Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inhoud van de verpakking Minimum systeemvereisten Aanzichten van de Rugged harde schijf Kabels en aansluitingen USB-kabels en -aansluitingen FireWire 400-Kabels en -aansluitingen (alleen Rugged drievoudige interface) Verbinding tot stand brengen De interfacekabel verbinden LaCie Setup Assistant De LaCie Setup Assistant (A) starten De LaCie Setup Assistant (B) starten Meerdere apparaten aansluiten Uw LaCie-harde schijf loskoppelen Van interfaces wisselen Optioneel formatteren en partitioneren De bestandsysteemindeling vinden Formatteren voor Windows-gebruikers Formatteren van FAT32 naar NTFS Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS Formatteren voor Mac-gebruikers Problemen oplossen Problemen met de Mac oplossen Problemen met Windows oplossen Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen LaCie Klantenservice Garantiegegevens... 37

2 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2011 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring rugged Hard Drive Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese richtlijnen: 2004/108/EC (EMC) en 2006/95/EC (Safety) Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt v1.3

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open de harde schijf niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit metalen voorwerpen in de schijf. Dit kan leiden tot gevaar van elektrische schokken, brand, kortsluiting en gevaarlijke emissies. De hard drive bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden uitgevoerd. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCieservicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op het apparaat, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de harde schijf in actieve modus niet bloot aan temperaturen buiten een bereik tussen 5 C en 35 C (41 F en 95 F). Wanneer u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of de behuizing vervormd worden. Plaats uw harde schijf niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de harde schijf in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Trek altijd het netsnoer van de harde schijf uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik de harde schijf niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de harde schijf niet op in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw harde schijf beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de drive en oefen geen overmatige kracht op het apparaat uit. Oefen nooit overmatige kracht uit op uw harde schijf. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm uw harde schijf tijdens gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van de harde schijf te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. LET OP: De garantie op deze LaCie-harde schijf kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een harde schijf van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvddrives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder).

4 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding Uw nieuwe LaCie Rugged all terrain harde schijf combineert draagbaarheid met compatibiliteit, comfort en een royale opslagcapaciteit voor het beheren van uw gegevens. Het robuuste model met drievoudige interface is compatibel met zowel Macintosh and PC door de FireWire 800-, FireWire 400-, ilink/dv- of Hi-Speed USB 2.0-interfaceaansluitingen. De Rugged is perfect geschikt voor een uitgebreide waaier aan hoogwaardige omgevingen met een grote gegevensstroom, inclusief: Creëren van digitale inhoud Uitwisselen van bedrijfsgegevens Video onderweg De mogelijkheden van de LaCieharde schijf Aansluiten op alle standaard USB- en FireWire-interfaces (Enkel drievoudige interface) Back-ups maken van de interne harde schijf van uw computer Gegevens opslaan op en uitwisselen tussen verschillende computers Speciaal ontworpen behuizing beschermt de harde schijf tegen alledaagse schokken en ruwe omgevingen. De LaCie Rugged beschikt over een sterke metalen en rubberen behuizing die, samen met zijn schokbestendig ontwerp, u toelaat om hem bijna overal mee te nemen. Snelkoppelingen Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Verbinding tot stand brengen Optioneel formatteren en partitioneren Problemen oplossen

5 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Uw doos bevat de LaCie-harde schijf en de onderdelen 2-6 hieronder: OF 1. LaCie Rugged (alleen USB of drievoudige interface) 2. USB-kabel 3. FireWire 400-kabel (alleen drievoudige interface) 4. FireWire 800-kabel (alleen drievoudige interface) 5. USB-voedingskabel 6. Beknopte installatiehandleiding OPMERKING: De gebruikershandleiding en softwareprogramma s staan al op de schijf. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Rugged All-Terrain Hard Disk Quick Install Guide

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimum systeemvereisten Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten om ervoor te zorgen dat uw LaCie-product correct functioneert. Raadpleeg de productverpakking of de webpagina voor productondersteuning op het Datasheet (op

7 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de Rugged harde schijf Achteraanzicht - drievoudige interface 1. USB-poort 2. FireWire 400-poort 3. FireWire 800-poort 4. Aansluiting USB-voedingskabel Afb. 01 Achteraanzicht - alleen USB 1. USB-poort 2. Aansluiting USB-voedingskabel Uitvergroting Uw LaCie Rugged all terrain harde schijf is uitgerust met een externe rubberen rand om de aluminium behuizing ter bescherming tegen vallen en andere schokken (Afb. 03). In de behuizing zorgen interne anti-schokranden voor een extra beschermingsmaatregel. Afb. 02 Afb. 03

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Kabels en aansluitingen USB-kabels en -aansluitingen USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/dvd-stations en digitale camera s. Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van apparaten hoeft de computer niet te worden afgesloten of opnieuw opgestart. USB-kabel Bij uw LaCie-harde schijf wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort (Afb. 04 USB-kabeluiteinden). Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden beperkt tot die van USB 1.1. Afb. 04 USB-kabeluiteinden USB-voedingskabel Indien de USB-bus van uw computer niet voldoende vermogen kan leveren om uw LaCie-harde schijf te laten werken, kunt u de bijgeleverde USB-voedingskabel op een beschikbare USB-poort van uw computer aansluiten (Afb. 05 USB-voedingskabeluiteinden). Afb. 05 USB-voedingskabeluiteinden De USB-poorten (USB 2.0 of USB 1.1) van uw computer verhogen de vermogenstoevoer naar uw LaCie-drive. 1. Sluit het kleine uiteinde van de USB-voedingskabel aan op de achterkant van uw LaCie-drive (Afb. 06, a). 2. Sluit het USB-uiteinde van de USB-voedingskabel aan op een beschikbare USB-poort van uw computer (Afb. 06, b). Afb. 06

9 Inleiding Gebruikershandleiding pagina FireWire 400-Kabels en -aansluitingen (alleen Rugged drievoudige interface) FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randapparaten aan een computer of aan elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere kabelafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. Voordelen van FireWire Hot-pluggable: apparaten kunnen worden toegevoegd en verwijderd terwijl de bus actief is. Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten worden aangesloten. FireWire-kabels De LaCie-harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-kabel en een FireWire 800-kabel. Afb. 07 FireWire 400-kabeluiteinden Afb. 08 FireWire 800-kabeluiteinden

10 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Verbinding tot stand brengen Dankzij de LaCie Setup Assistant is de installatie van uw LaCie-harde schijf voor alle gebruikers eenvoudig, ongeacht uw besturingssysteem. Installeer uw LaCie-harde schijf in drie eenvoudige stappen: Stap Pagina 2.1. De interfacekabel verbinden LaCie Setup Assistant: Voer de LaCie Setup Assistant uit om uw harde schijf te formatteren voor de beste resultaten met uw systeem 15 BELANGRIJKE INFORMATIE: Verbind niet meer dan één interfacekabel tegelijkertijd. Om van interface te wisselen volgt u de stappen in paragraaf 2.7. Van interfaces wisselen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Volg de installatiestappen in de opgegeven volgorde zodat de LaCie-harde schijf correct op uw computer wordt geactiveerd.

11 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina De interfacekabel verbinden De interfacekabel aansluiten: 1. Sluit een uiteinde van de interfacekabel aan op de computer. 2. Sluit het andere uiteinde van de interfacekabel aan op de overeenkomstige poort op de LaCie-harde schijf. 3. Na enkele seconden wordt de harde schijf op uw computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer (Windowsgebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). OPMERKING: Als de stroomtoevoer van de USB-bus van uw pc niet voldoende is voor de werking van uw LaCie-harde schijf, kunt u de bijgevoegde USB-voedingskabel gebruiken om te voorzien in bijkomende stroomvoeding van uw pc naar de harde schijf. Raadpleeg paragraaf USB-kabels en -aansluitingen voor meer informatie. Afb. 09 FireWire 800 Afb. 10 FireWire 400 Afb. 11 USB

12 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina LaCie Setup Assistant LaCie Setup Assistant helpt u bij het formatteren van uw nieuwe LaCie-schijf. De versie van LaCie Setup Assistant is gebaseerd op de harde schijf die u gebruikt. Om uw versie te controleren start u LaCie Setup Assistant en vergelijkt u het welkomstscherm met de onderstaande afbeeldingen. De LaCie Setup Assistant starten: Windows: Open Computer/Deze computer en klik twee keer op het pictogram Start.exe Mac: Klik op het bureaublad twee keer op het pictogram La- Cie Setup Assistant Afb Ga naar LaCie Setup Assistant A (2.3. De LaCie Setup Assistant (A) starten) Afb Ga naar LaCie Setup Assistant B (2.4. De LaCie Setup Assistant (B) starten) Afb. 12 Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 13

13 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 13 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR MAC OS X 10.7 (LION): Bepaalde versies van LaCie Setup Assistant zijn niet compatibel met Mac OS X Als u de onderstaande foutmelding ontvangt, raadpleegt u de instructies voor het formatteren van uw harde schijf op 3.3. Formatteren voor Mac-gebruikers. Voor meer informatie over Mac OS X 10.7 en de compatibiliteit van LaCiesoftware, gaat u naar Afb. 14

14 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina De LaCie Setup Assistant (A) starten Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om uw drive te formatteren. De software zal: Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften De handleiding en hulpprogramma s kopiëren naar uw LaCie-harde schijf BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie beveelt aan dat u de handleiding en de hulpprogramma s kopieert naar de interne harde schijf van uw computer of een ander medium wanneer de setup is voltooid. Om de LaCie Setup Assistant te starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in Deze computer (of Computer voor Windows Vista-gebruikers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het LaCie Setup Assistant -pictogram dat verschijnt op uw bureaublad. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet start, of deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, zal de schijf niet klaar zijn voor gebruik en handmatig geformatteerd moeten worden. De gebruikershandleiding en hulpprogramma s zullen niet beschikbaar zijn op uw schijf en moeten dan worden gedownload van de website van LaCie: TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg simpelweg de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Disk Management voor Windows of Disk Utility voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie.

15 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina De LaCie Setup Assistant (B) starten De LaCie Setup Assistant moet worden gestart voordat u uw drive gebruikt. Hiermee kunt u: de harde schijf eenvoudig formatteren volgens uw behoeften de gebruikershandleiding kopiëren naar uw computer uw LaCie-apparaat registreren software installeren voor extra functionaliteit BELANGRIJKE INFORMATIE: als u de LaCie Setup Assistant niet start of deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, zal de drive niet gereed zijn voor gebruik en handmatig moeten worden geformatteerd. De gebruikershandleiding en hulpprogramma s zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload vanaf de LaCie-website: Afb. 15 Windows LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: Open het volume LACIE in Computer (Deze Computer voor Windows XP) en dubbelklik dan op Start.exe (Afb. 15 Windows). Mac-gebruikers: Open het volume LACIE op uw bureaublad en dubbelklik dan op Start (Afb. 16 Mac). Installatie De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het ingebouwde schijfhulpprogramma van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg gewoon de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het Schijfbeheer voor Windows of Schijfhulpprogramma voor Mac om uw drive opnieuw te formatteren. Afb. 16 Mac BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR WINDOWS-GEBRUI- KERS: Terwijl de LaCie Setup Assistant wordt uitgevoerd, verschijnen mogelijk algemene pop-upvensters die u vragen indien u de instellingen van uw computer wilt wijzigen. Dit is normaal wanneer een schijf wordt geformatteerd of bepaalde software, zoals Genie Timeline, wordt geïnstalleerd. LaCie adviseert dat u de wijzigingen aan de instellingen accepteert om de LaCie Setup Assistant succesvol te voltooien. Wordt vervolgd op volgende pagina...

16 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 16 Volg de instructies op het scherm, zoals hieronder vermeld, om uw drive te formatteren en softwarehulpprogramma s te installeren: 1. Selecteer uw taal (Afb. 17). 2. Lees de licentieovereenkomst voordat u klikt op Next (Volgende) (Afb. 18). Als u Next (Volgende) selecteert, bevestigt u dat u de licentieovereenkomst accepteert. Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 17 Afb. 18

17 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Gebruik de schuifregelaar om uw LaCie-harddrive te partitioneren. Als u de schuifregelaar naar links verplaatst, maakt u de grootte van het volume Compatible (Compatibel) kleiner (voor Windows en Mac). Als u geen volume Compatible (Compatibel) wenst, plaatst u de schuifregelaar helemaal links. Het La- Cie-volume wordt geformatteerd voor uw besturingssysteem: NTFS voor Windows (Afb. 19 Windows) en HFS+ voor Mac (Afb. 20 Mac). Zodra u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op Next (Volgende) om het formatteren te starten. Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 19 Windows Afb. 20 Mac

18 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Een dialoogvenster waarschuwt u dat de schijf wordt geformatteerd. Selecteer Yes (Ja) om door te gaan (Afb. 21 Windows & Afb. 22 Mac). 5. De LaCie Setup Assistant formatteert de harddrive (Afb. 23). Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 21 Windows Afb. 22 Mac Afb. 23

19 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Registreer uw LaCie-apparaat. Klik op Next (Volgende) om door te gaan (Afb. 24 Nieuwe account & Afb. 25 Bestaande account). Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 24 Nieuwe account Afb. 25 Bestaande account

20 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Kies de softwarehulpprogramma s die u wilt installeren. Klik op Next (Volgende) om door te gaan (Afb. 26 Windows & Afb. 27 Mac). Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 26 Windows Afb. 27 Mac

21 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina De LaCie Setup Assistant geeft u een overzicht van de installatie (Afb. 28 Windows & Afb. 29 Mac). Klik op Finish (Voltooien) om het programma te sluiten. Uw LaCie-harddrive is nu gereed voor gebruik. Geïnstalleerde softwarehulpprogramma s vindt u in de volgende mappen: Windows: Bureaublad > LaCie Mac: Bureaublad > LaCie BELANGRIJKE INFORMATIE: merk op dat de softwarehulpprogramma s van LaCie op elk ogenblik kunnen worden geïnstalleerd. Zodra het formatteren is voltooid, blijft het programma LaCie Setup Assistant op de partitie LaCie. Als u de softwarehulpprogramma s wilt installeren, start u gewoon de LaCie Setup Assistant en volgt u de hierboven vermelde stappen. Afb. 28 Windows Afb. 29 Mac

22 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Meerdere apparaten aansluiten De FireWire 400-interface maakt het mogelijk om een andere harde schijf of digitale videocamera rechtstreeks aan te sluiten op de LaCie-harde schijf (deze verbinding wordt serieschakeling genoemd). Om apparaten in serie te schakelen, moeten alle apparaten worden aangesloten via FireWire. Uw computer herkent de in serie aangesloten apparaten niet als de interfaces gemengd worden gebruikt, bijvoorbeeld een FireWire-apparaat aangesloten op een harde schijf die op de computer is aangesloten via de Hi-Speed USB 2.0-interface. TECHNISCHE OPMERKING: Wanneer interfaces FireWire 400 en FireWire 800 worden gemengd in een serieschakeling, worden de gegevensoverdrachten beperkt tot de FireWire 400-snelheden. 1. Sluit uw LaCie-harde schijf aan door te stappen te volgen in paragrafen 2.1 en 2.4, aansluiten op uw computer met de Fire- Wire 800-kabel. 2. Een digitale videocamera aansluiten*: a. Sluit via de ilink/dv-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar), het 4-pins uiteinde van de kabel aan op de 4-pins poort van uw digitale camera. b. Sluit het 6-pins uiteinde van de ilink/dv-kabel aan op de 6-pins FireWire-poort aan de achterkant van de LaCieharde schijf. U kunt een FireWire-randapparaat als volgt aansluiten: a. Sluit de FireWire 400-kabel aan op een beschikbare Fire- Wire 400-poort op uw FireWire-randapparaat. b. Sluit het andere uiteinde van de FireWire 400-kabel aan op een beschikbare FireWire 400-poort op uw LaCieharde schijf. 3. De digitale camera of het randapparaatmoet nu worden weergegeven onder Deze computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). * Sommige camera s bieden geen ondersteuning voor deze configuratie of kunnen de prestatie van uw LaCie-harde schijf verminderen.

23 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie-harde schijf loskoppelen Externe FireWire-, esata- en USB-apparaten bieden Plug&Play - functionaliteit. Dit betekent dat uw hade schijf kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze stappen te volgen bij het loskoppelen van de LaCie-harde schijf. Windows-gebruikers Mac-gebruikers 1. Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. 2. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (deze zou Hardware veilig verwijderen moeten weergeven.) Klik in dit venster op de LaCie-harde schijf. 1. Sleep het pictogram van de harde schijf naar de prullenbak. 2. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. 3. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: Safe to Remove (Hardware kan veilig worden verwijderd) of een melding van gelijke strekking. Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld Van interfaces wisselen Deactiveer of ontkoppel uw LaCie-harde schijf altijd op een veilige manier voordat u verandert van interface. Raadpleeg paragraaf 2.6. Uw LaCie-harde schijf loskoppelen, voor de geschikte ontkoppelinigsprocedure. Wanneer de harde schijf veilig is ontkoppeld, sluit u hem opnieuw aan met de gewenste interface.

24 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Optioneel formatteren en partitioneren Wanneer u uw LaCie-harde schijf voor het eerst gebruikt, zal de LaCie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoeften formatteren. Wanneer uw wensen wijzigen kunt u de LaCie-harde schijf opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Installatie-assistent heeft gebruikt om de schijf onder Mac (HFS+) te laten werken, maar u wilt nu de schijf delen met Windows-gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS). Mogelijk dient u uw LaCie-harde schijf te formatteren als de LaCie Setup Assistent werd onderbroken of gestopt. Als de harde schijf niet verschijnt in Deze computer (Windows) of op het bureaublad (Mac), is de schijf waarschijnlijk niet correct geformatteerd. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt er het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren betrouwbaar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Een harde schijf moet worden geformatteerd voor hij kan gebruikt worden om gegevens op te slaan. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een gedeelte van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw multimediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de schijf gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. Bestandsysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscategorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Gebruik onderstaande informatie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Gebruik NTFS als... u de harde schijf alleen onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7 of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als......u de harde schijf alleen op Mac s gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn vergeleken met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Windows-besturingssysteem. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als......u de harde schijf zowel met Windows als met Mac. De maximale grootte van afzonderlijk bestanden is 4 GB. BELANGRIJKE INFORMATIE: Kopieer de gebruikershandleiding en de hulpprogramma s naar uw computer voordat u opnieuw gaat formatteren. Het opnieuw formatteren zal alle gegevens op de harde schijf wissen. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan naar uw computer voordat u de schijf opnieuw formatteert.

25 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina De bestandsysteemindeling vinden Mogelijk wilt u de huidige systeemindeling van uw LaCie-harde schijf te weten als: U van plan bent om uw LaCie-harde schijf opniew te formatteren. De huidige bestandssysteemindeling kan het proces bepalen dat u zult gebruiken om de schijf te herformatteren. De LaCie-harde schijf niet op uw computer geïnstalleerd lijkt te zijn. In dit geval kan de bestandssysteemindeling ervoor zorgen dat uw besturingssysteem de LaCie-harde schijf niet herkent (bijv. als u een harde schijf met HFS+-indeling aansluit op een Windows-computer). Windows-gebruikers Mac-gebruikers 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren uit het optiemenu. Het venster Computerbeheer wordt geopend. 2. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). De informatie over alle opslagapparaten aangesloten op uw computer verschijnt in rechterdeelvenster. 3. Zoek de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. OPMERKING: Schijf 0 is de interne harde schijf van uw computer. Als er andere opslagapparaten op uw computer zijn aangesloten, raadpleegt u de schijfinformatie in het bovenste deelvenster om te bepalen welke schijf overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. 1. Kies Hulpprogramma s in het menu Go op de Finder- -menubalk. 2. Open het Schijfhulpprogramma. 3. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijfhulpprogramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. 4. Elke schijf komt twee keer in de lijst voor. Selecteer de onderste, inspringende schijfnaam. 5. Raadpleeg de Format-regel (Indeling) van het informatievak onderaan het venster Schijfhulpprogramma. 4. De kolom Bestandssysteem in het bovenste deelvenster geeft het bestandssysteem van elke schijf weer. De schijven verschijnen als NTFS, FAT32 of zijn niet weergegeven als de bestandssysteemindeling niet wordt herkend, zoals in het geval van HFS+.

26 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Formatteren voor Windowsgebruikers Voordat begint, sluit u de harde schijf aan op uw computer en volgt u de stappen in paragraaf 3.1 om de bestandssysteemindeling voor uw LaCie-harde schijf op te zoeken. Als uw schijf is geformatteerd als FAT32-volume, gaat u verder met paragraaf Formatteren van FAT32 naar NTFS. Als uw schijf is geformatteerd als een HFS+ -volume (of niet herkend in Windows), gaat u verder met paragraaf Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS Formatteren van FAT32 naar NTFS Volg deze stappen als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om een uitwisselvolume op uw LaCie-harde schijf te creëren voor het delen van gegevens tussen Windows- en Mac-computers of als u de LaCie-harde schijf opnieuw hebt geformatteerd als FAT32-volume op een Mac. Afb. 30 LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als de schijf informatie bevat die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Beheren (Afb. 30). Het venster Computerbeheer wordt geopend. 2. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Zie Afb. 31. In het rechterdeelvenster verschijnt informatie over alle opslagapparaten die op uw computer zijn aangesloten. 3. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. Klik met de rechtermuisknop op de balk van de schijf met het FAT32- volume en kies Formatteer... uit het optiemenu (Afb. 31). Afb. 31 TECHNISCHE OPMERKING: Als u geen uitwisselvolume hebt gecreëerd met de LaCie Setup Assistant, kan er slechts een volume zijn dat hoort bij de schijf. Wordt vervolgd op volgende pagina...

27 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina In het venster Format (Formatteren): a. Geef een naam op voor de schijf zoals deze dient te verschijnen op uw computer in het veld Volumenaam. b. Kies Snel formatteren (Afb. 32). c. Laat de andere opties ingesteld op hun standaardwaarde en klik op OK. 5. Klik op OK in het waarschuwingsvenster. Gedurende het formatteringsproces wordt de status van de schijf in het venster Computerbeheer gewijzigd in Formatteren. Wanneer het formatteren is voltooid, wordt de status gewijzigd in In orde. Zie Afb. 33. Afb. 32 Afb. 33

28 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS Volg de stappen in deze paragraaf als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om uw drive te formatteren voor gebruik met een Mac of als u de LaCie-harde schijf opnieuw hebt geformatteerd als HFS+ -volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als de schijf informatie bevat die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Beheren (Afb. 34). Het venster Computerbeheer wordt geopend. 2. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Zie Afb. 35. In het rechterdeelvenster verschijnt informatie over alle opslagapparaten die op uw computer zijn aangesloten. Afb Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. Klik met de rechtermuisknop op het volume Niet toegewezen in de balk van de schijf en kies Nieuwe partitie... uit het optiemenu (Afb. 35). De wizard Nieuwe partitie wordt geopend. Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 35

29 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Bij het welkomscherm van de wizard Nieuwe partitie klikt u op Volgende (Afb. 36). 5. Kies Primaire partitie en klik op Volgende. 6. Als u meer dan een partitie op de schijf wilt creëren, voert u in het veld Partitiegrootte in MB de grootte van de eerste partitie in. In het andere geval laat u de standaardwaarden staan en klikt u op Volgende. 7. Kies een schijfletter die aan de schijf moet worden toegewezen. Klik op Volgende. 8. Kies Formatteer deze partitie met de volgende instellingen en geef een naam op voor het volume zoals deze dient te verschijnen op de computer. Kies Snel formatteren. Klik op Volgende. Zie Afb. 37. Afb Controleer uw instellingen en klik op Voltooien om het formatteringsproces te starten. 10. Gedurende het formatteringsproces wordt de status van de schijf in het venster Computerbeheer gewijzigd in Formatteren (a). Wanneer het formatteren is voltooid, wordt de status gewijzigd in In orde (b). Zie Afb. 38. Afb. 37 Afb. 38

30 Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Formatteren voor Mac-gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als de schijf informatie bevat die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Kies Hulpprogramma s in het menu Go op de Finder-menubalk. 2. Open het Schijfhulpprogramma. 3. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijfhulpprogramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. Bij elke schijf staat een vermelding van de schijfcontroller en elk volume op de schijf. Kies de vermelding voor de controller (bv GB HDT72251 in Afb. 39). Afb Selecteer het tabblad Partition (Afb. 40). 5. In het menu Volume-indeling kiest u het aantal partities waarin u de schijf wilt verdelen (maximaal 16). U kunt de grootte van elke partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur:. 6. Geef in het onderdeel Volumegegevens een naam op voor elk volume (partitie), kies de volumeindeling (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS-DOS). TECHNISCHE OPMERKING: Om een volume te delen met Windows-gebruikers, kiest u de MS-DOS-indeling (FAT32). BELANGRIJKE INFORMATIE: Appel beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Afb Klik op Partitioneren. Klik opnieuw oppartitioneren om het waarschuwingsbericht te sluiten en door te gaan. 8. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik.

31 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen Als uw LaCie-harde schijf niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ s (veelgestelde vragen) die regelmatig worden gepubliceerd op onze website: Een van deze FAQ s kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de meest recente softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCieklantenservice (zie hoofdstuk 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuratie van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de meest recente versie Problemen met de Mac oplossen Probleem Vraag Oplossing De schijf wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de schijf weergegeven op het bureaublad? Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze harde schijf? Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zijn beide uiteinden van de FireWire-, esata- of USB-kabel stevig aangesloten? Is er voldoende stroomtoevoer naar de schijf? Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurprogramma's of -extensies? Er moet een pictogram voor de LaCie-schijf op het bureaublad staan. Als de schijf niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Zie paragraaf 1.2. Minimum systeemvereisten voor meer informatie. Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. De interfacekabel verbinden en paragraaf 2.2. LaCie Setup Assistant. Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, esata- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de schijf dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Als de harde schijf is aangesloten op uw computer via USB en niet geïnstalleerd lijkt te zijn, dan kan het zijn dat de schijf niet voldoende stroom ontvangt van de USB-bus op uw computer. Probeer de USB-kabel aan te sluiten zoals in paragraaf USB-kabels en -aansluitingen is beschreven. Neem voor assistentie contact op met de technische ondersteuning van La- Cie. Wordt vervolgd op volgende pagina...

32 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 32 Probleem Vraag Oplossing De schijf wordt niet door de computer herkend. Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. De schijf werkt langzaam. De schijf werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Is de schijf geformatteerd? Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Hebt u de melding Error -50 gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume? Hebt u een foutmelding gekregen dat de drive is losgekoppeld bij het opheffen van de slaapmodus? Stuit u op problemen met het herkennen van uw FireWirerandapparaat door de computer? Zijn er andere USB-, esata- of FireWire-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Is de schijf aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Is de schijf aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi- Speed USB 2.0? Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet opstart, of wanneer u deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, is de schijf niet gereed voor gebruik en moet deze handmatig worden geformatteerd. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren en paragraaf 3.1. De bestandsysteemindeling vinden. Raadpleeg de documentatie bij uw computer en zie paragraaf 3.1. De bestandsysteemindeling vinden en 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om na te gaan of dit soort tekens niet zijn gebruikt. Negeer deze melding. De schijf verschijnt weer op het bureaublad. LaCieharde schijven werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de slaapmodus zet. Als de computer vervolgens uit zijn slaap wordt 'gewekt', heeft de schijf niet genoeg tijd om weer op gang te komen uit de slaapmodus. Als u problemen ondervindt met uw FireWire-aansluiting onder Mac OS 10.2.x, moet u het systeem upgraden naar de meest recente versie van Mac OS. Ontkoppel andere USB-, esata- of FireWire-apparaten en kijk of de werking van de schijf daardoor verbetert. Als de schijf is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt alleen op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Zie paragraaf 1.2. Minimum systeemvereisten.

33 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen met Windows oplossen Probleem Vraag Oplossing De schijf wordt niet door de computer herkend. De schijf werkt langzaam. Staat er een pictogram voor de schijf in Deze computer? Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze harde schijf? Is er voldoende stroomtoevoer naar de schijf? Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zijn beide uiteinden van de FireWire-, esata- of USB-kabel stevig aangesloten? Zijn de USB-, esata- of Fire- Wire-stuurprogramma's op de juiste manier geïnstalleerd en geactiveerd? Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurprogramma's of -extensies? Zijn er andere USB-, esata- of FireWire-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Ga naar My Computer (Deze computer) en zoek naar een pictogram en stationsletter die is toegewezen aan de LaCie-harde schijf. Als de schijf niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Zie paragraaf 1.2. Minimum systeemvereisten voor meer informatie. Als de harde schijf is aangesloten op uw computer via USB en niet geïnstalleerd lijkt te zijn, dan kan het zijn dat de schijf niet voldoende stroom ontvangt van de USB-bus op uw computer. Probeer de USBkabel aan te sluiten zoals in paragraaf USB-kabels en -aansluitingen is beschreven. Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. De interfacekabel verbinden en paragraaf 2.2. LaCie Setup Assistant. Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, esata- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de schijf dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Open Apple System Profiler en klik op de tab Devices and Volumes (Apparaten en volumes). Als uw apparaat niet op de lijst voorkomt, controleer dan de kabels nogmaals en probeer de andere tips voor probleemoplossing die hier staan vermeld. Neem voor assistentie contact op met de technische ondersteuning van LaCie. Ontkoppel andere USB-, esata- of FireWire-apparaten en kijk of de werking van de schijf daardoor verbetert. Wordt vervolgd op volgende pagina...

34 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 34 Probleem Vraag Oplossing De schijf werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Is de schijf aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Is de schijf aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi- Speed USB 2.0? Als de schijf is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt alleen op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi- Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi- Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Zie paragraaf 1.2. Minimum systeemvereisten. De schijf wordt in- en uitgeschakeld wanneer u uw computer aan en uit zet (bij USB- en FireWireverbindingen). Dit is normaal. De schijf beschikt over een automatische schakelfunctie: als de schijf op uw computer is aangesloten, wordt hij automatisch ingeschakeld wanneer u de computer aanzet. Evenzo wordt als u de computer uitschakelt, ook de schijf automatisch uitgeschakeld.

35 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen en raadpleeg het hoofdstuk 4. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de schijf zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-harde schijf goed te laten functioneren, neem dan contact met ons op via Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Serienummer van de LaCie-harde schijf Macintosh-/PC-model Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd The brands and models of other internal and external peripherals installed on my computer Waar kunt u deze informatie vinden Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers:Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware. Mac users: Click on the Apple icon in the finder bar and select About this Mac. Select More Info... The Apple System Profiler will launch and will list your internal and external peripherals. Windows users: Right click My Computer and select Properties > Hardware.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Harddisk 5 1,1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de doos... 7 1.3. Aanzicht van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht... 8

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 1. Inleiding 6 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Little Big Disk 6 2. Uw LaCie Little Big Disk 7 2.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

4. Problemen oplossen 24 Mac-Problemen oplossen Windows-Problemen oplossen... 27

4. Problemen oplossen 24 Mac-Problemen oplossen Windows-Problemen oplossen... 27 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx User s Manual Manuel Utilisateur Guída Utente Handbuch Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 2. Het apparaat aansluiten... 8 2.1. De USB-interfacekabel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Deze gebruikershandleiding gebruiken 4 1. Kennismaking met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf.

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf. Opmerking: controleer de online versie van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten. Dit document werd gemaakt op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Table of Contents Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding 2016 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0

RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0 RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0 KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

De Windows-installatie - stap voor stap

De Windows-installatie - stap voor stap Leveringsomvang Controleer a.u.b. eerst de volledigheid van het door uw aangeschafte pakket. De leveromvang van de DMX 6Fire USB omvat ten minste: 1 DMX 6Fire USB (hardware) 1 netvoedingsadapter 1 adapter

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 1

Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Kennismaking met de LaCie Desktop Hard Disk... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 2. Verbinding tot stand

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE D2 THUNDERBOLT 2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE D2 THUNDERBOLT 2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE D2 THUNDERBOLT 2 USB 3.0 Klik hier om de actuele online versie van dit document te openen. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 Benodigdheden 6 Installatie-overzicht 6 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 6 Stap 2: De Boot Camp-assistent openen 6 Stap

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged Hard Disk... 7 1.4. Kabels en

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie