Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inhoud verpakking Minimale systeemvereisten Aanzichten van de drive Temperatuurregeling van harddrive Kabels en connectoren Energiebehoud Apparaat aansluiten STAP 1: het netsnoer aansluiten STAP 2: de USB-kabel aansluiten STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten De drive loskoppelen Formatteren en partitioneren Over bestandssysteemindelingen Windows XP-gebruikers Windows Vista- en Windows 7-gebruikers Mac-gebruikers Problemen oplossen LED's Problemen oplossen: Mac-gebruikers Problemen oplossen: Windows-gebruikers Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie Garantie... 32

2 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding v1.3 FCC-verklaring LaCie d2 USB 3.0 Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN : 2000, EN : 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMCrichtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie d2 meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie d2, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Voedingsvereisten V~, 1.44 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Stel de LaCie d2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie d2 beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie d2 niet in de nabijheid van een warmtebron en stel hem ook niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie d2 in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. Neem altijd de stekker van de LaCie d2 uit de wandcontactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie d2 niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie d2 niet op in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw LaCie d2 beïnvloeden. Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie d2 uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm uw LaCie d2 tijdens het gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico van beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van de LaCie d2 te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. BELANGRIJK: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 TB (terabyte) = GB. 1 GB = MB. 1 MB = Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB).

4 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding Dank u voor de aanschaf van de LaCie d2 USB 3.0 Hard Disk. Deze handleiding gidst u door het aansluitingsproces van de drive op uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen. Als u problemen ondervindt, controleert u eerst nogmaals de installatiestappen in de Snelle installatiegids en raadpleegt u dan het meer gedetailleerde hoofdstuk over de installatie in dit hoofdstuk. Daarna leest u het hoofdstuk over probleemoplossing. Vervolgens bezoekt u de ondersteuningspagina van LaCie voor dit product. Daar vindt u talrijke informatie, inclusief een interactieve probleemoplossing. Navigeer naar lacie.com/support en kies uw product. Als het probleem aanhoudt, kunt u een melding plaatsen op het forum op lacielounge.com of Contact opnemen met de klantenservice. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Apparaat aansluiten Kabels en connectoren Formatteren en partitioneren Problemen oplossen

5 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud verpakking Uw LaCie d2-pakket bevat de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie d2 USB Externe voeding 3. USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0 en 1.1) 4. Snelle installatiegids 5. Drivestandaard om het apparaat rechtop te zetten BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. d2 USB 3.0 Design by Neil Poulton Quick Install Guide

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Computer met een USB 2.0- of USB 3.0-poort* Nieuwste versie van Windows XP**, Windows Vista, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6 Minimale vrije schijfruimte: 600 MB ennoblement *Als u wilt profiteren van de SuperSpeed USB 3.0-overdrachtssnelheden, moet de LaCie d2 USB 3.0 zijn aangesloten op een USB 3.0-poort. Als uw computer geen USB 3.0-poort bevat, kunt u een USB 3.0 PCI-Express-uitbreidingskaart (desktopcomputer) of een USB 3.0 ExpressCard 34-uitbreidingskaart (draagbare computer) installeren. LaCie biedt een brede selectie aan randapparaten, waaronder uitbreidingskaarten. Bezoek de website van LaCie op **Windows XP herkent geen partities van meer dan 2 TB. TECHNISCHE OPMERKING: mogelijk moet u extra stuurprogramma s installeren op de computer voordat u de USB 3.0-interface kunt gebruiken. Controleer of uw besturingssysteem ondersteuning biedt voor USB 3.0 en download zo nodig de vereiste stuurprogramma s. TECHNISCHE OPMERKING: de LaCie d2 USB 3.0 is compatibel met de USB 3.0- en USB 2.0-interfaces. Als de d2 USB 3.0 is aangesloten op een USB 2.0-poort, zijn de overdrachtssnelheden beperkt to USB 2.0-snelheden (maximaal 480 Mb/s).

7 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1. Blauwe knop: dient als LED-indicator voor de drivestatus en als aan/uit-knop. Wanneer u de interfacekabel loskoppelt, schakelt de drive uit. U kunt de drive echter inschakelen door op de knop te drukken of door de knop ingedrukt te houden. (Voor informatie over het energiebehoud raadpleegt u 1.6. Energiebehoud.) De LED blijft opgelicht om aan te geven dat de drive is ingeschakeld en knippert om de activiteit van de drive aan geven. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 3.1. LED s. Afb. 01

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Achteraanzicht 1. USB 3.0-poort 2. Aansluiting voeding 3. Kettingslotoptie LET OP: voorkom oververhitting en installeer de LaCie d2 op een goed geventileerde plaats op zulke wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorming Afb. 02

9 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Temperatuurregeling van harddrive Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie d2 USB 3.0 is ideaal voor een natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drive naar de externe behuizing toe. Het grote oppervlak van het koelingselement neemt de interne warmte op en voert ze af zodat de drive veilig blijft en de levensduur en betrouwbaarheid ervan toeneemt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de luchtopening aan de achterkant niet verstopt of bedekt raakt, zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen. Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation Heat Sink Design Standard Design Rechtopstaande, gestapelde en in een rek gemonteerde configuratie De hitte wordt optimaal afgevoerd als de d2 USB 3.0 rechtop staat. Wanneer u LaCie d2 USB 3.0's op elkaar stapelt, mag u niet vergeten om de rubberen voetjes aan de onderzijde van uw drives te bevestigen. Dit zorgt ervoor dat er lucht stroomt tussen uw drives zodat de warmteafvoer optimaal werkt. LET OP: om oververhitting te voorkomen mag u niet meer dan 3 d2 USB 3.0-harddrives op elkaar stapelen, in het bijzonder als deze drives op hetzelfde ogenblik zijn ingeschakeld.

10 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Kabels en connectoren USB 3.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. SuperSpeed USB 3.0 is de laatste implementatie van deze norm en biedt een hogere bandwijdte en nieuwe stroombeheerfuncties. Afb USB 3.0-kabeluiteinden Zo kunnen overdrachtsnelheden tot 4,8 Gbits/s worden bereikt in tegenstelling tot 480 Mbits/s bij USB 2.0. Dit betekent dat USB 3.0 in theoretisch opzicht tot wel tien keer sneller is dan zijn voorganger (in de praktijk is dit iets minder). Bovendien zorgt het verbeterde stroombeheer ervoor dat randapparatuur minder elektriciteit nodig heeft bij inactiviteit. Uw LaCie-drive wordt met een SuperSpeed USB 3.0-kabel geleverd zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aansluiting op een compatibele USB 3.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 2.0- of USB 1.1-poort maar in dat geval zijn de prestaties van de drive beperkt tot de respectievelijke overdrachtsnelheden Energiebehoud De d2 USB 3.0 schakelt uit wanneer: de computer wordt uitgeschakeld wanneer de drive is aangesloten en geactiveerd op uw computer.* u de LED aan de voorzijde ingedrukt houdt terwijl de drive is ingeschakeld. Mogelijk duurt het enkele seconden om de activiteiten te beëindigen voordat de drive kan worden uitgeschakeld. Uw LaCie d2 USB 3.0 bewaart ook energie door de LED uit te schakelen en door automatisch naar de Eco-modus te schakelen als de drive gedurende 30 minuten niet werd gebruikt. De partitie(s) blijven op het bureaublad (Mac) of in Deze computer (Windows) terwijl de drives in de Eco-modus blijven totdat de d2 USB 3.0 wordt gebruikt. * Afhankelijk van de computer of de settings van de computer kan dit variëren.

11 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Apparaat aansluiten Dankzij de LaCie Setup Assistant is de installatie van uw LaCie d2 USB 3.0-harddrive voor alle gebruikers eenvoudig, ongeacht uw besturingssysteem. Installeer uw drive in drie eenvoudige stappen: 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten 2.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten BELANGRIJK: voer de installatiestappen in de aangegeven volgorde uit zodat de LaCie-harddrive correct wordt geactiveerd op uw computer.

12 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina STAP 1: het netsnoer aansluiten 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie d2 USB Ga verder met de volgende stap, 2.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Dankzij de voeding van Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04

13 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina STAP 2: de USB-kabel aansluiten 1. Sluit de USB 3.0-kabel aan op de drive en op een compatibele poort van uw computer. 2. Na een paar seconden wordt een kleine LaCie-partitie op uw computer geactiveerd en verschijnt deze in Deze computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). 3. Ga verder met de volgende stap, 2.3. STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten. TECHNISCHE OPMERKING: als uw computer geen USB 3.0-poort heeft, kunt u de meegeleverde USB 3.0-kabel aansluiten op een USB 2.0- of USB 1.1-poort. In dit geval worden de prestaties van de drive beperkt tot hun respectievelijke overdrachtsnelheden. Afb. 05

14 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten Voordat u de drive gebruikt, moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om uw drive te formatteren. De software zal: Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften De handleiding en hulpprogramma's kopiëren naar uw vaste LaCie-schijf De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het schijfhulpprogramma van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg gewoon de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het schijfhulpprogramma van uw computer (Schijfbeheer voor Windows of Schijfhulpprogramma voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Raadpleeg paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren voor meer informatie. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in "Deze computer" (of "Computer" voor Windows Vista-gebruikers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het "LaCie Setup Assistant"-pictogram dat op uw bureaublad verschijnt. Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet start of deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, zal de schijf niet gereed zijn voor gebruik en handmatig moeten worden geformatteerd. De gebruikershandleiding en hulpprogramma's zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de LaCie-website: BELANGRIJK: LaCie adviseert dat u de handleiding en de hulpprogramma's kopieert naar de interne harddrive van uw computer of een ander medium wanneer de installatie is voltooid.

15 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina De drive loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de LaCie-drive. Windows XP-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding (Afb. 06). Afb. 06 Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik in dit venster op de LaCie-harddrive. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Windows Vista- & Windows 7-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het pictogram Hardware veilig verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel) (Afb. 07). Afb. 07 Een bericht verschijnt en toont u de apparatuur die veilig kan worden verwijderd. Selecteer Verwijderen voor het apparaat dat u wilt verwijderen (Afb. 08). Een bericht verschijnt met de melding dat u het apparaat veilig kunt verwijderen. Mac-gebruikers Afb. 08 Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 09). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden losgekoppeld. Afb. 09

16 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Formatteren en partitioneren De LaCie Setup Assistant dient te worden gestart wanneer u uw drive voor het eerst aansluit. Tijdens dit proces wordt de drive geformatteerd volgens uw behoeften. Als u echter het proces afbreekt of als u uw drive wenst opnieuw te formatteren nadat u de Setup Assistant hebt voltooid, leest u dit hoofdstuk voor informatie over het formatteren en partitioneren. Raadpleeg paragrafen tot voor instructies over het formatteren Over bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderging deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Dit bestandssysteem wordt gebruikt door Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Wanneer FAT 32 echter wordt gebruikt met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, is de grootte van het volume beperkt tot 32 GB (door het hulpprogramma voor partitionering van Windows: Schijfbeheer) en de grootte van afzonderlijke bestanden is beperkt tot 4 GB. Bestandssysteemindelingen voor Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als:... u de drive alleen onder Windows XP gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als: u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, 98 SE, XP, Vista en Windows 7. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB. NTFS: dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB bedraagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers.

17 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 17 Mac OS-gebruikers U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling "Mac OS Uitgebreid". Mac OS Uitgebreid (HFS+): Mac OS Uitgebreid verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het oudere HFS-bestandsysteem door een efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Macgebruikers: Mac OS Uitgebreid (HFS+) en FAT 32 (MS- DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik HFS+ als:... u de schijf alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met het besturingssysteem Windows. Gebruik FAT32 als: u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, 98 SE, XP, Vista en Windows 7. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB.

18 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Windows XP-gebruikers De hieronder vermelde stappen helpen u uw drive formatteren en partitioneren met Windows XP. Voor meer informatie over het kiezen van de optimale bestandssysteemindeling raadpleegt u Over bestandssysteemindelingen. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de d2-harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Zorg ervoor dat de drive is aangesloten en geactiveerd op uw computer. Afb Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. Selecteer in het venster "Computerbeheer" de optie Schijfbeheer (deze optie staat onder de groep Opslag). 4. Als het venster "Wizard Schijf initialiseren en converteren" wordt geopend, klikt u op Annuleren. 5. Windows geeft een lijst met de harddrives die op het systeem zijn geïnstalleerd. Zoek uw LaCie-harddrive (Afb. 10). Als u een rode cirkel met een witte lijn ziet, moet u de schijf initialiseren. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram om Initialiseren te selecteren. 6. Klik met de rechtermuisknop in het rechthoekige vak met de vermelding "Niet toegewezen" of met partities in een vorige indeling en selecteer Nieuwe partitie 7. Klik op Volgende op de eerste pagina van de "Wizard Nieuwe partitie" (Afb. 11). Afb Selecteer de optie Primaire partitie of Uitgebreide partitie (Afb. 12) en klik op Volgende. vervolg op volgende pagina >> Afb. 12

19 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Specificeer de partitiegrootte. Let wel dat FAT32-partities max. 32 GB ( MB) kunnen zijn. De partitie neemt standaard het volledige volume in (Afb. 13) maar u kunt de grootte wijzigen afhankelijk van de werkomgeving. Klik op Volgende. 10. Wijs een stationsletter of installatiepad toe (Afb. 14). Klik op Volgende. 11. Selecteer de bestandsindeling voor de schijf (FAT32 verschijnt optioneel als de partitie een grootte van 32 GB of minder heeft). Raadpleeg 2.5. Formatteren en partitioneren. Zodra FAT32 of NTFS is geselecteerd (Afb. 15), kunt u kiezen voor Snel formatteren, waardoor u de schijf sneller kunt formatteren. Hoewel Schijfbeheer de schijf niet zo intensief controleert op fouten bij snel formatteren, bespaart deze optie u tijd. Klik op Volgende. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 13 Afb. 14 Afb. 15

20 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Een venster verschijnt met uw keuzes. Als alle gegevens correct zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 16). Selecteer Vorige om een wijziging aan te brengen. 13. De partities van uw drive dienen de status "In orde" te hebben in de lijst met drives in Schijfbeheer (Afb. 17). U ziet ook de partities van de drive in Deze computer. De drive is klaar voor gebruik. Afb. 16 Afb. 17

21 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Windows Vista- en Windows 7-gebruikers De volgende stappen leggen uit hoe u uw LaCie-harddrive kunt formatteren met Windows Vista of Windows 7. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de d2-harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren. Selecteer Schijfbeheer in het venster Computerbeheer. 2. In de lijst met drives in het midden van het venster Schijfbeheer klikt u met de rechtermuisknop op uw LaCie-harddrive en selecteert u Nieuw eenvoudig volume... (Afb. 18). Afb De Wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Kies Volgende> om door te gaan (Afb. 19). 4. Met deze wizard kunt u volumes maken, ook gekend als partities. U kunt ervoor kiezen om één enkele partitie of vele partities te maken. Typ de grootte van de partitie die u wilt maken in megabytes (MB). Voorbeeld: een partitie van 100 GB (gigabyte) is MB. Als u een FAT32-partitie wilt maken, kan de grootte max. 32 GB ( MB) zijn (Afb. 20). Zodra u de grootte van de partitie hebt gekozen, selecteert u Volgende>. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 19 Afb. 20

22 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Wijs een stationsletter of accepteer de standaardwaarde (Afb. 21). Selecteer Volgende>. 6. Kies de bestandssysteemindeling voor de partitie. Als de grootte van de partitie 32 GB of minder is, kunt u kiezen uit NTFS en FAT32. Selecteer de indeling en vink Snel formatteren aan (Afb. 22). Selecteer Volgende>. TECHNISCHE OPMERKING: Windows Vista SP1 en Windows 7 bieden het exfat-bestandssysteem dat partities groter dan 32 GB accepteert (Afb. 23). Het exfat-bestandssysteem, voornamelijk gebruikt bij USB-flashdrives, maakt komaf met vele beperkingen van FAT32. Naast Windows Vista SP1 en Windows 7 kan het exfatbestandssysteem ook werken op Windows XP SP2 met een speciaal stuurprogramma. Aangezien de ondersteuning voor Mac OS onstabiel is, adviseren wij deze bestandsindeling niet te gebruiken voor het delen van uw LaCie-drive tussen Windows- en Apple-besturingssystemen. Afb. 21 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 22 Afb. 23

23 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Het laatste venster is een overzicht van de indelingsopties die u net hebt geselecteerd. Als alle gegevens juist zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 24). Afb. 24

24 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers LET OP: als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de d2 gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder-menubalk. 3. Dubbelklik in de map Hulpprogramma's op Schijfhulpprogramma. 4. Het venster Schijfhulpprogramma wordt geopend (Afb. 25). Selecteer het volume met de naam LaCie Hard Disk in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer het tabblad Partitioneren. Afb In het menu Volume-indeling: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume-indeling:. 7. In het onderdeel Volumegegevens voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. BELANGRIJK: raadpleeg Over bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. 8. Klik op Partitioneer nadat u de volume-opties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partitioneer als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. 9. Mac Schijfhulpprogramma formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw schijf is gereed voor gebruik.

25 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen Als u LaCie d2 niet correct werkt, raadpleegt u de tabellen op de volgende pagina's om problemen met uw apparaat op te lossen. Als u de hele tabel hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste software-updates te vinden zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met de technische ondersteuning van LaCie (raadpleeg paragraaf 4. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie LED's Kleur LED voorzijde Lichtblauw Donkerblauw Knipperend blauw Uit Status d2 USB 3.0 Het product is aangesloten op een USB 2.0-poort. Het product is aangesloten op een USB 3.0-poort. Het product start op. De LED licht onafgebroken blauw op zodra de drive is geïnitialiseerd. De d2 is uitgeschakeld of er is sprake van een storing in het systeem of de elektronische kaart. Neem contact op met de klantenservice van LaCie.

26 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen: Mac-gebruikers Probleem Vraag Oplossingen De drive wordt niet door de computer herkend. Time Machine herkent mijn drive niet. Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van deze drive? Is de voeding van de drive aangesloten? Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Bestaat er een conflict met besturingsbestanden van andere apparaten of extensies? Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Welke bestandsindeling heeft uw drive? Hebt u de melding Error-50 gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume (MS-DOS)? U dient een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad te zien (tenzij u in Finder hebt ingesteld om Externe schijven niet op het bureaublad weer te geven). Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Probeer het ook met een andere computer. Computerproblemen kunnen op vele manieren optreden. Ook als de computer correct lijkt te functioneren is dit een nuttige test. Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten) en dat de contactdoos werkt waarop de voeding is aangesloten. Controleer nogmaals de installatiestappen in hoofdstuk 2. Apparaat aansluiten. Gebruik uitsluitend een door LaCie geleverde USB-kabel. Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support. Controleer de documentatie van uw computer en kijk in paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren voor meer informatie. Time Machine is alleen compatibel met schijven geformatteerd in HFS+ (journaled) en niet met FAT32. U moet de drive opnieuw formatteren (raadpleeg paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren). Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te verzekeren dat dergelijke tekens er niet in voorkomen.

27 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 27 Probleem Vraag Oplossingen De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via USB 3.0. Is de drive aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1) van uw computer? Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1), is dit normaal. Een USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatieniveau wanneer het rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg paragraaf 1.5. Kabels en connectoren voor meer informatie. Controleer of de USB 3.0-besturingsbestanden voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma s en installeer deze opnieuw. Zorg er ook voor dat u rechtstreeks bent aangesloten op een Hi-Speed USB 3.0-poort op uw computer. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 3.0? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. De drive maakt klikgeluiden. Hoort u een "zacht" of een "hard" klikgeluid? Een zacht klikgeluid kan het normale geluid van een werkende drive zijn. Als de drive werkt, is dit normaal. Drives geven doorgaans geen aanwijzing voor problemen voor een storing. Daarom betekent het niet dat een drive een storing gaat vertonen als u een klikgeluid hoort bij een werkende drive. Als de drive niet werkt, zijn er twee mogelijke oorzaken: De drive kan beschadigd zijn. Dit probleem kan worden opgelost door de drive opnieuw te formatteren. De drive kan een storing vertonen in de externe voeding of het netsnoer. Probeer het zo mogelijk met een andere voeding of een ander netsnoer. Een hard klikgeluid is heel goed waar te nemen en is vergelijkbaar met het horen van metaalgeluiden. Dit gedrag wijst doorgaans op een fysieke storing. Als er zich geen erge gebeurtenissen met de drive voordeden vóór het begin van het geluid, kunt u het als een zacht klikgeluid beschouwen en kunt u het probleem oplossing zoals hierboven aangegeven. De drive schakelt niet automatisch in wanneer deze wordt aangesloten op de computer. Beschikbare schijfruimtes nemen niet toe na het verwijderen van bestanden. De autmatische aan/uit-functie werkt door de wijzigingen in het vermogen in de gegevenskabel te meten. Niet alle computers kunnen echter het vermogen wijzigen dat afkomstig is van deze poorten. Aangezien het vermogen niet verandert, weet de drive niet wanneer uit te schakelen. Controleer dit door de computer uit te schakelen en koppel dan de computer even later los van de stroomvoorziening. De drive wordt uitgeschakeld wanneer geen stroom meer wordt voorzien via de poorten. Wanneer een bestand wordt verwijderd, wordt de gebruikte ruimte op de schijf niet beschikbaar totdat het bestand echt is gewist. De prullenmand (prullenbak in Windows) is in feite een verborgen map op elke harddrive. Om het bestand voorgoed te verwijderen, moet de volgende stap plaatsvinden. Klik op het Prullenmand-pictogram om het bestand te verwijderen en de ruimte beschikbaar te maken. Een Finder-menu verschijnt met de knop Leeg in de rechterbovenhoek. Klik op die knop. Na het formatteren is het volume van de drive kleiner dan geadverteerd. Na het formatteren is de beschikbare capaciteit van een drive kleiner dan geadverteerd op de verpakking. Deze kwestie heeft een wiskundige verklaring. Dezelfde harddrive met bytes, gedeeld door , is gelijk aan 500 GB (zoals afgebeeld op de verpakking door de fabrikant); maar gedeeld door 1,073,741,824 door de computer, na het formatteren, is dit gelijk aan 466 GB. Denk eraan dat het hier hetzelfde aantal bytes betreft, maar gewoon anders gedeeld in "gigabytes".

28 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen: Windows-gebruikers Probleem Vraag Oplossingen De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van deze drive? Is de voeding van de drive aangesloten? Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zitten beide uiteinden van de USB-kabel stevig vast? Bestaat er een conflict met besturingsbestanden van andere apparaten of extensies? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren. Raadpleeg de documentatie bij uw computer en raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten. Ga naar Deze computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Ga naar Deze computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten) en dat de contactdoos werkt waarop de voeding is aangesloten. Controleer nogmaals de installatiestappen in hoofdstuk 2. Apparaat aansluiten. Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support.

29 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 29 Probleem Vraag Oplossingen De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via de SuperSpeed USB 3.0-kabel. De drive maakt klikgeluiden. Is de drive aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1) van uw computer? Ondersteunt de computer of het besturingssysteem SuperSpeed USB 3.0? Hoort u een "zacht" of een "hard" klikgeluid? Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1), is dit normaal. Een USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatieniveau wanneer het rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg paragraaf 1.5. Kabels en connectoren voor meer informatie. Controleer of de USB 3.0-besturingsbestanden voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma s en installeer deze opnieuw. Zorg er ook voor dat u rechtstreeks bent aangesloten op een Hi-Speed USB 3.0-poort op uw computer. Een zacht klikgeluid kan het normale geluid van een werkende drive zijn. Als de drive werkt, is dit normaal. Drives geven doorgaans geen aanwijzing voor problemen voor een storing. Daarom betekent het niet dat een drive een storing gaat vertonen als u een klikgeluid hoort bij een werkende drive. Als de drive niet werkt, zijn er twee mogelijke oorzaken: De drive kan beschadigd zijn. Dit probleem kan worden opgelost door de drive opnieuw te formatteren. De drive kan een storing vertonen in de externe voeding of het netsnoer. Probeer het zo mogelijk met een andere voeding of een ander netsnoer. Een hard klikgeluid is heel goed waar te nemen en is vergelijkbaar met het horen van metaalgeluiden. Dit gedrag wijst doorgaans op een fysieke storing. Als er zich geen erge gebeurtenissen met de drive voordeden vóór het begin van het geluid, kunt u het als een zacht klikgeluid beschouwen en kunt u het probleem oplossing zoals hierboven aangegeven. De drive schakelt niet automatisch in wanneer deze wordt aangesloten op de computer. Beschikbare schijfruimtes nemen niet toe na het verwijderen van bestanden. De automatische aan/uit-functie werkt door de wijzigingen in het vermogen in de gegevenskabel te meten. Niet alle computers kunnen echter het vermogen wijzigen dat afkomstig is van deze poorten. Aangezien het vermogen niet verandert, weet de drive niet wanneer uit te schakelen. Controleer dit door de computer uit te schakelen en koppel dan de computer even later los van de stroomvoorziening. De drive wordt uitgeschakeld wanneer geen stroom meer wordt voorzien via de poorten. Wanneer een bestand wordt verwijderd, wordt de gebruikte ruimte op de schijf niet beschikbaar totdat het bestand echt is gewist. De prullenmand (prullenbak in Windows) is in feite een verborgen map op elke harddrive. Om het bestand voorgoed te verwijderen, moet de volgende stap plaatsvinden. Om deze map te ledigen en de ruimte beschikbaar te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de Prullenbak en klikt u met de linkermuisknop op Prullenbak leegmaken in het menu dat verschijnt.

30 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 3. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de checklist voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie 1. Serienummer van de LaCie-harddrive Waar kunt u deze informatie vinden Op een sticker aan de achterkant van de schijf of op de originele verpakking 2. Macintosh/pc-model Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de 3. Versie besturingssysteem menubalk en selecteer Over deze Mac. 4. Processorsnelheid 5. Computergeheugen Windows-gebruikers: klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Algemeen. 6. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt dan gestart en maakt een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware.

31 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie LaCie Australië LaCie België (Nederlands) (Frans) LaCie Brazilië LaCie Canada (Engels) (Frans) LaCie China LaCie Denemarken LaCie Finland LaCie Frankrijk LaCie Duitsland LaCie Ierland LaCie Italië Japan Elecom Co., LTD LaCie Korea LaCie Latijns-Amerika LaCie Nederland LaCie Noorwegen LaCie Portugal LaCie Singapore LaCie Zuidoost-Azië LaCie Spanje LaCie Zweden LaCie Zwitserland (Duits) (Frans) (Italiaans) LaCie VK LaCie Verenigde Staten (Engels) (Spaans) LaCie Grand Export

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de doos... 7 1.3. Aanzicht van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht... 8

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitingen...

Nadere informatie

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf.

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf. Opmerking: controleer de online versie van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten. Dit document werd gemaakt op

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P83710 MD 90101. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P83710 MD 90101 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Harddisk 5 1,1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding 2016 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE D2 THUNDERBOLT 2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE D2 THUNDERBOLT 2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE D2 THUNDERBOLT 2 USB 3.0 Klik hier om de actuele online versie van dit document te openen. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0

RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0 RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0 KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 LaCie 2big Dual Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 5 Snelle links 5 1.1. Minimale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 1. Inleiding 6 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Little Big Disk 6 2. Uw LaCie Little Big Disk 7 2.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx User s Manual Manuel Utilisateur Guída Utente Handbuch Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids 2 Inhoudsopgave 4 Overzicht 5 Stap 1: de systeemsoftware en de firmware van uw computer bijwerken 6 Stap 2: de Boot Camp-assistent gebruiken 9 Stap

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 Benodigdheden 6 Installatie-overzicht 6 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 6 Stap 2: De Boot Camp-assistent openen 6 Stap

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Deze gebruikershandleiding gebruiken 4 1. Kennismaking met

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM Rev. 202 Beste gebruiker, Bedankt dat u hebt gekozen voor een of meer vaste schijven van Verbatimals een extern opslagapparaat. Voor een optimaal gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint.

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De onderstaande stappen leiden u door het proces van het downloaden en installeren van de FreeStyle

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en

Boot Camp Installatie- en Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: De Boot Camp-assistent starten 4 Stap 2: Windows installeren 4 Stap 3: De Boot Camp-besturingsbestanden

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE FASTKEY http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460930

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE FASTKEY http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE Users Manual Handbuch Manual Utilisateur Manual de Instrucciones Guía Utente Gebruikershandleiding Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. De LaCie-drive

Nadere informatie

De Windows-installatie - stap voor stap

De Windows-installatie - stap voor stap Leveringsomvang Controleer a.u.b. eerst de volledigheid van het door uw aangeschafte pakket. De leveromvang van de DMX 6Fire USB omvat ten minste: 1 DMX 6Fire USB (hardware) 1 netvoedingsadapter 1 adapter

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie