Uitgangspunten voor het maken van prestatieafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten voor het maken van prestatieafspraken"

Transcriptie

1 2016 Uitgangspunten voor het maken van prestatieafspraken GEMEENTE ACHTKARSPELEN, APRIL 2016

2 Introductie De nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden schrijft voor dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op een andere manier samenwerken. Wanneer de gemeente een actuele woonvisie heeft, dienen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties elk jaar op gelijkwaardige basis afspraken te maken over de prestaties die ze gaan leveren. Er kunnen afspraken worden gemaakt over uiteenlopende onderwerpen, variërend van de kwaliteit en betaalbaarheid van huurwoningen tot de huisvesting van specifieke doelgroepen en de investeringen in leefbaarheid. Doel van deze notitie Jaarlijks dienen de woningcorporaties voor 1 juli een bod uit te brengen. Dit is een overzicht van activiteiten waaruit blijkt hoe de corporatie bijdraagt aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De gemeente Achtkarspelen heeft als doel de leefbaarheid op peil te houden en wij zien de nieuwe Woningwet als een kans om op een andere manier met woningcorporaties en daaraan verbonden huurdersorganisaties samen te werken. Met prestatieafspraken worden de afspraken en verwachtingen tussen woningcorporatie, huurdersverenigingen en gemeente geformaliseerd. Wij zien de prestatieafspraken dan ook als hulpmiddel om het volgende te bereiken: - transparant en open blijven naar elkaar toe - het gemeenschappelijke doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen organisatie toewerken naar het bereiken van dit gemeenschappelijke doel - elkaars positie en elkaars inbreng in het partnerschap respecteren - in een vroegtijdig stadium informatie met elkaar delen die betrekking heeft op de onderwerpen in de te maken prestatieafspraken - elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten in de uitvoering van deze prestatieafspraken of in de samenwerking optreden - elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken. De notitie geeft aan wat de gemeente graag terug zou zien in het bod van de corporaties. Door deze kaders te scheppen wordt de basis gelegd voor de te maken prestatieafspraken. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen: 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep 2. Huisvesting van specifieke doelgroepen 3. Investeringen in leefbaarheid 4. Kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad 5. Liberalisatie en verkoop De Woningwet geeft aan dat het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid uitgangspunt is voor het bod van de corporaties. Bij ieder onderwerp wordt daarom ingegaan op het gemeentelijk beleid. Hierbij wordt in de eerste plaats ingegaan op het regionale beleid op het gebied van wonen, dat is vastgelegd in de Agenda Netwerk Noordoost Daarnaast zijn uit Coalitieakkoord, de Kadernota, de Programmabegroting en de Woonvisie de beleidsuitgangspunten geformuleerd, waaruit doelstellingen geformuleerd zijn. In de tekstkaders wordt vervolgens aangegeven wat de gemeente ten aanzien van het bod van de corporaties verwacht. In de bijlage is een overzicht gegeven van begrippen en rollen van de verschillende betrokken partijen. Planning De Woningwet schrijft de volgende cyclus voor bij het maken van prestatieafspraken: 1

3 - Iedere 4/5 jaar actualiseert de gemeente het volkshuisvestingbeleid. Hierbij dienen stakeholders, corporaties en huurderorganisaties te participeren. Het beleid dient voor 1 januari van het jaar waarin de afspraken worden gemaakt bekend te zijn gemaakt. - Jaarlijks voor 1 juli dient de corporatie in samenwerking met haar huurdersorganisatie het bod aan de gemeente kenbaar te maken; - Voor 15 december dienen de corporatie, gemeente en huurdersorganisaties tot prestatieafspraken te komen voor het daaropvolgende jaar; - De evaluatie over het voorgaande jaar dient de corporatie voor 1 mei aan te leveren. Voorgestelde opzet Ondanks dat de prestatieafspraken wettelijk alleen over het daarop volgende jaar hoeven te gaan, ziet de gemeente graag dat in het bod een doorkijk wordt geboden in de periode na Op deze manier kunnen afspraken op langer termijn gemaakt worden, welke geconcretiseerd worden in jaarafspraken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in verschillende typen afspraken: intentieafspraken (verkennen en proberen), procesafspraken (regelen en structureren) en concrete afspraken (vastleggen, doen). Mede daarom wordt in de komende hoofdstukken gevraagd naar het voorgenomen beleid op verschillende terreinen, zodat de uitgangssituatie duidelijk wordt en van hieruit ambities voor de toekomst geformuleerd kunnen worden. De prestatieafspraken worden gemaakt door Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA), WoonFriesland, Stichting Contactraad SWA, De Bewonersraad en gemeente Achtkarspelen. De gemeente wil het gesprek aangaan met alle partijen tegelijk om zo te één set prestatieafspraken te komen. 2

4 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep Introductie Inwoners van Achtkarspelen met een inkomen tot moeten binnen de sociale huurvoorraad een woning kunnen vinden die naar prijsstelling aansluit bij hun gezinssamenstelling en bestedingsmogelijkheden. Mede door het Rijksbeleid loopt het huurniveau in de sociale huursector de komende jaren op. Een risico is dat de betaalbaarheid in het gedrang komt. Met betaalbaarheid bedoelen we hier de woonquote, het aandeel dat de totale woonlasten (huur, energielasten, overige lasten) vormen van het huishoudensinkomen. Gezocht moet worden naar een goed evenwicht tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Regionaal beleid ANNO II: - Een woningaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van onze inwoners. - Het in kaart brengen van de verander- en vervangingsopgave van de woningvoorraad; - De energetische kwaliteit van woningen vraagt aandacht. Door het nemen van energiebesparende maatregelen kan energiegebruik worden teruggedrongen, nemen woonlasten af waardoor bewoners meer bestedingsruimte krijgen en nemen woningen toe in kwaliteit en comfort. Gemeentelijk beleid Coalitieprogramma: - Voldoende aanbod starters-, senioren- en zorgwoningen in ieder dorp; - Minimale wachtlijst reële woningzoekenden; Programmabegroting 2016: - De wachtlijst woningzoekenden is in het verleden fors gegroeid en de afgelopen jaren gestabiliseerd. Met corporaties zal worden geanalyseerd hoe de lijst is opgebouwd en waar de druk het grootst is; Woonvisie: - Een betaalbare en bereikbare woning voor iedereen, zowel in de huursector als in de koopsector; - We vinden het belangrijk dat mensen hun volledige wooncarrière in Achtkarspelen kunnen doormaken. Bij nieuwbouw moet goed worden gekeken of dit een aanvulling is op de bestaande woningvoorraad. Doelstellingen Op basis van bovenstaand beleid willen wij afspraken maken over: - de maximale huurprijs bij mutatie; - het minimaliseren van de wachttijd voor woningzoekenden; - het voorkomen van huurachterstanden; - het uitvoeren van woning- en energieverbetering zonder dat de totale woonlasten voor de huurder toenemen; - de mate van levensloopgeschiktheid van nieuw te bouwen woningen; Om hierover afspraken te kunnen maken dient het bod de volgende informatie te bevatten: - Op hoofdlijnen het voorgenomen beleid inzake woningtoewijzing; - Overzicht van aantal en aandeel woningen per huurklasse; - Overzicht van woningen per type; - Hoogte huurverhoging als % van maximale huurprijs bij mutatie; - Aandeel huishoudens dat passend wordt toegewezen; - Wachttijden: 3

5 o Zoekduur in weken per huurklasse (voor huurklassenindeling zie bijlage); o Zoekduur in weken per dorp; - Doorstroming o Mutatiegraad in % - Voorgenomen beleid t.a.v. effecten van energieverbetering op totale woonlasten; - Overzicht van nieuw te bouwen woningen komende 4 jaar (type, locatie, huurklasse, vervanging/nieuwbouw) o Aandeel levensloopgeschikte woningen. 2. Huisvesting van specifieke doelgroepen Introductie De wet benoemt studenten, statushouders, zorgbehoevenden zoals gehandicapten of ouderen en mensen met een woonurgentie (levensontwrichtende situatie) als specifieke doelgroepen voor de corporatie. Daarnaast zouden de volgende aanvullende urgentiecriteria onderscheiden kunnen worden: - medische indicatie; - sociale indicatie (bijvoorbeeld als de huidige woning te klein is voor de gezinsgrootte); - leeftijd (bijvoorbeeld als de huidige woning gelet op de (hogere) leeftijd van de bewoner niet meer passend of veilig is); - woon-werkafstand; - het achterlaten van een schaarse woning. Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen. Bij langer zelfstandig wonen gaat het niet alleen om woningen, zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed, maar ook om o.a. ondersteuning vanuit WMO en de betrokkenheid van zorg- en welzijnsaanbieders. Regionaal beleid Anno II: - Het in kaart brengen van de omvang van de toekomstige zorgvraag en het samen met zorgpartijen ontwikkelen van een praktische aanpak. Gemeentelijk beleid Coalitieprogramma: - Ouderen kunnen daar waar mogelijk in hun eigen dorp blijven wonen; Programmabegroting 2016: - Minimale wachtlijst urgente woningzoekenden (analyse/nulmeting in 2016, daarna streven naar daling van 5%/jaar); Woonvisie: - Achtkarspelen wil een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen voor iedereen ongeacht leeftijd of inkomen. Ook mensen die behoren tot een bijzondere doelgroep zijn welkom in onze gemeente; - Geschikt maken van woningen voor ouderen o Samen met woningcorporaties gezamenlijke ambities formuleren over het aantal woningen dat levensloopgeschikt gemaakt worden (nieuwbouw, herstructurering en renovatie); - Voldoende aanbod in wonen en zorg (levensloopgeschikte woningen) o We brengen samen met corporaties en zorgaanbieders de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg in beeld. Samen met 4

6 partners stellen we een plan op om in voldoende aanbod te voorzien. In dit kader onderzoeken we ook wat er mogelijk en nodig is om toekomstige zorgdiensten in alle kernen te waarborgen; - Optimaal benutten zorggeschikte voorraad o Er wordt bekeken of en hoe het toewijzingsbeleid aangepast kan worden om senior- en zorggeschikte woningen beschikbaar te houden voor mensen die het echt nodig hebben. Met de corporaties maken we afspraken over de toewijzing van zorggeschikte en aangepaste woningen. We nemen de zorgindicatie op in de toewijzingsregels. Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden om dit te financieren. Doelstellingen Op basis van bovenstaand beleid willen wij afspraken maken over: - De rol van corporaties en huurdersorganisaties bij het realiseren van woningaanpassingen en over toewijzing van reeds aangepaste woningen. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: Wie de aanpassing, verhuizing en huurderving betaalt; Wel/geen aanpassing maar verhuizing naar andere, aangepaste woning; In hoeverre, nadat een aangepaste woning verlaten is, deze beschikbaar houden voor bewoners met eenzelfde aanpassingsvraag (toewijzingsbeleid nodig); - Mogelijkheden voor mantelzorgwoningen in/bij huurwoningen; - De (wijze van) huisvesting van statushouders. Inhoud bod: Om hierover afspraken te kunnen maken dient het bod de volgende informatie te bevatten: - Wanneer een woningzoekende als urgent wordt beschouwd; - Overzicht van aantal urgente woningzoekenden; - Voorgenomen beleid hoe lang woningen die aangepast zijn beschikbaar worden gehouden; - Hoofdpunten voorgenomen beleid ten aanzien van mantelzorgwoningen; - Hoofdpunten voorgenomen beleid ten aanzien van huisvesting statushouders: Type woningen, mate van spreiding over dorpen; Bereidheid om (maatschappelijk) vastgoed voor deze doelgroep geschikt te maken/ in de verhuur te nemen; - Voorgenomen beleid t.a.v. levensloopgeschikt bouwen. 5

7 3. Investeringen in leefbaarheid Introductie De inzet voor leefbaarheid door corporaties is in de nieuwe woningwet afgebakend. Eén van de vereisten is dat de inzet in de prestatieafspraken verankerd is. Onder leefbaarheid valt volgens de wet: woonmaatschappelijk werk, achter-de-voordeuraanpak, huismeesters, (mede)-bestrijden van overlast en het schoon, het heel en veilig houden van de woonomgeving. Hierbij is vermeld dat de activiteiten ten gunste moeten komen van de eigen huurders of de directe omgeving van het bezit van de corporatie. Leefbaarheidsinitiatieven van bewoners mogen proportioneel worden ondersteund. Leefbaarheidsuitgaven worden beperkt tot 125 euro per DAEB-woning (jaarlijkse indexatie). Regionaal beleid ANNO II: - In het kader van een bereikbare regio, als randvoorwaarde om een goede woonen werkregio te zijn, is goede digitale ontsluiting een vereiste. Gemeentelijk beleid Coalitieakkoord : - Aantrekkelijke leefbare dorpen behouden; - Betrokkenheid van de Mienskip bij hun eigen dorp vergroten; - Passende voorzieningen en inrichtingen in ieder dorp behouden; Kadernota 2016: - Aantrekkelijke leefbare dorpen behouden; - Het aantal mensen in de schulddienstverlening terugbrengen. De samenwerking met partners (bijv. SWA en energiebedrijven) kan intensiever om ook via hen te voorkomen dat mensen in de schuldsanering terecht komen. Hiervoor zal tussen de gemeente, woningcorporatie, energiebedrijven, zorgverzekeraar De Friesland en de dorpenteams, met de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van armoedebeleid als uitgangspunt, een convenant worden gesloten waarin reeds bestaande convenanten met bepaalde partijen zullen worden geïntegreerd; Woonvisie: - We bekijken hoe leefbaarheidsinitiatieven van bewoners gestimuleerd kunnen worden en wat daarbij de rol van de gemeente is. We gaan met ondernemers en initiatiefnemers in dialoog om projecten die leefbaarheid verbeteren aan te jagen. Doelstellingen Op basis van bovenstaand beleid willen wij afspraken maken over: - Glasvezelaansluitingen in corporatiewoningen; - De bijdrage die corporaties (kunnen) leveren in het kader van leefbaarheid; - Het voorkomen van situaties waarin huurders in de schuldsanering terecht komen; - De samenwerking in het kader van schuldsanering via budgetbegeleiding en -beheer (i.r.t. het ontruimen van huurwoningen); - Met SWA: het participatiefonds (door gemeente i.s.m. SWA). Om hierover afspraken te kunnen maken dient het bod de volgende informatie te bevatten: - Hoofdpunten voorgenomen beleid hoe corporatie omgaat met glasvezel(-initiatieven); - Hoofdpunten voorgenomen beleid en huidige uitgaven aan leefbaarheid (- maatregelen); - Hoofpunten voorgenomen beleid ten aanzien van schuldsanering via budgetbegeleiding- en beheer; - Aantal ontruimingen gedurende de afgelopen 5 jaar; 6

8 4. Kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad Introductie: In het kader van de mondiale klimaatopgave en steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen is er een groeiende behoefte aan alternatieve energie. Het tempo waarin de sociale woningvoorraad energiezuiniger wordt loopt achter op de landelijke doelstellingen. Naast CO2-uitstoot hebben energiezuinige woningen als doelstelling het verlagen van de woonlasten. Naast initiatieven van energieopwekking en besparing in fysieke maatregelen kan ook worden gestuurd op het energiegedrag van huurders. De regio Noordoost Fryslân wil met het oog op de energietransitie op termijn voorzien in de eigen behoefte aan duurzame energie. Daarbij is een van de doelstellingen dat woningen en het voorzien in energiebehoefte. Corporaties (die lid zijn van Aedes) hebben in het Convenant Energiebesparingen Huursector in 2012 afgesproken dat de volledige woningvoorraad uiterlijk in 2021 gemiddeld op het niveau van label B is gebracht. Op dit moment heeft ongeveer een kwart van alle woningen een label A of B. Regionaal beleid ANNO II - In 2030 is Noordoost Fryslân een regio die volhoudbaar, op duurzame wijze, voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten, diensten, werkgelegenheid en recreatie. - Samen met corporaties inventariseren we de zwakke delen van de (corporatie)voorraad en ontwikkelen we een passende en rendabele aanpak. Gemeentelijk beleid Coalitieprogramma: - Bevorderen duurzame bouw; - Een toename van energieneutrale en zuinige woningen realiseren; - In de top 10 van meest duurzame gemeenten van Fryslân. Kadernota 201: - Een toereikend, duurzaam, kwalitatief goed en op de behoefte afgestemd woningaanbod: o De woningen aan de eisen van deze tijd laten voldoen en klaarstomen voor de toekomst (o.m. zorggeschikt); - Bevorderen duurzame bouw: o Hierbij faciliteert het college de initiatieven die er zijn en komen om tijdelijke bouw-concepten mogelijk te maken. Woonvisie: - De bestaande voorraad klaarstomen voor de toekomst o Stimuleren van energetisch woningverbetering; o Bijdragen aan de uitvoering van de Nota Duurzaamheid; o Samen met corporaties brengen wij in beeld waar de meeste energiebesparing kan worden behaald en zoeken gezamenlijk naar (financierings-)mogelijkheden om in dit deel van het bezit winst te behalen en in het kader van het regulier onderhoud extra duurzaamheidsinvesteringen; - Inventarisatie van de zwakke delen van de corporatievoorraad: o Samen met corporaties inventariseren we de zwakke delen van de corporatievoorraad en ontwikkelen een aanpak voor straten en buurten waarmee we aan de slag kunnen. Doelstellingen Op basis van bovenstaand beleid willen wij afspraken maken over: - De minimale duurzaamheidseisen waaraan nieuwe woningen voldoen; 7

9 - Grondprijsbeleid van de gemeente in geval van energieneutrale woningen; - De verbetering in duurzaamheid van bestaand corporatiebezit; - De manier waarop huurders betrokken worden bij de verduurzaming van woningen; - De mogelijkheden om de totale corporatievoorraad in een nader te bepalen jaar aan een nader te bepalen energielabel te laten voldoen; - Het onderhoudsprogramma en strategisch voorraadbeheer van corporatiebezit. Om hierover afspraken te kunnen maken dient het bod de volgende informatie te bevatten: - Overzicht van huidige energielabels van de woningvoorraad; - Overzicht van aantallen woningen en woningtypen die worden verbeterd; o Welke verbetering in energielabels (labelstappen) daarmee gepaard gaat; o Welke investeringen daarmee gepaard gaan; - Voorgenomen beleid t.a.v. effecten van energieverbetering op totale woonlasten (zie ook H.2); 8

10 5. Liberalisatie en verkoop Introductie Achtkarpelen ligt in een krimpregio. In de Woonvisie is beschreven dat de additionele woningvraag in Achtkarspelen beperkt is en de woningbehoefte op termijn zelfs af zal nemen. Aannemelijk is dat dit leidt tot leegstand en verpaupering in de particuliere voorraad. Extra toevoegingen aan deze particuliere voorraad zullen deze effecten naar verwachting versterken. Ook wanneer sociale huurwoningen in de verkoop worden gebracht leidt dit tot toevoegingen aan de particuliere markt. Desalniettemin is het in relatie tot de investeringscapaciteit van woningcorporaties noodzakelijk dat zij woningen in de verkoop brengen. Voor het aanwijzen voor verkoop en liberaliseren van sociale huurwoningen wordt van de gemeente en huurdersorganisatie een zienswijze gevraagd. De wet schrijft voor dat de corporatie op 4-positie postcodeniveau aangeeft welke woningen verkocht/geliberaliseerd worden. Regionaal beleid ANNO II: - Verkoop van woningen gaat moeizaam, zorgt voor extra aanbod op de koopmarkt terwijl het aantal woningen op termijn per saldo zal afnemen. Gemeentelijke beleid Woonvisie: - Samen met woningcorporaties volgen we de ontwikkelingen op de sociale huurwoningmarkt. We zorgen dat we scenario s gereed hebben om op te treden als we op plekken vraaguitval zien optreden; - Om de zwakke plekken in de voorraad tijdig te signaleren, monitoren we periodiek de leegstand in de gemeente. Doelstellingen Op basis van bovenstaand beleid willen wij afspraken maken over: - Het voorkomen van verdere versnippering van woningbezit; - De mate van (regulier en planmatig) onderhoud aan woningen die in het verkoopprogramma van corporaties zijn opgenomen; - De maximale afwijking van de taxatieprijs bij de verkoop van woningen; - De mogelijkheden om bij renovatie van blokken bezitters van particuliere woningen in die blokken een passend aanbod te doen om mee te doen in de aanpak ; - De mogelijkheden voor het terugkopen van woningen in blokken; - Het uit de verkoop terugnemen van woningen die binnen een nader te bepalen periode niet verkocht zijn. Om hierover afspraken te kunnen maken dient het bod de volgende informatie te bevatten: - Overzicht (locatie en type) van woningen die (mogelijk) in de verkoop gaan; - Overzicht van woningen die geliberaliseerd worden (mocht hier sprake van zijn); - Overzicht van woningen die zich bevinden in versnipperd bezit; - Op hoofdlijnen het voorgenomen beleid ten aanzien van bevolkingskrimp en tot welke acties dit aankomend jaar bij corporaties leidt. 9

11 Financiën Garantiestelling door gemeente SWA: Contractueel is geregeld dat de gemeente Achtkarspelen medewerking verleent aan de SWA voor de financiering van de uitvoering van hun bouwplannen binnen de gemeente. Deze medewerking bestaat eruit dat de gemeente borg staat voor langlopende leningen die de SWA voor de uitvoering van haar taken nodig heeft. Dit is geregeld in een financieringsovereenkomst tussen gemeente en SWA die doorloopt tot en met Een dergelijke financieringsovereenkomst bestaat niet tussen gemeente en WoonFriesland. De financiering van woningbouwprojecten van WoonFriesland loopt via het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw), waarbij de gemeente indirect garant staat. Doelstelling Wij willen in 2016 gezamenlijk in kaart te brengen welke voor-en nadelen kleven aan rechtstreekse garantiestelling aan SWA en op basis hiervan te besluiten over een eventuele verlenging van de financieringsovereenkomst voor de periode na Vervolgstappen De gemeente nodigt alle partijen (Contactraad SWA, HDBF, SWA en WoonFriesland) uit voor een bijeenkomst om over deze notitie in gesprek te gaan en procesafspraken te maken. Op deze manier wordt de basis gevormd voor de te maken prestatieafspraken. Eelkje Idsardi, 19 april

12 Bijlagen Begrippenkader Prestatieafspraken: intenties, prestaties, na te streven activiteiten en procesafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen voor een periode van een jaar. Huurklassen (prijspeil 2016): o Goedkoop ( 409,92) (Kwaliteitskortingsgrens) o Betaalbaar laag ( 409,93 en 586,68 (aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens)) o Betaalbaar hoog ( 586,69 en 628,76 (aftoppingsgrens voor drieen meerpersoonshuishoudens)) o Bereikbaar ( 628,77 en 710,68 (liberalisatiegrens)) o Nieuwbouw vrije sector huur ( 710,69) o Nieuwbouw koop Woningtypen: o Eengezinswoning o Appartement met lift o Appartement zonder lift o Overig Aftoppingsgrens: markeert het deel van de huur waarboven geen of nog maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt. Geliberaliseerde huurwoningen: woningen met een kale huurprijs vanaf 710,69 Rollen verschillende partijen: Bewoners - Dienen door gemeente betrokken te worden bij het tot (huurdersorganisaties) stand komen van de woonvisie. - Zijn volwaardige partij in het maken van prestatieafspraken. Woningcorporatie - De taken van corporaties zijn strikt afgebakend in de Woningwet. - Wordt geacht naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (alleen als er een actuele woonvisie is). Gemeente - Is verantwoordelijk voor de woonvisie (zonder woonvisie geen prestatieafspraken) Omliggende gemeenten - Gemeente dient bij opstellen woonvisie in te gaan op regionale context en overleg te voeren met omliggende gemeenten over onderwerpen waarbij deze gemeenten belang hebben. - Gemeenten krijgen de mogelijkheid om woningmarktgebieden te vormen. Achtkarspelen heeft ingestemd met het voorstel om Fryslân te beschouwen als één woningmarktregio. 11

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties

Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties Een handreiking voor politici t.a.v het volkshuisvestingsbeleid Zuidwest-Friesland 1 De huurdersorganisaties leggen de nadruk op de betaalbaarheid door:

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2017

Prestatie-/jaarafspraken 2017 Prestatie-/jaarafspraken 2017 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 1. Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Conceptprestatieafspraken Accolade Huurdersvereniging Sneek Gemeente Súdwest-Fryslân

Conceptprestatieafspraken Accolade Huurdersvereniging Sneek Gemeente Súdwest-Fryslân Conceptprestatieafspraken 2017 Accolade Huurdersvereniging Sneek Gemeente Súdwest-Fryslân Prestatieafspraken 2017 Accolade, Gemeente Súdwest-Fryslân en Huurdersvereniging Sneek De in dit document gemaakte

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik.

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunnik. Nr. 91514 7 juli 2016 Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik 2016 aanhef burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik hebben het volgende besluit genomen:

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Sander Akkerman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 83 02 1 6017546 Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de concept-prestatieafspraken tussen de woningcorporaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Disclaimer:

Inhoudsopgave: Disclaimer: Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpen aan den IJssel: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpen aan den IJssel 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Disclaimer:

Inhoudsopgave: Disclaimer: Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpen aan den IJssel: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpen aan den IJssel 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Prestatieafspraken Langedijk Vastgesteld op 1 november 2016

Prestatieafspraken Langedijk Vastgesteld op 1 november 2016 Prestatieafspraken Langedijk 2017 Vastgesteld op 1 november 2016 2 3 Inhoud Inleiding... 5 1. Beschikbaarheid van woningen... 6 1.1 Ambitie... 6 1.2 Woonvisie... 6 1.3 Kaderafspraken... 7 1.4 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020 Vastgesteld door de Gemeenteraad Heerenveen, 18 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Een nieuwe orde op de woningmarkt: context, ontwikkelingen, verwachtingen en doelen 4 3 Match tussen vraag en aanbod:

Nadere informatie

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015 Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus 3151 3502 GD Utrecht Utrecht, 16 december 2015 Betreft: Verloop en uitkomsten prestatieafspraken met Bo-Ex Geachte heer Klinkenberg, STOK heeft zich in haar

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad Prestatieafspraken 2017 Gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad Datum: 16 november 2016 Versie: Definitief Prestatieafspraken 2017 Gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland, en De Bewonersraad

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

WoonFriesland. in 2015

WoonFriesland. in 2015 WoonFriesland in 2015 Samen werken Betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid Samen werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben, dat is waar WoonFriesland voor staat. 2015 stond

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat Prestatieafspraken Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat 2017 Gemeente Assen Mooiland# Colofon Assen, december

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie