Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK 2 Gebruikershandleiding LACIE D2 NETWORK 2 Handleiding LACIE D2 NETWORK 2 Bedieningshandleiding LACIE D2 NETWORK 2 Instructiehandleiding LACIE D2 NETWORK 2 Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

2 Handleiding samenvatting: Mac-gebruikers Linux-gebruikers Inhoudverpakking Harddrive-temperatuurregeling.

3 Aanzichtenvandedrive Vooraanzicht Achteraanzicht.

4 LED-gedrag Verbindingmakenmeteennetwerk STAP1:devoedingaansluiten 13. STAP2:deEthernet-kabelaansluiten...

5 STAP3:verbindingmakenviadeLaCieNetworkAssistant STAP4:deInstallatiewizardvoltooien. 17 Functiesvanaan/uit-knop.. 18 EenstatischIP-adrestoewijzen Bestandenopenenenoverbrengen.

6 Overstandaardgedeeldemappen GedeeldemappenopenenviadeLaCieNetworkAssistant Gebruikerwisselen Gedeeldemappentoewijzen.

7 GedeeldemappenopenenviadeBestandsverkenner Overdebestandsverkenner GedeeldemappenopenenviaUSB STAP1:DeUSB-kabelaansluiten STAP2:dedriveinschakelen...

8 DeUSB-aansluitingloskoppelen Gedeeldemappenopenenviahetinternet GedeeldemappenopenenviaFTP Multimediaserver...

9 itunes-muziekserver UwLaCied2Network2beheren Dashboard:toegang Dashboard:welkomstpagina

10 Dashboard:navigatie Dashboard:uitloggen Dashboard:opnieuwopstarten/uitschakelen. 36 Dashboard:algemeneinstellingen...

11 ActiveDirectory Dashboard:Gebruikers Eennieuwegebruikertoevoegen Eengebruikerverwijderen..

12 Eengebruikerbewerken Dashboard:groepen Eennieuwegroeptoevoegen Eengroepbewerken..

13 . 41 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Eengroepverwijderen Gebruikerstoevoegenaan/verwijderenuiteengroep Dashboard:gedeeldemappen Eennieuwegedeeldemaptoevoegen.

14 Eengedeeldemapbewerken Eengedeeldemapverwijderen ToegangsrechtenvoorGebruikers/Groepeninstellen/wijzigen Overtoegangsrechten Protocollenvoortoegangtotgedeeldemapopgeven

15 Dashboard:Netwerk Standaardinstellingen Geavanceerdeinstellingen Dashboard:Drivegegevens...

16 UwLaCied2Network2formatteren DecapaciteitvandeUSBSharewijzigen Dashboard:Eco-beheer UPS-beheer.

17 WakeonLAN Dashboard:ondersteuning Gebeurtenissen meldingen Dashboard:Download..

18 Instellingendownloadpagina Dashboard:kopiëren Eenback-uptaakmaken Dashboard:externepoorten...

19 Eenexterneharddriveaansluiten Productsoftwarebijwerken Methode1:automatischeupdate Methode2:bijwerkenmetLaCieNetworkAssistant-software.

20 Fabrieksinstellingenherstellen Technischegegevens Gegevensoverdrachtoptimaliseren Problemenoplossen

21 Systeemlogboek Nieuweversiesvandehandleiding Problemenmetdenetwerkverbindingoplossen ProblemenmetdeUSB-aansluitingoplossen Mac-gebruikers

22 Windows-gebruikers Contactopnemenmetdeklantenservice ContactadressenvoortechnischeondersteuningvanLaCie Garantie...

23 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Voorwoord pagina 3 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magzonderdevoorafgaandeschriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteemofwordenovergedrageninenige vormofopenigewijze,hetzijelektronisch, mechanisch,doorfotokopieën,opnamen ofenigeanderemanier. Handelsmerken Apple,Mac,TimeMachineenMacintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van AppleComputer,Inc.Microsoft,Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van MicrosoftCorporation.Deoverigehandelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieveeigenaren. FCC-verklaring LaCied2Network2 Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Licenties en gratis software De LaCie d2 Network 2 wordt met software geleverd waarop het copyright berustendiewordtverleendonderlicenttmeerbruikbareapparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzamelingenrecyclingvanalsafvalafgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerktopeenmanierdiedevolksgezondheidenhetmilieubeschermt.neemvoor meerinformatieoverrecyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact opmetdegemeente,degemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. onderhouden of gerepareerd kunnenworden.alsersprakelijkttezijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie d2 Network 2, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als uditweldoet,neemthetrisicovan elektrische schokken, kortsluiting, brandenlichamelijkletseltoe. Voedingsvereisten V~, 0,9 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanningmogennietgroterzijndan±10%vandenominale,transiënteoverspanningvolgens overspanningscategorieii). apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker geen meerdere d2 Network 2-drives op elkaartestapelen. Trek altijd het netsnoer van de LaCie d2 Network 2 uit het stopcontactalserkansisopblikseminslag ofalshetapparaatgedurendelangere tijd niet zal worden gebruikt. Andersisereenverhoogdrisicoop elektrischeschokken,kortsluitingof brand. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie d2 Network 2 niet in de nabijheid van andere elektrischeapparaten,zoalstelevisietoestellenofradio's.alsudatwel doet, ontstaat er mogelijk interferentiediedewerkingvandeandere productennegatiefbeïnvloedt. Plaats de LaCie d2 Network 2 niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw LaCie d2 Network 2 beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op delacied2network2. Oefen nooit overmatige kracht uit opuwlacied2network2.raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossenindezehandleiding. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldigenvolgdejuisteprocedurebijhetinstallerenvanhetapparaat. MaakuwLaCied2Network2niet openenprobeerhetapparaatniet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrischeschokken,brand,kortsluiting ofgevaarlijkeemissiestevermijden. DeLaCied2Network2bevatgeen onderdelen die door de gebruiker Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie d2 Network 2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

24 Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot80%,niet-condenserend,liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnenhetbereikvan10%tot90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie d2 Network 2 beschadigdrakenofkandebehuizingvervormen.plaatsdelacied2 Network2nietindebuurtvaneen hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door eenraam).ookalsudelacied2 Network2ineenomgevingplaatst dietekoudoftevochtigis,kanhet LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Voorwoord pagina 5 BELANGRIJK: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan ondergeenbedingaansprakelijkworden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren vanuwgegevenstebewaren,deenebijvoorbeeldopuwexternehardeschijfen deandereopuwinternehardeschijf,een andereexternehardeschijfofopenigander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd-endvd-stations.meerinformatieover hetmakenvanback-upskuntuvindenop onzewebsite. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereistomaandeemissielimietenvanhet FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordtgebruikt. BELANGRIJK:1GB= bytes.1tb= bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% minder). BELANGRIJK: sommige aangebrachte wijzigingentijdensdelevensduurvanhet product kunnen zorgen voor afwijkingen tussendeinformatieendeschermafbeeldingenindehandleidingendewerkelijke gebruikerservaring. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuurongeldigmaken. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina 6 1.Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de LaCie d2 Network 2. Ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen vangegevensenback-upvankleinebedrijvenvertegenwoordigtde LaCied2Network2denieuwegeneratievangedeeldeopslagmet beveiliging. GebruikdePDF-bladwijzersofraadpleegdeinhoudsopgavevoor denavigatiedoorheendezehandleiding. Vooreensnelletoegang totbelangrijkeonderdelenraadpleegtuhetvakjesnelkoppelingen hieronder. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Verbindingmakenmeteennetwerk Bestandenopenenenoverbrengen UwLaCied2Network2beheren LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Minimalesysteemvereisten Windows-gebruikers ComputermeteenEthernet-netwerkadapter WindowsXP,WindowsVistaofWindows7 Minimalevrijeschijfruimte:600MBaanbevolen Webbrowsers:InternetExplorer7.0,Firefox3.0,Safari3.0of Chrome2.0ofhoger Mac-gebruikers ComputermeteenEthernet-netwerkadapter MacOSX10.4,10. 5en10.6 Minimalevrijeschijfruimte:600MBaanbevolen Webbrowsers:InternetExplorer7.0,Firefox3.0,Safari3.0of Chrome2.0ofhoger Linux-gebruikers ComputermeteenEthernet-netwerkadapter Linux2,6ofhoger Minimalevrijeschijfruimte:600MBaanbevolen Webbrowsers:InternetExplorer7.0,Firefox3. 0,Safari3.0of Chrome2.0ofhoger BELANGRIJK:deprestatiesvandeLaCied2Network2kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware,afstandeninstellingen. BELANGRIJK: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-routereneenGigabitEthernetkaartinuwhostcomputer. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Inhoudverpakking LaCied2Network2 Ethernet-kabel USB2.0-kabel Externevoeding Drivestandaardomhetapparaatrechtoptezetten Cdrommetsoftwareengebruikershandleiding Snelleinstallatiegids BELANGRIJK:bewaardeverpakking.Alsuwdrivemoetworden teruggestuurdvoorherstelofonderhoud,dientdittegebeureninde origineleverpakking. d2 Network 2 Gigabit Ethernet DESIGN BY NEIL POULTON Quick Install Guide LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer DemetalenbehuizingvandeLaCied2Network2isideaalvooreen natuurlijkeafvoervandeinternewarmtevandedrive.hetunieke ontwerptrektdewarmteuitdeinternedrivesnaardeexternebehuizingtoeenheeftzogeenventilatornodig. Dezegunstigeeigenschap haaltdehittewegbijinternedrivewaardoordezebeschermdblijft, watlevensduurenbetrouwbaarheidtengoedekomt.hetisdanook normaaldatdebehuizingaandebuitenkantwarmaanvoelt. OPMERKING:ded2Network2heeftgeenventilator. Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation Heat Sink Design Standard Design Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd Dehittewordtoptimaalafgevoerdwanneerdedriverechtopstaat. AlsudiversegestapeldeLaCie-driveshebt,vergeetdannietomde bijgeleverderubberenvoetjesonderdedrivesaantebrengen.dit zorgtervoordaterluchtstroomttussenuwdriveszodatdewarmteafvoeroptimaalwerkt.laciebeveelthetopelkaarstapelenofin rekmonterenvanmeerdandriedrivesnietaan,inhetbijzonderals dezedrivestegelijkertijdzijningeschakeld. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Aanzichtenvandedrive Vooraanzicht KnopenActiviteits-LED:deblauweknopblijftopgelichtomdeschijfactiviteitaantegeven(tenzijudezeuitschakeltmethetDashboard, degebruikersinterface)enkanookwordengeconfigureerdomhet apparaatindeslaapstandteplaatsenenheteruittehalen.voor meer informatie raadpleegt u 2.5. Functies van aan/uit-knop en Dashboard: Eco-beheer Achteraanzicht 1. AAN/UIT 2. esata-uitbreidingspoort 3. GigabitEthernet 4. DirecteUSB2.0-aansluiting 5. USB2.0-uitbreiding 6. Voedingsaansluiting 7. Kensington-vergrendelingssleuf Afb.01 ON OFF esata LAN B USB A DESIGNED BY NEIL POULTON Afb.02 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina LED-gedrag DeLEDaandevoorzijdegeeftdestatusenactiviteitvandedriveaan.DezeparagraafbeschrijfthetgedragvandeLED-indicatoren. TECHNISCHE OPMERKING:zelfsindienudeLEDaandevoorzijdehebtuitgeschakeldviadebeheerpagina("Dashboard",raadpleeg4.12. Dashboard: Ecobeheer),zorgengebeurtenissenmeteenroodlampjeervoordatdeLEDaandevoorzijdeoplicht. Kleur van LED aan voorzijde Knipperendblauw Continublauw Status d2 Network 2 Gebeurttijdenshetopstartenvandedrive.Houdtopzodradedrivesvollediggeïnitialiseerdzijn Driveactief(lezen/schrijven) Temperatuurwaarschuwing(eersteniveau) VoedingisonderbrokenmaarvoedingwordtnogsteedsgeleverdviadeUPS Temperatuurwaarschuwing(kritiekniveau)-hetproductwordtuitgeschakeld VoedingisonderbrokenendeUPSheeftgeenreservevoedingmeerhetproductwordtuitgeschakeld Knipperendrood Roodbrandend LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

25

26 Verbindingmakenmeteennetwerk Ded2Network2kanrechtstreekswordenaangeslotenopeencomputerviaUSBofopuwnetwerkviaEthernet.Dithoofdstuklegtuit hoeuuwharddriveaansluitopuwnetwerk.voorinformatieoverde aansluitingopeencomputerraadpleegtu3. 4. Gedeelde mappen openen via USB. VolgdezestappenomuwLaCied2Network2teverbindenmetuw netwerk: 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP1:devoedingaansluiten 1. SluitdevoedingaanopeenwandcontactdoosenopdeLaCie d2network2(afb. 03). Ganuverdermetstap2,paragraaf2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. LET OP:gebruikalleendewisselstroomadapterdiebijuwspecifiek LaCieapparaatisgeleverd.Gebruikgeenvoedingvaneenander LaCie-apparaatofeenanderefabrikant.Alsueenandernetsnoer ofeenanderevoedinggebruikt,kanhetapparaatbeschadigdraken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadaptervoordatuuwlaciedriveverplaatst.alsudeadapterniet verwijdert,kanerschadeaanuwdriveontstaanenwordtuwgarantieongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van VoltkuntudeLaCie-driveinhetbuitenlandgebruiken.Alsudeze functiewiltgebruiken,moetuweleengeschikteadapterofeengeschiktnetsnoeraanschaffen. LaCieaccepteertgeenverantwoordelijkheidvoorschadeaandedrivetengevolgevanhetgebruikvan eenongeschikteadapter.bijgebruikvaneenanderedaneendoor LaCiegoedgekeurdeadapterwordtuwgarantieongeldig. Afb.03 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP2:deEthernet-kabel aansluiten 1. SluitdeEthernet-kabelaanopdeEthernet-poortaandeachterzijdevandeLaCied2Network2(Afb. 04). 2. SluithetandereuiteindevandeEthernet-kabelaanopeenvrije "Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de documentatievanuwrouterofhubindiennodig). 3. Zetdedriveaandoordeaan/uit-knopachteraandedriveinte drukken(afb. 05).DeLEDaandevoorzijdelichtopenbegint teknipperen. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert.hetproductheefttot3minutennodigomoptestarten. Ganuverdermetstap3,paragraaf2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant. TECHNISCHE OPMERKING: afhankelijk van de Ethernetinstellingenvanuwcomputermoetumogelijkded2Network2rechtstreeksaansluitenopuwEthernet-kabel. Afb.04 Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren Raadpleeg Afb. 06 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordtgebruiktvandeaansluitingvanuwlacied2network2opuw netwerkapparaat.deuiteindenvandeethernet-kabelzijnidentiek enkunnenbeidewordenaangeslotenopdelacied2network2 ofuwrouter. Afb.05 Afb.06-GigabitEthernet-kabeluiteinden LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP3:verbindingmakenvia delacienetworkassistant DeLaCieNetworkAssistantdetecteertalleNAS-apparatuurvanLaCieinhetnetwerkenmaakthetueenvoudigomhiermeeverbinding temakenofomdezeteconfigureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assistant(LNA)inuwtaakbalk(Windows-gebruikers,Afb. 08)ofinde menubalk(mac-gebruikers,afb. 09)enzoekthijautomatischnaar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden,knipperthetpictogram. WanneeruwLaCied2Network2wordtgevondendoordeNetwork Assistant,kuntuverbindingmakenmetdegedeeldemappen,inloggen bij het Dashboard (gebruikersinterface, raadpleeg 4.1. Dashboard: toegang)ofdenetwerkinstellingenconfigureren. TECHNISCHE OPMERKING:alsuLNAhebtgeïnstalleerdvoor deaankoopvanded2network2,zorgtuervoordatudelaatste versieopvanaflacie-websitedownloadteninstalleert. Afb.07 TECHNISCHE OPMERKING:alsuLNAnietwiltinstalleren,kunt u het Dashboard nog steeds openen door (Windows), (Mac) of (beide) te typen. Afb.08 De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom van de LaCie d2 Network 2 in het cd-romstationvanuwcomputer. 2. Bij Windowsgebruikers dient de cd in Deze computer te verschijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien.dubbelklikophetcdpictogramendubbelklikdaarnaop "LaCieNetworkAssistantSetup". 3. Volgdewizardomdeinstallatietevoltooien. Afb. 09 vervolg op volgende pagina >> LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina 16 Verbinding maken met de LaCie d2 Network 2: 1. StartdeLaCieNetworkAssistantengebruikdezeomhetDashboard(gebruikersinterface)teopenen. Windowsgebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in hetsysteemvak(afb. 10)endeNetworkAssistantdetecteert automatischuwlacied2network2enandereopslagapparatuurinuwnetwerk(afb. 11). Afb.10 Mac-gebruikers SelecteerdeLaCieNetworkAssistantinuwmapProgramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalkendeassistantdetecteertautomatischuwlacie d2 Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klikophetpictograminhetsysteemvak(Windows)ofdemenubalk(Mac)enselecteerLaCie-d2(Afb. 12).HetDashboard wordtinuwstandaardbrowsergeopend. 3. AlsuvoorheteerstverbindingmaaktmethetDashboard,gaat uverdermetdevolgendestap,2. 4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien.voorlatereloginsraadpleegtuparagraaf4.1. Dashboard: toegang. Afb.11 Afb.12 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina STAP4:deInstallatiewizard voltooien AlsuvoorheteerstinlogtbijhetDashboard,wordtdeInstallatiewizardinuwbrowsergeladen(Afb. 13).DeInstallatiewizardbestaat uittweeintevullenonderdelendieuhelpenbijdeconfiguratievan uwd2network2. a. Algemeneinstellingen:wijzigdeapparaatnaam(optioneel- Eennaammagenkelletters(hoofdlettergevoelig),nummers of een koppelteken bevatten. Maximum 15 karakters. ) en steldeinlognaamenhetwachtwoord(min.4tekens)vande beheerderin). BELANGRIJK: U mag 4 tot 20 karakters invoeren en letters (hoofdlettergevoelig), nummers, koppelteken en onderste liggend streepjegebruiken.umaggeenanderesymbolen,interpunctietekensofspatiesgebruiken.beginofeindignietmeteenkoppelteken en/ofondersteliggendstreepje. Afb.13 BELANGRIJK:AlsuomwelkeredendanookdeInstallatiewizard nietvoltooit,zijndeinloggegevensstandaardadmin/admin. b. Tijdsconfiguratie:selecteerindienudetijdendatumhandmatig instelt of indien u deze synchroniseert met externe server.drukopdeknoptestomuervanteverzekerendat desynchronisatiewerkt. Wanneerdeoptietijdssynchronisatieisgeselecteerd,kuntudetijds-endatuminstellingenniet wijzigen. c. Schijfconfiguratie: geef de ruimte van de totale opslag op diebeschikbaarmoetwordengemaaktwanneerdedriveis aangesloten op uw computer via USB, en de ruimte wanneeruwcomputerisverbondenmethetnetwerk.ukuntdeze ruimte aanpassen van 0 GB tot wel de helft van de totale capaciteit(standaardinstellingis0gb). Uw gebruiksaanwijzing.

27 LACIE D2 NETWORK 2

28 AlsuervoorkiestomderuimtevandeUSBSharetevergroten,ishetnoodzakelijkomdeshareteformatteren. Nahet voltooienvandeinstallatiewizardnavigeertunaardriveinformation>usbdrive(drivegegevens>usbdrive)enselecteertuformat(formatteren)(voorinformatieraadpleegt u4.11. Dashboard: Drivegegevens). Zodrauhebtgedaan,kuntudoorgaannaarhetDashboarddoor opfinish(voltooien)teklikken(afb. 13). Uw d2 Network 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengenen4. Uw LaCie d2 Network 2 beheren. BELANGRIJK:LaCiebeveeltusterkaanhetvolumevandeUSBSharenietgroterdan128GBtemakentenzijudeUSBShareformatteertinNTFSofHF S+metbehulpvanhetschijfhulpprogramma vanuwbesturingssysteem. OPMERKING: de apparaatnaam kan later worden gewijzigd in hetdashboard. OPMERKING:ukuntookdetaalwijzigenopdezepagina(Afb. 13,D). TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet toewijzen,raadpleegtuparagraaf2.6. Een statisch IP-adres toewijzenvoorinformatie. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina Functiesvanaan/uit-knop MetdemultifunctioneleLED/knopaandevoorzijdekuntudeslaapstandactiveren/deactiverenendestandaardinstellingenherstellen. Slaapstandactiveren:dezemoduskanwordengeactiveerd: a. Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco Management(Dashboard>Ecobeheer),dooropdeblauweknopteklikkenendezeingedrukttehouden. b. Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco Management(Dashboard>Ecobeheer),doorachtereenvolgensopdeknopShutDown(Uitschakelen)inderechterbovenhoekvanhetDashboardenopDeepSleepMode (Slaapstand)teklikken(Afb. 14). Slaapstanddeactiveren:Drukopdeblauweknop(maarhoud hemnietingedrukt). OmdedriveuitdeSlaapstandtehalen,druktuopdeblauwe knopofgebruiktudefunctiewakeonlanindelacienetwork Assistant (raadpleeg Wake on LAN) (raadpleeg Dashboard: Eco-beheer). Standaardinstellingen herstellen: Dit proces wordt gedetailleerd uitgelegd in paragraaf Fabrieksinstellingen herstellen. Afb. 14 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met een netwerk pagina EenstatischIPadrestoewijzen De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de routerautomatischeenip-adrestoewijstaanded2network2.als hetnetworknietwordtbeheerdviadhcp,maaktded2network2 gebruikvanapipaomzichzelfeengeldigip-adresinhetbestaande netwerktoetewijzen.insommigegevallenwijsthetzichzelfeenipadrestoevolgensderegel xxx.yyy/24. TECHNISCHE OPMERKING:zorgervoordatuIPadrestoewijst in hetzelfde subnet als uw computer zodat de d2 Network 2 kan wordengedetecteerddoordiecomputer. AlseenstatischeIPmoetwordentoegewezenaanapparateninuw netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te gebruiken: 1. ZorgervoordatdeLNAisgeïnstalleerdopuwcomputer(raadpleeg paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistantvoorinformatie). 2. StartdeLaCieNetworkAssistantenopenhettabbladNetwerkinstellingen: Afb.15 Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in hetsysteemvakendenetworkassistantdetecteertautomatischuwlacied2network2enandereopslagapparatuur inuwnetwerk. Afb.16 Mac-gebruikers SelecteerdeLaCieNetworkAssistantinuwmapProgramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalkendeassistantdetecteertautomatischuwlacie d2 Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 3. Klikophetpictograminhetsysteemvak(Windows)(Afb. 15)of demenubalk(mac)(afb. 16)enselecteerConfigurationWindow...(Configuratievenster... ). 4. Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual (Handmatig). 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 6. KlikopApply(Toepassen). LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina 20 3.Bestandenopenenenoverbrengen Ukuntbestandenopded2Network2opverschillendemanieren openen en overbrengen. Volg de onderstaande links voor meer informatie Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner 3.4. Gedeelde mappen openen via USB 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet 3.6. Gedeelde mappen openen via FTP 3.7. Multimediaserver 3.1. Overstandaardgedeelde mappen DeLaCied2Network2heeftstandaarddrie"shares"(vergelijkbaar met mappen): Share, Public en USBShare (USBShare wordt automatisch gemaakt wanneer u ruimte voor USB-toegang toewijst). Devolgendetabelgeefteenoverzichtvandeverschillentussende gedeeldemappen: Naam Gedeeldemap Public Toegankelijkheid Privé,standaardalleentoegankelijkvoorbeheerder Inloggen Wachtwoordbeveiligd Beschikbaarheid Bijverbindingmethetnetwerk(Ethernet)ennetwerkcomputers Bijverbindingmethetnetwerk(Ethernet)ennetwerkcomputersofUPnP/DLNA-gecertificeerdespelers/ adapters(alsupnp-serviceisgeactiveerd) Bijverbindingmethetnetwerk(Ethernet)ofeen computer(usb)enviaupnp/dlna-gecertificeerde spelers/adapters(alsupnp-serviceisgeactiveerd) Openbaar,toegankelijkvoorelke Nietnodig gebruikerinhetnetwerk Openbaar(toegangvooraangeslotenexterneUSB-harddrive) Nietnodig USBShare Wanneerded2Network2dusisverbondenmethetnetwerk,zijnde driegedeeldemappentoegankelijkvoordebeheerderenpublicen USBSharevoorgasten(USBSharezalalleenbeschikbaarzijnalsu ruimtehebttoegewezenaandeusb-toegang).alsded2network 2echterisaangeslotenopeencomputerviaUSB,isalleenUSBSharetoegankelijk.Hetisookmogelijknieuwegedeeldemappen temakenen/ofdestandaardgedeeldemappenteverwijderen(behalveusbshare).zieparagraaf4.9. Dashboard: gedeelde mappen voormeerinformatie. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeeldemappenopenenvia delacienetworkassistant Wanneeruwcomputerisverbondenmetuwlokaalnetwerk,helpt de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de gedeeldemappen(share,public,elkegedeeldemapvaneengebruiker,en/ofusbshare)opuwlacied2network2en,indienu datwenst,diemappenonmiddellijkbeschikbaartemakenwanneer u inlogt op uw computer (raadpleeg paragraaf Gedeelde mappen toewijzenvoordezeprocedure). Standaardwordtuingelogdalseengastenhebtudusgeentoegang totshareofprivategedeeldemappendieuhebtgemaakt.voorde toegangtobeveiligdegedeeldemappenmoetudeinloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg paragraaf Gebruiker wisselenvoordezeprocedure. Afb.17 Gedeelde mappen openen: 1. StartdeLaCieNetworkAssistant. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's.eennetworkassistant-pictogramverschijntinhetsysteemvak(afb. 17)endeNetworkAssistantdetecteertautomatischuw LaCied2Network2enandereopslagapparatuurinuwnetwerk (Afb. 18). Afb.18 Mac-gebruikers SelecteerdeLaCieNetworkAssistantinuwmapProgramma's. EenNetworkAssistant-pictogramverschijntindemenubalken deassistantdetecteertautomatischuwlacied2network2en anderelacie-opslagapparatuurinuwnetwerk.

29 Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2

30 2. Klikophetpictograminhetsysteemvak(Windows)ofdemenubalk(Mac)enselecteereengedeeldemapinhetsubmenu vandelacied2network2(afb. 19). TECHNISCHE OPMERKING: standaard wordt u ingelogd als eengastenhebtudusalleentoegangtotopenbaregedeeldemappen.voortoegangtotprivategedeeldemappenmetbehulpvande LaCieNetworkAssistantraadpleegtu Gebruiker wisselen. Afb.19 vervolg op de volgende pagina >> LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt geopendineenfinder-venster(mac)ofeenverkenner-venster (pc). TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers: als de gedeelde mapnietwordtgeopendineenfinder-venster,navigeertugewoon indefindernaarnetwerk>lacie-d2>[naamgedeeldemap]. 4. Brengdebestandenvanuwcomputeropdenormalemanier overnaardegedeeldemapopded2network2. BELANGRIJK:Alsueengrotehoeveelheidgegevenswiltkopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCiedeBestandsverkenner(3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner)tegebruikeninplaatsvandesleepmethodevia SMB. LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gebruiker wisselen Standaardwordtuingelogdalseengastenhebtudusgeentoegangtotprivategedeeldemappen.Voordetoegangtobeveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp vandelacienetworkassistant.volgdezestappen: 1. KlikophetLaCieNetworkAssistant-pictogramindetaakbalk (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratievenster KlikophettabbladVolumesenklikdanopdeknopauthenticatie(Afb. 20). 3. Voeruwgebruikersnaamenwachtwoordinwanneeruhierom wordtgevraagd(afb. 21). Afb.20 BELANGRIJK: Normaal hebt u een beheerdersaccount gemaakt tijdens de Installatiewizard. Als u om welke reden dan ook deinstallatiewizardniethebtvoltooid,kuntudestandaardprivate gedeelde map openen (Share) door u te authenticeren met de gebruikersnaam=admin/hetwachtwoord=admin. 4. KlikopOK.WanneerunuophetLNA-pictogramklikt,dientu eenlijstmetgedeeldemappenteziendietoegankelijkzijnvoor degeauthenticeerdegebruiker. OPMERKING:denaamenhetwachtwoordvandebeheerderkan viadepaginadashboard>homewordengewijzigd. Afb.21 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeelde mappen toewijzen Alsueensnelkoppelingwenstvoordetoegangtotgedeeldemappenopded2Network2,volgtudezeprocedure: TECHNISCHE OPMERKING: Windows-gebruikers: Zodra u inlogtbijeenprivate(wachtwoordbeveiligde)gedeeldemap,moetu uitloggen om toegang te krijgen tot een andere private gedeelde map. Daarom worden Windows-gebruikers aanbevolen om eerst private en dan openbare gedeelde mappen toe te wijzen zodat u niettelkenshoeftuitteloggen. Windowsgebruikers 1. IneenVerkenner-vensterselecteertuindemenubalkExtra endannetwerkverbindingmaken(afb. 22). 2. SelecteerShare. 3. Herhaaldeprocedurevoordeoverigegedeeldemappen. 4. Uheeftvervolgenstoegangtotuwgedeeldemapviaeen Verkenner-venster. Afb.22 Mac-gebruikers 1. ViahetApple-pictogramindemenubalkselecteertuSysteemvoorkeuren>Accounts>Inloggen. 2. Sleep het pictogram van de gedeelde map van uw bureaubladnaardelijstmetprogramma's(afb. 23). 3. WanneeruinlogtophetMacOS,wordt/wordendegedeeldemap(pen)automatischopuwbureaubladgeplaatst. Ukuntookhetpictogramvandegedeeldemapslepennaarhet Dockvooreengemakkelijketoegang. Afb.23 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeeldemappenopenenvia debestandsverkenner Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner voor het beheren en overbrengen van bestanden via HTTP. Volg dezestappenomdebestandsverkennerteopenen: 1. LoginbijhetDashboard(raadpleegparagraaf4.1. Dashboard: toegangvoormeerinformatie). 2. KlikopdeknopFileBrowser(Bestandsverkenner)(Afb. 24) Over de bestandsverkenner Afb.24 MetdeBestandsverkennerkuntubestandenoverbrengen,kopiëren enverwijderen,alsookfoto'sinminiatuurweergavebekijkenenzelfs multimedia-inhoudzoalsmp3offlv-video'sstreamen.hetisduseen handigemaniervoorbewerkingenuittevoerenopbestandendie zijnopgeslageningedeeldemappenopded2network2,ongeacht deeventueleverbindingviahetnetwerkofhetinternet.raadpleeg 3.5. Gedeelde mappen openen via het internetvoormeerexterne verbindingen. DeBestandsverkennerbestaatuitvijfonderdelen(Afb. 25): 1. DeWerkbalkbiedttalrijkefunctieszoalshetwijzigenvande weergavevandebestandenenhetuploadenvanbestanden naarded2network2vanafuwcomputer. 2. Met NAS-selectie kunt u het product kiezen dat u wenst te openen. 3. Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde gedeeldemap. 4. Bestandsinfogeeftinformatieovereengeselecteerdbestand weerzoalsdenaam,hetbestandstype,deafmetingen(foto's) ofdeduur(video's). 5. Mapinhoudtoontdebestandenvaneengeselecteerdemap. Omdebestandenalsminiaturentebekijken,kliktuopMiniaturenindewerkbalk. Afb. 25 LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina Gedeeldemappenopenenvia USB Ded2Network2kanopuwnetwerkwordenaangeslotenviaEthernetofrechtstreeksopeencomputerviaUSB.Dithoofdstuklegtuit hoeuuwharddriveaansluitopeencomputer.voorinformatieover deverbindingmetuwnetwerkraadpleegtuhoofdstuk2. Verbinding maken met een netwerk. BELANGRIJK: u moet succesvol verbinding maken met het netwerkendeinstallatiewizarduitvoerenvoordatuded2network2 opuwcomputeraansluitviausb.volgdestappeninhoofdstuk2. Verbinding maken met een netwerkvoordatuverdergaat.umoet ookdeopslagvoordeusbtoegangvergrotendoordeschuifbalk voordecapaciteitvandeusbshareaantepassen(diestandaard isingesteldop0gb)(raadpleeg2. 4. STAP 4: de Installatiewizard voltooienof4.11. Dashboard: Drivegegevens). TECHNISCHE OPMERKING: als uw netwerk is beperkt tot overdrachtsnelhedenvan10/100mbitofalsuwifigebruikt,zijn snellereoverdrachtendoorgaansmogelijkmetdeusb-aansluiting. InditgevaladviseertLaCieudatueerstgrotehoeveelhedenbestandenviaUSBkopieertnaarded2Network2endatuzedaarna deeltinuwnetwerkviadeethernet-kabel. VolgdezestappenomuwLaCied2Network2aantesluitenopuw computer: STAP 1: De USB-kabel aansluiten STAP 2: de drive inschakelen LaCie d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina STAP 1: De USB-kabel aansluiten BELANGRIJK:umoetruimtetoewijzenaandeUSBSharevoordat udedriveaansluitopuwcomputer.raadpleeg4.11. Dashboard: Drivegegevens. 1. SluitheteneuiteindevandeUSB-kabelaanopeenvrijeUSB 2.0-poortvanuwcomputer(Afb. 26). 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USBpoort(typeB;zieAfb. 26)aandeachterzijdevanded2Network Ga verder met de volgende stap, STAP 2: de drive inschakelen. Afb.26 TECHNISCHE OPMERKING:deUSBSharevanded2Network 2 is geformatteerd in MS-DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en Mac's.UkuntdedriveopnieuwformattereninMS-DOS(FAT32) met het Dashboard (raadpleeg 4.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 4 Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen 5 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 5 1. Inleiding 7 1.1. Wat de LaCie Biggest S2S te

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding LabelWriter Print Server Gebruikershandleiding Copyright 2010 Sanford, L.P. All rechten voorbehouden. 08/10 Niets in dit document of deze software mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945 HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 Rev. 945 Freecom Network Drive XS Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de aankoop van het Freecom Network Drive

Nadere informatie

Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven. My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre.

Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven. My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre. My Book World Edition Gebruikershandleiding Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

My Net. N600, N750, en N900 Routers. Gebruikershandleiding

My Net. N600, N750, en N900 Routers. Gebruikershandleiding My Net N600, N750, en N900 Routers Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER HANDLEIDING NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / LAN Rev. 924 Freecom Network Storage Center / Network Media Center Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

5big Backup Server. Snelle startgids. Back-upsysteem. Gigabit Ethernet DESIGN BY NEIL POULTON

5big Backup Server. Snelle startgids. Back-upsysteem. Gigabit Ethernet DESIGN BY NEIL POULTON 5big Backup Server DESIGN BY NEIL POULTON Back-upsysteem Gigabit Ethernet Snelle startgids Inhoud van de verpakking De verpakking van uw LaCie 5big Backup Server bevat de hieronder vermelde items: 1. LaCie

Nadere informatie