GGB Werknemers 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, GGB Werknemers 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, GGB Werknemers

29 BIJLAGE I KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS STATISTISCHE REEKSEN

30 1 INHOUD Pagina Aangesloten werkgevers Tabel 1 Werkgevers aangesloten bij het stelsel 3 Aangesloten werknemers Tabel 2 Werknemers aangesloten bij het stelsel (toestand op 30 juni) 4 Tabel 3 Aangesloten werknemers en bijslagtrekkenden: vergelijking 5 Rechthebbenden op kinderbijslag Tabel 4 Rechthebbenden op kinderbijslag volgens het aantal rechtgevende kinderen 6 Bijslagtrekkende gezinnen per categorie van recht en van schaal Tabel 5 A. Bestanden in absolute cijfers 7 Tabel 6 B. Verdeling in percentages 8 Tabel 7 C. Jaarlijkse wijzigingen in absolute cijfers 9 Tabel 8 D. Jaarlijkse wijzigingen in percentages 10 Bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen Tabel 9 A. Alle categorieën 11 Tabel 10 B. Arbeidsprestaties 12 Tabel 11 C. Werklozen (alle categorieën) 13 Tabel 12 D. Werklozen van minder dan 6 maanden 14 Tabel 13 E. Werklozen van meer dan 6 maanden art. 40 KBW 15 Tabel 14 F. Werklozen van meer dan 6 maanden art. 42bis KBW 16 Tabel 15 G. Gepensioneerden (alle schalen) 17 Tabel 16 H. Gepensioneerden art. 40 KBW 18 Tabel 17 I. Gepensioneerden art. 42bis KBW 19 Tabel 18 J. Invaliden (alle schalen) 20 Tabel 19 K. Invaliden art. 40 KBW 21 Tabel 20 L. Invaliden art. 50ter KBW 22 Tabel 21 M. Wezen (alle schalen) 23 Tabel 22 N. Wezen art. 40 KBW 24 Tabel 23 O. Wezen art. 50bis KBW 25 Tabel 24 P. Totaal gewone schalen 26 Tabel 25 Q. Totaal verhoogde schalen 27 Rechtgevende kinderen per categorie van recht en van schaal Tabel 26 A. Bestanden in absolute cijfers 28 Tabel 27 B. Verdeling in percentages 29 Tabel 28 C. Jaarlijkse wijzigingen in absolute cijfers 30 Tabel 29 D. Jaarlijkse wijzigingen in percentages 31 Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin Tabel 30 Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin en per categorie van 32 recht en van schaal

31 2 Pagina Rechtgevende kinderen volgens de rang Tabel 31 A. Alle categorieën 33 Tabel 32 B. Totaal van de gewone schalen 34 Tabel 33 C. Totaal art. 42bis KBW 35 Tabel 34 D. Invaliden art. 50ter KBW 36 Tabel 35 E. Wezen art. 50bis KBW 37 Tabel 36 F. Totaal van de verhoogde schalen 38 Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en volgens hun recht Tabel 37 A. Bestanden in absolute cijfers 39 Tabel 38 B. Verdeling in percentages 40 Tabel 39 C. Jaarlijkse wijzigingen in absolute cijfers 41 Tabel 40 D. Jaarlijkse wijzigingen in percentages 42 Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en volgens de categorie van de rechthebbende Tabel 41 A. Alle categorieën 43 B. Arbeidsprestaties C. Werklozen (Alle categorieën) Tabel 41 D. Werklozen van minder dan 6 maanden 44 (vervolg nr. 1) E. Werklozen van meer dan 6 maanden art. 40 KBW F. Werklozen van meer dan 6 maanden art. 42bis KBW Tabel 41 G. Gepensioneerden (alle schalen) 45 (vervolg nr. 2) H. Gepensioneerden art. 40 KBW I. Gepensioneerden art. 42bis KBW Tabel 41 J. Invaliden (alle schalen) 46 (vervolg nr. 3) K. Invaliden art. 40 KBW L. Invaliden art. 50ter KBW Tabel 41 M. Wezen (alle schalen) 47 (vervolg nr. 4) N. Wezen art. 40 KBW O. Wezen art. 50bis KBW Tabel 41 P. Totaal gewone schalen 48 (vervolg nr. 5) Q. Totaal verhoogde schalen Kinderen van minder dan 21 jaar met een aandoening (Art. 47 KBW) Tabel 42 Kinderen van minder dan 21 jaar met een aandoening volgens de 49 zelfredzaamheidsgraad Geboorten en adopties Tabel 43 Kraamuitkeringen volgens de rang 50 Tabel 44 Adoptiepremies volgens de rang 51 Tabel 45 Adoptiepremies volgens de leeftijd 52 Uitgaven van het stelsel Tabel 46 Algemene verdeling van de uitgaven 53 Tabel 47 Uitgaven van gezinsbijslagen: verdeling per artikel KBW 54 Tabel 48 Gemiddelde maandelijkse barema's van de gezinsprestaties 56 Tabel 49 Gemiddelde uitgaven per gezin en per schaal (12 maanden en 1 maand) 59 Tabel 50 Gemiddelde uitgaven per kind en per schaal (12 maanden en 1 maand) 60 Andere gegevens over het stelsel Tabel 51 Verdeling van de bijslagtrekkenden per provincie en per gewest 61 Tabel 52 Verdeling van de rechtgevenden per provincie en per gewest 62 Tabel 53 Buiten het Rijk opgevoede kinderen 63

32 3 TABEL 1 WERKGEVERS AANGESLOTEN BIJ HET STELSEL Toestand op 31 december JAREN Aangeslotenen aan de sociale zekerheid Hoofdelijke bijdragen TOTAAL Index , , , , , , , , , , ,33

33 4 TABEL 2 WERKNEMERS AANGESLOTEN BIJ HET STELSEL Toestand op 30 juni HANDARBEIDERS HOOFDARBEIDERS TOTALEN JAREN Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Abs. Abs. Abs. Ind. Abs. Abs. Abs. % Abs. Ind. Abs. Ind. Abs. Ind , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.b n.b. n.b. - n.b. n.b. n.b. - n.b. - n.b. - n.b. -

34 5 TABEL 3 AANGESLOTEN WERKNEMERS EN BIJSLAGTREKKENDEN : VERGELIJKING Toestand op 30 juni Aangesloten werknemers bij het stelsel (1) Bijslagtrekkenden in de categorie "arbeidsprestaties" (2) (2) / (1) in % , , , , , , , , , , n.b. n.b. -

35 TABEL 4 6 RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VOLGENS HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN Toestand op 31 december Rechtheb. met kind in % van het totaal 46,87 46,55 46,37 45,91 45,65 45,60 45,32 45,23 45,15 45,00 45,03 wijziging in % -0,74-0,04-0,89-0,59-0,06-0,87-0,19-0,19 0,35 0,72 index 1993 = ,26 99,22 98,33 97,75 97,69 96,84 96,66 96,48 96,81 97,51 2 kinderen in % van het totaal 36,49 36,65 36,69 36,96 37,09 37,13 37,24 37,29 37,38 37,57 37,61 wijziging in % 0,40 0,45 0,82 0,34 0,15 0,05 0,12 0,25 1,17 0,78 index 1993 = ,40 100,85 101,68 102,02 102,18 102,23 102,35 102,61 103,81 104,62 3 kinderen in % van het totaal 11,76 11,90 12,02 12,19 12,32 12,39 12,49 12,56 12,59 12,58 12,58 wijziging in % 1,12 1,36 1,49 1,11 0,57 0,54 0,62 0,20 0,65 0,61 index 1993 = ,12 102,50 104,02 105,17 105,77 106,34 106,99 107,20 107,90 108,55 4 kinderen in % van het totaal 3,24 3,27 3,32 3,34 3,36 3,36 3,42 3,42 3,43 3,43 3,40 wijziging in % 0,81 1,66 0,96 0,54-0,18 1,65-0,08 0,38 0,68-0,15 index 1993 = ,81 102,48 103,47 104,03 103,83 105,54 105,46 105,86 106,58 106,42 5 kinderen en meer in % van het totaal 1,64 1,63 1,60 1,59 1,58 1,53 1,53 1,50 1,45 1,42 1,38 wijziging in % -0,59-1,43-0,65-0,90-2,96-0,35-2,26-2,80-1,80-2,07 index 1993 = ,41 97,99 97,35 96,47 93,61 93,29 91,18 88,63 87,03 85,23 TOTAAL in % van het totaal wijziging in % -0,05 0,34 0,09-0,01 0,05-0,26 0,00 0,00 0,67 0,66 index 1993 = ,95 100,29 100,38 100,37 100,41 100,15 100,15 100,15 100,83 101,49

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2013-1 De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 51 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-2 De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 46 Fax: 02-237

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen:

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen: Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor inlichtingen: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor inlichtingen: FAMIFED Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 7 1 BRUSSEL e-mail: research@famifed.be

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007; SCSZ/07/112 1 BERAADSLAGING NR. 07/035 VAN 3 JULI 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

FUSIE VAN KINDERBIJSLAGFONDSEN

FUSIE VAN KINDERBIJSLAGFONDSEN FUSIE VAN KINDERBIJSLAGFONDSEN De wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 over de VZW s is van toepassing op alle erkende vrije kinderbijslagfondsen. In dit document zullen wij echter

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 1 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en Inhoud 1. Achtergrond

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Reproductie

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie