Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Minimum systeemvereisten Inhoud van de verpakking Aanzichten van de drive Vooraanzicht Achteraanzicht Verbinding tot stand brengen Zet de drive aan De interfacekabel aansluiten De LaCie Setup Assistant starten Uw LaCie hard disk MAX loskoppelen Optioneel formatteren en partitioneren Windows-gebruikers Mac-gebruikers Informatie over interface en gegevensoverdracht USB 2.0-verbinding FireWire-verbinding esata-verbinding Gegevensoverdracht Nieuwe firmware installeren RAID FAST (RAID 0) SAFE (RAID 1) De RAID-modus wijzigen De schijven partitioneren Windows-gebruikers Mac-gebruikers Drives verwijderen en installeren Problemen oplossen Nieuwe versies van de handleiding Ventilator LED s Problemen met de hostverbinding oplossen Contact opnemen met de klantenservice LaCie technische ondersteuning contactpersonen Garantiegegevens... 35

2 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 7, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur v2.1 FCC-verklaring LaCie hard disk MAX Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis-en kantoorgebruik Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheidsen veiligheidsvoorschriften Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak uw LaCie hard disk MAX niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Uw LaCie hard disk MAX bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie hard disk MAX, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie hard disk MAX niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie hard disk MAX beschadigd raken of de behuizing vervormd raken. Plaats uw LaCie hard disk MAX niet in de buurt van een warmtebron en vermijd blootstelling aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Ook als u de LaCie hard disk MAX in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico van oververhitting adviseert LaCie drives niet op elkaar te stapelen. Trek altijd het netsnoer van de La- Cie hard disk MAX uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie hard disk MAX niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio s. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Plaats de LaCie hard disk MAX niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie hard disk MAX negatief beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen boven op de LaCie hard disk MAX en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatig kracht uit op uw LaCie hard disk MAX. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).

5 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Met meer dan een decennium designuitblinkers heeft LaCie een nieuwe serie harde schijven op de markt gebracht die gekenmerkt wordt door tijdloosheid en een melange van functionaliteit en hightech. Deze nieuwste drives bieden prestatiegerichte oplossingen die u op krachtdadige wijze door uw vakspecifieke toepassingen loodsen. De LaCie hard disk MAX is ideaal voor snelheidsintensieve toepassingen en voor het opvangen van de variaties in uw veeleisende gegevensbehoeften. Door de bedrijfszekerheid en stabiliteit is de LaCie hard disk MAX een ideale oplossing voor het toevoegen van opslagcapaciteit aan uw computer. U kunt de schijf in specifieke segmenten (partities) verdelen voor verschillende gegevenstypen, of het partitioneren achterwege laten en de schijf gewoon als één groot volume gebruiken. Functies Eenvoudige en efficiënte dual-disk harde schijf RAID: FAST en SAFE voor maximale snelheid of veiligheid USB-uitbreidingspoort voor verhoogde capaciteit Complete softwarebundel: eenvoudig formatteren en reservekopieën maken Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Verbinding tot stand brengen Optioneel formatteren en partitioneren RAID

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimum systeemvereisten Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten om ervoor te zorgen dat uw LaCie-product correct functioneert. Raadpleeg de productverpakking of de webpagina voor productondersteuning op het Datasheet (op lacie.com/support/).

7 SATA SATA LaCie hard disk MAX DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Het pakket van uw LaCie hard disk MAX bevat de drive en een accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie hard disk MAX, Design by Neil Poulton, met twee schijven voor RAID-functionaliteit 2. Externe voeding 3. USB 2.0-kabel 4. FireWire 800 (9-9 pins)-kabel 5. FireWire 400 naar 800 (6-pins naar 9-pins)-adapterkabel 6. esata-kabel 7. Snelle installatiehandleiding De LaCie Utilities en gebruikershandleiding bevinden zich op de drive en verschijnen zodra de LaCie Setup Assistant is geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant starten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. hard disk MAX D E S I G N BY N E I L P O U LTO N Quick Install Guide Hi-Speed USB 2.0, FireWire 400, esata 3Gbits

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort 2. Blauwe LED-strip die de status van de drive aangeeft (blauw = normaal, rood = schijfstoring, knippert = diskactiviteit) Achteraanzicht 1. AAN/UIT-schakelaar 2. Voedingaansluiting 3. Statuslampje onderste drive 4. Statuslampje bovenste drive Afb esata-poort 6. FireWire 800-poorts 7. USB 2.0-poort 8. RAID-keuzeschakelaar LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie hard disk MAX op een goed geventileerde plaats, op een zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde plastic onderstellen en rubberen voetjes om de hard disk Max te verhogen en te zorgen voor een betere warmteafvoer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 5 35 C (41 95 F) Operation Humidity: 5 80%, non-condensing STORAGE HUMIDITY: 10-90%, zonder condensvorming Afb. 02

9 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 9 2. Verbinding tot stand brengen BELANGRIJKE INFORMATIE: Volg de installatiestappen in de aangegeven volgorde zodat de LaCie hard disk MAX correct wordt geactiveerd op uw computer. Stap Zet de drive aan Stap De interfacekabel aansluiten Stap De LaCie Setup Assistant starten

10 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Zet de drive aan BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de voeding aan voordat u de interfacekabel aansluit, zodat de schijf correct wordt geactiveerd op uw computer. 1. Sluit de aansluiting van de voeding aan op de voedingsstekker van de LaCie Drive (Afb. 03). 2. Sluit de voeding aan op een geaarde contactdoos. 3. Zet de drive aan door de aan/uit-knop achter op de drive in te drukken. (Afb. 04). 4. Ga verder met de volgende stap, paragraaf 2.2. De interfacekabel aansluiten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die is meegeleverd met uw specifieke LaCie hard disk MAX. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie hard disk MAX gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Afb. 03 TECHNISCHE OPMERKING: U kunt de LaCie hard disk MAX in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van 100 en 240 Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04

11 LaCie hard disk MAX DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding 2.2. De interfacekabel aansluiten 1. Sluit het smalle uiteinde van de interfacekabel aan op een vrije interfacepoort. op uw computer (Afb. 05). Verbinding tot stand brengen pagina 11 TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktijdig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en de tweede zal niet werken. 2. Sluit het andere uiteinde van de interfacekabel aan op de interfacepoort. aan de achterzijde van de hard disk MAX. 3. Na een paar seconden wordt de harde schijf op uw computer geactiveerd en verschijnt in Deze computer/computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). 4. Ga verder met paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant starten. esata USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 Afb. 05

12 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina De LaCie Setup Assistant starten Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistantsoftware worden gestart om uw drive te formatteren. Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om uw drive te formatteren. Wijzig de RAIDmodus niet voordat u de Setup Assistant uitvoert. De Setup Assistant mag maar één keer worden gebruikt en zal: Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften De handleiding en hulpprogramma s vanaf uw drive naar uw computer kopiëren BELANGRIJKE INFORMATIE: Het wordt sterk aanbevolen om de gebruikershandleiding en hulpprogramma s naar de interne harde schijf van uw computer of een ander medium te kopiëren. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de La- Cie-drive in Deze computer en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de LaCie Setup Assistant. Mac-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de LaCie Setup Assistant dat verschijnt op uw bureaublad en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de LaCie Setup Assistant. De LaCie Setup Assistant zal u leiden door het optimalisatieproces van de LaCie hard disk MAX volgens uw behoeften. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de LaCie Setup Assistant niet start of als u de LaCie Setup Assistant stopt nadat de formattering is gestart, is uw drive niet gereed voor gebruik en zal handmatige formattering moeten plaatsvinden. De gebruikershandleidingen en hulpprogramma s zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de website van LaCie: TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Disk Management voor Windows of Disk Utility voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie.

13 Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie hard disk MAX loskoppelen Externe USB-, FireWire-, en esata-apparaten bieden Plug&Play - functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de LaCie hard drive. Windows-gebruikers Mac-gebruikers 1. Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. 2. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen Hardware veilig verwijderen.) Klik op de LaCie-harddrive in deze prompt. 3. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: Hardware kan veilig verwijderd worden (of een melding van gelijke strekking). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. 1. Sleep het pictogram van de Hard disk MAX naar de prullenbak. (Het hieronder weergegeven pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) 2. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd.

14 Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Optioneel formatteren en partitioneren Wanneer u uw LaCie hard disk MAX voor het eerst gebruikt, zal de LaCie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoeften formatteren. Wanneer uw wensen wijzigen, kunt u de LaCie hard disk MAX opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de schijf te laten werken onder Mac, maar u wilt nu de schijf delen met Windows-gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS). Volg de onderstaande aanwijzingen om uw schijf opnieuw te formatteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Kopieer de gebruikershandleiding en de hulpprogramma's voordat u gaat herformatteren. Het opnieuw formatteren zal alle gegevens op de harde schijf wissen. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan naar uw computer voordat u de schijf opnieuw formatteert. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren betrouwbaar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Bestandssysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscategorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als... u de drive alleen onder Windows 7 of Windows XP* of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als u de drive alleen op Mac s gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn vergeleken met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als u de schijf met zowel Windows als Mac 10,3.x zult gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Windows 7 en Windows XP of Windows Vista. Maximale grootte van afzonderlijk bestand is 4 GB. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw multimediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. *Windows XP 32-bit ondersteunt geen volumes die groter zijn dan 2 TB. Windows XP x64, Windows Server 2003 SP1 en Windows Vista Enterprise/Ultimate (32- en 64-bit versies) doen dit wel, maar om volumes groter dan 2 TB te creëren op deze besturingssystemen, moet u de schijf naar het GPT-bestandssysteem converteren. Dit proces wordt uitgelegd in paragraaf 3.1. Windowsgebruikers.

15 Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Windows-gebruikers De formatteringsprocedure van een station op een computer met Windows 7, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) Een handtekening installeren op het station en (2) het station formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op uw hard drive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit: Deze besturingssystemen zullen geen volumes groter dan 2 TB herkennen. Windows XP x64 en Windows Vista Enterprise/Ultimate (32- en 64-bit versies): Deze besturingssystemen zullen volumes groter dan 2 TB herkennen, maar de drives moeten naar het GPT-bestandssysteem worden geconverteerd voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden gecreëerd. Afb Sluit het station aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik rechts op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster Computerbeheer, selecteert u Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie Afb Als het venster Schijf-wizard initialiseren en converteren verschijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram. Klik rechts op het pictogram en selecteer Initialiseren. Afb Alleen voor Windows XP x64- en Windows Vista Enterprise/ Ultimate-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op de drive en klik op Converteren naar GPT. 7. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klik rechts en selecteer Nieuwe partitie 8. Op de eerste pagina van het Nieuwe partitie wizard klik op Volgende. Zie Afb. 07. vervolg op de volgende pagina...

16 Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. Klik op Volgende. 13. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel formatteren. Klik op Volgende (Afb. 08). Afb Klik op Voltooien om de formattering te starten. 15. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Afb. 09), en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. Afb. 09

17 Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op uw hard drive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit het station aan op de computer en schakel het station in. 2. Selecteer Hulpprogramma s in het Start-menu in de Zoeker menubalk. 3. In de Hulpprogramma s map dubbelklik op Schijf hulpprogramma. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend. Selecteer het volume met het label LaCie hard disk MAX in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster (Afb. 10). 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het Volumeschema: menu, selecteert u het aantal partities waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het Volumeschema: gebied. Afb In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor ieder (partitie), selecteer het volumeformaat. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Partitie. Klik opnieuw op Partitie wanneer de waarschuwing verschijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik.

18 Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina Informatie over interface en gegevensoverdracht 4.1. USB 2.0-verbinding USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en overdrachtsnelheden voor gegevens biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, CD-/DVD-stations en digitale camera s. USB-kabels Bij uw LaCie-drive wordt een Hi-Speed USB-kabel meegeleverd om een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort (Afb. 11). Hoewel de kabel ook werkt wanneer deze is aangesloten op een USB 1.1-poort, blijft de prestatie van de drive in dat geval beperkt tot USB 1.1 overdrachtsnelheden FireWire-verbinding FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randapparaten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere kabelafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. FireWire-kabels Uw LaCie hard disk wordt verzonden met een FireWire 800 (9-9 pins)-kabel (Afb. 12) en een FireWire 400 naar 800 (6-pins naar 9-pins)-adapterkabel (Afb. 13), waarmee u uw drive kunt aansluiten op de FireWire 400-kabel van uw computer. Onthoud wel dat in dat geval de bestandsoverdracht wordt beperkt door de snelheid van de FireWire 400. Afb. 11 USB-kabeluiteinden Afb. 12 FireWire 800 Cable Ends Afb. 13 FireWire 400 to 800 Cable Ends

19 Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina esata-verbinding Uw LaCie Hard Disk maakt gebruik van de nieuwste SATAtechnologie, waardoor interface- (of bus-) overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeld als interne interface ter verbetering van de prestatie van interne verbindingen. Snel daarna werd esata, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. esata-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. esata-aansluitstukken hebben geen L -vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. esata-kabels Uw LaCie Hard Disk wordt geleverd met een esata-kabel (Afb. 14). S-ATA Afb. 14 esata-kabeluiteinden S-ATA

20 Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina Gegevensoverdracht Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM-geheugen van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar het andere. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten met het starten van andere toepassingen die gebruik maken van dezelfde USB 2.0-poort. Er kunnen onregelmatigheden optreden bij computers met USB 2.0-controllers die niet voldoen aan de OHCI (Open Host Controller Interface)-normen. Bij andere configuraties kunnen we niet voor 100% een goede werking garanderen. TECHNISCHE OPMERKING: Controller Een controller is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel controllerkaart genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die een van de vrije sleuven van uw pc vult (d.w.z. PCI of PCMCIA) en die het mogelijk maakt om een randapparaat (bijv. een cd-r/rw-station, scanner of printer) op de computer aan te sluiten. Als uw computer niet met een USB-controllerkaart is uitgerust, kunt u via LaCie een externe controller aanschaffen. Neem voor meer informatie contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 7. Contact opnemen met de klantenservice). Als u last hebt van aanhoudende problemen, ga dan als volgt te werk: 1. Controleer of de voeding correct is aangesloten. 2. Controleer of de voedingseenheid en de aardaansluiting goed zijn aangesloten. 3. Koppel de USB-kabel los van uw computer. Wacht 30 seconden. Sluit de kabel weer aan Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de hard disk MAX. Bezoek LaCie s website, voor de laatste firmware-update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure.

21 RAID Gebruikershandleiding pagina RAID Dit onderdeel helpt u te beslissen welke de correcte RAID modus is voor uw applicatie. Raadpleeg paragraaf 5.3. De RAID-modus wijzigen voor instructies hoe u de RAID-modus kunt aanpassen. TECHNISCHE OPMERKING: De capaciteit varieert, afhankelijk van de RAID-modus. FAST (RAID 0) = 100% van de totale, toegankelijke capaciteit met een hogere overdrachtssnelheid SAFE (RAID 1) = 50% capaciteit 5.1. FAST (RAID 0) FAST (ook RAID 0 of Striping genoemd bij enkele LaCie-apparaten), maakt de snelste gegevensoverdracht en capaciteit van de verschillende RAID-instellingen mogelijk. Met minstens twee drives zorgt RAID 0 voor striping van gegevens op elke schijf (Afb. 15). De beschikbare capaciteiten van elke schijf worden samengevoegd zodat één logisch volume op de computer wordt geïnstalleerd. Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn geschreven op alle schijven. Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die een maximale snelheid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken, kunnen RAID 0 gebruiken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Een RAID 0-array is meer geschikt voor gebruikers die actief met bestanden werken (zoals het bewerken van video) en moet niet gebruikt worden voor het maken van een enkelvoudige back-up of op missiekritieke systemen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als in FAST-modus één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk. RAID 0 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 Afb. 15 Disk 1 Disk 2

22 RAID Gebruikershandleiding pagina SAFE (RAID 1) SAFE-modus (ook verwezen naar als RAID 1) is een veilige RAIDmodus die minstens 2 drives nodig heeft en werkt in paren (Afb. 16). Er wordt een logisch volume op de computer geïnstalleerd en de gecombineerde beschikbare capaciteit van beide drives is beperkt tot de capaciteit van de schijf met de laagste capaciteit. Als één van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar op de tweede schijf. Er gaan geen gegevens verloren als een schijf een defect vertoont. Toepassingen RAID 1 biedt een maximale gegevensbeveiliging in geval van een storing op een enkele schijf, maar doordat de gegevens twee keer worden weggeschreven, is de prestatie tijdens het schrijven minder. RAID 1 is een goede keuze wanneer de veiligheid van gegevens belangrijker is dan snelheid. RAID 1 A1 B1 C1 D1 E1 A1 B1 C1 D1 E1 Afb. 16

23 RAID Gebruikershandleiding pagina De RAID-modus wijzigen Voordat u de RAID-modus van de LaCie hard disk MAX wijzigt, moet u bekend zijn met de RAID-modi van de drive. Zie hoofdstuk 5. RAID. LET OP: Wanneer u de configuratiemodi wijzigt, worden alle gegevens vernietigd die op de hard disk MAX zijn opgeslagen. Maak een back-up van uw gegevens voordat u deze stappen uitvoert. Zorg ervoor dat u de Gebruikershandleiding naar uw computer kopieert voordat u de RAID-modus wijzigt. Als u uw Gebruikershandleiding om welke reden dan ook kwijtraakt, kunt u deze downloaden van de LaCie-website: support/ LET OP: Uw LaCie hard disk MAX wordt voorgeconfigureerd in FAST-modus (RAID 0) geleverd. De FAST-modus biedt toegang tot het volledige opslagvermogen maar biedt geen bescherming. Indien een van de schijven een defect vertoont, gaan alle gegevens verloren. Wanneer u bezorgd bent over veiligheid van uw gegevens, beveelt LaCie een SAFE (RAID 1)-configuratie aan. Zie hoofdstuk 5. RAID. LET OP: De schijven moeten correct in de hard disk MAX worden geplaatst voordat u de configuratie kunt wijzigen. LaCie adviseert u om het contact met de schijven zoveel mogelijk te beperken. De RAID-modus wijzigen: 1. Deactiveer of verwijder de hard disk MAX-volumes op een veilige manier van de computer en schakel de hard disk MAX uit. Het is belangrijk dat u de schijven laat afkoelen voordat u ze aanraakt. 2. Steek een kleine platte schroevendraaier in de gleuf op de schakelaar en draai de schroevendraaier naar boven of onder om een andere modus te selecteren (Afb. 17). Afb Schakel de hard disk MAX in. 4. Formatteer de disks opnieuw (raadpleeg paragraaf 3. Optioneel formatteren en partitioneren). BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van de opslagbeleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren.

24 RAID Gebruikershandleiding pagina De schijven partitioneren Nadat u de configuratiemodus van de hard disk MAX hebt gewijzigd (SAFE of FAST), moet u de schijven indelen in partities. Hierbij formatteert u de drives. Raadpleeg paragraaf 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie over indelingen voor bestandssystemen. BELANGRIJKE INFORMATIE: De schijven die bij de hard disk MAX worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Mac-besturingsprogramma s of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 3. Optioneel formatteren en partitioneren Windows-gebruikers Dit voorbeeld toont het FAST-opslagbeleid dat de capaciteit van de LaCie hard disk MAX optimaliseert. 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer op uw bureaublad en selecteer Beheren uit het pop-upvenster (Afb. 18). Afb Selecteer Schijfbeheer onder Opslag om de Windowsschijfmanager te openen (Afb. 19). vervolg op de volgende pagina... Afb. 19

25 RAID Gebruikershandleiding pagina Klik met de rechtermuisknop op de niet-toegewezen ruimte van de geconfigureerde schijf en selecteer New Partition (nieuwe partitie). Als de nieuwe partitie niet beschikbaar is, moet u de schijf selecteren en deze eerst initialiseren (Afb. 20). TECHNISCHE OPMERKING: Diskinstallatie voor een RAID 1-array kan meer dan 60 seconden in beslag nemen. Tijdens de initialisatie zullen de LED s aan de achterzijde en voorzijde enkele seconden rood worden. Zij worden blauw wanneer het proces is voltooid. Afb Klik op Volgende om de Wizard Partitie te starten (Afb. 21). Afb Selecteer de Primaire of Uitgebreide optie en klik op Volgende (Afb. 22). Afb. 22

26 RAID Gebruikershandleiding pagina Specificeer de partitiegrootte. De partitie beslaat standaard het hele volume. Klik op Volgende (Afb. 23). Afb Wijs een stationletter of installatiepad toe en klik op Volgende (Afb. 24). Afb Geef de partitie een naam en formatteer ze. Klik daarna op Volgende (Afb. 25). Afb. 25

27 RAID Gebruikershandleiding pagina Controleer de instellingen en klik op Voltooien om de logische partitie te maken (Afb. 26). Afb. 26

28 RAID Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers Dit voorbeeld toont de FAST RAID-modus die de capaciteit van de LaCie hard disk MAX optimaliseert. 1. Start Schijfhulpprogramma in de map Toepassingen / Hulpprogramma s (Afb. 27). 2. Selecteer een geconfigureerde schijf en klik op het tabblad Partitie (A, Afb. 28). 3. Selecteer 1 Partitie in de vervolgkeuzelijst Volumeschema (B, Afb. 28). 4. Geef een naam op voor het volume in het naamvak (C, Afb. 28). Afb Selecteer Mac OS Extended (opgenomen in journaal) in de vervolgkeuzelijst Formaat (D, Afb. 28). 6. Specificeer de omvang van de Partitie in het veld Grootte (E, Afb. 28). A C TECHNISCHE OPMERKING: De grootte van de partities kan uitsluitend gewijzigd worden als meerdere partities aangemaakt werden. B E D 7. Klik op de knop Partitioneren (F, Afb. 28). 8. Klik op Partitioneren om de waarschuwing te bevestigen (Afb. 29). Het schijfhulpprogramma activeert de aangemaakte partitie en geeft deze met een pictogram weer op het bureaublad. Het pictogram draagt de partitienaam. Afb. 28 F Afb. 29

29 RAID Gebruikershandleiding pagina Drives verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf in de LaCie hard disk MAX defect raakt, neemt u contact met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Customer Support van LaCie. Als het product nog onder de garantie valt, stuurt u de hard disk Max naar onze technische ondersteuning (7. Contact opnemen met de klantenservice). Als de garantie is verlopen, kunt u de behuizing openen en een nieuwe drive installeren. Volg de onderstaande stappen voor het verwijderen en vervangen van de drive. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie hard disk MAX kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Afb. 30 BELANGRIJKE OPMERKING: LaCie adviseert een vervangende drive te kiezen met dezelfde capaciteit en hetzelfde modelnummer als de drive die wordt vervangen. Een drive verwijderen: 1. Identificeer de defecte schijven door te zien welke LED rood oplicht. 2. Schakel de LaCie hard disk MAX uit en ontkoppel deze. 3. Open de behuizing en verwijder de defecte drive (Afb. 30). Een drive installeren: Afb Schakel de LaCie hard disk MAX uit en ontkoppel deze. 2. Steek de drivelade voorzichtig in de lege drive bay (Afb. 31). TECHNISCHE OPMERKING : Gegevens zijn nog steeds toegankelijk tijdens een RAID 1 rebuild. De hard disk MAX kan tijdens de rebuild losgekoppeld worden van het werkstation; alleen de stroom moet zijn aangesloten. Dit proces kan 9 uur duren.

30 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen Als uw LaCie hard disk MAX niet goed functioneert, raadpleeg dan paragraaf 6.4. Problemen met de hostverbinding oplossen om te bepalen waar het probleem zit. Mocht uw drive dan nog niet goed functioneren, raadpleeeg dan de Vaak gestelde vragen die regelmatig op onze website worden gepubliceerd. Een van deze FAQ s kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina s met stuurprogramma s bezoeken, waar de recentste softwareupdates te vinden zijn. Als u bijkomende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische support (zie sectie 7. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie) Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie Ventilator De ventilator van het LaCie hard disk MAX-systeem werkt niet constant; hij wordt bij bepaalde temperaturen ingeschakeld. Als de ventilator niet is ingeschakeld, moet u de elektrische aansluitingen controleren en nagaan of de LaCie hard disk MAX is ingeschakeld. Als de ventilator zelfs na continu gebruik niet inschakelt, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper.

31 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina LED s De LaCie hard disk MAX beschikt over drie LED-indicatoren - een helderblauwe strip aan de voorzijde van de drive en twee op de achterzijde (één voor elke drive) die een indicatie vormen voor de actuele staat van de hard disk MAX of voor eventuele problemen die optreden. Bij normaal gebruik: LED aan voorzijde knippert traag bij eerste inschakeling voordat deze snel begint te knipperen wanneer de schijf wordt geactiveerd. LED-strip aan voorzijde licht onafgebroken blauw op wanneer de drive gereed is voor gebruik. LED aan de voorzijde knippert om HDD-toegang aan te duiden. LED s aan achterzijde zijn inactief tijdens standaardwerking van drive. Als de LED-strips aan de voorzijde rood worden: Er kan een drive kapot zijn. Controleer de drive-led s op de achterzijde. Als één van de drive-led s rood is, neem dan contact op met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 7. Contact opnemen met de klantenservice). Tijdens RAID 1 (SAFE) rebuild: Tijdens een RAID 1 rebuild knippert de LED op de voorzijde blauw. Onthoud dat dit een aantal uren kan duren, afhankelijk van de capaciteit van de drive. LED aan achterzijde voor de drive die wordt vervangen, zal rood knipperen.

32 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen met de hostverbinding oplossen Probleem De LaCie hard disk MAX wordt niet herkend als interfacekabel is aangesloten. Te stellen vragen Controleer het statuslampje van het systeem om de voeding te controleren. Controleer of HBA BIOS de lege hard disk MAX herkent. Schakel de energiezuinige modus van de PCI-bus uit in het host-bios. Controleer de interfacepoort en probeer een andere interfacekabel. Sluit aan op een andere interfacepoort. Het besturingssysteem herkent de virtuele LaCie-drives niet. Controleer of HBA BIOS de lege LaCie hard disk MAX herkent. Gebruik Schijfbeheer van het besturingssysteem om partities van het volume te verwijderen voordat u de operatiemodus herconfigureert. Controleer of u het meest recente HBA-stuurprogramma hebt. Problemen oplossen met het stuurprogramma: Controleer de actieve status van het stuurprogramma. In Windows moet in Apparaatbeheer het SCSI-pictogram naast de HBA staan. Voor Mac OS X moet het schijfhulpprogramma de SCSI-aansluitidentificatie voor de virtuele schijven op de fysieke harde schijven tonen. Foutmeldingen tijdens de installatie van het hulpprogramma geven eventuele problemen aan. Los bronconflicten op (IRQ, DMA of I/O). Controleer de ondersteuning voor de poortmultiplier (PM) in de HBA.

33 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de adressen op de volgende pagina. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Information (Informatie) Serienummer van LaCie Harde Schijf Bestandsindeling LaCie Harde Schijf Waar kunt u deze informatie vinden Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Mac-gebruikers: Selecteer het pictogram van de harde schijf op het bureaublad en druk op Command + I, of druk op de Control-toets en kies Get Info. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op het harddrivepictogram en selecteer Eigenschappen. Macintosh-/PC-model Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op mijn computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware.

34 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina LaCie technische ondersteuning contactpersonen LaCie Azië LaCie Australië LaCie België (Nederlands) (Frans) LaCie Brazilië LaCie Canada (Engels) (Frans) LaCie Denemarken LaCie Finland LaCie Frankrijk LaCie Duitsland LaCie Ierland LaCie Italië Japan Elecom Co., LTD. LaCie Korea LaCie Latijns-Amerika LaCie Nederland LaCie Noorwegen LaCie Portugal LaCie Singapore LaCie Zuidoost-Azië LaCie Spanje LaCie Zweden LaCie Zwitserland (Duits) (Frans) (Italiaans) LaCie VK LaCie Verenigde Staten (Engels) (Spaans) LaCie Grand Export

35 Garantie Gebruikershandleiding pagina Garantiegegevens LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiksof onderhoudsomstandigheden; de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onbevoegde demontage, onjuiste verpakking of ongevallen; de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de doos... 7 1.3. Aanzicht van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht... 8

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 LaCie 2big Dual Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 5 Snelle links 5 1.1. Minimale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx User s Manual Manuel Utilisateur Guída Utente Handbuch Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE Users Manual Handbuch Manual Utilisateur Manual de Instrucciones Guía Utente Gebruikershandleiding Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. De LaCie-drive

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf.

Opmerking: een PDF van deze gebruikershandleiding en softwareprogramma's staat al op de schijf. Opmerking: controleer de online versie van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten. Dit document werd gemaakt op

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Linux te installeren Media Creation (USB)

Linux te installeren Media Creation (USB) Linux te installeren Media Creation (USB) Het maken van een USB opstartschijf aan laars Linux. Geschreven door: Nick INTRODUCTIE Distributies dit werkt met: Universal Wat deze gids volbrengt: Het maken

Nadere informatie

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Geachte gebruiker, welkom bij de installatie van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 1

Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Kennismaking met de LaCie Desktop Hard Disk... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 2. Verbinding tot stand

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex FireWire PCI Card. Deze kaart biedt je een aantal voordelen:

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 1. Inleiding 6 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Little Big Disk 6 2. Uw LaCie Little Big Disk 7 2.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE QUATTRO. EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 920

HANDLEIDING HARD DRIVE QUATTRO. EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 920 HANDLEIDING HARD DRIVE QUATTRO EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 920 Freecom Hard Drive Quattro Geachte klant, hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル 2big Professional 2disk RAID user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

PARALLEL PCI INTERFACE CARDPARALLELLE PCI-INTERFACEKAART

PARALLEL PCI INTERFACE CARDPARALLELLE PCI-INTERFACEKAART PARALLEL PCI INTERFACE CARDPARALLELLE PCI-INTERFACEKAART Quick Installation GuideSnel installatiegids Inleiding Dank u voor de aanschaf van de IEEE1284-interface PCI-uitbreidingskaart. Deze kaart stelt

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN SLIM DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 - Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

De Windows-installatie - stap voor stap

De Windows-installatie - stap voor stap Leveringsomvang Controleer a.u.b. eerst de volledigheid van het door uw aangeschafte pakket. De leveromvang van de DMX 6Fire USB omvat ten minste: 1 DMX 6Fire USB (hardware) 1 netvoedingsadapter 1 adapter

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING

RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED USB 3.0 THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie