ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland"

Transcriptie

1 ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015

2

3 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015

4 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 2

5 1. Inleiding De gemeente Smallingerland en de corporaties WoonFriesland en Accolade hebben in 2008 een woonakkoord gesloten voor de periode 2008 tot Uit een tussentijdse evaluatie in 2013 bleek dat er behoefte is aan een bondige 'visie op sociaal wonen'. Deze visie beschrijft het toekomstperspectief voor de sociale woningvoorraad richting Het is een strategisch beleidsdocument in de samenwerking tussen gemeente en corporaties. De visie is richtinggevend voor het beheer van de bestaande sociale voorraad en (nieuwbouw)-projecten. De gemeente is eigenaar van de visie. Voor de corporaties vormt de visie de context waarbinnen zij naar redelijkheid hun inspanningen verrichten. De visie vormt de basis voor nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties vanaf 1 januari Bovenstaande is in lijn met de 'novelle' van minister Blok, waar het gaat om herziening van de positie van gemeente en corporatie. Hoe is de visie tot stand gekomen? Gemeente en corporaties hebben de visie in nauw overleg opgesteld om zorg te dragen voor een gezamenlijk perspectief op de voorraad. Er is gestart met het benoemen van de relevante ontwikkelingen voor het sociaal wonen. Daarna zijn de belangrijkste dilemma's, uitgangspunten en ambities benoemd. Tot slot is dit vertaald in een keuze voor de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in De visie is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordiging van gemeente, WoonFriesland en Accolade. Op een aantal cruciale momenten zijn bestuurders en medewerkers gevraagd richting te geven aan de visie. Met de gemeenten uit de Woonregio Zuidoost heeft regionale afstemming plaatsgevonden. Daarna is de visie vastgesteld, als nadere uitwerking van het Woonplan Nieuwe Stijl. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de definities en afbakening van de visie. De dilemma's in de sociale huisvesting en de prioriteit is Smallingerland staan centraal in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de volkshuisvestelijke uitgangspunten en ambities beschreven. In hoofdstuk 5 staat de gekozen ontwikkelrichting van de sociale voorraad beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de vervolgstap: de vertaling van de visie in prestatieafspraken tussen gemeente en beide corporaties. De relevante trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het sociaal wonen in Smallingerland zijn als achtergrondinformatie opgenomen in bijlage 1. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 3

6 2. Definities en afbakening Met sociaal wonen bedoelen we de huisvesting voor huishoudens met een inkomen tot (inkomensgrens per 1 januari 2015) of met een bepaalde zorgbehoefte. Dit sluit aan op de toewijzingsnormen die voor de corporaties gelden bij de woonruimteverdeling van de sociale huurvoorraad. Corporaties zijn verplicht om minimaal 90% van hun woningen toe te wijzen aan de doelgroep. Binnen het BBSH wordt onderscheid gemaakt in een primaire en secundaire doelgroep 1. In Smallingerland rekenen we beide doelgroepen tot onze doelgroep van beleid. Per 2015 geldt er voor vijf jaar een tijdelijke verhoging van de inkomensgrens naar Tot de sociale producten behoren sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. Een sociale huurwoning heeft een huurprijs tot 710,68 (prijspeil 2015). Een sociale koopwoning heeft een koopprijs tot ,- (bestaande voorraad) en tot (nieuwbouw) 2. Definities huurklassen Een goedkope huurwoning heeft een huurprijs tot 403,06. Een betaalbare huurwoning heeft een huurprijs vanaf 403,06. We gaan in de visie uit van een genuanceerde bovengrens in relatie tot de huishoudensgrootte (gekoppeld aan het woningaanbod): bij woningen voor 1-2 persoonshuishoudens is de bovengrens 576,87 (1 e aftoppingsgrens), bij woningen voor 3 of meerpersoonshuishoudens is de bovengrens 618,24 (2 e aftoppingsgrens). Een bereikbare huurwoning heeft een huurprijs vanaf 576,87 / 618,24 tot de maximale huurtoeslaggrens van 710,68 (prijspeil per 1 januari 2015). Wonen-zorg We maken onderscheid in geschikt wonen, verzorgd wonen en beschermd wonen. Geschikt wonen is een woning die speciaal geschikt is voor senioren en mensen met een fysieke beperking. Het gaat dan met name om nultredenwoningen. Dit zijn woningen die vanaf de straat te bereiken zijn zonder traplopen. In de woning zijn woonkamer, keuken, toilet, badkamer en tenminste één slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Reguliere woningen kunnen geschikt worden gemaakt. Met verzorgd wonen bedoelen we een nultredenwoning waarbij via een nabijgelegen zorgsteunpunt 24-uurszorg en diensten geleverd worden. Bij beschermd wonen is zorg en toezicht 24 uur per dag aanwezig en begeleiding en huisvesting is groepsgewijs georganiseerd. Onder beschermd wonen vallen alle intramurale instellingen, maar ook kleinschalige woonvoorzieningen. 1 BBSH: Besluit beheer sociale huursector. Primaire doelgroep: huishoudens die met hun inkomen in beginsel recht hebben op huurtoeslag. Secundaire doelgroep: huishoudens met een inkomen vanaf huurtoeslaggrens tot maximaal ,-. 2 Koopprijs berekend op basis van leencapaciteit bij een rentevaste periode van 10 jaar en een hypotheekrente van 5%. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 4

7 3. Dilemma's in de sociale huisvesting en de keuze in Smallingerland Dilemma's door veranderde economische omstandigheden In de sociale huursector zijn drie begrippen van groot belang: 'beschikbaarheid', 'betaalbaarheid' en 'kwaliteit'. Beschikbaarheid houdt in dat er voldoende woningen voor de doelgroep zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een aanvaardbare zoekduur voor woningzoekenden. Betaalbaarheid betekent dat de huurprijs van de woningvoorraad, met de inzet van huurtoeslag, past bij de inkomens van huurders. Kwaliteit houdt onder andere in dat woningen goed onderhouden zijn en woontechnisch aansluiten op de behoefte. Het meest wenselijk is om in te zetten op én betaalbaarheid én beschikbaarheid én kwaliteit. Door afname van de investeringsomvang van corporaties is dit echter niet langer mogelijk. Het is nodig om scherpere keuzes te maken. De keuze in Smallingerland Gemeente en corporaties stellen de betaalbaarheid van huurwoningen voorop. Partijen wensen in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een betaalbare woningvoorraad. De nadruk ligt op betaalbare woningen, in aansluiting bij de behoefte van veel huurders. Maatschappelijk gezien staat immers vooral betaalbaarheid in de schijnwerpers. Bijna 40% van de nieuwe huurders behoort tot de laagste inkomensgroep tot Wat betekent deze keuze? De keuze voor betaalbaarheid betekent dat de huurprijsopbouw van de voorraad als geheel overeen moet komen met de inkomensopbouw van de huurders. De totale huursom van de sociale voorraad is en blijft betaalbaar door een daarop afgestemd huurprijsbeleid. Input voor het beleid is de meerjarenbeleidsplanning van de corporaties, die de basis vormt voor de prestatieafspraken. Er dient nader uitgewerkt te worden hoe de voorraad eruit moet zien. Maar door in te zetten op betaalbaarheid hebben de corporaties lagere huurinkomsten en een beperkt investeringsbudget. Dit betekent minder nieuwbouw (beschikbaarheid) en minder investeringen in de energieprestatie van bestaande woningen (kwaliteit). Verkoop van huurwoningen wordt gecontinueerd. Deels ten behoeve van noodzakelijke investeringen in verbetering en vervanging van de bestaande huurvoorraad. Deels om verminderde inkomsten en hogere uitgaven op te vangen. De verkoopopgave betreft meer woningen met een bereikbare huur. De sloop van huurwoningen wordt beperkt, mits de kwaliteit dit toelaat, zodat woningen met een lage huurprijs behouden blijven. Vervangende nieuwbouw wordt vooral in het betaalbare segment gebouwd. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 5

8 4. Uitgangspunten en ambities Uitgangspunten De sociale woningvoorraad moet voldoen aan de woningbehoefte van de doelgroep van beleid. Daarmee moet de samenstelling van de woningvoorraad een afspiegeling zijn van de doelgroep. Bij renovatie en nieuwbouw wordt ingespeeld op demografische ontwikkelingen en maatschappelijke trends. Marktperspectief en investeringscapaciteit zijn de randvoorwaarden voor partijen bij ingrepen in de sociale woningvoorraad. De belangrijkste uitgangspunten in onze gezamenlijke visie op het sociaal wonen zijn: Voor de toekomst wordt uitgegaan van een stabiele omvang van de sociale huurvoorraad. Voor de goedkope koopvoorraad wordt niet gestreefd naar extra toevoegingen, in verband met het grote aanbod in dit segment. De focus ligt op de huisvesting in Drachten in verband met de grote vraagdruk. Voldoende marktperspectief is voorwaarde voor (vervangende) nieuwbouw in de dorpen. Eigen kracht van mensen en inzetten op zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving wonen, mits deze woonsituatie toereikend is. Clustering van wonen met zorg in omgevingen die geschikt zijn voor senioren (met in de nabije omgeving voorzieningen zoals zorg, winkels, openbaar vervoer). De keuzevrijheid van de huurder staat voorop bij het aanbieden van sociale huurwoningen. Indien dit leidt tot knelpunten bij bepaalde doelgroepen wordt gezocht naar mogelijkheden voor betere afstemming tussen vraag en aanbod. Verbeteropgave Betaalbaarheid van de huurvoorraad staat voorop. De huidige voorraad sociale huurwoningen is over het algemeen van voldoende kwaliteit. We kennen echter wel twee verbeteropgaven: verduurzaming woningvoorraad en wonen en zorg (geschiktheid voor senioren). Gemeente en corporaties streven naar een goed evenwicht tussen het betaalbaar houden van de sociale huurvoorraad en uitvoering van de noodzakelijke verbeteringen. Verouderde huurwoningen met een goed toekomstperspectief worden verbeterd door aanpassing aan de huidige kwaliteitseisen. Deze verbeteringen kunnen echter begrensd worden door betaalbaarheid van de woningen voor de doelgroep. In overleg met de corporaties willen we uitwerken wat de minimale kwaliteit is van betaalbare woningen. Verduurzaming en woonlasten: Gemeente en corporaties zetten zich in voor de betaalbaarheid van huurwoningen. Het gaat dan niet alleen om de huurprijs, maar ook om de energierekening en andere vaste woonuitgaven. Samen vormen ze de woonlasten. Sociale huurwoningen met een laag energielabel worden energiezuiniger gemaakt vanuit het streven naar verduurzaming en beperking van de woonlasten. Deze verduurzaming leidt vaak tot een huurverhoging. Het is wenselijk dat deze huurverhoging gecompenseerd wordt door een lagere energierekening. Corporaties maken van te voren de afweging of de huurverhoging en de verwachte energiebesparing de betaalbaarheid van de woning niet onder druk zet. Het streven is om de woonlasten van huurders minimaal stabiel te houden. Wonen en zorg: Bij de doelgroep senioren zien we dat mensen zo lang mogelijk in een reguliere woning blijven wonen, eventueel met zorg aan huis. Is de woning daarvoor ongeschikt dan is er Visie op sociaal wonen in Smallingerland 6

9 vooral behoefte aan verzorgd wonen: een geschikte woning mét een nabijgelegen zorgsteunpunt voor 24-uurszorg en diensten. In Smallingerland zijn in aantal voldoende geschikte woningen om in de toenemende woningbehoefte te voorzien. Een aanzienlijk deel van de voorraad voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd. De opgave voor deze woningen ligt deels in het 'opplussen' van woningen naar verzorgd wonen, mits de locatie geschikt is. Daarnaast wordt ingezet op herbestemmen, verkoop en sloop en vervangende nieuwbouw van woningen met onvoldoende toekomstperspectief. Er wordt ingezet op voldoende woonzorgproducten met een functionele kwaliteit, opdat de doelgroep passend gehuisvest wordt. Uitgangspunt daarbij is zolang mogelijk thuis, en als dat niet mogelijk is verzorgd of beschermd wonen. De organisatie van de zorg is een belangrijk aspect dat nader uitgewerkt dient te worden in overleg met de zorgpartijen. Een groot deel van de geschikte woningen wordt nu gehuurd door mensen zonder fysieke beperking. Op dit moment is dit geen knelpunt voor de doelgroep. Zonodig wordt gezocht naar mogelijkheden om geschikte woningen bij mutatie gerichter toe te wijzen aan de doelgroep. Leefbaarheid en participatie van bewoners Partijen wensen zorg te dragen voor goed wonen in een leefbare woonomgeving. Zij werken daarbij, in relatie tot hun werkterrein, samen aan het behoud en versterking van vitale wijken en dorpen. De principes schoon, heel en veilig zijn leidend. De rol en eigen verantwoordelijkheid van de burger bij zijn woon- en leefsituatie is daarbij belangrijk. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een leefbare woonomgeving. De rol van de burger verandert van 'consument' naar 'initiatiefnemer'. Dit past bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij bewoners steeds meer zelf initiatieven ontplooien. Wij hebben ook aandacht voor mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving. Het gaat dan om kwetsbare doelgroepen. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 7

10 5. Ontwikkelrichting sociale woningvoorraad 2020 Trends in vogelvlucht Bij ingrepen in de sociale woningvoorraad houden we rekening met de gevolgen van demografische en maatschappelijke trends. Bij de demografische trends kijken we zowel naar de middellange (2020) als lange termijn (2030). De bevolkingsgroei is eindig. We verwachten een huishoudensgroei tot circa De jaarlijkse groei zal tot die periode steeds kleiner worden. Er zijn prognoses die vanaf 2025 een huishoudensdaling verwachten. Ook de bevolkingsopbouw verandert. De vergrijzing neemt toe en het aantal huishoudens in de leeftijdscategorie 40 tot 54 jaar loopt terug. De doelgroep jongeren blijft min of meer stabiel qua omvang. Er komen steeds meer alleenstaanden en kleine huishoudens. Het rijksbeleid is gericht op het langer zelfstandig wonen en op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Daarbij is het beleid gericht op reductie van 'scheef' wonen, met als gevolg een kleinere sociale huursector. Door de economische crisis zien we een stagnatie op de koopmarkt en meer druk op de huurmarkt. Hypothecaire eisen zijn aangescherpt en de leencapaciteit van consumenten is afgenomen. Nadere informatie over de trends is opgenomen in bijlage 1. Woningbehoefte We verwachten een tijdelijke toename van de behoefte aan sociale huur. Op de lange termijn is de behoefte aan sociale huur naar verwachting weer op het huidige niveau. Deze verwachting is gebaseerd op een scenario met matig herstel van de koopkracht en beperking van 'scheefwonen'. Vanuit de doelgroep ligt de nadruk op betaalbare woningen. Daarmee samenhangend is er een toenemende behoefte aan kleinere woningen (minder oppervlak, minder volume). Vanwege vergrijzing zien we een toenemende behoefte aan woonzorgproducten. Keuze ontwikkelrichting sociale woningvoorraad Zoals gezegd stellen we de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad voorop. Met de ontwikkeling van de sociale voorraad willen we inspelen op bovenstaande demografische en maatschappelijke trends. Maar we moeten daarbij ook rekening houden met het marktperspectief van de voorraad en de financiële mogelijkheden van de corporaties. Deze aspecten samen resulteren in een keuze voor de ontwikkelrichting van de sociale woningvoorraad tot Tabel 1 geeft per sociaal product (woningtype en huurklasse) de ontwikkelrichting tot 2020 die gemeente en corporaties voor ogen hebben (kolom 4). De ontwikkelrichting is relatief; het moet bezien worden in relatie tot de huidige omvang van het product. Daarnaast betekent een stabiele ontwikkelrichting niet dat de samenstelling van de voorraad niet wijzigt. Het betekent dat het product in 2020 per saldo eenzelfde omvang heeft als nu. De samenstelling van de sociale voorraad kan veranderen door ingrepen als renovatie, sloop, nieuwbouw en verkoop. Discrepantie ontwikkelrichting en huidige plannen In de laatste kolom van tabel 1 staat het effect van het huidige beleid en de plannen van de corporaties op de sociale producten weergegeven. We constateren een forse discrepantie tussen de visie 2020 en het huidige corporatiebeleid en de plannen. Er zit een verschil tussen de keuze voor betaalbaarheid in de visie enerzijds en het huidig huurbeleid en plannen voor energieverbetering Visie op sociaal wonen in Smallingerland 8

11 anderzijds. De opgave is om de huidige plannen op één lijn te krijgen met de gezamenlijke visie op sociaal wonen Dit wordt uitgewerkt in de prestatieafspraken. Woningtype Huurklasse Voorraad Ontwikkelrichting Huidige plannen per tot 2020 corporaties tot 2020 Grondgebonden Goedkoop 550 afname afname Betaalbaar beperkte groei beperkte afname Bereikbaar 300 afname forse toename Grondgebonden nultrede Goedkoop 50 stabiel afname Betaalbaar 650 stabiel afname Bereikbaar 200 stabiel forse toename Gestapeld zonder lift Goedkoop 750 stabiel beperkte afname Betaalbaar 300 stabiel beperkte toename Bereikbaar 0 stabiel stabiel Gestapeld met lift Goedkoop 400 stabiel afname Betaalbaar stabiel beperkte afname Bereikbaar 300 stabiel toename Sociale huursector stabiel stabiel Tabel 1 : Gekozen ontwikkelrichting sociale producten Smallingerland vs. plannen corporaties Toelichting ontwikkelrichting Per woningtype geven we een toelichting op de woningbehoefte, de opgave en de gekozen ontwikkelrichting: Grondgebonden woningen Woningbehoefte: We verwachten op de lange termijn een licht afnemende behoefte aan dit woningtype. Vanuit de doelgroep ligt de nadruk op betaalbaarheid. Daarmee samenhangend is er een toenemende behoefte aan kleinere woningen (minder oppervlak, minder volume). Opgave: Er ligt een bouwkundige opgave in het goedkope en betaalbare segment. Het gaat dan om sloop, groot-onderhoud en het energiezuiniger maken van woningen. De verkoopopgave heeft betrekking op de verkoop van woningen in het betaalbare en bereikbare segment. Nieuwbouw richt zich in het bijzonder op het betaalbare segment met twee tot drie slaapkamers. Ontwikkelrichting 2020: De opgave resulteert in een transformatie van de voorraad waarbij de nadruk komt te liggen op het uitbreiden van de betaalbare voorraad, ten koste van het aantal goedkope en bereikbare woningen. Per saldo zal het aantal grondgebonden woningen stabiel blijven. Grondgebonden nultredenwoningen Woningbehoefte: De vergrijzing neemt toe en huishoudens blijven langer zelfstandig wonen. De bejaardenwoningen van vroeger voldoen niet meer aan de woonwensen van de doelgroep, Visie op sociaal wonen in Smallingerland 9

12 waardoor ze minder goed verhuurbaar zijn. Er is sprake van scheefheid omdat een groot deel van de geschikte woningen wordt gehuurd door mensen zonder fysieke beperking. Opgave: Bij grondgebonden nultredenwoningen zien we dat er voldoende aanbod is. Er ligt wel een verbeteropgave ten aanzien van verouderde geschikte woningen met een goed toekomstperspectief. De opgave voor deze woningen ligt deels in het 'opplussen' van woningen naar verzorgd wonen, mits de locatie geschikt is. Voor woningen met een slecht marktperspectief wordt ingezet op herbestemmen, verkoop en sloop. Voorwaarde voor vervangende nieuwbouw is een 'seniorenproof' omgeving (nabij voorzieningen). Zonodig wordt een gerichter woningaanbiedingsbeleid ontwikkeld om scheef wonen te verminderen. Ontwikkelrichting 2020: Per saldo kiezen we voor een stabiel aantal grondgebonden nultrede woningen. Gestapelde woningen zonder lift Woningbehoefte: De omvang van de doelgroep voor dit woningtype blijft naar verwachting min of meer stabiel. Voor bepaalde complexen in Drachten is op dit moment veel belangstelling. Opgave: Er ligt een bouwkundige opgave in de vorm van grootonderhoud en verhogen van de energieprestaties. In de verhuur is het stimuleren van de doorstroming van zittende huurders een opgave, zodat deze appartementen weer beschikbaar komen voor de doelgroep. Een andere optie is het aanbieden van tijdelijke huurcontracten voor jongeren. Het rijksbeleid biedt hiervoor wellicht in de toekomst mogelijkheden die door de corporaties kunnen worden benut. Ontwikkelrichting 2020: Met het oog op betaalbaarheid kiezen we voor het in stand houden van de bestaande voorraad. Gestapelde woningen met lift Woningbehoefte: De doelgroep vergrijsd en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. We verwachten een afnemende belangstelling voor de reguliere appartementen met lift. De doelgroep senioren blijft het liefst zo lang mogelijk in een reguliere woning, totdat zorg aan huis noodzakelijk is en er vooral behoefte zal zijn aan verzorgd wonen. Opgave: Bestaat uit het verhogen van de energieprestatie van bepaalde complexen. Er ligt een beperkte transformatieopgave om een klein aantal minder goed te verhuren complexen te verkopen en te vervangen door nieuwbouw in het betaalbare segment, in een senioren-proof omgeving (nabij voorzieningen). Ontwikkelrichting 2020: Per saldo kiezen we voor een stabiel aantal appartementen met lift. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 10

13 6. Hoe verder De visie wordt vertaald in prestatieafspraken tussen Accolade, WoonFriesland en de gemeente Smallingerland. De prestatieafspraken vervangen het huidige woonakkoord dat loopt tot eind In lijn met de visie is de rode draad in de afspraken de keuze voor betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad. Het is echter ook duidelijk dat er spanning zit tussen de visie en de huidige plannen en beleid van de corporaties. Voor de drie partijen betekent dit de opgave om in de afspraken de huidige praktijk in één lijn te brengen met de visie op sociaal wonen. De prestatieafspraken worden in de loop van 2015 door betrokken partijen ondertekend. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 11

14 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 12

15 Bijlage 1 Relevante trends en ontwikkelingen voor het sociaal wonen Visie op sociaal wonen in Smallingerland 13

16 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 14

17 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 15

18 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 16

19 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 17

20 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 18

21 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 19

22 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 20

Definitieve versie d.d. 19 november 2015

Definitieve versie d.d. 19 november 2015 Op weg naar prestatieafspraken Smallingerland 2015 t/m 2018 Procesafspraken tussen gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Definitieve versie d.d.

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020 Vastgesteld door de Gemeenteraad Heerenveen, 18 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Een nieuwe orde op de woningmarkt: context, ontwikkelingen, verwachtingen en doelen 4 3 Match tussen vraag en aanbod:

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014 WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD Politiek beraad 25 november 2014 Doel van vandaag Dialoog over het wonen in de binnenstad Programma Nader kennismaken Informatie & verdieping op vraagstukken Dilemma s

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0403 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Zienswijze verkoop Rosenburch door Vestia Besluiten:Behoudens advies van de commissie gelet op het verzoek van Stichting Vestia bij brief van 20 maart 2014 om een

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

2 In het kort: onderzoek en analyse

2 In het kort: onderzoek en analyse 2 In het kort: onderzoek en analyse In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksrapport De woningmarkt in West-Brabant en Tholen, 2012 weergegeven. In de eerste paragraaf volgt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN!

ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN! ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Missie en doelgroep 4 Strategische keuzes voor de periode 2014-2018 6 1. Beschikbaarheid 6 2. Betaalbaarheid 8 3. Kwaliteit 3a

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting 4.1 Analyse Meer mensen met vraag naar zorg en ondersteuning De komende jaren zal de groep mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom toenemen. Dit heeft

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020 Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020 Achtergronddocument: Analyse en toelichting College van B&W, 2 februari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Een visie nieuwe stijl 5 1.3 Proces

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012 2016

Prestatieafspraken 2012 2016 Prestatieafspraken 2012 2016 Gemeente Schiermonnikoog en WoonFriesland Juli 2012 Gemeente Schiermonnikoog WoonFriesland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen van volkshuisvestelijke doelgroepen

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Openings Dia - Powerpoint Vidomes. Delft voor iedereen. Maarten Vos, TOP Delft 30 nov Datum

Openings Dia - Powerpoint Vidomes. Delft voor iedereen. Maarten Vos, TOP Delft 30 nov Datum Openings Dia - Powerpoint Vidomes Delft voor iedereen Maarten Vos, TOP Delft 30 nov 2016 Datum 1 Huren en huurders Inkoken sociale sector Voorraad Haaglanden: 170.000 naar 145.000 uitkering overig pensioen/vermogen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025 Delft University of Technology Inhoud Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De doelgroep in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken 2013-2017 Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren,

Algemene inleiding regionale bijeenkomsten. (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Algemene inleiding regionale bijeenkomsten (Even melden: tekst wordt nadien uitgedeeld) Dames en heren, Er is veel te doen op de woningmarkt en daarbuiten, waar de gemeente wat mee moet. Vanmiddag zullen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie