DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011"

Transcriptie

1

2 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144

3 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor alle inlichtingen, zich wenden tot de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat Brussel Website of Bijkomende exemplaren kunnen op verzoek bekomen worden Deze inlichtingen mogen gereproduceerd worden mits vermelding van de bron Dit document is louter informatief en mag niet beschouwd worden als een rechtsgeldig document.

4 I. BEGRIPSBEPALINGEN II. SAMENVATTENDE TABEL III. STELSEL VAN DE WERKNEMERS IV. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAGEN V. BETALINGEN DOOR DE RKW VOOR REKENING VAN DERDEN INHOUDSOPGAVE Pagina's V.A - GEWEZEN AMBTENAREN VAN DE STAAT, DE PEN EN DE GEWESTEN (art. 101, al.3, 2-4, KBW) 53 V.B - LEERKRACHTEN V.B.1. - Tijdelijke leerkrachten (art. 101, al. 3, 7, KBW) en vaste leerkrachten (art. 101, al. 3, 8, KBW): totaal van de 3 Gemeenschappen V.B.2. - Tijdelijke leerkrachten (art. 101, al. 3, 7, KBW) in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap V.B.3. - Vaste leerkrachten (art. 101, al. 3, 8, KBW) in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap V.C - PERSONEEL VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN (art. 101, al.4, KBW) V.D - OORLOGSLACHTOFFERS (Buiten het toepassingsveld van de KBW) VI. BETALINGEN TEN LASTE VAN HET GLOBAAL BEHEER CATEGORIEËN VAN BEHARTENSWAARDIGE PERSONEN (huispersoneel, grensarbeiders, ) (art. 102, KBW) VII. UITGAVEN VOOR GEZINSBIJSLAGEN 112 VIII. DOCUMENTATIE VIII.A - BAREMA'S VIII.A.1. Kinderbijslag voor werknemers van kracht op 1 september 2010 VIII.A.2. Kinderbijslag voor werknemers van kracht op 1 mei 2011 VIII.A.3. Gewaarborgde Gezinsbijslag van kracht op 1 september 2010 VIII.A.4. Gewaarborgde Gezinsbijslag van kracht op 1 mei 2011 VIII.B - INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN

5 BEGRIPSBEPALINGEN

6 BEGRIPSBEPALINGEN 1 STELSEL VAN WERKNEMERS Aangesloten werkgevers Werkgevers die verzekeringsplichtig zijn volgens de Kinderbijslagwet, moeten zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Is verzekeringsplichtig, al wie - hetzij in een industriële, een handels-, een landbouw of een andere onderneming, hetzij in de uitoefening van een beroep, hetzij op een andere manier - één of meer personen tewerkstelt, zonder onderscheid naar leeftijd of geslacht. Verzekeringsplichtige werknemers Vallen onder de kinderbijslagregeling voor werknemers: - werknemers die verzekeringsplichtig zijn t.a.v. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de sector van de kinderbijslag; - werknemers die niet verzekeringsplichtig zijn t.a.v. de sociale zekerheid, maar wel ten opzichte van de kinderbijslagregeling voor werknemers en voor wie hoofdelijke bijdragen verschuldigd zijn. Hoofdelijke bijdragen Elke werkgever die personeel in dienst heeft dat niet verzekeringsplichtig is t.a.v. de sociale zekerheid, maar wel t.a.v. de kinderbijslagregeling, moet voor die werknemers bijdragen betalen aan het kinderbijslagfonds waarbij hij aangesloten is. Die bijdragen worden niet berekend op het loon, maar op het aantal gewerkte dagen. Sinds 1 januari 1999 is dit systeem enkel nog van toepassing op het personeel dat al in dienst was vóór die datum. De werknemers die na die datum aangeworven werden door de betrokken werkgevers (NMBS, universiteiten,...), zijn verzekeringsplichtig t.a.v. de sociale zekerheid. Nationale verdeling De kinderbijslag gefinancierd door de socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers die verzekeringsplichtig zijn ten aanzien van de sociale zekerheid en de hoofdelijke bijdragen van de werkgevers die niet onder de sociale zekerheid vallen. Het gaat zowel om de kinderbijslag uitgekeerd in het werknemersstelsel als om de kinderbijslag uitbetaald in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag (zie hierna): twee verschillende stelsels met eenzelfde financiering. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Residuair stelsel van kinderbijslag voor gezinnen die in geen enkel ander stelsel recht hebben op kinderbijslag en van wie het inkomen bepaalde plafonds niet overschrijdt. De inkomsten van dit stelsel komen van de Nationale Verdeling (zie hiervoor). Het zijn dus de bijdragen voor het werknemersstelsel die het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag financieren.

7 BEGRIPSBEPALINGEN 2 BETALING DOOR DE RKW VOOR DERDEN Buiten zijn taken in het werknemersstelsel en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, betaalt de RKW ook de kinderbijslag voor de werknemers van overheidsinstellingen. Het gaat om: Gewezen ambtenaren van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en sommige overheidsinstellingen (art. 101, 3, 2 o -4 o, KBW) Artikel 101, 3de lid, 2 o tot 4 o, van de Kinderbijslagwet belast de RKW met de uitbetaling van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie, onder dezelfde voorwaarden als de kinderbijslagfondsen: 1) aan de zieke of gepensioneerde gewezen ambtenaren van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten, Belgacom, De Post, Biac, Belgocontrol en de overheidsinstellingen die zich bij de RKW hebben aangesloten; 2) aan de wezen die recht hebben op kinderbijslag ten laste van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten, de autonome overheidsbedrijven en de overheidsinstellingen bedoeld onder 1; 3) aan de kinderen die recht geven op kinderbijslag uit hoofde van een weduwe van een gewezen ambtenaar die een overlevingspensioen geniet wegens de beroepsactiviteit van de overleden echtgenoot, indien verschuldigd door de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten, de autonome overheidsbedrijven of de overheidsinstellingen bedoeld onder 1, conform art. 56quater. Ook de gewezen ambtenaren, hun weduwen en de wezen van ambtenaren van sommige autonome overheidsbedrijven, die vroeger deel uitmaakten van de Staatsadministraties, worden door de RKW onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. De uitgekeerde kinderbijslag krijgt de RKW terugbetaald door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de autonome overheidsbedrijven of overheidsinstellingen bedoeld onder 1, conform artikel 111 van de Kinderbijslagwet. Tijdelijke leerkrachten (art. 101, al. 3, 7 o, KBW) Artikel 101, 3de lid, 7 o, van de Kinderbijslagwet belast de RKW vanaf 1 april 1990 met de betaling van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie, onder dezelfde voorwaarden als de kinderbijslagfondsen, aan de tijdelijke leerkrachten en het tijdelijke personeel van het onderwijs, ingericht of gesubsidieerd door de Gemeenschappen. De Gemeenschappen betalen de kinderbijslag voor de eerste drie kwartalen terug aan de RKW. Het vierde kwartaal is ten laste van de Nationale Verdeling (de tijdelijke leerkrachten worden beschouwd als al dan niet vergoede werklozen in de loop van de maand augustus, de referentiemaand voor de betalingen van het vierde kwartaal volgens de trimestrialiseringsregels). Vaste leerkrachten (art. 101, al. 3, 8 o, KBW) Artikel 101, 3 de lid, 8 o, van de Kinderbijslagwet verruimt de bevoegdheid van de RKW tot de betaling van de gezinsuitkeringen aan alle categorieën vast personeel van de onderwijsinstellingen, ingericht of gesubsidieerd door de Gemeenschappen. Sinds september 1993 betaalt de RKW kinderbijslag aan de leerkrachten van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1 mei 1995 is de RKW ook bevoegd voor de betaling van kinderbijslag aan de vaste leerkrachten van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en dat ten laste van die gemeenschappen.

8 BEGRIPSBEPALINGEN 3 Personeel van overheidsinstellingen (Art. 101, 4, KBW) Artikel 101, 4 de lid, van de Kinderbijslagwet machtigt de RKW om de kinderbijslag te betalen aan het vast personeel van de werkgevers uit de openbare sector. De instellingen storten de betaalde uitkeringen terug aan de RKW. Sinds 1 april 2007 zijn de overheidsinstellingen, die zelf de kinderbijslag betalen aan hun vast personeel, verplicht om hun dossiers te integreren in het 'Kadaster van de kinderbijslag', dat beheerd wordt door de RKW 1. De werkgevers die deze verplichting niet nakomen, moeten vanaf 1 oktober 2008 hun kinderbijslagdossiers overdragen aan de Rijksdienst, die dan bevoegd zal zijn voor het betalen van de kinderbijslag aan de betrokken werknemers 2. Oorlogsslachtoffers Buiten het toepassingsveld van de Kinderbijslagwet, is de RKW belast met het betalen van de kinderbijslag voor de invaliden en de wezen van de oorlog van en de slachtoffers van bepaalde feiten die zich voordeden in Congo, Rwanda en Burundi. De kinderbijslag wordt teruggestort door de FOD Sociale Zekerheid of door de FOD Financiën. BETALINGEN TEN LASTE VAN HET GLOBAAL BEHEER Volgens artikel 102 van de Kinderbijslagwet keert de RKW kinderbijslag uit aan sommige categorieën van behartigenswaardige personen die geen aanspraak kunnen maken op kinderbijslag op een andere basis: huispersoneel, grensarbeiders, gezinnen van verdwenen kinderen,... Het is de koning die deze categorieën vastlegt op voorstel van het Beheerscomité van de RKW. Vóór 1 januari 1997 werden deze uitkeringen gefinancierd door het Reservefonds van de RKW. Sindsdien neemt het globaal beheer de financiering op zich. Onder "globaal beheer" verstaat men het geheel aan inkomsten van de sociale zekerheid, buiten de eigen inkomsten van de verschillende sectoren. Het gaat om het financieringssysteem ingevoerd door de wet van 30 maart 1994 en van kracht sinds 1 januari Volgens dat systeem worden de inkomsten van de sociale zekerheid niet langer op voorhand vastgelegd voor alle sectoren, maar jaarlijks herverdeeld volgens de behoeften van elke sector. Het globaal beheer financiert grotendeels alle gezinsuitkeringen die niet betaald worden voor de rekening van derde overheidsinstellingen. Een klein gedeelte wordt gefinancierd door hoofdelijke bijdragen. 1 Programmawet van 20 juli 2006, Belgisch Staatsblad van 28 juli Programmawet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 08 mei 2007.

9 BEGRIPSBEPALINGEN 4 ALGEMENE BEGRIPPEN Enkele begrippen die gelden voor alle bovengenoemde stelsels en gezinsuitkeringen: Rechthebbenden op kinderbijslag De rechthebbende is de persoon die het recht op kinderbijslag opent. Eenzelfde rechthebbende kan die hoedanigheid hebben voor kinderen uit verschillende bijslagtrekkende gezinnen. Er bestaan verschillende categorieën van rechthebbenden: - Met relatie tot arbeid: a) de actieve werknemer; b) de gelijkgestelde werknemer: bepaalde situaties worden "gelijkgesteld" met arbeidsprestaties: staking, legerdienst, jaarlijkse vakantie, niet-gepresteerde dagen waarvoor een loon betaald wordt,...; c) de werknemer getroffen door ziekte of ongeval; d) de gepensioneerde werknemer; e) de werkloze werknemer; f) de werknemer in loopbaanonderbreking; g) de wees van een werknemer; h) de weduwe van een actieve of gelijkgestelde werknemer; i) de gedetineerde; j) de verlaten echtgeno(o)t(e). - Zonder relatie tot arbeid: a) de persoon met een handicap (voor zijn kinderen); b) de student, de leerling, de werkzoekende (voor zijn kinderen); c) de persoon met een handicap (voor zichzelf). Bijslagtrekkende gezinnen De bijslagtrekkende gezinnen zijn die gezinnen waaraan de kinderbijslag effectief wordt uitbetaald. De kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedt. Dat is normalerwijs de moeder of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die haar rol vervult. De kinderbijslag kan uitgekeerd worden aan het kind zelf als het gehuwd is, ontvoogd is, de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en gedomicilieerd is op een ander adres dan zijn ouders, of als het zelf bijslagtrekkende is.

10 BEGRIPSBEPALINGEN 5 Kinderbijslagschalen Alle rechtgevende kinderen ontvangen een basisbedrag (artikel 40, KBW), dat varieert naargelang de rang. Aan dat basisbedrag kan een sociale toeslag toegevoegd worden indien de rechthebbende werkloos, gepensioneerd of invalide is en de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste. Er bestaat bovendien een specifiek bedrag voor bepaalde weeskinderen: de verhoogde wezenbijslag. Onder "Gewone schaal" verstaat men het basisbedrag zonder enige sociale toeslag. Als er aan het basisbedrag een sociale toeslag wordt toegevoegd of als het de specifieke bijslag voor wezen betreft, spreekt men van "Verhoogde schaal". Gewone schaal De gewone schaal wordt toegekend aan: - kinderen van actieve werknemers en van tijdelijke werklozen; - wezen waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een feitelijk gezin vormt; - kinderen van volledige werklozen, tijdens de eerste zes maanden werkloosheid; - kinderen van arbeidsongeschikten, tijdens de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid; - kinderen van gepensioneerden, volledig werklozen vanaf de zevende maand werkloosheid, invaliden en arbeidsongeschikten vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid als het gezinsinkomen van het gezin waar de kinderen worden opgevoed, het toegelaten plafond (afhankelijk van de gezinssituatie) overschrijdt. Verhoogde schalen Er bestaan drie categorieën van verhoogde schalen: 1) de verhoogde schalen van artikel 50bis, KBW: voor wezen waarvan de overlevende ouder niet hertrouwd is of geen feitelijk gezin vormt; 2) de verhoogde schalen van artikel 50ter, KBW: voor kinderen van invaliden of arbeidsongeschikte werknemers vanaf de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid als het gezinsinkomen van het gezin waar de kinderen worden opgevoed, het toegelaten plafond (afhankelijk van de gezinssituatie) niet overschrijdt; 3) de verhoogde schalen van artikel 42bis, KBW: voor kinderen van gepensioneerden of volledig werklozen vanaf de zevende maand werkloosheid als het gezinsinkomen van het gezin waar de kinderen worden opgevoed, het toegelaten plafond (afhankelijk van de gezinssituatie) niet overschrijdt. Sinds 1 januari 2007, wordt in geval van werkhervatting en op voorwaarde dat de inkomsten het toegelaten plafond niet overschrijden, het recht op de verhoogde schaal voor de duur van 8 kwartalen gehandhaafd. Toeslag voor éénoudergezin Sinds 1 mei 2007, genieten de éénoudergezinnen van wie de inkomsten de toegelaten plafonds niet overschrijden, van een toeslag per rechtgevend kind. Dit supplement wordt echter slechts vanaf het derde kind toegekend aan de gezinnen welke reeds verhoogde schalen ontvangen. Vanaf 1 oktober 2008 hebben meer éénoudergezinnen recht op een toeslag op de kinderbijslag. Niet alleen werd de toegelaten inkomensgrens opgetrokken. Ook het bedrag van de éénoudertoeslag voor het eerste en tweede kind werd verhoogd.

11 BEGRIPSBEPALINGEN 6 Rechtgevende kinderen Het kind waarvoor kinderbijslag uitgekeerd wordt, wordt het rechtgevend kind genoemd. Iedere werknemer heeft recht op kinderbijslag voor: 1) de eigen kinderen, de eigen kinderen van zijn echtgenote en de gemeenschappelijke kinderen; 2) de kinderen die door hem of zijn echtgenote geadopteerd zijn of gewettigd door adoptie of van wie hij of zijn echtgenote de pleegvoogd is; 3) de kleinkinderen of achterkleinkinderen, neven en nichten die minstens drie maanden deel uitmaken van zijn gezin; 4) de broers of zussen die deel uitmaken van het gezin, op voorwaarde dat zij geen kinderbijslag genieten in de zelfstandigenregeling of volgens een Belgische of buitenlandse bepaling; 5) de broers of zussen die geen deel uitmaken van het gezin en nog geen kinderbijslag genieten volgens een Belgische of buitenlandse bepaling; 6) de kinderen van de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt en de kinderen van de ex-echtgenoot die deel uitmaken van het gezin; de kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of samenwoonde, en geen feitelijk gezin meer vormt, op voorwaarde dat die kinderen tot zijn gezin behoren; 7) de kinderen die in zijn gezin geplaatst zijn ten laste of door bemiddeling van een openbare overheid; 8) de kinderen die deel uitmaken van het gezin en over wie hijzelf, zijn echtgenote of de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt het ouderlijke gezag heeft door een vonnis van de jeugdrechtbank. De Minister van Sociale Zaken kan in (categorieën van) behartigenswaardige gevallen stellen dat een werknemer recht heeft op kinderbijslag voor kinderen die deel uitmaken van zijn gezin. Sinds 16 juli 2007 kan, in bepaalde gevallen, de afwijking toegekend worden op eenvoudige vraag of automatisch door het kinderbijslagfonds. Er is in principe geen kinderbijslag verschuldigd voor kinderen opgevoed buiten het Rijk. Maar in toepassing van Europese verordeningen, bilaterale overeenkomsten of afwijkingen kan toch kinderbijslag worden uitbetaald onder welbepaalde voorwaarden. Studenten Kinderen van 18 tot en met 24 jaar die verder dagonderwijs volgen, stage lopen of een eindverhandeling schrijven. Werkzoekenden Kinderen van 18 tot en met 24 jaar die ingeschreven zijn als werkzoekende en hun studies of leertijd beëindigd hebben. Leerjongens/-meisjes Kinderen van 18 tot en met 24 jaar die een leerovereenkomst of leerverbintenis hebben gesloten, die erkend is en gecontroleerd wordt door een bevoegde overheid.

12 BEGRIPSBEPALINGEN 7 Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (Art. 47, KBW) In het oude systeem dat nog steeds van kracht is gaat het om kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minimum 66% die tot de leeftijd van 21 jaar op één van de bijkomende bijslagen voorzien in artikel 47, KBW aanspraak maken. De erkenning van de aandoening wordt toegekend door de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid. De bijkomende bijslag is afhankelijk van de zelfredzaamheidsgraad van het kind die bepaald wordt door een schaal van 0 tot 9 punten in functie van 6 functionele categorieën. De bijkomende bijslag is progressief vanaf 0 punten, 4 punten en 7 punten. Vanaf 1 mei 2003 is er een nieuwe regeling van kracht voor de kinderen die geboren zijn na 1 januari Vanaf 1 januari 2007 is deze regeling uitgebreid tot de kinderen die vanaf 1 januari 1993 geboren zijn. Vanaf 1 mei 2009 is deze nieuwe regeling ook van toepassing op kinderen geboren voor 1 januari 1993 bij een nieuwe aanvraag, een herziening van de handicap en bij een nieuwe evaluatie. De bijkomende bijslag wordt toegekend in functie van de gevolgen van de aandoening gemeten volgens drie pijlers: de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1), de activiteit en de participatie van het kind (pijler 2) en de gevolgen voor de familiale omgeving (pijler 3). De evaluatie gebeurt op een schaal van 0 tot 36 punten. Het kind moet voor de 1e pijler minstens 4 punten hebben ofwel minstens 6 punten voor de drie pijlers samen. De bijkomende bijslag is progressief vanaf 4, 6, 9, 12, 15, 18 en meer dan 20 punten. Bij de 6 tot 8 en de 9 tot 11 punten is de bijkomende bijslag aanzienlijk lager indien het minimum van 4 punten niet behaald wordt in pijler 1. De bijkomende bijslag ten gunste van het rechtgevend kind met een aandoening is niet langer verschuldigd als het rechtgevend kind een activiteit uitoefent waardoor het verzekeringsplichtig wordt t.a.v. een van de sociale zekerheidsregelingen, behalve als het tewerkgesteld is in een beschutte werkplaats of een leerovereenkomst gesloten heeft. Gehandicapte kinderen ouder dan 25 jaar De personen met een handicap die geboren zijn vóór 1 juli 1966 en erkend zijn als volledig arbeidsongeschikt of tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats ontvangen de gewone schaal. Geplaatste kinderen (Art. 70 en 70ter, KBW) De kinderbijslag verschuldigd ten behoeve van een kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid geplaatst is in een instelling, wordt betaald ten belope van: 2/3 aan de instelling of aan de plaatsingsoverheid, in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de jeugdbescherming; 1/3 aan de persoon die de bijslagtrekkende was vóór de plaatsing. Als de plaatsing een maatregel inzake jeugdbescherming is, beslist de jeugdrechter of de overheid over het overige derde. Ze kunnen aan dat derde een andere bestemming geven, bijvoorbeeld een storting op een spaarrekening of een uitbetaling aan een bijzondere voogd. Wanneer een kind bij een particulier geplaatst is, wordt de kinderbijslag in haar geheel betaald aan het opvanggezin. Sinds 1 januari 2003, wordt ook een forfaitaire bijslag betaald aan de persoon die het kind opvoedde vóór de plaatsing, zolang die nauw contact onderhoudt met het kind. Jaarlijkse bijslag Sinds het schooljaar wordt voor kinderen van 6 tot 17 jaar een jaarlijkse bijslag betaald. Deze maatregel werd uitgebreid voor de jongeren van 18 tot 24 jaar in 2008 en voor de kinderen van 0 tot 5 jaar in De kinderen van minder dan 1 jaar moeten geboren zijn vóór 1 juli om van een bijslag te kunnen genieten. De bijslag wordt gestort in de maand augustus tezamen met verschuldigde kinderbijslag voor de maand juli.

13 SAMENVATTENDE TABEL

14 SAMENVATTENDE TABEL 9 VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, DE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN DE RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS HET STELSEL TOESTAND OP 31 DECEMBER 2011 RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN WERKNEMERS waarvan Kinderbijslagfondsen RKW GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VOOR REKENING VAN DERDEN waarvan Gewezen ambtenaren van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of van sommige autonome openbare instellingen en bedrijven (art. 101, al.3, 2-4, KBW) Vlaamse Gemeenschap Tijdelijke leerkrachten (art.101, al.3, 7, KBW) Vaste leerkrachten (art.101, al.3, 8, KBW) Franstalige Gemeenschap Tijdelijke leerkrachten (art.101, al.3, 7, KBW) Vaste leerkrachten (art.101, al.3, 8, KBW) Duitstalige Gemeenschap Tijdelijke leerkrachten (art.101, al.3, 7, KBW) Vaste leerkrachten (art.101, al.3, 8, KBW) Personeel van overheidsinstellingen (art. 101, al.4, KBW) Oorlogsslachtoffers (buiten de KBW) RECHTGEVENDE KINDEREN TEN LASTE VAN HET GLOBAAL BEHEER (art. 102, KBW) waarvan Kinderbijslagfondsen RKW

15 SAMENVATTENDE TABEL 10 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN BIJ DE RKW EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN VAN DE STELSELS RECHTGEVENDE KINDEREN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RKW KINDERBIJSLAG- FONDSEN Aantallen

16 SAMENVATTENDE TABEL 11 AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN EN RECHTGEVENDEN BIJ DE RKW VERDELING PER STELSEL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN Aantallen WERKNEMERS VOOR REKENING VAN DERDEN GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GLOBAAL BEHEER

17 WERKNEMERS

18 III. STELSEL VAN WERKNEMERS Tabellen A. Aangesloten werkgevers 1. Aantal aangeslotenen, ingeschreven op de laatste dag van het semester 2. Aantal aangeslotenen die werknemers tewerkstellen die niet onder de sociale zekerheid ressorteren B. Werknemers die niet verzekeringsplichtig zijn ten aanzien van de sociale zekerheid 1. Werknemers in dienst op de laatste dag van het semester 2. Aantal maandelijkse forfaitaire hoofdelijke bijdragen in de loop van het semester C. Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin D. Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per categorie van het recht en volgens het aantal kinderen in het gezin 1. Totaal van het stelsel 2. Totaal van de kinderbijslagfondsen 3. RKW (NMBS inbegrepen) E. Rechtgevende kinderen: verdeling per categorie van het recht en per leeftijdsgroep 1. Totaal van het stelsel 2. Totaal van de kinderbijslagfondsen 3. RKW (NMBS inbegrepen) F. Rechtgevenden volgens leeftijdsgroep en rang (14 tabellen: 1 tabel per categorie + totalen) G. Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW) 1. Oud systeem (Verdeling volgens de zelfredzaamheid) 2. Nieuw systeem (Verdeling volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening) van kracht sedert 1 mei Totaal van de twee systemen H. Kraamgeld: aantal geboorten die aanleiding hebben gegeven tot de toekenning van een kraamgeld - Tweede semester Jaar 2011 I. Adoptiepremies: aantal kinderen waarvoor een adoptiepremie werd betaald 1. Verdeling volgens de rang in het onthaalgezin (2de semester 2011 en jaar 2011) 2. Verdeling per leeftijdsgroep (2de semester 2011 en jaar 2011) J. Geplaatste kinderen 1. Geplaatste kinderen in een instelling (art. 70, KBW) 2. Geplaatste kinderen bij een particulier (art. 70ter, KBW) Grafieken - Aantal bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen bij de RKW en de kinderbijslagfondsen in het stelsel van de werknemers - Het percentage bijslagtrekkenden per categorie - Vergelijking van de RKW en de kinderbijslagfondsen met de Nationale Verdeling - Het percentage rechtgevende kinderen per schaal - Vergelijking van de RKW en de kinderbijslagfondsen met de Nationale Verdeling - Het percentage rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep - Vergelijking van de RKW en de kinderbijslagfondsen met de Nationale Verdeling Opmerkingen 1. Sommige werknemers die niet verzekeringsplichtig zijn t.a.v. de sociale zekerheid zijn dat wel t.a.v. de Kinderbijslagwet voor werknemers. Hun werkgever moet voor hen zogenaamde "hoofdelijke" bijdragen betalen aan het kinderbijslagfonds waarbij hij aangesloten is. Sinds 1 januari 1999 is dit systeem enkel nog van toepassing voor het personeel dat reeds in dienst was vóór die datum. De werknemers die na die datum aangeworven zijn door de betrokken werkgevers (voornamelijk de NMBS en de universiteiten) zijn verzekeringsplichtig t.a.v. de sociale zekerheid. 2. De kinderbijslag in het werknemersstelsel wordt gefinancierd door de "Nationale Verdeling", zijnde het geheel aan socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers die verzekeringsplichtig zijn t.a.v. de sociale zekerheid en de hoofdelijke bijdragen van de werkgevers die niet onder de sociale zekerheid vallen. 3. In de cijfers van de RKW zitten ook die van de NMBS. De NMBS is aangesloten bij de RKW, maar betaalt zelf de kinderbijslag aan haar actieve werknemers. 4. Voor de overige begrippen, zie het deel "Algemene begrippen", p. 1-7 Pagina's tot

19 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 14 A. AANGESLOTEN WERKGEVERS (2de semester 2011) A 1. AANTAL AANGESLOTENEN, INGESCHREVEN OP DE LAATSTE DAG VAN HET SEMESTER STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) A 2. AANTAL AANGESLOTENEN DIE WERKNEMERS TEWERKSTELLEN DIE NIET ONDER DE SOCIALE ZEKERHEID, MAAR ONDER DE KINDERBIJSLAGWET VOOR WERKNEMERS RESSORTEREN STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) B. WERKNEMERS DIE NIET VERZEKERINGSPLICHTIG ZIJN TEN AANZIEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (2de semester 2011) B 1. WERKNEMERS IN DIENST OP DE LAATSTE DAG VAN HET SEMESTER Arbeiders Bedienden STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen B 2. AANTAL MAANDELIJKSE FORFAITAIRE HOOFDELIJKE BIJDRAGEN IN DE LOOP VAN HET SEMESTER Arbeiders Bedienden STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

20 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 15 C. RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) en

21 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 16 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN BIJ DE RKW EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN IN HET STELSEL VAN DE WERKNEMERS RECHTGEVENDE KINDEREN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RKW KINDERBIJSLAG- FONDSEN Aantallen

22 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 17 D. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER CATEGORIE VAN HET RECHT EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 1 VAN HET STELSEL GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Invaliden GEWONE SCHAAL Toeslag art. 42bis werklozen (1) ARTIKEL 42bis, KBW Gepensioneerden Gepensioneerden art. 42bis en Totaal schaal 42bis TOESLAG ARTIKEL 50ter, KBW (2) ARTIKEL 50bis, KBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN (1) Toeslag art. 42bis voor werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde (2) Toeslag art. 50ter voor invaliden, ex-invaliden

23 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 18 HET PERCENTAGE BIJSLAGTREKKENDEN PER CATEGORIE VERGELIJKING VAN DE RKW EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN MET DE NATIONALE VERDELING 80% 77,38% 73,25% KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW NATIONALE VERDELING 70% Aantal bijslagtrekkenden in % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 46,34% 1,51% 1,79% 1,55% 1,12% 4,94% 1,62% 4,31% 9,86% 5,05% 0,56% 1,02% 0,62% 2,44% 3,15% 2,54% 6,98% 19,95% 8,71% 0,39% 0,58% 0,42% 3,53% 9,55% 4,33% 1,78% 2,82% 1,92% 0% Arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid (art. 40) Wezen (art. 40) Volledig werklozen van minder dan 6 maanden (art. 40) Volledig werklozen van meer dan 6 maanden (art. 40) Gepensioneerden (art. 40) Invaliden (art. 40) Volledig werklozen van meer dan 6 maanden (art. 42bis) Gepensioneerden (art. 42bis) Invaliden (art. 50ter) Wezen (art. 50bis)

24 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 19 D. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER CATEGORIE VAN HET RECHT EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 2 KINDERBIJSLAGFONDSEN GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Invaliden GEWONE SCHAAL Toeslag art. 42bis werklozen (1) ARTIKEL 42bis, KBW Gepensioneerden Gepensioneerden art. 42bis en Totaal schaal 42bis TOESLAG ARTIKEL 50ter, KBW (2) ARTIKEL 50bis, KBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN (1) Toeslag art. 42bis voor werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde (2) Toeslag art. 50ter voor invaliden, ex-invaliden

25 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 20 D. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER CATEGORIE VAN HET RECHT EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN 3 RKW (NMBS inbegrepen) GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL AANTAL KINDEREN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Invaliden GEWONE SCHAAL Toeslag art. 42bis werklozen (1) ARTIKEL 42bis, KBW Gepensioneerden Gepensioneerden art. 42bis Totaal schaal 42bis TOESLAG ARTIKEL 50ter, KBW (2) ARTIKEL 50bis, KBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN en (1) Toeslag art. 42bis voor werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde (2) Toeslag art. 50ter voor invaliden, ex-invaliden

26 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 21 E. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER CATEGORIE VAN HET RECHT EN PER LEEFTIJDSGROEP 1 VAN HET STELSEL GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDEN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Invaliden GEWONE SCHAAL Toeslag art. 42bis werklozen (1) ARTIKEL 42bis, KBW 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Gepensioneerden Gepensioneerden art. 42bis studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar volledig ongeschikten in een besch. werkplaats Totaal schaal 42bis TOESLAG ARTIKEL 50ter, KBW (2) ARTIKEL 50bis, KBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN (1) Toeslag art. 42bis voor werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde (2) Toeslag art. 50ter voor invaliden, ex-invaliden

27 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 22 HET PERCENTAGE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL VERGELIJKING VAN DE RKW EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN MET DE NATIONALE VERDELING 1,51% 2,28% 1,61% 3,65% 4,50% 7,74% 10,13% 9,66% 22,30% Aantal rechtgevenden in % 87,10% 65,29% 84,23% VERHOOGDE SCHAAL WEZEN (art.50 bis) VERHOOGDE SCHAAL INVALIDEN (art.50 ter) VERHOOGDE SCHAAL (art. 42 bis) GEWONE SCHAAL KINDERBIJSLAG- FONDSEN RKW NATIONALE VERDELING

28 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 23 E. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER CATEGORIE VAN HET RECHT EN PER LEEFTIJDSGROEP 2 KINDERBIJSLAGFONDSEN GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDEN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Invaliden GEWONE SCHAAL Toeslag art. 42bis werklozen (1) ARTIKEL 42bis, KBW 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Gepensioneerden Gepensioneerden art. 42bis studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar volledig ongeschikten in een besch. werkplaats Totaal schaal 42bis TOESLAG ARTIKEL 50ter, KBW (2) ARTIKEL 50bis, KBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN (1) Toeslag art. 42bis voor werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde (2) Toeslag art. 50ter voor invaliden, ex-invaliden

29 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 24 HET PERCENTAGE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP VERGELIJKING VAN DE RKW EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN MET DE NATIONALE VERDELING KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW NATIONALE VERDELING Aantal rechtgevenden in % 28,82% 30,95% 29,10% 26,81% 27,56% 26,91% 26,41% 25,69% 26,32% 17,20% 15,00% 16,91% 0,76% 0,80% 0,76% 0-5 jaar 6-11 jaar jaar jaar +25 jaar Leeftijdsgroepen

30 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 25 E. RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER CATEGORIE VAN HET RECHT EN PER LEEFTIJDSGROEP 3 RKW (NMBS inbegrepen) GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDEN Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen Wezen ARTIKEL 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden Volledig werklozen van meer dan 6 maanden Invaliden GEWONE SCHAAL Toeslag art. 42bis werklozen (1) ARTIKEL 42bis, KBW 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Gepensioneerden Gepensioneerden art. 42bis studenten leerlingen werkzoekenden gehandicapten jaar studenten leerlingen werkzoekenden jaar volledig ongeschikten in een besch. werkplaats Totaal schaal 42bis TOESLAG ARTIKEL 50ter, KBW (2) ARTIKEL 50bis, KBW wezen VER- HOOGDE SCHAAL ALGEMEEN (1) Toeslag art. 42bis voor werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde (2) Toeslag art. 50ter voor invaliden, ex-invaliden

31 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 26 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG ALGEMEEN LEEFTIJDS- GROEP RANG STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

32 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 27 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW Arbeidsprestaties en tijdelijke werklozen STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

33 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 28 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Wezen gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

34 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 29 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW Volledig werklozen van minder dan 6 maanden STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

35 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 30 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW Volledig werklozen van meer dan 6 maanden STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

36 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 31 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Gepensioneerden gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

37 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 32 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Invaliden gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

38 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 33 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG GEWONE BIJSLAG LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 40, KBW Totaal van de gewone schaal STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

39 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 34 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 42bis, KBW Werklozen, ex-werklozen, ex-gewaarborgde STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

40 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 35 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 42bis, KBW STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Gepensioneerden gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

41 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 36 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 42bis, KBW Totaal van de schaal 42bis STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

42 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 37 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 50ter, KBW Invaliden, ex-invaliden STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

43 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 38 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikel 50bis, KBW STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Wezen gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

44 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 39 F. RECHTGEVENDEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN RANG VERHOOGDE SCHAAL LEEFTIJDS- GROEP RANG Artikels 42bis, 50ter en 50bis, KBW Totaal van alle verhoogde schalen STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) gehand.(*) gehand.(*) gehand.(*) 1ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste de jaar 3de de de en ste 2de + 25 jaar 3de 4de 5de en + 1ste de de de 5de en (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, KBW)

45 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 40 G. RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG G 1. OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten STELSEL KINDERBIJSLAG- RKW (NMBS inbegrepen) FONDSEN G 2. NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers STELSEL KINDERBIJSLAG- RKW (NMBS inbegrepen) FONDSEN G 3. VAN DE TWEE SYSTEMEN

46 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 41 H. KRAAMGELD AANTAL GEBOORTEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD TWEEDE SEMESTER 2011 STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) GEBOORTERANG Nietwerklozen (*) Werklozen Nietwerklozen (*) Werklozen Nietwerklozen (*) Werklozen Eerste geboorten Volgende geboorten JAAR 2011 STELSEL KINDERBIJSLAGFONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) GEBOORTERANG Nietwerklozen (*) Werklozen Nietwerklozen (*) Werklozen Nietwerklozen (*) Werklozen Eerste geboorten Volgende geboorten (*) Met niet-werklozen bedoelt men de actieve werknemers, de gepensioneerden, de invaliden en de wezen

47 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 42 I. ADOPTIEPREMIES AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD I 1. VERDELING VOLGENS DE RANG IN HET ONTHAALGEZIN TWEEDE SEMESTER 2011 JAAR 2011 ADOPTIERANG STELSEL KINDER- BIJSLAG- FONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) STELSEL KINDER- BIJSLAG- FONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Eerste rang Volgende rangen I 2. VERDELING PER LEEFTIJDSGROEP TWEEDE SEMESTER 2011 JAAR 2011 LEEFTIJDSGROEP Minder dan 1 jaar STELSEL KINDER- BIJSLAG- FONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) STELSEL KINDER- BIJSLAG- FONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) jaar jaar jaar jaar jaar jaar

48 STELSEL VAN DE WERKNEMERS 43 J. GEPLAATSTE KINDEREN J 1. GEPLAATSTE KINDEREN IN EEN INSTELLING (art. 70, KBW) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN STELSEL KINDER- BIJSLAG- FONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) J 2. GEPLAATSTE KINDEREN BIJ EEN PARTICULIER (art. 70ter, KBW) 1 AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN STELSEL KINDER- BIJSLAG- FONDSEN RKW (NMBS inbegrepen) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving.

49 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

50 Tabellen E. Kraamgeld: aantal geboorten die aanleiding hebben gegeven tot de toekenning van een kraamgeld - Tweede semester Jaar 2011 F. Adoptiepremies: aantal kinderen waarvoor een adoptiepremie werd betaald 1. Verdeling volgens de rang in het onthaalgezin (2de semester 2011 en jaar 2011) 2. Verdeling per leeftijdsgroep (2de semester 2011 en jaar 2011) G. Geplaatste kinderen Geplaatste kinderen in een instelling (art. 70, KBW) Grafieken - Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen - Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijd IV. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG A. Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin B. Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin C. Rechtgevende kinderen: verdeling per categorie van het recht en per leeftijdsgroep D. Rechtgevenden volgens leeftijdsgroep en rang Opmerkingen 1. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag werd ingevoerd in 1971 voor die gezinnen die geen recht hebben op kinderbijslag in een ander stelsel. De kinderen moeten ten laste zijn van een natuurlijk persoon die in België verblijft en van wie het inkomen het toegelaten plafond niet overschrijdt. 2. Alle aanvragen om gewaarborgde gezinsbijslag worden behandeld door de RKW. De RKW voert ook alle betalingen uit. 3. Het stelsel haalt zijn inkomsten uit de Nationale Verdeling (cf. het werknemersstelsel). Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag wordt dus gefinancierd door de bijdragen van het werknemersstelsel. Tot 1980 was dit stelsel ten laste van de Staat. 4. Voor de overige begrippen, zie het deel "Algemene begrippen", p Pagina's

51 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 46 AANTAL BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN Gezinnen met 3 kinderen % Gezinnen met 4 kinderen 648 7% Gezinnen met meer dan 5 kinderen 179 2% Gezinnen met 1 kind % Gezinnen met 2 kinderen %

52 GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 47 AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD jaar % jaar 417 2% jaar % 0-2 jaar % jaar % 3-5 jaar % 6-11 jaar %

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-3 Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Reproductie

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor alle inlichtingen

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Deze gegevens

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j . 1 BREVET V AN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT AANVRAAG OM BREVET Identificatie van de volgende instelling ldentificatie van de oorspronkelijke instelling (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-....j

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon dossiernummer 087/56.93.88 Met

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen:

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen: Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor inlichtingen: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2013-1 De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 51 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer Allocatief Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002 In dit nummer Nieuwe barema s Kinderbijslag betalen aan de vader? Het kan! Papier hier... Vragenlijsten al teruggestuurd?

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2003 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 4 1.1 Omzendbrief nr. 578 van 14 februari 2003 (Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake de kinderbijslag

Nadere informatie

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-2 De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 46 Fax: 02-237

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

2. Bijslag ingehouden ter aanzuivering vd eigen deb. 0,00 0,00 0,00 volgens werkelijke. 2. Niet-Verschuldigde bijdragen 0,00 0,00 0,00

2. Bijslag ingehouden ter aanzuivering vd eigen deb. 0,00 0,00 0,00 volgens werkelijke. 2. Niet-Verschuldigde bijdragen 0,00 0,00 0,00 Januari Februari Bijlage Maart 2 46011 Gewone bedragen - artikel 40 (a) 46021 Supplement - art. 42 bis 46022 Supplement - art. 50 ter 46023 Supplement - art. 47 46025 Supplement - art. 41 A. Uitgesplitst

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008 Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008 Trimestriële uitgave Afgifteperiode maart 2008 Afgiftekantoor Antwerpen X P409328 In dit nummer Nieuwe barema s en grensbedragen

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model AA Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe?

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Hoofdstuk 1 Eindelijk achttien! U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven als volwassene begint. En daar horen ook een heleboel rechten en plichten bij...

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet werknemer.

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie