Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de doos Aanzichten van de drive Kabels en aansluitstukken USB FireWire esata Uw 4big installeren De interfacekabel verbinden De 4big inschakelen RAID Over RAID-modi RAID RAID Concatenatie RAID 3 en RAID 3+Spare RAID 5 en RAID 5+Spare De RAID-modus wijzigen Drives verwijderen en installeren Formatteren en partitioneren Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers Mac-gebruikers Problemen oplossen LED-statusindicatoren Andere onderwerpen van Problemen oplossen Nieuwe firmware installeren Contact opnemen met de klantenservice Contactpersonen LaCie technische ondersteuning Garantie... 31

2 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding. FCC-verklaring LaCie 4big Quadra Enterprise Class Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN : 2000, EN : 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMCrichtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie 4big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCieservicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 4big, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie 4big elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Voedingsvereisten V~, 1.44 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Stel de LaCie 4big niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 4big beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw La- Cie 4big niet in de nabijheid van een warmtebron en stel hem niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 4big in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. Neem altijd de stekker van de LaCie 4big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie 4big niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie 4big niet op in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw LaCie 4big beïnvloeden. Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie 4big uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm de LaCie 4big tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie 4big. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. Vervang defecte harddrives alleen door nieuwe drives die door LaCie geleverd zijn. Voor het verwijderen van drives verwijzen wij u naar paragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCiedrive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 TB (terabyte) = GB. 1 GB = MB. 1 MB = Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB). De capaciteit en het cachegeheugen kunnen ook variëren afhankelijk van de RAID-modus.

4 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding De LaCie 4big Quadra Enterprise Class is de ultieme RAID-oplossing met zeven flexibele RAID-modi voor een maximale beveiliging en prestaties. De handige 128-bit AES hardwarecodering is met de LaCie Desktop Manager gemakkelijk te configureren en vormt de 4big om tot een veilige kluis voor uw gegevens. Registreer uw Enterprise Class-product op binnen 30 dagen na aankoopdatum om te genieten van de LaCie Enterprise Class Service. Zonder extra te betalen garandeert LaCie dat uw Enterprise Class-product de hoogste prioriteit van ons technisch ondersteuningsteam zal genieten. Let wel dat uw garantieperiode vijf jaar blijft. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Uw 4big installeren De RAID wijzigen Problemen oplossen

5 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Besturingssysteem Interfacepoort Schijfruimte De laatste versies van Microsoft Windows XP*, Windows Vista, of Windows 7 De laatste versies van Apple OS 10.4.x, 10.5.x, of 10.6.x esata**, FireWire 400, FireWire 800 en/of USB 2.0 esata**, FireWire 400, FireWire 800 en/of USB 2.0 Minimum 600 MB aanbevolen Minimum 600 MB aanbevolen * Windows XP 32-bit zal geen logische volumes groter dan 2 TB herkennen. Raadpleeg paragraaf Bestandssysteemindelingen voor meer informatie. **De meeste computers worden in de fabriek niet met esata poorten geproduceerd. Het is dus mogelijk dat u een aansluitingskaart (zoals PCI of PCI-E) moet kopen om uw LaCie 4big via esata-interface aan te sluiten. LaCie levert een brede selectie aansluitingskaarten. Bezoek de website van LaCie op

6 LaCie User Manuals Utilities & Backup Software SATA Design by Neil Poulton esata 3Gb/s FireWire 800 FireWire 400 Hi-Speed USB 2.0 SATA LaCie 4big Quadra Enterprise Class Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de doos Uw LaCie 4big pakket bevat de systeemtoren en accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie 4big RAID-systeemtoren met vier hot-swappable Enterprise-Class harde schijven 2. Hi-Speed USB 2.0-kabel 3. FireWire 400-kabel 4. FireWire 800-kabel 5. esata-kabel 6. Externe voeding 7. Cd-rom van LaCie met hulpprogramma s 8. Snelle installatiegids 9. 2-in-1-gereedschap voor RAID-modus wijzigen en station verwijderen BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Storage Utilities Version 1.0 4big Quadra ENTERPRISE CLASS 2008 LaCie, all rights reserved Quick Install Guide

7 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht De blauwe knop op de voorkant van de LaCie 4big dient als drivestatuslampje en de LaCie Sneltoets. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de LaCie Desktop Manager op de LaCie cd-rom voor meer informatie. Zie het onderdeel problemen oplossen in paragraaf 4.1. LED-statusindicatoren voor meer informatie. Fig. 01

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Achteraanzicht 1. RAID-keuzeschakelaar 2. Aansluiting voeding 3. Hi-Speed USB 2.0-poort 4. FireWire 800-poorten 5. FireWire 400-poort 6. esata 3Gb/s-poort LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 4big op een goed geventileerde plaats zodat de luchtstroom tussen de controllerchips sterk genoeg is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20-80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10-90%, zonder condensvorming 7. aan/auto/uit-stroomschakelaar 8. Handgreep drivelade 9. Drivevergrendeling 10. Status-LED drive on auto off

9 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Kabels en aansluitstukken USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/ dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van apparaten hoeft de computer niet te worden afgesloten of opnieuw opgestart. Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht FireWire FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randapparaten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere kabelafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. Meegeleverde FireWire-kabels Fig. 02 USB-kabeluiteinden Voordelen van FireWire Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten en afgekoppeld terwijl de bus in werking is. Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten worden aangesloten. De LaCie harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-kabel en een FireWire 800-kabel. Fig. 03 FireWire 400-kabeluiteinden Fig. 04 FireWire 800-kabeluiteinden

10 Inleiding Gebruikershandleiding pagina esata Uw LaCie 4big Quadra maakt gebruik van de meest recente SATAtechnologie, waardoor interface- (of bus)overdrachtsnelheden tot 3 Gb/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeld als interne interface ter verbetering van de inwendige verbindingen. Snel daarna werd esata, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. esata-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. esata-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. Voordelen van esata De esata-interface haalt een overdrachtsnelheid tot 3 Gb/s. Connectorstand Een uitsteeksel aan de buitenkant van de connector helpt tijdens het plaatsen bij het invoeren en geleiden van de connector. Hot-plug-ondersteuning esata maakt het toevoegen en verwijderen van een drive mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld of opnieuw opgestart. Meegeleverde esata-kabel Met de drive van LaCie wordt een esata-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aansluiting op een esata-poort. S-ATA Fig. 05 esata-kabeluiteinden S-ATA

11 Installatie Gebruikershandleiding pagina Uw 4big installeren In dit hoofdstuk komen de installatie en de configuratie van de La- Cie 4big Enterprise Class aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw LaCie 4big in te schakelen en te configureren: Stap De interfacekabel verbinden Stap De 4big inschakelen Stap 3 3. RAID configureren TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 4big Quadra Enterprise wordt zonder geconfigureerde codering geleverd. Als u de codering wenst in te stellen, installeert u de LaCie Desktop Manager en raadpleegt u de betreffende gebruikershandleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCie Enterprise Class-codering biedt een heel hoog beschermingsniveau voor uw belangrijkste gegevens. Door de sterkte van de codering zal gegevensherstel niet mogelijk zijn bij een onwaarschijnlijke storing van de gehele of gedeeltelijke schijf.

12 LaCie 4big Quadra Enterprise Class Design by Neil Poulton Gebruikershandleiding Installatie pagina De interfacekabel verbinden 1. Steek een uiteinde van de interfacekabel (USB of esata) in de overeenkomstige poort van uw hotscomputer. 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeenkomstige poort op de 4big. TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktijdig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en zal de tweede niet werken. esata USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 on auto off

13 Installatie Gebruikershandleiding pagina De 4big inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn (Fig. 06). 1. Sluit kabel A aan op de 4big. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of contactdoos. 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achterzijde van de drive op "on" te zetten. Het 4big-systeem heeft tot 30 seconden nodig om op te starten. on auto off LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Fig. 06 OPMERKING: Afhankelijk van het land kan de aansluiting op een stopcontact anders zijn dan de aansluitingen die hierboven worden getoond.

14 RAID Gebruikershandleiding pagina RAID 3.1. Over RAID-modi Dit onderdeel helpt u beslissen welke de correcte RAID-modus is voor uw toepassing. RAID-nummer RAID-modus Capaciteit Beveiliging Snelheid 0 RAID 0 100% 1 RAID 10 50% 2 Concatenatie 100% 3 RAID 3 75% 4 RAID 3+Spare 50% 5 RAID 5 75% 6 RAID 5+Spare 50% 7 N.v.t (Er zullen geen RAID-wijzigingen plaatsvinden als 7 is geselecteerd) RAID 0 RAID 0 (ook FAST-modus genoemd bij enkele LaCie-apparaten) is de snelste RAID-modus. Bij RAID 0, waarvoor ten minste 2 drives zijn vereist, worden gegevens op elke drive gestriped (Fig. 07). De beschikbare capaciteit van elke schijf wordt samengevoegd zodat er één logisch volume op de computer wordt geïnstalleerd. RAID 0 Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn geschreven op alle schijven. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die maximale snelheid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken, kunnen RAID 0 gebruiken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Een RAID 0-array is meer geschikt voor het actief werken met bestanden (zoals videobewerking) en dient niet te worden gebruikt als een opslagback-up. Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 07 BELANGRIJKE INFORMATIE: Gegevensherstel is niet mogelijk wanneer dit product is geconfigureerd in RAID 0.

15 RAID Gebruikershandleiding pagina RAID 10 RAID 10 (ook RAID 1+0 genoemd) is een ander RAID-niveau dat de eigenschappen van andere niveaus (RAID 1 en RAID 0) combineert. Het is een mirror (spiegel) van stripes, wat betekent dat gegevens worden gestriped over twee gespiegelde arrays. Het stripen gebeurt tussen arrays en het spiegelen binnen dezelfde array. Zie Fig. 08. RAID 10 RAID 0 In een RAID 10-array kan één schijf van elk gespiegeld paar een defect vertonen zonder enig gegevensverlies. De actieve schijf in een array met een defecte schijf wordt echter een zwakke schakel voor de volledige array. Als de tweede schijf in een gespiegeld paar defect is, gaat de volledige array verloren. A1 A3 A5 A7 RAID 1 RAID 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 A4 A6 A8 Toepassingen RAID 10 biedt goede snelheden door de RAID 0-striping maar vermindert de beschikbare capaciteit van een apparaat met de helft (ervan uitgaand dat alle schijven in de array over dezelfde capaciteit beschikken). Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 08 Concatenation Concatenatie Als drives zijn geconcateneerd, wordt hun capaciteit gecombineerd en worden gegevens geschreven naar de primaire drive in de array tot deze vol is en dan naar de volgende drives (Fig. 09). Concatenatie biedt geen prestatievoordelen of extra veiligheid voor gegevens. Het is simpelweg een methode voor de combinatie van meer dan één fysieke schijf in één volume voor een grotere totale capaciteit. Met concatenatie is het volledig capaciteitsgebruik van alle schijven in de array mogelijk en kunnen de meeste gegevens een schijfstoring overleven. Alleen gegevens op de defecte schijf en gegevens die gedeeltelijk zijn geschreven op de defecte schijf en een werkende schijf gaan verloren. A B C D E F G H I J K L M N O P Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 09 Biedt de maximale capaciteit doordat de capaciteiten van verschillende drives tot één groot volume worden gecombineerd.

16 RAID Gebruikershandleiding pagina RAID 3 en RAID 3+Spare RAID 3 gebruikt bytesgewijze striping met een afzonderlijke pariteitschijf (Drive 4 op Fig. 10 en Fig. 11) zodat één volume wordt geïnstalleerd op de computer. Een RAID 3-array laat een enkele schijfstoring toe zonder gegevensverlies. Als één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf. Als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens kunnen worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf, gaan alle gegevens in de array verloren. Bij RAID 3+Spare wordt één schijf in de array leeg gelaten. Als een drive in de array defect is, worden de gegevens van de defecte drive automatisch gereconstrueerd op de lege of spare -drive (reservedrive) (Fig. 11). RAID 3 A1 A4 B1 B4 C1 C4 A2 A5 B2 B5 C2 C5 A3 A6 B3 B6 C3 C6 Ap(1-3) Ap(4-6) Bp(1-3) Bp(4-6) Cp(1-3) Cp(4-6) Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 10 Toepassingen RAID 3 biedt een goede gegevensveiligheid voor omgevingen waar lange, sequentiële bestanden worden gelezen, zoals videobestanden. Schijfstoring zorgt niet voor een serviceonderbreking omdat de gegevens worden gelezen van pariteitblokken. RAID 3 is handig voor personen die prestaties en permanente toegang tot hun gegevens nodig hebben, zoals videobewerkers. RAID 3 wordt niet aanbevolen voor intensief gebruik met niet-sequentiële bestanden, omdat de willekeurige leesprestaties worden gehinderd door de afzonderlijke pariteitschijf. Bij RAID 3+Spare vereist een schijfstoring geen onmiddellijke aandacht omdat het systeem automatisch wordt gereconstrueerd met behulp van de 'hot spare'. De defecte schijf dient echter wel zo snel mogelijk te worden vervangen. RAID 3+ Spare A1 A3 B1 B3 C1 C3 A2 A3 B2 B4 C2 C4 Ap(1-2) Ap(3-4) Bp(1-2) Bp(3-4) Cp(1-2) Cp(3-4) Spare Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 11

17 RAID Gebruikershandleiding pagina RAID 5 en RAID 5+Spare RAID 5 combineert de striping van RAID 0 met gegevensredundantie in een array met minimum drie drives (Fig. 12). Gegevens worden gestriped over alle schijven en een pariteitblok (P) wordt voor elk gegevensblok geschreven op dezelfde stripe. Als één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf. Er gaan geen gegevens verloren in het geval van een enkele schijfstoring maar als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens kunnen worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf, gaan alle gegevens in de array verloren. Bij RAID 5+Spare wordt één schijf in de array leeg gelaten. Als een drive in de array defect is, worden de gegevens van de defecte drive automatisch gereconstrueerd op de lege of spare -drive (reservedrive) (Fig. 13). RAID 5 A1 B1 C1 Dp A2 B2 Cp D1 A3 Bp C2 D2 Ap B3 C3 D3 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 12 Toepassingen RAID 5 combineert gegevensveiligheid met een efficiënt gebruik van schijfruimte. Schijfstoring zorgt niet voor een serviceonderbreking omdat de gegevens worden gelezen van pariteitblokken. RAID 5 is handig voor personen die prestaties en permanente toegang tot hun gegevens nodig hebben, zoals videobewerkers. Bij RAID 5+Spare vereist een schijfstoring geen onmiddellijke aandacht omdat het systeem automatisch wordt gereconstrueerd met behulp van de 'hot spare'. De defecte schijf dient echter wel zo snel mogelijk te worden vervangen. RAID 5+Spare A1 B1 Cp A2 Bp C1 Ap B2 C2 Spare D1 D2 Dp Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 13

18 RAID Gebruikershandleiding pagina De RAID-modus wijzigen De 4big wordt voorgeconfigureerd in RAID 5-modus geleverd. Voordat u de RAID-modus van de LaCie 4big wijzigt, moet u bekend zijn met de RAID-modi van de 4big. Zie paragraaf 3.1. Over RAID-modi. De RAID-modus wijzigen: 1. Koppel de 4big Quadra volumes los van uw computer of verwijder deze op veilige wijze, koppel de interfacekabel los en schakel de 4big uit. 2. Om de RAID modus te wijzigen, zet u de LaCie 4big op ON (niet AUTO ) terwijl u de LED knop vooraan ingedrukt houdt gedurende 15 seconden. De LED vooraan zal blauw en rood knipperen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bij wijzigingen aan de RAID modus worden gegevens die op de LaCie 4big zijn opgeslagen vernietigd. Als u gegevens hebt opgeslagen op de drives, moet u een back-up maken van deze gegevens voor u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE OPMERKING: Als u een codering voor uw 4big hebt ingesteld, zal het wijzigen van de RAID-modus de configuratie van de codering niet veranderen (inclusief de loginnaam en het wachtwoord) maar zal het wel de gecodeerde gegevens wissen. 3. Druk op de knoppen + of op de keuzeschakelaar voor de RAID-modus totdat het gewenste RAID-nummer wordt weergegeven (Fig. 14). OPMERKING: 0 = RAID 0, 1 = RAID 10, 2 = Concatenatie, 3 = RAID 3, 4 = RAID 3+Spare, 5 = RAID 5, on6 = RAID 5+Spare, 7 = N.v.t. auto OPMERKING: Alhoewel het cijfer 7 in de RAID-keuzeknop verschijnt, zullen er bij de keuze 7 geen RAID-wijzigingen worden doorgevoerd. off 4. Valideer de modus door op de knop met de LED aan de voorzijde te drukken. De 4big zal opstarten. 5. Sluit de interfacekabel van de 4big aan. Het apparaat is gereed om opnieuw geformatteerd te worden (raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren). on auto off Fig. 14 BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van de opslagbeleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren.

19 RAID Gebruikershandleiding pagina Drives verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de LaCie 4big Enterprise Class, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de LaCie-klantenservice. Vervang een defecte harddrive alleen door een nieuwe drive van LaCie. TECHNISCHE OPMERKING: Tijdens een reconstructie zijn de gegevens nog steeds toegankelijk. In de Aan- en Auto-modus kan de 4big tijdens het reconstrueren worden losgekoppeld van het werkstation. Als de 4big in de Auto-modus niet is aangesloten of de computer is uitgeschakeld, zal de 4big in standbymodus treden wanneer de reconstruering voltooid is. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie 4big kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Een drive verwijderen: 1. Als de 4big zich in de RAID 0- of Concatenatiemodus bevindt, schakelt u hem uit en koppelt u hem los. Als de 4big zich in de modus RAID 10, 3, 3+, 5 of 5+ bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap De drivelade kan geblokkeerd zijn. Om deze te ontgrendelen, voegt u het ronde uiteinde van het geleverde 2-in-1-hulpmiddel in de sleuf van de drivevergrendeling en draait u het slot tot het verticaal is (Fig. 15). 3. Haal de schijflade los door een vinger in de ruimte achter de handgreep van de schijflade te steken en te trekken om de drive los te koppelen. 4. Pak de drivelade beet en verwijder de drive voorzichtig (Fig. 16). 5. Schakel de drive in om de resterende drives te gebruiken. BELANGRIJKE INFORMATIE: De garantie van de schijf wordt nietig verklaard als u het defecte station vervangt door een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aangekocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stationsleuven met handvaten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Een nieuwe drive mag geen kleinere capaciteit hebben dan de drive die hij vervangt. BELANGRIJKE INFORMATIE: De reconstructie van een RAID-array kan meerdere uren in beslag nemen. Bijvoorbeeld: de reconstructie van een 1 TB RAID 3-array kan tot 6 uur duren. De benodigde tijd voor een reconstructie neemt toe als u de drives gebruikt tijdens de reconstructie. LaCie adviseert de drives tijdens de reconstructie niet te verwijderen. Een drive installeren: 1. Als de 4big zich in de RAID 0- of Concatenatiemodus bevindt, schakelt u hem uit en koppelt u hem los. Als de 4big zich in de modus RAID 10, 3, 3+, 5 of 5+ bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drive bay. Als u enige weerstand voelt als de drivelade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de drivelade totdat de drive op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van de 4big. Fig Gebruik het 2-in-1-gereedschap om het station te vergrendelen. Draai de vergrendeling tot de groeven verticaal gepositioneerd zijn. De drives zijn vergrendeld als alle vergrendelingen horizontaal staan. off Fig. 16 off

20 RAID Gebruikershandleiding pagina Formatteren en partitioneren De 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ geleverd (geoptimaliseerd voor Mac OS X). Lees de volgende informatie met betrekking tot bestandssysteemindelingen voor Windows- en Macbesturingssystemen om te bepalen of u de drives van de 4big moet formatteren. Raadpleeg paragraaf Windows-gebruikers en Mac-gebruikers voor instructies met betrekking tot de formattering Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit ondersteunt geen volumes die groter zijn dan 2 TB. Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), Windows 7 (32- en 64-bit versies) doen dit wel, maar om volumes groter dan 2 TB te creëren op deze besturingssystemen, moet u de schijf naar het GPT-bestandssysteem converteren. Dit proces wordt uitgelegd in Windows-gebruikers. Bestandssysteemindelingen van Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als:... u de drive alleen onder Windows XP, Windows Vista, en Windows 7 gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als: u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken. De maximale grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB. FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderging deze bestandsindeling een upgrade tot 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Het is het eigen bestandssysteem van Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7, kunnen volumes maximaal 32 GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzonderlijke bestanden maximaal 4 GB. NTFS:Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB bedraagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers.

21 RAID Gebruikershandleiding pagina 21 Mac OS X-gebruikers TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Mac-gebruikers: Mac OS Extended (HFS+) en FAT 32 (MS- DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling 'Mac OS Extended'. Mac OS Extended (HFS+): Mac OS Extended verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het oudere HFS bestandsysteem door en efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. Gebruik HFS+ als:... u de drive alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT32 als: u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, XP en 98 SE. De maximale grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB.

22 RAID Gebruikershandleiding pagina Windows-gebruikers Het formatteren van een drive op een computer die draait onder Windows XP of Windows Vista gaat in twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive en (2) de drive formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de 4big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit: Deze besturingssystemen zullen geen volumes groter dan 2 TB herkennen. Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), Windows 7 (32- en 64-bit versies): Deze besturingssystemen zullen volumes groter dan 2 TB herkennen, maar de drives moeten naar het GPTbestandssysteem worden geconverteerd voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden gecreëerd. BELANGRIJKE OPMERKING: Formatteren zal de configuratie van de codering niet wissen. Als u een gecodeerde 4big wenst te formatteren, zult u eerst het apparaat moet ontgrendelen met behulp van de LaCie Desktop Manager. Volg daarna de onderstaande stappen. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster "Computerbeheer" selecteert u Schijfbeheer (onder de Opslaggroep). Zie Fig. 17 (schermen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). 4. Als het venster Schijf-wizard initialiseren en converteren verschijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. Fig Alleen voor Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), Windows 7 (32- en 64-bit versies)-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op de drive en klik op Converteren naar GPT. 7. Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie Op de eerste pagina van de "Wizard nieuwe partitie" klikt u op Volgende. Zie Fig. 18 (schermen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). vervolg op volgende pagina... Fig. 18

23 RAID Gebruikershandleiding pagina Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. Klik op Volgende. 13. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel formatteren. Klik op Volgende (Fig. 19). Fig Klik op Voltooien om de formattering te starten. 15. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Fig. 20) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. Fig. 20

24 RAID Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de 4big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE OPMERKING: Formatteren zal de configuratie van de codering niet wissen. Als u een gecodeerde 4big wenst te formatteren, zult u eerst het apparaat moet ontgrendelen met behulp van de LaCie Desktop Manager. Volg daarna de onderstaande stappen. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoekermenubalk. 3. Dubbelklik op Schijf hulpprogramma in de map Hulpprogramma's. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend (Fig. 21). Selecteer het volume met het etiket LaCie harde schijf in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het menuvolumeschema: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumeschema:. 7. In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. Fig Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Partitioneren. Klik opnieuw op Partitioneren wanneer de waarschuwing verschijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is.

25 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen Als u LaCie 4big niet correct werkt, raadpleegt u de tabel op de volgende pagina om de status van uw apparaat te identificeren. Als u de hele tabel hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste software-updates te vinden zijn. Als u aanvullende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische ondersteuning (zie het onderdeel 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie.

26 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina LED-statusindicatoren Gebruik de LED's aan de voor- en achterkant van de 4big en het onderstaande schema om de status van uw 4big te bepalen: Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAIDmodus is: Dan: Blauw brandt Blauw knipperend Alle De 4big werkt correct. Alleen de LED's van actieve drives knipperen. Blauw knippert Blauw knipperend Alle De 4big start op. De LED aan de voorzijde en de LED's van werkende schijven worden constant blauw na de initialisatie. De blauwe kleur dimt (5s)* Uit Alle De 4big bevindt zich in standbymodus. Als de stroomschakelaar op auto is gezet, zal de 4big in standby treden als uw computer is uitgeschakeld of in standby staat. Als de reconstructie is begonnen, zal het proces worden voltooid voordat de 4big in standby kan treden. Na 30 minuten in standby zal de LED doven. Afwisselend lang blauw en kort rood is: Drie schijven hebben een knipperende blauwe kleur, maar één schijf knippert rood: RAID 10 RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ RAID 10 RAID wordt gereconstrueerd. Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) RAID 3 RAID 5 Een drive is inactief of werd verkeerd geplaatst. RAID werkt maar de veiligheid van de drives is in het gedrang. RAID 3+/5+ Rood brandend Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) RAID 0 Concatenatie RAID 10 RAID 3 RAID 5 Een of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. Twee of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. RAID 3+/5+ Blauw/rood knippert Normale LEDactiviteit Alle Temperatuurwaarschuwing. Laat de 4big de huidige processen voltooien en schakel hem dan uit. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de achterkant van de 4big niet worden belemmerd en dat er voldoende ruimte is voor een luchtstroom rond de eenheid. Laat de 4big afkoelen voordat u hem opnieuw inschakelt. vervolg op de volgende pagina * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.

27 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 27 Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAIDmodus is: Dan: De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Tijdens standbymodus: één of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. De dimmende LED blijft 30 minuten aan. De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Kritieke temperatuur. LaCie adviseert dat u de 4big na deze gebeurtenis ten minste een uur in standby laat voordat u hem opnieuw opstart om zo schade aan de schijven te voorkomen. Uit Uit Alle De 4big is uitgeschakeld of staat langer dan 30 minuten in standbymodus, of er is een storing in het systeem of de elektronische printplaat. Neem contact op met de klantenservice van LaCie. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.

28 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Andere onderwerpen van Problemen oplossen Probleem Oplossingen Als er geen pictogram is voor de 4big op het bureaublad (Mac-gebruikers) of in Deze Computer (Windows-gebruikers): De 4big wordt niet door de computer herkend. De 4big werkt langzaam. De voeding werkt niet meer. Controleer de aansluiting van de interfacekabel. Controleer de beide uiteinden van de Fire- Wire-, esata- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Verzeker u ervan dat uw product niet gecodeerd is. Indien dit toch het geval blijkt, moet u de LaCie Desktop Manager opstarten. Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimum systeemvereisten voor compatibiliteit met de 4big Quadra. Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf 2.2. De 4big inschakelen), dat de drive is ingeschakeld met de aan/uit/auto-knop op de achterkant van de drive en dat de contactdoos waarop de voeding is aangesloten ook is ingeschakeld. Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren. Als andere USB-, esata- of FireWire-apparaten zijn aangesloten op dezelfde poort of hub, koppelt u de andere apparaten los en kijkt u of de prestaties van de 4big verbeteren. U kunt vervangende netsnoeren aanschaffen via de LaCie-webpagina: Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 4big. Ga naar de LaCie website, voor de meest recente firmware-update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure.

29 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 4. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitingen...

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 LaCie 2big Dual Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 5 Snelle links 5 1.1. Minimale

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harddrive-temperatuurregeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Witboek over RAID-technologie

Witboek over RAID-technologie Witboek over RAID-technologie LaCie erkent als specialist in gegevensopslag dat bijna alle computergebruikers een opslag- of back-upoplossing nodig hebben en dat gebruikers gegevens op verschillende manieren

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

LaCie 4big Quadra Bundle

LaCie 4big Quadra Bundle LaCie 4big Quadra Bundle DESIGN BY NEIL POULTON Kracht, snelheid en flexibiliteit esata 3Gb/s I USB 2.0 I FireWire 400 I FireWire 800 De ideale configuratie Professionals vertrouwen op de LaCie 4big Quadra

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

d2 Quadra ENTERPRISE CLASS Professionele harde schijf DESIGN BY NEIL POULTON esata 3 Gb/s FireWire 800 & 400 USB 2.0

d2 Quadra ENTERPRISE CLASS Professionele harde schijf DESIGN BY NEIL POULTON esata 3 Gb/s FireWire 800 & 400 USB 2.0 d2 Quadra ENTERPRISE CLASS DESIGN BY NEIL POULTON Professionele harde schijf esata 3 Gb/s FireWire 800 & 400 USB 2.0 Het -verschil De LaCie d2 Quadra is meeste complete harde schijf voor professionals

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル 2big Professional 2disk RAID user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P83710 MD 90101. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P83710 MD 90101 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2. Uw LaCie 2big installeren De interfacekabel verbinden Drive inschakelen... 14

2. Uw LaCie 2big installeren De interfacekabel verbinden Drive inschakelen... 14 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 1. Inleiding 6 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Little Big Disk 6 2. Uw LaCie Little Big Disk 7 2.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de doos... 7 1.3. Aanzicht van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht... 8

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

LaCie d2 Quadra Hard Drive USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 esata

LaCie d2 Quadra Hard Drive USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 esata Hard Drive USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 esata user manual manuel utilisateur guída utente handbuch 用 户 手 册 manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル 용자 설명서 Harddrive met viervoudige

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx User s Manual Manuel Utilisateur Guída Utente Handbuch Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive

Nadere informatie

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Geachte gebruiker, welkom bij de installatie van

Nadere informatie

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE Users Manual Handbuch Manual Utilisateur Manual de Instrucciones Guía Utente Gebruikershandleiding Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. De LaCie-drive

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt.

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

2big Quadra ENTERPRISE CLASS. Professioneel RAID-systeem met 2 schijven DESIGN BY NEIL POULTON. esata 3Gb/s FireWire 800 & 400 USB 2.

2big Quadra ENTERPRISE CLASS. Professioneel RAID-systeem met 2 schijven DESIGN BY NEIL POULTON. esata 3Gb/s FireWire 800 & 400 USB 2. 2big Quadra ENTERPRISE CLASS DESIGN BY NEIL POULTON Professioneel RAID-systeem met 2 schijven esata 3Gb/s FireWire 800 & 400 USB 2.0 Het Enterprise Class-verschil De LaCie 2big Quadra Enterprise Class

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf.

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf. Opmerking: controleer de online versie van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten. Dit document werd gemaakt op

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Harddisk 5 1,1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids 2 Inhoudsopgave 4 Overzicht 5 Stap 1: de systeemsoftware en de firmware van uw computer bijwerken 6 Stap 2: de Boot Camp-assistent gebruiken 9 Stap

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie