ACV-memorandum. Solidariteit, daar word je beter van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACV-memorandum. Solidariteit, daar word je beter van"

Transcriptie

1 ACV-memorandum federale en Europese verkiezingen Solidariteit, daar word je beter van Het ACV-memorandum voor de federale en Europese verkiezingen vormt samen met de memoranda van de Gewest- en Gemeenschapscomités de basis voor het ACV-optreden in de aanloop van de politieke verkiezingen van 25 mei 2014.

2 Solidariteit, daar word je beter van Mini blijkt opnieuw in bij de werkgevers, in de verkiezingsprogramma s van diverse partijen, bij een deel van de opiniemakers Mini-jobs. Mini-koopkracht. Mini-bescherming. Mini-sociale zekerheid. Mini-overheidsdiensten. Mini-non-profit. Mini-overleg. Mini-middenveld. Mini-zorg voor milieu. Mini-België ook. Mini-solidariteit kortom. Maxi alleen nog voor de grote vermogens en de hoogste inkomens. Maxi alleen nog voor de winsten van bedrijven en de flexibiliteit op werkgeversmaat. Maxi alleen nog voor de toplonen en de gouden handdrukken. Maxi alleen nog maar voor de commercie. Maxi-hebzucht kortom. Mag het opnieuw ietsje meer zijn voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen? Het zijn niet zij die ons in een financiële crisis zonder weerga hebben gestort. Maar het zijn wel zij die al jarenlang de crisis moeten uitzweten. Met verlies van jobs en zware loonmatiging. Met meer werkloosheid en minder werkzekerheid. Met meer Europese begrotingsvoogdij en minder federale beleidsmarge. Met toenemende afbouw van sociale rechten en afnemende collectieve voorzieningen. Met bovenop een staatshervorming die de solidariteit via de sociale zekerheid in gevaar kan brengen. ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen De balans is zoek. De solidariteit moet hersteld. Dat stellen we voor de regionale verkiezingen, in onze drie regionale memoranda. Dat stellen we voor de federale en Europese verkiezingen in dit memorandum. Met tien duidelijke verwachtingen aan de nieuwe federale en Europese parlementairen. En aan de nieuwe federale regering. Daar gaan we voor. Daar kampen we voor. Hierbij onze tienkamp. Tegelijk is er nog zeer veel werk aan de winkel om de zesde staatshervorming op de rails te zetten, ook op federaal vlak. Met handhaving op federaal vlak van de essentiële solidariteitsmechanismen: arbeidsrecht, sociale zekerheid en cao-overleg. Met zorg dat het eenvoudig en doorzichtig blijft voor burgers, werknemers en bedrijven. En op basis van loyale samenwerking tussen de diverse overheden. We willen absoluut vermijden dat weer jaren verloren gaan aan een zevende staatshervorming. Er zijn andere prioriteiten.

3 ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen Meer jobs Onze bevolking groeit nog steeds aan. De groep op actieve leeftijd krimpt niet, maar wordt almaar groter. Terwijl de werkgelegenheid niet volgt en dag na dag jobs verloren gaan. En dus moeten we de hand aan de ploeg slagen voor meer werk en werkzekerheid, in kwaliteitsvolle jobs. De federale overheid blijft ook na de staatshervorming over belangrijke hefbomen voor jobcreatie beschikken. Het ACV vraagt: a. meer garanties dan in het recente Pact voor Competitiviteit en Werkgelegenheid dat: - het inkomstenverlies door de lastenverlagingen integraal wordt gecompenseerd door nieuwe inkomsten, in het bijzonder vanuit inkomens uit vermogen, in lijn met onze globale ideeën voor rechtvaardige fiscaliteit (zie 5.); - alle lastenverlagingen voor bedrijven zichtbaar maken in de loonkostvergelijkingen met andere landen; - het werkgelegenheidseffect wordt gemaximaliseerd: industriële steun zo gericht als mogelijk, jobcreatie voor laaggekwalificeerden en rechtmatig deel voor non-profit en beschutte werkplaatsen; - stevig op andere factoren dan loonkost wordt verwerkt: in het bijzonder gecoördineerd industrieel beleid, met meer aandacht voor onderwijs, opleiding, innovatie en herwaardering en humanisering van het werken in de industrie (o.m. door het gemeenschappelijk statuut, zie 3.). b. beperking van overuren (inz. niet-gerecupereerde) en cumul; c. grondige heroverweging van alle federaal blijvende loonkostsubsidies en andere steunmaatregelen voor de bedrijven, met het oog op een maximaal werkgelegenheidseffect; d. opdrijven van de strijd tegen sociale dumping en deloyale concurrentie: - veralgemening van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen, sociale schulden en belastingen; - voortgang in de strijd tegen de schijnzelfstandigen; - verplichte girale betaling van het loon; - afschrikkende sancties; - geen toewijzing overheidsopdrachten aan prijzen die geen correct loon of waardig werk toelaten, maar bestraffing van dergelijke dumpingprijzen; - integratie sociale en ecologische clausules in overheidsopdrachten; - investering in de inspectiediensten. e. een ambitieus jongerengarantieplan: - niet enkel voor de kortdurig werkloze jongeren, maar ook met een sluitende garantie op werkervaring voor alle langdurig werkloze jongeren die vanaf hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen; - niet enkel voor de drie regio s die in aanmerking komen voor het Europese jongerengarantieplan, maar ook voor alle andere jongeren; - met inzet van de nieuwe kredietlijn voor sectorale jongerenprojecten als cofinanciering voor jongerenacties in het kader van ESF en de Europese jongerengarantie; - met eindelijk uitvoering van het NAR-advies voor een eenvoudig sokkelstatuut voor alle formules van alternerend leren; - zonder vervanging van banen voor werkloze jongeren door goedkopere studentenjobs en nepstatuten; f. de opmerkelijke vaststelling van de diversiteitsmonitoring van het Centrum voor Gelijke Kansen vertalen in een actieve strijd tegen elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt: - een verplicht diversiteitsplan in elk bedrijf, met streefcijfers voor de achtergestelde groepen; - in het bijzonder voor personen met buitenlandse roots moet de schrijnende achterstand van België op de buurlanden worden weggewerkt; - speciale aandacht voor de inschakeling in het arbeidsproces van personen met beperkingen; - meenemen van de genderdimensie in alle onderdelen van het werkgelegenheidsbeleid, met bjizondere aandacht voor de doorstroming van vrouwen naar hogere functies en hun tewerkstellingskansen in de groeisectoren. g. strijd tegen de werkloosheidsvallen door een verdere verhoging van de lage lonen en in het bijzonder de minimumlonen, bruto en netto; h. aangepaste begeleiding naar kwaliteitsvol werk, niet enkel voor wie recht heeft op een RVA-uitkeringen, maar ook voor elkeen met een sociale uitkering die aan het werk wil; op basis van een versterkte samenwerking met Gewesten/Gemeenschappen, tussen de diverse instellingen/administraties en met de sociale partners; i. geen afbouw van de collectieve diensten en versteviging waar nodig. Stop het botte geraas en gedaas over de inefficiëntie van de overheid. Zowel Wereldbank als Europese commissie geven België een 94 op 100. In heel wat overheidsdiensten en non-profit staat het water aan de lippen door de aanhoudende besparingen en de toenemende behoeften. Zonder goed uitgeruste collectieve diensten geen effectieve overheid.

4 2. Kwaliteitsvolle jobs en loopbanen Het scheppen van nieuwe, kwaliteitsvolle banen en de verbetering van kwaliteit van bestaande banen moet de marsrichting zijn. En dus niet de flexibilisering en precarisering van de arbeidsmarkt. Zomin als een deregulering van de werknemersrechten. We willen werkbaar werk voor iedereen, aangepast aan ieders mogelijkheden en ingebed in een leeftijds- en loopbaanbewust personeelsbeleid: a. individueel recht op 5 dagen vorming per jaar: de regering heeft nu een eerste stap gezet, naar 1 dag vorming; de andere 4 moeten volgen; b. versterking van het beleid inzake preventie en bescherming op het werk, inz.: - meer zorg voor nieuwe risico s; - strengere eisen naar externe preventiediensten; - versterking van inspectiediensten; c. geen mini-contracten maar betere toegang tot contracten met meer uren en meer werkzekerheid, o.m. door: - hogere patronale bijdragen op tijdelijke en uitzendcontracten (gezien de hogere kost voor de werkloosheid); - beperking van extreme flexibiliteit via dagcontracten en weekcontracten; - recht op doorstroming naar meerurencontracten en voltijdse contracten voor onvrijwillig deeltijdsen; d. betere combinatie van arbeid, privé- en gezinsleven, door: - behoud en versterking van tijdkrediet en loopbaanonderbreking; - uitbreiding van recht op tijdkrediet tot bedrijven met minder dan 11 werknemers; - berekening van verbrekingsvergoeding bij deeltijds tijdkrediet en loopbaanonderbreking op het voltijdse loon (zoals bij ouderschapsverlof); e. verdere uitbouw van het leeftijds- en loopbaanbewust personeelsbeleid: - evaluatie en versterking van cao nr. 104 (werkgelegenheidsplannen oudere werknemers) en optreden tegen bedrijven die deze niet toepassen; - gelijkaardige verplichtingen voor openbare sector en onderwijs; - recht op loopbaangesprekken, zoals reeds voorzien in het Generatiepact; - vrijwaring van het recht op een landingsbaan; - uitbreiding van het bijzonder stelsel SWT voor bouw en nacht vanaf 56 jaar tot werken in vriesruimtes; - uitbreiding van het vastklikken (voor wie SWT uitstelt) tot alle stelsels van SWT; - mogelijkheid om eindejaarspremie om te zetten in extra-verlof; f. beter sociaalrechtelijk statuut voor IBO-contracten (individuele beroepsopleiding in de onderneming) en instapstages, vooral inzake recht op vakantie en vakantiegeld; g. waardig loon voor waardig werk: - vrijwaring van de automatische indexering; - een indexkorf die zo getrouw als mogelijk het consumptiepatroon van de gemiddelde werknemer weerspiegelt; - ruimte voor vrije, verantwoordelijke loononderhandelingen; - verhoging van het minimumloon (zie 1.) en afschaffing jeugdlonen in de sectoren; - correcte toepassing van de nieuwe wet ter bestrijding van de loonkloof mannen/vrouwen. 3. Voltooiing van het werknemersstatuut Na tien jaar campagne bereikte het ACV een belangrijke doorbraak voor een beter, gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. Wat voorligt behoeft evenwel bijsturing. En moet worden vervolledigd. Alle verschillen moeten de wereld uit. a. bijsturingen aan de nieuwe regeling inzake opzeg en carensdag, inz. - stopzetting van de discriminatie van arbeiders op bouwwerven; - recht op ontslagcompensatievergoeding voor alle arbeiders met verkorte opzeg; - intrekking van het nieuwe recht voor de werkgever om bij arbeidsongeschiktheid dagelijks vier uur beschikbaarheid te eisen voor medische controle; - intrekking van het verbod om sectorale verbeteringen af te spreken; - recht op outplacement voor alle werknemers, betaald door de werkgevers; b. wegwerken van alle resterende verschillen tussen arbeiders en bedienden, meer in het bijzonder: - gelijk loon (incl. aanvullend pensioen) voor gelijk werk; - gelijke rechten op vakantie en vakantiegeld, zonder inlevering voor arbeiders; - gelijke bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid voor elke werknemer: minimum 5 euro/dag, te indexeren; ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen

5 ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen c. gelijk nettoloon voor de arbeiders in afwachting van de volledige gelijkschakeling van het gewaarborgd loon bij arbeidsgeschiktheid: meetellen van de sociale en fiscale werkbonus voor het nettoloon vanaf week 2; d. afschaffing van de bijzondere arbeidsovereenkomsten voor dienstboden, sportbeoefenaars, studenten en dienstenchequewerknemers, met behoud, waar nodig, van bijzondere beschermende bepalingen voor de betrokken werknemers; e. gelijk opgaan van de overheden voor hun contractuelen, in overleg met de vakbonden van het overheidspersoneel, met waar nodig aangepaste regels, zoals toepassing op ontslag van de motiveringsplicht voor bestuurshandelingen. 4. Steviger sociale zekerheid De sociale zekerheid moet worden versterkt, in plaats van worden afgetakeld. En dit zowel qua inkomsten, uitkeringen als organisatie. Met vrijwaring en versterking van de dubbele opdracht: verzekering en solidariteit. In plaats van de sociale zekerheid te verschrompelen tot bijstand voor de allerlaagste inkomens, met inkomensonderzoek. Daartoe pleiten we voor: a. eerst en vooral een versterking aan de inkomstenkant, met voor de gezondheidszorgen een brede financiering vanuit de gehele bevolking i.p.v. vanuit bijdragen op arbeid, in het bijzonder: - meer jobs (zie hoger); - normale bijdragen op zoveel mogelijk bedrijfsvoordelen en in afwachting minstens een solidariteitsbijdrage; - resoluut bestrijden van bijdragefraude; - financiering van de gezondheidszorgen voortaan vanuit algemene middelen, in het bijzonder invoering van een algemene gezondheidsbijdrage (AGB) om de verwachte en noodzakelijke groei van de uitgaven op te vangen, zonder de bijdragen op arbeid te moeten verhogen; - afschaffen van patronale hogeloonvermindering, zoals de OESO voorstelt; - afbouwen van het bijzondere regime voor jobstudenten; b. toereikende uitkeringen, die de werknemers zowel beschermen tegen te zwaar koopkrachtverlies als vrijwaren tegen armoede: - herstel van de welvaartsvastheid van uitkeringen (budget opnieuw van 60 naar 100% voor de werknemers); - behoud en verbetering van de automatische indexering; - aanpassing van de bijstandsminima aan de Europese armoedenorm (is euro voor een alleenstaande) en alle minima in de sociale zekerheid 10% daarboven; - optrekken van het vakantiegeld voor invaliden tot het niveau van gepensioneerden; - aanpassen van de notie samenwonenden in de werkloosheid aan nieuwe formules van gemeenschappelijke huisvesting zonder gemeenschappelijk huishouden; - behoud in de sociale zekerheid van de personen die niet toeleidbaar zijn naar de arbeidsmarkt. c. een pensioenhervorming om de wettelijke pensioenen te verstevigen in plaats van af te bouwen: - optrekking van alle uitkeringen, met bijzondere zorg voor zowel de laagste pensioenen als de versteviging van het verzekeringskarakter (loonplafond verhogen en niet toepassen per jaar maar over de volledige carrière); - geen herziening van de gelijkgestelde periodes voor het pensioen als het is om wie werkloos wordt of niet kan werken een tweede keer te treffen, of zonder zorg voor wie zorgt; - vrijwaring van het overlevingspensioen voor onbepaalde duur voor oudere weduwnaars en weduwen, te koppelen aan een betere regeling voor cumul met arbeid om inactiviteitsvallen te vermijden; - voor de weduwen en weduwnaars met een overgangsuitkering dringend overleg met de Gewesten voor een snelle en aangepaste begeleiding naar werk; - geen optrekking van de leeftijden voor wettelijk pensioen en vervroegd pensioen; - iedereen recht op een aanvullend pensioen, ook voor contractuelen in de publieke sector, maar niet om de wettelijke pensioenpijler af te bouwen; - stop het gebeuk tegen de overheidspensioenen: ambtenaren hebben vandaag gemiddeld minder dan bedienden met aanvullend pensioen; d. geen verdere aftakeling van de werkloosheidsverzekering, noch door een beperking in duur van de uitkeringen, noch door een verdere verlaging van de uitkeringen, noch door een onbillijk sanctiebeleid, maar integendeel een herstel van de werkloosheidsverzekering: - opmeting van de sociale schade ingevolge de hervorming van de inschakelingsuitkeringen en de versterkte degressiviteit voor de werkloosheidsuitkeringen, met het oog op aanvullende reparaties;

6 - geen schrapping na 3 of 5 jaar van de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters zonder voorafgaand kwaliteitsvol aanbod in het kader van de jobgarantie; - deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering die hun werk verliezen mogen niet onmiddellijk op de laagste uitkering vallen of in geval van inschakelingsuitkering zonder uitkering vallen; e. tegelijk moet verder werk worden gemaakt van een moderne en efficiënte organisatie van de sociale zekerheid: - volwaardig globaal beheer, zonder vetorecht voor overheid; - aanpassing aan de staatshervorming; - vereenvoudiging van regelgeving en administratie, zonder aantasting van de werknemersrechten. 5. Rechtvaardige fiscaliteit Er is nood aan een globale belastinghervorming. Die moet overheidsdiensten, non-profit en sociale zekerheid aan voldoende middelen helpen om hun taken naar behoren te vervullen. Die moet de lasten verschuiven van inkomens uit arbeid naar inkomens uit vermogen. En die moet de lasten beter spreiden naar draagkracht. Op basis van zes oriëntaties: a. inkomstenbelasting naar draagkracht en zonder onderscheid tussen inkomstenbronnen en dus: - roerende en onroerende inkomsten globaliseren (meetellen om de personenbelasting te berekenen), met in afwachting minstens 25% op alle roerende inkomsten; - meerwaarde op roerend en onroerend goed gelijk belasten als elk ander inkomen; - belasting op reële inkomens i.p.v. forfaitair (van huurinkomsten tot forfaitair geraamde beroepsinkomsten); - stop aan de vervennootschappelijking; b. belasting op grote vermogens (vanaf 1 miljoen euro); c. meer inkomsten uit vennootschapsbelasting door: - gelijk tarief ongeacht de bedrijfsgrootte; - afbouw van de talrijke fiscale aftrekken, te beginnen bij de ontsporing van de notionele intrestaftrek; d. grondig heroverwegen van alle fiscale aftrekken, voor alle belastingen, vanuit het oogpunt van doelmatigheid en rechtvaardigheid; e. groenere en meer duurzame fiscaliteit; f. een strenger en doelmatiger handhavingsbeleid: - uitvoering van de parlementaire voorstellen inzake de grote fraudedossiers; - bijsturing van het beleid met minnelijke schikkingen; - geen zoveelste rondje fiscale amnestie meer; - resolute strijd tegen de fiscale fraude, geholpen door de volledige afschaffing van het bankgeheim. 6. Zeggenschap voor werknemers Ons sociaal overlegmodel staat zwaar onder druk. Met schending van vrijheid van onderhandelen en vrijheid van collectieve actie. Met permanente aanvallen op vakbonden en syndicale vrijheden. Met almaar meer weerstanden tegen de rol van werknemers in bedrijven en in het sociaal-economisch beleid. Met almaar meer druk om overleg te decentraliseren en te individualiseren. We willen: a. het herstel van vrije, verantwoordelijke onderhandelingen en respect voor de afgesloten overeenkomsten; b. het respecteren door de burgerlijke rechtbanken van het recht op collectieve actie en van de voorschriften vanuit het Europees Sociaal Handvest inzake stakingsposten; idem voor de overheden: bijsturing van de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve boetes (GAS); geen GAS-boetes wanneer burgers/werknemers hun grondrechten benutten; c. een sluitende bescherming van personeelsafgevaardigden en syndicale afgevaardigden tegen ontslag en benadeling, zowel in de privé-sector als in de openbare sector; d. een versterking van de inspraak van werknemers in het bedrijfsbeleid, ook in KMO s; e. het recht voor overlegorganen op bedrijfsvlak om beroep te doen op externe experten, in het bijzonder om alternatieven te zoeken voor collectief ontslag. ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen

7 ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen Duurzame transitie Het ACV wil een leefbare, duurzame wereld, in solidariteit met de volgende generaties, waarin klimaat en milieu onze eerste zorg moeten zijn. We willen dat: a. de federale overheid, samen met de Gewesten, een einde maakt aan de beschamende politieke blokkade over de verdeling van de Europese klimaatdoelstellingen (emissiereductie, hernieuwbare energiedoelstelling, verdeling middelen veiling emissierechten); b. België zijn verantwoordelijkheid neemt inzake emissiereducties en zijn engagementen nakomt inzake financiering van klimaatbeleid in ontwikkelingslanden; c. fiscaliteit duurzamer wordt: milieuschadelijke consumptie moet sterker worden ontmoedigd, onder meer door een sociaal rechtvaardige verduurzaming van belastingen op (motor)brandstoffen en van fiscaliteit op bedrijfswagens; d. de omslag van ons energiesysteem naar meer duurzaamheid, door onder meer: - een versterkt toezicht door de nationale regulator (CREG) op de gas- en elektriciteitsfacturen van gezinnen en KMO s; - meer hernieuwbare energieproductie op zee, aangevuld met versterkte interconnectie met het buitenland, met uitbouw van efficiënte vraagsturing en opslagmogelijkheden en flexibele (gas)centrales; - met alle betrokken actoren over transitie een financieringspact af te sluiten met een billijke verdeling van de kosten, dat zorgt voor betaalbare energie, nodig voor onze industriële competitiviteit, en tegelijk de hernieuwbare energieproductie versterkt. 8. Vlotte mobiliteit Files op autowegen zijn meer regel dan uitzondering. Met almaar meer sociaal-economische schade. En almaar meer milieu- en gezondheidsschade. Ook door het verzieken van stads- en dorpskernen met vracht- en autoverkeer. We hebben nood aan ambitieus duurzaam mobiliteitsbeleid, ook federaal, dat: a. zoveel mogelijk vracht- en autoverkeer van de wegen haalt, door bevordering van gemeenschappelijk vervoer en van andere vervoersmodi (van fiets tot binnenvaart); b. het aandeel van het treinverkeer significant verhoogt; c. een duurzame fiscaliteit op mobiliteit invoert, waarbij het principe van de vervuiler betaalt in goed evenwicht wordt gebracht met de noodzaak tot rechtvaardige spreiding van lasten; d. het woon-werkverkeer duurzamer maakt: via een bedrijfsvervoerplan in elk bedrijf en via vervanging van het voordeel van de bedrijfswagen door het voordeel van een mobiliteitsbudget (ter bevordering van alternatieven); e. het beleid van de diverse overheden beter op mekaar afstemt; f. het overleg met werknemers over mobiliteit versterkt. 9. Europa in balans We geloven in een sterk Europa. Maar dan wel een ander Europa, zoals ook het Europees Vakverbond het aangeeft in haar memorandum voor de Europese verkiezingen ( Europa is vandaag immers uit balans, waardoor het zienderogen aan legitimiteit verliest. Met een economic governance die sterk getekend wordt door de harde neoliberale lijn. En waarbij het sociale en ecologische naar de achtergrond verschoof. Europa moet opnieuw in balans, niet in het minst om een sterker draagvlak voor Europa te krijgen, in het bijzonder door: a. een sterkere sociale dimensie, niet enkel in de eurozone, maar in heel de Europese Unie: er is nu eindelijk een sociaal scorebord, maar dit blijft dode letter (of liever dood cijfer ) als niet even krachtig wordt opgetreden tegen sociale ontsporingen als tegen economische ontsporingen, als de economische doelstellingen niet verweven worden met sociale doelstellingen en als de huidige dominantie van de economische en financiële filière die nog versterkt dreigt te worden door het nieuwe concept van contractuele arrangementen met de Lidstaten niet ongedaan wordt gemaakt; b. een ambitieus relancebeleid - met inbegrip van een duurzaam industrieel beleid - in overeenstemming met

8 de voorstellen van het Europees Vakverbond (jaarlijkse investering ten belope van 2% van het BBP gedurende 10 jaar); in plaats van groei, investeringen en werkgelegenheid te fnuiken door het opleggen van saneringsprogramma s (met nadruk op uitgavenbesparingen); c. daartoe de Europese begrotingsnormen, zoals verder verstrengd via het Begrotingsverdrag, bij te sturen, in het bijzonder om ruimte te maken voor duurzame, groeibevorderende investeringen in plaats van die onmogelijk te maken via de zgn. gouden regel (structureel deficit maximum 0.5% van het BBP); d. de Europese Centrale Bank een ruimere opdracht te geven dan louter inflatiebestrijding, met veel meer aandacht voor duurzame groei en sociale vooruitgang, inz. bevordering van de werkgelegenheid, en met betrokkenheid van de Europese sociale partners; e. de financiële markten sneller en ambitieuzer te reguleren, via een volwaardige Europese bankenunie, met onder meer: scheiding tussen spaar- en investeringsbanken, uniforme regeling inzake garanties voor spaardeposito s, eengemaakt stelsel van toezicht, eengemaakt fonds voor de resolutie van banken in zware moeilijkheden, en eindelijk een taks op financiële transacties; f. paal en perk te stellen aan de fiscale dumping, onder meer via een resolute strijd tegen fiscale fraude en ontwijking (o.m. uitroeiing van de Europese belastingparadijzen), via een minimum vennootschapsbelasting en in het bijzonder ook een afschaffing van de unanimititeitsregel voor Europese fiscale beslissingen; g. de Europa 2020-strategie grondig te evalueren. Het evenwicht tussen economische, sociale en ecologische doelstellingen moet worden hersteld. Met een sterkere rol voor zowel onderwijs, als levenslang leren. Met armoedebestrijding als onderdeel van een globaal beleid ter vermindering van sociale ongelijkheid; h. gelijk loon voor gelijk werk: - de sociale dumping via detachering moet ophouden door een sterke handhavingsrichtlijn, die de bestaande controlemogelijkheden niet afzwakt, maar versterkt; - in alle landen een zelfde meldingsplicht voor buitenlandse arbeidskrachten als in België; - een wetgevend Europees initiatief ter bestrijding van de schijnzelfstandigheid; - een Europese sociale inspectie (sociale Europol); - mogelijkheid van stevige sociale en ecologische clausules in overheidsopdrachten (zie 1.); i. een toereikend minimumloon in elke lidstaat, boven de Europese armoedenorm; j. gelijk loon voor mannen en vrouwen niet enkel in woorden, maar ook in daden, op basis van een ambitieuze en effectieve Europese strategie; k. de Europese doelstelling om de armoede drastisch te verminderen dringend om te zetten in een Europees recht op een minimuminkomen; l. de rechten van werknemers niet langer uit te hollen onder het mom van administratieve vereenvoudiging en slimme regulering: het REFIT-programma is nu een aanval op de werknemersrechten en moet op de schop; de geblokkeerde sectorakkoorden moeten alsnog worden bekrachtigd (zie m.); m. respect voor de Europese sociale dialoog: met sterkere inbreng van de sociale partners in het sociale, economische en financiële beleid, gebaseerd op volwaardig overleg i.p.v. steriele rituelen; met snelle bekrachtiging van de Europese kaderakkoorden, interprofessioneel en sectoraal; en met een juridisch kader voor Europese ondernemings-cao s; n. een grondige bijsturing van het Europees handelsbeleid: - in elk vrijhandelsakkoord met derde landen moet er een verplicht hoofdstuk voor duurzame ontwikkeling komen, met afdwingbare clausules tegen schending van arbeidsnormen en mensenrechten en tegen schade aan milieu en klimaat, met inbegrip van sancties bij niet-naleving (zie ook 10 i); - geen opname in de handelsakkoorden van bijzondere geschillen- of arbitrageprocedures voor klachten van investeerders over nationale belemmeringen om te investeren; - geen ondermijning via de handelsakkoorden van de keuzes van Lidstaten om bepaalde diensten vanuit de overheid aan te bieden en/of niet te vermarkten. ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen

9 10. Solidaire globalisering ACV-memorandum Federale en Europese verkiezingen We verwachten van de Belgische en Europese politieke verantwoordelijken zeer veel zorg voor de wereld. Met bijzondere zorg voor de minst ontwikkelde landen. En met meer aandacht voor het belang van waardig werk en sociale bescherming in de ontwikkelingssamenwerking. We verwachten in het bijzonder : a. een Europa dat internationaal met één stem spreekt, in plaats van het eigengereide (en onmachtige) optreden van enkele grote Europese landen; b. een wereldwijde actie voor meer en betere banen, conform de richtlijnen van de Internationale Arbeidsconferentie voor waardig werk; c. het bevorderen in alle landen van de minimale sociale bescherming, als opstap naar een volwaardige sociale bescherming, zoals recent uitgelijnd door de Internationale Arbeidsorganisatie; d. strenge internationale regels voor de financiële markten; e. het vrijwaren en versterken van inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking; België moet daarin minstens 0.7% van zijn BBP investeren; met een centralere plaats in die ontwikkelingssamenwerking voor de dimensies van waardig werk en waardig leven; f. Europese en nationale overheden die het migratiebeleid niet versmallen tot enkel maar personen die gegeerd zijn door de werkgevers en alle anderen kil en krampachtig weigeren of verdrijven: - menselijke oplossingen voor wie al lang in België verblijft; - regularisatieprocedures op basis van objectieve criteria die rechtszekerheid garanderen, binnen een redelijke termijn; - bijzondere aandacht voor klimaatvluchtelingen; - streng optreden tegen al wie migranten uitbuit; g. een voortrekkersrol voor de Belgische overheden en voor Europa inzake het internationale klimaatvraagstuk; h. harde aanpak van de internationale fiscale fraude en ontwijking, in het bijzonder via belastingparadijzen; gebaseerd op automatische uitwisseling van bankgegevens; i. geen internationale vrijhandel te aanvaarden zonder sociale en ecologische normen; ook te integreren in elk bilateraal handelsakkoord; en zonder nog toe te laten dat ze ondergraven worden in bijzondere investeringszones; met daadwerkelijke sancties bij niet-naleving; en met een voortrekkersrol voor de Europese Unie; j. wereldwijde bestrijding van de aanvallen op fundamentele arbeidsnormen, waaronder de syndicale vrijheid; k. een internationaal beleid dat niet enkel andere landen, maar ook multinationale ondernemingen rechtstreeks aanzet tot correct handelen, in de gehele productieketen, en dat de sociale dialoog in MNO s bevordert en ondersteunt, onder meer door werk te maken van een internationaal juridisch kader voor sociale akkoorden binnen MNO s..

10 ACV-memorandum federale en Europese verkiezingen Solidariteit, daar word je beter van V.U. : D. Leyon, Haachtsesteenweg Brussel 2014

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN Persconferentie Gemeenschappelijk Vakbondsfront Brussel, 15 oktober 2014 Vooraf 16 juni

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Woensdag. 7 oktober. Brussel

Woensdag. 7 oktober. Brussel Woensdag 7 oktober Brussel KRUIMELS VOOR DE WERKNEMERS KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE VAN EEN UITKERING MOETEN LEVEN KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE DE TOEKOMST VAN HET LAND ZIJN ABVV, ACV en ACLVB zetten het verzet

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT:

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT: IPA 2017-2018 De kogel is door de kerk. Er is een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018. Het akkoord heeft betrekking op de loonnorm, de welvaartsvastheid, de verlenging en aanpassing van de

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

Het ACV-standpunt. Een beter gemeenschappelijk statuut. voor arbeiders en bedienden

Het ACV-standpunt. Een beter gemeenschappelijk statuut. voor arbeiders en bedienden ZOEK DE Het ACV-standpunt ZOEK DE Een beter gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden ZOEK DE Na weer een hele tijd windstilte rond het dossier arbeiders-bedienden komt er eindelijk overleg

Nadere informatie

#3Verbreden ACV-CONGRES # 2015 ZEG NU ZELF # VERBREDEN # 14

#3Verbreden ACV-CONGRES # 2015 ZEG NU ZELF # VERBREDEN # 14 #3Verbreden ACV-CONGRES # 2015 ZEG NU ZELF # VERBREDEN # 14 #3 Verbreden Ontwerpkrachtlijn 29 We willen een brede, representatieve vakbeweging zijn. Die verder moet verbreden naar de groepen die we vandaag

Nadere informatie

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen Brussel 14 februari 2012 ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen op tafel Le Soir bericht vandaag over het technisch verslag over het concurrentievermogen en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien.

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Fiche 1 Op de agenda van de Nationale Arbeidsraad Aanvullende pensioenen (2 e pijler) Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Wat willen

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Een beter gemeenschappelijk statuut EEN BETER GEMEENSCHAPPELIJK STATUUT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN

Een beter gemeenschappelijk statuut EEN BETER GEMEENSCHAPPELIJK STATUUT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN Het ACV-standpunt Een beter gemeenschappelijk statuut arbeiders voor bedienden en 1 De crisis slaat hard toe in de hele wereld. Ook bij ons voelen vele bedrijven de economische krimp. Bestellingen lopen

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG?

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? [2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid,

Nadere informatie

Voordelen en gevaren van flexi-jobs. Werkbaar werk in de HO.RE.CA. 25 september 2017 Workshop

Voordelen en gevaren van flexi-jobs. Werkbaar werk in de HO.RE.CA. 25 september 2017 Workshop Voordelen en gevaren van flexi-jobs Werkbaar werk in de HO.RE.CA. 25 september 2017 Workshop Werkgevers flexi-jobs Bron: Bewerking: 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 4959 5223 4214 3201 957 2015Q4 2016Q1

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND

STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND vrouwen in de vuurlijn WWW.ABVV2016.BE STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U?

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U? REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U? Na lange onderhandelingen bereikten de partners van de federale regeringsmeerderheid in de loop van vorige week een regeerakkoord. We gaan vandaag

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Nieuwe Regering, wat nu

Nieuwe Regering, wat nu 2014-11-12 Nieuwe Regering, wat nu De regeerverklaring van Michel I in een notedop Vooreerst willen we stellen dat we enkel grote lijnen weergeven. Veel is ook nog niet duidelijk welk de concrete impact

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Sociale Zekerheid. De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering

Sociale Zekerheid. De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering Sociale Zekerheid De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering 1 SZ: Geschiedenis in een notendop Sociale zekerheid voor kapitalisme Familie en dorpsgemeenschap Private en publieke

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Assuraliavoorstel tijdspaarrekening

Assuraliavoorstel tijdspaarrekening Assuraliavoorstel tijdspaarrekening Eerste commentaar ACV Gent, 23 november 2007 Chris Serroyen Studiedienst ACV cserroyen@acv-csc.be Studiedienst Tijdsparen? Interessant 1. in de ideale formule waarin

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie

Gedurfd realisme?

Gedurfd realisme? Gedurfd realisme? 2014-2019 Ooit zei men: ambtenarenpensioenen vormen geen probleem De rekening moet kloppen p. 3 Met voldoende jobcreatie in de privésector De rekening moet kloppen p. 4 Relativiteit

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Het Zomerakkoord bevat volgende passage ivm de federale ambtenaren Een moderne administratie: Hervorming van het Openbaar Ambt: Wetgeving wordt

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit

2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit 2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit 7 Een mechanisme van solidariteit Voor de meeste Belgen is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten eens men de pensioenleeftijd

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie