UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE"

Transcriptie

1 UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Achtkarspelen 2015

2 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) De burgemeester van de gemeente Achtkarspelen verklaart hierbij dat de controle ingevolge artikel 94 PUN lid 1 voor het jaar 2015 is uitgevoerd. De zelfevaluatie is uitgevoerd door het invullen van een vragenlijst en aan de hand van de antwoorden is een totaalscore berekend. De totaalscore, detailinformatie over het resultaat en verbeterpunten zijn in de vorm van een managementrapportage aan de gemeente beschikbaar gesteld. De managementrapportage bevat het volgende eindresultaat: Tabel 1: Resultaat vragenlijst Totaal resultaat Resultaat vragenlijst voldoende Op grond van artikel 94 lid 1 PUN informeert de burgemeester de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bevindingen van deze controle. Door het versturen van dit uittreksel aan de minister van BZK wordt hier aan voldaan. Details van de bevindingen zijn gelet op de vertrouwelijkheid niet aan dit uittreksel toegevoegd, maar zijn digitaal via de beveiligde omgeving van de Kwaliteitsmonitor door de minister van BZK te raadplegen. Ontvangst van dit uittreksel door de minister van BZK geldt in dit geval als beschikbaarstelling van de antwoorden op de vragenlijst. NB: De tekst in zwart is de tekst die automatisch uit de test komt. De paarse tekst is de aanvullende tekst van de gemeente. Pagina 2 van 13

3 Toelichting op de resultaten Hieronder kunt u een toelichting op de resultaten van de zelfevaluatie geven. Verstrekken van een toelichting is niet verplicht. De toelichting leidt niet zonder meer tot acties van het Ministerie van BZK. De gemeente zal nooit een 100% score halen op de vragenlijst, omdat binnen de gemeente een manier van werken wordt gebruikt die past bij de cultuur en de bedrijfsvoering filosofie van de gemeente en die niet altijd aansluit bij de manier van denken van de opstellers van de vragenlijst. In het commentaar bij de resultaten per thema worst dit uitgelegd. De burgemeester, d.d. 27 oktober 2015 Dit uittreksel ingevuld en getekend mailen naar Contactpersoon: adres: Alie Detmar Pagina 3 van 13

4 Inhoud 1 INLEIDING SAMENGEVAT RESULTAAT VAN DE ZELFEVALUATIE PASPOORTEN EN NIK RESULTAAT PER THEMA BELEID EN REGELGEVING Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie PROCESSEN Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie GEGEVENS Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie PERSONEEL Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie FYSIEKE BEVEILIGING Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie CALAMITEITEN Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie ARCHITECTUUR Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie NALEVING Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie BIJLAGE 1 RESULTAAT PER VAKGEBIED BIJLAGE 2 AANBEVELINGEN Pagina 4 van 13

5 1 Inleiding Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Voor 1 november van het jaar dient een rapportage met een samenvatting van het resultaat van het onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt. Voor het onderzoek en de rapportage aan de minister kan iedere gemeente gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een web applicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK uit te voeren. Het instrument geeft een objectief beeld in de vorm van een Managementrapportage. De Kwaliteitsmonitor genereert de Managementrapportage automatisch aan de hand van de antwoorden van uw gemeente op een reeks vragen over het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Per vraag kan de gemeente kiezen uit diverse antwoorden. De afgelopen twee jaar is de zelfevaluatie Paspoorten en NIK door de gemeenten uitgevoerd. Elke gemeente heeft per uitgiftelocatie een vragenlijst ingevuld en de minister van BZK geïnformeerd over de resultaten. Vanaf 2015 vult iedere gemeente nog maar één vragenlijst in, alleen de 12 grensgemeenten vullen een extra vragenlijst voor de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen in. De lijst met vragen en de aan de mogelijke antwoorden toe te kennen scores zijn bepaald in onderling overleg met een aantal gemeenten. De vragen zijn ingedeeld in de volgende acht thema s die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK: 1. Beleid 2. Processen 3. Gegevens 4. Personeel 5. Fysieke beveiliging 6. Calamiteiten 7. Architectuur 8. Naleving De Kwaliteitsmonitor geeft zowel per thema als voor het gehele proces een objectief oordeel over de kwaliteit. Daarbij zijn steeds drie uitkomsten mogelijk. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven met de bijbehorende norm. Resultaat van de beoordeling Goed Norm Score is >95% van de maximaal te behalen score Pagina 5 van 13

6 Voldoende Onvoldoende Score is 90-95% van de maximaal te behalen score Score is <90% van de maximaal te behalen score In de volgende hoofdstukken is het objectieve oordeel voor uw gemeente weergegeven. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting en hoofdstuk 3 een meer gedetailleerde beoordeling. De structuur van de vragenlijst is gewijzigd en biedt sinds 2015, zonder daarvoor de verantwoordelijkheden te verplaatsen de vragen per vakgebied aan. De resultaten daarvan treft u aan in bijlage 1. Pagina 6 van 13

7 2 Samengevat resultaat van de zelfevaluatie Paspoorten en NIK Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat uw gemeente voldoende scoort op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Uw gemeente bereikt namelijk 94% van de maximaal te behalen waardering. Uw gemeente doet voldoende met de uitkomsten die voortkomen uit de zelfevaluatie. Het is echter mogelijk meer te doen met deze uitkomsten om zo het reisdocumentenproces verder te optimaliseren. Wettelijke norm Aanbeveling en Totaal Totaal Percentage Totaal Normpercen tage Totaal Resultaat 816 (852) 51 (66) 867 (918) 94% 90 % voldoende Voor de verschillende thema s is het resultaat als volgt: Thema Wettelijke norm Aanbevelingen Totaal Totaal Percentage Totaal Normpercentage Totaal Resultaat Beleid en regelgeving 110 (110) 9 (9) 119 (119) 100% 90% goed Processen 241 (260) 18 (22) 259 (282) Gegevens 72 (72) 2 (8) 74 (80) Personeel 187 (204) 0 (2) 187 (206) 92% 90% voldoende 93% 90% voldoende 91% 90% voldoende Fysieke Beveiliging 166 (166) 13 (16) 179 (182) 98% 90% goed Calamiteiten 20 (20) 9 (9) 29 (29) Architectuur 10 (10) 10 (10) Naleving 10 (10) 10 (10) 100% 90% goed 100% 90% goed 100% 90% goed Pagina 7 van 13

8 3 Resultaat per thema In dit hoofdstuk is de beoordeling per thema nader toegelicht. Allereerst wordt aangegeven wat uw algemene score per thema is. Daarna wordt op detailniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om deze te verbeteren. 3.1 Beleid en regelgeving Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald. Het beveiligingsbeleid op het gebied van reisdocumenten is in uw gemeente goed ingericht en heeft geleid tot toereikende schriftelijke procedures. U heeft op goede wijze de wet- en regelgeving vertaald naar lokaal beleid, de inhoud van dat beleid en hoe het beleid wordt gewaarborgd Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Geen actiepunten Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren. Geen verbeterpunten. 3.2 Processen Uw gemeente scoort voldoende, er is 92% van het totaal aantal punten behaald. De processen op het gebied van reisdocumenten voldoen in uw gemeente in voldoende mate aan de eisen die over het werkproces in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Er zijn echter mogelijkheden om de werkprocessen verder te optimaliseren Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Bij het vaststellen van de identiteit van de aanvrager bij uitreiking identificerende vragen stellen bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs (vraag 31) Bij het vaststellen van de identiteit van de aanvrager bij uitreiking bij kinderen identificerende vragen aan het kind zelf stellen (vraag 31) Bij het vaststellen van de identiteit van de aanvrager bij uitreiking bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs naast het stellen van identificerende vragen andere documenten, die voorzien zijn van foto en handtekening vragen (vraag 31) Bij twijfel aan de identiteit van de aanvrager bij uitreiking het document niet uitreiken (vraag 32) Pagina 8 van 13

9 De aanvraag niet in behandeling nemen als niet aan alle voorwaarden voor de aanvraag is voldaan (vraag 40) Al deze punten doen we al. Hoeft geen verdere actie plaats te vinden Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren. Minimaal eens per maand het aantal aangevraagde documenten in het RAAS vergelijken met een kassa-uitdraai (vraag 56) We doen dit op aan andere manier. Op elke aanvraag staat een kassabonnummer. Deze wordt maandelijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Gaan we niet veranderen. 3.3 Gegevens Uw gemeente scoort voldoende, er is 93% van het totaal aantal punten behaald. De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het reisdocumentenproces is in uw gemeente voldoende geregeld. Uw gemeente waarborgt voldoende de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Geen actiepunten Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren. Bij de ontvangst de houder van de identificatiekaart laten tekenen (vraag 22) Bij inleveren van de identificatiekaart de autorisatiebevoegde voor de ontvangst laten tekenen (vraag 22) De houder iedere 60 dagen de pincode van de identificatiekaart laten tekenen (vraag 23) Deze verbeterpunten vinden we geen verbeterpunten. Het is controle op controle en dat is niet doelmatig. Gaan we niet veranderen. Verder hebben we het probleem dat we meer medewerkers hebben die autorisatiebevoegd moeten zijn dan identificatiekaarten, maar dat we van het ministerie niet meer identificatiekaarten krijgen. We hebben dit bij het ministerie aangekaart, maar we krijgen gewoon niet meer kaarten. Het is veel extra werk om iedere dag in de ochtend autorisaties toe te wijzen en na werktijd de autorisaties weer te verwijderen. Daarom hebben we er helaas voor moeten kiezen om meerdere mensen met dezelfde identificatiekaart te laten werken. Gaan we niet veranderen. 3.4 Personeel Uw gemeente scoort voldoende, er is 91% van het totaal aantal punten behaald. Pagina 9 van 13

10 Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het proces reisdocumenten. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn voldoende in uw gemeente. Er wordt op voldoende wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Functiescheiding tussen verstrekken en uitreiken organiseren (vraag 12) Nu is een medewerkster op het ene moment baliemedewerker en op het nadere moment gastvrouw. In het proces is de functiescheiding geregeld door deze functies. Omdat één medewerkster beide functies vervult, is de functiescheiding niet 100%. Moet actie op komen. De autorisatiebevoegde laten registreren op welke wijze de identificatiekaarten worden bewaard (vraag 24) We hebben een andere, betere, werkwijze die we gaan beschrijven. De autorisatiebevoegde een verslag laten opmaken van de controle op de actualiteit van de registratie (vraag 24) We hebben een andere, betere, werkwijze die we gaan beschrijven. De autorisatiebevoegde laten registreren welke identificatiekaarten zijn ingetrokken (vraag 24) We hebben een andere, betere, werkwijze die we gaan beschrijven. Voor de uitvoering van de werkzaamheden de minimale kennis en vaardigheden vaststellen (vraag 78) We hebben een andere, betere, werkwijze die we gaan beschrijven Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren. Bij functioneringsgesprekken over het nakomen van beveiligingsvoorschriften spreken (vraag 85) We hebben generieke functiebeschrijvingen, waardoor die niet in de functiebeschrijving staat. Maakt bij ons deel uit van het werkoverleg. Gaan we niet veranderen. Pagina 10 van 13

11 3.5 Fysieke beveiliging Uw gemeente scoort goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald. De fysieke beveiliging bij uw gemeente is goed. De fysieke bescherming en daarmee de veiligheid van reisdocumenten of medewerkers in dit proces is in goede mate geregeld Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Geen actiepunten Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren. Een systeem in gebruik nemen om agressie en geweld te kunnen melden aan een partij binnen of buiten de organisatie (vraag 86) Wordt in het kader van de ARBO-wetgeving aan gewerkt. Het agressieprotocol bij iedereen bekendmaken en wordt navolgen (vraag 86) Wordt in het kader van de ARBO-wetgeving aan gewerkt. Minimaal eens per twee jaar periodiek een training omgaan met agressie voor medewerkers en leiding organiseren (vraag 86) Wordt in het kader van de ARBO-wetgeving aan gewerkt. Er zijn momenteel capaciteitsproblemen bij HRM, waardoor dit onvoldoende aandacht krijgt. 3.6 Calamiteiten Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald. De processen op het gebied van reisdocumenten voldoen in uw gemeente in voldoende mate aan de eisen die over het werkproces in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Er zijn echter mogelijkheden om de werkprocessen verder te optimaliseren Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Geen actiepunten Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren. Geen verbeterpunten. 3.7 Architectuur Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald. Pagina 11 van 13

12 Uw gemeente scoort goed op het gebied van architectuur. De informatiesystemen rondom het reisdocumentenproces zijn op goede wijze ingericht Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Geen actiepunten. 3.8 Naleving Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald. Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie Geen actiepunten. Pagina 12 van 13

13 Bijlage 1: resultaat per vakgebied Thema Totaal aantal punten Burgerzaken 522 (558) Beveiligingsfunctionaris 94 (94) ICT 52 (52) Personeelszaken 73 (88) Facilitaire Zaken 126 (126) Bijlage 2: aanbevelingen NR AANBEVELINGEN ACTIE- NEMER 1 Functie van baliemedewerker en gastheer/gastvrouw Jan Willem niet door één persoon laten invullen en uitvoeren. de Vreeze (Vraag 12) 2 Acties autorisatiebevoegde beschrijven. (Vraag 24 en 78) 3 Systeem maken voor melden agressie. Gerda Dijkstra en Alie Detmar 4 Agressieprotocol blijvend bekend maken in de organisatie. 5 Minimaal eens per twee jaar betreffende mensen Jan Willem cursus laten volgen omgaan met agressie. de Vreeze 6 Bij HRM voldoende capaciteit organiseren voor uitvoeren ARBO taken Paspoorten en NIK PLANNING GEREED Alie Detmar Alie Detmar Hendrik Snip Pagina 13 van 13

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Vragenlijst Paspoorten en NIK 2016 van de gemeente Achtkarspelen

UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Vragenlijst Paspoorten en NIK 2016 van de gemeente Achtkarspelen UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Vragenlijst Paspoorten en NIK 2016 van de gemeente Achtkarspelen Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Paspoorten en NIK. Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Paspoorten en NIK. Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen 2014 Inhoud 1 INLEIDING 2 SAMENGEVAT RESULTAAT VAN DE ZELFEVALUATIE PASPOORTEN EN NIK 3 RESULTAAT PER TOPIC 3.1

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Zelfevaluatie basisregistratie personen en register niet-ingezetenen

Zelfevaluatie basisregistratie personen en register niet-ingezetenen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zelfevaluatie basisregistratie personen en register niet-ingezetenen Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Rapportage beveiliging waardedocumenten 2016

Rapportage beveiliging waardedocumenten 2016 2016/247350 Rapportage beveiliging waardedocumenten 2016 Jaarlijkse rapportage aan burgemeester en wethouders over de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen 2014 Inhoud 1 INLEIDING 2 RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT 3 TOETSING PROCESSEN 4 RESULTAAT PER TOPIC 4.1 BELEID EN REGELGEVING

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hoogeveen

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hoogeveen UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Resultaat zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Resultaat zelfevaluatie Paspoorten en NIK Resultaat zelfevaluatie Paspoorten en NIK Inhoud Managementsamenvatting 2 1 Inleiding 5 2 Zelfevaluatiecyclus Paspoorten en NIK 2014 7 2.1 Opzet cyclus zelfevaluatie Paspoorten en NIK 2014 8 2.1.1 Opzet

Nadere informatie

Vastgesteld d.d._19 juni Beveiligingsbeleid reisdocumenten

Vastgesteld d.d._19 juni Beveiligingsbeleid reisdocumenten Vastgesteld d.d._19 juni 2014 Beveiligingsbeleid reisdocumenten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Informatiebeveiligingsbeleid... 4 3. Risicoanalyse... 5 4. Processen... 8 5. Gegevens en Personeel...

Nadere informatie

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Opslag/verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS) 1. Worden

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Circulaires Divers BIG 78, lid burgemeester gemandateerd aan functionarissen in de organisatie? mandaat en ondermandaat vastgesteld

Circulaires Divers BIG 78, lid burgemeester gemandateerd aan functionarissen in de organisatie? mandaat en ondermandaat vastgesteld Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK aangewezen gemeenten 2017 Versie 1.0 1 april 2017 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag, Antwoorden en Bronverwijzing.

Nadere informatie

Identiteitsfraude en Documenten van de Koninklijke Marechaussee. Marechaussee 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Identiteitsfraude en Documenten van de Koninklijke Marechaussee. Marechaussee 2001 wordt als volgt gewijzigd: ZK Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling uitenland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 Regeling van de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Workshop Kwaliteitsmonitor

Workshop Kwaliteitsmonitor Workshop Kwaliteitsmonitor NVVB congres 2014 Mandy van Tol Enry de Brouwer Eric Catsburg Paul Hoogzaad Totaalbeoordeling 1 april 1 sept. 1 okt. 1 nov. 1 dec. Tijdpad zelfevaluatie BRP en Paspoorten en

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

De bevoegdheden zijn middels mandaat en ondermandaat vastgesteld

De bevoegdheden zijn middels mandaat en ondermandaat vastgesteld Vragenlijst PNIK penbare Lichamen 2016 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK penbare Lichamen 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer,

Nadere informatie

pagina 1 van 26 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK Aangewezen Gemeenten 2016 Versie 1.0 1 april 2016

pagina 1 van 26 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK Aangewezen Gemeenten 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag, Antwoorden en Bronverwijzing. Er zijn twee soorten vragen:

Nadere informatie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK De bevoegdheden zijn middels mandaat en ondermandaat vastgesteld

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK De bevoegdheden zijn middels mandaat en ondermandaat vastgesteld Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag, Antwoorden en Bronverwijzing. Er zijn

Nadere informatie

Circulaires Functie Nr Vraag Antwoord PW PUN. gemandateerd O Ja 93, lid

Circulaires Functie Nr Vraag Antwoord PW PUN. gemandateerd O Ja 93, lid Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst PNIK 2017 Versie 1.0 1 april 2017 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag, Antwoorden en Bronverwijzing. Er zijn

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 BZK Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Resultaat BRP 2016 Totaal resultaat Goed Voldoende Onvoldoende 98 57 52 186 204 200 109 132 137 2014 2015 2016 60 % vragen BRP naar ENSIA Alle vragen over (fysieke)

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Zelfevaluatie PNIK. Rajshri Soekhoe Lida ten Veen. Workshop zelfevaluatie PNIK

Zelfevaluatie PNIK. Rajshri Soekhoe Lida ten Veen. Workshop zelfevaluatie PNIK Zelfevaluatie PNIK Rajshri Soekhoe Lida ten Veen Workshop zelfevaluatie PNIK 31-01-2017 Middagprogramma PNIK Drie workshop van 30 minuten: 1. Welke vragen voegen waarde toe voor de ZE 2017? Rajshri 2.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13960 18 september 2009 Regeling van 9 september 2009, nr. 2009-0000503050 (1), Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Bijeenkomst gemeenten zelfevaluaties 2016/2017. d.d. 31 januari te Utrecht

Bijeenkomst gemeenten zelfevaluaties 2016/2017. d.d. 31 januari te Utrecht Bijeenkomst gemeenten zelfevaluaties 2016/2017 d.d. 31 januari te Utrecht Dagindeling Plenair: Voorlopige Resultaten 2016 Zelfevaluaties (terugblik) Monitoring Vooruitblik zelfevaluatie-instrument 2017

Nadere informatie

Kwaliteitsmonitor en zelfevaluaties Mandy van Tol/Lida ten Veen Diana van den Brink Enry de Brouwer Sylvia van Gilst

Kwaliteitsmonitor en zelfevaluaties Mandy van Tol/Lida ten Veen Diana van den Brink Enry de Brouwer Sylvia van Gilst Kwaliteitsmonitor en zelfevaluaties 2017 Mandy van Tol/Lida ten Veen Diana van den Brink Enry de Brouwer Sylvia van Gilst Ontwikkelingen Ensia: informatieveiligheid Nieuwe kwaliteitsinformatie BRP Wet-

Nadere informatie

Functie Nr Vraag Antwoord

Functie Nr Vraag Antwoord Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst RNI 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag en Antwoorden. Er zijn twee soorten vragen:

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK)

Resultaten zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) Resultaten zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) 2015 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 6 2 Zelfevaluatiecyclus PNIK 2015 8 2.1 Opzet cyclus zelfevaluatie PNIK 2015

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Presentatie Workshop Evaluatie-instrument GBA en Reisdocumenten. Vrienden van de Basisregistraties 22 september 2011

Presentatie Workshop Evaluatie-instrument GBA en Reisdocumenten. Vrienden van de Basisregistraties 22 september 2011 Presentatie Workshop Evaluatie-instrument GBA en Reisdocumenten Vrienden van de Basisregistraties 22 september 2011 E-mail: kwaliteitsmonitor@bprbzk.nl Twitter: #qmonitor evaluatie-instrument Inleidende

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer: AVGWVS09 Onderwerp uitvoering Wet BAG Collegevoorstel Inleiding Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen is op 1 juli 2009 de Wet basisregistraties

Nadere informatie

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Gemeente Heerde Versie :5.0 Status : definitief Auteur :mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum : 8 september 2015 BMC Implementatie Alle

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Gemeente Krimpen aan den IJssel Versie : 2.0 Status : definitief Auteur : de heer G.H. Kalloe / mevrouw C.M. Kool Datum : 4 september 2014 BMC Implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 5 764 Reisdocumenten Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Openbaar Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft uw

Nadere informatie

Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17. Geachte heer van Rens,

Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17. Geachte heer van Rens, Openingstijden: ma, di, wo en vr 09.00-16.00 uur do van 13.00-17.00 uur Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17 Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 mei 2012

Nieuwsbrief 4 mei 2012 Nieuwsbrief 4 mei Met deze nieuwsbrief informeert het ministerie van BZK u over de levertijden van de aangevraagde reisdocumenten. Tevens vindt u hier meer informatie over enkele nieuwe maatregelen. Nieuwe

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Resultaten Benchmark - Kwaliteit Intern Toezicht 2013

Resultaten Benchmark - Kwaliteit Intern Toezicht 2013 Resultaten Benchmark - Kwaliteit Intern Toezicht 2013 Een kopgroep van raden van toezicht en raden van commissarissen in de sectoren zorg, onderwijs en corporaties hebben in het afgelopen jaar een online

Nadere informatie

Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG. Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG. Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), die op 1 juli 2009 in

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

20 oktober 2016 raadsvragen D66, 12 oktober 2016 Bezorging reisdocumenten aan huis en vermissing paspoort

20 oktober 2016 raadsvragen D66, 12 oktober 2016 Bezorging reisdocumenten aan huis en vermissing paspoort Van Kenmerk Het college 41789 Aan de gemeenteraad Kopie aan mr. H.L.M. Bloemen, waarnemend burgemeester Datum 20 oktober 2016 raadsvragen D66, 12 oktober 2016 Bezorging reisdocumenten aan huis en vermissing

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Voorwaarde Invulling Achterliggend document

Voorwaarde Invulling Achterliggend document Voorwaarde Invulling Achterliggend document De kinderopvangorganisatie voldoet aan de eisen die de wet stelt met betrekking tot de financiële en administratieve inrichting en organisatie. Er is binnen

Nadere informatie

2017 no. 19 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2017 no. 19 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2017 no. 19 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 september 2016, nr. 2016-0000607085, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard Deelplan IC Burgerzaken 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

: Beantwoording Raadsvragen D66 over opslag biometrische gegevens

: Beantwoording Raadsvragen D66 over opslag biometrische gegevens M E M O Aan Van : Gemeenteraad Oostzaan : Gerard Asselman : 29 april 2011 Onderwerp : Beantwoording Raadsvragen D66 over opslag biometrische gegevens Op 21 april 2011 heeft de fractie van D66 vragen gesteld

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR SEPTEMBER 2009

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR SEPTEMBER 2009 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR SEPTEMBER 2009 OPSTELLER VOORSTEL: K. Akkerman AFDELING: Publiekszaken PORTEFEUILLEHOUDER: Burgemeester Agendapunt: No. /'05 Dokkum, ONDERWERP: Aanpassing

Nadere informatie

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Constitutionele Zaken en Wetgeving Juridisch Advies Schedeldoekshaven 200

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Besluit Brp. Wet Brp. LO Circulaires BIG. Functie Nr Vraag Antwoord. Inschrijven. Burgerpubliekszaken

Besluit Brp. Wet Brp. LO Circulaires BIG. Functie Nr Vraag Antwoord. Inschrijven. Burgerpubliekszaken Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst RNI 2017 Versie 1.0 1 april 2017 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag, Antwoorden en Bronverwijzing. Er zijn

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Afdeling Auteurs Versie : Inwoners en ondernemers / Ondersteuning : Tineke Weites, Sanne Lijkendijk, Eltjo Glazenborg en Gert Kuilder : 1.0 ( Definitief) Datum

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG ( M E E N Ì- E I-R-E Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014

Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 Raadsvoorstel *Z00CCC06427* Aan de raad Documentnummer : INT-14-08798 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 Inleiding Begin januari 2014 is

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

Privacyreglement Cameratoezicht Gemeentehuis Reusel-De Mierden

Privacyreglement Cameratoezicht Gemeentehuis Reusel-De Mierden Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2014-047 Datum : 5 december 2014 Privacyreglement

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Beleidsregels briefadres Gemeente Waddinxveen 2014 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 1. Wet basisregistratie personen (wet BRP), artikelen 2.23, 2.39, 2.40, 2.41,

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bijlage(n) Samenvatting. Voorstel

Raadsvoorstel. Bijlage(n) Samenvatting. Voorstel Raadsvoorstel Nummer 298 Dienst Facilitaire Dienst Datum 28 augustus 2001 Betreft Aanpassing tarieventabel Legesverordening 1990 Tarieven reisdocumenten Bijlage(n) Samenvatting Voorstel Op 1 oktober a.s.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat:

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: Motie: Stop opslag biometrische gegevens De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: - bij de aanvraag van een nieuw paspoort/idkaart naast lengte, pasfoto en

Nadere informatie

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB)

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB) WBP Zelfevaluatie Privacygedragscode (VPB) April 2004 1. Inleiding In haar beschikking van 13 januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de in de privacygedragscode

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren ^ Gemeente *Z} IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie