Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: Aanzichten van de drive... 6 Kabels en connectoren Apparaat aansluiten STAP 1: de interfacekabel aansluiten...

3 STAP 2: de LaCie Setup Assistant starten De drive loskoppelen Optioneel formatteren en partitioneren Over bestandssysteemindelingen.

4 Windows-gebruikers Mac-gebruikers Instructies voor formatteren Windows XP-gebruikers...

5 Windows Vista- en Windows 7-gebruikers Mac-gebruikers Problemen oplossen Problemen oplossen voor Mac-gebruikers...

6 Problemen oplossen voor Windows-gebruikers Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie Garantie LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Voorwoord pagina 2 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. FCC-verklaring Rugged USB 3.0 Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Verklaring van CEcertificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding

7 van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijke afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recyclage, neemt u contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur v1. 1 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Voorwoord pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Het schijfstation dat bij uw LaCie Rugged Hard Disk wordt meegeleverd, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Rugged Hard Disk, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Rugged Hard disk elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 4A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Rugged Hard Disk niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie Rugged Hard Disk beschadigd raken of de behuizing vervormd worden. Plaats uw LaCie Rugged Hard Disk niet in de buurt van een warmtebron en stel de schijf niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas).

8 Ook als u de LaCie Rugged Hard Disk in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Plaats geen voorwerpen boven op de LaCie Rugged Hard Disk en oefen er geen overmatige kracht op uit. Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Rugged Hard Disk. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Cie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWO exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van backups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder). BELANGRIJK: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van La- LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inleiding pagina 4 1. Inleiding Dank u voor de aanschaf van de LaCie Rugged USB 3.0 Hard Disk. Deze handleiding gidst u door het aansluitingsproces van de drive op uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen. Als u problemen ondervindt, volgt u eerst de instructies in de Snelle installatiegids en raadpleegt u vervolgens het hoofdstuk over de installatie van het apparaat in deze handleiding. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen. Als dit ook niet helpt, raadpleegt u de Veelgestelde vragen voor uw product op lacie.com/support, meldt u het probleem op het forum op lacielounge.com of raadpleegt u de klantenservice. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Apparaat aansluiten Optioneel formatteren en partitioneren Problemen oplossen LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inleiding pagina Inhoud verpakking Uw doos bevat de LaCie Hard Disk en hieronder vermelde onderdelen: 1. LaCie Rugged All-Terrain Hard Disk 2. USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0 en 1.1) 3. USB-voedingskabel 4. Snelle installatiegids OPMERKING: de gebruikshandleiding en softwareprogramma's staan al op de drive. BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking Minimale systeemvereisten Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten om ervoor te zorgen dat uw LaCie-product correct functioneert. Raadpleeg de productverpakking of de webpagina voor productondersteuning op het Datasheet (op Rugged USB 3. 0 D E S I G N B Y N E I L P O U LTO N All-Terrain Hard Disk Quick Install Guide LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inleiding pagina Aanzichten van de drive Achteraanzicht 1. USB 3. 0-poort 2. Aansluiting USB-voedingskabel Gedetailleerd aanzicht Uw LaCie Rugged All-Terrain Hard Disk is voorzien van een externe rubberbumper rond de aluminiumbehuizing ter bescherming tegen vallen en and formatteren. Raadpleeg paragraaf 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in "Deze computer" (of "Computer" voor Windows Vista-gebruikers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het "LaCie Setup Assistant"-pictogram dat op uw bureaublad verschijnt. BELANGRIJK: als u de LaCie Setup Assistant niet start of als u de LaCie Setup Assistant stopt nadat de formattering is gestart, is uw drive niet gereed voor gebruik en zal handmatige formattering moeten plaatsvinden. De gebruikershandleiding en hulpprogramma's zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de LaCiewebsite: Belangrijk: LaCie adviseert dat u de handleiding en de hulpprogramma's kopieert naar de interne harddrive van uw computer of een ander medium wanneer de setup is voltooid. LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Apparaat aansluiten pagina De drive loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze stappen te volgen bij het loskoppelen van uw LaCie-harddrive. Windows XPgebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding (Afb. 06). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik in dit venster op de LaCie-harddrive. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Afb. 06 Windows Vista- & Windows 7-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het pictogram Hardware veilig verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel) (Afb. 07). Een bericht verschijnt en toont u de apparatuur die veilig kon worden verwijderd. Selecteer Verwijderen voor het apparaat dat u wilt verwijderen (Afb. 08). Een bericht verschijnt met de melding dat u het apparaat veilig kunt verwijderen. Afb. 07 Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 09). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. Afb. 08 Afb. 09 LaCie Rugged USB 3. 0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Optioneel formatteren en partitioneren De LaCie Setup Assistant dient te worden gestart wanneer u uw drive voor het eerst aansluit. Tijdens dit proces wordt de drive geformatteerd volgens uw behoeften. Als u echter het proces afbreekt of als u uw drive wenst opnieuw te formatteren nadat u de Setup Assistant hebt voltooid, leest u dit hoofdstuk voor informatie over het formatteren en partitioneren. Raadpleeg de volgende pagina's voor instructies voor het formatteren. Bestandssysteemindelingen voor Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie Over bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk.

9 Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderging deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Dit bestandssysteem wordt gebruikt door Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Wanneer FAT 32 echter wordt gebruikt met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, is de grootte van het volume beperkt tot 32 GB (door het hulpprogramma voor partitionering van Windows: Schijfbeheer) en de grootte van afzonderlijke bestanden is beperkt tot 4 GB. NTFS: dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB bedraagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Gebruik NTFS als:... u de drive alleen onder Windows XP, Windows Vista en/ of Windows 7 gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als:... u de drive zowel met Windows als Mac. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB. LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Mac-gebruikers Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Macgebruikers: Mac OS Uitgebreid (HFS+) en FAT 32 (MSDOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling "Mac OS Uitgebreid". HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. de schijf alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. de drive zowel met Windows als Mac. voor formatteren bestandssysteemindelingen. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. uw LaCie-harddrive (Afb. 10). 8. Selecteer de optie Primaire partitie of Uitgebreide partitie (Afb. 12) en klik op Volgende. Afb. 10 Afb. 11 vervolg op volgende pagina... Afb. de partitiegrootte. Let wel dat FAT32-partities max. 32 GB ( MB) kunnen zijn. De partitie neemt standaard het volledige volume in (Afb. 13) maar u kunt de grootte wijzigen afhankelijk van de werkomgeving. Klik op Volgende. 10. Wijs een stationsletter of installatiepad toe (Afb. 14). Klik op Volgende. 11. FAT32 of NTFS is geselecteerd (Afb. op Volgende. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 13 Afb. 14 Afb. 15 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Een venster verschijnt met uw keuzes. Als alle gegevens correct zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 16). Selecteer Vorige om een wijziging aan te brengen. 13. De partities van uw drive dienen de status "In orde" te hebben in de lijst met drives in Schijfbeheer (Afb. 17). U ziet ook de partities van de drive in Deze computer. De drive is klaar voor gebruik. Afb. 16 Afb. 17 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Windows Vista- en Windows 7-gebruikers De volgende stappen leggen uit hoe u uw LaCie-harddrive kunt formatteren met Windows Vista of Windows 7. Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren. Selecteer Schijfbeheer in het venster Computerbeheer. 2. In de lijst met drives in het midden van het venster Schijfbeheer klikt u met de rechtermuisknop op uw LaCie-harddrive en selecteert u Nieuw eenvoudig volume... (Afb. 18). 3. De Wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Kies Volgende> om door te gaan (Afb. 19). 4. Met deze wizard kunt u volumes maken, ook gekend als partities. U kunt ervoor kiezen om één enkele partitie of vele partities te maken. Typ de grootte van de partitie die u wilt maken in megabytes (MB). Voorbeeld: een partitie van 100 GB (gigabyte) is MB. Als u een FAT32-partitie wilt maken, kan de grootte max. 32 GB ( MB) zijn (Afb. 20). Zodra u de grootte van de partitie hebt gekozen, selecteert u Volgende>. Afb. 18 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 19 Afb. 20 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Wijs een stationsletter of accepteer de standaardwaarde (Afb. 21). Selecteer Volgende>. 6. Kies de bestandssysteemindeling voor de partitie. Als de grootte van de partitie 32 GB of minder is, kunt u kiezen uit NTFS en FAT32. Selecteer de indeling en vink Snel formatteren aan (Afb. 22). Selecteer Volgende>. BELANGRIJK: raadpleeg hoofdstuk 3.1. Over bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. TECHNISCHE OPMERKING: Windows Vista SP1 en Windows 7 bieden het exfat-bestandssysteem dat partities groter dan 32 GB accepteert (Afb. 23). Het exfat-bestandssysteem, voornamelijk gebruikt bij USB-flashdrives, maakt komaf met vele beperkingen van FAT32. Naast Windows Vista SP1 en Windows 7 kan het exfatbestandssysteem ook werken op Windows XP SP2 met een speciaal stuurprogramma. Aangezien de ondersteuning voor Mac OS onstabiel is, adviseren wij deze bestandsindeling niet te gebruiken voor het delen van uw LaCie-drive tussen Windows- en Applebesturingssystemen. Afb. 21 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 22 Afb. 23 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Het laatste venster is een overzicht van de indelingsopties die u net hebt geselecteerd. Als alle gegevens juist zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 24). Afb. 24 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina Mac-gebruikers LET OP: als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) op de Rugged Hard Disk gewist.

10 Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder-menubalk. 3. Dubbelklik in de map Hulpprogramma's op Schijfhulpprogramma. 4. Het venster Schijfhulpprogramma wordt geopend (Afb. 25). Selecteer het volume met de naam LaCie Hard Disk in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer het tabblad Partitioneren. 6. In het menu Volume-indeling: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume-indeling:. 7. In het onderdeel Volumegegevens voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. BELANGRIJK: raadpleeg hoofdstuk 3.1. Over bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. 8. Klik op Partitioneer nadat u de volume-opties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partitioneer als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. 9. Mac Schijfhulpprogramma formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw schijf is gereed voor gebruik. Afb. 25 LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina Problemen oplossen Als uw vaste LaCie-harddrive niet juist functioneert, raadpleegt u de volgende onderwerpen voor probleemoplossing om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle onderwerpen hebt doorlopen en uw schijf nog steeds niet goed werkt, raadpleegt u de FAQ's (veelgestelde vragen) die regelmatig worden gepubliceerd op onze website Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCieklantenservice (raadpleeg paragraaf 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina Problemen oplossen voor Mac-gebruikers Probleem De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via SuperSpeed USB 3.0. Vraag Is de drive aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Oplossing Als de drive is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een SuperSpeed USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatieniveau wanneer het rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg paragraaf Minimale systeemvereisten. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem SuperSpeed USB 3.0? De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor systeemgebruik met deze drive? Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Er moet een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad staan. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf STAP 1: de interfacekabel aansluiten en paragraaf 2.2. STAP 2: de LaCie Setup Assistant starten. Controleer de beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Als de drive via USB is aangesloten op de computer en niet wordt geactiveerd, krijgt de drive mogelijk onvoldoende stroom van de USB-bus op de computer. Probeer de USB-voedingskabel aan te sluiten zoals beschreven in paragraaf 1.4. Kabels en connectoren. Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support. Is er voldoende stroomtoevoer naar de drive? Bestaat er een conflict met stuurprogramma's van andere apparaten of extensies? De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet opstart of wanneer u deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, zal de drive niet gereed zijn voor gebruik en zal deze handmatig moeten worden geformatteerd. Raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Raadpleeg de documentatie bij uw computer en raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? vervolg op de volgende pagina >> LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina 23 Probleem Foutmeldingen onder Mac OS 10. x. Vraag Hebt u de melding "Error-50" gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume? Oplossing Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om na te gaan of dit soort tekens niet zijn gebruikt. Negeer deze melding. De drive verschijnt weer op het bureaublad. LaCiedrives werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de sluimerstand gaat. Als de computer dan wordt "gewekt" uit de sluimerstand, heeft de drive onvoldoende tijd om terug op gang te komen uit de sluimerstand. Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive verbeteren. Time Machine is alleen compatibel met schijven geformatteerd in HFS+ (journaled) en niet met FAT32. U moet de drive opnieuw formatteren (raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren). Hebt u een foutmelding gekregen met de melding dat de drive is losgekoppeld bij het verlaten van de sluimerstand? De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Welke bestandsindeling heeft uw drive? Time Machine herkent mijn drive niet. LaCie Rugged USB 3.

11 0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina Problemen oplossen voor Windows-gebruikers Probleem De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via SuperSpeed USB 3.0. Vraag Is de drive aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Oplossing Als de drive is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een SuperSpeed USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatieniveau wanneer het rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Controleer of de SuperSpeed USB 3.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer deze opnieuw. Raadpleeg paragraaf Minimale systeemvereisten. Is de drive wel aangesloten op een SuperSpeed USB 3.0-poort van uw computer? Ondersteunt de computer of het besturingssysteem SuperSpeed USB 3.0? De drive wordt niet door de computer herkend. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar My Computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van deze drive? Is er voldoende stroomtoevoer naar de drive? Als de drive via USB is aangesloten op de computer en niet wordt geactiveerd, krijgt de drive mogelijk onvoldoende stroom van de USB-bus op de computer. Probeer de USB-voedingskabel aan te sluiten zoals beschreven in paragraaf 1.4. Kabels en connectoren. Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. STAP 1: de interfacekabel aansluiten en paragraaf 2.2. STAP 2: de LaCie Setup Assistant starten. Controleer de beide uiteinden van de USBkabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support. Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Bestaat er een conflict met stuurprogramma's van andere apparaten of extensies? De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive verbeteren. De drive gaat aan en uit wanneer u de computer aan en uit zet. Dit is normaal. De drive beschikt over een automatische schakelfunctie: als de schijf op uw computer is aangesloten, wordt hij automatisch ingeschakeld wanneer u de computer aanzet. de oorzaak van het probleem vast te stellen. plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie 1. Serienummer van de LaCie-harddrive 2. Macintosh/pc-model 3. Versie besturingssysteem 4. Processorsnelheid 5. Computergeheugen Plaats Op een sticker aan de achterkant van de schijf of op de originele verpakking Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt dan gestart en maakt een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware. 6. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie LaCie Azië LaCie België com/be/contact/ (Nederlands) (Frans) LaCie Canada (Engels) (Frans) LaCie Finland LaCie Duitsland com/de/contact/ LaCie Italië LaCie Korea LaCie Nederland lacie.com/nl/contact/ LaCie Portugal LaCie Zuidoost-Azië com/sea/contact/ LaCie Zweden LaCie Australië LaCie Brazilië LaCie Denemarken LaCie Frankrijk com/fr/contact/ LaCie Ierland Japan Elecom CO., LTD. LaCie Latijns-Amerika LaCie Noorwegen com/no/contact/ LaCie Singapore LaCie Spanje LaCie Zwitserland lacie.com/ch/contact/ (Duits) (Frans) com/chit/contact/ (Italiaans) LaCie Verenigde Staten (Engels) (Spaans) LaCie VK LaCie Grand Export LaCie Rugged USB 3.0 Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Garantie pagina Garantie LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiksof onderhoudsomstandigheden; de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzetof winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden.

12 Powered by TCPDF ( Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support voor het verkrijgen van service onder garantie. U wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Alle drives die naar LaCie worden teruggestuurd, moeten goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJK: registreer u online voor gratis technische ondersteuning:

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de doos... 7 1.3. Aanzicht van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht... 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Harddisk 5 1,1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Deze gebruikershandleiding gebruiken 4 1. Kennismaking met

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 2. Het apparaat aansluiten... 8 2.1. De USB-interfacekabel

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding 2016 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf.

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf. Opmerking: controleer de online versie van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten. Dit document werd gemaakt op

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P83710 MD 90101. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P83710 MD 90101 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 1

Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Kennismaking met de LaCie Desktop Hard Disk... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 2. Verbinding tot stand

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0

RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0 RUGGED THUNDERBOLT GEBRUIKERSHANDLEIDING USB 3.0 KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P82742 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P82742 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P82742 MD 90184. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P82742 MD 90184 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

4. Problemen oplossen 24 Mac-Problemen oplossen Windows-Problemen oplossen... 27

4. Problemen oplossen 24 Mac-Problemen oplossen Windows-Problemen oplossen... 27 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt.

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Linux te installeren Media Creation (USB)

Linux te installeren Media Creation (USB) Linux te installeren Media Creation (USB) Het maken van een USB opstartschijf aan laars Linux. Geschreven door: Nick INTRODUCTIE Distributies dit werkt met: Universal Wat deze gids volbrengt: Het maken

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM Rev. 202 Beste gebruiker, Bedankt dat u hebt gekozen voor een of meer vaste schijven van Verbatimals een extern opslagapparaat. Voor een optimaal gebruik

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Seagate Backup Plus Hub Gebruikershandleiding

Seagate Backup Plus Hub Gebruikershandleiding Seagate Backup Plus Hub Gebruikershandleiding Model: Klik hier om een bijgewerkte online versie te bekijken van dit document. Ook de meest recente content, uitvergrote afbeeldingen, betere navigatie en

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ASUS AX800

Uw gebruiksaanwijzing. ASUS AX800 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE MOBILE HARD DRIVE

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE MOBILE HARD DRIVE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren

machine uitpakken en de onderdelen controleren Installatiehandleiding Begin hier DSmobile 620 Hartelijk dank voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning is belangrijk voor ons en wij stellen uw klandizie op prijs. Lees voordat u de machine in gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitingen...

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie