Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK 2 Gebruikershandleiding LACIE D2 NETWORK 2 Handleiding LACIE D2 NETWORK 2 Bedieningshandleiding LACIE D2 NETWORK 2 Instructiehandleiding LACIE D2 NETWORK 2 Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

2 Handleiding samenvatting: Mac-gebruikers Linux-gebruikers Inhoudverpakking Harddrive-temperatuurregeling.

3 Aanzichtenvandedrive Vooraanzicht Achteraanzicht.

4 LED-gedrag Verbindingmakenmeteennetwerk STAP1:devoedingaansluiten 13. STAP2:deEthernet-kabelaansluiten...

5 STAP3:verbindingmakenviadeLaCieNetworkAssistant STAP4:deInstallatiewizardvoltooien. 17 Functiesvanaan/uit-knop.. 18 EenstatischIP-adrestoewijzen Bestandenopenenenoverbrengen.

6 Overstandaardgedeeldemappen GedeeldemappenopenenviadeLaCieNetworkAssistant Gebruikerwisselen Gedeeldemappentoewijzen.

7 GedeeldemappenopenenviadeBestandsverkenner Overdebestandsverkenner GedeeldemappenopenenviaUSB STAP1:DeUSB-kabelaansluiten STAP2:dedriveinschakelen...

8 DeUSB-aansluitingloskoppelen Gedeeldemappenopenenviahetinternet GedeeldemappenopenenviaFTP Multimediaserver...

9 itunes-muziekserver UwLaCied2Network2beheren Dashboard:toegang Dashboard:welkomstpagina

10 Dashboard:navigatie Dashboard:uitloggen Dashboard:opnieuwopstarten/uitschakelen. 36 Dashboard:algemeneinstellingen...

11 ActiveDirectory Dashboard:Gebruikers Eennieuwegebruikertoevoegen Eengebruikerverwijderen..

12 Eengebruikerbewerken Dashboard:groepen Eennieuwegroeptoevoegen Eengroepbewerken..

13 . 41 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Eengroepverwijderen Gebruikerstoevoegenaan/verwijderenuiteengroep Dashboard:gedeeldemappen Eennieuwegedeeldemaptoevoegen.

14 Eengedeeldemapbewerken Eengedeeldemapverwijderen ToegangsrechtenvoorGebruikers/Groepeninstellen/wijzigen Overtoegangsrechten Protocollenvoortoegangtotgedeeldemapopgeven

15 Dashboard:Netwerk Standaardinstellingen Geavanceerdeinstellingen Dashboard:Drivegegevens...

16 UwLaCied2Network2formatteren DecapaciteitvandeUSBSharewijzigen Dashboard:Eco-beheer UPS-beheer.

17 WakeonLAN Dashboard:ondersteuning Gebeurtenissen meldingen Dashboard:Download..

18 Instellingendownloadpagina Dashboard:kopiëren Eenback-uptaakmaken Dashboard:externepoorten...

19 Eenexterneharddriveaansluiten Productsoftwarebijwerken Methode1:automatischeupdate Methode2:bijwerkenmetLaCieNetworkAssistant-software.

20 Fabrieksinstellingenherstellen Technischegegevens Gegevensoverdrachtoptimaliseren Problemenoplossen

21 Systeemlogboek Nieuweversiesvandehandleiding Problemenmetdenetwerkverbindingoplossen ProblemenmetdeUSB-aansluitingoplossen Mac-gebruikers

22 Windows-gebruikers Contactopnemenmetdeklantenservice ContactadressenvoortechnischeondersteuningvanLaCie Garantie...

23 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Voorwoord pagina 3 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magzonderdevoorafgaandeschriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteemofwordenovergedrageninenige vormofopenigewijze,hetzijelektronisch, mechanisch,doorfotokopieën,opnamen ofenigeanderemanier. Handelsmerken Apple,Mac,TimeMachineenMacintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van AppleComputer,Inc.Microsoft,Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van MicrosoftCorporation.Deoverigehandelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieveeigenaren. FCC-verklaring LaCied2Network2 Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Licenties en gratis software De LaCie d2 Network 2 wordt met software geleverd waarop het copyright berustendiewordtverleendonderlicenttmeerbruikbareapparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzamelingenrecyclingvanalsafvalafgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerktopeenmanierdiedevolksgezondheidenhetmilieubeschermt.neemvoor meerinformatieoverrecyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact opmetdegemeente,degemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. onderhouden of gerepareerd kunnenworden.alsersprakelijkttezijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie d2 Network 2, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als uditweldoet,neemthetrisicovan elektrische schokken, kortsluiting, brandenlichamelijkletseltoe. Voedingsvereisten V~, 0,9 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanningmogennietgroterzijndan±10%vandenominale,transiënteoverspanningvolgens overspanningscategorieii). apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker geen meerdere d2 Network 2-drives op elkaartestapelen. Trek altijd het netsnoer van de LaCie d2 Network 2 uit het stopcontactalserkansisopblikseminslag ofalshetapparaatgedurendelangere tijd niet zal worden gebruikt. Andersisereenverhoogdrisicoop elektrischeschokken,kortsluitingof brand. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie d2 Network 2 niet in de nabijheid van andere elektrischeapparaten,zoalstelevisietoestellenofradio's.alsudatwel doet, ontstaat er mogelijk interferentiediedewerkingvandeandere productennegatiefbeïnvloedt. Plaats de LaCie d2 Network 2 niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw LaCie d2 Network 2 beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op delacied2network2. Oefen nooit overmatige kracht uit opuwlacied2network2.raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossenindezehandleiding. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldigenvolgdejuisteprocedurebijhetinstallerenvanhetapparaat. MaakuwLaCied2Network2niet openenprobeerhetapparaatniet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrischeschokken,brand,kortsluiting ofgevaarlijkeemissiestevermijden. DeLaCied2Network2bevatgeen onderdelen die door de gebruiker Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie d2 Network 2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

24 Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot80%,niet-condenserend,liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnenhetbereikvan10%tot90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie d2 Network 2 beschadigdrakenofkandebehuizingvervormen.plaatsdelacied2 Network2nietindebuurtvaneen hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door eenraam).ookalsudelacied2 Network2ineenomgevingplaatst dietekoudoftevochtigis,kanhet LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Voorwoord pagina 5 BELANGRIJK: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan ondergeenbedingaansprakelijkworden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren vanuwgegevenstebewaren,deenebijvoorbeeldopuwexternehardeschijfen deandereopuwinternehardeschijf,een andereexternehardeschijfofopenigander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd-endvd-stations.meerinformatieover hetmakenvanback-upskuntuvindenop onzewebsite. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereistomaandeemissielimietenvanhet FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordtgebruikt. BELANGRIJK:1GB= bytes.1tb= bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% minder). BELANGRIJK: sommige aangebrachte wijzigingentijdensdelevensduurvanhet product kunnen zorgen voor afwijkingen tussendeinformatieendeschermafbeeldingenindehandleidingendewerkelijke gebruikerservaring. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuurongeldigmaken. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina 6 1.Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de LaCie d2 Network 2. Ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen vangegevensenback-upvankleinebedrijvenvertegenwoordigtde LaCied2Network2denieuwegeneratievangedeeldeopslagmet beveiliging. GebruikdePDF-bladwijzersofraadpleegdeinhoudsopgavevoor denavigatiedoorheendezehandleiding. Vooreensnelletoegang totbelangrijkeonderdelenraadpleegtuhetvakjesnelkoppelingen hieronder. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Verbindingmakenmeteennetwerk Bestandenopenenenoverbrengen UwLaCied2Network2beheren LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Minimalesysteemvereisten Windows-gebruikers ComputermeteenEthernet-netwerkadapter WindowsXP,WindowsVistaofWindows7 Minimalevrijeschijfruimte:600MBaanbevolen Webbrowsers:InternetExplorer7.0,Firefox3.0,Safari3.0of Chrome2.0ofhoger Mac-gebruikers ComputermeteenEthernet-netwerkadapter MacOSX10.4,10. 5en10.6 Minimalevrijeschijfruimte:600MBaanbevolen Webbrowsers:InternetExplorer7.0,Firefox3.0,Safari3.0of Chrome2.0ofhoger Linux-gebruikers ComputermeteenEthernet-netwerkadapter Linux2,6ofhoger Minimalevrijeschijfruimte:600MBaanbevolen Webbrowsers:InternetExplorer7.0,Firefox3. 0,Safari3.0of Chrome2.0ofhoger BELANGRIJK:deprestatiesvandeLaCied2Network2kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware,afstandeninstellingen. BELANGRIJK: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-routereneenGigabitEthernetkaartinuwhostcomputer. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Inhoudverpakking LaCied2Network2 Ethernet-kabel USB2.0-kabel Externevoeding Drivestandaardomhetapparaatrechtoptezetten Cdrommetsoftwareengebruikershandleiding Snelleinstallatiegids BELANGRIJK:bewaardeverpakking.Alsuwdrivemoetworden teruggestuurdvoorherstelofonderhoud,dientdittegebeureninde origineleverpakking. d2 Network 2 Gigabit Ethernet DESIGN BY NEIL POULTON Quick Install Guide LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer DemetalenbehuizingvandeLaCied2Network2isideaalvooreen natuurlijkeafvoervandeinternewarmtevandedrive.hetunieke ontwerptrektdewarmteuitdeinternedrivesnaardeexternebehuizingtoeenheeftzogeenventilatornodig. Dezegunstigeeigenschap haaltdehittewegbijinternedrivewaardoordezebeschermdblijft, watlevensduurenbetrouwbaarheidtengoedekomt.hetisdanook normaaldatdebehuizingaandebuitenkantwarmaanvoelt. OPMERKING:ded2Network2heeftgeenventilator. Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation Heat Sink Design Standard Design Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd Dehittewordtoptimaalafgevoerdwanneerdedriverechtopstaat. AlsudiversegestapeldeLaCie-driveshebt,vergeetdannietomde bijgeleverderubberenvoetjesonderdedrivesaantebrengen.dit zorgtervoordaterluchtstroomttussenuwdriveszodatdewarmteafvoeroptimaalwerkt.laciebeveelthetopelkaarstapelenofin rekmonterenvanmeerdandriedrivesnietaan,inhetbijzonderals dezedrivestegelijkertijdzijningeschakeld. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Aanzichtenvandedrive Vooraanzicht KnopenActiviteits-LED:deblauweknopblijftopgelichtomdeschijfactiviteitaantegeven(tenzijudezeuitschakeltmethetDashboard, degebruikersinterface)enkanookwordengeconfigureerdomhet apparaatindeslaapstandteplaatsenenheteruittehalen.voor meer informatie raadpleegt u 2.5. Functies van aan/uit-knop en Dashboard: Eco-beheer Achteraanzicht 1. AAN/UIT 2. esata-uitbreidingspoort 3. GigabitEthernet 4. DirecteUSB2.0-aansluiting 5. USB2.0-uitbreiding 6. Voedingsaansluiting 7. Kensington-vergrendelingssleuf Afb.01 ON OFF esata LAN B USB A DESIGNED BY NEIL POULTON Afb.02 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina LED-gedrag DeLEDaandevoorzijdegeeftdestatusenactiviteitvandedriveaan.DezeparagraafbeschrijfthetgedragvandeLED-indicatoren. TECHNISCHE OPMERKING:zelfsindienudeLEDaandevoorzijdehebtuitgeschakeldviadebeheerpagina("Dashboard",raadpleeg4.12. Dashboard: Ecobeheer),zorgengebeurtenissenmeteenroodlampjeervoordatdeLEDaandevoorzijdeoplicht. Kleur van LED aan voorzijde Knipperendblauw Continublauw Status d2 Network 2 Gebeurttijdenshetopstartenvandedrive.Houdtopzodradedrivesvollediggeïnitialiseerdzijn Driveactief(lezen/schrijven) Temperatuurwaarschuwing(eersteniveau) VoedingisonderbrokenmaarvoedingwordtnogsteedsgeleverdviadeUPS Temperatuurwaarschuwing(kritiekniveau)-hetproductwordtuitgeschakeld VoedingisonderbrokenendeUPSheeftgeenreservevoedingmeerhetproductwordtuitgeschakeld Knipperendrood Roodbrandend LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

25

26 Verbindingmakenmeteennetwerk Ded2Network2kanrechtstreekswordenaangeslotenopeencomputerviaUSBofopuwnetwerkviaEthernet.Dithoofdstuklegtuit hoeuuwharddriveaansluitopuwnetwerk.voorinformatieoverde aansluitingopeencomputerraadpleegtu3. 4. Gedeelde mappen openen via USB. VolgdezestappenomuwLaCied2Network2teverbindenmetuw netwerk: 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP1:devoedingaansluiten 1. SluitdevoedingaanopeenwandcontactdoosenopdeLaCie d2network2(afb. 03). Ganuverdermetstap2,paragraaf2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. LET OP:gebruikalleendewisselstroomadapterdiebijuwspecifiek LaCieapparaatisgeleverd.Gebruikgeenvoedingvaneenander LaCie-apparaatofeenanderefabrikant.Alsueenandernetsnoer ofeenanderevoedinggebruikt,kanhetapparaatbeschadigdraken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadaptervoordatuuwlaciedriveverplaatst.alsudeadapterniet verwijdert,kanerschadeaanuwdriveontstaanenwordtuwgarantieongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van VoltkuntudeLaCie-driveinhetbuitenlandgebruiken.Alsudeze functiewiltgebruiken,moetuweleengeschikteadapterofeengeschiktnetsnoeraanschaffen. LaCieaccepteertgeenverantwoordelijkheidvoorschadeaandedrivetengevolgevanhetgebruikvan eenongeschikteadapter.bijgebruikvaneenanderedaneendoor LaCiegoedgekeurdeadapterwordtuwgarantieongeldig. Afb.03 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP2:deEthernet-kabel aansluiten 1. SluitdeEthernet-kabelaanopdeEthernet-poortaandeachterzijdevandeLaCied2Network2(Afb. 04). 2. SluithetandereuiteindevandeEthernet-kabelaanopeenvrije "Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de documentatievanuwrouterofhubindiennodig). 3. Zetdedriveaandoordeaan/uit-knopachteraandedriveinte drukken(afb. 05).DeLEDaandevoorzijdelichtopenbegint teknipperen. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert.hetproductheefttot3minutennodigomoptestarten. Ganuverdermetstap3,paragraaf2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant. TECHNISCHE OPMERKING: afhankelijk van de Ethernetinstellingenvanuwcomputermoetumogelijkded2Network2rechtstreeksaansluitenopuwEthernet-kabel. Afb.04 Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren Raadpleeg Afb. 06 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordtgebruiktvandeaansluitingvanuwlacied2network2opuw netwerkapparaat.deuiteindenvandeethernet-kabelzijnidentiek enkunnenbeidewordenaangeslotenopdelacied2network2 ofuwrouter. Afb.05 Afb.06-GigabitEthernet-kabeluiteinden LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP3:verbindingmakenvia delacienetworkassistant DeLaCieNetworkAssistantdetecteertalleNAS-apparatuurvanLaCieinhetnetwerkenmaakthetueenvoudigomhiermeeverbinding temakenofomdezeteconfigureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assistant(LNA)inuwtaakbalk(Windows-gebruikers,Afb. 08)ofinde menubalk(mac-gebruikers,afb. 09)enzoekthijautomatischnaar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden,knipperthetpictogram. WanneeruwLaCied2Network2wordtgevondendoordeNetwork Assistant,kuntuverbindingmakenmetdegedeeldemappen,inloggen bij het Dashboard (gebruikersinterface, raadpleeg 4.1. Dashboard: toegang)ofdenetwerkinstellingenconfigureren. TECHNISCHE OPMERKING:alsuLNAhebtgeïnstalleerdvoor deaankoopvanded2network2,zorgtuervoordatudelaatste versieopvanaflacie-websitedownloadteninstalleert. Afb.07 TECHNISCHE OPMERKING:alsuLNAnietwiltinstalleren,kunt u het Dashboard nog steeds openen door (Windows), (Mac) of (beide) te typen. Afb.08 De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom van de LaCie d2 Network 2 in het cd-romstationvanuwcomputer. 2. Bij Windowsgebruikers dient de cd in Deze computer te verschijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien.dubbelklikophetcdpictogramendubbelklikdaarnaop "LaCieNetworkAssistantSetup". 3. Volgdewizardomdeinstallatietevoltooien. Afb. 09 vervolg op volgende pagina >> LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina 16 Verbinding maken met de LaCie d2 Network 2: 1. StartdeLaCieNetworkAssistantengebruikdezeomhetDashboard(gebruikersinterface)teopenen. Windowsgebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in hetsysteemvak(afb. 10)endeNetworkAssistantdetecteert automatischuwlacied2network2enandereopslagapparatuurinuwnetwerk(afb. 11). Afb.10 Mac-gebruikers SelecteerdeLaCieNetworkAssistantinuwmapProgramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalkendeassistantdetecteertautomatischuwlacie d2 Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klikophetpictograminhetsysteemvak(Windows)ofdemenubalk(Mac)enselecteerLaCie-d2(Afb. 12).HetDashboard wordtinuwstandaardbrowsergeopend. 3. AlsuvoorheteerstverbindingmaaktmethetDashboard,gaat uverdermetdevolgendestap,2. 4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien.voorlatereloginsraadpleegtuparagraaf4.1. Dashboard: toegang. Afb.11 Afb.12 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP4:deInstallatiewizard voltooien AlsuvoorheteerstinlogtbijhetDashboard,wordtdeInstallatiewizardinuwbrowsergeladen(Afb. 13).DeInstallatiewizardbestaat uittweeintevullenonderdelendieuhelpenbijdeconfiguratievan uwd2network2. a. Algemeneinstellingen:wijzigdeapparaatnaam(optioneel- Eennaammagenkelletters(hoofdlettergevoelig),nummers of een koppelteken bevatten. Maximum 15 karakters. ) en steldeinlognaamenhetwachtwoord(min.4tekens)vande beheerderin). BELANGRIJK: U mag 4 tot 20 karakters invoeren en letters (hoofdlettergevoelig), nummers, koppelteken en onderste liggend streepjegebruiken.umaggeenanderesymbolen,interpunctietekensofspatiesgebruiken.beginofeindignietmeteenkoppelteken en/ofondersteliggendstreepje. Afb.13 BELANGRIJK:AlsuomwelkeredendanookdeInstallatiewizard nietvoltooit,zijndeinloggegevensstandaardadmin/admin. b. Tijdsconfiguratie:selecteerindienudetijdendatumhandmatig instelt of indien u deze synchroniseert met externe server.drukopdeknoptestomuervanteverzekerendat desynchronisatiewerkt. Wanneerdeoptietijdssynchronisatieisgeselecteerd,kuntudetijds-endatuminstellingenniet wijzigen. c. Schijfconfiguratie: geef de ruimte van de totale opslag op diebeschikbaarmoetwordengemaaktwanneerdedriveis aangesloten op uw computer via USB, en de ruimte wanneeruwcomputerisverbondenmethetnetwerk.ukuntdeze ruimte aanpassen van 0 GB tot wel de helft van de totale capaciteit(standaardinstellingis0gb). Uw gebruiksaanwijzing.

27 LACIE D2 NETWORK 2

28 AlsuervoorkiestomderuimtevandeUSBSharetevergroten,ishetnoodzakelijkomdeshareteformatteren. Nahet voltooienvandeinstallatiewizardnavigeertunaardriveinformation>usbdrive(drivegegevens>usbdrive)enselecteertuformat(formatteren)(voorinformatieraadpleegt u4.11. Dashboard: Drivegegevens). Zodrauhebtgedaan,kuntudoorgaannaarhetDashboarddoor opfinish(voltooien)teklikken(afb. 13). Uw d2 Network 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengenen4. Uw LaCie d2 Network 2 beheren. BELANGRIJK:LaCiebeveeltusterkaanhetvolumevandeUSBSharenietgroterdan128GBtemakentenzijudeUSBShareformatteertinNTFSofHF S+metbehulpvanhetschijfhulpprogramma vanuwbesturingssysteem. OPMERKING: de apparaatnaam kan later worden gewijzigd in hetdashboard. OPMERKING:ukuntookdetaalwijzigenopdezepagina(Afb. 13,D). TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet toewijzen,raadpleegtuparagraaf2.6. Een statisch IP-adres toewijzenvoorinformatie. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina Functiesvanaan/uit-knop MetdemultifunctioneleLED/knopaandevoorzijdekuntudeslaapstandactiveren/deactiverenendestandaardinstellingenherstellen. Slaapstandactiveren:dezemoduskanwordengeactiveerd: a. Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco Management(Dashboard>Ecobeheer),dooropdeblauweknopteklikkenendezeingedrukttehouden. b. Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco Management(Dashboard>Ecobeheer),doorachtereenvolgensopdeknopShutDown(Uitschakelen)inderechterbovenhoekvanhetDashboardenopDeepSleepMode (Slaapstand)teklikken(Afb. 14). Slaapstanddeactiveren:Drukopdeblauweknop(maarhoud hemnietingedrukt). OmdedriveuitdeSlaapstandtehalen,druktuopdeblauwe knopofgebruiktudefunctiewakeonlanindelacienetwork Assistant (raadpleeg Wake on LAN) (raadpleeg Dashboard: Eco-beheer). Standaardinstellingen herstellen: Dit proces wordt gedetailleerd uitgelegd in paragraaf Fabrieksinstellingen herstellen. Afb. 14 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina EenstatischIPadrestoewijzen De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de routerautomatischeenip-adrestoewijstaanded2network2.als hetnetworknietwordtbeheerdviadhcp,maaktded2network2 gebruikvanapipaomzichzelfeengeldigip-adresinhetbestaande netwerktoetewijzen.insommigegevallenwijsthetzichzelfeenipadrestoevolgensderegel xxx.yyy/24. TECHNISCHE OPMERKING:zorgervoordatuIPadrestoewijst in hetzelfde subnet als uw computer zodat de d2 Network 2 kan wordengedetecteerddoordiecomputer. AlseenstatischeIPmoetwordentoegewezenaanapparateninuw netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te gebruiken: 1. ZorgervoordatdeLNAisgeïnstalleerdopuwcomputer(raadpleeg paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistantvoorinformatie). 2. StartdeLaCieNetworkAssistantenopenhettabbladNetwerkinstellingen: Afb.15 Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in hetsysteemvakendenetworkassistantdetecteertautomatischuwlacied2network2enandereopslagapparatuur inuwnetwerk. Afb.16 Mac-gebruikers SelecteerdeLaCieNetworkAssistantinuwmapProgramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalkendeassistantdetecteertautomatischuwlacie d2 Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 3. Klikophetpictograminhetsysteemvak(Windows)(Afb. 15)of demenubalk(mac)(afb. 16)enselecteerConfigurationWindow...(Configuratievenster... ). 4. Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual (Handmatig). 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 6. KlikopApply(Toepassen). LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina 20 3.Bestandenopenenenoverbrengen Ukuntbestandenopded2Network2opverschillendemanieren openen en overbrengen. Volg de onderstaande links voor meer informatie Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner 3.4. Gedeelde mappen openen via USB 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet 3.6. Gedeelde mappen openen via FTP 3.7. Multimediaserver 3.1. Overstandaardgedeelde mappen DeLaCied2Network2heeftstandaarddrie"shares"(vergelijkbaar met mappen): Share, Public en USBShare (USBShare wordt automatisch gemaakt wanneer u ruimte voor USB-toegang toewijst). Devolgendetabelgeefteenoverzichtvandeverschillentussende gedeeldemappen: Naam Gedeeldemap Public Toegankelijkheid Privé,standaardalleentoegankelijkvoorbeheerder Inloggen Wachtwoordbeveiligd Beschikbaarheid Bijverbindingmethetnetwerk(Ethernet)ennetwerkcomputers Bijverbindingmethetnetwerk(Ethernet)ennetwerkcomputersofUPnP/DLNA-gecertificeerdespelers/ adapters(alsupnp-serviceisgeactiveerd) Bijverbindingmethetnetwerk(Ethernet)ofeen computer(usb)enviaupnp/dlna-gecertificeerde spelers/adapters(alsupnp-serviceisgeactiveerd) Openbaar,toegankelijkvoorelke Nietnodig gebruikerinhetnetwerk Openbaar(toegangvooraangeslotenexterneUSB-harddrive) Nietnodig USBShare Wanneerded2Network2dusisverbondenmethetnetwerk,zijnde driegedeeldemappentoegankelijkvoordebeheerderenpublicen USBSharevoorgasten(USBSharezalalleenbeschikbaarzijnalsu ruimtehebttoegewezenaandeusb-toegang).alsded2network 2echterisaangeslotenopeencomputerviaUSB,isalleenUSBSharetoegankelijk.Hetisookmogelijknieuwegedeeldemappen temakenen/ofdestandaardgedeeldemappenteverwijderen(behalveusbshare).zieparagraaf4.9. Dashboard: gedeelde mappen voormeerinformatie. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeeldemappenopenenvia delacienetworkassistant Wanneeruwcomputerisverbondenmetuwlokaalnetwerk,helpt de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de gedeeldemappen(share,public,elkegedeeldemapvaneengebruiker,en/ofusbshare)opuwlacied2network2en,indienu datwenst,diemappenonmiddellijkbeschikbaartemakenwanneer u inlogt op uw computer (raadpleeg paragraaf Gedeelde mappen toewijzenvoordezeprocedure). Standaardwordtuingelogdalseengastenhebtudusgeentoegang totshareofprivategedeeldemappendieuhebtgemaakt.voorde toegangtobeveiligdegedeeldemappenmoetudeinloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg paragraaf Gebruiker wisselenvoordezeprocedure. Afb.17 Gedeelde mappen openen: 1. StartdeLaCieNetworkAssistant. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's.eennetworkassistant-pictogramverschijntinhetsysteemvak(afb. 17)endeNetworkAssistantdetecteertautomatischuw LaCied2Network2enandereopslagapparatuurinuwnetwerk (Afb. 18). Afb.18 Mac-gebruikers SelecteerdeLaCieNetworkAssistantinuwmapProgramma's. EenNetworkAssistant-pictogramverschijntindemenubalken deassistantdetecteertautomatischuwlacied2network2en anderelacie-opslagapparatuurinuwnetwerk.

29 Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

30 2. Klikophetpictograminhetsysteemvak(Windows)ofdemenubalk(Mac)enselecteereengedeeldemapinhetsubmenu vandelacied2network2(afb. 19). TECHNISCHE OPMERKING: standaard wordt u ingelogd als eengastenhebtudusalleentoegangtotopenbaregedeeldemappen.voortoegangtotprivategedeeldemappenmetbehulpvande LaCieNetworkAssistantraadpleegtu Gebruiker wisselen. Afb.19 vervolg op de volgende pagina >> LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt geopendineenfinder-venster(mac)ofeenverkenner-venster (pc). TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers: als de gedeelde mapnietwordtgeopendineenfinder-venster,navigeertugewoon indefindernaarnetwerk>lacie-d2>[naamgedeeldemap]. 4. Brengdebestandenvanuwcomputeropdenormalemanier overnaardegedeeldemapopded2network2. BELANGRIJK:Alsueengrotehoeveelheidgegevenswiltkopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCiedeBestandsverkenner(3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner)tegebruikeninplaatsvandesleepmethodevia SMB. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gebruiker wisselen Standaardwordtuingelogdalseengastenhebtudusgeentoegangtotprivategedeeldemappen.Voordetoegangtobeveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp vandelacienetworkassistant.volgdezestappen: 1. KlikophetLaCieNetworkAssistant-pictogramindetaakbalk (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratievenster KlikophettabbladVolumesenklikdanopdeknopauthenticatie(Afb. 20). 3. Voeruwgebruikersnaamenwachtwoordinwanneeruhierom wordtgevraagd(afb. 21). Afb.20 BELANGRIJK: Normaal hebt u een beheerdersaccount gemaakt tijdens de Installatiewizard. Als u om welke reden dan ook deinstallatiewizardniethebtvoltooid,kuntudestandaardprivate gedeelde map openen (Share) door u te authenticeren met de gebruikersnaam=admin/hetwachtwoord=admin. 4. KlikopOK.WanneerunuophetLNA-pictogramklikt,dientu eenlijstmetgedeeldemappenteziendietoegankelijkzijnvoor degeauthenticeerdegebruiker. OPMERKING:denaamenhetwachtwoordvandebeheerderkan viadepaginadashboard>homewordengewijzigd. Afb.21 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeelde mappen toewijzen Alsueensnelkoppelingwenstvoordetoegangtotgedeeldemappenopded2Network2,volgtudezeprocedure: TECHNISCHE OPMERKING: Windows-gebruikers: Zodra u inlogtbijeenprivate(wachtwoordbeveiligde)gedeeldemap,moetu uitloggen om toegang te krijgen tot een andere private gedeelde map. Daarom worden Windows-gebruikers aanbevolen om eerst private en dan openbare gedeelde mappen toe te wijzen zodat u niettelkenshoeftuitteloggen. Windowsgebruikers 1. IneenVerkenner-vensterselecteertuindemenubalkExtra endannetwerkverbindingmaken(afb. 22). 2. SelecteerShare. 3. Herhaaldeprocedurevoordeoverigegedeeldemappen. 4. Uheeftvervolgenstoegangtotuwgedeeldemapviaeen Verkenner-venster. Afb.22 Mac-gebruikers 1. ViahetApple-pictogramindemenubalkselecteertuSysteemvoorkeuren>Accounts>Inloggen. 2. Sleep het pictogram van de gedeelde map van uw bureaubladnaardelijstmetprogramma's(afb. 23). 3. WanneeruinlogtophetMacOS,wordt/wordendegedeeldemap(pen)automatischopuwbureaubladgeplaatst. Ukuntookhetpictogramvandegedeeldemapslepennaarhet Dockvooreengemakkelijketoegang. Afb.23 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeeldemappenopenenvia debestandsverkenner Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner voor het beheren en overbrengen van bestanden via HTTP. Volg dezestappenomdebestandsverkennerteopenen: 1. LoginbijhetDashboard(raadpleegparagraaf4.1. Dashboard: toegangvoormeerinformatie). 2. KlikopdeknopFileBrowser(Bestandsverkenner)(Afb. 24) Over de bestandsverkenner Afb.24 MetdeBestandsverkennerkuntubestandenoverbrengen,kopiëren enverwijderen,alsookfoto'sinminiatuurweergavebekijkenenzelfs multimedia-inhoudzoalsmp3offlv-video'sstreamen.hetisduseen handigemaniervoorbewerkingenuittevoerenopbestandendie zijnopgeslageningedeeldemappenopded2network2,ongeacht deeventueleverbindingviahetnetwerkofhetinternet.raadpleeg 3.5. Gedeelde mappen openen via het internetvoormeerexterne verbindingen. DeBestandsverkennerbestaatuitvijfonderdelen(Afb. 25): 1. DeWerkbalkbiedttalrijkefunctieszoalshetwijzigenvande weergavevandebestandenenhetuploadenvanbestanden naarded2network2vanafuwcomputer. 2. Met NAS-selectie kunt u het product kiezen dat u wenst te openen. 3. Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde gedeeldemap. 4. Bestandsinfogeeftinformatieovereengeselecteerdbestand weerzoalsdenaam,hetbestandstype,deafmetingen(foto's) ofdeduur(video's). 5. Mapinhoudtoontdebestandenvaneengeselecteerdemap. Omdebestandenalsminiaturentebekijken,kliktuopMiniaturenindewerkbalk. Afb. 25 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeeldemappenopenenvia USB Ded2Network2kanopuwnetwerkwordenaangeslotenviaEthernetofrechtstreeksopeencomputerviaUSB.Dithoofdstuklegtuit hoeuuwharddriveaansluitopeencomputer.voorinformatieover deverbindingmetuwnetwerkraadpleegtuhoofdstuk2. Verbinding maken met een netwerk. BELANGRIJK: u moet succesvol verbinding maken met het netwerkendeinstallatiewizarduitvoerenvoordatuded2network2 opuwcomputeraansluitviausb.volgdestappeninhoofdstuk2. Verbinding maken met een netwerkvoordatuverdergaat.umoet ookdeopslagvoordeusbtoegangvergrotendoordeschuifbalk voordecapaciteitvandeusbshareaantepassen(diestandaard isingesteldop0gb)(raadpleeg2. 4. STAP 4: de Installatiewizard voltooienof4.11. Dashboard: Drivegegevens). TECHNISCHE OPMERKING: als uw netwerk is beperkt tot overdrachtsnelhedenvan10/100mbitofalsuwifigebruikt,zijn snellereoverdrachtendoorgaansmogelijkmetdeusb-aansluiting. InditgevaladviseertLaCieudatueerstgrotehoeveelhedenbestandenviaUSBkopieertnaarded2Network2endatuzedaarna deeltinuwnetwerkviadeethernet-kabel. VolgdezestappenomuwLaCied2Network2aantesluitenopuw computer: STAP 1: De USB-kabel aansluiten STAP 2: de drive inschakelen LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina STAP 1: De USB-kabel aansluiten BELANGRIJK:umoetruimtetoewijzenaandeUSBSharevoordat udedriveaansluitopuwcomputer.raadpleeg4.11. Dashboard: Drivegegevens. 1. SluitheteneuiteindevandeUSB-kabelaanopeenvrijeUSB 2.0-poortvanuwcomputer(Afb. 26). 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USBpoort(typeB;zieAfb. 26)aandeachterzijdevanded2Network Ga verder met de volgende stap, STAP 2: de drive inschakelen. Afb.26 TECHNISCHE OPMERKING:deUSBSharevanded2Network 2 is geformatteerd in MS-DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en Mac's.UkuntdedriveopnieuwformattereninMS-DOS(FAT32) met het Dashboard (raadpleeg 4.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE 2

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE 2 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE MAX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE MAX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE MAX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE MAX in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het Mac-hulpprogramma voor opnieuw formatteren gebruiken... 1 De software installeren... 4 Harde schijven veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card Inleiding Stel de PU011 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG STORAGE SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460848

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG STORAGE SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460848 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG STORAGE SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG STORAGE SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU006V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HOW-TO GUIDE: Installatie van de Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO GUIDE: Een "vingerafdruk" van uw apparaat maken op een USB-opslagapparaat?

HOW-TO GUIDE: Installatie van de Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO GUIDE: Een vingerafdruk van uw apparaat maken op een USB-opslagapparaat? HOW-TO GUIDE: Installatie van de Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO GUIDE: Een "vingerafdruk" van uw apparaat maken op een USB-opslagapparaat? HOW-TO GUIDE: Gebruik van uw Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU013 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten Inleiding Stel de PU007V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner.

Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner. SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Zippen Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner. Geselecteerde bestanden of mappen kun

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/ of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE WIRELESS SPACE

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE WIRELESS SPACE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE WIRELESS SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE WIRELESS SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie