ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland"

Transcriptie

1 ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015

2

3 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015

4 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 2

5 1. Inleiding De gemeente Smallingerland en de corporaties WoonFriesland en Accolade hebben in 2008 een woonakkoord gesloten voor de periode 2008 tot Uit een tussentijdse evaluatie in 2013 bleek dat er behoefte is aan een bondige 'visie op sociaal wonen'. Deze visie beschrijft het toekomstperspectief voor de sociale woningvoorraad richting Het is een strategisch beleidsdocument in de samenwerking tussen gemeente en corporaties. De visie is richtinggevend voor het beheer van de bestaande sociale voorraad en (nieuwbouw)-projecten. De gemeente is eigenaar van de visie. Voor de corporaties vormt de visie de context waarbinnen zij naar redelijkheid hun inspanningen verrichten. De visie vormt de basis voor nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties vanaf 1 januari Bovenstaande is in lijn met de 'novelle' van minister Blok, waar het gaat om herziening van de positie van gemeente en corporatie. Hoe is de visie tot stand gekomen? Gemeente en corporaties hebben de visie in nauw overleg opgesteld om zorg te dragen voor een gezamenlijk perspectief op de voorraad. Er is gestart met het benoemen van de relevante ontwikkelingen voor het sociaal wonen. Daarna zijn de belangrijkste dilemma's, uitgangspunten en ambities benoemd. Tot slot is dit vertaald in een keuze voor de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in De visie is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordiging van gemeente, WoonFriesland en Accolade. Op een aantal cruciale momenten zijn bestuurders en medewerkers gevraagd richting te geven aan de visie. Met de gemeenten uit de Woonregio Zuidoost heeft regionale afstemming plaatsgevonden. Daarna is de visie vastgesteld, als nadere uitwerking van het Woonplan Nieuwe Stijl. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de definities en afbakening van de visie. De dilemma's in de sociale huisvesting en de prioriteit is Smallingerland staan centraal in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de volkshuisvestelijke uitgangspunten en ambities beschreven. In hoofdstuk 5 staat de gekozen ontwikkelrichting van de sociale voorraad beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de vervolgstap: de vertaling van de visie in prestatieafspraken tussen gemeente en beide corporaties. De relevante trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het sociaal wonen in Smallingerland zijn als achtergrondinformatie opgenomen in bijlage 1. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 3

6 2. Definities en afbakening Met sociaal wonen bedoelen we de huisvesting voor huishoudens met een inkomen tot (inkomensgrens per 1 januari 2015) of met een bepaalde zorgbehoefte. Dit sluit aan op de toewijzingsnormen die voor de corporaties gelden bij de woonruimteverdeling van de sociale huurvoorraad. Corporaties zijn verplicht om minimaal 90% van hun woningen toe te wijzen aan de doelgroep. Binnen het BBSH wordt onderscheid gemaakt in een primaire en secundaire doelgroep 1. In Smallingerland rekenen we beide doelgroepen tot onze doelgroep van beleid. Per 2015 geldt er voor vijf jaar een tijdelijke verhoging van de inkomensgrens naar Tot de sociale producten behoren sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. Een sociale huurwoning heeft een huurprijs tot 710,68 (prijspeil 2015). Een sociale koopwoning heeft een koopprijs tot ,- (bestaande voorraad) en tot (nieuwbouw) 2. Definities huurklassen Een goedkope huurwoning heeft een huurprijs tot 403,06. Een betaalbare huurwoning heeft een huurprijs vanaf 403,06. We gaan in de visie uit van een genuanceerde bovengrens in relatie tot de huishoudensgrootte (gekoppeld aan het woningaanbod): bij woningen voor 1-2 persoonshuishoudens is de bovengrens 576,87 (1 e aftoppingsgrens), bij woningen voor 3 of meerpersoonshuishoudens is de bovengrens 618,24 (2 e aftoppingsgrens). Een bereikbare huurwoning heeft een huurprijs vanaf 576,87 / 618,24 tot de maximale huurtoeslaggrens van 710,68 (prijspeil per 1 januari 2015). Wonen-zorg We maken onderscheid in geschikt wonen, verzorgd wonen en beschermd wonen. Geschikt wonen is een woning die speciaal geschikt is voor senioren en mensen met een fysieke beperking. Het gaat dan met name om nultredenwoningen. Dit zijn woningen die vanaf de straat te bereiken zijn zonder traplopen. In de woning zijn woonkamer, keuken, toilet, badkamer en tenminste één slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Reguliere woningen kunnen geschikt worden gemaakt. Met verzorgd wonen bedoelen we een nultredenwoning waarbij via een nabijgelegen zorgsteunpunt 24-uurszorg en diensten geleverd worden. Bij beschermd wonen is zorg en toezicht 24 uur per dag aanwezig en begeleiding en huisvesting is groepsgewijs georganiseerd. Onder beschermd wonen vallen alle intramurale instellingen, maar ook kleinschalige woonvoorzieningen. 1 BBSH: Besluit beheer sociale huursector. Primaire doelgroep: huishoudens die met hun inkomen in beginsel recht hebben op huurtoeslag. Secundaire doelgroep: huishoudens met een inkomen vanaf huurtoeslaggrens tot maximaal ,-. 2 Koopprijs berekend op basis van leencapaciteit bij een rentevaste periode van 10 jaar en een hypotheekrente van 5%. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 4

7 3. Dilemma's in de sociale huisvesting en de keuze in Smallingerland Dilemma's door veranderde economische omstandigheden In de sociale huursector zijn drie begrippen van groot belang: 'beschikbaarheid', 'betaalbaarheid' en 'kwaliteit'. Beschikbaarheid houdt in dat er voldoende woningen voor de doelgroep zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een aanvaardbare zoekduur voor woningzoekenden. Betaalbaarheid betekent dat de huurprijs van de woningvoorraad, met de inzet van huurtoeslag, past bij de inkomens van huurders. Kwaliteit houdt onder andere in dat woningen goed onderhouden zijn en woontechnisch aansluiten op de behoefte. Het meest wenselijk is om in te zetten op én betaalbaarheid én beschikbaarheid én kwaliteit. Door afname van de investeringsomvang van corporaties is dit echter niet langer mogelijk. Het is nodig om scherpere keuzes te maken. De keuze in Smallingerland Gemeente en corporaties stellen de betaalbaarheid van huurwoningen voorop. Partijen wensen in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een betaalbare woningvoorraad. De nadruk ligt op betaalbare woningen, in aansluiting bij de behoefte van veel huurders. Maatschappelijk gezien staat immers vooral betaalbaarheid in de schijnwerpers. Bijna 40% van de nieuwe huurders behoort tot de laagste inkomensgroep tot Wat betekent deze keuze? De keuze voor betaalbaarheid betekent dat de huurprijsopbouw van de voorraad als geheel overeen moet komen met de inkomensopbouw van de huurders. De totale huursom van de sociale voorraad is en blijft betaalbaar door een daarop afgestemd huurprijsbeleid. Input voor het beleid is de meerjarenbeleidsplanning van de corporaties, die de basis vormt voor de prestatieafspraken. Er dient nader uitgewerkt te worden hoe de voorraad eruit moet zien. Maar door in te zetten op betaalbaarheid hebben de corporaties lagere huurinkomsten en een beperkt investeringsbudget. Dit betekent minder nieuwbouw (beschikbaarheid) en minder investeringen in de energieprestatie van bestaande woningen (kwaliteit). Verkoop van huurwoningen wordt gecontinueerd. Deels ten behoeve van noodzakelijke investeringen in verbetering en vervanging van de bestaande huurvoorraad. Deels om verminderde inkomsten en hogere uitgaven op te vangen. De verkoopopgave betreft meer woningen met een bereikbare huur. De sloop van huurwoningen wordt beperkt, mits de kwaliteit dit toelaat, zodat woningen met een lage huurprijs behouden blijven. Vervangende nieuwbouw wordt vooral in het betaalbare segment gebouwd. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 5

8 4. Uitgangspunten en ambities Uitgangspunten De sociale woningvoorraad moet voldoen aan de woningbehoefte van de doelgroep van beleid. Daarmee moet de samenstelling van de woningvoorraad een afspiegeling zijn van de doelgroep. Bij renovatie en nieuwbouw wordt ingespeeld op demografische ontwikkelingen en maatschappelijke trends. Marktperspectief en investeringscapaciteit zijn de randvoorwaarden voor partijen bij ingrepen in de sociale woningvoorraad. De belangrijkste uitgangspunten in onze gezamenlijke visie op het sociaal wonen zijn: Voor de toekomst wordt uitgegaan van een stabiele omvang van de sociale huurvoorraad. Voor de goedkope koopvoorraad wordt niet gestreefd naar extra toevoegingen, in verband met het grote aanbod in dit segment. De focus ligt op de huisvesting in Drachten in verband met de grote vraagdruk. Voldoende marktperspectief is voorwaarde voor (vervangende) nieuwbouw in de dorpen. Eigen kracht van mensen en inzetten op zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving wonen, mits deze woonsituatie toereikend is. Clustering van wonen met zorg in omgevingen die geschikt zijn voor senioren (met in de nabije omgeving voorzieningen zoals zorg, winkels, openbaar vervoer). De keuzevrijheid van de huurder staat voorop bij het aanbieden van sociale huurwoningen. Indien dit leidt tot knelpunten bij bepaalde doelgroepen wordt gezocht naar mogelijkheden voor betere afstemming tussen vraag en aanbod. Verbeteropgave Betaalbaarheid van de huurvoorraad staat voorop. De huidige voorraad sociale huurwoningen is over het algemeen van voldoende kwaliteit. We kennen echter wel twee verbeteropgaven: verduurzaming woningvoorraad en wonen en zorg (geschiktheid voor senioren). Gemeente en corporaties streven naar een goed evenwicht tussen het betaalbaar houden van de sociale huurvoorraad en uitvoering van de noodzakelijke verbeteringen. Verouderde huurwoningen met een goed toekomstperspectief worden verbeterd door aanpassing aan de huidige kwaliteitseisen. Deze verbeteringen kunnen echter begrensd worden door betaalbaarheid van de woningen voor de doelgroep. In overleg met de corporaties willen we uitwerken wat de minimale kwaliteit is van betaalbare woningen. Verduurzaming en woonlasten: Gemeente en corporaties zetten zich in voor de betaalbaarheid van huurwoningen. Het gaat dan niet alleen om de huurprijs, maar ook om de energierekening en andere vaste woonuitgaven. Samen vormen ze de woonlasten. Sociale huurwoningen met een laag energielabel worden energiezuiniger gemaakt vanuit het streven naar verduurzaming en beperking van de woonlasten. Deze verduurzaming leidt vaak tot een huurverhoging. Het is wenselijk dat deze huurverhoging gecompenseerd wordt door een lagere energierekening. Corporaties maken van te voren de afweging of de huurverhoging en de verwachte energiebesparing de betaalbaarheid van de woning niet onder druk zet. Het streven is om de woonlasten van huurders minimaal stabiel te houden. Wonen en zorg: Bij de doelgroep senioren zien we dat mensen zo lang mogelijk in een reguliere woning blijven wonen, eventueel met zorg aan huis. Is de woning daarvoor ongeschikt dan is er Visie op sociaal wonen in Smallingerland 6

9 vooral behoefte aan verzorgd wonen: een geschikte woning mét een nabijgelegen zorgsteunpunt voor 24-uurszorg en diensten. In Smallingerland zijn in aantal voldoende geschikte woningen om in de toenemende woningbehoefte te voorzien. Een aanzienlijk deel van de voorraad voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd. De opgave voor deze woningen ligt deels in het 'opplussen' van woningen naar verzorgd wonen, mits de locatie geschikt is. Daarnaast wordt ingezet op herbestemmen, verkoop en sloop en vervangende nieuwbouw van woningen met onvoldoende toekomstperspectief. Er wordt ingezet op voldoende woonzorgproducten met een functionele kwaliteit, opdat de doelgroep passend gehuisvest wordt. Uitgangspunt daarbij is zolang mogelijk thuis, en als dat niet mogelijk is verzorgd of beschermd wonen. De organisatie van de zorg is een belangrijk aspect dat nader uitgewerkt dient te worden in overleg met de zorgpartijen. Een groot deel van de geschikte woningen wordt nu gehuurd door mensen zonder fysieke beperking. Op dit moment is dit geen knelpunt voor de doelgroep. Zonodig wordt gezocht naar mogelijkheden om geschikte woningen bij mutatie gerichter toe te wijzen aan de doelgroep. Leefbaarheid en participatie van bewoners Partijen wensen zorg te dragen voor goed wonen in een leefbare woonomgeving. Zij werken daarbij, in relatie tot hun werkterrein, samen aan het behoud en versterking van vitale wijken en dorpen. De principes schoon, heel en veilig zijn leidend. De rol en eigen verantwoordelijkheid van de burger bij zijn woon- en leefsituatie is daarbij belangrijk. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een leefbare woonomgeving. De rol van de burger verandert van 'consument' naar 'initiatiefnemer'. Dit past bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij bewoners steeds meer zelf initiatieven ontplooien. Wij hebben ook aandacht voor mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving. Het gaat dan om kwetsbare doelgroepen. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 7

10 5. Ontwikkelrichting sociale woningvoorraad 2020 Trends in vogelvlucht Bij ingrepen in de sociale woningvoorraad houden we rekening met de gevolgen van demografische en maatschappelijke trends. Bij de demografische trends kijken we zowel naar de middellange (2020) als lange termijn (2030). De bevolkingsgroei is eindig. We verwachten een huishoudensgroei tot circa De jaarlijkse groei zal tot die periode steeds kleiner worden. Er zijn prognoses die vanaf 2025 een huishoudensdaling verwachten. Ook de bevolkingsopbouw verandert. De vergrijzing neemt toe en het aantal huishoudens in de leeftijdscategorie 40 tot 54 jaar loopt terug. De doelgroep jongeren blijft min of meer stabiel qua omvang. Er komen steeds meer alleenstaanden en kleine huishoudens. Het rijksbeleid is gericht op het langer zelfstandig wonen en op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Daarbij is het beleid gericht op reductie van 'scheef' wonen, met als gevolg een kleinere sociale huursector. Door de economische crisis zien we een stagnatie op de koopmarkt en meer druk op de huurmarkt. Hypothecaire eisen zijn aangescherpt en de leencapaciteit van consumenten is afgenomen. Nadere informatie over de trends is opgenomen in bijlage 1. Woningbehoefte We verwachten een tijdelijke toename van de behoefte aan sociale huur. Op de lange termijn is de behoefte aan sociale huur naar verwachting weer op het huidige niveau. Deze verwachting is gebaseerd op een scenario met matig herstel van de koopkracht en beperking van 'scheefwonen'. Vanuit de doelgroep ligt de nadruk op betaalbare woningen. Daarmee samenhangend is er een toenemende behoefte aan kleinere woningen (minder oppervlak, minder volume). Vanwege vergrijzing zien we een toenemende behoefte aan woonzorgproducten. Keuze ontwikkelrichting sociale woningvoorraad Zoals gezegd stellen we de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad voorop. Met de ontwikkeling van de sociale voorraad willen we inspelen op bovenstaande demografische en maatschappelijke trends. Maar we moeten daarbij ook rekening houden met het marktperspectief van de voorraad en de financiële mogelijkheden van de corporaties. Deze aspecten samen resulteren in een keuze voor de ontwikkelrichting van de sociale woningvoorraad tot Tabel 1 geeft per sociaal product (woningtype en huurklasse) de ontwikkelrichting tot 2020 die gemeente en corporaties voor ogen hebben (kolom 4). De ontwikkelrichting is relatief; het moet bezien worden in relatie tot de huidige omvang van het product. Daarnaast betekent een stabiele ontwikkelrichting niet dat de samenstelling van de voorraad niet wijzigt. Het betekent dat het product in 2020 per saldo eenzelfde omvang heeft als nu. De samenstelling van de sociale voorraad kan veranderen door ingrepen als renovatie, sloop, nieuwbouw en verkoop. Discrepantie ontwikkelrichting en huidige plannen In de laatste kolom van tabel 1 staat het effect van het huidige beleid en de plannen van de corporaties op de sociale producten weergegeven. We constateren een forse discrepantie tussen de visie 2020 en het huidige corporatiebeleid en de plannen. Er zit een verschil tussen de keuze voor betaalbaarheid in de visie enerzijds en het huidig huurbeleid en plannen voor energieverbetering Visie op sociaal wonen in Smallingerland 8

11 anderzijds. De opgave is om de huidige plannen op één lijn te krijgen met de gezamenlijke visie op sociaal wonen Dit wordt uitgewerkt in de prestatieafspraken. Woningtype Huurklasse Voorraad Ontwikkelrichting Huidige plannen per tot 2020 corporaties tot 2020 Grondgebonden Goedkoop 550 afname afname Betaalbaar beperkte groei beperkte afname Bereikbaar 300 afname forse toename Grondgebonden nultrede Goedkoop 50 stabiel afname Betaalbaar 650 stabiel afname Bereikbaar 200 stabiel forse toename Gestapeld zonder lift Goedkoop 750 stabiel beperkte afname Betaalbaar 300 stabiel beperkte toename Bereikbaar 0 stabiel stabiel Gestapeld met lift Goedkoop 400 stabiel afname Betaalbaar stabiel beperkte afname Bereikbaar 300 stabiel toename Sociale huursector stabiel stabiel Tabel 1 : Gekozen ontwikkelrichting sociale producten Smallingerland vs. plannen corporaties Toelichting ontwikkelrichting Per woningtype geven we een toelichting op de woningbehoefte, de opgave en de gekozen ontwikkelrichting: Grondgebonden woningen Woningbehoefte: We verwachten op de lange termijn een licht afnemende behoefte aan dit woningtype. Vanuit de doelgroep ligt de nadruk op betaalbaarheid. Daarmee samenhangend is er een toenemende behoefte aan kleinere woningen (minder oppervlak, minder volume). Opgave: Er ligt een bouwkundige opgave in het goedkope en betaalbare segment. Het gaat dan om sloop, groot-onderhoud en het energiezuiniger maken van woningen. De verkoopopgave heeft betrekking op de verkoop van woningen in het betaalbare en bereikbare segment. Nieuwbouw richt zich in het bijzonder op het betaalbare segment met twee tot drie slaapkamers. Ontwikkelrichting 2020: De opgave resulteert in een transformatie van de voorraad waarbij de nadruk komt te liggen op het uitbreiden van de betaalbare voorraad, ten koste van het aantal goedkope en bereikbare woningen. Per saldo zal het aantal grondgebonden woningen stabiel blijven. Grondgebonden nultredenwoningen Woningbehoefte: De vergrijzing neemt toe en huishoudens blijven langer zelfstandig wonen. De bejaardenwoningen van vroeger voldoen niet meer aan de woonwensen van de doelgroep, Visie op sociaal wonen in Smallingerland 9

12 waardoor ze minder goed verhuurbaar zijn. Er is sprake van scheefheid omdat een groot deel van de geschikte woningen wordt gehuurd door mensen zonder fysieke beperking. Opgave: Bij grondgebonden nultredenwoningen zien we dat er voldoende aanbod is. Er ligt wel een verbeteropgave ten aanzien van verouderde geschikte woningen met een goed toekomstperspectief. De opgave voor deze woningen ligt deels in het 'opplussen' van woningen naar verzorgd wonen, mits de locatie geschikt is. Voor woningen met een slecht marktperspectief wordt ingezet op herbestemmen, verkoop en sloop. Voorwaarde voor vervangende nieuwbouw is een 'seniorenproof' omgeving (nabij voorzieningen). Zonodig wordt een gerichter woningaanbiedingsbeleid ontwikkeld om scheef wonen te verminderen. Ontwikkelrichting 2020: Per saldo kiezen we voor een stabiel aantal grondgebonden nultrede woningen. Gestapelde woningen zonder lift Woningbehoefte: De omvang van de doelgroep voor dit woningtype blijft naar verwachting min of meer stabiel. Voor bepaalde complexen in Drachten is op dit moment veel belangstelling. Opgave: Er ligt een bouwkundige opgave in de vorm van grootonderhoud en verhogen van de energieprestaties. In de verhuur is het stimuleren van de doorstroming van zittende huurders een opgave, zodat deze appartementen weer beschikbaar komen voor de doelgroep. Een andere optie is het aanbieden van tijdelijke huurcontracten voor jongeren. Het rijksbeleid biedt hiervoor wellicht in de toekomst mogelijkheden die door de corporaties kunnen worden benut. Ontwikkelrichting 2020: Met het oog op betaalbaarheid kiezen we voor het in stand houden van de bestaande voorraad. Gestapelde woningen met lift Woningbehoefte: De doelgroep vergrijsd en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. We verwachten een afnemende belangstelling voor de reguliere appartementen met lift. De doelgroep senioren blijft het liefst zo lang mogelijk in een reguliere woning, totdat zorg aan huis noodzakelijk is en er vooral behoefte zal zijn aan verzorgd wonen. Opgave: Bestaat uit het verhogen van de energieprestatie van bepaalde complexen. Er ligt een beperkte transformatieopgave om een klein aantal minder goed te verhuren complexen te verkopen en te vervangen door nieuwbouw in het betaalbare segment, in een senioren-proof omgeving (nabij voorzieningen). Ontwikkelrichting 2020: Per saldo kiezen we voor een stabiel aantal appartementen met lift. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 10

13 6. Hoe verder De visie wordt vertaald in prestatieafspraken tussen Accolade, WoonFriesland en de gemeente Smallingerland. De prestatieafspraken vervangen het huidige woonakkoord dat loopt tot eind In lijn met de visie is de rode draad in de afspraken de keuze voor betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad. Het is echter ook duidelijk dat er spanning zit tussen de visie en de huidige plannen en beleid van de corporaties. Voor de drie partijen betekent dit de opgave om in de afspraken de huidige praktijk in één lijn te brengen met de visie op sociaal wonen. De prestatieafspraken worden in de loop van 2015 door betrokken partijen ondertekend. Visie op sociaal wonen in Smallingerland 11

14 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 12

15 Bijlage 1 Relevante trends en ontwikkelingen voor het sociaal wonen Visie op sociaal wonen in Smallingerland 13

16 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 14

17 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 15

18 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 16

19 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 17

20 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 18

21 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 19

22 Visie op sociaal wonen in Smallingerland 20

Definitieve versie d.d. 19 november 2015

Definitieve versie d.d. 19 november 2015 Op weg naar prestatieafspraken Smallingerland 2015 t/m 2018 Procesafspraken tussen gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Definitieve versie d.d.

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad. November 2016

Prestatieafspraken Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad. November 2016 Prestatieafspraken 2017 Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad November 2016 1 1. Inleiding Gemeente, Accolade, WoonFriesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad (afgekort

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020 Vastgesteld door de Gemeenteraad Heerenveen, 18 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Een nieuwe orde op de woningmarkt: context, ontwikkelingen, verwachtingen en doelen 4 3 Match tussen vraag en aanbod:

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050)

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050) en woonruimteverdeling Sander Akkerman De leden van de raad (050) 367 80 91 2. 6250120 Geachte leden van de raad, Met de komst van de nieuwe Woningwet maken huurders, corporaties en gemeente jaarlijks

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties

Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties Een handreiking voor politici t.a.v het volkshuisvestingsbeleid Zuidwest-Friesland 1 De huurdersorganisaties leggen de nadruk op de betaalbaarheid door:

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt

Trends op de woningmarkt Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014

WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD. Politiek beraad 25 november 2014 WOONONTWIKKELING IN DE BINNENSTAD Politiek beraad 25 november 2014 Doel van vandaag Dialoog over het wonen in de binnenstad Programma Nader kennismaken Informatie & verdieping op vraagstukken Dilemma s

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Disclaimer:

Inhoudsopgave: Disclaimer: Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpen aan den IJssel: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpen aan den IJssel 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0403 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Zienswijze verkoop Rosenburch door Vestia Besluiten:Behoudens advies van de commissie gelet op het verzoek van Stichting Vestia bij brief van 20 maart 2014 om een

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Bijlage A Datum 7 juni 2016 werk 150122 behandeld door Daniel Depenbrock Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Beslisdocument De gemeente Hoogeveen actualiseert haar woonbeleid en stelt daarna prestatieafspraken

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam Analyses op basis van gegevens over 215 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Interactief s c h e r m d o c u m e n t Samenvatting PAGINA 4 Hoofdstuk 1: Inleiding

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie