Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3"

Transcriptie

1 LaCie 2big Dual Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 5 Snelle links Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking Uiterlijk van de drive Vooraanzicht big Dual Rear weergave 9 1,4. Kabels en connectoren Seriële ATA II en esata Hi-Speed USB Uw LaCie 2big instellen De interfacekabel verbinden Het station inschakelen Formatteren Bestand systeemformaten Formatteren voor Windows gebruikers Formatteren voor Mac gebruikers Nieuwe Firmware installeren (Upgrade) RAID Over 2big Dual RAID modi FAST (RAID 0) Vooraf geconfigureerde modus van de 2big BIG (Concatenatie) JBOD SAFE 100 (RAID 1) SAFE SAFE De RAID-modus wijzigen De schijven indelen in partities Windows gebruikers Mac gebruikers Stations verwijderen en installeren Probleemoplossen Ventilator LED-indicatoren LaCie 2big hostaansluiting Contact opnemen met de klantendienst 34 LaCie technische ondersteuning contactpersonen Warranty 36

2 LaCie 2big Dual Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radioof televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding. FCC-verklaring LaCie 2big Dual Harde schijf Getest op overeenstemming met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een nietcommerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentieenergie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Verklaring van CEcertificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN : 2000, EN : 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG

3 LaCie 2big Dual Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie 2big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCieservicepersoneel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 2big, aangezien de vloeistof in de openingen van de duplicator terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.zorg ervoor dat de computer en de LaCie 2big elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Stel de LaCie 2big niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 2big beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie 2big niet in de nabijheid van een warmtebron en stel de duplicator niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 2big in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. Neem altijd de stekker van de LaCie 2big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie 2big niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie 2big niet op in de nabijheid

4 LaCie 2big Dual Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw LaCie 2big beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie 2big. Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie 2big uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.bescherm de LaCie 2big tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie 2big. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.vervang defecte harddrives alleen door nieuwe drives die door LaCie geleverd zijn. Voor de procedure om het station te verwijderen, verwijzen wij u naar de sectie 3.4 Stations verwijderen en installeren. LET OP: De LaCie 2big garantie kan nietig verklaard worden indien de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet nageleefd worden. LET OP: De garantie van de drive komt te vervallen als u een defecte drive vervangt door een drive die niet van LaCie is. Belangrijke informatie:elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Belangrijke informatie:1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder).

5 LaCie 2big Dual Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Introductie Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie 2big Dual. Deze hoog presterende, uiterst flexibele RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) subsysteem is ideaal voor de integratie met databases, beeldvormingsystemen en en Internetservers. RAID technologie is een van de beste methodes om uw gegevens te beschermen en het biedt meteen ook een betere gegevensintegriteit en beschikbaarheid dan standaard opslagruimte op een harde schijf. Dankzij het vermogen enkelvoudige fouten op te sporen en redundante informatie te leveren om het origineel te herstellen indien een schijf defect is, is een RAID-systeem een ideale methode om waardevolle gegevens te beveiligen terwijl het ook de prestaties stroomlijnt. Functies Enorme capaciteit, snelheid en beveiliging 'on demand' Aanpasbaar 6 eenvoudig configureerbare RAIDmodi: FAST, BIG, JBOD, SAFE 100, SAFE 50 en SAFE 33 Grote opslagcapaciteit De meest recente esata II 3Gbits en Hi-Speed USB 2.0 Eenvoudige plug & play installatie op pc of Mac De LaCie 2big is de ultieme benadering van een flexibele RAID-oplossing met haar vermogen verschillende RAIDniveaus te beheren voor een brede waaier aan applicaties. Snelle links Klik om naar een sectie te verspringen: De interfacekabel verbinden Het station inschakelen De RAID-modus wijzigen

6 LaCie 2big Dual Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Windows gebruikers Mac gebruikers Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows Vista 500 MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige processor) 512 MB RAM of meer Beschikbare USB 2.0 of esata* interfacepoort Mac OS X 10.4 of later G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo 512 MB RAM of meer Beschikbare USB 2.0 of esata* interfacepoort Belangrijke informatie: LaCie garandeert uitsluitend compatibiliteit met PCI-E of PCI-X SATA borden op basis van Silicon beeldtechnologie 3134 of Technische opmerking: Voor USB 2.0-snelheid moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Indien aangesloten op een USB 1.0 poort zal uw station werken aan USB 1.0 snelheden. *De meeste computers worden in de fabriek niet met esata poorten geproduceerd. Het is dus mogelijk dat u een PCI, PCI-X of PCI-Express kaart moet kopen om uw LaCie 2big aan te sluiten via esata interface. LaCie biedt een brede selectie aan esata kaarten. Bezoek de LaCie website op

7 (Windows and Mac OS compatible) LaCie User Manuals LaCie 1-Click Backup Software (Windows XP/2000, Mac OS X) Silverkeeper backup software (Mac OS 9 & OS X) Silverlining Pro Utilities (Mac OS 9) 2007, LaCie. All rights reserved. LaCie and the LaCie logo are trademarks of LaCie LaCie 2big Dual Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Uw LaCie 2big pakket bevat de systeemtoren en accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1 1 LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hotswappable harddrives 2 esata 3 Gb/sec externe kabel (1 meter) 3 Hi-Speed USB 2.0-kabel 4 Externe voeding 5 Cd-rom van LaCie met hulpprogramma s 6 Beknopte installatiehandleiding in-1 RAID-modus wijzigen en station verwijderen hulpprogramma 4 Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. d2 Storage Utilities version big esata & USB 2-Disk RAID System 6 7 Quick Install Guide

8 LaCie 2big Dual Inleiding Gebruikershandleiding pagina Uiterlijk van de drive Vooraanzicht De blauwe knop (A) aan de voorzijde van de LaCie 2big is een indicator-led die de inschakelstatus weergeeft. Zie de probleemoplossen sectie 4.2. LED indicatoren voor meer informatie. Afb

9 LaCie 2big Dual Inleiding Gebruikershandleiding pagina big Dual Rear weergave 1 RAID-keuzeschakelaar 2 Voedingsschakelaar uit/auto/aan 1 3 esata-poort 4 USB 2.0-poort 5 Bevestigingsknop voor moduswijziging 6 Aansluiting voeding-invoer 10 9 safe50 safe33 safe100 off auto on big jbod fast 2 7 Drivevergrendeling 8 Handgreep drivelade 3 9 Drivestatuslampje links 10 Drivestatuslampje rechts 8 confirm Afb LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde kunststof onderstellen en rubberen voetjes om de Two Big te verhogen en te zorgen voor een betere warmteafvoer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorming

10 LaCie 2big Dual Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1,4. Kabels en connectoren Seriële ATA II en esata Uw LaCie 2big Dual gebruikt de allerlaatste SATA technologie met overdrachtsnelheden tot 3Gb/s. De Two Big is uitgerust met een esata poort en een externe SATA kabel. SATA-technologie is oorspronkelijk ontwikkeld om als een interne interface te fungeren om zo interne verbindingen te verbeteren. Snel daarna werd esata, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. esata-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. esata-connectoren hebben geen 'L'- vormig ontwerp zoals andere SATA-connectoren hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen Hi-Speed USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegeve nsoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. USB 2.0-kabels Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. esata kabels Dit zijn de kabels en connectoren die worden gebruikt om seriële ATA-drives aan te sluiten op uw computer: USB 2.0-kabeluiteinden S-ATA Technische opmerking: Voor USB 2.0-snelheden moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Indien aangesloten op een USB 1.0 poort zal uw station werken aan USB 1.0 snelheden. esata-kabeluiteinden

11 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie 2big instellen In dit hoofdstuk komen de installatie en configuratie van de LaCie 2big aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw LaCie 2big in te schakelen en te configureren: Stap De interfacekabel verbinden Pagina 12 Stap Het station inschakelen Pagina 13 Stap Formatteren De stations formatteren op basis van uw opslagbehoeften. Voor meer informatie over systeemformaten van bestanden verwijzen wij u naar de sectie Bestand systeemformaten. Pagina 14

12 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina De interfacekabel verbinden Belangrijke informatie: Met betrekking tot esata aansluitingen moet u ervoor zorgen dat u een compatibele SATA II PCI-X of PCI-E kaart geïnstalleerd hebt op uw computer. De meeste computers worden niet geleverd met SATA-poorten, dus moet er een PCI-kaart worden geïnstalleerd. S-ATA esata Voer een uiteinde van de interfacekabel (USB of esata) in in de overeenstemmende poort van uw hostcomputer (Fig. 2.1-A). Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeenstemmende poort op de 2big (Fig. 2.1-B). USB Indien twee interfaces gelijktijdig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en de tweede zal niet werken. Fig. 2.1-A safe50 safe33 safe100 big jbod fast off auto on S-ATA USB confirm esata Fig. 2.1-B

13 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Het station inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. D off auto on C Fig Sluit kabel A aan op uw LaCie-drive. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact. 4. Schakel het station in door de stroomschakelaar aan de achterzijde van het station op "On" te schakelen ( D). Tijdens de initialisatie van het station knipperen de led-lampjes vooraan blauw en rood. De 2big Dual is klaar voor gebruik wanneer de LED-lampjes blauw branden. De volumes verschijnen in Deze computer (Windows) of op het bureaublad (Mac). Technische nota: Wanneer de stroomschakelaar op de AUTO positie staat, schakelt de 2big Dual aan en uit samen met uw computer. OPGELET: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifieke LaCie-drive is geleverd. Gebruik geen voeding van een andere drive van LaCie of een andere fabrikant. Het gebruik van een ander netsnoer of voeding kan schade veroorzaken aan het apparaat en uw garantie nietig verklaren. Verwijder steeds de AC adapter voor u uw LaCie station verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Technische nota: U kunt de LaCie-drive in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.

14 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Formatteren De 2big Dual wordt geleverd met formattering in NTFS (Windows bestandsysteem). Lees de volgende informatie met betrekking tot bestand systeemformaten voor Windows en Mac besturingssystemen om te bepalen of u de schijven van de 2big moet formatteren. Raadpleeg secties en voor instructies met betrekking tot de formattering Bestand systeemformaten Windows gebruikers De 2big Dual wordt geleverd met formattering in NTFS (Windows bestandsysteem). Voor gebruik met zowel Mac als pc, moet u de drive herformatteren naar FAT 32-indeling. FAT 32 FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderging deze bestandsindeling een upgrade tot 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie, kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Het is het eigen bestandssysteem van Windows 98 en Windows Me, en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Windows XP en Windows Vista, kunnen volumes maximaal 32GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzonderlijke bestanden maximaal 4 GB. NTFS Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5- functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB, met een maximum van 2 TB, zonder grenzen aan de bestandsgrootte. Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Richtlijnen voor de keuze tussen FAT 32 en NTFS Gebruik FAT 32 in de volgende gevallen: U wilt toegang tot uw gegeven op iedere besturingssysteem - FAT 31 is compatibel met Windows 98 SE, Me, 2000, XP, Vista, NT, Mac OS 9.x en Mac OS X 10.x. U gaat dual booting gebruiken met een ander besturingssysteem dan Windows NT of Windows 2000; U in de toekomst mogelijk gebruik zult moeten gaan maken van dual booting. Nadat u een volume hebt geconverteerd van NTFS, is er geen weg terug. U kunt wel converteren van FAT 32 naar NTFS, maar niet omgekeerd. Gebruik NTFS in de volgende gevallen: U de prestaties van uw drives wilt optimaliseren onder Windows 2000, Windows XP of Windows Vista. U wilt bestanden coderen, machtigingen aan bestanden toewijzen of toegangscontrole voor bestanden uitvoeren; U wilt partities van meer dan 32 GB formatteren; U moet afzonderlijke bestanden archiveren die groter zijn dan 4 GB; U hebt een archiveringssysteem nodig dat kan worden gespiegeld of gestructureerd als een RAID 5- configuratie.

15 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina 15 Mac gebruikers De 2big Dual wordt geleverd met formattering in NTFS (Windows bestandsysteem). Voor optimale prestatie met Mac OS X kunt u uw station herformatteren naar HFS+. Mac OS X gebruikers: U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestan dssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OSomgevingen formatteert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling 'Mac OS uitgebreid'. Mac OS uitgebreid (HFS+) Mac OS Extended verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het oudere HFS bestandsysteem door en efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32) Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows.

16 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Formatteren voor Windows gebruikers De formatteringsprocedure van een station op een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) Een handtekening installeren op het station en (2) het station formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. OPGELET: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of blijven gebruiken, moet u een backup maken voor u deze stappen uitvoert. 1. Sluit het station aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik rechts op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het Computerbeheer venster, selecteer Schijfbeheer (onder de Opslaggroep). Zie Fig A. 4. Als het Schijf-wizard initialiseren en converteren venster verschijnt, klik op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek het station dat overeenstemt met het pictogram. Klik rechts op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klik rechts en selecteer Nieuwe partitie 7. Op de eerste pagina van het Nieuwe partitie wizard klik op Volgende. Zie Fig B. Fig A (voortgezet op de volgende pagina) Fig B

17 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Klik op Volgende. 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. In het Partitie formatteren venster selecteer Snel formatteren. Klik op Volgende. Fig C 13. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 14. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Fig D.) en uw station verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. Fig D Belangrijke informatie: Raadpleeg sectie Bestand systeemformaten voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestand systeemformaten.

18 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Formatteren voor Mac gebruikers 1. Sluit het station aan op de computer en schakel het station in. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start menu in de Zoeker menubalk. 3. In de Hulpprogramma's map dubbelklik op Schijf hulpprogramma. 4. Het Schijf hulpprogramma venster opent. Selecteer het volume met het LaCie harde schijf etiket in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. OPGELET: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of blijven gebruiken, moet u een backup maken voor u deze stappen uitvoert. 5. Selecteer de Partitie tab. 6. In het Volumeschema: menu, selecteer het aantal partities waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het Volumeschema: zone. 7. In de Volume informatie sectie voert u een naam in voor ieder (partitie), selecteer het volumeformaat. 8. Van zodra u de volume-opties gefinaliseerd hebt, klikt u op Partitie. Klik opnieuw op Partitie wanneer de waarschuwing verschijnt door te gaan. 9. Het Mac schijfhulpprogramma zal de schijf formatteren en indelen in partities op basis van uw instellingen en uw station is dan klaar voor gebruik. Fig Belangrijke informatie: Raadpleeg sectie Bestand systeemformaten voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestand systeemformaten. Belangrijke informatie: Apple raadt aan dat, tenzij u een specifieke reden hebt het UNIX bestandsysteem (UFS) te gebruiken, u het Mac OS Extended formaat gebruikt omdat het Macintosh gebruikers een vertrouwde ervaring biedt.

19 LaCie 2big Dual Setup Gebruikershandleiding pagina Nieuwe Firmware installeren (Upgrade) LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 2big. Ga naar de LaCie website, voor de meest recente Firmware update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure.

20 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina RAID 3.1. Over 2big Dual RAID modi Deze sectie helpt u te beslissen welke de correcte RAID modus is voor uw applicatie. Snel (RAID 0), Sectie Groot, Sectie JBOD, Sectie Safe 100 (RAID 1), Sectie Technische opmerking: De capaciteit varieert, afhankelijk van de RAID-modus. Big, Fast en JBOD = totale toegankelijke capaciteit Safe 100 (RAID 1) = 50% capaciteit Safe 50 (RAID 1) = 75% capaciteit Safe 33 (RAID 1) = ongeveer 83% capaciteit Safe 50, Sectie Safe 33, Sectie FAST (RAID 0) Vooraf geconfigureerde modus van de 2big In Fast-modus zijn twee fysieke schijven met elkaar gekoppeld (RAID 0) zodat er één groter logisch volume geactiveerd wordt op het bureaublad, waarbij de mogelijke maximumcapaciteit zoals in Big-modus is (de beschikbare capaciteiten van elke schijf worden opgeteld), maar met grotere snelheid dan de Big-modus (de snelheid van de schijven worden tot op zekere hoogte bij elkaar opgeteld). Één Fast-volume Belangrijke informatie: Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk. Kenmerken en voordelen Biedt de mogelijke maximumcapaciteit Grotere snelheid (dan Big-modus) Fig disk 1 disk 2

21 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina BIG (Concatenatie) disk 1 disk 2 In de Big-modus worden twee fysieke schijven gecombineerd (concatenatie) zodat een enkelvoudig maar groter logisch volume geladen wordt op de computer, met maximaal vermogen (het beschikbare vermogen van iedere schijf wordt gecumuleerd). Belangrijke informatie: Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk. Één Big-volume Biedt de mogelijke maximumcapaciteit door het combineren van de capaciteiten van twee drives tot een groot volume. Fig disk 1 disk JBOD disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 In JBOD-modus ( Just a Bunch of Disks) werken twee fysieke schijven als twee onafhankelijke harddrives in één behuizing, zodat twee logische volumes geactiveerd worden op het bureaublad. Belangrijke informatie: Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens niet meer toegankelijk, maar de tweede schijf werkt onafhankelijk door. Twee onafhankelijke volumes Bij een bepaalde configuratie, bij gebruik van een krachtigere computer met niet-gebruikte hulpbronnen, kan JBOD-modus sneller zijn van Fast-modus als er gebruikgemaakt wordt van de eigen RAID 0-software van het besturingssysteem van de computer. disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 Fig

22 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina SAFE 100 (RAID 1) In Safe 100-modus worden twee fysieke schijven samen gespiegeld (RAID 1), zodat één enkel logisch volume geactiveerd wordt op het bureaublad. Alle gegevens (100%) worden tegelijkertijd op beide schijven opgeslagen (de beschikbare capaciteit kan de beschikbare capaciteit van de enkele schijf met de laagste capaciteit niet overschrijden). Belangrijke informatie: Indien een van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar op de tweede schijf. Er gaan geen gegevens verloren indien een schijf een defect vertoont. Één Safe-volume Kenmerken en voordelen disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 Fig Maximale beveiliging van gegevens Safe 100 vermindert de totale beschikbare capaciteit met 50%, omdat er twee kopieën van de gegevens opgeslagen worden. disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 disk 1 disk SAFE 50 In Safe 50-modus worden twee fysieke schijven gecombineerd, zodat er twee logische volumes tegelijkertijd op het bureaublad geactiveerd worden: Één Big-volume Één Safe-volume (RAID 1) waarbij gegevens automatisch gespiegeld worden op elke fysieke schijf. Dit volume disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 gebruikt 50% van de beschikbare capaciteit van elke schijf (de beschikbare capaciteit kan 50% van de enkele schijf met de laagste capaciteit niet overschrijden). Één Safe-volume Belangrijke informatie: Indien een van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens van het SAFE volume beschikbaar op de tweede schijf. Slechts 25% van de gegevens (de gegevens op het SAFE volume) wordt opgeslagen als een schijf een defect vertoont. disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 Één Big-volume (concatenatie) voor minder essentiële data die niet op elke fysieke schijf gespiegeld hoeven te worden. De beschikbare capaciteit van het Big-volume gebruikt 50% van de beschikbare capaciteit van elke schijf. Fig Kenmerken en voordelen Biedt twee volumes voor verschillende behoeften aan gegevensbeveiliging. disk 1 disk 2 Slechts 75% van de totale capaciteit is beschikbaar vanwege de spiegeling op het Safe-volume.

23 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina SAFE 33 In Safe 33-modus worden twee fysieke schijven gecombineerd, zodat er twee logische volumes tegelijkertijd op het bureaublad geactiveerd worden: Één Safe-volume (RAID 1) waarbij gegevens automatisch gespiegeld worden op elke fysieke schijf. Dit volume gebruikt 33% van de beschikbare capaciteit van elke schijf (de beschikbare capaciteit kan 33% van de enkele schijf met de laagste capaciteit niet overschrijden). Één Big-volume Belangrijke informatie: Indien een van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens van het SAFE volume beschikbaar op de tweede schijf. Slechts 16% van de gegevens (de gegevens op het SAFE volume) wordt opgeslagen als een disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 schijf een defect vertoont. Één Safe-volume Fig disk 1 disk 2 Één Big-volume (concatenatie) voor minder essentiële data die niet op elke fysieke schijf gespiegeld hoeven te worden. De beschikbare capaciteit van het Big-volume gebruikt 66% van de beschikbare capaciteit van elke schijf. Kenmerken en voordelen Biedt twee volumes voor verschillende behoeften aan gegevensbeveiliging. Ongeveer 83% van de totale capaciteit is beschikbaar vanwege de spiegeling op het Safe-volume. disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 disk 1 disk 2

24 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina De RAID-modus wijzigen Voordat u de RAID-modus van de LaCie 2big wijzigt, moet u bekend zijn met de 2big RAID-modi. Zie sectie 3.1. Over 2big Dual RAID modi. Belangrijke informatie: Wijzigingen aan de RAID modus vernietigen gegevens die opgeslagen werden op de LaCie 2big. Als u gegevens hebt opgeslagen op de schijven moet u een back-up maken voor u deze stappen uitvoert. opgelet: Diskdrives moeten correct in de 2big zijn geplaatst voordat u de configuratie kunt wijzigen. LET OP: Uw LaCie 2big wordt voorgeconfigureerd in Fast-modus (RAID 0) geleverd. De snelle modus biedt toegang tot het volledige opslagvermogen maar biedt geen bescherming. Indien een van de schijven een defect vertoont, gaan alle gegevens verloren. Indien bezorgd bent over de bescherming van uw gegevens, raadt LaCie u ten stelligste een RAID 1 (Safe 100, Safe 50 of Safe 33) configuratie aan. Zie sectie 3.1. Over 2big Dual RAID modi, voor meer informatie. De RAID-modus wijzigen: Indien er gegevens aanwezig zijn op de 2big die u wilt opslaan, moet u een back-up maken op een ander apparaat. Verwijder beide 2big volume op veilige wijze van uw computer. safe100 off auto on big jbod fast Belangrijke informatie: Schakel de 2big niet uit. De 2big moet ingeschakeld zijn als de RAID modus gewijzigd wordt. 3. Voeg het kleine uiteinde van het geleverde 2-in-1 werktuig in de groef van de draaischakelaar en draai de schroevendraaier naar links of rechts om een andere modus te selecteren. Fig. 3.2-A 4. Verwijder het 2-in-1 gereedschap van de draaischakelaar en gebruik het om de bevestigen toets in te drukken. Beide schijfstatus LED-lampjes knipperen snel om de wijziging van de RAID-modus te bevestigen. safe50 safe33 safe100 off auto on big jbod fast Belangrijke informatie: Na het wijzigen van de opslagbeleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie sectie 3,3. De LaCie 2big schijven indelen in partities. confirm Fig. 3.3-B

25 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina De schijven indelen in partities U moet de schijven indelen in partities nadat u de 2big configuratiemodus hebt gewijzigd (SAFE, FAST, BIG, etc). Hierbij formatteert u de drives. Voor meer informatie over systeemformaten van bestanden verwijzen wij u naar de sectie Bestand systeemformaten. Belangrijke informatie: De schijven die geleverd worden met de 2big Dual worden in NTFS geformatteerd. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Mac-besturingsprogramma's of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Voor meer informatie over systeemformaten van bestanden verwijzen wij u naar de sectie Bestand systeemformaten Windows gebruikers Belangrijke informatie: U mag de virtuele schijf die oorspronkelijk gemonteerd werd in uw OS niet in partities indelen. Dit voorbeeld toont het Fast-opslagbeleid dat de prestaties van de LaCie 2big optimaliseert. 1. Klik rechts op het Deze computer pictogram op uw bureaublad en selecteer Beheren in het pop-up venster (Fig A). 2. Selecteer Schijfbeheer onder Opslag om het Windows schijfbeheer (Fig B) te openen. Fig A Fig B

26 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina Klik met rechts op de niet-toegewezen ruimte van de geconfigureerde schijf en selecteer New Partition (nieuwe partitie). Als de nieuwe partitie niet beschikbaar is, moet u de schijf selecteren en deze eerst initialiseren (Fig C). Fig C 4. Klik op Volgende om de Partitie Wizard te starten(fig D). Fig D 5. Selecteer de Primary of Extended optie en klik op Volgende (Fig E). Fig E

27 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina Specificeer de partitiegrootte. De partitie beslaat standaard het hele volume. Klik op Volgende (Fig F). Fig F 7. Wijs een stationletter of monteerpad toe en klik op Volgende (Fig G). Fig G 8. Geef de partitie een naam en formatteer ze. Klik daarna op Volgende(Fig H). Fig H

28 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina Controleer de instellingen en klik op Voltooien om de logische partitie aan te maken (Fig I). Fig I

29 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina Mac gebruikers Belangrijke informatie: U mag de virtuele schijf die oorspronkelijk gemonteerd werd in uw OS niet in partities indelen. Dit voorbeeld toont de JBOD RAID-modus die de prestaties van de LaCie 2big optimaliseert. 1. Lanceer Schijfhulpprogramma in de Applicaties / Hulpprogramma's map (Fig A). 2. Selecteer een geconfigureerde schijf en klik op de Partitie tab (Fig B, rode vakjes). Fig A 3. Selecteer 1 Partitie in de Volumeschema vervolgkeuzelijst (Fig B, groen vakje). 4. Voer een naam in voor het volume in het naamvak (Fig B, geel vakje). 5. Selecteer Mac OS Extended (opgenomen in journaal) in de Formaat vervolgkeuzelijst (Fig B, oranje vakjes). 6. Preciseer de grootte van de partitie in het Grootte veld (Fig B, lichtblauw vakje). Technische nota: De grootte van de partities kan uitsluitend gewijzigd worden als meerdere partities aangemaakt werden. 7. Klik op de Partitie toets (Fig B, donkerblauw vakje). Fig B 8. Klik op de Partitie om de waarschuwing te erkennen (Fig C). Het schijfhulpprogramma activeert de aangemaakte partitie en geeft deze met een pictogram weer op het bureaublad. Het pictogram draagt de partitienaam. Fig C

30 LaCie 2big RAID Gebruikershandleiding pagina Stations verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de LaCie 2big, neemt u contact met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Customer Support van LaCie. Vervang een defecte harddrive alleen door een nieuwe drive van LaCie. Volg de onderstaande stappen voor verwijdering en vervanging van de drive. Belangrijke informatie: De garantie van de schijf wordt nietig verklaard als u het defecte station vervangt met een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aangekocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stationsleuven met handvaten. OPGELET: Na continu gebruik van de LaCie 2big kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Een drive verwijderen: 1. Wanneer de 2big in de FAST-, BIG- of JBOD-modus werkt, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het netsnoer los. Wanneer de 2big in de SAFE-modus werkt, kunt u het apparaat ingeschakeld laten en doorgaan met stap De drivelade kan geblokkeerd zijn. Om deze te ontgrendelen, voegt u het ronde uiteinde van het geleverde 2-in-1 gereedschap in de sleuf van de stationvergrendeling en draait u het slot tot het verticaal is (Fig. 3.4-A). 3. Verwijder de stationlade door uw vinger in te voegen in de ruimte achter het handvat van de stationlade en te trekken om het station los te maken (Fig. 3.4-B). 4. Neem de stationlade beet en verwijder ze zorgvuldig uit het station (Fig. 3.4-C). Een drive installeren: 1. Wanneer de 2big in de FAST-, BIG- of JBOD-modus werkt, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het netsnoer los. Wanneer de 2big in de SAFE-modus werkt, kunt u het apparaat ingeschakeld laten en doorgaan met stap Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drive bay. Als u enige weerstand voelt als de drivelade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de drivelade totdat de drive op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van de 2big. 3. Gebruik het 2-in-1 gereedschap om het station te vergrendelen. Draai de vergrendeling tot de groeven verticaal gepositioneerd zijn. De stations zijn vergrendeld als beide vergrendelingen verticaal staan. Fig. 3.4-A Fig. 3,4-B Technische nota: Gegevens zijn nog steeds toegankelijk tijdens een RAID 1 rebuild. De 2big kan losgekoppeld worden van het werkstation tijdens de rebuild; enkel de stroom moet aangesloten zijn. Fig. 3.4-C

31 LaCie 2big Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Probleemoplossen Als uw LaCie 2big niet correct werkt, raadpleegt u de volgende controlelijst om uit te zoeken waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Als u alle punten op de checklist doorlopen hebt en uw station werkt nog steeds niet correct verwijzen we u naar de VGV die regelmatig gepubliceerd worden op onze website Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste software-updates te vinden zijn. Als u bijkomende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische support (zie sectie 5. Contact opnemen met de klantendienst voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie Ventilator De ventilator van het 2big Dual systeem werkt niet constant; hij wordt bij bepaalde temperaturen ingeschakeld. Als de ventilator niet ingeschakeld is, moet u de elektrische aansluitingen controleren en nagaan of de 2big ingeschakeld is. Indien de ventilator een defect vertoont, knipperen de led-lampjes vooraan blauw/rood. Het LED-lampje begint te knipperen als het bord een kritisch temperatuurniveau bereikt. Neem contact op met uw LaCie verkoper.

32 LaCie 2big Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina LED-indicatoren De LaCie 2big Dual heeft drie LED-indicatoren een vooraan op het station en twee achteraan (een voor ieder station) die de huidige status of eventuele defecten van de 2big aantonen. Tijdens normaal gebruik: LED-lampje vooraan is constant blauw. De LED-lampjes achteraan zijn constant blauw als de 2big uitgeschakeld is, en knipperen wanneer het station actief is. Als het voorste LED-lampje rood en blauw knippert: De ventilator kan defect zijn. Het is mogelijk dat een station incorrect ingevoegd werd. a. Kijk naar de LED-lampjes aan de achterzijde van het station. b. Als een van de LED-lampjes van het station ook rood en blauw knippert, moet u controleren of het station correct ingevoerd werd. Volg de stappen in sectie 3.4. Stations verwijderen en installeren om het station te verwijderen en opnieuw in te voeren. c. Als het LED-lampje blijft rood en blauw knipperen nadat het opnieuw ingevoerd werd, is het mogelijk dat het station defect is. Neem contact op met de LaCie klantendienst (sectie 5. Contact opnemen met de klantendienst). In de RAID 1 modus (SAFE 100, SAFE 50, SAFE 33) is het mogelijk dat een data rebuild uitgevoerd wordt. a. b. c. Kijk naar de LED-lampjes aan de achterzijde van het station. Indien de gegevens opnieuw opgebouwd worden, zal het station dat herbouwd wordt rood knipperen en het gelezen station knippert blauw. Na de rebuild zal het herbouwde station snel blauw knipperen terwijl de 2big de rebuild controleert. RAID werkt niet of de 2big kan de RAID instelling niet bepalen. a. actie b. actie c. actie In de JBOD modus: Als het LED-lampje vooraan blauw brandt, maar een van de LED-lampjes aan de achterzijde van het station is uitgeschakeld, is het mogelijk dat het station incorrect ingevoerd werd of defect is. 1. Volg de stappen in sectie 3.4. Stations verwijderen en installeren om het station te verwijderen en opnieuw in te voeren. 2. Als het LED-lampje uitgeschakeld blijft nadat het station opnieuw ingevoerd werd, is het mogelijk dat het station defect is. Neem contact op met de LaCie klantendienst (sectie 5. Contact opnemen met de klantendienst).

33 LaCie 2big Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina LaCie 2big hostaansluiting Probleem De LaCie 2big wordt niet herkend door esata HBA BIOS. Oplossing Controleer de systeem-led-status om voeding te controleren. Controleer of HBA BIOS de lege 2big herkent. Schakel de energiezuinige modus van de PCI-bus uit in het host-bios. Problemen oplossen van esata HBA: Sluit een ander apparaat aan op de esata HBA. Verwijder alle andere PCI-randapparatuur om interferentie uit te sluiten. Verplaats de esata HBA naar een ander PCI-X-slot. Probeer de esata HBA in een PCI-slot. Koppel de USB-kabel los. De LaCie 2big wordt niet herkend als USB is aangesloten. Controleer de systeem-led-status om voeding te controleren. Controleer of HBA BIOS de lege 2big herkent. Schakel de energiezuinige modus van de PCI-bus uit in het host-bios. Controleer de USB-aansluiting en probeer een andere USB-kabel. Sluit aan op een andere USB-poort. Het besturingssysteem herkent de virtuele LaCie-drives niet. Controleer of HBA BIOS de lege LaCie 2big herkent. Gebruik Schijfbeheer van het besturingssysteem om partities van het volume te verwijderen voordat u de operatiemodus herconfigureert. Controleer of u het meest recente HBA-stuurprogramma hebt. Problemen oplossen met het stuurprogramma: Controleer de actieve status van het stuurprogramma. In Windows moet in Apparaatbeheer het SCSI-pictogram naast de HBA staan. Voor Mac OS X moet het schijfhulpprogramma de SCSIaansluitidentificatie voor de virtuele schijven op de fysieke harde schijven tonen. Foutmeldingen tijdens de installatie van het hulpprpgramma geven eventuele problemen aan. Los bronconflicten op (IRQ, DMA of I/O). Controleer de ondersteuning voor de poortmultiplier (PM) in de HBA.

34 LaCie 2big Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contact opnemen met de klantendienst Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen en raadpleeg de sectie 4. Probleemoplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle pertinente vragen hebt gesteld in de probleemoplossen checklist, en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie station aan het werk te krijgen, kunt u ons contacteren op Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Het serienummer van de LaCie-drive Het besturingssysteem(mac OS of Windows) en de versie Merk en model computer Namen van de op uw computer geïnstalleerde cd- of dvddrives De hoeveelheid geïnstalleerd geheugen De namen van eventuele andere op uw computer geïnstalleerde apparaten Informatie die moet worden vermeld in correspondentie per Informatie Waar vindt u informatie 1. Serienummer van LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers:Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル 2big Professional 2disk RAID user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing

3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing 3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing Product ID: SAT3520U2ER Deze 2-Bay SATA Externe Harde Schijf Behuizing biedt de ideale externe RAID-oplossing, waarmee u twee 3,5

Nadere informatie

3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing. StarTech ID: SAT3520U2ER

3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing. StarTech ID: SAT3520U2ER 3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing StarTech ID: SAT3520U2ER Deze 2-Bay SATA Externe Harde Schijf Behuizing biedt de ideale externe RAID-oplossing, waarmee u twee 3,5

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. Inleiding 7 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Two Big 7 2. De LaCie Two Big 8 2.1. Minimale systeemvereisten 8 2.2. Inhoud verpakking

Nadere informatie

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx User s Manual Manuel Utilisateur Guída Utente Handbuch Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 1. Inleiding 6 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Little Big Disk 6 2. Uw LaCie Little Big Disk 7 2.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE Users Manual Handbuch Manual Utilisateur Manual de Instrucciones Guía Utente Gebruikershandleiding Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. De LaCie-drive

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P83710 MD 90101. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P83710 MD 90101 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Harddisk 5 1,1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4. 1. Inleiding 6

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4. 1. Inleiding 6 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding 6 2. Uw LaCie Two Big esata & USB 7 2.1. Minimale

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0

Nadere informatie

3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing

3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing 3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing Product ID: S354UFER De S354UFER externe SATA RAID Behuizing van StarTech.com biedt high-performance externe RAIDopslag in de vorm van maximaal

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt.

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

2. Uw LaCie 2big installeren De interfacekabel verbinden Drive inschakelen... 14

2. Uw LaCie 2big installeren De interfacekabel verbinden Drive inschakelen... 14 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE QUATTRO. EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 920

HANDLEIDING HARD DRIVE QUATTRO. EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 920 HANDLEIDING HARD DRIVE QUATTRO EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 920 Freecom Hard Drive Quattro Geachte klant, hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden.

Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden. Het gebruik van deze handleiding Het gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 - Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harddrive-temperatuurregeling...

Nadere informatie

USB naar SATA Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

USB naar SATA Standalone Schijf-Duplicator Docking Station USB naar SATA Standalone Schijf-Duplicator Docking Station Product ID: SATDOCK22R De SATDOCK22R SATA schijf-duplicator fungeert niet alleen als handige oplossing voor het klonen / imaging van harde schijven,

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

SATA Harde Schijf Docking Station esata USB 3.0 naar SATA voor 2,5 / 3,5 inch

SATA Harde Schijf Docking Station esata USB 3.0 naar SATA voor 2,5 / 3,5 inch SATA Harde Schijf Docking Station esata USB 3.0 naar SATA voor 2,5 / 3,5 inch Product ID: SATDOCKU3E Het SATDOCKU3E Docking Station (esata/usb 3.0 naar SATA) levert snel en eenvoudig toegang tot een 2,5

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Geachte gebruiker, welkom bij de installatie van

Nadere informatie

EW7033 R2 USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 R2 USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 R2 USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 R2 - USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

LaCie 4big Quadra Bundle

LaCie 4big Quadra Bundle LaCie 4big Quadra Bundle DESIGN BY NEIL POULTON Kracht, snelheid en flexibiliteit esata 3Gb/s I USB 2.0 I FireWire 400 I FireWire 800 De ideale configuratie Professionals vertrouwen op de LaCie 4big Quadra

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de doos... 7 1.3. Aanzicht van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht... 8

Nadere informatie

USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5 SATA schijven USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven Product ID: S252BU313R Compact qua afmeting, maar groot qua prestatie vormt deze 2-bay behuizing een krachtige externe dataopslag, met

Nadere informatie

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows 8/2012 ~ R. Sellis Regelmatig krijg ik de vraag hoe een externe schijf het makkelijkste te gebruiken is als zowel Microsoft Windows als Apple OS

Nadere informatie

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848 HANDLEIDING TOUGH DRIVE EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac Rev. 848 Freecom ToughDrive Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom ToughDrive externe harde schijf.

Nadere informatie

LaCie d2 Quadra Hard Drive USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 esata

LaCie d2 Quadra Hard Drive USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 esata Hard Drive USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 esata user manual manuel utilisateur guída utente handbuch 用 户 手 册 manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル 용자 설명서 Harddrive met viervoudige

Nadere informatie

Uitbreidingseenheid DX517. Hardware installatiehandleiding

Uitbreidingseenheid DX517. Hardware installatiehandleiding Uitbreidingseenheid DX517 Hardware installatiehandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u begint Inhoud van de verpakking 3 Uitbreidingseenheid in een oogopslag 4 Veiligheidsrichtlijnen 5 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 5 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie