Prestatieafspraken 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatieafspraken 2019"

Transcriptie

1 Prestatieafspraken 2019

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Prestatieafspraken... 2 Beschikbaarheid en betaalbaarheid... 2 Liberalisatie van huurwoningen... 3 Voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen... 4 Plannen voor realisatie nieuwbouw... 4 Investeringsplannen voor duurzaamheid en kwaliteit van huurwoningen... 5 Huisvesting van specifieke doelgroepen... 5 Inzet op leefbaarheid... 7 Ondertekening... 8

3 Inleiding Om Wonen onder goede omstandigheden voor de sociale doelgroep mogelijk te maken, worden er jaarlijks prestatieafspraken gemaakt tussen Stichting Huurdersraad Onder de Pannen, de gemeente Boekel en PeelrandWonen. De gemeentelijke woonvisie vormt de basis voor deze afspraken. Om tot deze afspraken te komen zijn partijen met elkaar het gesprek aangegaan over de lokale ambities. De onderwerpen waarover in principe afspraken worden gemaakt zijn: - Omvang en beschikbaarheid van de sociale voorraad - Betaalbaarheid voor verschillende doelgroepen - Liberalisatie van huurwoningen - Voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen - Plannen voor realisatie nieuwbouw - Investeringsplannen voor duurzaamheid en kwaliteit van huurwoningen - Huisvesting van specifieke doelgroepen, waaronder ouderen, studenten, zorgvragers, statushouders en herstructureringsurgenten - Inzet op leefbaarheid Binnen deze onderwerpen is rekening gehouden met de vier rijksprioriteiten die de overheid benoemd heeft. Voor de periode zijn dit betaalbaarheid, energiezuinige sociale huurwoningvoorraad, huisvesten van urgente doelgroepen, realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting. 1

4 Prestatieafspraken Beschikbaarheid en betaalbaarheid De woningmarktsituatie in 2018 is niet meer hetzelfde als op het moment van het opstellen van de Woonvisie. Momenteel heeft de gemeente Boekel opdracht gegeven aan Companen om een Woningbehoefteonderzoek uit te voeren. De gemeente Boekel is aan het groeien en heeft momenteel circa huishoudens. Er is een ambitie om tot 2030 nog ruim 600 woningen toe te voegen. De primaire doelgroep betreft huishoudens welke in aanmerking komen voor huurtoeslag. Deze huishoudens dienen bij nieuwe verhuur een woning toegewezen te krijgen van maximaal 597,30 of 640,14 (afhankelijk van hun huishoudsamenstelling). Huurtoeslaggerechtigden welke al woonachtig in een huurwoning zijn, hebben recht op huurtoeslag tot een huur van 710,68. Voor deze totale doelgroep bepalen wij gezamenlijk een kernvoorraad. Uit de Lokale Monitor Wonen (2016, CBS/WSW) blijkt dat in Boekel 20,8% van het aantal huishoudens behoort tot de doelgroep welke in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dat komt neer op 832 huishoudens. Daarvan woont 41,6% (346 huishoudens) in een koopwoning. Een deel van de sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens die, gezien hun hogere inkomen, in beginsel in de vrije sector kunnen wonen (goedkope scheefheid). Deze sociale huurwoningen zijn momenteel niet beschikbaar voor de inkomensdoelgroep. In Boekel bedraagt dit 18% van de corporatiewoningen (109 woningen met een inkomen boven de , Rapport Companen 2018). Doelgroep Huurtoeslag aandeel in koopwoning aandeel goedkope scheefheid 109 Benodigde kernvoorraad (tot 710,68) 595 Het woningbezit van PeelrandWonen is als volgt opgebouwd per 1 juli Huurprijs Huidige huur max. 417, ,34-597, ,31-640, ,15-710, Totale kernvoorraad 598 > 710,68 8 Totaal corporatiewoningen 606 Huidig overschot t.o.v. kernvoorraad 3 De huidige kernvoorraad komt overeen met de benodigde kernvoorraad op basis van de actuele cijfers. Hierbij zijn de recent opgeleverde 13 uitkijkwoningen nog niet meegeteld. In 2018 wordt in opdracht van de gemeente Boekel een Woningbehoefteonderzoek uitgevoerd door Companen voor het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar. 2

5 Huurbeleid Om betaalbare woningen te kunnen aanbieden hanteert PeelrandWonen een streefhuurbeleid gebaseerd op 70% van de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Met de nieuwe Woningwet is de mogelijkheid tot huurverhoging beperkt. De totale huursom zal conform wettelijke begrenzingen met niet meer dan inflatie + 1% stijgen. Hiervoor hoeft derhalve geen aparte afspraak gemaakt te worden. Wel vraagt PeelrandWonen zich af of het huidige generieke Huurbeleid nog wel voldoet. En stelt zij zich de vraag of er niet een verdere verfijning naar betaalbaarheid, doelgroep en woonlasten benodigd is. Daarnaast is het huidige beleid enkel gebaseerd op huurverhoging. Wanneer een woning boven de 70% zit (en onder de 100%) dan wordt de huurprijs, ook bij mutatie, niet verlaagd. PeelrandWonen wil haar huidige huurprijsbeleid actualiseren en denkt hierbij aan een ontwikkeling naar jaarlijkse huuraanpassing. Naast huurverhoging is dan ook sprake van huurverlaging. 1. PeelrandWonen actualiseert haar Portefeuillestrategie, waarbij aandacht is voor de kernvoorraad, de nieuwbouwopgave, de verduurzamingsopgave en de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de diverse doelgroepen. 2. De gemeente Boekel laat een actueel Woningbehoefteonderzoek maken en stelt de resultaten beschikbaar voor Huurdersraad en PeelrandWonen. 3. Partijen maken naar aanleiding van het Woningbehoefteonderzoek nadere afspraken over de invulling van het nieuwbouwprogramma en brengen mogelijke locaties in beeld. 4. Inzet voor nieuwbouwwoningen is dat deze alleen worden ontwikkeld, wanneer deze een bijdrage leveren aan de kernvoorraad (huur onder de 2 e aftoppingsgrens). Liberalisatie van huurwoningen PeelrandWonen richt zich primair op het realiseren en verhuren van sociale woningbouw. Het aandeel Niet-DAEB woningen is zeer beperkt en wordt niet uitgebreid. 3

6 Voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen PeelrandWonen is actief in de koopmarkt op twee fronten: verkoop van bestaand bezit en doorverkoop van Koopgarant woningen, zogenaamde VOV-woningen (Verkoop onder Voorwaarden). Voor de Koopgarant woningen bieden wij kopers actief aan om de destijds afgesloten overeenkomst af te kopen. Daarmee worden ze juridisch volledig eigenaar van hun woning. Koopgarantwoningen welke door PeelrandWonen teruggekocht worden, worden direct in de verkoop gebracht. Per 31 augustus 2018 is er nog sprake van 22 woningen welke onder voorwaarden zijn verkocht. PeelrandWonen heeft ruim 100 woningen gelabeld voor verkoop. In eerste instantie is de zittende huurder in de gelegenheid gesteld de gehuurde woning te kopen. In tweede instantie wordt een gelabelde huurwoning bij huuropzegging op de markt te koop aangeboden. In het licht van de geactualiseerde kernvoorraad, de nieuwbouwopgave en de verduurzamingsopgave is het de vraag of de juiste woningen nog steeds voor verkoop zijn gelabeld. Door een benodigde actualisatie van de portefeuillestrategie zijn wijzigingen in het tactisch beleid (waaronder het verkoopbeleid) mogelijk. Tot dat moment hanteert PeelrandWonen een terughoudend beleid ten aanzien van verkoop en wordt bij het vrijkomen van gelabelde verkoopwoningen eerst een analyse gemaakt of verkoop met de inzichten van nu, nog steeds het juiste besluit is. 5. Wij monitoren de ontwikkelingen rond het aantal Koopgarantwoningen en verkochte woningen. 6. In 2019 actualiseert PeelrandWonen haar verkoopbeleid. Plannen voor realisatie nieuwbouw Afspraak is dat voor elke woning die wordt verkocht ook minimaal een woning wordt teruggebouwd. Daarnaast ligt er een opgave om woningvoorraad in de gemeente Boekel te vergoten. PeelrandWonen heeft in woningen aan het Kerkpad in Venhorst en 9 woningen aan het Grootveld in Boekel gebouwd voor 1- en 2-persoonshuishoudens. 7. In 2019 wordt gestart met de nieuwbouw op de Run. Hier zijn 11 eengezinswoningen en 17 appartementen gepland. 8. In 2019 worden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van de eigen onbebouwde locaties van PeelrandWonen. 4

7 Investeringsplannen voor duurzaamheid en kwaliteit van huurwoningen Het ontwikkelen van energiezuinige en duurzame woningen is een belangrijke opgave. Daarbij is er nog een grotere opgave voor de bestaande woningvoorraad mede volgend uit het te verwachten Klimaatakkoord. Om hier tijdig op in te kunnen spelen en ervaring mee op te doen, experimenteert PeelrandWonen nu al met de aanpassing van haar bestaande woningen. 9. PeelrandWonen heeft als ambitie om enkel levensloopbestendige nul-op-de-meter woningen te bouwen. 10. PeelrandWonen realiseert in 2018 een verduurzamingspilot bij 5 bestaande woningen. Partijen evalueren in 2019 gezamenlijk de resultaten van deze pilot. Alsmede de projecten op de Boekweit, het Binnenhofke en de uitkijkwoningen. 11. PeelrandWonen brengt in 2019 haar woningbezit op gemiddeld energielabel B. Huisvesting van specifieke doelgroepen In de Sociale Paragraaf van de Woonvisie worden diverse doelgroepen genoemd waarvoor extra aandacht nodig is. In 2017 is gebleken dat er diverse opvattingen bij partijen leven ten aanzien van het urgentiebeleid, hetgeen om een herijking van dit beleid vraagt. Mogelijk kan het dorpsteam hier een rol in spelen. PeelrandWonen is de enige partij in de gemeente Boekel voor de huisvesting van statushouders. Na een verhoogde taakstelling in de afgelopen jaren, is de druk op de woningmarkt momenteel aanzienlijk kleiner. Daarbij wordt gestreefd naar de huisvesting van (grote) gezinnen, zodat het aantal woningen waar een beroep op gedaan moet worden beperkt blijft. Voor senioren is een ontzorgingsbeleid ontwikkeld, hetgeen de doorstroming naar geschikte senioren (zorg) woningen bevordert. Wij zijn ons er van bewust dat er diverse ouderen veel waarde hechten aan hun eigen woning en de huidige omgeving. Lang niet voor iedereen voorziet verhuizing ook daadwerkelijk in een behoefte. Voor die mensen is het goed en veilig kunnen blijven wonen van groot belang. Een andere doelgroep welke specifieke aandacht behoeft is de zorgdoelgroep, welke van een intramurale woonvorm, naar een extramurale woonvorm gaat. En dus onder begeleiding zelfstandig gaat wonen. Ook wel ambulantisering. Het is voor deze doelgroep van belang dat zij snel over een geschikte woning kunnen beschikken en niet jaren op een wachtlijst hoeven. Tenslotte zien partijen dat er behoefte is aan een trainingshuis naar zelfstandigheid voor jongeren met een zorgvraag. 5

8 12. PeelrandWonen ontwikkelt in 2019, in samenwerking met de Huurdersraad en de gemeente Boekel, een nieuw beleid voor de woningtoewijzing aan huishoudens met een urgentie. 13. PeelrandWonen huisvest statushouders conform de taakstelling van de gemeente Boekel. 14. Het ontzorgingsbeleid wordt met partijen geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk. 15. Partijen onderzoeken, in samenwerking met het dorpsteam, gezamenlijk de mogelijkheid van een project om het langer thuis wonen op een veilige manier mogelijk te maken en zelf aanpassing van de woning te stimuleren. (Geschikt wonen) 16. PeelrandWonen heeft een inspanningsverplichting om bij ambulantisering van zorg voor inwoners uit Boekel een geschikte woning aan te bieden. 17. PeelrandWonen reserveert 2 kleine zelfstandige woningen als trainingshuis voor jongeren. Partijen maken daarbij nadere afspraken over de formele huurder van de woning (gemeente, zorgpartij of jongere zelf) en over de begeleiding. 6

9 Inzet op leefbaarheid Woningcorporaties mogen alleen activiteiten op het gebied van leefbaarheid verrichten als daar prestatieafspraken aan ten grondslag liggen. Het gaat daarbij om bijdragen in het kader van woonmaatschappelijk werk, de aanleg en het onderhoud van kleinschalige infrastructuur (voor zover eigendom van PeelrandWonen) en bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid. Tijdens de sessies met de stakeholders en de huurders werden veiligheid en leefbaarheid in de woning en wijk vaak genoemd. PeelrandWonen maakt sinds 2016 deel uit van het overleg Buurtpreventie. Daarnaast maakt PeelrandWonen deel uit van het Signaleringsteam. Hierdoor zijn partijen snel in staat om uit eerste hand knelpunten te vernemen zodat wij hier, in samenwerking met onze ketenpartners, adequaat op kunnen reageren of interveniëren. In het kader van leefbaarheid, maar ook betaalbaarheid, zien partijen dat er meer aandacht nodig is voor mensen welke in armoede leven. Huishoudens met betalingsproblemen zijn lang niet altijd zichtbaar voor de woningcorporatie. Op het moment dat de huur niet meer betaald kan worden is er veelal al sprake van een grotere problematiek en worden diverse andere rekeningen ook al niet meer betaald of wordt er op een andere manier bespaart op de kwaliteit van leven (denk aan voedsel en sport). Wij willen niet alleen aandacht voor betalingsproblemen, maar ook voor betaalrisico s. En huishoudens helpen om problemen tijdig te voorkomen. Daarbij wordt gedacht aan preventieve voorlichting en de inzet van bijvoorbeeld een budgetcoach. Voor 2019 heeft PeelrandWonen in totaal een bedrag gereserveerd van incl. BTW voor uitgaven aan Leefbaarheid. 18. PeelrandWonen blijft deelnemen aan het overleg Buurtpreventie en het Signaleringsteam. Deelnemende partijen evalueren jaarlijks de resultaten van het overleg. 19. Ter voorkoming van overlast worden tussen PeelrandWonen en de gemeente afspraken gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid neemt en wanneer een externe deskundige wordt ingeschakeld. (raming: 500 per casus) 20. Ter bevordering van de veiligheid en de verhoging van de sociale cohesie in de wijk participeert PeelrandWonen actief in het initiatief van de Buurttent, samen met politie en gemeente, in wijken waar huurwoningen staan. (kosten: 200 per jaar) 21. In het kader van Operatie Steenbreek brengt PeelrandWonen de actie rond de gedeeltelijke vergoeding van de regentonnen van de gemeente onder de aandacht bij haar huurders. 22. Partijen ontwikkelen in 2019 gezamenlijk een Programma voor de aanpak van huishoudens met een betaalrisico. 23. Ter bevordering van een schone woonomgeving en de veiligheid en ter voorkoming van overlast worden huurders door PeelrandWonen aangemoedigd om zelf initiatieven aan te dragen. Op basis van een in te dienen Plan van Aanpak wordt in overleg met gemeente en huurdersraad een op dat moment nader te bepalen bijdrage geleverd. (Binnen het totaal gereserveerde bedrag voor leefbaarheid à ) 7

10 Ondertekening Overeengekomen te Boekel, d.d Is getekend Namens Huurdersraad Stichting Onder de Pannen De heer T.P.M.F. van der Burgt, voorzitter Is getekend Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel De heer M.J.A. Tielemans, wethouder Is getekend Namens Stichting PeelrandWonen De heer M. van Straaten, directeur-bestuurder 8

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Activiteiten Amsterdam

Activiteiten Amsterdam Activiteiten Woningbezit Zelfstandige huurwoningen naar woningtype = 1.570 2.328 15.018 236 19.152 Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ Totaal bovenwoning Bovenstaand woningbezit is exclusief

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Portaal en Huurdersraad Portaal regio Utrecht

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Portaal en Huurdersraad Portaal regio Utrecht Prestatieafspraken 2018 2022 Gemeente Utrecht, Portaal en Huurdersraad Portaal regio Utrecht Inhoud: 1. INLEIDING... 3 2. PRESTATIEAFSPRAKEN 2018-2022... 3 3. ONDERTEKENING... 86 4. BIJLAGE 1A VOORRAAD

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Portaal. Actualisatie prestatieafspraken november 2018

Portaal. Actualisatie prestatieafspraken november 2018 Actualisatie prestatieafspraken 2016 2019 november 2018 Inleiding In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016 2019 afgesloten. Jaarlijks worden deze afspraken geactualiseerd en aangescherpt aan de

Nadere informatie

Prestatie afspraken gemeente Mook en Middelaar 2019

Prestatie afspraken gemeente Mook en Middelaar 2019 Prestatie afspraken gemeente Mook en Middelaar 2019 In 2016 heeft de gemeente Mook en Middelaar, woningcorporatie Destion en de huurdersraad van Destion prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2017

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Prestatieafspraken Meierijstad November 2017

Prestatieafspraken Meierijstad November 2017 Prestatieafspraken 2018-2021 Meierijstad November 2017 2018-2021 Preambule De ondertekenende partijen, de gemeente Meierijstad, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties, zien elkaar als belangrijke

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2019

Prestatieafspraken 2019 Prestatieafspraken 2019 De gemeente Oldebroek, vertegenwoordigd door de heer B. Engberts, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, zaaknummer 1012173,

Nadere informatie

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Rn nummer 2016 Lokaal woonbeleid 5 collegevergadering d.d. 20 september 2016 raadsvergadering d.d. 12 oktober 2016 programma Wonen en Leefomgeving portefeuillehouder

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Aanvullende uitgangspunten Woonvisie ; Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad; BBV nr: 2015/387028

Raadsstuk. Onderwerp: Aanvullende uitgangspunten Woonvisie ; Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad; BBV nr: 2015/387028 Raadsstuk Onderwerp: Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012-2016; Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad; BBV nr: 2015/387028 1. Inleiding Sinds de vaststelling van de Woonvisie 2012-2016 Haarlem, duurzame

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

De gemeente heeft GroenWest gevraagd om een volkshuisvestelijke onderbouwing van het programma.

De gemeente heeft GroenWest gevraagd om een volkshuisvestelijke onderbouwing van het programma. Aan Gemeente Montfoort Kopie aan Van GroenWest Onderwerp Woningbouwprogramma Voorvliet Noord fase 2 Datum 27 november 2017 Pagina 1/5 Inleiding De gemeente Montfoort en GroenWest willen graag sociale woningbouw

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Smallingerland. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Smallingerland. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Smallingerland Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Smallingerland Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon dóen!

Nadere informatie

Sociaal Huurakkoord 2018

Sociaal Huurakkoord 2018 Sociaal Huurakkoord 2018 Dit Sociaal Huurakkoord 2018 is moeizaam tot stand gekomen. De oorzaak is een steeds grotere fiscale druk bij corporaties, die zich uiteindelijk één op één vertaalt in ófwel huren

Nadere informatie

Activiteiten Amersfoort

Activiteiten Amersfoort Activiteiten Amersfoort Woningbezit Zelfstandige huurwoningen naar woningtype = 5.561 3.553 3.088 600 12.802 Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ Totaal bovenwoning Bovenstaand woningbezit

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Activiteiten Huizen. Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning 95% 5.209

Activiteiten Huizen. Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning 95% 5.209 Activiteiten Huizen Woningbezit Zelfstandige huurwoningen naar woningtype = 3.028 704 1.675 88 5.495 Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ Totaal bovenwoning Bovenstaand woningbezit is exclusief

Nadere informatie

Prestatieafspraken Uitwerking afspraken ^m::"^... «^ 3VVD SWB Linqewaarden. Stichting Woningbeheer Betuwe.

Prestatieafspraken Uitwerking afspraken ^m::^... «^ 3VVD SWB Linqewaarden. Stichting Woningbeheer Betuwe. Prestatieafspraken 2017-2021 Uitwerking afspraken 2019,^ ^m::"^... «^ 3VVD SWB Linqewaarden Stichting Woningbeheer Betuwe 26 november 2018 Voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 staan

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Tytsjerksteradiel. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Tytsjerksteradiel. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Tytsjerksteradiel Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Tytsjerksteradiel Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon

Nadere informatie

Gemeente ~ Emmen. Lefler. Woningvoorraad en betaalbaarbeid. Lefler afspraak Jaarverslag Aan de raad van de gemeente Emmen. BSN. R.

Gemeente ~ Emmen. Lefler. Woningvoorraad en betaalbaarbeid. Lefler afspraak Jaarverslag Aan de raad van de gemeente Emmen. BSN. R. Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ê ~ Gemeente ~ Emmen Aan de raad van de gemeente Emmen. team OSO-RU ons kenmerk

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 Versie: 7 december 2016

Prestatieafspraken 2017 Versie: 7 december 2016 1 Prestatieafspraken 2017 Versie: 7 december 2016 Thema Onderwerp Soort afspraak* Verklaring begrippen Betaalbaarheid en Leegstand Leegstand= het niet bewoond zijn van woonruimte beschikbaarheid van woningen

Nadere informatie

Gemeente Oudewater. Huurdersorganisatie De Woningraat

Gemeente Oudewater. Huurdersorganisatie De Woningraat Prestatieafspraken 2018 Gemeente Oudewater Huurdersorganisatie De Woningraat Oudewater is een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven en moet ook in de toekomst zo blijven, daar werken wij samen aan!

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Bo-Ex en STOK

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, Bo-Ex en STOK Prestatieafspraken 2018 2022 Gemeente Utrecht, Bo-Ex en STOK Inhoud: 1. INLEIDING... 3 2. PRESTATIEAFSPRAKEN 2018-2022... 3 3. ONDERTEKENING... 8 4. BIJLAGE 1 VOORRAAD BO-EX... 9 5. BIJLAGE 2 PRODUCTIEPROGRAMMA

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

datum ons kenmerk uw kenmerk dossier kenmerk

datum ons kenmerk uw kenmerk dossier kenmerk Gemeente Ridderkerk College van Burgemeester en Wethouders Koningsplein 1 2981 EA Ridderkerk (ook verzonden per e-mail) datum ons kenmerk uw kenmerk dossier kenmerk 20 juni 2018 onderwerp voornemens 2019

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

PRESTATIECONTRACT WONEN

PRESTATIECONTRACT WONEN PRESTATIECONTRACT WONEN 2011-2015 GEMEENTE BORNE WOONBEHEER BORNE EVALUATIE Op 30 september 2011 hebben de gemeente Bome en Woonbeheer Borne het Prestatiecontract Wonen 2011-2015 ondertekend. Dit Prestatiecontract

Nadere informatie

Activiteiten Almere. Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning 95% 6.145

Activiteiten Almere. Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning 95% 6.145 Activiteiten Almere Woningbezit Zelfstandige huurwoningen naar woningtype = 3.211 1.204 1.591 491 6.497 Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ Totaal bovenwoning Bovenstaand woningbezit is exclusief

Nadere informatie

Introductie woningcorporaties. Welkom! Kennismaking raadsleden stadsregio en woningcorporaties. 4 juli 2018

Introductie woningcorporaties. Welkom! Kennismaking raadsleden stadsregio en woningcorporaties. 4 juli 2018 Welkom! Kennismaking raadsleden stadsregio en woningcorporaties 4 juli 2018 Welkom! Mieke van den Berg Bestuurder Eigen Haard Introductie door Egbert de Vries 4 juli 2018 Programma: Tot 20.10 u introductie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT Uitvoeringsprogramma 2016-2025 gemeente Brummen Kenmerk INT16.2900 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitvoering per pijler 1 Pijler 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 2 Pijler 2. Wonen, zorg en vergrijzing 5 Pijler

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2017

Prestatie-/jaarafspraken 2017 Prestatie-/jaarafspraken 2017 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 1. Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik.

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunnik. Nr. 91514 7 juli 2016 Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik 2016 aanhef burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik hebben het volgende besluit genomen:

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Leeuwarden

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Leeuwarden Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Leeuwarden Samen werken aan goed en betaalbaar albaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Leeuwarden Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon dóen!

Nadere informatie

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

MEMO (vertrouwelijk) In 2017 zijn de huren als volgt verhoogd:

MEMO (vertrouwelijk) In 2017 zijn de huren als volgt verhoogd: MEMO (vertrouwelijk) Aan : leden Koepel Grave en KMAS Van : directie Mooiland Onderwerp : Adviesaanvraag huurverhoging en huurverlaging 1 juli 2018 Datum : 30 januari 2018 Voorgenomen besluit huurverhoging

Nadere informatie

HUURPRIJSBELEID. Wonen Midden-Delfland. Maasland, februari 2019

HUURPRIJSBELEID. Wonen Midden-Delfland. Maasland, februari 2019 HUURPRIJSBELEID 2019 Wonen Midden-Delfland Maasland, februari 2019 1 2 Inleiding In het najaar van 2016 is het huurbeleid 2016-2017 vastgesteld. Voor het huurbeleid 2018-2019 gelden dezelfde uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum 15 december

Nadere informatie

Prestatieafspraken Wonen Hattem 2017 Gemeente Hattem, Triada en Huurdersraad

Prestatieafspraken Wonen Hattem 2017 Gemeente Hattem, Triada en Huurdersraad Prestatieafspraken Wonen Hattem 2017 Gemeente Hattem, Triada en Huurdersraad Rapport Woonstichting Triada 6 december 2016 Préambule Partijen De ondertekenden, 1. Gemeente Hattem, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 19R.00044

RAADSINFORMATIEBRIEF 19R.00044 RAADSINFORMATIEBRIEF 19R.00044 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 29 januari 2019 Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

14.jouw woningcorporatie

14.jouw woningcorporatie helling 1 gemeente 14.jouw woningcorporatie DE VESTE Di DE BRANDARIS HUURDERSVERENIGING De ondergetekenden, 1. Gemeente Terschelling, vertegenwoordigd door de wethouder, de heer T.D. de Jong, hierna de

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 9620 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Talis heeft het voornemen woningen uit haar betaalbare

Nadere informatie

Prestatieafspraken Wonen Heerde 2017 Gemeente Heerde, Triada en Huurdersraad. Rapport Woonstichting Triada

Prestatieafspraken Wonen Heerde 2017 Gemeente Heerde, Triada en Huurdersraad. Rapport Woonstichting Triada Prestatieafspraken Wonen Heerde 2017 Gemeente Heerde, Triada en Huurdersraad Rapport Woonstichting Triada 5 december 2016 Préambule Partijen De ondertekenden, 1. Gemeente Heerde, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Voorwoord. Beleid. Maatschappelijke verantwoording. Het huisvesten van de doelgroep. Kwaliteit en duurzaamheid.

Inhoud. Voorwoord. Voorwoord. Beleid. Maatschappelijke verantwoording. Het huisvesten van de doelgroep. Kwaliteit en duurzaamheid. Jaarverslag 2018 Inhoud Voorwoord SAMENVATTING JAARVERSLAG 2018 WONEN MIDDEN-DELFLAND Voorwoord Beleid Maatschappelijke verantwoording 03 05 06 Wij zijn een lokaal verankerde corporatie met een scherpe

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2022 Missie: In ons nieuwe beleidsplan blijft de missie ongewijzigd. Het blijft de beste zin die precies uitdrukt wie wij willen zijn en hoe we willen werken. Rijnhart Wonen creëert kansen

Nadere informatie

III. Standvastwonen 2 9 JUN 2913 INGEKOMEN. Datum. Betreft. Ons kenmerk. Bod Woonopgaven. Vragen IN

III. Standvastwonen 2 9 JUN 2913 INGEKOMEN. Datum. Betreft. Ons kenmerk. Bod Woonopgaven. Vragen IN IN18.04480 0 009 00009 III Standvastwonen t College van Burgemeester 8t Wethouders gemeente Beuningen t.a.v. wethouder Wonen, de heer P. de Klein Postbus 14 INGEKOMEN 6640 AA Beuningen 2 9 JUN 2913 Datum

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Ooststellingwerf. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Ooststellingwerf. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Ooststellingwerf Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Ooststellingwerf Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties

Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Prestatieafspraken 2019-2021 gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties 06-12-2018 1 Inleiding Deze prestatieafspraken hebben het karakter van een meerjarige raamafspraak. Dit jaar

Nadere informatie

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Grondgebied/RO Wethouder Schoon Ter behandeling in de vergadering van: de commissie grondgebied d.d. 31 oktober 2017 de Raad d.d. 21 november 2017 Onderwerp: Woonvisie

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden 1. Partners in wonen Gemeente en Woonveste houden regelmatig onderzoeken naar trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Over

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 MIDDEN-GRONINGEN juni 2018 1. INLEIDING Voor u ligt het activiteitenoverzicht 2019 van Actium aan de gemeente Midden-Groningen, met daarin de voorgenomen activiteiten van Actium

Nadere informatie

Bod 2019 Afspraken met Stadlander en gemeente Steenbergen

Bod 2019 Afspraken met Stadlander en gemeente Steenbergen Bod 2019 Afspraken met en gemeente Steenbergen 2. Organisatie en samenwerking 2.2.2 Uitbrengen bod (schema van activiteiten voor 2020) voor 1 mei 2019. 2.2.2 Advisering op bod van corporaties door gemeente

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie