Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen Veiligheidsregio BrabantNoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord"

Transcriptie

1 AGP 6 VD , bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014)

2 Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan opleiden, trainen en oefenen Veiligheidsregio BrabantNoord Status : concept, versie 1.1 Auteur : Veiligheidsbureau BrabantNoord, coördinatiegroep MOTO Datum : juli Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling van opleiden, trainen en oefenen (OTO) Uitgangspunten voor organisatie van multidisciplinair OTO... 4 Uitvoeringsorganisatie... 4 Uitgangspunten voor en reikwijdte van multidisciplinair OTO... 4 Kernwaarden uitvoeringsorganisatie... 5 Organisatie voor waarneming en evaluatie... 5 Cyclische planvorming Visie op leren binnen het multidisciplinair OTO in Brabant+Noord... 6 Model van teamleren... 6 Competentiegericht opleiden, trainen en oefenen... 8 Leren van incidenten (relatie met leeragentschap)... 8 Inspelen op regionale risico s Bijzondere aandachtspunten komende jaren... 9 Registratie... 9 Doorontwikkeling van interne poule van evaluatoren/waarnemers... 9 Accenten voor bestuurlijk oefenen... 9 Interregionale samenwerking... 9 Netcentrisch werken (operationeel informatiemanagement) Financiën en capaciteit Geraadpleegde bronnen Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 3

4 1. Inleiding Voor Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) van de hoofdstructuur in de periode is dit multidisciplinair meerjarenbeleidsplan opgesteld in opdracht van de Veiligheidsdirectie en onder coördinatie van het Veiligheidsbureau. Het plan is vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio. In dit meerjarenbeleidsplan is op hoofdlijnen de beleidsmatige koers op het gebied van multidisciplinair OTO voor de komende 4 jaar aangegeven. In de komende hoofdstukken zal respectievelijk ingegaan worden op de algemene doelstelling, de uitgangspunten voor de organisatie van het multidisciplinair OTO+programma, de pijlers waarop het leren binnen het OTO+programma gebaseerd is, bijzondere aandachtspunten gedurende de planperiode alsmede de financiële en personele consequenties. 2. Doelstelling van opleiden, trainen en oefenen (OTO) De voorbereiding op een goed functionerende regionale organisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen kan niet zonder goed opgeleide en systematisch getrainde functionarissen en teams binnen de crisisbeheersingsorganisatie. Opleiden, trainen en oefenen (OTO) is derhalve een activiteit die bijdraagt aan het bereiken van de volgende strategische doelstelling: Brabant+Noord heeft een kwalitatief goede en betrouwbare crisismanagementorganisatie die zorg draagt voor een adequate en effectieve bestrijding van incidenten, crises en rampen. 3. Uitgangspunten voor organisatie van multidisciplinair OTO Uitvoeringsorganisatie De uitvoering van het multidisciplinair OTO vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het veiligheidsbureau en wordt uitgevoerd door de coördinatiegroep MOTO. Deze coördinatiegroep MOTO wordt gevormd door functionarissen uit alle betrokken organisaties (brandweer, politie, GHOR, gemeenten, defensie en waterschap) onder voorzitterschap van een functionaris van het veiligheidsbureau. Uitgangspunten voor en reikwijdte van multidisciplinair OTO Het multidisciplinair OTO richt zich op de multidisciplinaire samenwerking. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat functionarissen die binnen de hoofdstructuur een functie vervullen, monodisciplinair adequaat zijn opgeleid en getraind door de eigen organisatie (vakbekwaam zijn bij participatie in het multidisciplinair OTO programma). Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 4

5 Als uitgangspunt wordt voorts gehanteerd dat het training+ en oefenprogramma binnen het multidisciplinair OTO functionarissen in de gelegenheid stelt om ten minste eenmaal per jaar een multidisciplinaire training of oefening te volgen per functie per jaar. Indien hierbij op basis van de evaluatie van de individuele functionaris geconstateerd wordt dat aanvullende opleiding, training of oefening noodzakelijk is om adequaat te kunnen functioneren in de hoofdstructuur zal in overleg met de functionaris en zijn organisatie nagegaan worden hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Hierbij is het uitgangspunt dat de realisatie daarvan te allen tijde een verantwoordelijkheid is van de functionaris en zijn organisatie en niet van de coördinatiegroep MOTO (immers vakbekwaam worden en blijven is geen verantwoordelijkheid van de coördinatiegroep MOTO). Kernwaarden uitvoeringsorganisatie De coördinatiegroep MOTO hanteert de volgende kernwaarden: + Vakbekwaam: de functionarissen binnen de coördinatiegroep zijn in staat om leerdoelen en leerbehoeften te vertalen naar concrete effectieve OTO+activiteiten; + Creatief: de coördinatiegroep is voortdurend gericht op het kwalitatief verbeteren en het optimaliseren van het multidisciplinair OTO+programma, en zoeken daarbij telkens naar nieuwe en zo mogelijk innovatieve mogelijkheden binnen de bestaande financiële en personele kaders; + Zelfkritisch: de coördinatiegroep is (zelf)kritisch naar het eigen functioneren en evalueert dit periodiek. Organisatie voor waarneming en evaluatie Voor de waarneming en evaluatie van oefeningen wordt in Brabant+Noord gebruik gemaakt van zowel interne als externe waarnemers. Voor externe waarnemers wordt zowel een beroep gedaan op de landelijke poule van evaluatoren (LME) alsook op gespecialiseerde adviesbureaus. De interne groep bestaat uit opgeleide en getrainde functionarissen die geleverd worden door de partnerorganisaties in Brabant+Noord. Deze groep wordt periodiek bijgeschoold en getraind onder regie van de coördinatiegroep multidisciplinair OTO. Afhankelijk van het type training/oefening en het niveau van de oefening wordt gekozen tot inzet van interne of externe waarnemers. Cyclische planvorming De uitvoering van dit beleidsplan gebeurt volgens het principe van de cyclische planvorming. Dit principe is er op gericht om plannen, uitvoering en evaluatie maximaal op elkaar te laten aansluiten met als doel het rendement van OTO+activiteiten te verhogen (zie figuur 1). Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 5

6 Uitvoeringsorganisatie MultiOTOorganisatie PLANNEN PLANNEN Regiobeleid en planvorming Crisis+ bestrijdingsplan (Oefen+) draaiboek OTO+jaar+ beleidsplan UITVOERING Incident+ bestrijding OTO+ activiteit Reeks OTO+ activiteiten UITVOERING Incident+ evaluatie OTO+ evaluatieverslag Evaluatie regiobeleid en planvorming OTO+jaar+ evaluatieverslag EVALUATIE richten EVALUATIE inrichten verrichten Figuur 1. Model cyclische planvorming [1]. 4. Visie op leren binnen het multidisciplinair OTO in Brabant-Noord Het multidisciplinair OTO beleid is gebaseerd op een aantal pijlers die hieronder nader worden toegelicht. Model van teamleren Met het multidisciplinair OTO+programma worden hoofdzakelijk de betrokken teams binnen de hoofdstructuur getraind en beoefend. Uiteraard kan dit niet geheel los gezien worden van de individuele ontwikkeling van functionarissen (zij dragen immers de teams), maar de activiteiten zijn teamgericht. Uit onderzoek naar het leren van teams [2] is gebleken dat drie factoren daarbij een grote rol spelen, te weten teamsensation, teamreflection en teamaction. In de komende jaren zullen de oefeningen structureel gericht worden in het ontwikkelen en verbeteren van de teams rondom deze factoren. Hieronder zullen de factoren nader worden toegelicht. Teamsensation Onder teamsensation wordt het zogenaamde wij+ of teamgevoel verstaan waarin de groepsdynamica een belangrijke rol speelt. Oftewel het vertrouwen in het (eigen) team en het denken van de leden over de resultaten van het team. Het doel van activiteiten gericht op het verhogen van teamsensation is het verhogen van vertrouwen in het (eigen) team. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 6

7 Mogelijke activiteiten kunnen zijn: + Teambuildingsactiviteiten die gekoppeld zijn aan trainings+ en oefenmomenten; + Functionarissen mee laten draaien met andere diensten zodat inzicht ontstaat in de taken en verantwoordelijkheden van de andere diensten; + Social meetings organiseren, mogelijk in combinatie met thematische bijeenkomsten. Teamaction Teamaction bestaat uit het plannen en uitvoeren van activiteiten en het borgen van nieuwe kennis en/of ervaring. Het doel van activiteiten gericht op teamaction is het in stand houden en bevorderen dat functionarissen binnen de teams de rollen, procedures en taken kennen en kunnen toepassen. Mogelijke activiteiten kunnen zijn: + Het (vergader)proces binnen het team trainen (met gebruik making van de kracht van herhaling ); + Scenariotrainingen; + Aandacht geven aan de vergaderstructuur (BOB). Teamreflection Teamreflection gaat over hoe teamleden overleggen en evalueren binnen een team. Het doel van activiteiten gericht op het verhogen van teamreflection is het bevorderen van het zelflerend vermogen van een team opdat de effectiviteit van het team verhoogd wordt en het verhogen van het zelfreflecterend vermogen van de individuele functionaris. Mogelijke activiteiten kunnen zijn: + Kennis overdragen over (kenmerken van) effectieve teams; + Kennis overdragen over incidenten (via het multidisciplinair leeragentschap) en met teams hierover actief een dialoog voeren; + Tijdens het evalueren van trainingen en oefeningen bevorderen van een zelfkritische houding bij de deelnemers door o.a. gericht aandacht te besteden aan het geven en ontvangen van feed back; + De AAR methode (After Action Report), als bewezen effectieve en efficiente methode en onderdeel uitmakend van de mono+ en multidisciplinaire evaluatieprotocollen, wordt toegepast. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 7

8 Competentiegericht opleiden, trainen en oefenen Functies binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding worden in toenemende mate beschreven aan de hand van zogenaamde kerncompetenties. Kerncompetenties zijn die competenties die functionarissen in hoofdzaak laten zien bij succesvol optreden. Hetzelfde geldt voor succesvolle teams. Hiervoor zijn competenties te benoemen die noodzakelijk zijn of bijdragen aan het succes van teams. Op grond van internationaal onderzoek en ervaring zijn hierin zeven competenties te benoemen [3]: 1. Besluitvorming (Decision making): het nemen van een beslissing gebaseerd op alle beschikbare (en gedeelde) informatie; 2. Aanpassingsvermogen (Adaptability): het vermogen van een team(lid) om zichzelf mentaal en/of fysiek aan een verandering aan te passen en om het verloop van een taak/missie te wijzigen als de situatie dit vereist; 3. Doelstellingen/opdrachtanalyse (mission analysis): het plannen en gebruikmaken van alle middelen en personen om het werk/de missie zo goed mogelijk uit te voeren; 4. Communicatie (Communication): het uitwisselen van informatie tussen teamleden en andere personen; 5. Leiderschap (Leadership): het bewust beïnvloeden van het gedrag van anderen om, met volledige eigen inzet, gezamenlijk het gestelde doel te bereiken; 6. Assertiviteit (Assertiveness): de mate waarin een teamlid voor zijn eigen oordeel/belang binnen een groep opkomt; 7. Omgevingsbewustzijn (Situation Awareness): het vermogen zich voortdurend bewust te zijn van wat er tijdens het werk (ook op relevante gebieden buiten het team) gebeurt en gaat gebeuren. Gedurende de looptijd van dit beleidsplan zal een systeem opgezet en geïmplementeerd worden van competentiegericht trainen en oefenen. Leren van incidenten (relatie met leeragentschap) Leren van incidenten levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de (multidisciplinaire) hulpverlening. Sinds 2013 worden aan multidisciplinaire incidenten en crises in Brabant+Noord geëvalueerd. De resultaten worden verzameld door het multidisciplinair leeragentschap Brabant+Noord. Leer+ en verbeterpunten worden door het leeragentschap uitgezet bij de betreffende organisaties en organisatieonderdelen. Leer+ en verbeterpunten die betrekking hebben op het multidisciplinair OTO programma dan wel via het multidisciplinair OTO programma geïmplementeerd kunnen worden, zullen in het trainings+ en oefenprogramma meegenomen worden. Na uitvoering zullen de resultaten van de betrokken activiteiten terug gerapporteerd worden aan het leeragentschap ten behoeve van de integrale voortgangsbewaking op de leer+ en verbeterpunten. Inspelen op regionale risico s Binnen het multidisciplinair OTO+programma zullen de thema s gebaseerd worden op de regionale risico s zoals deze vastgelegd zijn in het regionaal risicoprofiel. Het regionaal risicoprofiel vormt immers de basis voor de regionale beleidskeuzes op het gebied van de preparatie binnen de veiligheidsregio. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 8

9 5. Bijzondere aandachtspunten komende jaren Registratie Registratie is op zichzelf geen doel maar een middel dat inzicht geeft in de mate waarin functionarissen adequaat opgeleid zijn en participeren in trainings+ en oefenactiviteiten. Registratie is dan ook gericht op de ontwikkeling van functionarissen. Registratie dient onderdeel te zijn van een regionaal kwaliteitzorgsysteem.. Tot op heden is registratie louter gericht op een kwantitatieve registratie. Dat wil zeggen of iemand deelgenomen heeft maar niet met wel resultaat. Gedurende deze beleidsperiode wordt gestreefd naar een meer kwalitatief systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor het persoonlijk leerproces steeds meer verschuift van een werkgeversverantwoordelijkheid naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. De werknemer is zich bewust van zijn/haar kwaliteiten en leerpunten en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van zogenaamde persoonlijke portofolios. De werkgever draagt zorg voor de vereiste opleidingen om vakbekwaam te worden en faciliteert naar gelang de mogelijkheden het verdere leerproces van de functionarissen. Doorontwikkeling van interne poule van evaluatoren/waarnemers In hoofdstuk 4 is het model van teamleren behandeld. Een van de factoren is teamreflection waarbij het team gestimuleerd wordt om het zelflerend vermogen te vergroten ten behoeve van de effectiviteit van het team. Het bevorderen hiervan vraagt ook een bijstelling van de rol van de waarnemers/evaluatoren. De (ver)nieuwde rol voor waarnemers bij oefeningen zal met name gericht zijn op: + Procesbegeleider + Procesevaluator + Uitdager tot zelfreflectie en zelfkritiek In de komende jaren zal de doorontwikkeling van de interne poule gerealiseerd worden. Accenten voor bestuurlijk oefenen De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio heeft de leiding bij een crisis of ramp. Hierbij kan hij/zij vier rollen vervullen [4], te weten: a. Beslisser b. Burgervader c. Strateeg d. Collegiaal bestuurder Bij het bestuurlijk oefenen ligt het accent op de rollen van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio en de adviserende functie van de bestuurlijk adviseurs. De afgelopen jaren heeft het accent vooral gelegen op de eerste twee rollen. In de komende jaren zal dit vooral gericht worden op de laatste twee rollen die voornamelijk aan de orde zijn in de nafase van een ramp of crisis. Interregionale samenwerking In de komende periode zal in samenwerking met de andere Brabantse veiligheidsregio s onderzocht worden op welke terreinen van het multidisciplinair OTO samengewerkt kan worden. Het doel van de samenwerking is gericht op kennisuitwisseling dan wel gezamenlijke kennisopbouw en meer efficiëntie in de organisatie van OTO+activiteiten. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 9

10 Netcentrisch werken (operationeel informatiemanagement) De afgelopen jaren is de netcentrische werkwijze in Brabant+Noord ingevoerd en wordt gewerkt met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). De invoering heeft plaatsgehad langs drie lijnen, te weten: 1. Implementatie van de netcentrische werkwijze (introductie proces, implementatie handboek en werkwijze etc.); 2. Inrichten van een opleidings+, trainings+ en oefenprogramma voor informatiemanagement; 3. Invulling geven aan het (functioneel) beheer van het LCMS Er zijn de afgelopen stevige stappen vooruitgezet desalniettemin zijn er tijdens operationele inzetten en oefeningen nog de nodige verbeter+ en leerpunten geconstateerd. Ook zijn er landelijk nog veel ontwikkelingen. Dit betekent dan ook dat de komende jaren netcentrisch werken zowel een prominente positie krijgt in de leerdoelen van multidisciplinaire trainingen en oefeningen alsook dat er separaat opleidingen en trainingen zullen worden georganiseerd om invulling te geven aan het implementeren van landelijke ontwikkelingen en regionale leerpunten. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 10

11 6. Financiën en capaciteit Dit meerjarenbeleidsplan zal uitgevoerd worden binnen de huidige personele capaciteit en beschikbare financiële middelen zoals die bij aanvang van de beleidsperiode (begin 2015) beschikbaar zijn. In tabel 1 is de capaciteit per dienst weergegeven voor de organisatie van het multidisciplinair OTO. Hieronder wordt verstaan de participatie in de coördinatiegroep MOTO en de voorbereiding en uitvoering van multidisciplinaire OTO activiteiten (opleidingen, trainingen, oefeningen, uitvoering OTO+projecten etc.). De in tabel 1 genoemde uren zijn exclusief de uren van deelnemers aan multidisciplinaire OTO activiteiten. Dienst/Organisatie Benodigde capaciteit (uren) Veiligheidsbureau Brandweer 600 GHOR 600 Politie 600 Gemeenten 120 Defensie 120 Waterschappen 80 Tabel 1. Benodigde personele capaciteit. Ten aanzien van de uitvoering van het beleidsplan is jaarlijks beschikbaar ten behoeve van opleidingen, trainingen, oefeningen alsmede technische voorzieningen en middelen (e+learningmodule, hosting, virtueel oefensysteem etc.). De uitvoeringskosten zijn reeds opgenomen in de programmabegroting van de veiligheidsregio en derhalve zijn geen additionele middelen noodzakelijk. Indien onverhoopt gedurende de looptijd van het meerjarenbeleidsplan landelijke en/of regionale ontwikkelingen vragen om herziening van de beschikbare financiële middelen, zal hiervoor een separaat bestuursvoorstel worden ingediend. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 11

12 Geraadpleegde bronnen 1. Multidisciplinair meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen , Veiligheidsregio Brabant+Noord, Teamleren bij de Nederlandse krijgsmacht, proefschrift, Bijlsma, dr. T., Crew Resource Management (CRM), Integraal hulpmiddel voor (crisis)teams, Bijlsma, dr. T., Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, augustus Pag Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Den Haag. Veiligheidsregio BrabantNoord Pagina 12

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013 Voorstel CONCEPT AGP 11 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Vaststelling meerjarenbeleidsplan MOTO 2011-2014 Algemene toelichting Op 4 oktober 2010

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7

DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7 DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7 Onderwerp Beleidsplan OTO 2012-2015 en Jaarplan OTO 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Workshop Samenwerken en Leiderschap

Workshop Samenwerken en Leiderschap 18 november 2015 Congres Commandovoering Workshop Samenwerken en Leiderschap Dr. Tom Bijlsma Docent Speeddaten samenwerken/leiderschap 1 - Formeer koppels, liefst (steeds) met een buddy die u nog niet

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019 Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015 Bovenregionaal team crisiscommunicatie Jaarplan 2015 10 januari 2015 Inhoud 1. Waar staat het bovenregionaal team crisiscommunicatie voor 2. Van implementatie naar borging 3. Resultaten 2014 4. De ambities

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Multidisciplinair oefenbeleidsplan Multidisciplinair oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Zeelan d 2014 2017 versie 1 16 januari 2014 Risicoprofiel Convenanten Kwantiteit en kwaliteit Registreren en verbeteren Kwaliteitszorgsysteem Functionarissenvolgsysteem

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

De organisatie van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen binnen de veiligheidsregio s

De organisatie van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen binnen de veiligheidsregio s De organisatie van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen binnen de veiligheidsregio s Een verkenning van de multidisciplinaire afstemming en samenwerking I.K. Waaijer Derdejaars Integraal

Nadere informatie

Voorstel AGP 10 CONCEPT. AGP 10 ABVRBN Voorstel Aanpak visitatie Veiligheidsregio 2017 Pagina 1 van 6. Algemene toelichting

Voorstel AGP 10 CONCEPT. AGP 10 ABVRBN Voorstel Aanpak visitatie Veiligheidsregio 2017 Pagina 1 van 6. Algemene toelichting Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 juli 2016 Bijlage : 2 Steller : Jan Baas Onderwerp : Aanpak visitatie Veiligheidsregio Algemene toelichting Inleiding visitatie en doel voorstel

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

KWALITEITSMODEL OEFENEN

KWALITEITSMODEL OEFENEN 1 KWALITEITSMODEL OEFENEN Het project Op weg naar effectief oefenen heeft een samenhangend model voor de systematische verbetering van de kwaliteit van het oefenen van de rampenbestrijding ontwikkeld.

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Overview crisisorganisatie Twente

Overview crisisorganisatie Twente Overview crisisorganisatie Twente 1 PAGINA 2/14 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 3 1.2 Staat van de rampenbestrijding 2013... 4 1.3 COT overall evaluatie... 6 1.4 Grip-scans... 7 1.5 Scorpius... 9 1.6 Trends

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Beleidsplan opleiden en oefenen Calamiteitenorganisatie 2010-2014

Beleidsplan opleiden en oefenen Calamiteitenorganisatie 2010-2014 Beleidsplan opleiden en oefenen Calamiteitenorganisatie 2010-2014 Beleidsplan opleiden en oefenen Calamiteitenorganisatie 2010-2014 Organisatie Auteur Functie Waterschap Reest en Wieden P. Roozenbeek Coördinator

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie